Inkoppling av kommunalt vatten och avlopp i

1 (5)
INFORMATIONSBREV
2015-03-24
Information till fastighetsägare i Enviken
Inkoppling av kommunalt vatten
och avlopp i Enviken
Hej!
Ni har nyligen fått ett brev med information kring driftsättning av
kommunalt vatten och avlopp i Enviken där vi beskrev två alternativa
scenarier.
För att inkoppling till det befintliga reningsverket i Bergshamra ska
kunna möjliggöras har bygg- och miljökontoret krav på att följande tre
punkter först uppfylls:
1. Renovering av VA-ledningar och brunnar i Bergshamra för att minska mängden ovidkommande
vatten till avloppsreningsverket.
Status: Arbetet pågår och beräknas vara klart till midsommar i år.
2. Byte av sandfilter i avloppsreningsverket.
Status: Arbetet är genomfört.
3. Entreprenör ska vara upphandlad och startdatum ska vara fastställt för arbeten med färdigställande av överföringsledningen till Lindholmens avloppsreningsverk i Norrtälje.
Status: Entreprenaden är under upphandling. Möjliga beslutsdatum för tilldelningsbeslut i
kommunstyrelsens arbetsutskott är 20/5 eller 17/6. Under förutsättning att föreslagen entreprenör godkänns återstår 10 arbetsdagars överklagandetid innan kontrakt kan tecknas med
entreprenör. När kontrakt är tecknat fastställs startdatum och punkt tre uppfylls.
När de tre punkterna ovan är uppfyllda och godkända av bygg- och miljökontoret kommer vi att
handlägga era anslutningsärenden enligt den arbetsgång som beskrivs på sidan 5.
Slutförandet av byggnationen i området
Tidplan
Byggnationen av systemet i Enviken beräknas vara klar april 2015. Därefter återstår återställningsarbeten på vägar och fastighetsmark. Grusvägarna ska hyvlas och den hårdbelagda ytan på
Enviksvägen och Forsavägen ska återställas till ursprungligt skick. Slutbesiktning kommer att ske så
snart dessa arbeten är klara och då ska vattenprover vara godkända och rörledningarna vara provtryckta.
Avloppssystemet
Avloppssystemet i området byggs med LTA-system (lätt tryckavlopp). Du kommer därför att behöva
gräva ner en LTA-enhet på din tomt. Mer information om LTA hittar du på bifogat Faktablad.
PO ST ADRESS
Box 802, 761 28 Norrtälje
ORG ANISAT IO NSNUMMER
212000-0217
norrtalje.se
BESÖKSADRESS
Estunavägen 14
TELEFON
0176-710 00
TELEFAX
0176-712 22
E-POST
[email protected]
WEBB
norrtalje.se
V ATTEN- OCH AVLOPPS AVDELNINGEN
2 (5)
Blanketter du ska lämna in vid planerad anslutning
Inför din anslutning ska du skicka in de två bifogade blanketterna:
Servisanmälan
Blanketten avser anslutningen till kommunalt VA och ska lämnas in i god tid, dock minst två veckor,
innan du planerar att ansluta din fastighet.
Anmälan enligt plan- och bygglagen
Blanketten avser de arbeten du ska göra inom din egen fastighet och ska lämnas in i god tid, dock
minst två veckor innan du planerar att påbörja arbeten inom din egen fastighet. Tänk på att du
inte får påbörja några arbeten förrän du har fått ett skriftligt Startbesked från bygg- och miljökontoret.
Beroende på vilka arbeten du ska göra på din fastighet kan du behöva ansöka om marklov, bygglov
och strandskyddsdispens, se checklistan på sidan 4.
Anläggningsavgift
Efter att slutbesiktning har ägt rum, kommer du att få ett skriftligt meddelande om din förbindelsepunkts exakta placering som du ska ansluta dina ledningar till. När förbindelsepunkten är upprättad
och meddelad kommer du också att få din faktura för anläggningsavgiften.
Alla fastighetsägare i området är avgiftsskyldiga enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412),
även kallad vattentjänstlagen. Fakturering kommer därför att ske oavsett om du ansluter till det
kommunala VA-nätet eller inte. På norrtalje.se/vaavgift finns en beräkningsmodell som hjälper dig
att räkna ut anläggningsavgiften enligt årets taxa. Du betalar anläggningsavgift enligt den taxa som
är gällande då vi skriftligen meddelar dig din förbindelsepunkts placering och du kan ansluta din
fastighet.
Fastigheter som inte ansluts
De fastighetsägare som inte har anslutit sina fastigheter inom cirka två år efter att möjlighet till anslutning finns, kommer att kontaktas av bygg- och miljökontoret för en besiktning och bedömning av
fastighetens enskilda avlopp. Föreläggande (skyldighet) om anslutning till kommunalt VA kan bli
aktuellt beroende på avloppsanläggningens status.
Ersättning för egen avloppsanläggning som blir överflödig
Under vissa förutsättningar kan du få ersättning för den egna avloppsanläggningen som blir överflödig i samband med anslutning till kommunalt VA. Vid vår bedömning om du ska få ersättning tittar
vi på anläggningens art, ålder och skick. Uppgifterna hämtar vi från bygg- och miljökontoret, vi kan
även behöva besikta anläggningen. Ersättning betalas inte ut om anläggningen är äldre än 10 år det
år fastigheten beräknas kunna anslutas.
