2.1 Anne Adrup - Aktuellt från Svenskt Vatten

Aktuellt från Svenskt Vatten
Anne Adrup
08-506 002 04
[email protected]
Våra fokusområden i RÖK
Hållbar dagvattenhantering och
klimatanpassning
Hållbar nyanläggning
Effektiv förnyelse av VA-nät, inkl. drift och
underhåll
Hållbar dagvattenhantering - P110
– klar innan jul?
Nya system skall vara robusta!
Minimera översvämningsrisker och begränsa dagvattenföroreningar
till recipient
 Rörsystemen för dagvatten under mark skall byggas så att
fastigheter ej kan skadas vid dämning
 Extremregnen måste fördröjas och avledas ovan mark
 Spillvattenledningen - en risk vid avloppsstopp om pumpning från
ej krävs från källare
Vems är ansvaret?
Skyfallskartering!
Samarbete med
försäkringsbolagen
Testat gemensam blankett för
översvämningsärenden – utvärdering i
november
Medverkande VA-organisationer i försöket är:
NSVA, Karlskrona, Kretslopp och Vatten
Göteborg, Stockholm Vatten, Staffanstorp,
Uppsala Vatten och Avfall samt Roslagsvatten
Nya publikation P109 Koder och
symboler för VA-ledningsnät (finns på
vår hemsida)
Revidering P39
• Upplägg motsvarande
VA-chefens
verktygslåda?
• Intervjuer under hösten
– fler intresserade?
• Workshop
• Nivåer på ”lagom”
underhåll
Hållbarhetsindex- Resultat för samtliga
deltagande kommuner 2014
2014
Anläggningens status, 9 frågor
Flerårsbudget och ekonomisk tioårsplan (2
frågor)
Förnyelseplan för ledningsnät (1 fråga)
Status respektive förnyelsetakt för vatten
respektive avloppsnät (4 frågor)
Reinvesteringsbehov dricksvattenverk
respektive avloppsreningsverk (2 frågor)
2014
Anläggningens status - resultat
3%
14%
83%
2014
Anläggningens status - frågor
Förnyelseplan ledningsn.
Ekonomisk 10-årsplan
Budget (3-4år)
5%
10%
21%
39%
57%
55%
56%
32%
25%
Status vattenledningar
Förnyelsetakt vattenledn.
11%
19%
24%
55%
65%
Investeringsbehov VV
10%
26%
Status avloppsledningar
Om förnyelseplan
12%
= grön spelar24%
röd
förnyelsetakt ingen
64%
roll.
Investeringsbehov ARV
19%
36%
45%
44%
45%
Förnyelsetakt avloppsledn.
18%
38%
44%
Läckor på vattenledningar,
antal/km ledning
0,18
0,16
0,14
0,12
< 10 000
0,1
10 000 - 25 000
25 000 - 50 000
50 000 - 100 000
0,08
100 000 - 200 000
> 200 000
0,06
0,04
0,02
0
2009
2010
2011
2012
2013
Stopp på spillvattenförande
huvudledning, antal/km ledning
0,25
0,2
< 10 000
0,15
10 000 - 25 000
25 000 - 50 000
50 000 - 100 000
0,1
100 000 - 200 000
> 200 000
0,05
0
2009
2010
2011
2012
2013
Förnyelsetakt ledningar åren 2009 - 2013
(normerade medelvärden)
2,00
1,80
Dagvatten
Spillvatten
1,60
Vatten
1,40
1,20
%
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
< 10 000
10 000 - 25 000
25 000 - 50 000
50 000 - 100 000
100 000 - 200 000
> 200 000
Förnyelsetakt för hela landet
– i Mkr och km, samt önskvärd nivå
3 500
500
450
3 000
400
förnyelsekostn Mkr
2 500
350
förnyade km
300
250
1 500
200
150
1 000
100
500
50
0
0
2009
2010
2011
2012
2013
km
Mkr
2 000
VASS 3.0
Bättre prestanda
Nytt användargränssnitt
– mobil o surfplatta
Inbyggda
kvalitetskontroller
Överföring från andra
program
Bättre
presentationsmöjligheter
Undersökningar i VASS
Nya undersökningar: Vattenverk,
Reningsverk, Rörnät
Fler PM med analyser från undersökningarna
Seminarier nästa år
Utlysning SVU-projekt prioriterade nyckeltal
Kurser och seminarier
Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande
– Grundkurs, 2 tillfällen i år
NY! Kontrollant VA-ledningar – kontroll av
plastsvetsrör
NY! Korrosion på VA-ledningar – hur
förebygga och avhjälpa
Nördseminarium – kom gärna med förslag!
För info – se
http://www.svensktvatten.se/Utbildning/Kalendarium/
SVU-projekt
Beredskapsplaner för skyfall
Riktlinjer för modellering av dag- och
spillvattensystem
Fastighetsägarnas ansvar och möjlighet att förebygga
översvämningsskador
Kartläggning av certifieringskrav PE-rör
Dimensioneringstal för vattenförbrukning
Material och metoder vid reparation av
betongkonstruktioner i direktkontakt med vatten
Analys av anläggningsavgifter och särtaxa
Hushållsdagvatten
§6-områden
Mer nästa år?
Bräddningar?
Förnyelse – lightversion?
Förnyelsehandbok för anläggningar?
Seminarium om material, upphandling?
Glöm inte:
Konferensen Rörnät
och Klimat
Göteborg 16 – 17
mars 2016
Gothia Towers
Tack för mig!