Blankett - Servitutsavtal

Servitutsavtal
Till förmån för fastigheten
(härskande)
har på fastigheten
(tjänande)
i
kommun,
givits rätt att nedlägga och underhålla:
Avloppsanläggning (brunnar, ledningar, infiltration/markbädd) enligt bifogad karta
Vattenanläggning (brunnar/reservoarer och ledningar) enligt bifogad karta
Ytvatten/jordvärmekollektor (ledningar) enligt bifogad karta
Ledningen ska ligga minst
meter under markytan.
Ersättning ska inte erläggas för servitutsupplåtelsen.
Ersättning för servitutsupplåtelsen ska erläggas med
Ersättningen är betald och kvitteras.
kronor
Detta avtal, med medföljande karta, har upprättats i två exemplar, varav varje fastighet
tagit var sitt exemplar. (Kartan bör också vara undertecknad och daterad.)
Underskrifter av samtliga lagfarna fastighetsägare
(behövs mer utrymme – använd baksidan)
Datum:
Datum:
För förmånsfastigheten (härskande):
För den belastade fastigheten (tjänande):
1
1
Namnförtydligande
Namnförtydligande
2
2
Namnförtydligande
Namnförtydligande
3
3
Namnförtydligande
Namnförtydligande
4
4
Namnförtydligande
Namnförtydligande
5
5
Namnförtydligande
Namnförtydligande
För inskrivning i Fastighetsregistret:
Skicka en ansökan tillsammans med avtalsoriginalet och en kopia till:
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje
Avtalsoriginalet återfås efter inskrivning.
Enskilt vatten och avlopp - Servitutsavtal - mars 2015