Om du, utifrån ovanstående, anser att du är berättigad ersättning så bifogar du en begäran om detta
plus kvitton på anläggningskostnaden med din Servisanmälan. Om vi bedömer att du har rätt till ersättning så drar vi av ersättningens storlek på fakturan för anläggningsavgiften
Arbeten inom din fastighet
Som fastighetsägare bekostar och utför du alla VA-installationer mellan huset och förbindelsepunkten.
Arbetena måste naturligtvis utföras fackmannamässigt och enligt branschens regler.
Vattenmätare
För mätning av din vattenförbrukning ska en vattenmätare monteras inom din fastighet. Vi monterar
men du ansvarar för att anordna en plats för mätaren. Mer information om platsen för mätaren hittar
du på bifogat Faktablad.
3 (5)
Vatten från egen brunn
Efter anslutning till kommunalt vatten och avlopp får under inga omständigheter vatten från
egen/gemensam brunn sammanblandas med kommunens dricksvatten. Har du fler frågor kring
detta är du välkommen att höra av dig till kontaktcenter.
Denna och mer information finns på webben
Besök gärna då och då er områdessida på norrtalje.se/enviken. Där lägger vi ut information från
byggledaren, material som har visats på våra informationsmöten samt material som vi skickar hem
till fastighetsägarna i området.
Vi svarar på dina frågor
Frågor kring byggnationen i området
Hör av dig till Norrtälje kommuns byggledare som heter Niklas Hellman (SWECO) och har
telefonnummer 070-040 53 12.
Övriga frågor eller om du vill få material hemskickat
Hör av dig till Kontaktcenter. Ha gärna din fastighetsbeteckning tillgänglig så kan vi hjälpa dig
snabbare!
Kontaktcenter
E-post: [email protected]
Telefon: 0176-710 00
.
Hälsningar
Vatten- och avloppsavdelningen
Bifogas:
Blankett, Servisanmälan/Ansökan
Blankett, Anmälan enligt plan- och bygglagen
Faktablad om vattenmätarplats
Faktablad om LTA-system
4 (5)
Checklista - vad du behöver tänka på nu!
Blanketten Servisanmälan
Skicka in blanketten i god tid, dock minst två veckor innan du planerar att ansluta din fastighet.
Observera! Läs igenom ABVA som bifogas med blanketten. Där framgår de regler som fastighetsägaren är skyldig att följa efter att fastigheten har anslutits till kommunalt VA.
Blanketten Anmälan enligt plan- och bygglagen
Blanketten ska skickas in i god tid, dock minst två veckor innan du planerar att utföra några arbeten
inom din egen fastighet. Vänta in ett startbesked innan du påbörjar några arbeten. Mer information finns på blanketten.
Andra lov - du kan behöva ansöka om marklov och/eller bygglov
Eftersom din fastighet ligger inom detaljplanelagt område kan du behöva ansöka om marklov om du
ska göra större förändringar av marknivån. Med större förändring avses om marknivån kommer att
höjas eller sänkas mer än 50 cm från befintlig marknivå på en del av eller hela din tomt. Om du ska
göra förändringar av marknivån och behöver uppföra en stödmur, måste du även ansöka om
bygglov för själva stödmuren. Mer information hittar du på norrtalje.se/bygglov.
Plats för vattenmätaren
Fundera på lämplig plats för montering av vattenmätaren, se Faktabladet som bifogas.
Arbeten inom din egen fastighet
Sök efter en seriös entreprenör för arbetena mellan huset och förbindelsepunkten. Förvissa dig om
att entreprenören har erfarenhet av att göra liknande arbeten fackmannamässigt och enligt
branschens regler.
Mer information inför anslutningen
Mer detaljerad information om hur du går vidare inför anslutningen till kommunens VA-nät får du i ett
godkännande till anslutning efter att du har skickat in din Servisanmälan. Godkännandet skickar vi
efter att ledningarna är driftsatta och du kan ansluta din fastighet.
5 (5)
Din anslutning - steg för steg
Här kan du se de kvarstående stegen fram till att din anslutning är klar.
Kommunens byggnation
Kommunens byggtid
startar
Informationsbrev kring
Byggnationen av ledningsnätet och förbindelsepunkterna påbörjas. Vår
entreprenör kontaktar dig för samråd om förbindelsepunktens placering utanför
tomtgränsen. Kommunen avgör om ditt önskemål går att uppfylla.
inkoppling till kommunalt
VA
Informationsbrev kring inkoppling till kommunalt VA skickas till dig. Du får här
specifik information om byggnationen i området, blanketter som ska lämnas in
samt övrig information kring anslutningen.
Blanketter lämnas in
Du lämnar in blanketterna Anmälan enligt plan- och bygglagen och Servisanmälan. Eventuellt kan ansökan om andra lov behöva lämnas in, se sidan 4.
Kommunens byggnation
När vår byggnation är klar skickar vi ett godkännande till anslutning (under förutsättning att du lämnat in Servisanmälan). Observera att du kan bli fakturerad för
anläggningsavgiften även om du inte har lämnat in Servisanmälan.
Du påbörjar dina arbeten
Då du har fått vårt godkännande till anslutning kan du beställa en LTA-tank, se
Faktabladet. Först efter att du har fått ett skriftligt Startbesked från bygg- och
miljökontoret får du påbörja arbetena inom din egen fastighet. Påbörjar du
arbetena innan måste du betala en byggsanktionsavgift.
Driftsättning av din
Vår driftentreprenör Veolia besiktar din inkoppling till förbindelsepunkten, sätter
upp en vattenmätare och monterar en LTA-pump i LTA-tanken.
