Ansökningsblankett och information om fiske i kvoterade vatten ovan

Datum:…………………
Länsstyrelsen tillhanda senast 30 april 2015
Ansökan om fiske i kvoterat vatten ovanför odlingsgränsen 2015





Ange vilket/vilka vatten som avses i rangordning.
Max 3 vatten/ansökan
Om Ni är flera fiskande på samma ansökan var god ange medsökande.
Avgift 100 kr/dygn. MAX 3 DYGN/FISKANDE.
Varje sökande får endast finnas med på en ansökan.
Ofullständig ansökan behandlas ej. Personnummer är obligatoriskt.
Jag/kontaktperson ansöker om fiske i följande vatten:
Alternativ 1: ................................................................................................................................................
Alternativ 2: ................................................................................................................................................
Alternativ 3: ................................................................................................................................................
Namn: ..........................................................................
Personnr: ................................................
.......................................................................................
Utdelningsadress
.................................................................
Postadress (postnr och ort)
.......................................................................................
Telefon/Mobiltelefon
.................................................................
e-post
Medsökande
Namn: ............................................................................
Personnr: ..................................................
Namn: ...........................................................................
Personnr: ..................................................
Namn: ...........................................................................
Personnr: ..................................................
Namn: ...........................................................................
Personnr: ..................................................
Namn: ...........................................................................
Personnr: ..................................................
Ansökan skall insändas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, Vatten- och fiskeenheten, 971 86 LULEÅ
Kontaktperson träffas på tfn: 010- 010-225 54 16 David eller Inger 010-225 53 41
Beställning av ansökningsblankett kan göras till e-postadressen: [email protected]
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
971 86 LULEÅ
Stationsgatan 5
010-225 50 00 0920-22 84 11 [email protected]
TELEFAX
E-POST
Internet
www.lansstyrelsen.se/norrbotten
Utlottningssystem
Registrering
Alla ansökningar som kommer in i tid (ankomst till Länsstyrelsen senast den 30 april) registreras,
numreras och läggs in i en databas.
Utlottning första veckan i maj
Ansökningar som registrerats sorteras efter förstahandsval och dras därefter i slumpvis ordning av en
slumpgenerator. I de fall där det är fullt på vattnet som valts i första hand går ansökan till
andrahandsutlottning.
I de fall det finns fiskedygn kvar i något eller några vatten efter att ansökningarna lottats utifrån
förstahandsvalet fördelas dessa fiskedygn till de som valt dessa kvarvarande vatten i andrahand.
I de fall det finns fiskedygn kvar i något eller några vatten efter att ansökningarna lottats utifrån
andrahandsvalet fördelas dessa fiskedygn till de som valt dessa kvarvarande vatten i tredjehand.
Utlottningssystemet som används är utformat för att så många som möjligt skall få tillstånd efter sitt
förstahandsval. Andrahandsval och tredjehandsval kommer i andra och tredje hand.
Fisketillstånd
Den som uttagits i lottningen erhåller ett tillstånd att få köpa fiskekort. Tidpunkten bestämmer den/de
fiskande själv och kortet köps i samband med fisket. Fisketillståndet ger alltså inte rätt till fiske, enbart
att få köpa fiskekort i kvoterat vatten. Tillståndet skickas ut direkt efter genomförd lottning, vanligtvis
i mitten av maj. De som ej lottats erhåller ett meddelande om det vid samma tidpunkt.
Reservutlottning 1 juni
Fisketillstånd som av någon anledning inte kommer att nyttjas ska återsändas till länsstyrelsen så att de
kan gå till reservutlottning som sker efter den 1 juni.
OBS! Endast en ansökan per fiskande (gäller även medsökande)
Varje fiskande får bara finnas med på en ansökan. I de fall samma fiskande förekommer i flera
ansökningar ogiltigförklaras ansökningarna.
KVOTERADE VATTEN 2015
Fiske i de kvoterade vattnen är tillåtet från och med 1 juli till och med 31 augusti. Undantag finns, se
Regler nedan.
Vatten
Kommun Fiskarter
Kvot
Regler
Ansökan skickas
till:
1. Råstoätno från
Vutnusjåkkå till
