Ordförandebrev mars 2015

Ordförandebrev mars 2015
Inför FM
Snart är det april, säsongen startar i stora delar av Mellansverige och vi går mot Förbundsmötet som i
år på förhand känns ganska odramatiskt. Möjligen är det ett svaghetstecken att förslagen är få, både
vad avser motioner och propositioner, men jag väljer att tolka detta som att vi är på rätt väg och jobbar
långsiktigt mot gemensamma mål. Alla som kommer till fredagens Golfting får också möjligheten att
påverka den kommande långsiktsplanen från början. Huvudtanken med Golftinget är just möjligheten
för Golfsverige att påverka vår gemensamma framtid. Material till er som är anmälda skickas ut efter
påskhelgen.
SGF flyttar till Idrottens Hus
SGF kommer att lämna Danderyd och Golfens Hus för att flytta in i det nya Idrottens Hus, som byggs i
lokaler som ägs av Folksam vid Skanstull i Stockholm. Som symbolvärde blir det något att
återkommande kommunicera under 2015. Något exakt datum för inflyttning är inte bestämt, men det
lutar mot att vi flyttar direkt efter årsskiftet 15/16. Vi har redan detaljplanerat den yta vi kommer att
hyra, som har en planlösning på 750 m2, vilket i stort är en halvering av ytan jämfört med Golfens Hus.
Huvudskälet till att flytta kansliet är att vi kommer närmare idrottsrörelsen i Sverige, vilket vi gör
genom att flytta ihop med RF/SISU samt 24 andra specialidrottsförbund. Vi får också möjlighet att
utforma ett kansli för moderna arbetsprocesser, vilket varit svårt i Golfens Hus som är byggt som ett
traditionellt kontor. Sen finns det också fördelar rent ekonomiskt, där kontorskostnaderna sjunker
med cirka 1,2 Mkr per år.
Nu återstår att besluta vad vi ska göra med Golfens Hus, som SGF äger. Vi tittar på olika alternativ som
innefattar både försäljning som kontor och till boende. Då fastigheten är bokförd till ett betydligt lägre
värde än vad fastigheten är marknadsvärderad till, finns möjligheter att göra en reavinst. Vi kommer
därför noggrant att utvärdera alternativen.
Försäljning av SGF:s medieverksamhet
SGF:s styrelse (FS) beslöt vid ett möte i september 2014 att starta en bred förfrågningsprocess syftande
till att undersöka externa aktörers intresse för att producera Svensk Golf, Golfguiden och nya
svenskgolf.se. FS tog också ett beslut gällande golf.se som senast andra halvåret 2015 kommer att delas
i två separata sajter om golf. Det redaktionella materialet med nyhets- och tävlingsbevakning,
resereportage, utrustning, med mera, bryts loss och samlas i en ny webbsajt, svenskgolf.se. Samtidigt
byggs golf.se om från grunden med ambition att bli en modern förbundssajt för information,
rådgivning och opinionsbildning kring all verksamhet inom SGF, distrikt och klubbar. Min Golf
(plattformen för golfspelarna) blir kvar på Golf.se och utvecklas med fler nyttotjänster.
Beslutet om att starta förfrågningsprocessen med målet att nå en försäljning, har inget med
redaktionen eller innehållet att göra. Tidningen Svensk Golf är en stor kommunikationskanal, och
inspiration för många golfare. Tidningen har varit och är fortfarande viktig för golfen i Sverige. 2016
fyller tidningen 70 år (startades 1946) och har fungerat som SGF:s officiella medlemstidning. Upplagan
ligger runt 300 000 ex och tidningen kommer ut med tio nummer per år. Upplagan gör den till en av
landets största tidskrifter.
Att producera förbundets medier kostar dock allt mer för SGF. Annonsmarknaden för
tidningsbranschen är allt annat än ljus och det påverkar även oss. Branschanalytiker talar om mellan 5
och 10 procent i minskade annonsintäkter generellt. SGF har länge kunnat motverka minskad
annonsförsäljning med kostnadsbesparingar. Redaktionen har ständigt effektiviserat och vi har
lyckats förhandla bra priser på tryck, papper och distribution. Men nu finns ingen ytterligare
besparingspotential. Prognosen är att underskottet, som idag täcks av ett ”tidningsbidrag” från SGF,
kommer att öka kommande år och riskera att äventyra övrig verksamhet. Vi bedömer det därför som
att en extern producent med rätt förutsättningar har större möjligheter till en långsiktigt lönsam
produktion. SGF:s riskexponering skulle därmed minska samtidigt som landets golfare fortsatt
levereras bra medieprodukter om golf.
