Psykisk funktionsnedsättning: Guide över stöd och service

Guide över stöd och service
för personer med psykisk funktionsnedsättning
i Halmstad
2015
Guide över stöd och service
för dig med psykisk funktionsnedsättning i Halmstad
Ibland är det svårt att hitta rätt bland samhällets olika stödformer.
Denna guide beskriver olika former av stöd som erbjuds i Halmstad.
Meningen är inte att ge en fullständig information, utan att vara en
hjälp för att kunna ta reda på mer.
Den här guiden är sammanställd av socialförvaltningen i Halmstad.
Den finns även tillgänglig på kommunens webbplats, www.halmstad.se.
Har du synpunkter på ändringar eller kompletteringar av guiden,
kontakta:
Halmstads kommun
035-13 70 00
[email protected]
Uppdaterad 4 november 2015
2 (16)
Innehåll
Innehåll .......................................................................................................................................................... 3
Stöd och service ............................................................................................................................................ 4
Vart vänder jag mig? .................................................................................................................................... 4
Socialjour ....................................................................................................................................................... 5
Råd och stöd ................................................................................................................................................. 5
Boendeformer ............................................................................................................................................... 5
Boendestöd.................................................................................................................................................... 6
Ledsagarservice ............................................................................................................................................. 6
Kontaktperson .............................................................................................................................................. 6
Avlösarservice ............................................................................................................................................... 6
Personlig assistans ........................................................................................................................................ 6
Daglig verksamhet ........................................................................................................................................ 7
Gemenskap, rehabilitering och sysselsättning .......................................................................................... 7
Anhörigstöd .................................................................................................................................................. 9
Personligt ombud ......................................................................................................................................... 9
God man och förvaltare ............................................................................................................................ 10
Ekonomisk ersättning och bidrag ............................................................................................................ 10
Försörjningsstöd ......................................................................................................................................... 11
Donationsfonder ........................................................................................................................................ 11
Resor ............................................................................................................................................................ 11
Hemtjänst .................................................................................................................................................... 12
Psykiatrin i Halland .................................................................................................................................... 12
Kommunala handikapprådet, KHR......................................................................................................... 12
Föreningar och intresseorganisationer .................................................................................................... 13
Jourtelefoner ............................................................................................................................................... 15
Synpunkter på kommunens verksamheter.............................................................................................. 16
3 (16)
Stöd och service
Socialnämndens mål för personer med funktionsnedsättning
Alla personer med funktionsnedsättning kan, efter sina egna förutsättningar, ta del av samhällets
aktiviteter. Personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att delta i samhällets gemenskap
och få hjälp att leva som andra.
Lagstiftning
Till grund för de flesta insatserna ligger olika lagar och förordningar. De kommunala insatserna
regleras främst av Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade
(LSS), och Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL).
Socialtjänstlagens övergripande syfte är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet,
jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet.
LSS är en rättighetslag som ska främja jämlikhet i livsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.
Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Lagen gäller för människor med
funktionsnedsättningar som har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.
Vart vänder jag mig?
Alla stöd- och hjälpinsatser ska ges så att du kan leva ett så oberoende och självständigt liv som
möjligt. Exempel på insatser för personer med funktionsnedsättning är kontaktperson,
sysselsättning, boendestöd och bostad med särskild service.
Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att människor med psykisk funktionsnedsättning får
möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Kontakta kommunen för att göra
en ansökan om de insatser som du önskar. Du får då kontakt med en socialsekreterare på
socialförvaltningens vuxenenhet. Socialsekreteraren utreder behovet och rätten till insatsen.
Personalen som du har kontakt med i kommunen har tystnadsplikt. Verksamheten omfattas av
sekretesslagen vilket innebär att uppgifter inte lämnas ut utan ditt godkännande.