Biggusjohka.
Kiruna
Harr och
öring
120
dygn
Endast flugfiske. Fiske
från båt är förbjudet.
Högst 1 harr mellan 30
cm och 40 cm får
behållas per fiskande och
dag. Harrar över 40 cm
och alla öringar skall
ovillkorligen återutsättas.
Länsstyrelsen i
Norrbottens län,
Vatten- och
fiskeenheten, 971
86 LULEÅ
2. Torneälven mellan
odlingsgränsen och
Jukkasjärvi
allmänningsgräns.
Kiruna
Harr och
öring
100
dygn
Fiske från båt är
förbjudet. Högst 1 öring
mellan 35 och 45 cm får
behållas per fiskande och
dag. All öring som är
större eller mindre än
detta mått skall
ovillkorligen återutsättas.
Länsstyrelsen i
Norrbottens län,
Vatten- och
fiskeenheten, 971
86 LULEÅ
3. Kaitumälven från
Lieteksavo till
Tertojåkka.
Gällivare
Harr och
öring
240
dygn
Fiske från båt förbjudet.
Högst en laxartad fisk
(harr eller öring) får
behållas per fiskande och
dag. Alla harrar och
öringar över 45 cm skall
ovillkorligen återutsättas.
Länsstyrelsen i
Norrbottens län,
Vatten- och
fiskeenheten, 971
86 LULEÅ
4. Tertojåkka från
hängbron till Kaitum
älv.
Gällivare
Öring och 60
harr
dygn
Endast flugfiske. Högst 2
laxartade fiskar får
behållas per fiskande och
dag.
Länsstyrelsen i
Norrbottens län,
Vatten- och
fiskeenheten, 971
86 LULEÅ
Vatten
Kommun Fiskarter
Kvot Regler
Ansökan
skickas till:
5. Svartijåkkå från
Skuokejaure till
Sårkåjaure.
Gällivare
60
dygn
Endast flugfiske. Högst 2
laxartade fiskar får behållas
per fiskande och dag.
Länsstyrelsen i
Norrbottens län,
Vatten- och
fiskeenheten,
971 86 LULEÅ
6. Sitoätno från
Vuoiturjåkkås
inflöde till kröken
ovan forsen
liggande i linje
mellan Alep
Manak och Vare
Hårås.
Jokkmokk Öring
180
dygn
Högst 2 öringar får behållas
per fiskande och dag.
Länsstyrelsen i
Norrbottens län,
Vatten- och
fiskeenheten,
971 86 LULEÅ
7. Aleb Luoitaure
t.o.m. Luleb
Luoitaure med
tillflöden.
Arjeplog
Röding
och öring
180
dygn
Fiske från båt förbjudet.
Högst 2 öringar får behållas
per fiskande och dag.
Länsstyrelsen i
Norrbottens län,
Vatten- och
fiskeenheten,
971 86 LULEÅ
8. Namatis, Siktim
och Garvajaureområdet.
Arjeplog
Öring
300
dygn
Fiske från båt förbjudet.
Högst 2 öringar får behållas
per fiskande och dag.
Länsstyrelsen i
Norrbottens län,
Vatten- och
fiskeenheten,
971 86 LULEÅ
9. Gåbdok från
utloppet ur Tsåkka
till kungsledsbron.
Arjeplog
Öring,
röding
och gädda
60
dygn
Endast flugfiske. Fiske från
båt förbjudet. Catch and
release rekommenderas.
Högst 1 laxartad fisk får
behållas per fiskande och
dag.
Länsstyrelsen i
Norrbottens län,
Vatten- och
fiskeenheten,
971 86 LULEÅ
10. Skielta från
utloppet ur
Tjekknalis till 800
m nedanför
utloppet ur Luleb
Skieltajaureh.
Jokkmokk Harr,
gädda,
öring och
sik
60
dygn
Endast flugfiske. Fiske från
båt förbjudet. Catch and
release rekommenderas.
Högst 1 harr och/eller öring
får behållas per fiskande och
dag. Högst en harr/öring
över 45 cm får behållas per
fiskande och tillstånd.
Obligatorisk
fångstrapportering.
Länsstyrelsen i
Norrbottens län,
Vatten- och
fiskeenheten,
971 86 LULEÅ
Öring och
röding
Vatten
Kommun Fiskarter
Kvot Regler
Ansökan
skickas till:
11. Pirtimesätno från
Pirtimesjärvi till
utloppet ur selet
uppströms Påke
Vartos nordvästra
spets.
Kiruna
Harr och
gädda
60
dygn
Endast flugfiske. Fiske från
båt förbjudet. Catch and
release rekommenderas.
Högst 1 harr får behållas
per fiskande och dag.
Högst en harr över 45 cm
får behållas per fiskande
och tillstånd.
Länsstyrelsen i
Norrbottens
län, Vattenoch
fiskeenheten,
971 86
LULEÅ
12. Tavvaätno från
Ittejokka till
Goahtemuorjokki.
Kiruna
Harr,
öring och
gädda
240
dygn
Endast flugfiske. Fiske från
båt förbjudet. Högst en
laxartad fisk (harr eller
öring) får behållas per
fiskande och dag. Alla
harrar och öringar över 45
cm skall ovillkorligen
återutsättas.
Länsstyrelsen i
Norrbottens
län, Vattenoch
fiskeenheten,
971 86
LULEÅ
13. Suorkejokk från
utloppet ur
Suorkejaure till
inflödet i Teusajaure
Gällivare
Öring och
röding
60
dygn
Endast flugfiske. Fiske från
båt förbjudet. Catch and
release rekommenderas.
Högst 1 laxartad fisk (öring
eller röding) mellan 30 och
40 cm får behållas per
fiskande och dag. All
laxartad fisk över 40 cm
ska ovillkorligen
återutsättas. Obligatorisk
fångstrapportering.
Länsstyrelsen i
Norrbottens
län, Vattenoch
fiskeenheten,
971 86
LULEÅ
14. Välijåkkå från 4
km nedströms
Välijaures utlopp till
norrifrån inrinnande
bäck nedströms
selpartiet
Vaelevuomos samt
intilliggande sjöar
Kiruna
Öring och
röding
45
dygn
Endast flugfiske. OBS!
Fiske endast tillåtet 1/7 –
31/7. Fiske från båt
förbjudet. Catch and
release rekommenderas.
Högst en laxartad fisk
(öring eller röding) mellan
35 och 45 cm får behållas
per fiskande och dag.
Länsstyrelsen i
Norrbottens
län, Vattenoch
fiskeenheten,
971 86
LULEÅ
Om inte annat anges i tabellen ovan gäller de generella fiskereglerna för våra fjällvatten:

