Förteckning över gällande författningar och

Sid 1 (12)
Juristfunktionen
2015-08-28
Dnr 1.2-3846-15
Gabriella Loman
[email protected]
08-700 08 79
Förteckning över gällande författningar och allmänna råd
som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS),
2015-09-01
I Kammarkollegiets författningssamling publiceras författningar och allmänna råd som
beslutats av Kammarkollegiet, Fastighetsmäklarinspektionen (fram till augusti 2012
Fastighetsmäklarnämnden) och Trafikanalys (fram till 2010 Statens institut för
kommunikationsanalys). I förteckningen är föreskrifterna grupperade efter vilken
myndighet som beslutat dem.
I förteckningen redovisas vidare grundförfattningar och ändringsförfattningar under skilda
rubriker. En ändringsförfattning är en författning genom vilken en annan författning
ändras, ges utsträckt giltighet i tiden, sätts i kraft eller upphävs. Andra författningar är
grundförfattningar.
En ny författning som innehåller övergångsbestämmelser enligt vilka en äldre författning
upphävs förtecknas både som en grundförfattning och en ändringsförfattning. Om en
grundförfattning ändras, anmärks detta särskilt. Vidare anmärks det vid
ändringsförfattningarna vad som ändrats i grundförfattningen.
Box 2218, 103 15 Stockholm
Birger Jarlsgatan 16 Stockholm
Fakturaadress:
Box 2068, 103 15 Stockholm
Telefon 08-700 08 00
Telefax 08-20 49 69
Organisationsnummer 202100-0829
www.kammarkollegiet.se
Sid 2 (12)
Juristfunktionen
1
Författningar och allmänna råd beslutade av Kammarkollegiet
GRUNDFÖRFATTNINGAR
KAMFS 1994:1
Kammarkollegiets tolkföreskrifter
KAMFS 1994:2
Kammarkollegiets translatorföreskrifter
KAMFS 1994:3
Kammarkollegiets föreskrift om taxa för
yrkesmässig bostadsförmedling
KAMFS 2000:1
Kammarkollegiets föreskrifter om avgift
vid registrering av trossamfund
KAMFS 2000:2
Kammarkollegiets föreskrifter om taxa för
yrkesmässig bostadsförmedling
KAMFS 2000:3
Kammarkollegiets föreskrifter om
avgiftssatser för begravningsavgift
KAMFS 2001:1
Kammarkollegiets föreskrifter om avgift
vid registrering av trossamfund
KAMFS 2001:2
Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid
begravningsclearing år 2002
KAMFS 2001:9
Kammarkollegiets föreskrifter om
avgiftssatser för begravningsavgift
KAMFS 2001:10
Kammarkollegiets föreskrifter om avgift
för prövning av ärenden enligt lagen
(2001:845) om upplösning av stiftelser i
vissa fall
KAMFS 2002:1
Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid
begravningsclearing år 2003
KAMFS 2002:2
Kammarkollegiets föreskrifter om
avgiftssatser för begravningsavgift
KAMFS 2003:2
Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid
begravningsclearing år 2004
Upphävd
KAMFS 2004:1
Upphävd
KAMFS 2000:2
Upphävande av
KAMFS 1994:3
Upphävd
KAMFS 2003:1
Sid 3 (12)
Juristfunktionen
KAMFS 2003:4
Kammarkollegiets föreskrifter om
avgiftssatser för begravningsavgift
KAMFS 2004:1
Kammarkollegiets tolkföreskrifter
KAMFS 2004:3
Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid
begravningsclearing 2005
KAMFS 2004:5
Kammarkollegiets föreskrifter om
avgiftssatser för begravningsavgift
KAMFS 2005:1
Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid
begravningsclearing 2006
KAMFS 2005:2
Kammarkollegiets föreskrifter om
avgiftssatser för begravningsavgift
KAMFS 2006:1
Kammarkollegiets föreskrifter om
hantering av statliga fordringar
KAMFS 2006:2
Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid
begravningsclearing 2007
KAMFS 2006:3
Kammarkollegiets föreskrifter om
avgiftssatser för begravningsavgift
KAMFS 2007:2
Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid
begravningsclearing 2008
KAMFS 2007:3
Kammarkollegiets föreskrifter om
avgiftssatser för begravningsavgift
KAMFS 2008:7
Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid
begravningsclearing 2009
KAMFS 2008:11
Kammarkollegiets föreskrifter om
avgiftssatser för begravningsavgift