Du ska erbjudas en samordnad individuell plan, SIP, om du har eller behöver insatser från såväl
socialtjänst som hälso- och sjukvård och då dessa behöver samordnas. Planen ska upprättas
oavsett vilken omfattning och typ av problematik du har så länge det finns behov av att
insatserna mellan huvudmännen samordnas.
Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om handläggaren bedömer att du inte har rätt till
insatsen kan du överklaga beslutet. Det står i beslutet hur du ska göra om du vill överklaga.
Kontakt
Halmstads kommun
035-13 70 00, måndag-torsdag 07-19, fredag 07-15.
[email protected]
www.halmstad.se
4 (16)
Socialjour
För akuta frågor, vid tider utanför kontorstid, kan du vända dig till socialjouren. Socialjouren är i
tjänst under kvällar, veckoslut och helger, när övrig socialtjänst inte finns tillgänglig.
Socialjouren når du via larmnumret 112.
Råd och stöd
Region Halland ansvarar för att du kan få rådgivning och annat personligt stöd om du har stora
och varaktiga funktionshinder. Det gäller såväl barn som vuxna. Rådgivning och annat personligt
stöd kan också ges till anhöriga.
Kontakt: 035-13 10 00, www.regionhalland.se
Boendeformer
Kommunen kan erbjuda olika former av boende, anpassade efter olika behov. För att kunna få
tillgång till någon av boendeformerna som beskrivs här krävs ett beslut från socialtjänsten. Vänd
dig till kommunen för att få mer information om de olika boendeinsatserna som finns i
Halmstad.
Garantiboende
Garantiboende innebär att du som av olika anledningar inte har möjlighet att skaffa ett boende på
egen hand, får hjälp att ordna lägenhet via socialförvaltningen. Socialförvaltningen är
lägenhetsinnehavare och du hyr lägenheten i andra hand. Det innebär också att en skriftlig
planering upprättas om tillsynen av lägenheten. Tillsynen sköts via boendestödjare i det område
där lägenheten ligger.
Vem kan få garantiboende?
Du som är bostadslös och har uttömt dina egna möjligheter att hitta ett boende har möjlighet att
få garantiboende.
Bostad med särskild service
Bostad med särskild service kan vara ett boendealternativ för dig som till följd av din
funktionsnedsättning har ett stort behov av stöd och service. Antalet lägenheter kopplade till
bostad med särskild service är begränsade för att man ska undvika känslan av institution.
Lägenheterna ligger samlade i direkt anslutning till en gemensam lokal eller lägenhet. I en bostad
med särskild service får du tillgång till personalstöd dygnet runt och kan också vara med i
gemensamma aktiviteter på boendet om så önskas. I insatsen bostad med särskild service ingår
omvårdnad men insatsen innefattar även möjligheten till att få stöd i att utveckla fritidsintressen
och att delta i olika kulturella aktiviteter.
Kontakt: Halmstads kommun, se baksidan.
5 (16)
Boendestöd
Boendestöd är ett pedagogiskt och psykosocialt vardagsstöd som utförs i din egen bostad eller
ute i samhällslivet. Du kan få stöd alla dagar i veckan och även nattetid om behov finns. Du kan
till exempel få träning i vardagssysslor och få hjälp att utföra dem tillsammans med personalen.
Boendestödet innebär en trygghet genom att du kan vända sig till personal med olika frågor.
Kontakt: Halmstads kommun, se baksidan.
Ledsagarservice
Ledsagarservice ska ge dig som har en funktionsnedsättning ökade möjligheter att leva ett så
normalt liv som möjligt och att vara med i samhällets gemenskap. Servicen ska vara personligt
utformad och underlätta för dig att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och i
kulturliv.
Kontakt: Halmstads kommun, se baksidan.
Kontaktperson
En kontaktperson är en medmänniska att känna samhörighet med och som kan vara ett stöd i
olika situationer. Det är en person som underlättar för dig att leva ett så självständigt liv som
möjligt genom att bryta social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i
vardagssituationer. Sammantaget att ge dig möjlighet att delta i samhällslivet.