Det är tillåtet att sammanlagt ta upp och behålla högst 5 öringar och harrar per fiskare och dag
(exempel: antingen 5 harrar eller 2 harrar och 3 öringar)

Minsta tillåtna längd för att avliva och behålla fisk är: 35 cm för öring och harr samt 50 cm för lax.
Fiskens längd mäts från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.

I Kalix-, Kaitum-, Torne- och Lainioälven är det endast tillåtet att behålla högst en öring per fiskare och
dag i storleken 35-45 cm. All öring som är större eller mindre än detta mått skall ovillkorligen
återutsättas. Enligt fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37).

Vid laxfiske i Lainioälven gäller speciella regler. Se fiskekortsbilagan för Kiruna kommun samt
www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/djur-och-natur/fiske/ för mer information.

I syfte att skydda ungstadierna av laxartade fiskar är fiske med naturliga beten (mask, maggot, räka,
betesfisk och liknande) förbjudet i strömmande vatten. Eventuella undantag framgår av
fiskekortsbilagorna.

I syfte att skydda öringen i samband med lek är fiske efter öring förbjudet i strömmande vatten mellan 1
september och 14 oktober. Öring som fångas under denna period skall ovillkorligen släppas tillbaka,
oavsett storlek.

I syfte att skydda harren i samband med lek är fiske efter harr förbjudet mellan 10 maj och 10 juni i
Gällivare-, Jokkmokk- och Arjeplog kommun samt mellan 15 maj och 15 juni i Kiruna kommun. Harr
som fångas under denna period skall ovillkorligen släppas tillbaka, oavsett storlek.

I syfte att begränsa fångstuttaget i mindre vattendrag är pimpelfiske i strömmande vatten och sel
förbjudet i samtliga vattendrag utom huvudälvarna; Pite-, Kalix- och Torneälven. Med sel menas
lugnvattenområden kortare än 1 km och en högsta bredd understigande 200 meter.

Vid fiske i Kalix-, Kaitum-, Torne- och Lainioälven är det förbjudet att avliva och behålla honlax.
Anledningen är honornas höga reproduktionsvärde.

Fiske från båt är ej tillåtet på Kaitumälven.

Sumpning av fisk är ej tillåtet.
I vatten med speciella begränsningar, vatten som omfattas av fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) samt i
kvoterade vatten gäller de regler som anges i fiskekortsbilagorna för respektive kommun samt i det
informationsmaterial som finns för de kvoterade vattnen.
Kom ihåg att du som fiskar alltid är skyldig att känna till de bestämmelser som gäller för det vatten du fiskar i,
samt var den geografiska gränsen går för området där fiskekortet gäller. Du som fiskar skall därför alltid ha
fiskekortsbilagan till hands. Även om du inte tagit del av informationen i fiskekortsbilagan bär du ensam
ansvaret i det fall du bryter mot bestämmelserna eller fiskar i otillåtet område.
Förutom ovan nämnda regler gäller Fiskelagen (SFS 1993:787) samt Förordningen (SFS 1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen som grundläggande regelverk. I de delar av vattendragen som ligger nedanför
de definitiva vandringshindren (d.v.s. den laxförande sträckan) gäller dessutom fiskeriverkets föreskrifter (FIFS
2004:37). I egenskap av förvaltare av statens vatten ovan odlingsgränsen äger länsstyrelsen rätt att besluta om
ytterligare regler.