Här är vi nu
avslutad
anläggning
Du, eller din entreprenör, och vår driftentreprenör går tillsammans igenom
blanketten Färdiganmälan samt undertecknar den.
När alla installationer är klara och vår driftentreprenör besiktat och godkänt
dessa skrivs ett besiktningsprotokoll som överlämnas till dig/din entreprenör.
Din anläggning sätts i drift och du kan börja använda det kommunala vattnet
och avloppet.
Bygg- och miljökontoret
meddelas
Bygg- och miljökontoret får en kopia på godkänt besiktningsprotokoll.
Bekräfta dina arbeten
Du meddelar, på blankett som bifogas med Startbeskedet, datum då arbetena
på fastigheten påbörjades/avslutades samt bifogar en situationsplan som visar
ledningsdragningen från förbindelsepunkten till byggnad. Dessa dokument och
ovanstående besiktningsprotokoll ligger till grund för det Slutbesked som byggoch miljökontoret ska utfärda till dig.
Du får ett Slutbesked
Då ovanstående handlingar har kommit in till bygg- och miljökontoret skickas
ett beslut om Slutbesked till dig. Handläggningen av Anmälan enligt plan- och
bygglagen är nu klar.
Faktablad
LTA-system – Lätt tryckavlopp
Till dig som ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp i område
med LTA-system.
Om LTA-system
I områden med bergig och ojämn mark, där avloppssystemet inte helt kan byggas med
självfall, kan ett så kallat LTA-system (lätt tryckavlopp) byggas. Fastighetsägare inom
ett sådant område kommer att behöva gräva ner en mindre pumpstation, så kallad LTAenhet, inne på den egna tomten och koppla samman den med de övriga VA-installationerna inom fastigheten.
Förbindelsepunkt
Servisledning
Huvudledning
-
LTA pumpstation
LTA-enhet.
Pumpbrunn med pump
LTA-enhetens funktion
En LTA-enhet består av en pumpbrunn, pump, backventil, rör och ett elskåp med automatik
och larm. Spillvattnet (från toalett, tvätt, disk och dusch) från huset leds med självfall till pumpbrunnen där pumpen finfördelar avloppsvattnet och pumpar det vidare, via förbindelsepunkten,
till kommunens trycksatta huvudledning. Både pumpen och förbindelsepunkten är försedda
med backventiler som förhindrar att avloppsvatten rinner tillbaks till pumpbrunnen.
Beställning av LTA-enhet
Kostnaden för LTA-enheten ingår i den anläggningsavgift du betalar och levereras till din fastighet efter beställning från dig. Vid leverans levereras allt utom själva pumpen eftersom den ska
monteras av kommunens driftentreprenör när du är klar med övriga VA-installationer inom din
fastighet. Mer information hur du beställer får du framöver i vårt godkännande till anslutning av
din fastighet. Ett godkännande får du under förutsättning att du har skickat in en Servisanmälan.
Ansvar och skötsel
Kommunen
Kommunen äger fortsättningsvis själva pumpen och har driftansvar för den. Det innebär att
kommunen har rättighet att ensam kontrollera, underhålla samt till- och frånkoppla den.
Fastighetsägaren
Som fastighetsägare har du drift- och tillsynsansvar för alla delar av LTA-enheten förutom
själva pumpen. Du ansvarar även för att inte utsätta pumpen för onormala påfrestningar och
stå för den el den förbrukar. Om exempelvis annat än normalt avloppsvatten tillförs LTA-enheten och pumpen går sönder, får du betala reparationskostnaden alternativt en ny pump.
Sid 1av 2
Faktablad
LTA-system – lätt tryckavlopp
2015-03-24
Installationer
Som fastighetsägare ansvarar du för nedgrävning av pumpbrunnen och att den kopplas
samman med övriga VA-installationer inom fastigheten samt att dra fram el till pumpen.
Arbetena ska göras fackmannamässigt och enligt branschens regler och du står för samtliga
kostnader. Påbörja inga arbeten förrän du har fått startbeskedet från bygg- och miljökontoret!
Elinstallation
Elinstallationen fram till pumpen ska utföras av en behörig elinstallatör.
LTA-enheten
Montering av LTA-enhetens olika delar utförs enligt leverantörens anvisningar som följer med
LTA-enheten.
Pumpen i LTA-enheten
Kommunens driftentreprenör Veolia installerar pumpen i pumpbrunnen efter att du meddelat att
övriga VA-installationer inom fastigheten är utförda samt att el är framdraget till pumpen.
Övrigt vatten inom fastigheten
Dag- och dränvatten (regn-, smält- och dräneringsvatten och takavvattning) får inte anslutas till
LTA-enheten.
Fettavskiljare/oljeavskiljare
Om du bedriver en verksamhet där det finns krav på att en fett- och/eller oljeavskiljare ska
finnas installerad, ska den vara monterad före LTA-enheten.
Platsen runt LTA-enheten
Det är viktigt att LTA-enheten placeras lättåtkomlig för att underlätta kommunens service och
underhåll av pumpen. Installationen ska vara gjord så att det går att ta sig obehindrat mellan
LTA-enheten och farbar väg. Marken inom en radie av 1,5 meter från LTA-enhetens mitt ska
vara plan och fri från grövre växtlighet och byggnation. Ytvatten ska inte kunna rinna in mot
pumptankens lock.
