här - Sveriges Makalösa Föräldrar

Sveriges Makalösa Föräldrar
Handlingar till årsstämman
25-26 april 2015
Helsingborg
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
1 (41)
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
2
Välkommen till årsstämman 2015 i Helsingborg
3
Program för årsstämman
4
Riktlinjer för årsstämma
5
Dagordning
9
Verksamhetsberättelse
11
Årsredovisning
20
Revisorns ekonomiska berättelse
21
Verksamhetsplan
22
Budget
32
Fastställande av medlemsavgifter
33
Motiner
35
Valberedningens förslag
37
Mötesord vid årsstämma
40
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
2 (41)
Välkomna till årsstämman i Helsingborg 2015
Det är med glädje jag välkomnar alla makalösa föräldrar till en årsstämma som för
andra året i rad hålls i Skåne. Våren är här och jag hoppas ni hinner njuta av den
under de dagar ni befinner er i Helsingborg!
Årsstämman hålls i Kemiras Fritidsvilla. Där har barnen också tillgång till egen lokal
med biljardbord.
Det är också här middagen på lördagskvällen kommer att serveras.
Söndagens frukost serveras på Miatorps vandrarhem.
Under hela möteshelgen finns det barnledare på plats och aktiviteter för barnen
kommer att anordnas.
Förbundets årsstämma är det högst beslutande organet i Sveriges Makalösa
Föräldrars verksamhet. Vi samlas från lokalföreningar och nätverk för att bland
annat utbyta åsikter och ta beslut om viktiga frågor för vår organisations kommande
arbete. Årsstämman väljer också styrelse för Förbundet under det kommande året.
Jag ser fram emot att träffa er alla på årsstämman och hoppas att ombuden är väl
förberedda för de viktiga besluten som ska fattas. Ett sätt att förbereda sig på är att
diskutera möteshandlingarna i lokalföreningarna.
Varmt välkomna!
Catarina Danso
Ordförande
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
3 (41)
Program till årsstämman 2015
Lördag:
12-13
13-16.30
13-15
15-15.15
15.15-16.30
18-
Medlemmarna anländer (lättare förtäring finns)
Barnen besökerTropikariet (http://tropikariet.com/)
Medlemsinformation
Bensträckare
Föreläsning Barnkonventionen
Middag med underhållning
Söndag:
10-14
Årsstämma med paus för lättare lunch
Barnen har inom-och utomhusaktiviteter
Boende:
Miatorps vandrarhem
Möteslokal:
Kemiras fritidsvilla, Koppargatan 18
Länk till boendet:
http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/upptack/Omraden/Skane/Vandrarhem/STF-HotellVandrarhem-HelsingborgMiatorp/
Länk till möteslokalen:
http://kartor.eniro.se/?q=koppargatan%2018%20helsingborg
Stadsbuss nr 1 till Råå, går till både vandrahemmet och möteslokalen. Hållplatsen till
vandrarhemmet heter Miatorp och hållplatsen till möteslokalen heter Norrehed.
På www.skanetrafiken.se hittar du mer information om busskort, priser och var kortet går att köpa.
Barnledarna:
Sara Nielsen 070-560 20 94
Nadine Stokland 0727-44 29 29
Varmt välkomna!
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
4 (41)
Riktlinjer för Årsstämma – Föreningskunskap
Årsstämman är organisationens högsta beslutande organ. Organisationens
verksamhet och räkenskapsår är den 1 januari till och med den 31 december.
Ordinarie årsstämma hålls senast i april månad.
Mötets öppnande
Någon från nuvarande styrelse öppnar mötet.
Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs genom redovisning av antalet deltagare som är på
årsstämman. Alla närvarande medlemmar skrivs upp på en lista, en så kallad
röstlängd.
Rösträtt har medlem vars lokalförening har betalt medlemskap senast den siste
december föregående år (alltså 2014). Alla, både betalande medlemmar och
stödmedlemmar, har närvarorätt, endast betalande medlem har rösträtt.