Kontakt: Halmstads kommun, se baksidan.
Avlösarservice
För den som har omvårdnad om en person med psykisk funktionsnedsättning i sitt hem finns det
möjlighet till stöd och avlastning. Syftet med denna är att den anhörige ska få möjlighet till
avkoppling, egna aktiviteter, att ägna sig åt den övriga familjen etc. Det finns olika former av
avlastning:
•
•
Avlösarservice innebär att din anhörige har möjlighet att få avlösning i hemmet. Detta
kan innebära boendestöd.
Korttidsvistelse är till för att ge dig möjlighet till rekreation och/eller miljöombyte
samtidigt som det kan vara aktuellt för din anhörige att få avlastning.
Kontakt: Halmstads kommun, se baksidan.
Personlig assistans
Om du har stora och varaktiga, främst fysisk funktionsnedsättning, har du möjlighet att få
personlig assistans för din dagliga livsföring. Avgörande är om du har behov av assistans med de
så kallade grundläggande behoven, exempelvis för att tvätta och klä dig, vid måltider, att
kommunicera med andra eller med annan hjälp som kräver ingående kunskaper om
funktionsnedsättning.
Kontakt: Halmstads kommun, se baksidan.
6 (16)
Daglig verksamhet
Om du på grund av din funktionsnedsättning inte står till den öppna arbetsmarknadens
förfogande kan kommunens insatser, i form av daglig verksamhet eller sysselsättning, bli aktuella.
Daglig verksamhet är en insats som endast omfattar dig som tillhör personkretsen enligt LSS §
1:1 eller LSS § 1:2.
Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning, bidra till den personliga
utvecklingen och främja delaktighet i samhället. Daglig verksamhet finns både som
gruppverksamhet och som individuell verksamhet där hänsyn tas till dina förutsättningar och
individuella behov. Verksamheten kan därför se olika ut. Daglig verksamhet är inte en anställning.
Om du blir beviljad daglig verksamhet är det utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (UAF)
alternativt Nytida (privat aktör) som verkställer beslutet.
Kontakt: Halmstads kommun, se baksidan.
Gemenskap, rehabilitering och sysselsättning
CLAVIS
CLAVIS vänder sig till dig i Halmstads kommun som är 18–65 år och lever med en psykisk
ohälsa. Här finns trygga och utvecklande miljöer där du får möjlighet att utvecklas inom de
områden du själv tycker är viktiga.
CLAVIS är en öppen verksamhet som du kan kontakta eller komma till direkt. Du är välkommen
in till Bredgatan 3 och få mer information.
Träffpunkt
Här kan du ta en fika och knyta nya eller gamla kontakter med andra som har liknande
erfarenheter som du.
Temagrupper och studiecirklar
Det finns möjligheter att starta temagrupper eller studiecirklar utifrån dina önskemål.
Fysiska aktiviteter
Vi erbjuder fysiska aktiviteter utifrån dina önskemål som exempelvis innebandy och promenader.
Kreativa aktiviteter
Gillar du hantverk av olika slag finns det möjlighet att delta i olika kreativa aktiviteter som
exempelvis snickeri, textil och bild.
Sociala kontakter
Det finns möjlighet att få stöd i vardagen av en frivillig medmänniska.
Ökad kunskap och kunskapsspridning
Genom informationsspridning i olika former ska verksamheten öka kunskapen och förståelsen
för psykisk ohälsa.
Kontakt
Besöksadressen är Bredgatan 3, Halmstad. Övriga kontaktuppgifter hittar du på baksidan.
7 (16)
Rehabilitering
CLAVIS erbjuder även rehabilitering till dig som lever med psykisk ohälsa i Halmstads kommun.
Rehabilitering är till för dig som är intresserad av att utvecklas eller att förändra något i ditt liv.