Rådgör med din entreprenör för bästa placering av LTA-enheten. Om kommunens driftentreprenör Veolia anser att platsen du iordningställt för LTA-enheten inte överensstämmer med
beskrivningen ovan, måste du dessvärre ändra placeringen innan de monterar pumpen i
pumpbrunnen. Om du är tveksam till din tänkta placering är du välkommen att höra av dig till
Kontaktcenter.
Kontaktcenter
E-post: [email protected]
Telefon: 0716-710 00
Hälsningar
Vatten- och avloppsavdelningen
Sid 2 av 2
Faktablad
LTA-system – lätt tryckavlopp
2015-03-24
Spara detta Faktablad
tills det är dags att
ansluta din fastighet!
Faktablad
Vattenmätarplats
Till dig som ska förbereda plats för vattenmätaren inför anslutning av
kommunalt vatten och avlopp.
Om vattenmätare
För mätning av din vattenförbrukning kommer en vattenmätare att monteras på ledning
för inkommande vatten till din fastighet. Kommunen äger mätaren och har ensam rättighet att sätta upp, ta ned, kontrollera och underhålla mätaren.
Beställning av mätaren
Då vi har byggt färdigt i området får du ett skriftligt godkännande till att ansluta din fastighet
(under förutsättning att du har lämnat in en Servisanmälan). I samband med godkännandet får du
även fakturan för anläggningsavgiften. Då avgiften är betald och du har anordnat en plats för
mätaren, enligt beskrivningen nedan, kontaktar du kommunens driftentreprenör Veolia Vatten
för att beställa montering av mätaren. Kostnaden för mätaren och montering av den ingår i den
anläggningsavgift du betalar. Mer information runt beställningen får du tillsammans med godkännandet.
Placering av mätaren
Inför monteringen av mätaren ansvarar du
för att anordna en plats, med konsol, för
mätaren där den är skyddad mot frost,
olämplig uppvärmning och yttre påverkan.
Om mätaren skulle skadas på grund av att
du varit oförsiktig får du dessvärre ersätta
kommunen kostnaden för att åtgärda eller
byta mätaren.
Platsen ska även vara belyst och närbeläget väggparti bör vara utfört så att det tål
spill och läckage av vatten. Det måste finnas
ett fritt utrymme runt mätaren, se måtten på
skissen, så att driftentreprenören lätt kommer
åt mätaren vid avläsning, byte eller service.
Mätaren får inte byggas in eller placeras
bakom tung utrustning.
Sid 1 av 2
Faktablad
Vattenmätarplats
2014-07-03
På platsen ska du ha monterat en horisontell fast förankrad mätarkonsol enligt måtten på sid 1.
Den ska vara utrustad med avstängningsventiler på in- och utlopp, se bild nedan, samt vara anpassad till en vattenmätare i storlek qn 2,5.
Du bekostar de anordningar som krävs för uppsättning av mätaren och för sammankopplingen
av den med installationen i övrigt. Arbetena utförs naturligtvis fackmannamässigt och enligt
branschens regler.
Själva mätaren som monteras av driftentreprenören
då dina övriga VA-installationer är utförda.
Mätarplats utanför byggnaden
Om plats för mätaren inte kan anordnas i byggnaden kan alternativet vara att placera den frostfritt i en mätarbrunn utanför byggnaden. I dessa fall måste det finnas möjlighet att kunna dra upp
mätaren för avläsning, byte och service. Rådgör med en fackman!
Viktigt med obruten vattenledning
Det är viktigt att ledningen för dricksvatten dras från förbindelsepunkten fram till vattenmätaren i
obruten ledning, det vill säga ledningen ska vara utan skarvar. Eventuell förgrening av vattenledningen till övriga byggnader inom fastigheten eller montering av dräneringsventil (för möjlighet
att dränera fastighetens ledningar på vatten) får endast anordnas efter vattenmätaren. Detta för
att allt inkommande vatten ska passera räkneverket i vattenmätaren.
Om mätarbrunn anordnas ska ledningen vara obruten mellan förbindelsepunkten och fram till
mätarbrunnens inkommande anslutning.
Vi svara på dina frågor
Hör gärna av dig till Kontaktcenter om du har några funderingar.
Kontaktcenter
E-post: [email protected]
Telefon: 0716-710 00
Hälsningar
Vatten- och avloppsavdelningen
Sid 2 av 2
Faktablad
Vattenmätarplats
2014-07-03
Spara detta Faktablad
tills det är dags att
ansluta din fastighet.
1 (5)
SERVISANMÄLAN / ANSÖKAN
Anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät
1. Servisanmälan/Ansökan avser
Fastighetsbeteckning: Om ansökan avser en samfällighet anges den blivande samfällighetens namn
Fastighetens adress:
Anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät
Fyll i uppgifterna under rubrik nummer 1, 2 och 4.
Meddelande om förändring på fastighet som redan är ansluten
Fyll i uppgifterna under rubrik nummer 1,3 och 4.
2. Uppgifter om anslutning
Inkoppling önskas till kommunalt:
Sedan tidigare finns inkoppling till kommunalt:
Vatten och spillvattenavlopp
Dag- och dränvattenavlopp
Vatten
Spillvattenavlopp
Dag- och dränvattenavlopp
Anslutning av vatten och avlopp i samband med bygglov:
Anmälan/Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp görs i samband med ansökan om bygglov
Ja
Nej
Anslutning av:
Bostadsfastighet med högst två bostadslägenheter*
Tomtyta
m2. På fastigheten finns
som är mindre än 25 m2.
stycken bostadslägenheter som är 25 m2 eller större och
stycken
Flerbostadshus/bostadsfastighet med minst tre bostadslägenheter*
Tomtyta
m2.
stycken bostadslägenheter är 50 m2 eller större
stycken bostadslägenheter är mindre än 50 m2
Samfällighet
Antal fastigheter
I samfälligheten finns
stycken. En förteckning över samtliga av de deltagande fastigheterna ska bifogas.
stycken bostadslägenheter* som är 50 m2 eller större och
stycken som är mindre än 50 m2.