KAMFS 2009:3
Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid
begravningsclearing 2010
KAMFS 2009:4
Kammarkollegiets föreskrifter om
avgiftssatser för begravningsavgift
KAMFS 2010:1
Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid
Ändring av
bilagan se KAMFS
2004:2
Upphävande av
KAMFS 1998:1
Sid 4 (12)
Juristfunktionen
begravningsclearing 2011
KAMFS 2010:2
Kammarkollegiets föreskrifter om
avgiftssatser för begravningsavgift
KAMFS 2011:1
Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid
begravningsclearing 2012
KAMFS 2011:6
Kammarkollegiets föreskrifter om
avgiftssatser för begravningsavgift
KAMFS 2012:5
Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid
begravningsclearing 2013
KAMFS 2012:6
Kammarkollegiets föreskrifter om
avgiftssatser för begravningsavgift
KAMFS 2013:6
Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid
begravningsclearing 2014
KAMFS 2013:7
Kammarkollegiets föreskrifter om
avgiftssatser för begravningsavgift
KAMFS 2014:2
Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid
begravningsclearing 2015
KAMFS 2014:3
Kammarkollegiets föreskrifter om
avgiftssatser för begravningsavgift
KAMFS 2015:2
Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid
begravningsclearing 2016
ÄNDRINGSFÖRFATTNINGAR
KAMFS 1998:1
Kammarkollegiets föreskrifter om ändring
i kollegiets föreskrift till 19 § förordningen
(1993:1138) om hantering av statliga
fordringar
Upphävd
KAMFS 2006:1
KAMFS 2000:2
Kammarkollegiets föreskrifter om taxa för
yrkesmässig bostadsförmedling
Upphävande av
KAMFS 1994:3
KAMFS 2003:1
Kammarkollegiets föreskrifter om
upphävande av Kammarkollegiets taxa för
yrkesmässig bostadsförmedling
Upphävande av
KAMFS 2000:2
Sid 5 (12)
Juristfunktionen
KAMFS 2004:1
Kammarkollegiets tolkföreskrifter
Upphävande av
KAMFS 1994:1
KAMFS 2004:2
Kammarkollegiets föreskrifter om ändring
i föreskrifterna (KAMFS 2003:4) om
avgiftssatser för begravningsavgift
Ändring av
bilagan till
KAMFS 2003:4
KAMFS 2006:1
Kammarkollegiets föreskrifter om
hantering av statliga fordringar
Upphävande av
KAMFS 1998:1
2
Författningar och allmänna råd beslutade av Fastighetsmäklarinspektionen (tidigare Fastighetsmäklarnämnden)
GRUNDFÖRFATTNINGAR
FMN 1996:1
KAMFS 1996:1
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter
om registrering av fastighetsmäklare
Upphör att gälla vid
utgången av 1997
FMN 1997:1
KAMFS 1997:1
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter
om registrering av fastighetsmäklare
Ändrad
FMN 1998:2
KAMFS 1998:8
FMN 2003:1
KAMFS 2003:3
FMN 2004:1
KAMFS 2004:4
Upphävd
FMN 2005:1
KAMFS 2005:3
FMN 1998:2
KAMFS 1998:8
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter
om ändring i föreskrifterna (FMN 1997:1)
om registrering av fastighetsmäklare
Upphävd
FMN 2005:1
KAMFS 2005:3
FMN 2005:1
KAMFS 2005:3
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter
om krav för registrering som
fastighetsmäklare
Upphävande av
FMN 1997:1
Upphävd
FMN 2008:1
KAMFS 2008:8
FMN 2008:1
KAMFS 2008:8
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter
om krav för registrering som
fastighetsmäklare
Upphävd
FMN 2011:1
KAMFS 2011:2
Sid 6 (12)
Juristfunktionen
FMN 2008:2
KAMFS 2008:9
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter
om underrättelse om tillfällig verksamhet
som fastighetsmäklare
Upphävd
FMN 2011:2
KAMFS 2011:3
FMN 2008:3
KAMFS 2008:10
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter
om den årliga registreringsavgiften
Upphävd
FMN 2011:3
KAMFS 2011:4
FMN 2009:1
KAMFS 2009:2
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter
om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism (Upphävd den 1
juli 2013 genom KAMFS 2013:5)
Ändring av
Hänvisningen till
beteckningen (1995:400)
i 1 kap. 1 § i föreskriften
byts ut mot (2011:666)
Se FMN 2011:4
KAMFS 2011:5
FMN 2011:1
KAMFS 2011:2