Mot bakgrund av prognosen är det förbundsstyrelsens övertygelse att SGF måste agera.
SGF vill i första hand avyttra Svensk Golf, svenskgolf.se samt Golfguiden. Tidningen ska fortsatt
distribueras som medlemstidning enligt nuvarande princip, och anställd personal som idag arbetar
med berörda medier ska beredas anställning hos den nya producenten.
Vi har nu kommit långt i förfrågningsprocessen och vi är i ett läge med slutförhandlingar med några
återstående intressenter. Ambitionen är att slutföra dessa förhandlingar och nå en överenskommelse
med en framtida producent före sommaren 2015.
Verksamhetsseminarierna
Vi har precis avslutat årets turné med Verksamhetsseminarierna, och årets resa har känts som den
bästa hittills. Vi har också nått ut bättre än någonsin, då vi mött 287 klubbar och 1 560 besökare. Nu
har vi en del att jobba med som resultat av diskussioner m.m. så att vi kan återkomma med lika aktuella
möten kommande verksamhetsår.
Vision 50/50
I januari började Annica Lundström som projektledare för Vision 50/50, det projekt som SGF beslutat
om sedan tidigare. Målen med projektet är flera, men handlar i stort om att till år 2020 öka den
kvinnliga medverkan inom golfen i alla sammanhang, från spelare till ledare. På längre sikt finns en
högst levande vision att nå målet att golfsporten i stort ska bli så jämställd som projektnamnet antyder,
och därmed attrahera både kvinnor och män i lika stor utsträckning. Når vi dit skapas en rad nya
möjligheter för golfklubbarna, och inte minst ekonomiskt, då det är många som idag kämpar med sin
ekonomi.
Den första tiden 2015 har vi fokuserat på att presentera projektet för klubbarna, något som skett under
Verksamhetsseminarierna. Där har vi kunna konstatera ett stort intresse och insikt i både problematik
och utmaning. Detta är glädjande i sig, för det är inom klubbarna som det stora arbetet med Vision
50/50 måste ske. SGF kan inte göra jobbet själv men vi kan hjälpa till med verktyg som klubbarna kan
ha nytta av. Ett sådant verktyg blir projektets verksamhet med pilotklubbar där aktiviteter ska formas,
diskuteras och testas. Rekryteringen av pilotklubbar börjar nu i vår med ambitionen att ha en grupp
motiverade klubbar att jobba med direkt efter sommarsemestern.
Golfens Juniorprogram
Nya riktlinjer har tagits fram för perioden 2015-2018 när det gäller SGF:s juniorverksamhet, som följer
tiden för RF:s satsning på idrottslyftet. Från 2015 börjar steg 2 i Juniorlyftet, vilket innebär att våra
kvarvarande nio juniorkonsulenter arbetar med klubbar under 12 månader, där nyckeltal,
ledarutbildning och tjejsatsningar måste ingå. Juniorkonsulenterna stödjer klubbar att ta fram sin
verksamhetsplan (totalt 223 har påbörjat och 180 golfklubbar har färdigställt sin verksamhetsplan). Det
material vi tar fram för utvecklingsarbetet tar utgångspunkt i Idrotten Vill och de riktlinjer som finns
samt i forskning och beprövad erfarenhet. Vill ni fördjupa er i detta titta då på filmen som finns på vår
hemsida (liksom på RF:s hemsida). Klicka på länken: http://www.golf.se/SGF/Junior--Elit/, där filmen
ligger längst ner på sidan.
Målet för hela programperioden är att minst 150 junioraktiva klubbar har uppnått 500 LOKaktiviteter/år. Den junioraktiva klubben ska också kännetecknas av:
• Att Golfens Ledarutbildning genomförs årligen
• Att minst 15 % av klubbens medlemmar ska vara juniorer
• Att det är 50 % tjejer i åldrarna upp till 12 år
• Att en junioraktiv klubb är en klubb som har arbetat fram en verksamhetsplan samt redovisar
lokstödsaktiviteter årligen i Idrott online
Juniorlyftet bygger i hög grad på bidrag från staten för satsningar på idrottens barn- och
ungdomsverksamhet. För att stötta golfklubbarna på bästa sätt har SGF ett antal paket som klubbarna
kan söka. Samtliga paket kräver att klubben har beviljats LOK-stöd. Paket 4 och 5 kräver att
golfklubben har en uppdaterad Verksamhetsplan (VP), samt att ansökan stämmer överens med VP.
