Välkomstbrev - Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

5
UMEÅ UNIVERSITET
Inst. för Tillämpad Utbildningsvetenskap
Kursansvarig
Kia Sundbaum
[email protected]
Medverkande lärare:
Annika Aspling Davidsson
[email protected]
Sid 1 (2)
Välkommen till kursen Specialpedagogik 7,5 hp ht -15!
Jag heter Kia Sundbaum och är kursansvarig för kursen Specialpedagogik 7,5hp. I den här
kursen behandlas grundläggande specialpedagogiska frågor. Specialpedagogikens framväxt
belyses liksom den samhälleliga målsättningen bakom begreppet ”en skola för alla” och
särskolan som skolform. Barn/elever i behov av särskilt stöd och deras rätt utifrån gällande
internationella, nationella och lokala styrdokument studeras. Kursen innehåller även en
orientering om olika funktionshinder. Vidare behandlas pedagogiska insatser och skolans
ansvar i samband med mobbning, barn i kris och konflikter.
Kursstart
Kursen startar vecka 36 må den 31/8 med inläsning av litteratur med tillhörande uppgift 1, Assarsson
Inger (2009). Utmaningar i en skola för alla - några filosofiska trådar. Stockholm: Liber
Den första sammankomsten sker vecka 37. Träff 1: Tisdag 8/9 kl. 10.00 -16.30. Vi träffas i
N300 som ligger i Naturvetarhuset. Onsdag den 9/9 kl. 8.30 - 15.30 träffas vi i N420.
Innehåll: Registrering, introduktion, gruppindelning, föreläsningar, redovisning av uppgift 1 och
gruppövning.
Kursen avslutas vecka 44. Träff 2: torsdag 29/10 kl. 10.00 – 17. Sal meddelas senare på kurssajten
i Cambro. Innehåll: Redovisning och utvärdering av kursen.
Uppstår frågor så hör av dig till mig via mail så reder vi ut dessa.
Väl mött den 8 september!
Uppgift 1 till v 37
Syfte: Att reflektera kring innebörden av begreppet ”en skola för alla” relaterat till läraruppdraget att
möta alla elevers olikheter.
Läs: Assarsson Inger (2009). Utmaningar i en skola för alla - några filosofiska trådar. Stockholm:
Liber.
Individuell skriftlig förberedelse inför seminariet v 37:
-
Välj ut några delar (ca 4-5) i Assarssons bok som du vill ta upp till diskussion och förbered dig
på att redogöra för och diskutera dessa vid litteraturseminariet. Motivera varför du anser att
dessa aspekter är viktiga.
-
Skriv ner några positiva händelser, skeenden, möten etc. som du menar har påverkat dig i
mötet med elever i behov av särskilt stöd. Reflektera över detta och ta stöd i litteraturen.
1
-
Ge förslag på några viktiga punkter för en väl fungerande och förebyggande undervisning för
elever i behov av särskilt stöd.
Vid seminariet ska du redogöra för och diskutera dina tankegångar. Ditt skriftliga underlag lämnas
efter seminariet in till din lärare.
Litteraturseminarium v 37.
Var och en redovisar sitt förberedda underlag. Gruppens uppgift är sedan att diskutera hur det
lästa kan påverka/användas i undervisning. Hur påverkas planering av
temaarbeten/ämnesundervisning? Vilka effekter kan kunskap ni erövrat ur litteraturen få för
arbetet i klass/grupp? Vilka fallgropar kan finnas och hur kan de hanteras/undvikas? Vilka
möjligheter kan teoretisk kunskap om specialpedagogik öppna?
Avsluta seminariet med att, på valfritt sätt, göra en kortfattad sammanställning av gruppens
diskussion. Denna sammanställning blir underlag för en kort sammanfattande redovisning och
diskussion vid uppföljningen av seminariet i helgrupp.
Litteraturlista.
Assarsson Inger (2009). Utmaningar i en skola för alla-några filosofiska trådar. Stockholm: Liber
Brodin, J. & Lindstrand, P. (2011). Perspektiv på en skola för alla. Lund: Studentlitteratur. (176 sid)
Helldin, Rolf. (2010). Etik i specialpedagogisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. (219 sid).
Henriksson, Carina (2009). Klassrumsflyktingar. Pedagogiska situationer och relationer i
klassrummet. Lund: Studentlitteratur. (159 sid)
Lundgren, Torbjörn & Ohlis, Karin (2003). Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter. FMLS &
Specialpedagogiska institutet. (72 sid.)
Lundström, Agneta (2004). Mobbning – eller antidemokratiska handlingar? Tidskrift för
lärarutbildning och forskning, nr 1-2, 2004, s.97-110.
Myndigheten för skolutveckling (2007). Att läsa och skriva: Forskning och beprövad erfarenhet.
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. (75 sid valbart)
Skolverket (2006). På andras villkor - skolans möte med elever med funktionshinder. Stockholm:
Skolverket. (68 sid.) Finns tillgänglig på: www.skolverket.se/
Skolverket (2006). Skolornas krisberedskap och arbete med krishantering efter naturkatastrofen i
Sydostasien. Rapport, Dnr 2005 414. Stockholm: Skolverket. (13 sid.) Finns tillgänglig på:
www.skolverket.se/
SOU 1998:66. FUNKIS – funktionshindrade elever i skolan. (Kap. 3 samt sidorna 429-432).
Stockholm: FRITZES. (30 sid.)
SOU 2003:35. För den jag är - om utbildning och utvecklingsstörning
Stockholm: Fritzes . (kap. 7, 34 sid). Finns tillgänglig på:
http://www.regeringen.se/content/1/c4/09/90/3f7d5266.pdf
SOU (2004:98). För oss tillsammans. Om utbildning och utvecklingsstörning. Stockholm: Fritzes,
(10 sidor, s 15-24). Finns tillgänglig på:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/05/54/2c69d4b7.pdf
Westling-Allodi, Mara. (2007) Equal Opportunities in Educational Systems: the case of Sweden.
European Journal of Education, vol 42 (1), 133–146.
2