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter
om krav för registrering som fastighetsmäklare
Upphävd
FMN 2012:1
KAMFS 2012:4
FMN 2011:2
KAMFS 2011:3
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter
om underrättelse om tillfällig verksamhet
som fastighetsmäklare (Upphävd den 1 juli
2013 genom KAMFS 2013:4)
Upphävande av
FMN 2008:2
KAMFS 2008:9
FMN 2011:3
KAMFS 2011:4
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter
om den årliga registreringsavgiften
(Upphävd den 1 juli 2013 genom KAMFS
2013:2)
Upphävande av
FMN 2008:3
KAMFS 2008:10
FMN 2012:1
KAMFS 2012:4
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter
om krav för registrering som
fastighetsmäklare (Upphävd den 1 juli
2013 genom KAMFS 2013:3)
Upphävande av
FMN 2011:1
KAMFS 2011:2
KAMFS 2013:2
Fastighetsmäklarinspektionens
föreskrifter om den årliga avgiften
Upphävande av
FMN 2011:3
KAMFS 2011:4
KAMFS 2013:3
Fastighetsmäklarinspektionens
föreskrifter om registrering som
fastighetsmäklare
Upphävande av
FMN 2012:1
KAMFS 2012:4
KAMFS 2013:4
Fastighetsmäklarinspektionens
föreskrifter om underrättelse om tillfällig
verksamhet som fastighetsmäklare
Upphävande av
FMN 2011:2
KAMFS 2011:3
Sid 7 (12)
Juristfunktionen
KAMFS 2013:5
Fastighetsmäklarinspektionens
föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism
Upphävande av
FMN 2009:1
KAMFS 2009:2
Upphävande av
12–16 §§ vid utgången
av juli 2015 genom :
KAMFS 2015:1
ÄNDRINGSFÖRFATTNINGAR
FMN 1998:2
KAMFS 1998:8
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter
om ändring i föreskrifterna (FMN 1997:1)
om registrering av fastighetsmäklare
Ändring av
dels att 5 § ska
betecknas 7 §, dels att 3
§ och nya 7 § ska ha ny
lydelse, dels två nya
paragrafer 5 och 6 §§
och två nya bilagor, 1
och 2
FMN 2003:1
KAMFS 2003:3
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter
om ändring i föreskrifterna (FMN 1997:1)
om registrering av fastighetsmäklare
Upphävande av
bilaga 2 samt 2 b och 2 c
i övergångsbestämmelserna till FMN
1998:2
Ändring
1, 3, 4, 5 och 6 §§ samt
rubriken i bilaga 1
FMN 2004:1
KAMFS 2004:4
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter
om ändring i föreskrifterna (FMN 1997:1)
om registrering av fastighetsmäklare
Ändring av
2 § i FMN 1997:1
FMN 2005:1
KAMFS 2005:3
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter
om krav för registrering som fastighetsmäklare
Upphävande av
FMN 1997:1 (1998:2,
2003:1 och 2004:1) från
och med den 1 februari
2006
FMN 2008:1
KAMFS 2008:8
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter
om krav för registrering som fastighetsmäklare
Upphävande av
FMN 2005:1
KAMFS 2005:3
Sid 8 (12)
Juristfunktionen
FMN 2011:1
KAMFS 2011:2
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter
om krav för registrering som fastighetsmäklare
Upphävande av
FMN 2008:1
KAMFS 2008:8
FMN 2011:2
KAMFS 2011:3
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter
om underrättelse om tillfällig verksamhet
som fastighetsmäklare
Upphävande av
FMN 2008:2
KAMFS 2008:9
FMN 2011:3
KAMFS 2011:4
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter
om den årliga registreringsavgiften
Upphävande av
FMN 2008:3
KAMFS 2008:10
FMN 2011:4
KAMFS 2011:5
Föreskrifter om ändring i
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter
(FMN 2009:1) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism
Ändring av
FMN 2009:1
KAMFS 2009:2
KAMFS 2015:1
Föreskrifter om ändring i
Fastighetsmäklarinspektionens
föreskrifter (KAMFS 2013:5) om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av
terrorism
Upphävande av
12–16 §§ KAMFS
2013:5, vid utgången av
juli 2015
3
Författningar och allmänna råd beslutade av Trafikanalys
(t.o.m. 2009 benämnd Statens institut för kommunikationsanalys)
GRUNDFÖRFATTNINGAR
SIKAFS 1996:1
KAMFS 1998:5
Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om person- och godstransporter
inom sjöfart m.m.
