ÖNSKEMÅL OM BYTE AV SPRÅKVAL

Skriv ut formulär
ÖNSKEMÅL OM
BYTE AV SPRÅKVAL
Regler för byte av språkval
Byte av språkval från franska, tyska och spanska till förstärkt svenska/engelska ska göras på
våren inför kommande läsår. Byte under läsåret beviljas endast om lärare i svenska och
engelska bedömer att eleven inte klarar de nationella målen i dessa ämnen.
Mentor/kf är ansvarig för att eleven erhåller blankett för byte och att berörda lärare yttrar
sig innan blanketten skickas hem för vårdnadshavarens underskrift.
Namn:
Personnr:
Nuvarande språkval
Franska
Spanska
Tyska
Skola/klass:
Nuvarande lärare
YTTRANDE AV LÄRARE I SVENSKA/ENGELSKA
Eleven klara målen i svenska
Ja
Nej
Eleven klara målen i engelska
Ja
Nej
Sign:
Sign:
ÖNSKEMÅL om att få byta till FÖRSTÄRKT SVENSKA/ENGELSKA
Motivering:
GODKÄNNANDE
Jag/vi godkänner vårt barns önskemål om byte av språkval
Vårdnadshavares underskrift
Datum
BESLUT AV REKTOR
BEVILJAS
AVSLÅS
Rektors underskrift
REGISTRERAD I PROCAPITA
Datum
Gäller from:
Datum
Signatur
Blanketten lämnas till mentor/kf f v b till expeditionen för beslut och registrering
Postadress FINSPÅNGS KOMMUN | 612 80 Finspång | Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Telefon 0122-850 00 | Fax 0122-850 33 | Webbplats www.finspang.se | E-post [email protected]