Fastighet med verksamhet*
Byggnadens/byggnadernas bruttototalarea
m2. Tomtyta
m2.
En ritning över byggnaden där samtliga utrymmen är måttangivna i kvadratmeter ska bifogas.
Tillfällig anslutning, exempelvis byggbodsetablering
Från och med datum
Ange anledning till tillfällig anslutning
3. Uppgifter om förändringar på fastighet som redan är ansluten*
Förändringen avser:
Ny tomtyta. Ny total tomtyta:
Nya bostadslägenheter*. Antal nya:
m2.
stycken, storlek:
Ny- eller tillbyggnad av verksamhet*. Ny bruttototalarea:
m2. Rivs byggnad i samband med detta
Nej
Ja
m2. Rivs byggnad i samband med detta
Nej
Ja
NK_VOA_140922
Förändrat användande av befintlig byggnad. Ange en kort beskrivning:
*Beskrivning av bostadslägenhet och verksamhet finns på sidan 3.
Fortsätt på nästa sida.
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-postadress
Webb
Box 802
761 28 Norrtälje
Estunavägen 14
0176-710 00
0176-712 22
[email protected]
norrtalje.se
2 (5)
4. Namn- och adressuppgifter
Ange namn- och adressuppgifter enligt följande:
• För tillfällig anslutning anges kontaktuppgifter till betalningsansvarig verksamhetsansvarig.
• För samfällighet anges kontaktuppgifter till kontaktperson för den blivande VA-samfälligheten.
• För övriga anges kontaktuppgifter till lagfaren fastighetsägare som ska betala anläggningsavgiften.
Lagfaren fastighetsägare: (om annan, se information ovan)
Organisationsnummer/personnummer:
Adress:
Postnummer:
E-postadress (texta tydligt):
Telefon dagtid:
Ort:
Undertecknad har tagit del av informationen på sidan 3.
Undertecknad har tagit del av bifogad ABVA, Allmänna bestämmelser för användade av Norrtälje kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning. Observera! ABVA ska behållas av lagfaren fastighetsägare/undertecknad.
Datum och namnunderskrift
Namnförtydligande
Personuppgiftslagen(PUL)
Dina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen 1988:204. De personuppgifter som lämnas databehandlas för
administration av ärendet. Kontakta Kommunstyrelsekontoret, telefon 0176-710 00, om du vill begära rättelse av felaktig eller
missvisande uppgift. Vill du ha information om registrerade personuppgifter måste en skriftlig begäran lämnas in.
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-postadress
Webb
Box 802
761 28 Norrtälje
Estunavägen 14
0176-710 00
0176-712 22
[email protected]
norrtalje.se
3 (5)
Sidan 3-5 ska behållas av
lagfaren fastighetsägare/sökanden.
Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät
För anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät ska en Servisanmälan/Ansökan lämnas in till Vatten- och
avloppsavdelningen. Detta gäller även vid tillfällig anslutning och vid vissa förändringar på fastighet/verksamhet
som redan är ansluten.
Blanketten skickas in till: Vatten- och avloppsavdelningen, Box 802, 761 28 Norrtälje.
Avgifter
För anslutning tar kommunen ut en anläggningsavgift. Efter anslutning betalar man en löpande brukningsavgift för
de vatten- och avloppstjänster man får tillgång till. Information om avgifterna finns på norrtalje.se/vaavgift. Vid tillfällig anslutning, till exempel byggbodar, gäller andra regler/avgifter.
Undvik byggsanktionsavgift genom att invänta startbesked
Innan anslutning ska även en Anmälan enligt plan- och bygglagen lämnas in till Bygg- och miljökontoret. Anmälan
krävs för de arbeten som ska göras på den egna fastigheten. För samfälligheter krävs det för själva anslutningen
av gemensamhetsanläggningen till kommunens VA-nät. Samfällighetens anmälan omfattar samtliga delägare.
Arbeten på den egna fastigheten, eller anslutning för samfälligheter, får inte utföras/ske förrän Bygg- och miljönämnden har meddelat ett beslut om startbesked. Om arbeten utförs eller anslutning sker innan ett startbesked
finns ska Bygg- och miljönämnden, enligt lagen, ta ut en byggsanktionsavgift som måste betalas. Mer information
och blankett för anmälan finns på norrtalje.se/bygglov. Blanketten kan även beställas via Kontaktcenter.
Din skyldighet att meddela förändringar
Om nedanstående förändringar sker på fastighet/verksamhet är fastighetsägaren/samfälligheten skyldig att
omgående meddela detta till Vatten- och avloppsavdelningen samt, beroende på förändring, betala en tilläggsavgift.
Om förändring inte meddelas kan en dröjsmålsränta komma att tas ut för tiden från det två månader förflutit sedan
avgiftsskyldigheten inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
•
•
•
•
Nytt antal bostadslägenheter*
Ändrad användning av befintlig byggnad
Ny eller tillbyggnad av verksamhet*
Utökad tomtyta (gäller ej fastigheter anslutna via en samfällighet)
*Förklaringar till bostadslägenhet och verksamhet
Med bostadslägenhet avses en bostadsenhet i exempelvis villa, fritidshus, gäststuga eller flerfamiljshus som har
indraget vatten och avlopp och matlagningsmöjlighet. Med verksamhet avses butik, café, hantverk, kontor, verkstad,
industri etc. Mer utförligt vad som räknas som verksamhet finns i VA-taxan, se norrtalje.se/vaavgift.