Upphävd
SIKAFS 2001:3
KAMFS 2001:5
SIKAFS 1996:2
KAMFS 1998:6
Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om person- och godstransporter
på väg m.m.
Upphävd
SIKAFS 2001:5
KAMFS 2001:7
SIKAFS 1996:3
KAMFS 1998:7
Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om varuflöden
Upphävd
SIKAFS 2001:6
KAMFS 2001:8
Sid 9 (12)
Juristfunktionen
SIKAFS 1998:1
KAMFS 1998:2
Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om postverksamhet m.m.
Upphävd
SIKAFS 2001:2
KAMFS 2001:4
SIKAFS 1998:2
KAMFS 1998:3
Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om televerksamhet m.m.
Upphävd
SIKAFS 2001:4
KAMFS 2001:6
SIKAFS 1998:3
KAMFS 1998:4
Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om person- och godstransporter
inom bantrafik m.m.
Upphävd
SIKAFS 2007:1
KAMFS 2007:1
SIKAFS 2001:1
KAMFS 2001:3
Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om bantrafik m.m.
Upphävande av
SIKAFS 1998:3
Upphävd
SIKAFS 2007:1
KAMFS 2007:1
SIKAFS 2001:2
KAMFS 2001:4
Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om postverksamhet m.m.
Upphävande av
SIKAFS 1998:1
Upphävd
SIKAFS 2008:4
KAMFS 2008:4
SIKAFS 2001:3
KAMFS 2001:5
Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om sjöfart m.m.
SIKAFS 1996:1
Upphävd
SIKAFS 2008:3
KAMFS 2008:3
SIKAFS 2001:4
KAMFS 2001:6
Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om televerksamhet m.m.
Upphävande av
SIKAFS 1998:2
Upphävd
SIKAFS 2008:5
KAMFS 2008:5
SIKAFS 2001:5
KAMFS 2001:7
Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om vägtrafik m.m.
Upphävande av
SIKAFS 1996:3
Upphävd
SIKAFS 2008:1
KAMFS 2008:1
SIKAFS 2001:6
KAMFS 2001:8
Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om uppgifter till statistik om
kommunikationsvanor m.m.
Upphävande av
SIKAFS 1996:3
Upphävd
SIKAFS 2008:6
KAMFS 2008:6
Sid 10 (12)
Juristfunktionen
SIKAFS 2007:1
KAMFS 2007:1
Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om bantrafik m.m.
Upphävande av
SIKAFS 2001:1
Upphävd
SIKAFS 2008:2
KAMFS 2008:2
SIKAFS 2008:1
KAMFS 2008:1
Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om vägtrafik m.m.
SIKAFS 2008:2
KAMFS 2008:2
Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om bantrafik m.m.
SIKAFS 2008:3
KAMFS 2008:3
Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om sjöfart m.m.
SIKAFS 2008:4
KAMFS 2008:4
Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om postverksamhet m.m.
SIKAFS 2008:5
KAMFS 2008:5
Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om televerksamhet m.m.
SIKAFS 2008:6
KAMFS 2008:6
Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om kommunikationsvanor m.m.
Upphävd
SIKAFS 2009:1
KAMFS 2009:1
SIKAFS 2009:1
KAMFS 2009:1
Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om kommunikationsvanor m.m.
Upphävande av
SIKAFS 2008:6
KAMFS 2008:6
TRAFAFS 2012:1
KAMFS 2012:1
Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om vägtrafik m.m.
Ändring av
bilaga 1
TRAFAFS 2014:2
KAMFS 2014:4
TRAFAFS 2012:2
KAMFS 2012:2
Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om sjöfart m.m.
TRAFAFS 2012:3
KAMFS 2012:3
Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till
statistik om bantrafik m.m.
