ENKEL SKISS ÖVER FUNKTIONER I PARKEN

ELLAVALLEN
ENKEL SKISS ÖVER FUNKTIONER I PARKEN
Aktivitet
Lek
Park
Parkentré
Mer välkomnande,
tydlig entré. Exempelvis
med inbjudande
planteringar.
TRÄD & RÖJNING
Parkentré
Fler
picknickbord nära
lek
Utöka lek
Under våren pågår skötselarbete i naturparken som gränsar till Ellavallen. Slyröjning
sker utmed stigen mot tennisbanorna och
mot de öppna gräsytorna. En översyn av
Ellavallens träd är igång och vissa träd
kommer behövas tas ned. Viss återplantering
är dock aktuell, med artval anpassade till
platsen.
Aktivitetsyta
T. ex. tennis, basket,
fotboll, hinderbana
Parkentré
Se över
ytan för fotboll
& spontan
aktivitet
Förbättra
cykellek
Tillföra värde
T.ex. plantering, markmaterial, möbler,
konst.
Parkentré
Parkentré
GENERELLT I PARKEN
Under 2015 ska Ellavallen utvecklas till en stadsdelspark. Det innebär bland annat att parken kommer få ett
större aktivitetsutbud, fler sittmöjligheter och att lekplatsen kommer att rustas och utvecklas för att erbjuda
lek för barn i olika åldrar. Blomplanteringar kommer att
göra parken mer trivsam tillsammans med en föryngring
av trädbeståndnet, samt effektbelysning av vackra
exemplar. Parken kommer även att tillgängliggöras mer,
bland annat genom utökad belysning och gångväg till
lekplats. Ny plats för valborgsfirande utreds med hänsyn
till gällande brandsäkerhetsföreskrifter.
Tillgängliggöra park
Fler sittplatser
Träd ses
över/vissa
tas ned