AB Draco Astra Draco AB AstraZeneca AB Några milstolpar i

AB Draco Astra Draco AB AstraZeneca AB
Några milstolpar i företagets 55-åriga historia / Some milestones in the company’s 55 year history
1956
1957
1958
1961
1963
1965
1970
1971
1974
1975
1981
1983
1987
1989
1991
1997
1999
2000
2003
2006
2010
2012
Draco etableras som dotterbolag i
Astrakoncernen med lokaler på Lilla
Fiskaregatan i Lund.
Företaget börjar gå
med vinst.
Draco skaffar ett eget laboratorium i Helsingkrona Nations
källare på Tornavägen i Lund.
Draco bygger eget
kontorshus på
Tunaområdet.
Ett nytt laboratorium
byggs på Tunaområdet,
i anslutning till kontoret.
Företaget växer
snabbt och har nu
108 anställda.
Nytt större laboratorium byggs. AB
Tika från Umeå integreras med
Draco i början av 70-talet.
Astmamedlet Bricanyl
(terbutalin) lanseras i
Sverige.
Företaget tar över forskning och forskare inom steroid
området från AB Bofors, först med inriktning på hudområdet, senare utvidgat med forskning på luftvägarna.
Företaget har 151 anställda
varav 82 inom forskning och
utveckling.
Det anti-inflammatoriska medlet
Pulmicort (budesonid) godkänns
för behandling av astma.
Rhinocort godkänns
för lokalbehandling av
nasala allergier.
Bricanyl lanseras
i den nya inhalatorn
Turbuhaler.
Företagets försäljning uppnår närmare 3 miljarder kronor varav
96 % inom luftvägsområdet.
Bambec (bambuterol), en
långverkande bronkdilaterare i
tablettform, lanseras mot astma.
Oxis Turbuhaler (formoterol), en långverkande
bronkdilaterare, för inhalation, godkänns.
Företaget har vuxit till över 1000 medarbetare.
Astra går samman med det
engelska företaget Zeneca och
AstraZeneca bildas.
Symbicort Turbuhaler, en fast kombination av budesonid och formoterol,
godkänns på indikationen astma.
Symbicort får
utvidgad
indikation; KOL.
Symbicort Turbuhaler godkänns för den nya
behandlingsstrategin för astma kallad SMART
(Symbicort Maintenance And Reliever Therapy).
I mars meddelar AstraZeneca sitt beslut att avveckla
anläggningen i Lund. Vissa forskningsprojekt
överförs till AZ-anläggningen i Mölndal.
AstraZeneca lämnar slutgiltigt sina lokaler på Tunaområdet i Lund. Dessa förvärvas av ett nyskapat center för
medicin och andra livsvetenskaper - Medicon Village AB.
Draco is established as a
subsidiary of Astra, in premises
on Lilla Fiskaregatan in Lund.
The company starts to
make a profit.
Draco acquires its own
laboratory in the basement of
Helsingkrona Student House on
Tornavägen in Lund.
Draco builds an office
block on the Tuna site.
A new laboratory is
built on the Tuna site,
in proximity to the office
block.
The company is
growing quickly
and now has 108
employees.
A new, bigger laboratory is built. AB
Tika from Umeå merges with Draco
in the beginning of the 70’s.
The asthma drug
Bricanyl (terbutaline) is
launched in Sweden.
The company acquires research rights and researchers
in the steroid field from AB Bofors, initially focusing on
skin but later expanding into pulmonary research.
The company has 151
employees, of which 82 work
in research and development.
The anti-inflammatory product
Pulmicort (budesonide) is
approved for the treatment of
asthma.
Rhinocort, for topical
treatment of nasal
allergies, is approved.
Bricanyl, in the new
inhaler Turbuhaler,
is launched.
The company’s sales reach
almost 3 billion Swedish crowns,
of which 96% comes from
respiratory products.
Bambec (bambuterol), a longacting bronchodilator in tablet
form for asthma, is launched.
Oxis Turbuhaler (formoterol), a long-acting
bronchodilator for inhalation, is approved.
The company now has more than 1000
employees.
Astra merges with the British
company Zeneca and
AstraZeneca is established.
Symbicort Turbuhaler, a fixed
combination of budesonide and
formoterol, is approved for the
treatment of asthma.
Symbicort gets an Symbicort Turbuhaler for the new treatment regimen
expanded label,
for asthma – SMART (Symbicort Maintenance And
COPD.
Reliever Therapy), is approved.
In March, AstraZeneca announces the decision to
close the Lund site. Some research projects are
transferred to the AZ site in Mölndal.
AstraZeneca finally leaves the premises on the Tuna site in
Lund, which are acquired by a recently established center
for medical, and other life sciences - Medicon Village AB.