SAMMANFATTNING - Världsnaturfonden

UNDERLAGSRAPPORT
SAMMANFATTNING
Hållbar mat
för alla
© GLOBAL WARMING IMAGES / W WF-CANON
HÅLLBAR MAT FÖR ALLA
Med sina närmare fem miljoner
supportrar är WWF en av världens
ledande ideella naturvårdsorganisationer
med projekt i mer än 100 länder.
Verksamheten finansieras till största
delen med gåvor från allmänheten. WWF
arbetar för att hejda förstörelsen av
jordens naturliga livsmiljöer och bygga en
framtid där människor lever i harmoni
med naturen genom att:
• bevara världens biologiska mångfald
• verka för att förnybara naturresurser
används på ett hållbart sätt
• minska föroreningar och ohållbar
konsumtion
2
WWF – Hållbar mat för alla
Detta är en svensk sammanfattning
av rapporten “Sustainable Food for All”
som presenterades i december 2013.
I den rapporten ger vi en analys av
scenarier för framtiden, pågående
projekt och förslag till handling för
att åstadkomma hållbar mat för alla.
Vi skriver med inriktning på en svensk
målgrupp, men det är viktigt att komma
ihåg att matfrågan är global. Att arbeta
för åtgärder på global, nationell och
lokal nivå är basen i ett hållbart
matarbete.
SAMMANFATTNING
KOMMER VI KLARA
AV ATT MINSKA
MATENS FOTAVTRYCK
TILL 2050?
Riksdagen har slagit fast:
”Det övergripande målet
för miljöpolitiken är att till
nästa generation lämna
över ett samhälle där de
stora miljöproblemen i
Sverige är lösta, utan att
orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.
Problemet
Samtidigt som cirka 870 miljoner
människor i världen går hungriga är
omkring 1,4 miljarder överviktiga.
Välfärdssjukdomar som kopplas till
mat i västvärlden är allt vanligare.
Våra ekologiska fotavtryck ökar och
några av de viktigaste faktorerna
är användningen av fossil energi och
konsumtionen av mat. Vi äter mat som
ger övergödning, minskad biologisk
mångfald och ökad kemikaliebelastning;
antibiotikaresistensen är ett hot och
klimatfrågan ännu olöst.
Utmaningen
Att på ett hållbart och rättvist sätt föda en växande befolkning är en stor utmaning.
FAO har meddelat i sina prognoser att med dagens produktionssätt behöver vi
producera ca 60% mer mat fram till 2050 för att kunna mätta alla munnar, och då
är inte ens klimatförändringarna inräknade. Samtidigt odlar vi idag tillräckligt
med mat för att mätta alla och ändå når vi inte millenniemålet att minska hunger
i världen. Maten är inte rättvist fördelad över planeten och de stora utmaningarna
ligger i att fördela maten rättvist, att öka produktiviteten i jordbruket, minska
påverkan på vattenresurserna, och minska matens klimatpåverkan. Mycket av detta
kan man uppnå genom att fokusera på maten vi äter.
Mycket pekar åt fel håll:
• Politiken för hållbar mat är svag och illa
samordnad mellan politikområden.
• Trender i konsumtion visar på ökade
fotavtryck från mat. Overshoot day, den
dag då vi överskridit jordens förmåga
att klara av våra levnadsvanor kommer
tidigare och tidigare. Ett ökat välstånd i
världen driver på konsumtionen av kött och
resurskrävande varor. Medvetenheten om
matens miljöpåverkan kanske finns men att
översätta denna i konkreta åtgärder p bred
front är svårt. Incitamentet för förändring
blir liten när man inte ser direkt återkoppling
av handlingarna. Livsmedelssystemen
är komplicerade och sambanden med
planetens hållbarhet är ofta indirekta
vilket gör att det är svårt att
skapa lösningar som vi är
överens om.
Men det finns
positiva tecken i vår omvärld:
• H
ållbar utveckling växer som ledstjärna
för policy på global nivå. Allt fler besluts­
fattare förstår behovet av att agera.
• Kunskap utvecklas i och med att forskning
om hållbar utveckling finansieras. Vi vet
mycket mer om lösningarna idag än tidigare.
• Marknadsaktörer är också uppmärksammade
på hållbar utveckling och företagen
har ledartröjan i och med CSR och
hållbarhetsinitiativ som Global Reporting
Initiative, WBCSD, med flera.
