Vänerhamns nyhetsbrev nr 3 2015

VÄNERHAMN
NY H ET SBR EV FR Å N V Ä NER H A MN A B
SPEDITION
•
KLARERING
•
L AG RI NG
•
GODSBEARBETNING
•
PA K E T E R I N G
OMLASTNING
2 500 m2 rationell lastyta
På- och avlastning med väderskydd
Vänerhamn växer med uppgiften!
V
•
NR 3 2015
Hösten inspirerar!
ECKAN EFTER MIDSOMMAR togs första
Byggnationen är ett bra exempel på de ständiga
Det är inte mycket som slår en fin höstdag
spadtaget till det som nu, bara några få
anpassningar vi behöver göra för att kunna svara upp
i våra hamnar. Den klara luften, solen som
månader senare, håller på att färdigställas
mot kraven från våra kunder.
fortfarande värmer och de vackra vyerna ut
– Vi måste stå i ständig beredskap att parera volym-
över Vänern gör gott för både kropp och själ.
växlingar och nya godsslag från våra uppdragsgivare,
En hamnpromenad påminner också om
säger Tobias Uhn,Vänerhamns Marknads- och försälj-
den febrila aktivitet som dagligen pågår.
Placeringen är ingen slump. Pappershanteringen inom
ningschef. Det här är dock ett kärt problem och en
Kranar och truckar går för högtryck och vår
Vänerterminalen går för högtryck och de nya ytorna –
utmaning som vi gärna tar oss an.
personal gör ett jättejobb för att klara av
till ett helt ny pappersmagasin. Den nya byggnaden är
placerad längst ut på Lambergskajens södra spets, vägg
i vägg med Vänerterminalens stora ”hangarer”.
totalt 2 500 m2 – kommer att innebära en rationellare
anstormningen från våra kunder.
hantering för våra kunder.
Själv inspireras jag också av att se de ständiga
Det nya magasinet är byggt i plåt och ger en lättdispo-
förändringarna när våra anläggningar månad
nerad, obruten yta utan pelare. Stora portar placeras
för månad, år för år, fortsätter utvecklas. Ett
på båda kortsidorna men också på södra långsidan.
tydligt exempel är den nya pappersterminalen
På- och avlastningsytan längs östra kortsidan förses
som du kan läsa om i artikeln här invid.
med väderskydd. För att undvika sten i pappersrul-
Är du sugen på en fin höstpromenad med sjö-
larna täcks hela golvytan av så kallad betongsasfalt.
utsikt? Då är du varmt välkommen att besöka
Hallen förses också med energieffektiv LED-belysning.
Vänerhamn. Ha en fin höst.
– Arbetet har löpt på fantastiskt bra, säger Martin
Lindskog,Vänerhamns Tekniska chef. Vi håller tidsplanen och kommer att vara klara i november.
Göran Lidström / VD
Febril aktivitet på kajen
Gödning i Vänersborg
OM VÄNERHAMN
Under sommaren och hösten har vårt magasin i
VÄNERHAMN erbjuder helhetslösningar för
Vänersborg fyllts till bredden av gödning.
transporter och logistik. Vi är en av Sveriges
Spannmålsspecialisten BM Agri har under somma-
största hamnaktörer och hanterar årligen
ren lossat ett fartyg och under hösten ankommer
godsvolymer på cirka 3 miljoner ton.
ytterligare ett. Gödningen lagras och distribueras
Våra anläggningar finns i Karlstad, Kristine-
därefter vidare till kunder i regionen.
hamn, Otterbäcken,
Lidköping och
Gemensam satsning på
de inre vattenvägarna
Vänersborg.
Vi är dessutom
verksamma vid
AVATAR Logistics är ett nystartat logistikföretag grun-
Gruvön samt
dat av de svenska rederierna Erik Thun och Ahlmarks
i Hällekis, Åmål
Lines med nederländska VT-Group som tredje part.
och Troll-
Det gemensamma bolaget uttalar stor tilltro till den
hättan.
svenska insjösjöfarten och blir en plattform för framtida satsningar på Sveriges inre vattenvägar.
VÄNERHAMN AB
•
Stuvargatan 1, 652 21 Karlstad
• Telefon 054-14 48 60
•
Fax 054-21 33 16
•
www.vanerhamn.se