Fastställande av dagordning
Dagordningen är den lista över saker som ska tas upp under dagens möte. Efter att
dagordningen fastställts så går det inte att lägga in saker som man vill ta beslut om.
Mötets behöriga utlysande
Här frågar man deltagarna på årsstämman om årsstämman har utlysts
(utannonserats) korrekt. I stadgarna (som är organisationens regelverk) står det:
Kallelse till årsstämma ska vara hos medlemmarna senast tre veckor innan
årsstämman.
Val av mötesordförande
Mötesordförande väljs av deltagarna på årsstämman. Mötesordförande är den person
som kommer styra årsstämman från och med nu.
Deltagarna på årsstämman ger förslag på mötesordförande.
När förslag inkommit, frågar personen som öppnat mötet om XoXo kan väljas som
mötesordförande.
Val av mötessekreterare
Mötessekreterare väljs av deltagarna på årsstämman. Mötessekreterare är den person
som kommer skriva årsstämmoprotokollet.
Val av justerare, tillika rösträknare
Justerare ska efter mötet kontrollera att mötesprotokollet verkligen stämmer med
vad som beslutades på mötet.
Rösträknare har som uppgift att räkna röster då rösträkning är begärd.
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
5 (41)
Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året samt
årsredovisning
Verksamhetsberättelsen berättar vad som hänt under året i organisationen. Under
denna punkt går man igenom denna.
Revisorns ekonomiska berättelse för det gångna året
Styrelsen har under året i uppdrag att verkställa de beslut som årsstämman har sagt
åt dem att genomföra. Revisorerna har till uppgift att dels kontrollera hur styrelsen
har använt organisationens pengar och att alla kostnader och intäkter är noggrant
redovisade och dels att kontrollera vad styrelsen har gjort och inte gjort under året.
Revisionen resulterar endera med att revisorerna rekommenderar att styrelsen får
ansvarsfrihet för det gångna året eller att de inte får det.
Fastställande av resultat-och balansräkning
I den ekonomiska berättelsen redovisas vad som gjorts med organisationens pengar
under året.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötesordföranden hänvisar till revisorernas föredragna berättelse (punkt 8) och
frågar om mötet är: - redo för beslut?
- Någon däremot?
Att ge styrelsen ansvarsfrihet betyder att medlemmarna godkänner styrelsens arbete
under det år då de var valda, både gällande pengahantering och organisationens
verksamhet. Man håller också med om att styrelsen inte brutit mot Makalösa
Föräldrars stadgar eller andra lagar när man beviljar dem ansvarsfrihet.
Fastställande av årsavgift
Årsstämman fastställer årsavgiften. Förslag på årsavgift lämnas av styrelsen.
Arvode till styrelse och funktionärer
Årsstämman fastställer arvode. Förslag på arvode lämnas av styrelsen.
Styrelsens rapport om budget för innevarande år
I verksamhetsplanen och genom motioner har årsstämman bestämt att vissa saker
ska genomföras under året. Nu är det dags att bestämma vad de olika sakerna får
kosta. Detta görs i en budget där varje post i budgeten får en summa pengar som ska
användas till just den posten.
Fastställande av verksamhetsplan
Verksamhetsplan är en beskrivning över aktiviteter och verksamheter som man
planerar att ha under kommande år.
Styrelseförslag, motioner och andra ärenden som föranmälts till
årsstämman
En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att
årsstämman ska rösta om. Styrelsen ska sedan läsa och kommentera de motioner
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
6 (41)
som har inkommit. Styrelsen bör också skriva ett förslag till beslut i de frågor som
motionärerna berör.
En proposition är ett förslag om en förändring från styrelsen. Motioner och
propositionen röstas igenom på årsstämman.
