Ansvarsförsäkring 2015

Försäkringsbrev
Ansvarsförsäkring mm.
Försäkringstagare:
Bergs kommun
Medförsäkrade:
Försäkringstid:
2015-01-01 - 2015-12-31
Försäkringsnummer:
Berg ansvar 2015
Utfärdat:
2015-03-18
Förmedlare:
Osséen Försäkringsmäklare AB
ANSVARSFÖRSÄKRING
Omfattning
Försäkringen avser all försäkringstagarens verksamhet.
Försäkringen gäller i Sverige. För elever m fl i arbetspraktik gäller försäkringen i hela världen
utom USA och Kanada. Vid tjänsteresa gäller försäkringen i hela världen.
Medförsäkrade (utöver i villkoren eller ovan angivna):
Personer i väntjänst
Lekmannarevisorer
Högsta ersättning per skada och år:
Sak och personskada:
Ren förmögenhetsskada:
Ren förmögenhetsskada LOU:
Miljöansvar- sakskada
ren förmögenhetsskada
Dataregisteransvar:
Patientskada:
25 milj kr
2 milj kr
5 milj kr
5 milj kr
1 milj kr
1 milj kr
enligt lag
Förenade Småkommuners Försäkrings AB, Klara Norra Kyrkogata 29, 111 22 Stockholm
Telefon 08-412 43 00
Org.nummer: 516406-0617
www.fsfab.se
1
För efter anmälan medförsäkrade juridiska personer är högsta ersättning för sak och personskada
10 milj kr
Ansvar för elever i skola mfl, personer i familjevård eller liknande
Försäkringen gäller enligt särskilt villkor
Högsta ersättning: 10 milj kr personskada, 2 milj sakskada, 200 kkr ren förmögenhetsskada
Diskrimineringsersättning
Försäkringen gäller för skadestånd/diskrimineringsersättning till barn och
elever som den försäkrade kan bli skyldig att betala enligt 5 kap. 1 §
diskrimineringslagen. Dock gäller försäkringen bara i den mån kommunen vidtagit aktiva åtgärder
enligt 3 kap. diskrimineringslagen och enligt skollagen 14 kap.
Högsta ersättning: 200 000 kr
Självrisk: 1 basbelopp
Omhändertagen egendom
Försäkringen gäller för hyrd lokal inkl bostadsrätt samt nyckelförlust,
Högsta ersättning hyrd lokal: 10 milj kr
Högsta ersättning nyckelförlust: 20 basbelopp
Entreprenadansvar
Försäkringen gäller enligt särskilt villkor
Högsta ersättning: 10 milj kr per skada och år, 1 milj kr vid ren förmögenhetsskada
Självrisk: enl villkor
Miljöskada
Försäkringen gäller enligt särskilt villkor
Högsta ersättning: 5 milj kr
Självrisk: 2 basbelopp
Subsidiärt ansvarsskydd
Avser vårdtagare. Subsidiär försäkring
Högsta ersättning: 5 Mkr
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Försäkringen gäller enligt särskilt villkor
Högsta ersättning: 5 milj kr
Självrisk: 1 basbelopp
Geografisk omfattning: Norden
Förenade Småkommuners Försäkrings AB, Klara Norra Kyrkogata 29, 111 22 Stockholm
Telefon 08-412 43 00
Org.nummer: 516406-0617
www.fsfab.se
2
Självrisker
Grundsjälvrisk där inte annat anges: 0,5 basbelopp
Byggherreansvar 1 basbelopp
Premie
Premien för försäkringen redovisas i faktura och inkluderar provision till förmedlaren på 15%
Villkor
Kommunförsäkring ansvar 2008:2
Särskilt villkor ansvar för elever i skola mfl,
Personer i familjevård eller liknande. 2008:2
Särskilt villkor ansvarsförsäkring för entreprenör, 2008:2
Särskilt villkor ansvarsförsäkring för miljöskada 2008:1
Allmänna villkor förmögenhetsbrott, 2008:1
Förenade Småkommuners Försäkrings AB, Klara Norra Kyrkogata 29, 111 22 Stockholm
Telefon 08-412 43 00
Org.nummer: 516406-0617
www.fsfab.se
3