För mer information
Kontaktcenter
Telefon: 0176-710 00
E-post:[email protected]
Webb: norrtalje.se/kontaktcenter
Kvällsöppet
Läs mer om Vatten- och avloppsavdelningens kvällsöppet på norrtalje.se/kvallsoppet. Informationen lämnas även
av Kontaktcenter.
4 (5)
ABVA
Allmänna bestämmelser för användande av Norrtälje kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, § 368. Gäller från och med 2009-01-01 tills vidare.
Inledning
1. Huvudman för den allmänna Vatten- och
avloppsanläggningen (VA-anläggningen) är
Norrtälje kommun.
2. För fastighetsägares användning av den
allmänna VA-anläggningen i Norrtälje kommun
gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) eller annan författning
samt vad som nedan föreskrivs.
Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för
fastighetsägaren gäller även för den som innehar
fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt,
fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt
förordnande.
Har Norrtälje kommun träffat avtal med annan än
fastighetsägare om användning av anläggningen,
gäller för denne jämlikt 5 § lagen om allmänna
vattentjänster vad som i lagen och dessa allmänna
bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare.
Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna
vattentjänster i vissa fall även förstås byggnad eller
annan anläggning, som ej tillhör ägaren till marken.
Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och
tillägg till dessa allmänna bestämmelser.
Inkoppling till den allmänna anläggningen
3. Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till
den allmänna anläggningen ska göra skriftlig
anmälan till Norrtälje kommun som sedan
ombesörjer inkoppling.
Användning av den allmänna
dricksvattenanläggningen
4. Norrtälje kommun levererar vatten till fastighet,
vars ägare har rätt att använda den allmänna
dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande
bestämmelser för användandet.
Norrtälje kommuns leveransskyldighet avser endast
vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Norrtälje kommun garanterar inte att visst
vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet
alltid kan levereras.
Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning
får utnyttjas för värmeutvinning endast om Norrtälje
kommun efter ansökan skriftligen medger detta.
5. Norrtälje kommun har rätt att begränsa eller
avbryta vattenleveransen när denne finner det
nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll
eller annan sådan åtgärd som berör Norrtälje
kommuns egna eller därmed förbundna
anläggningar.
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare
skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt
Norrtälje kommuns anvisningar.
Vid planlagt leveransavbrott lämnar Norrtälje
kommun på lämpligt sätt meddelande om detta.
6. Vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställs
genom mätning. Vattenmätare tillhandahålls av
Norrtälje kommun och förblir Norrtälje kommuns
egendom. Norrtälje kommun bestämmer antalet
mätare och vilket slag av mätare som ska användas.
Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga
anordningar för uppsättning av mätare och
sammankoppling med installationen i övrigt.
Vattenmätares plats ska vara godkänd av Norrtälje
kommun, som har rätt att kostnadsfritt disponera
platsen och ensam har befogenhet att sätt upp, ta
ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och
frånkoppla mätaren.
Användning av den allmänna
avloppsanläggningen
7. Norrtälje kommun tar emot avloppsvatten från
fastighet, vars ägare har rätt att använda den
allmänna avloppsanläggningen och som iakttar
gällande bestämmelser för användandet, om
behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på
annat sätt. Norrtälje kommun är inte skyldig att ta
emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig
mån avviker från hushållsspillvattens.
5 (5)
8. Vatten som utnyttjas för värmeutvinning får
avledas till den allmänna avloppsanläggningen
endast om Norrtälje kommun efter ansökan
skriftligen medger det.
9. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin
eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd,
läkemedel eller sura, frätande vätskor och inte
heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka
stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller
explosion.
Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45
ºC får inte tillföras förbindelsepunkten.
Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i
första och andra styckena ska ofördröjligen
anmälas till Norrtälje kommun.
Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten
från köksavfallskvarn utan Norrtälje kommuns
skriftliga medgivande.
10. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att
temperaturen i utsläppt avloppsvatten underskrider
temperaturen i det av Norrtälje kommun levererade
dricksvattnet.
11. Norrtälje kommun har rätt att tillfälligt begränsa
fastighetsägares möjlighet att använda avloppsanläggningen när Norrtälje kommun finner det
nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll
eller annan åtgärd som berör Norrtälje kommuns
egna eller därmed förbundna anläggningar.
12. Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är
avsedd att uteslutande avleda dag- och dränvatten.
Med spillvatten likställs i denna punkt allt
avloppsvatten som Norrtälje kommun bedömer ska
avledas till spillvattenledning.
Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning
som inte är avsedd för sådant ändamål, om inte
Norrtälje kommun av särskilda skäl skriftligen
medgivit undantag.
Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får fortsatt tillförsel av sådant
vatten inte ske, sedan särskild anslutningspunkt/
förbindelsepunkt för ändamålet upprättats och
fastighetsägaren underrättats därom, eller om
Norrtälje kommun vidtagit åtgärder för avledande av
dagvatten utan att anslutningspunkt/förbindelsepunkt för dagvatten upprättats, när Norrtälje
kommun meddelat fastighetsägaren att sådana
åtgärder har vidtagits. Norrtälje kommun
bestämmer tidsrymd inom vilken tillförseln ska ha
upphört. Undantag från förbudet eller anstånd med
att avbryta tillförseln kan medges av Norrtälje
kommun om särskilda skäl föreligger.