Att rösta om en motion/proposition:
Mötesordförande frågar årsstämman om man är redo att går till beslut. Sedan klargör
ordförande hur det kommer att gå till, det vanligaste sättet att rösta är att använda sig
av så kallad acklamation. Med detta menas att ordförande frågar: ”ni som yrkar bifall
för motionen/propositionen röstar nu”. De som tycker att förslaget är bra och vill
stödja det säger då ja. Sedan frågar ordförande: ”ni som yrkar avslag för
motionen/propositionen röstar nu”. De som då tycker att förslaget är dåligt och inte
stödjer det säger då ja. Sedan avgör mötesordförande vilket förslag som fick de
starkaste ja-ropen. Ordförande säger då att: ”jag finner att … fick flest röster”. Sedan
är det lämpligt att ordförande väntar någon sekund innan hen förklarar: ”att
årsstämman har beslutat att…” och bankar med klubban i bordet. Under de sekunder
som man väntar finns möjlighet att ropa ”votering”. Detta innebär att man inte är
överens med den uppfattning som mötesordföranden har om vilken som fick flest
röster och man begär på detta sätt omröstning. Ordförande bör då säga att: ”votering
är begärd och votering kommer att genomföras”. Då skall alla som är röstberättigade
på mötet istället för att ropa ja hålla upp ett röstkort eller en hand i luften för
rösträkning.
Val av ordförande samt kassör i organisationen
Valberedningen lämnar förslag på ordförande och kassör. Närvarande medlemmar
på årsstämman får också lämna förslag. Årsstämman röstar.
Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare
Valberedningen lämnar förslag på styrelseledamöter. Närvarande medlemmar på
årsstämman får också lämna förslag. Årsstämman röstar.
Val av revisor samt ersättare
Revisorerna har till uppgift att dels kontrollera hur styrelsen har använt
organisationens pengar och att alla kostnader och intäkter är noggrant redovisade
och dels att kontrollera vad styrelsen har gjort och inte gjort under året.
Val av valberedning
Valberedningen har till uppgift att inför nästa årsstämma arbeta fram ett förslag på
styrelsen som ska väljas nästa år.
Nästa årsstämma
Ny dag och plats beslutas av årsstämman
Övriga frågor
De ärenden medlemmar önskat ta upp, men som inte lämnades in i tid för att kallas
en motion blir i stället en övrig fråga. Dessa tas upp här.
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
7 (41)
Mötets avslutande
När alla övriga frågor är behandlade är mötet färdigt. Mötesordföranden förklarar
mötet avslutat.
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
8 (41)
Dagordning för årsstämma i Sveriges Makalösa Föräldrar
Tid: 150426
Plats: Kemiras fritidsvilla, Helsingborg
§1
Stämman öppnas
§2
Fråga om kallelse skett i behöring ordning
§3
Godkännande av dagordning
§4
§5
Fastställande av röstlängd
Val av
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Justerare tillika rösträknare 2 st
Verksamhetsberättelse och ekonomisk
årsredovisning
§6
§7
Revisionsberättelse
§8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§9
§10
Fastställande av verksamhetsplan och budget
Fastställande av medlemsavgifter för
lokalföreningnarna
§11
§12
Motioner
Val av styrelse
a) Val av kassör
b) Val av ledamöter
c) Val av suppleanter
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
9 (41)
§13
Val av revisor
§14
Val av valberdning
§15
§16
Föredragning av officiella skrivelser och rapporter
Övriga frågor: Framtida styrning-Makalösas ansikte
utåt
§17
Stämman avslutas
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
10 (41)
Sveriges Makalösa Föräldrar
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för räkenskapsåret 2014
Styrelsen avger följande verksamhetsberättelse
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
11 (41)
Innehållsförteckning
Styrelsen och andra förtroendeposter
13
Lokalföreningar och familjenätverk
14
Händelser under året
14
Projektverksamhet
16
Politiskt påverkansarbete
17
Samverkan med myndigheter och andra organsiationer
17
Synliggörande verksamhet
18
Nätverksbyggande
18
Medlemsförmåner
18
Stöd till lokalföreningar och familjenätverk
19
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
12 (41)
Verksamhetsberättelse 2014
Sveriges Makalösa Föräldrars vision är att ensamföräldrar och deras barn skall ha
samma rättigheter och möjligheter som föräldrar och barn i den traditionella
kärnfamiljen. För att uppnå den visionen har riksförbundet 2014 arbetat med att
samla och stärka ensamföräldrar och att synliggöra ensamförälderskapet. Budskapet
har varit ett aktivt jämlikt föräldraskap, där en ensamförälder har samma
förutsättningar som kärnfamiljen att tillgodose ett barns behov ur ett
socioekonomiskt perspektiv. I det jämlika föräldraskapet har också ingått att
riksförbundet behandlar varje förälder som en individ, med eget ansvar för hur denne
går in i föräldraskapet.