Sammanfattningsvis: alla aktörer måste agera
nu, om vi ska ha en chans att åstadkomma
hållbar mat för alla. Det går inte att skylla på
någon annan.
WWF – Hållbar mat för alla
3
SAMMANFATTNING
EKOLOGISKA
FOTAVTRYCK –
BÅDE PRODUKTION
OCH KONSUMTION
50%
Om vi i Sverige och andra
länder med hög konsumtion
av kött kan halvera kött­
konsumtionen och minimera
svinn har vi kommit långt.
4
WWF – Hållbar mat för alla
Ett minskat ekologiskt fotavtryck
uppnår man genom att fokusera på
både produktion och konsumtion. Att
ensidigt lyfta fram endera området
gör att insatserna kan bli missriktade
och ensidiga. Mat kan inte bli hållbar
om den inte är hållbart producerad.
Samtidigt är det genom att förändra
konsumtionen i Sverige och globalt
som de verkligt stora förändringarna
på marknaden kan uppnås.
Produktion
Viktiga insatser inom hållbar produktion är att skapa och premiera resurseffektiva
odlingssystem med minimal negativ påverkan på ekosystem, att minska jordbrukets
användning av bekämpningsmedel och förluster av näringsämnen till vattendragen,
att skapa kretslopp mellan stad och land samt att hålla odlingslandskapet öppet och
aktivt. Internationellt sett ser frågorna annorlunda ut, med oroväckande användning
av bekämpningsmedel, antibiotika och hormoner samt kraftig negativ påverkan på den
biologiska mångfalden kopplat till storskalig produktion av flera globala grödor och kött.
Ett nyckelbegrepp här är att tillämpa agroekologiska perspektiv. Detta bygger på plats­
specifika åtgärder som tar hänsyn till behovet av att skapa hållbar livsmedelsförsörjning
för alla.
Konsumtion
För att åstadkomma en hållbar konsumtion behöver fokus ligga framför allt på att minska
köttkonsumtionen och svinnet. Om vi i Sverige och andra länder med hög konsumtion
av kött kan halvera köttkonsumtionen och minimera svinn har vi kommit långt i att
tillgängliggöra mat för den ökande befolkningen och för ökad livsmedelssäkerhet.
LiveWell-budskapen lägger dessutom till: ät mer grönt, fullkorn och baljväxter, ät
certifierat och inte anonym mat, minska på onödigt socker och fett. Att åstadkomma
detta kommer behöva en palett med koordinerade åtgärder: informationskampanjer,
ekonomiska styrmedel, hållbara inköp och offentlig upphandling.
WWF – Hållbar mat för alla
5
SAMMANFATTNING
DE VIKTIGASTE
ÅTGÄRDERNA FÖR
ATT NÅ HÅLLBAR
MAT FÖR ALLA
I rapporten presenteras åtgärder
på alla nivåer, de viktigaste
sammanfattas här. Men åtgärderna,
behöver följas åt av styrmedel för
hållbar utveckling om något ska
hända.
Företag i livsmedelskedjan:
• Påverka och hjälpa konsumenterna att äta hållbart. Den största miljöpåverkan för många företag
ligger hos konsumenterna som köper produkterna och behöver hjälp att agera hållbart.
• Bidra till minskad och bättre köttkonsumtion kombinerat med varierat proteinintag. Köttguiden är ett
exempel på instrument som kan användas av företag för att underlätta en bättre konsumtion av kött.
• Använd certifieringar, dels för att styra mot hållbar produktion och hållbara inköp av varor,
dels för att kommunicera hållbarhet till konsumenter.
• Minska svinn i livsmedelskedjan.
© W WF-CANON / RICHARD STONEHOUSE
• Medverka i internationella initiativ för matens hållbarhet, t ex åtaganden för minskad avskogning,
water stewardship, och att påverka den internationella politiken.
6
WWF – Hållbar mat för alla
Beslutsfattare:
• Planeten behöver en livsmedelsstrategi som täcker produktion OCH
konsumtion där matens hållbarhet står i fokus, som bygger på en
stödjande, väl sammanhållen politisk miljö. Mål för hållbar mat
behöver utvecklas.
