Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015 Jämförelsestudie under 10

Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Jämförelsestudie under 10 år av några
tillgängliga rostskyddssystem för
kulturmiljövård
Ett projekt initierat och finansierat av
Riksantikvarieämbetet
och genomfört av
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås
Bo Carlsson, Magnus Palm och Kenneth Möller
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Bakgrund
Kulturhistoriskt värdefulla objekt gjorda i gjutjärn, smidesjärn och stål
ställer speciella krav på utformningen av rostskyddet.
Det hör till undantagen att alla ytor före underhållsmålning helt kan
rengöras från rost, vilket alla kända rostskyddssystem utom
linoljeblymönja kräver för att fungera tillfredsställande.
Från färgindustrins håll hävdas emellertid att goda ersättningsmaterial
för oljeblymönjan har utvecklats under senare år.
Underhållmålning med blyfria rostskyddsmaterial, där fullständig
rengöring före målning inte är möjlig, har dock inte provats i någon
större omfattning. Den information som finns idag (2003) är därför inte
tillräcklig för att man utgående från ett helhetsperspektiv skall kunna
bedöma ersättningsmaterialens prestanda i förhållande till
blymönjans.
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Genomförda studier av
rostskyddssystem
•  Accelererad korrosionsprovning av målade
paneler
•  Utomhusexponering av paneler på BohusMalmön och SP, Borås
•  Fallstudier under tio år– två järnvägsbroar i
norra Halland
Scandinavian CoaNng, 19-­‐21 maj 2015 Sju undersökta färgsystem (F1-­‐F7) och eI referenssystem (R1) Beteckning Färgsystem och uppbyggnad R1 Protect Rostskydd Oljemönja/Tema Lack AB 70 F1 Teknosynt Primer 1228/Teknosynt 1360 Undersökta system Färgleverantör Alcro Beckers Teknos, Tranemo Alcro Beckers F3 Protect Roststopp/Tema Lack AB Mio/Tema Lack AB 70 Tema Prime AB/Tema Lack AB Mio/Tema Lack AB 70 F4 F5 Isotrol/Isoguard Pansar/Isotrol Finish Rust-­‐Oleum Röd Primer 769/Rust-­‐Oleum Mellanfärg/
Rust-­‐Oleum Alkythane Introteknik F6 F7 F8 Inerta MasNc Miox/Teknodur 50/90 Temabond ST 200/temacoat GPL-­‐S Mio/Temadur Isotrol/isomaNc/isodur Teknos, Tranemo Tikkurila Introteknik F2 Tikkurila Induf Nominell tjocklek på systemen var 150 mm Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Accelererad korrosionsprovning av målade paneler
enligt VDA 61-415 alt. beteckning ISO 11997:1 Cykel B
En en-veckas cykel:
•  1 dygn saltdimma NSS enligt ISO 9227
• 
4 dygn kondensationsprovning enligt DIN 50017 KFW
• 
2 dygn konditionering vid 23 °C och 50 % RH
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Utvärdering av korrosion utgående från blåsbildning
Graden av korrosion utvärderas också genom visuell inspektion av exponerade
provobjekt. Den visuella inspektionen av blåsbildning sker med hjälp referensbilder
i ISO 4628-2. Det finns fyra blåsstorlekar. Den minsta storleken är 2 och den största 5.
Varje storlek är sedan indelat i täthet av blåsor från 2 till 5.
Ett exempel på blåsbildning är 4(S2), vilket innebär täthet 4 och storlek två.
En bedömning av graden av korrosion görs också enligt tabellen nedan.
Grad av
korrosion
Korroderad yta
%
Ri0
0
Ri1
0.05
Ri2
0.5
Ri3
1
Ri4
8
Ri5
40 till 50
Scandinavian CoaNng, 19-­‐21 maj 2015 Resultat accelererad provning eWer 6 veckor Primer i färgsystem Nr
Ref. Oljeblymönja (Alcro Beckers)
Teknosynt Primer (Teknos Tranemo)
Protect roststopp (Alcro Beckers)
Tema Prime AB (Tikkurilla)
Isotrol/Isoguard (Introteknik)
Rust-­‐Oleum Röd (Induf)
Inerta MasUc MIOX (Teknos Tranemo)
Temabond ST 200 (Tikkurilla)
Isotrol/IsomasUc (Introteknik)
R1
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Medelutbredning Blåsbildning
från repa (mm)
2
3
5
2
4
3
4
7
5
Ingen
3S2
3S2
4S2
4S2
3S2
Ingen
Ingen
3S2
Rostgrad (Ri)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Utvärdering med hjälp av korrosionsutbredning från repa
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Utbredning från repa efter 10 veckor VDA 621-415
R1
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Utbredning av underrost från repa efter 10 veckor VDA 621-415
R1
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Resultat utbredning från repa efter 5 och 10 veckor
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Kvarnviks teststation Bohus-Malmön
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Provpanel med repa
Paneler exponerade på Bohus-Malmön
Provpanel med överpanel och spalt
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Resultat utbredning från repa efter 1 och 4 år på
Bohus-Malmön
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Resultat utbredning från repa efter 4 år Borås och BohusMalmön
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Fallstudier– två järnvägsbroar i norra Halland
Järnvägsbron över Ätran
Järnvägsbron över Viskan
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
före blästring
efter blästring
Blästrings- och målningsarbetet med Ätranbron juni
och juli 2003
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Järnvägsbron i Ätran efter ommålningen nu en turistattraktion?
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Järnvägsbron över Viskan 20034
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Järnvägsbron över Viskan 2014
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Korrosivitet enligt ISO 9226 med utnyttjande av
metallkuponger
Metallkuponger oexponerade och exponerade ett år på Bohus-Malmön
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Definition och karakterisering av korrosivitetsklasser
enligt ISO 9223 (1992) med hjälp av metallkuponger.
Korrosionshastighet är metallförlust i g/m2, år
Korrosivitets- Korrosivitet
klasser
C1
C2
C3
C4
C5
Korrosionshastighet, rkorr
2
g/m ,år
Kolstål
Mycket låg
rkorr ≤ 10
Låg
10 ≤rkorr ≤ 200
Medium
200 ≤rkorr ≤ 400
Hög
400 ≤rkorr ≤ 650
Mycket hög 650 ≤rkorr ≤ 1500
Zink
rkorr ≤ 0,7
0,7 ≤rkorr ≤ 5
5 ≤rkorr ≤ 15
15 ≤rkorr ≤ 30
30 ≤rkorr ≤ 60
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Korrosivitet enligt stålkuponger
Genomsnittlig årlig metallförlust [g/m2]
180
Norr
160
Söder
140
Medel
120
100
80
60
40
20
0
Viskan
Bro
Ätran
Korrosivitetsklass C2 (låg korrosivitet)
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Korrosivitet enligt zinkkuponger
Genomsnittlig årlig metallförlust [g/m2]
10
Norr
Söder
8
Medel
6
4
2
0
Viskan
Bro
Ätran
Korrosivitetsklass C3 (medium korrosivitet)
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Utvärdering av korrosion på broarna
har skett genom att uppskatta den
relativa korrosionsutbredningen på:
• 
• 
• 
• 
Kanter
Spalter
Nitar
Storytor
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Relativ korrosionsutbredning på Ätranbron efter 10 år
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Relativ korrosionsutbredning på Viskanbron efter 10 år
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Sammanfattning broarna efter 10 år
Ätranbro: Vid sidan av referensen - blymönja uppvisar system
4, 5 och 7 ingen korrosion. System 2 och 3 uppvisar en mindre
mängd korrosion.
Viskanbron: Vid sidan av referensen - blymönja uppvisar system
3, 4 och 5 ingen korrosion. System 1 uppvisar en mindre mängd
korrosion.
Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015
Slutsatser
•  Korrosiviteten vid de båda broarna är låg till medium.
•  Efter 10 år uppvisar flera färgsystem lika bra prestanda som
referenssystemet blymönja.
•  När det gäller förbehandling på Viskanbron har de ytor klarat
sig bäst där man låtit gammal färg, som sitter fast, vara kvar.
•  För ett bra resultat är det viktigt att appliceringen görs på ett
korrekt sätt t ex vad gäller skikttjocklekar. Uppgjorda specifikationer
måste följas.