Har särskild anslutningspunkt/förbindelsepunkt för
dag- och dränvatten inte upprättats, kan Norrtälje
kommun ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av
sådant vatten till spillvattenförande ledning. Förutsättningar för detta är dels att avledningen kan ske
ändamålsenligt på annat sätt, dels att Norrtälje
kommun i skälig omfattning ersätter fastighetsägaren hans kostnader för erforderlig omläggning.
Dag- och dränvatten från fastighet, som nyinkopplas till den allmänna anläggningen, får inte
tillföras annan ledning än den Norrtälje kommun
bestämmer.
13. Norrtälje kommun kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av
avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan
sammansättning än spillvatten från bostäder
(hushållsspillvatten) vad gäller arten eller halten av
ingående ämnen. Norrtälje kommun bestämmer
därvid villkoren för utsläpp av såväl spill- och
dagvatten.
14. Fastighetsägare som helt eller delvis använder
eller upplåter fastighet till annat än bostadsändamål
ska informera Norrtälje kommun om sådan verksamhet som kan påverka beskaffenheten hos
avloppsvattnet från fastigheten.
Fastighetsägaren ska bekosta de provtagningar och
analyser som Norrtälje kommun finner vara
nödvändiga för kontroll av avloppsvattnet.
Norrtälje kommun har rätt att fordra att fastighetsägaren för journaler över verksamhet som inverkar
på avloppsvattnets beskaffenhet och företar kontroll
av vattnet genom provtagningar och analyser.
Norrtälje kommun anger hur journalföring och provtagningar ska göras.
15. Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem
tillhandahåller Norrtälje kommun LTA-pumpenhet
eller annan aktuell pumpenhet som förblir dennes
egendom. Norrtälje kommun bestämmer antalet
pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som
ska användas samt svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att
sammankoppla enheten med installationen i övrigt.
Enhetens plats ska bestämmas av Norrtälje
kommun, som äger rätt till kostnadsfri upplåtelse av
platsen och som ensam har befogenhet att sätta
upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till
och frånkoppla enheten.
Vatten- och avloppsavdelningen
1 (3)
ANMÄLAN ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN
För anmälningspliktiga åtgärder enligt plan- och bygglagen
Anmälan avser
Strandskyddsdispens
Nybyggnad, max 25 m2
Tillbyggnad
Inreda ytterligare en bostad
Ändring av byggnad
Ändring i byggnadens brandskydd
Installation av ventilation
Installation av hiss
Installation av eldstad/rökkanal
Vindkraftverk
Rivning
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp
Annan, såsom:
Information om bilagor som ska bifogas finns på sidan 3.
Byggnadstyp
En/tvåbostadshus
Fritidshus
Komplementbostadshus
Komplementbyggnad, ange t ex gäststuga, förråd etc:
Flerbostadshus, antal lägenheter:
Industribyggnad
Hotell/restaurang
Affärshus
st
Annat, såsom:
Fastighetsbeteckning och datum
Fastighetsbeteckning:
Datum:
Datum då sökt åtgärd ska påbörjas:
Sökande
Namn sökande/byggherre:
Organisationsnummer/personnummer:
Adress (folkbokföringsadress):
Postnummer:
Ort:
E-postadress (texta tydlig):
Telefon dagtid:
Är fastighetsägaren samma som sökanden
Ja
Nej
Finns det fler delägare
Ja
Viktigt att nummeruppgifterna nedan fylls i.
Fakturaadress
Namn:
Projekt- eller referensnummer:
Adress:
Postnummer:
Organisationsnr/personnr:
Ort:
Krävs inte vid alla anmälningspliktiga åtgärder. Se information på sidan 3.
Kontrollansvarig
Namn:
Personnummer:
Certifieringsorgan:
Gäller till och med:
Kvalificerad eller normal:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Kvalificerad
E-postadress (texta tydlig):
Normal
Telefon dagtid:
Glöm inte att skriva under anmälan.
Namnunderskrift betalningsansvarig
NK_BOM_150216
Nej
Datum och namnunderskrift:
Namnförtydligande:
Postadress
Besöksadress
E-postadress
Telefon
Telefax
Webb
Bygg- och miljökontoret
Box 808
761 28 Norrtälje
Estunavägen 14
[email protected]
0176-710 00
0176-716 70
norrtalje.se
2 (3)
Till dig som ska göra en anmälan
Din anmälan
För att vi ska kunna fatta ett beslut i ditt ärende är det viktigt att du fyller i alla uppgifter på blanketten
och skickar med de bilagor vi beskriver på sidan 3.
Lämna in din anmälan
Så här kan du lämna in din anmälan. Observera! välj endast ett av de 3 alternativen.
1.
2.
3.
Skickas till: Bygg- och miljökontoret, Box 808, 761 28 Norrtälje.
Skannas in till pdf-format och mejlas till: [email protected]
Via e-tjänst på. Läs mer på norrtalje.se/anmalanpbl
Handläggningsavgift
För handläggning av ditt ärende tar Bygg- och miljönämnden ut en avgift. Om din anmälan inkommer
via e-tjänst är avgiften något lägre än om den kommer in på vanlig pappersblankett.
Behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen(PUL) 1998:204
Personuppgifter du lämnar databehandlas för administration av ärendet. Kontakta Bygg- och miljökontoret om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. Information om registrerade
personuppgifter måste skriftligen begäras.