• Hälsa och hållbarhet går ofta hand i hand. Stärk förebyggande
åtgärder mot kostrelaterade livsstilssjukdomar
• Öka åtgärder för en levande och grön landsbygd. Se till att det finns
stöd inom t. ex. landsbygdsprogrammet för intresserade lantbrukare
att vårda kulturmiljöer, minska bekämpningsmedelsanvändningen
och bidra till att minska lantbrukets del av övergödningen genom
t. ex. anläggande av våtmarker och skyddszoner.
• Utveckla och stötta en hållbar offentlig upphandling av mat
• Stöd forskning och utbildning inom hållbara livsmedel för alla
• Utforska ekonomiska styrmedel för hållbar mat, och börja arbetet
med att se över existerande stöd och bidrag.
• Säkerställ hållbarhet, ansvarighet och transparens inom
livsmedelskedjan genom att stötta certifieringssystem och
livsmedelsmärkningar.
ÖKA ÅTGÄRDER
FÖR EN LEVANDE
OCH GRÖN
LANDSBYGD
Du och jag:
• Ät hälsosamt och du har
kommit en bra bit på vägen
till hållbara matval
• Använd konsumentmakten.
Fråga efter hållbara
produkter i butiker,
på restaurangen och
i politiken
• Använd
Världsnaturfondens
Köttguide och
Fiskguide för
hållbara matval
WWF – Hållbar mat för alla
7
SAMMANFATTNING
HÅLLBAR MAT
FÖR ALLA
Med små justeringar i matsedeln
och utan upplevda svårigheter
kan de flesta av oss minska
klimatpåverkan från vår mat med
upp till 25-50%. Råden som följer
har tagits fram i projektet LiveWell, där vi konstaterat
att hälsa och hållbar mat går hand i hand för det mesta.
* LiveWell for LIFE
plays a key role in the
European sustainable
diets debate. The project
looks at health, nutrition,
carbon and affordability
and demonstrates how
low-carbon, healthy diets
can help us achieve a
reduction in greenhouse
gas emissions from the
EU food supply chain
Ät mer grönsaker, baljväxter och fullkorn
Det är både klimatsmart och nyttigt att basera matvalen
på grönsaker i säsong, baljväxter och fullkornsprodukter.
Välj kött med omsorg och begränsa mängden
Vi behöver halvera vår konsumtion av kött i Sverige. När du äter kött, ersätt
inte kött med fisk utan variera ditt proteinintag och se till att välja kött
där man har tagit hänsyn till djurvälfärd, antibiotikaresistens, biologisk
mångfald och hållbarhet. Köttguiden är ett utmärkt redskap för hållbara val
av kött. Lokalt producerat proteinfoder liksom certifierad soja är åtgärder som ökar
djurhållningens hållbarhet. Naturbetesmarkerna i Sverige minskar, det behövs mer
djur som håller betesmarkerna öppna.
Ät varierat
En varierad matsedel är färgrik och innehåller olika näringsämnen som
vi behöver. Proteinet bör komma från olika källor, gärna mycket från
baljväxter.
8
WWF – Hållbar mat för alla
Ät certifierat
Hållbarhetscertifieringar innebär att det görs oberoende kontroll av att produkten
lever upp till en standard med högt ställda krav. Certifieringar kan sträcka sig från
spjutspetscertifieringar som ekologisk produktion, MSC, klimatcertifierat eller
naturbeteskött till certifieringar som certifierar integrerad produktion, biologisk
mångfald eller rättvis produktion. Många certifieringar syns inte för konsumenter,
några exempel är certifieringar som utvecklats för att öka hållbarheten i produktion
av globala grödor som soja, palmolja, bomull och socker.
Ät mindre onyttiga fetter, socker och salt
Välj mat som ger nyttig energi, näring, protein, vitaminer
och mineraler. Ät mindre av sådant som ger tomma
kalorier.
Och sist men inte minst
Släng mindre mat!
Att minska matsvinnet är alla överens om. Ungefär en tredjedel av all
mat försvinner mellan jord och bord. Minska matsvinnet är det första
man kan göra för en mer hållbar livsmedelskedja.
WWF – Hållbar mat för alla
9
TANKAR OM HÅLLBARHET
I PRODUKTION AV MAT
Här går vi igenom några av de viktiga områden
där matens hållbarhet står i fokus.
Vatten är en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna
när det gäller mat, och den är ofta förbisedd.
