Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB 2015-01

Sammanträdesprotokoll
Avesta Vatten och Avfall AB
2015-01-08
Plats och tid
Prästgatan 50, kl 13:15 - 15:15
Beslutande
Patrik Engström (S), ordförande
Tord Birgersson (V)
Lennart Karlsson (M)
Mikael Karlsson (KL)
Mia Bergkvist (S)
Övriga deltagande
Erik Nordén), VD
Thom Sandvik, VA-chef § 29
Oskar Gustavsson, Vision
Daniel Zetreus, miljöingenjör § 29
Gunnar Månsson (MP), ej beslutande ersättare
Christer Bergkvist (C), ej beslutande ersättare
Åsa Mosell Lindstedt, sekreterare
Utses att justera
Mikael Karlsson (KL) med Lennart Karlsson (M) som ersättare
Justeringens plats och tid
Prästgatan 50, tisdag 13 januari, kl 13:00
Underskrifter
Paragrafer
29 - 37
Sekreterare
Ordförande
Justerande
ANSLAG
Sammanträde
Avesta Vatten och Avfall AB
Datum
2015-01-08
Anslag sätts upp
2015-01-13
Protokollets förvaring
Anslag tas ner
2015-02-04
Sida 2
Sammanträdesprotokoll
Avesta Vatten och Avfall AB
2015-01-08
ÄRENDELISTA
§ 29
Information
3
§ 30
Månadsrapport
4
§ 31
Budget 2015
5
§ 32
Fastställande av arbetsordning för styrelsen
6
§ 33
Fastställande av VD-instruktion
7
§ 34
Investering för förnyelse av vattenledning samt utbyggnad av spillvatten i
Östanfors
8
§ 35
Investering för förnyelse av vattenledning samt ubyggnad av spillvatten till Torp
9
§ 36
Tidplan för styrelsens sammanträden 2015
10
§ 37
Delgivningar
11
___
JUSTERARES SIGN
UTDRAG SKICKAT TILL
UTDRAGSBESTYRKANDE
Sida 3
Sammanträdesprotokoll
Avesta Vatten och Avfall AB
§ 29
2015-01-08
Information
Verksamhetsinformation
Aktuella bolagsfrågor
• Verkställighetsbevakning, dnr VA 14/0003 012
-Genomgång av rapporten
•
Pågående / kommande investeringar, dnr VA 14/0004 049
-Genomgång av rapporten
•
Projektavstämning
-Genomgång av pågående projekt
•
Matavfallprojektet
Fortlöper som planerat.
Informationsmöten har hållits för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Fler
informationsmöten kommer att hållas.
•
Ägardirektiv
VD går igenom sammanställning av ägardirektiv.
•
Upphandling
VD redogör för pågående upphandlingar.
VD-informerar
• Rekryteringsläget
En person har projektanställts ett år för att arbeta med sluttäckningen av Karslund.
•
VD redovisar skatter och avgifter
Information från styrelsen
• Hede VA-samfällighet har framfört till styrelsen att intresse finns att ansluta sig till det
kommunala vattennätet.
___
JUSTERARES SIGN
UTDRAG SKICKAT TILL
UTDRAGSBESTYRKANDE
Sida 4
Sammanträdesprotokoll
Avesta Vatten och Avfall AB
§ 30
2015-01-08
Månadsrapport
Dnr VA 14/0006 043
VD Erik Nordén föredrar den ekonomiska rapporten efter november 2014 för Avesta Vatten
och Avfall AB.
Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor.
Beredning
- Avesta Vatten och Avfall AB:s månadsrapport november 2014.
Avesta Vatten och Avfall AB beslutar
- Månadsrapport för november 2014 godkänns.
___
JUSTERARES SIGN
UTDRAG SKICKAT TILL
UTDRAGSBESTYRKANDE
Sida 5
Sammanträdesprotokoll
Avesta Vatten och Avfall AB
§ 31
2015-01-08
Budget 2015
Dnr VA 14/0027 041
Budgeterade Va-intäkter har ökat med 1,25 mkr jämfört med prognos, varav 0,6 mkr kommer
från införande av dagvattentaxa och 0,65 mkr från föreslagen avtalad avgift för dagvatten från
Avesta kommun.
Intäkterna på Karlslunds återvinningscentral beräknas minska med ytterligare 1 mkr 2015,
beroende på att vi upphör med mottagning av verksamhetsavfall då sluttäckningen ska
påbörjas. Vi räknar med att kostnaderna minskar i motsvarande mån.
Förslag till budget för 2015 ger ett överskott med totalt 2 tkr.
Beredning
- Avesta Vatten och avfall AB:s skrivelse nr 71.14
Avesta Vatten och Avfall AB beslutar
- Budget 2015 antas.
___
JUSTERARES SIGN
UTDRAG SKICKAT TILL
UTDRAGSBESTYRKANDE
Sida 6
Sammanträdesprotokoll
Avesta Vatten och Avfall AB
§ 32
2015-01-08
Fastställande av arbetsordning för styrelsen
Dnr VA 14/0028 107
Styrelsen för Avesta Vatten och Avfall AB ska årligen se över styrelsens arbetsordning.
Förslag till arbetsordning för styrelsen för 2015 har tagits fram för fastställande av styrelsen.
Beredning
- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 69.14.
Avesta Vatten och Avfall AB beslutar
- Arbetsordning för Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse fastställs.
___
JUSTERARES SIGN
UTDRAG SKICKAT TILL
UTDRAGSBESTYRKANDE
Sida 7
Sammanträdesprotokoll
Avesta Vatten och Avfall AB
§ 33
2015-01-08
Fastställande av VD-instruktion
Dnr VA 14/0029 022
Styrelsen för Avesta Vatten och Avfall AB ska årligen se över VD-instruktionen. Förslag till
VD-instruktion för 2015 har tagits fram för fastställande av styrelsen.
Beredning
- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 68.14.
Avesta Vatten och Avfall AB beslutar
- VD-instruktion fastställs.
___
JUSTERARES SIGN
UTDRAG SKICKAT TILL
UTDRAGSBESTYRKANDE
Sida 8
Sammanträdesprotokoll
Avesta Vatten och Avfall AB
§ 34
2015-01-08
Investering för förnyelse av vattenledning samt
utbyggnad av spillvatten i Östanfors
Dnr VA 14/0031 049
Avesta Vatten och Avfall AB har i planeringen för 2014 med en utbyggnad av spillvattennätet
i Östanfors, samt att i samband med detta byta ut befintlig eluppvärmd vattenledning. I
Östanfors har Avesta Vatten tillsammans med Västmanland miljö- och byggförvaltning
bedömt att spillvattennätet bör byggas ut då det rör sig om en samlad bebyggelse och därmed
utöka verksamhetsområdet för spillvatten.
Utbyggnaden består i ett tryckavloppssystem med villapumpstationer. I samband med att man
förlägger denna ledning så byts även befintlig vattenledning utmed samma vägsträcka. Arbetet
utförs av den entreprenör Avesta Vatten har tecknat ramavtal med.
Beredning
- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 72.14.
Avesta Vatten och Avfall AB beslutar
- Investeringsansökan godkänns.
___
JUSTERARES SIGN
UTDRAG SKICKAT TILL
UTDRAGSBESTYRKANDE
Sida 9
Sammanträdesprotokoll
Avesta Vatten och Avfall AB
§ 35
2015-01-08
Investering för förnyelse av vattenledning samt
utbyggnad av spillvatten till Torp
Dnr VA 14/0033 049
Avesta Vatten och Avfall AB har i samband med att det planeras för en företagsetablering i
Torp öster om Brunnbäck, fått frågan om möjligheten att ansluta till kommunalt spillvatten.
Fastigheten som detta berör är i dagsläget ansluten till det kommunala vattennätet och det
finns ett verksamhetsområde för vatten. Fastigheten ligger i nära anslutning till skyddsområdet
för Brunnbäcks vattentäkt och ca 350 m från befintligt verksamhetsområde för spillvatten.
Avesta Vatten anser att en utbyggnad av spillvattennätet till Torp är rimlig och att i samband
med detta byta ut befintlig vattenledning. Avesta Vatten har bedömt att spillvattennätet bör
byggas ut då vi i framtiden kommer att få förfrågningar om kommunalt vatten eller spillvatten
från närliggande områden. Vår bedömning är att vi ska utöka verksamhetsområdet för
spillvatten, så att denna fastighet får möjlighet att ansluta sig till spillvattennätet.
Utbyggnaden består i ett tryckavloppssystem med villapumpstationer. I samband med att man
förlägger denna ledning så byts även befintlig vattenledning.
Beredning
- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 73.14.
Avesta Vatten och Avfall AB beslutar
- Investeringsansökan godkänns.
___
JUSTERARES SIGN
UTDRAG SKICKAT TILL
UTDRAGSBESTYRKANDE
Sida 10
Sammanträdesprotokoll
Avesta Vatten och Avfall AB
§ 36
2015-01-08
Tidplan för styrelsens sammanträden 2015
Dnr VA 14/0034 006
VD Erik Nordén redovisar nedanstående tidplan för 2015 för Avesta Vatten och Avfall AB:s
styrelses verksamheter. Den bygger på kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2015.
Handlingar
Sammanträde, kl 13:15
2015-02-13
2015-02-23
2015-04-02
2015-04-13
2015-05-29
2015-06-10
2015-09-04
2015-09-16
2015-06-25
2015-10-07
2015-11-27
2015-12-09
Beredning
- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 67.14
Avesta Vatten och Avfall AB beslutar
- Tidplan för Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelses verksamheter 2015 fastställs.
___
JUSTERARES SIGN
UTDRAG SKICKAT TILL
UTDRAGSBESTYRKANDE
Sida 11
Sammanträdesprotokoll
Avesta Vatten och Avfall AB
§ 37
2015-01-08
Delgivningar
www.avesta.se/kommunen & politiken/offentliga handlingar/protokoll samt i pärm vid
sammanträdet
1. Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll den 2014-10-08
www.avesta.se/kommunen & politiken/kommande sammanträden samt i pärm vid
sammanträdet
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-09-29 § 94 Avesta Vatten och Avfalls AB:s bildande
av verksamhetsområde för dagvatten
3. Kommunstyrelsens protokoll 2014-10-13 § 138 Kommunrevisionens rapport om
sopcontainrar
4. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 135 Utredningsuppdrag – Långsiktig strategi
för Nordanö industriområde och Källhagens nya industriområde samt etablering av
återvinningscentral
5. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 136 Verkställighetsbevakning 2013 för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med dess utskott samt redovisning av
restuppdrag för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och dess utskott för 2012 och
tidigare
6. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 140 VA-taxa 2015 för Avesta kommun
7. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 141 Taxor för avfallsverksamheten 2015 för
Avesta kommun
8. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 142 Revidering av mål och budget 20152017 inklusive taxor för perioden
___
JUSTERARES SIGN
UTDRAG SKICKAT TILL
UTDRAGSBESTYRKANDE