Rehabiliteringsmetodiken har utvecklats vid Boston University. Det innebär att du kan få stöd att
välja, skaffa och behålla olika mål i ditt liv. Det kan handla om mål som har att göra med boende,
utbildning, arbete eller fritid.
Om en person inte själv känner sig redo att ta kontakt, går det utmärkt om någon närstående eller
kontaktperson i annan verksamhet tar den första kontakten. Då erbjuds ni ett inledande
informationsmöte för att få veta mer om rehabiliteringsprocessen.
Kontakt
Besöksadressen är Bredgatan 3, Halmstad. Övriga kontaktuppgifter hittar du på baksidan.
Individsamverkansteamet i Halmstad och Hylte
Vill du förändra din livssituation? Vilka styrkor, resurser och goda egenskaper har du?
Individsamverkansteamet arbetar i samverkan med olika myndigheter. Här finns en bred
kompetens och stor erfarenhet. Personalen arbetar tillsammans med dig över
myndighetsgränserna.
Individsamverkansteamet består av koordinator och handledare samt representanter från
kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Halland. Här kan du få hjälp att
planera och samordna insatser efter dina behov och egna mål. Tillsammans med dig skapar
personalen förutsättningar för långsiktiga lösningar.
För att ge dig de bästa förutsättningarna att nå dina mål arbetar individsamverkansteamet utifrån
en väl beprövad metod, supported employment/IPS. Metoden handlar om att motivera och
engagera dig utifrån din egen vilja till förändring. Som stöd har du ett team bestående av
handledare och myndighetsrepresentanter. Handledaren erbjuder dig ett kontinuerligt stöd så
länge som behovet finns.
Individsamverkansteamet är till för dig som…
•
•
•
•
Är 18–64 år och bor i Halmstads eller Hylte kommun.
Har en vilja till förändring.
Är motiverad att nå studier, arbete eller stå till arbetsmarknadens förfogande.
Är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande
myndigheterna. Du står idag långt från arbetsmark0naden, men är intresserad av att hitta
andra möjliga alternativ till sysselsättning.
Är du intresserad?
Ta kontakt direkt med personalen, antingen genom att kontakta kommunen (se baksidan) eller
besöka Bredgatan 3. På Bredgatan 3 får du också möjlighet att träffa representanter från de
samverkande myndigheterna; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Halland.
8 (16)
Socialt företagande
Har du svårt att komma in på arbetsmarknaden och har en egen företagsidé? Då har du möjlighet
att få hjälp att starta ett arbetsintegrerande socialt företag. Kommunen har tillsammans med
Samordningsförbundet en stödperson och projektledare som kan berätta mer.
Besöksadressen är Trade Center i Halmstad. Övriga kontaktuppgifter hittar du på baksidan.
Arbetsförmedlingen
För dig som vill söka arbete, eller få yrkes- och utbildningsråd, kan kontakt tas med
arbetsförmedlingen. I arbetsförmedlingens uppdrag ingår bland annat att effektivisera och
påskynda inträdet på arbetsmarknaden för utsatta grupper. Arbetsförmedlingen ska också
motverka och förebygga diskriminering i arbetslivet på grund av t ex funktionshinder så att alla
arbetssökande får samma möjligheter att få ett arbete.
Kontakt:
0771-60 00 00
Besöksadress: Flygaregatan 4
www.ams.se
Anhörigstöd
Anhörigstödet kan stötta dig som är anhörig till någon med långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning. Det finns både individuellt utformat stöd och gruppverksamhet. Det kan
handla om till exempel stödsamtal, hjälp att hitta rätt stöd i samhället, anhöriggrupper,
hälsoinsatser och föreläsningar. Som anhörig räknas förälder, syskon, make eller maka, sambo,
vän eller granne som hjälper och stödjer en närstående.
Kontakt: Halmstads kommun, se baksidan.