Paket 1 – Ledarutbildning
Paket 2 – Skandia Cup-läger
Paket 3 – Stöd av Juniorkonsulent
Paket 4 – Fria projekt
Paket 5 – Anläggningsbidrag
Handigolf – Golf för funktionshindrade
Distriktsbidrag – Tjejsatsning inom distrikten
Se följande länk med broschyren: Juniorlyftet – en möjlighet att utveckla juniorverksamhet
På vår hemsida finns också all information om att söka bidrag för sin verksamhet:
Antidoping
SGF har uppdaterat all information och utbildning avseende antidoping, medicin, dispensansökningar
och riskerna som finns gällande kosttillskott. Vi sänder snart ut ett brev till samtliga landslagsuttagna
spelare inom amatörlandslagen, som spelaren och spelarens föräldrar skriver under om spelaren är
minderårig. Dessutom sker direkt kontakt och samtal med vår landslagsläkare Björn Engström inför
och vid mästerskap. Vi ska också tillsammans med SOK skicka information till proffsen inom OSsatsningen Rio 2016 och Utmanarsatsningen OS Tokyo 2020.
För ledare, coacher, anställda och styrelser ska vi erbjuda utbildning och information så snart det är
möjligt. Vidare behöver vi utforma utbildning/information till samtliga tävlingsansvariga inom SGF:s
tävlingar (junior och senior, amatör- och proffstävlingar) samt styrelsen inom SGT. En fråga som
återstår är hur vi ska inkludera handigolflandslaget inom antidopingarbetet. Vi har etablerat kontakt
och agerar utifrån den informationen. Vår avsikt är att spelarna i handigolflandslaget får ett riktat brev
med korrekt information gällande antidoping, medicinering och dispenser.
Landslagsverksamheten (januari – februari 2015)
Vi har genomfört OS-läger på både dam- och herrsidan. Herrarna genomförde sitt läger i Dubai och
damerna sitt i USA. Vårt Performance Team var på plats tillsammans med flera av våra bästa
proffsspelare. Vi har vid båda samlingarna haft en mix av amatörer och proffs då vi vill ha cross overeffekten av att äldre erfarna spelare delar med sig till yngre spelare.
Amatörlandslaget för herrar har genomfört ett läger i kombination med tävling i Miami, USA, inklusive
ett collegebesök. Flera herramatörspelare deltog i herrproffsens läger i Dubai och fick tack vare det
möjlighet att träffa bland andra Henrik Stenson.
Våra damamatörer är i full gång med tävlingssäsongen på college och har där visat starka resultat med
vinster och framskjutna placeringar.
Pojklandslaget har genomfört läger och tävling i USA och Dubai. Träningsläger i tourmiljö på Jumeirah
inspirerar och motiverar utöver det vanliga. Samtal möjliggjordes med bl.a. Henrik Stenson och Johan
Carlsson. Flicklandslaget har hunnit med två läger i Spanien. Under andra lägret genomfördes vår
traditionella landskamp mot Spanien vilken Sverige vann.
H&M aktiverar sin rätt att klä svenska golfspelare vid OS i Rio
Sveriges Olympiska Kommitté äger alla rättigheter till den svenska OS-truppen några veckor före och
efter ett OS. I detta ingår t.ex. rätten till utrustning och kläder, med undantag för personlig teknisk
utrustning. SOK:s partner H&M har i sitt avtal rätt att leverera tävlingskläderna till samtliga grenar och
gör så i allt större omfattning. Inför OS i Rio har nu H&M valt att aktivera rätten för golf, vilket innebär
att H&M kommer att leverera kläderna. SGF har medverkat till detta genom ett nära samspel i
utvecklingsarbetet. Hur H&M tänker i det större perspektivet för framtiden vet vi inte, men sannolikt
är de intresserade av golfmarknaden i sin satsning på idrottskläder.
EGA-diskussion om en ”amatörtour”
En diskussion har inletts om det Europeiska Golfförbundet (EGA) ska använda ett antal av de
existerande stora amatörtävlingarna i Europa och forma en ”amatörtour”. Det skulle kunna bli en väg
till Challenge Tour på samma sätt som third level (bl.a. Nordic Golf League) är.
Även om vi har öppen golf i Sverige är detta mycket intressant, mest för alla de duktiga
landslagsamatörer vi har och andra lovande spelare som av olika skäl är kvar som amatörer. Om tredje
nivån är plantskolan för unga proffs, så skulle en amatörtour kunna bli plantskolan för unga amatörer.
Danderyd 150328
Christer Bergfors
Ordförande
Gunnar Håkansson
Generalsekreterare