Medborgarförslag – Bygglov över disk

STRÖMSTADS
KOMMUN
KALLELSE/ÄRENDELISTA
Sida
5 (40)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-06-09
Kf § 54
Ks/ 2015-0226
Medborgarförslag – Bygglov över disk
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges
beslut
att remittera motionen till Kommunstyrelsen för yttrande
Ärendebeskrivning
Sören Eriksson har inkommit med ett medborgarförslag där han anger att iI flera
kommuner har man infört rutiner för "Bygglov över disk". Ett system som innebär
att den som avser att bygga, utan avvikelser, inom detaljplanerat område och har
med sig kompletta handlingar (se kommunens hemsida) kan få bygglov direkt
Systemet synes ha fungerat väl i de flesta kommuner som infört denna regel och
därför är det inget som hindrar att även Strömstad gör det. Systemet är
kostnadseffektivt samtidigt som det ökar servicegraden för medborgarna och
underlättar planeringen för den som vill bygga
Jag hemställer därför att kommunfullmäktige ger Miljö- och byggnämnden i
uppdrag att utreda förutsättningarna för införande av "Bygglov över disk". Eftersom
det redan idag finns ett stort antal kommuner som har denna rutin införd kan
utredningsarbetet väsentligt underlättas genom att via kontakter med några av
dessa få goda kunskaper om deras erfarenheter samt fördelar och nackdelar med
system "Bygglov över disk".
Beslutsunderlaget
Medborgarförslag Sören Eriksson 2015-05-11
Justerandes sign
Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD
Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: [email protected]
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
2015-05-11
Kommunfullmäktige
Strömstads kommun
MEDBORGARFÖRsLAG "BYGGLOV ÖVER DISK"
I flera kommuner har man infört rutiner för "Bygglov över disk". Ett system som innebär att
den som avser att bygga, utan avvikelser, inom detaljplanerat område och har med sig
kompletta handlingar (se kommunens hemsida) kan få bygglov direkt
Systemet synes ha fungerat väl i de flesta kommuner som infört denna regel och därf"ör är
det inget som bindrar att även Strömstad gör det. Systemet är kostnadseffektivt samtidigt
som det ökar servicegraden för medborgarna och underlättar planeringen för den som vill
bygga
Jag hemställer därför att kommunfullmäktige ger Miljö- och byggnämnden i uppdrag att
utreda förutsättningarna för införande av "Bygglov över disk". Eftersom det redan idag
fmns ett stort antal kommuner som har denna rutin införd kan utredningsarbetet väsentligt
underlättas genom att via kontakter med några av dessa få goda kunskaper om deras
erfarenheter samt fördelar och nackdelar med system "Bygglov över disk".