Styrelsen
Riksförbundets styrelse har bestått av:
 Ordförande Catarina Danso
 Kassör Therese Ström
 Ledamot Carolina Blomberg
 Ledamot Josefine Dahlander (avgick i september)
 Suppleant Marie Gren (avgick i november)
 Suppleant Madelene Wennberg
 Suppleant Leif Degler
 Suppleant Lisbeth Fletcher
Styrelsen hade 11 möten varav 5 var telefonmöten.
Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av:
 Sammankallande Johan Oltegen, Lund
 Linda Söderström, Umeå
 Marie-Louise Dolk, Stockholm (avgick januari 2015)
 Karolin Lundström, Uppsala
Revisor:
Ingrid Lindegren, auktoriserad revisor, Nexia Revision Stockholm
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
13 (41)
Kansliet:
 Generalsekreterare Sophia Lövgren (slutade december 2014)
 Administratör Karin Edman
Organisationens lokalföreningar och familjenätverk
Lokalföreningar:
 Stockholm
 Lund
 Malmö
 Helsingborg
 Uppsala
 Västerås
 Umeå
 Falun
 Göteborg
Familjenätverk:
 Karlstad
 Gävle
 Hudiksvall
 Huddinge
 Linköping
 Norrköping
Händelser under året
Nordiskt forum
Nordiskt Forum genomfördes 12-15 juni i Malmö.
Sveriges Makalösa Föräldrar hade en monter under dessa fyra dagar, där vi bland
annat sålde vår nyutgivna bok, Att köpa sin frihet. Vi genomförde också en
paneldebatt under lördagen samt hade ett ungdomsevent på söndagen.
Under lördagen deltog generalsekreterare Sophia Lövgren, docent Annika Rejmer
och doktorand Linnea Bruno i ett seminarium, där bl.a. ekonomsikt våld,
vårdnadstvister och barnets perspektiv diskuterades.
Under söndagen deltog våra ungdomar i en paneldebatt med politiska
representanter. Vår politiska ungdomsgrupp ställde frågor till 8 politiska
representanter, och det var en bra diskussion. Det var fokus på skolor (och vad en
elev kostar), ungdomsarbetslöshet, jämställdhet och barnfattigdom.
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
14 (41)
Almedalen
Riksorganisationen har som tidigare år medverkat i Almedalen, men årets
evenemang har skilt sig märkbart från övriga år, genom att det har varit större
arrangemang. I år slog organisationen på stort och arrangerade två lägerveckor för
ungdomsgruppen samt en vecka för vuxna politiska gruppen.
Vi anordnade en paneldebatt där ungdomarna ställde frågor till de olika
ungdomspolitikerna.
Det var en uppskattad debatt och frågor som lyftes var bland annat om skoluniform
skulle införas, skolmatpengen, barns rätt att vända sig till Barnombudsmannen och
betygssystemet.
Specialinbjudna gäster var Lena Bäcker, verksamhetschef på Kronofogden och Olga
Persson, organisationssekreterare på SKR och de gav reflektioner över svaren.
Se alla filmer här: http://www.makalosa.org/verksamhet/barna-aret-2014/nordisktforum-och-almedalen/
All Inclusive
All inclusive helgerna genomfördes under 2 helger i november med medel från St
Eriks byggnadsstiftelse.
