Anmälan om VA-installation för villor och småhus

VA-anmälan för villor och småhus till Gästrike Vatten AB för anslutning till den allmänna
vatten och avloppsanläggningen i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby.
Fyll i och lämna/skicka in din anmälan i två exemplar till Gästrike Vatten AB, Hamnleden 20, 806 41 Gävle
Bifoga situationsplan eller ritning.
Fastighetsbeteckning
Kommun
Gatuadress
Nytt kundnummer (ifylls av Gästrike Vatten AB)
E-post adress:
Fastighetsägaren/firmans juridiska namn
Personnr./org.nr.
Fastighetsägaren/firmans juridiska namn
Personnr./org.nr.
Faktura adress
Postnummer
Postadress
Telefon bostad
Kontaktperson (om annan än fastighetsägaren)
Mobiltelefon
Telefon arbete
Ansökan avser
□ Vatten □ Spillvatten □ Dagvatten □ Ny förbindelsepunkt □ Sprinkler □ Annat………………………………
□ Villa □ Flerbostadshus □ Radhus/lägenhet □ Sommarstuga □
Annat:…………………………………
Tomtyta
Beräknad inflyttning
BTA (bruttoarea) lokalyta
Antal bostadsenheter
……………….………. m2
………………………………
……………….………. m2
……………………..…st.
Antal personer i hushållet: ……………………………………………………..
Vatten
Antal ledningar
Spillvatten
Antal ledningar
Dagvatten
Antal ledningar
Gästrike Vattens AB:s noteringar
Anslutning beviljad den
Vattenmätare Qn, m3
genomlopp, mm
Anslutning utförd
Underrättelse om förbindelsepunkt
Preliminär förbrukning, m3/år
Skickad till kundtjänst den
Undertecknade förbinder att följa gällande bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA)
samt gällande VA-taxa.
Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande
Underskrift
Namnförtydligande