Flytta kök/badrum eller avlopp mm inom BRF Fältöversten.

Flytta kök/badrum eller avlopp mm inom BRF Fältöversten.
Övergripande information enligt Plan- och bygglagen, PBL.
Enligt plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), som gäller från och med 2 maj 2011, ska vissa
åtgärder och ändringar anmälas till kommunen. Det behövs bland annat anmälan för:
-Ändring av en byggnads bärande konstruktion (exempelvis håltagning i en bärande golv/vägg). En betydande förändring i en byggnads planlösning (som exempelvis påverkar tillgängligheten). En installation eller betydande ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation i byggnader. -En
installation eller betydande ändring av en anläggning för vatten och avlopp (exempelvis byggen och
projekt som påverkar miljön, avloppssystemet i stort, hygien eller hälsa).
-En
ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad. (Exempelvis byggen eller projekt som
påverkar utrymningsvägarna, indelningen av brandceller eller ändringar som kan ha betydelse för
räddningstjänstens säkerhet).
Anmälningspliktiga åtgärder vid exempelvis flytt av kök och badrum
-Ändring i bjälklag genom håltagning. Vid osäkerhet om håltagning påverkar den bärande konstruktionen i bjälklag ska en konstruktör
kontaktas. Om konstruktören kommer fram till att bärande delar berörs ska du göra en anmälan till
Stadsbyggnadskontoret.
Ändring i bärande konstruktion/vägg. Vid osäkerhet om ändringen påverkar bärande vägg ska en konstruktör kontaktas. Om
konstruktören kommer fram till att bärande delar berörs ska du göra en anmälan till
Stadsbyggnadskontoret.
Väsentlig ändring av byggnadens ventilation.
Nytt frånluftsaggregat och ny frånluftskanal är exempel på väsentlig ändring och därmed
anmälningspliktig.
Att förlänga en befintlig frånluftskanal i en lägenhet är det normalt inte en
väsentlig ändring.
Väsentlig ändring av byggnadens vatten- och avloppsinstallationer.
Ny VA- stam i nytt schakt är ett exempel på väsentlig ändring.
Ny VA-stam i befintligt schakt med
samma placering och läge är inte anmälningspliktigt.
Rördragning inom en lägenhet för anslutning
till befintlig stam är normalt inte anmälningspliktigt, inte heller vid mindre håltagningar i
brandcellsgräns
som omedelbart tätas i rätt brandteknisk klass.
Avsevärd ändrad planlösning. Att slå ihop två lägenheter eller att ta ett annat utrymme i anspråk är exempel på avsevärd ändrad
planlösning. Observera att dela en lägenhet eller slå ihop lägenheter är bygglovspliktiga åtgärder.
-Ändringar i fastigheter med ett särskilt bevarande värde ( kan på sikt drabba Fältöversten).
Vid ändringar i fastigheter med skyddsbestämmelse i detaljplanen eller områdesbestämmelser gäller
en utökad anmälningsplikt och eventuell bygglovsplikt.
-Anmälan görs på särskild blankett och skickas till kommunen.
När du gör en anmälan så ska du använda dig av blanketten ”Ansökan Byggärende”. Blanketten
ska innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress,
fastighetens beteckning, vad ansökan avser och när arbetena ska påbörjas. Om det behövs en
kontrollansvarig så ska du föreslå en sådan. Vid annan fakturamottagare än sökande så behöver du
bifoga en fullmakt.
-Skriftligt startbesked från kommunen krävs innan arbetena får påbörjas och slutbesked innan det
får tas i bruk. Sanktionsavgift kan utgå om PBL inte följs.
Peter Nordström 2015-06-09