Personligt ombud
Du som har en psykisk funktionsnedsättning och är 18–65 år kan få stöd av ett personligt
ombud. De personliga ombuden har en fristående ställning gentemot myndigheter.
Ombudets arbetsuppgifter är:
•
•
•
•
Att tillsammans med dig identifiera och beskriva dina behov av vård, stöd och service.
Att tillsammans med dig se till att olika myndigheters insatser planeras, samordnas och
genomförs.
Att vara ett stöd för dig i kontakten med olika myndigheter.
Att se till att du får vård, stöd och service utifrån dina önskemål, behov och lagliga
rättigheter.
Du kan själv ta kontakt med personligt ombud om du vill, eller låta någon annan förmedla
kontakten.
Kontakt:
Halmstads kommun, se baksidan.
www.halmstad.se/personligtombud
9 (16)
God man och förvaltare
Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att bevaka dina rättigheter eller
att sköta din ekonomi, kan du få hjälp med detta av en god man eller förvaltare. Man kan själv
föreslå någon som man tycker är lämplig för uppdraget. Ansökan om god man/förvaltare görs
hos överförmyndaren men det är tingsrätten som beslutar.
Överförmyndarkansliet:
035-13 73 01
www.halmstad.se/godman
Ekonomisk ersättning och bidrag
Du som har en funktionsnedsättning kan omfattas och ha rätt till olika förmåner och bidrag från
socialförsäkringen.
Försäkringskassan beslutar om rätten till och betalar ut ersättning/bidrag för bland annat
aktivitetsersättning, bostadstillägg och sjukersättning. Försäkringskassan ansvar även för:
•
•
•
•
Assistansersättning
Bilstöd
Handikappersättning
Speciella behov av tandvård
Försäkringskassan:
0771-52 45 24
Skansgatan 1E
forsakringskassan.se
Intyg om rätt till uppsökande och nödvändig tandvård
Enligt Tandvårdslagen har personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) rätt till munhälsobedömning och nödvändig tandvård i vissa fall. Hit hör
personer med varaktig psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt
åldrande. Funktionsnedsättningen ska vara stor och förorsaka betydande svårigheter i den dagliga
livsföringen. Rätt till munhälsobedömning och nödvändig tandvård har också personer som är
bosatta i egen bostad och som har motsvarande behov av vård eller omsorg som de personer
som omfattas av LSS (se ovan).
För den nödvändiga tandvården betalar du samma avgift som gäller inom den öppna hälso- och
sjukvården. Intyget kan utfärdas av socialsekreterare på vuxenenheten.
Kontakt: Halmstads kommun, se baksidan.
10 (16)
Försörjningsstöd
Rätt till bistånd
Utdrag ur socialtjänstlagen: ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem
tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras
en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans resurser att leva ett
självständigt liv.”
Alla som vistas i kommunen och som inte kan försörja sig på annat sätt har rätt till bistånd i form
av socialbidrag. I första hand ska dock ekonomin lösas genom egna inkomster eller genom
samhällets övriga bidragssystem, exempelvis sjukpenning, bostadsbidrag eller
arbetslöshetsförsäkring. När dessa möjligheter är uttömda, eller inte räcker till i avvaktan på att de
utbetalas, kan rätt till försörjningsstöd finnas.
Kontakt: Halmstads kommun, se baksidan.
Donationsfonder
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om utdelning av medel från donationsfonder
som kommunen fått från privatpersoner eller andra.
Vid ansökan om medel ur fonderna används en särskild blankett som finns på kommunens
webbplats. Vill du att ansökningsblanketten skickas hem till dig, ring kommunen. Ansökan ska
vara inne senast den 31 augusti för att kunna behandlas.
Kontakt: Halmstads kommun, se baksidan.
Resor
Färdtjänst
Du som på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har stora svårigheter att använda
kollektivtrafiken eller att förflytta dig på egen hand kan ansöka om färdtjänst. Det är
Hallandstrafiken som ansvarar för färdtjänst.
Hallandstrafiken:
0346-71 25 10, vardagar 9-12
www.hlt.se
11 (16)
Hemtjänst
Många personer med funktionsnedsättning behöver hjälp i hemmet med service och personlig
omvårdnad. Hemtjänsten omfattar en rad olika insatser som ska underlätta boendet och den
dagliga livsföringen. Avgift betalas i förhållande till inkomsten.
Kontakt: Halmstads kommun, se baksidan.
Psykiatrin i Halland
Psykiatrin
Den specialistpsykiatriska verksamheten erbjuder utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad
och rehabilitering av personer med psykisk sjukdom. Till psykiatrin i Halland är det inte
nödvändigt att ha remiss. Däremot är det ändå praktiskt att i första hand gå till primärvården,
eftersom distriktsläkaren är expert på att bedöma hela kroppen medan specialistläkaren inom
psykiatrin är expert på psykiatriska sjukdomstillstånd.
När du behöver råd om vård, kontakta sjukvårdsrådgivningen som du kan ringa dygnet runt på
1177. Du kan även besöka www.1177.se.
För den som är i akut behov av psykiatrisk hjälp
Börja med att ta kontakt via telefon på 035-13 16 36.
Första kontakten
När behov uppstår: Ring psykiatriska intensivvårdsavdelningen (PIVA) och prata med en
triagesjuksköterska på 035-13 16 36.
Förnyad kontakt
Du som redan har en etablerad kontakt inom specialistpsykiatrin ska ringa din
öppenvårdsmottagning, måndag-fredag klockan 8-16. På övriga tider och på helger gäller
telefonnumret ovan.
Kommunala handikapprådet, KHR
Det kommunala handikapprådet består av valda representanter från de politiska partierna och
handikapporganisationerna. Till rådet finns knuten en referensgrupp med representanter från
samtliga handikapporganisationer i kommunen. Rådet är kommunens remissorgan i
handikappfrågor. Representanter från rådet ingår också i olika arbetsgrupper i kommunen. I
dessa grupper behandlas frågor av stor betydelse för personer med funktionshinder.
Ytterligare information om Handikapprådets verksamhet kan fås av handikappkonsulenten på
socialförvaltningen.
Kontakt: Halmstads kommun, se baksidan.
12 (16)
Föreningar och intresseorganisationer
AHR – anhörigas riksförbund
Föreningens mål är bland annat att stödja anhörigvårdare och ta tillvara deras intressen.
Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.
Gun-Britt Lydén, lokalföreningen i Halmstad
0340-154 40
[email protected]
www.ahrisverige.se
Ananke
Svenska OCD-förbundet Ananke är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja
människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga.
08-628 30 30
www.ocdforbundet.se
Attention Halmstad
Attention är en intresseorganisation för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska
funktionshinder såsom ADHD, Damp, Tourettes syndrom, tal- och språkstörningar,
tvångssyndrom och Asperges syndrom.
Föreningen Balans
Balans finns till för dig som lider av bipolär sjukdom, har drabbats av depression, ”utbrändhet”utmattningsdepression eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression).
Balans är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser
föreningen företräder samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga.
08-618 13 33
www.balansriks.se
Handikappförbundens samarbetsorgan
En paraplyorganisation som består av en rad handikappförbund. Uppdraget är att vara
handikapprörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter.
035-15 22 71
www.hso.se
Besöksadress: Nässjögatan 10, Halmstad
IFSAP
Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser. Förbundet är en intresseoch handikapporganisation som arbetar för att tillvarata intresset för dem som drabbats av
schizofreni eller liknade psykossjukdomar.
IFSAP Halmstad
035-10 88 41, 0739-91 39 55
www.schizofreniforbundet.se
13 (16)
Mind
Mind är en förening som arbetar med psykisk ohälsa och att förebygga självmord.
Mind.se
Självmordslinjen, dygnet runt
Äldretelefonen, vardagar 10-15
Föräldratelefonen, vardagar 10-15
901 01
mind.se/sjalvmordslinjen/chatt
020-22 22 33
020-85 20 00
RSMH
Riksförbundet för social och mental hälsa arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges
goda förutsättningar att komma tillbaks till ett gott liv.
RSMH Halmstad/Gemenskapen
035-15 22 88
[email protected]
www.rsmh.se
Besöksadress: Nässjögatan 10, Halmstad
Riksförbundet Ungdom för Social hälsa – RUS
RSMH: s ungdomsförbund. Målgruppen är barn och ungdomar med psykiska eller sociala
problem som är upp till 35 år. RUS grundpelare är kamratstöd och intressepolitik. RUS arbetar
mycket med bemötande och att motverka alla fördomar som finns om denna målgrupp i
samhället.
08-772 33 60
www.rus-riks.se
SPS
Stödförening för drabbade av panikångest och social fobi.
www.sps.nu
ÅSS
Svenska Ångestsyndromsällskapet är en ideell förening som är politiskt och religiöst neutral.
Föreningen verkar i hela landet och utgör ett viktigt stöd för personer som drabbats av olika
ångestsjukdomar.
ÅSS i Halmstad
072-500 60 80
www.halmstadangest.se
Besöksadress: Kungsgatan 24 B
14 (16)
Jourtelefoner
Det finns många som arbetar med att ge stöd och råd åt människor i svåra livssituationer. Den
som ringer har rätt att vara anonym. Personalen har tystnadsplikt och registrerar inga samtal.
Föräldratelefonen
Är du orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet?
020-85 20 00
Vardagar 10-15
Röda Korsets telefonjour
När man saknar någon att prata med. Om man har råkat ut för något svårt, är orolig för någon i
sin närhet eller känner sig ensam och vill byta några ord med en annan människa.
0771-900 800
Alla dagar 14-22
Telefonsamtalet kostar motsvarande ett lokalsamtal.
Nationella hjälplinjen
För människor som behöver någon att prata med. Nationella hjälplinjen erbjuder rådgivning via
telefon för människor i akut psykisk kris. Man kan ringa för egen del eller som närstående.
Samtalen är kostnadsfria och anonyma.
020-22 00 60
Måndag-torsdag 17-22
Fredag-söndag 17-24
www.hjalplinjen.se
Självmordslinjen
Stöd till dig som har självmordstankar.
901 01
mind.se/sjalvmordslinjen/chatt
Dygnet runt
Äldretelefonen
För dig som är 60+ och mår psykiskt dåligt.
020-22 22 33
Vardagar 10-15
15 (16)
Synpunkter på kommunens verksamheter
Är du nöjd med den service som kommunen erbjuder? Du kan hjälpa kommunen att bli bättre
genom att skicka in förslag, klagomål och beröm. OBS! Detta ersätter inte överklagande i
myndighetsbeslut.
Lämna dina åsikter på något av följande sätt:
•
•
•
•
Använd formuläret på www.halmstad.se. På startsidan finns en länk längst ner på sidan.
På alla undersidor finns länken ”Kontakta oss”.
Skicka e-post till [email protected]
Skriv ett vanligt brev till:
Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad
Prata med någon anställd på kommunen. Alla anställda i Halmstads kommun är beredda
att ta emot dina åsikter.
Vill du ha svar från oss? Tänk på att lämna namn och adress så att vi kan nå dig. Du kan också
lämna dina åsikter anonymt.
Behandling av personuppgifter
Uppgiftslämnaren informeras härmed om, i enlighet med PuL (personuppgiftslagen) att lämnade
uppgifter kommer att registreras och behandlas i samband med handläggning av åsikterna.
Åsikterna som kommer in är allmän handling om de inte sekretessbelagts vid registreringen.
16 (16)