Klimatförändringarna och ökat befolkningstryck
leder till hårt tryck på vattenresurserna globalt. Här
i Sverige har vi inte brist på vatten, och lokalt odlade
produkter har troligtvis lägre vattenavtryck än de som
odlas i länder där vatten är en bristvara.
Internationellt sett är jordbruket den största orsaken
till avverkning av regnskog och förlusten av värdefull
biologisk mångfald. Att styra om konsumtionen så att mat
som produceras under dessa villkor inte säljs parallellt
med att öka effektivitet i jordbruket är vägen framåt när
det gäller att mätta framtidens munnar.
Mat, bioenergi och fiber till t ex kläder konkurrerar alla om samma
utrymme: åkermarken. Det finns ett starkt behov av att utveckla
lösningar på bioenergi- och fiberbehovet som ligger utanför åkermarken
eftersom vi behöver odla mat till alla munnar. Men detta är en fråga som
beror av marknadskrafterna. Politik behöver utvecklas för att säkerställa
en hållbar matproduktion idag och i framtiden med tanke på alla
anspråk på åkermarken, inte minst byggnation.
10
WWF – Hållbar mat för alla
© ADRIANO GAMBARINI / W WF-BR A ZIL
Vi nås alla av kemikalier via maten vi äter, och bekämpningsmedel
innebär risker för livsmedelsarbetare och miljön. Att minska
belastningen av kemikalier i samhället är viktigt, och att äta
ekologisk mat är ett sätt att säkerställa att kemikalier inte använts vid
produktionen. I odlingssystem där bekämpningsmedel används är det
viktigt att se till att det görs på ett ansvarsfullt sätt med minskad risk
för människa och miljö.
Ett av jordbrukets hållbarhetsproblem är att kretsloppet
inte sluts. Näringsämnen som förs bort från åkermarken
i form av mat kommer inte tillbaka i form av gödselmedel.
Detta kommer skapa problem framför allt när det gäller
fosfor, en ändlig resurs. Att bygga samhällssystem där
kretsloppen sluts kommer bli mer och mer nödvändigt.
Klarar vi egentligen av ett mer intensifierat jordbruk?
De flesta exempel på intensifiering innebär ett ökat tryck på omgivningen
i form av t ex bekämpningsmedelsrester i vattendragen och övergödning.
Samtidigt behöver vi producera mer mat. En väg framåt här är att utveckla
effektiva odlingssystem sett till förutsättningarna, agroekologiska perspektiv.
Det kan t ex innebära att arbeta för ökade skördar i lågproduktiva områden
genom växtföljder, organiska gödselmedel och odlingsrådgivning; en varsam
intensifiering. På andra platser där jordbruket är kraftigt rationaliserat kan
extensifieringsåtgärder behövas såsom skyddszoner mot vattendrag, ökad mängd
odlingshinder i landskapet och ett genomtänkt arbete för biologisk mångfald.
Ekologisk odling är ett utmärkt steg på vägen till hållbar mat för alla men
inte det enda. Att polarisera mellan ekologisk och konventionell produktion
leder inte framåt. Det finns mycket att lära av produktionsmetoderna som
växer fram inom ekologisk produktion, och stora fördelar när det gäller att
minska kemikaliebelastningen och öka den biologiska mångfalden. Globalt
kan ekologisk produktion ge möjligheter till hållbar försörjning och ökade
skördar i fattiga länder. För konsumenterna är ekologiskt producerad mat
en ökande trend som leder till mer hållbarhet i produktionen av mat.
WWF – Hållbar mat för alla
11
• WWF • HÅLLBAR MAT FÖR ALLA
WWF i siffror
+ 100
WWF är verksamt
i över 100 länder
på 5 kontinenter.
1961
WWF grundades 1961
i Schweiz. Den svenska
organisationen startade
år 1971.
+5M
WWF har mer än
5 miljoner supportrar,
varav 200 000 i Sverige.
+5,000
WWF har mer än
5 000 anställda
över hela världen.
wwf.se
Telefon 08-624 74 00. [email protected], plusgiro 90 1974-6, bankgiro 901-9746
© NASA
Världsnaturfonden WWF, Ulriksdals Slott, 170 81 Solna.
WWF.SE
Därför finns vi
Vi arbetar för att hejda förstörelse av jordens naturliga livsmiljöer
och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen.