1 Här har vi samlat några konkreta råd till företagare

Här har vi samlat några konkreta råd till företagare
– som ger trygghet, bättre lönsamhet och möjlighet att anställa fler.
Mer information hittar du på www.foretagarna.se
1
sidan 3
Företagsform
Försäkring
Finansiering
sidan 3
Mentor
Marknad
Markandsföring
Avtal
sidan 5
Personal
Produkter och tjänster
Inköp, varulager och pågående arbeten
sidan 6
Kundkrediter
Redovisning och revision
Resultatuppföljning
Balansräkning
sidan 7
Generationsskifte och familjeföretag
Slutråd
sidan 7
Om organisationen
Förmåner och lägre priser, för dig som är medlem
Juridisk rådgivning
Avtal, kontakt och mallar
Försäkringar – Garant
Affärslitteratur
Bilar och bränsle
Offentlig upphandling
Telefoni
Transport
Hotell och resor
sidan 10
2
Företagsform
 Aktiebolag är i regel den bästa företagsformen, detta beror i huvudsak på att
ansvaret i ett aktiebolag är begränsat och att aktiebolagslagen har klara regler.
Aktieägare bör upprätta kompanjonavtal, då aktiebolaget ägs av mer än en ägare.
 Handelsbolag, ägarna av ett handelsbolag har obegränsat solidariskt ansvar.
Bolagets ägare bör upprätta kompanjonavtal.
 Enskild firma, medför obegränsat personligt ansvar hos ägaren. Företagets resultat
måste även täcka marknadsmässig lön, inklusive egenavgifter till ägaren. Många
företagare, som driver sitt företag som enskild firma tänker inte på ovanstående
faktum, detta kan medföra att företagarna kan lura sig själv.
Försäkring
 Se till att ha nödvändiga företags- och personförsäkringar, kontakta ditt
försäkringsbolag eller ring Företagarna Försäkring.
 Om ett företag har mer än en ägare bör kompanjonförsäkring tecknas.
 Ha kontinuerlig kontakt med ditt försäkringsbolag samt översyn av lås, larm och
vakthållning med mera.
Finansiering
 Undersök huruvida du har den rätta finansieringen, genom att kolla med olika
finansieringsinstitut/banker.
 Diskutera frågan med din bankman, redovisningskonsult och revisor.
 Försök få så långfristig finansiering som möjligt.
 Undersök nya finansieringsfromer som crowdfunding och så vidare.
Mentor
 Det kan vara en god idé att skaffa en erfaren mentor som har tid och intresse att
engagera sig i din verksamhet. Du kan exempelvis vända dig till Företagarna Region
Syd och deras mentorsteam för mer information.
 Det är i regel positivt med en extern styrelseledamot i företagets styrelse.
 Mentor och den externa styrelseledamoten skall ha fortlöpande information om
väsentliga händelser i företaget. Vänd dig till regionkontoret om du söker mentor,
040-636 24 00.
3
Marknad
 Vilka är dina konkurrenter? Ta reda på dina konkurrenters starka och svaga sidor.
 Framhåll dina starka sidor och förbättra dina svaga sidor.
 En SWOT-analys är kanske lämplig? Styrkor/Möjligheter = att utnyttja.
Svagheter/Hot = att åtgärda
 Benchmarking; jämför din tjänst eller produkt med konkurrenternas tjänster och
produkter.
Marknadsföring
 Företagaren är en viktig symbol för företagets reklam.
 Sätt alltid kunderna i fokus.
 Välj olika kanaler och medier att marknadsföra företaget, tänk kostnadseffektivt. En
kurs i marknadsföring kan vara en god investering.
 Kundreklamationer och klagomål skall tas om hand på bästa sätt, då blir kunden
belåten och rekommenderar dig till nya kunder.
 Planlägg marknadsföringen, allmän och riktad, analysera och bearbeta tilltänkta
kunder.
 Kunder vill att du är tillgänglig, tänk igenom hur du kan möta kundernas behov på
bästa sätt.
 Hemsida och webbshop ska hållas uppdaterad.
 För att nå speciella kundgrupper bör befintliga nätverk utnyttjas. Det kan också vara
lämpligt att ta del av externa databaser för att nå önskade målgrupper. Deltag gärna
på nätverksträffar.
 Bredda ditt kundunderlag, gör dig inte beroende av en eller två kunder.
 Var noga med att hålla utlovade leveranstider, vilket medför gott betyg för ditt företag.
 Medverka på mässor och utställningar både av försäljningsskäl och för att hålla dig
uppdaterad på nyheter.
 Mycket nöjda kunder är den billigaste markandsföringen.
 En bra struktur gör att kunden ser dig som en tillförlitlig leverantör.
Avtal
 Rådgör alltid med expert innan du skriver avtal.
 Om du är medlem i någon branschorganisation, kan det vara lämpligt att fråga någon
av deras konsulter/jurister. Detta är ofta ekonomiskt fördelaktigt, så som exempelvis
Företagarnas kostnadsfria juridiska rådgivning.
 Tidsplan bör alltid upprättas för tagna beslut.
 Offerter skall vara totala; ange pris, betalningsvillkor, installation, utbildning,
leveranstid, leveransvillkor, provkörning och garanti.
 Specialavtal bör ibland upprättas med kollegor och/eller leverantörer för att säkra
produktion om företaget råkar ut för katastrof.
4
Personal








Se ledarrollen utifrån de anställdas ögon. Föregå med gott exempel.
Undersök och gå igenom gällande lagar och regler.
Försök att få medarbetarna engagerade i företagets framgång.
En befattningshavare kan vara som klippt och skuren till sin nuvarande befattning
men kan på en annan befattning vara till betydligt större nytta för företaget. Rätt
person på rätt plats kan alltså vara ett utvidgat begrepp.
Ofta växer förmågan hos en medarbetare om vederbörande får sig tilldelad ett större
ansvar.
Anställda med spetskompetens är en stor tillgång för företaget men också en
riskfaktor. Gardera risken!
Om det är ett familjeföretag bör familjemedlemmar löpande informeras om
företagets angelägenheter. De blir härigenom bättre ambassadörer för företaget.
För en god personalpolitik, se Företagarnas personalhandbok på hemsidan
www.foretagarna.se/Medlemsformaner/Draftit/
Produkter och tjänster
 Satsa på kvalitet – det lönar sig!
 Upprätta förkalkyl för att få underlag till prissättning och rätt bedömningsunderlag vid
olika valsituationer.
 Var noga med att från början få rätt prissättning på företagets produkter och tjänster.
 En förkalkyl skall alltid följas upp med en efterkalkyl. Detta för att öka precisionen till
kommande kalkyleringar.
 Se också till att ha effektiva fakturerings- och kravrutiner.
 De intäkter, som inte kommer genom egen fakturering utan exempelvis genom
avräkning från speditör, måste kollas mot egna underlag.
 Ibland måste man ställa sig frågan om man skall utveckla och/eller avveckla någon
produkt eller tjänst.
Inköp, varulager och pågående arbeten
 Jämför kvalitet, villkor och priser mellan olika leverantörer. Se Företagarnas
förmånsavtal i slutet av detta dokument, eventuellt finns där en förmån som du kan ta
del av.
 Vid anskaffning av ny maskin kan leasing vara ett bra finansieringsalternativ. Det är
enkelt att kalkylera och positivt för både balansräkning och likviditet.
 Kolla att attestinstruktionen är aktuell och att rutinerna fungerar.
 Vid upphandling är det bra att anlita en oberoende konsult – alltså inte enbart lita på
leverantörers olika försäljningsargument.
5
 Undersök de faktorer som påverkar kapitalbindningen för att se hur det går att
minska kapitalbehovet och öka lönsamheten.
Kundkrediter
 Låt inte företagets kundansvariga lägga ner mycket tid på att driva in sena
betalningar till företaget, ibland kan det vara fördelaktigt att vända sig till ett
inkassoföretag för en bra lösning.
Redovisning och revision
 Ta gärna hjälp av en kunnig redovisningskonsult i samband med uppläggning av
redovisningssystem och affärsrådgivning.
 Gör klart syftet med att driva företaget och bestäm den vinst som önskas samt håll
fast vid detta mål.
 Upprätta likviditets- och resultatbudget. Var inte för optimistisk med siffrorna.
 Se till att alltid ha en korrekt, informativ och uppdaterad redovisning.
 Se till att ha en backup på elektroniska filer som exempelvis företagets bokslut.
 Välj en revisor som kan din bransch och som intresserar sig för ditt företag.
 Håll dig uppdaterad på nya regler gällande skatter och avgifter, www.skatteverket.se
Resultatuppföljning
 Rapporter och nyckeltal, speciellt branschnyckeltal, ger företagaren vägledning att
styra företaget i rätt riktning – utnyttja dessa.
 Resultatuppföljning i kombination med verkningsfulla åtgärder lönar sig. De
företagare som prioriterar resultatuppföljning uppnår bättre resultat.
 Om resultatet visar att ingripande måste ske, gör då detta omgående.
Balansräkning
 Företagets soliditet (beskattat eget kapital och obeskattade reserver efter avdrag för
latent skatteskuld i förhållande till balansomslutning) är mycket viktig.
 Företagets likviditet (omsättningstillgångar exklusive varulager i förhållande till
kortfristiga skulder) är också viktig.
 Företagets bokförda tillgångar analyseras för att se att ingen tillgång är övervärderad.
Felaktigt värde rättas till.
 Se över bokförda skulder så de är korrekta.
6
 Revisor eller redovisningskonsult kan lämpligen utföra detta arbete. Huvudsaken är
att det blir utfört.
Generationsskifte och familjeföretag
 Det är viktigt vid genorationsskifte att den övertagande parten får mandat att styra
och driva företaget.
 Forskning visar att skiften fordrar planering, utbildning och i regel medverkan av en
erfaren, extern rådgivare.
 Alla familjemedlemmar skall invigas i processen. Endast familjemedlemmar med
nödvändig kompetens bör arbeta i familjeföretaget.
 Goda relationer mellan överlåtare och arvtagare är av väsentlig betydelse.
 Det är viktigt att överlåtarens goda relationer med personal, kunder och leverantörer
tas över av arvtagaren, samtidigt som arvtagaren skapar nya och goda relationer.
 Överlåtaren kan tilldelas stimulerande uppgifter, till exempelvis kan överlåtaren vara
mentor till arvtagaren och/eller ordförande i bolagets styrelse. Att tilldela överlåtaren
ett nytt engagemang eller uppgift leder ofta till en bättre relation framledes.
Slutråd
Det kan vara lämpligt att vid ledningsgrupp- eller extra styrelsemöte diskutera vissa av
ovanstående nämnda punkter, så att ni är överrens om uppdrag, strategier och styrning. Vid
kommande möten kan ni behandla nya punkter.
Detta är ett axplock av frågor som berör dig som företagare. Det finns ett antal
organisationer vars verksamhet ger fler och fördjupade förutsättningar för att du ska kunna
driva ditt företag lönsamt och hållbart.
Om organisationen
Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att
förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga
företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna.
Varje vecka söker tusentals företagare kontakt med oss för juridisk rådgivning, anpassade
förmåner, event och möten. Våra medlemmar gör oss till en stark och trovärdig röst i
maktens korridorer.
Företagarna arbetar politiskt för att förbättra villkoren för ägarledda företag. Idag skapas fyra
av fem jobb i små företag och det är ett viktigt samhällsmål att dessa företag kan fortsätta att
växa och anställa. Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta
och egna undersökningar.
7
Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och ca 260 lokalföreningar och mötesplatser.
Vi företräder ca 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva
opinion för ett bättre företagarklimat.
Förmåner och lägre priser, för dig som är medlem
Som medlem i Företagarna får du tillgång till en rad fördelaktiga erbjudanden från våra
partners. Läs och se vilka som passar dig. För mer detaljerad information om alla
förmånerna kan du se på www.foretagarna.se/medlemsformaner
Juridisk rådgivning
Ring till rådgivningen och få hjälp med olika juridiska problem som rör ditt företagande. Om
du behöver mer omfattande juridisk hjälp kan du även anlita Företagarnas jurister till kraftigt
rabatterat pris. Telefon 0771 – 45 45 45
Avtal, kontrakt och mallar
Teller sänker dina kortavgifter; Teller och Nets erbjuder förmånliga
erbjudande för betalterminaler och kortinlösen.
Draftit – juridiska avtal; Draftit är en webbaserad tjänst som ger dig tillgång
till hundratals olika juridiska avtal, mallar och blanketter. Som medlem i
Företagarna erbjuds du att testa alla tjänster gratis under en vecka. Därefter
betalar du från 990 kronor per år (ordinarie pris är 4200 kronor per år).
UC – säkra affärer; En kreditupplysning hjälper dig snabbt och enkelt att säga
ja till en bra affär och nej till dåliga. UC kan hjälpa dig att hitta nya kunder.
Försäkringar – Garant; Vi har förhandlat åt dig – och premierna är rekordlåga. Spara 1000tals kronor på våra försäkringar.
Garant grundplus; Ett brett basförsäkringspaket som omfattar sjukvård, livoch olycksfall – allt till ett mycket förmånligt pris.
Garant anställd; Ta hand om din viktigaste resurs. En populär
sjukvårdsförsäkring där även liv-, olycksfalls- och krisförsäkring ingår.
Garant sjukvård; Försäkringen ger dig snabb och bra vård samt ersätter
kostnaden för privat och offentlig vård.
Garant inkomstskydd; Ger dig en ekonomisk ersättning månadsvis när du är
sjukskriven.
Garant kompanjonförsäkring; En livförsäkring som skyddar företaget om det
händer din kompanjon något.
Garant småföretag; En företagsförsäkring anpassad för företag som omsätter
max 50 miljoner kronor.
Garant bil; En komplett fordonsförsäkring för personbil och lätt lastbil.
Garant intäkt; En försäkring som på ett enkelt sätt tryggar intäkterna till ditt
företag om du eller någon annan nyckelperson blir sjuk eller råkar ut för en
olycka.
Garant rehab; En rehabiliteringsförsäkring som hjälper dig att snabbt få dina
anställda tillbaka i arbete efter sjukdom eller olycksfall.
8
Garant pensionsrådgivning; Vilken pension kommer du att få som
egenföretagare? Rådgivningen är helt oberoende och utan säljinslag.
För mer information om försäkringar: 08- 406 17 77,
www.foretagarna.se/forsakringar
Affärslitteratur
Adlibris; Nu kan du som medlem köpa utvald litteratur inom områden som
markandsföring, ledarskap och ekonomi till förmånliga priser.
Bilar och bränsle
BMW; Sveriges mest populära bilavtal! Du får hela 10 procent rabatt på bilens
grundpris vid köp av ny tjänstebil. Du får även rabatt vid köp av BMW
originaldelar. Året efter inköpet erhålls också en kundpremie på 1000 kronor
per bil.
BMW MC; Vid köp av ny MBW MC får du tillbehör eller förarutrustning till ett
värde av 6000 kronor.
Toyota; Erbjuder upp till 10 procent rabatt på bilen inklusive fabriksmonterad
utrustning.
OKQ8; På OKQ8-stationer får du 80 öre i rabatt per liter diesel och 42 öre i
rabatt per liter bensin. OKQ8 är Sveriges största bensinkedja med 740
tankställen.
Mini; Avtalet innebär att du får åtta procent i rabatt vid köp av ny Mini
tjänstebil.
Offentlig upphandling
Guide i steg för steg; Företagarnas experter har beskrivit allt du behöver veta
för att kunna lägga ett anbud i en offentlig upphandling. Mer info på:
www.foretagarna.se/offentligupphandling
Telefoni
Tele 2; Sveriges vassaste företagsavtal för mobilaabonnemang. Avtalet
innebär även en lång rad specialförmåner på mobiler med mera.
Transport
DB Schenker; DB Schenker har ett brett utbud av fraktlösningar. Som medlem
får du tillgång till DB Schenkers produkter och tjänster till extra förmånliga
priser.
Hotell och resor
Best Western; 19 procent rabatt på samtliga Best Western-hotell i världen och
10 procent rabatt på konferensbokningar i Sverige.
Malmö Aviation och Sverigeflyg; Res med Malmö Aviation till specialpris.
Välkommen att flyga till eller från Bromma cityflygplats med snabba och
smidiga flöden samt korta avstånd.
Läs mer om våra förmåner och hur de fungerar www.foretagarna.se/medlemsformaner
9
Här nedan har vi samlat hemsidor som kan vara bra att besöka för dig som företagare:
www.ekonomifakta.se
www.foretagarna.se
www.verksamt.se
www.svenskhandel.se/varningslistan
www.svensktnaringsliv.se
www.handelskammaren.com
www.nyforetagarcentrum.se
10