Invänta alltid ett Startbesked och Slutbesked
Startbesked
Du får inte påbörja arbetet med den åtgärd anmälan avser förrän du har fått ett Startbesked från Byggoch miljönämnden. Startbeskedet är giltigt i 2 år från beslutsdatumet. Det innebär att arbetet ska utföras inom Startbeskedets giltighetstid. Vid anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp
är det därför viktigt att tänka på när i tid anmälan bör göras så att Startbeskedet fortfarande är giltigt
då arbetena på den egna fastigheten ska utföras, eller samfällighetens gemensamhetsanläggning ska
anslutas.
Slutbesked
Du får inte ta den åtgärd din anmälan avser i bruk förrän du har fått ett Slutbesked från Bygg- och
miljönämnden. Undantag: När befintlig byggnad ansluts till kommunalt vatten och avlopp behöver
inte Slutbeskedet inväntas för att det kommunala vattnet och avloppet får användas. Det får börja
användas då kommunens driftentreprenör har överlämnat ett godkänt skriftligt besiktningsprotokoll.
Byggsanktionsavgift
Om reglerna med att invänta Startbesked och Slutbesked inte följs (observera undantaget ovan) ska
Bygg- och miljönämnden, enligt plan- och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift som man måste
betala.
Mer information hittar du på webben
På norrtalje.se/vaanslutning finns information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp och på
norrtalje.se/anmalanpbl finns information om anmälningspliktiga åtgärder. Hör av dig till Kontaktcenter
om du inte har tillgång till Internet så skickar de informationen till dig.
Kvällsöppet
Bygg- och miljökontoret har kvällsöppet på helgfria torsdagar. Läs mer på norrtalje.se/kvallsoppet.
För mer information
Kontaktcenter
E-post: [email protected]
Telefon: 0176-710 00 Webb: norrtalje.se/kontaktcenter
Bygg- och miljökontoret
3 (3)
Bilagor som ska bifogas med din anmälan
Nedan beskrivs de bilagor som ska bifogas med din anmälan beroende på vad anmälan avser för åtgärd. Tänk
på att handlingar och ritningar ska vara fackmannamässigt utförda.
Strandskyddsdispens
Om fastigheten ligger inom strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens för din åtgärd. Du ska då, förutom nedanstående bilagor, även bifoga en beskrivning med anledningen till den planerade åtgärden. Bifoga gärna även
fotografier över området som avses.
Komplementbostadshus/komplementbyggnad, så kallat Attefallshus (utan krav på bygglov enligt 9 kap 4 a § plan- och
bygglagen)
• Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000
• Planritning i skala 1:100
• Sektionsritning i skala 1:100
• Fasadritningar i skala 1:100 med uppgift om material och färgsättning av fasader och yttertak
• Eventuellt intyg om certifiering, se information om kontrollansvarig nedan
Tillbyggnad (utan krav på bygglov enligt 9 kap 4 a och 4 b §§ plan- och bygglagen)
• Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000
• Planritning i skala 1:100
• Sektionsritning i skala 1:100
• Fasadritningar i skala 1:100 med uppgift om material och färgsättning av fasader och yttertak
Inreda ytterligare en bostad i enbostadshus (utan krav på bygglov enligt 9 kap 4 c § plan- och bygglagen)
• Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000
• Planritning i skala 1:100
• Sektionsritning i skala 1:100
• Fasadritningar i skala 1:100 med uppgift om material och färgsättning av fasader och yttertak
• Eventuellt intyg om certifiering, se information om kontrollansvarig nedan
Rivning
• Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000. Markera med ett X över byggnad/byggnader som planeras rivas.
• Rivningsplan med miljöinventering.
• Eventuellt intyg om certifiering, se information om kontrollansvarig nedan.
Installation av eldstad/rökkanal
• Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000.
• Planritning i skala 1:100 där eldstadens placering redovisas.
• Minst 2 fasadritningar i skala 1:100. Ritningarna ska visa skorstenens placering och utformning.
Installation av ventilation
Installation av hiss
Vindkraftverk
• Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000.
• Planritning i skala 1:100.
• Sektionsritning i skala 1:100.
• Eventuellt intyg om certifiering, se information om kontrollansvarig nedan.
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp
Inga bilagor behöver bifogas med anmälan. Tänk på att du även ska lämna in en Servisanmälan/Ansökan för själva
anslutningen till kommunens VA-nät. Blanketten och mer information hittar du på norrtalje.se/vaanslutning
Ändring i byggnadens brandskydd
• Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000.
• Planritning i skala 1:100.
• Sektionsritning i skala 1:100.
• Brandskyddsdokumentation (krävs endast om det är ett större projekt).
• Eventuellt intyg om certifiering, se information om kontrollansvarig nedan.
Ändring av byggnad
Annan åtgärd
Hör av dig till Kontaktcenter, telefon 0176-710 00, för information om vilka bilagor som ska bifogas.
Kontrollansvarig
En certifierad kontrollansvarig krävs i de flesta fall när man ska utföra en anmälningspliktig åtgärd (krävs dock inte
när befintlig byggnad ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp). Om åtgärden kräver en kontrollansvarig ska
en kopia av dennes intyg om certifiering bifogas. Hör av dig till Kontaktcenter, se sid 2, om du vill få svar på frågan
om just din åtgärd kräver en kontrollansvarig eller inte. Läs mer om kontrollansvarig på norrtalje.se/bygglov.