Ändring av
2 § samt bilagorna
TRAFAFS 2014:1
KAMFS 2014:1
Sid 11 (12)
Juristfunktionen
ÄNDRINGSFÖRFATTNINGAR
SIKAFS 2001:1
KAMFS 2001:3
Statens institut för kommunikationsanalys
föreskrifter om uppgifter till statistik om
bantrafik m.m.
Upphävande av
SIKAFS 1998:3
KAMFS 1998:4
SIKAFS 2001:2
KAMFS 2001:4
Statens institut för kommunikationsanalys
föreskrifter om uppgifter till statistik om
postverksamhet m.m.
Upphävande av
SIKAFS 1998:1
KAMFS 1998:2
Upphävd
SIKAFS 2008:4
KAMFS 2008:4
SIKAFS 2001:3
KAMFS 2001:5
Statens institut för kommunikationsanalys
föreskrifter om uppgifter till statistik om
sjötrafik m.m.
Upphävande av
SIKAFS 1996:1
KAMFS 1998:5
SIKAFS 2001:4
KAMFS 2001:6
Statens institut för kommunikationsanalys
föreskrifter om uppgifter till statistik om
televerksamhet m.m.
Upphävande av
SIKAFS 1998:2
KAMFS 1998:3
SIKAFS 2001:5
KAMFS 2001:7
Statens institut för kommunikationsanalys
föreskrifter om uppgifter till statistik om
vägtrafik m.m.
Upphävande av
SIKAFS 1996:2
KAMFS 1998:6
SIKAFS 2001:6
KAMFS 2001:8
Statens institut för kommunikationsanalys
föreskrifter om uppgifter till statistik om
kommunikationsvanor m.m.
Upphävande av
SIKAFS 1996:3
KAMFS 1998:7
SIKAFS 2007:1
KAMFS 2007:1
Statens institut för kommunikationsanalys
föreskrifter om uppgifter till statistik om
bantrafik m.m.
Upphävande av
SIKAFS 2001:1
KAMFS 2001:3
SIKAFS 2008:1
KAMFS 2008:1
Statens institut för kommunikationsanalys
föreskrifter om uppgifter till statistik om
vägtrafik m.m.
Upphävande av
SIKAFS 2001:5
KAMFS 2001:7
SIKAFS 2008:2
KAMFS 2008:2
Statens institut för kommunikationsanalys
föreskrifter om uppgifter till statistik om
bantrafik m.m.
Upphävande av
SIKAFS 2007:1
KAMFS 2007:1
SIKAFS 2008:3
KAMFS 2008:3
Statens institut för kommunikationsanalys
föreskrifter om uppgifter till statistik om
sjöfart m.m.
Upphävande av
SIKAFS 2001:3
KAMFS 2001:5
Sid 12 (12)
Juristfunktionen
SIKAFS 2008:4
KAMFS 2008:4
Statens institut för kommunikationsanalys
föreskrifter om uppgifter till statistik om
postverksamhet m.m.
Upphävande av
SIKAFS 2001:2
KAMFS 2001:4
SIKAFS 2008:5
KAMFS 2008:5
Statens institut för kommunikationsanalys
föreskrifter om uppgifter till statistik om
televerksamhet m.m.
Upphävande av
SIKAFS 2001:4
KAMFS 2001:6
SIKAFS 2008:6
KAMFS 2008:6
Statens institut för kommunikationsanalys
föreskrifter om uppgifter till statistik om
kommunikationsvanor m.m.
Upphävande av
SIKAFS 2001:6
KAMFS 2001:8
Upphävd
SIKAFS 2009:1
KAMFS 2009:1
SIKAFS 2009:1
KAMFS 2009:1
Statens institut för kommunikationsanalys
föreskrifter om uppgifter till statistik om
kommunikationsvanor m.m.
Upphävande av
SIKAFS 2008:6
KAMFS 2008:6
TRAFAFS 2014:1
KAMFS 2014:1
Trafikanalys föreskrifter om ändring i
föreskrifterna om uppgifter till statistik om
bantrafik m.m.
Ändring av
2 § samt bilagorna i
TRAFAFS 2012:3
KAMFS 2012:3
TRAFAFS 2014:2
KAMFS 2014:4
Trafikanalys föreskrifter om ändring i
föreskrifterna om uppgifter till statistik om
vägtrafik m.m.
Ändring av
bilaga 1 i
TRAFAFS 2012:1
KAMFS 2012:1