Fokus dessa helger var friskvård, personlig utveckling och karriär.
Under de här dagarna kunde man bland annat prova på afrikansk dans,
stadsvadnring i Gamla Stan, taktil massage, få information om att vara ensamförälder
och egenföretagande och barnen var bland annat på bio och besökte Kulturhuset.
Lördagskvällarna avslutades med gemensam middag och stand up-underhållning.
Extra årsstämma
I oktober hölls en extra årsstämma för att fastställa medlemsavgiften för
lokalföreningarna.
KFUM
KFUM anordnar skärgårdskollo varje år genom medel från Jane och Dan Olssons
stiftelse för sociala ändamål. I år blev Makalösa Föräldrar erbjudna 25 gratisplatser
till barn vars föräldrar har ett behov av ekonomiskt stöd.
17 av de 25 platserna upptogs av Makalösa barn.
Bokmässan
Under Bokmässan i Göteborg hade vi en monter där vi sålde vår bok Att köpa sin
frihet. Medlemmar från Göteborgs lokalförening var behjälpliga med försäljningen
och passade samtidigt på att göra reklam för sin lokalförening.
Rebecca Landmér och Stefan Larsson stod också i vår monter och sålde sina böcker,
Io längtar och Min bror Roger.
Under lördagen var det prisutdelning och vi delade ut priserna: Årets Stöttare till
Rebecca Landmér och Årets konstnär till Louise Lindblom.
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
15 (41)
Norrlandsturné
Vi har besökt Arvidsjaur och Luleå för ett första informationsmöte om
organisationen. Detta i samarbete med Sensus och ABF.
Tyvärr kom det inte så många till träffarna men det har skapats Facebook-grupper
och förfrågan om uppstart har kommit från ensamföräldrar efter våra besök i
Arvidsajur respektive Luleå.
I Luleå besökte vi även Luleexpo-mässan, där vi hade en monter och informerade om
vår verksamhet. Det gjordes också ett reportage i två lokala tidningar där vi fick stor
uppmärksamhet.
Projektverksamhet
Ekonomiskt våld
Boken Att köpa sin frihet, skriven av Sopha Lövgren, består av tio djupintervjuer om
ekonomiskt våld, upplevt av kvinnor som levt i relationer med mer eller mindre
förekomst av annat våld. Djupintervjuerna belyser främst de begränsningar och
utmaningar som kvinnorna möts av från myndighetspersonal och andra
professionella, som genom sin okunskap underlättar männens trakasserier, sabotage
och andra vålds- och kontrollbaserade strategier. Avslutningsvis presenteras
konstruktiva och erfarenhetsbaserade lösningar på ekonomiskt våld, vårdnadstvister
och barnets osynliggörande.
Under 2014 hölls föredrag som utgick från boken.
Ung & Aktiv: Unga i Centrum
Det primära syftet med projektet är att stötta, utveckla och förstärka ungdomars
aktiva medborgarskap. Genom att erbjudas möjlighet att självständigt utveckla
politiska frågor skapas en medvetenhet kring den egna möjligheten att påverka
myndigheter, politiker och beslutsfattare. Projektet erbjuder också en plattform där
ungdomar från olika bakgrund och livssituationer kan spegla sig i varandra, i syfte att
stödja en process av tolerans, förståelse och solidaritet.
Ungdomarna har deltagit i flera olika workshops där de har skaffat sig kunskap kring
aktuell politik på kommunnivå, nationell nivå och i Europa.
Fokus har varit på ungdomsarbetslöshet, stöd till ensamstående föräldrar och
skolpolitik. Kunskap och insikter som dragits under de förberedande mötena
uttmynnade i ett underlag, som under Nordiskt Forum och Almedalen blev ett
utbyte av idéer och information, till inbjudna kommunpolitiker och beslutsfattare
men också till publik.
Avslutningsvis hade vi ett sista möte i november med fokus på året som gått, dess
resultat och med fokus på en möjlig uppföljning.
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
16 (41)
Dialogue
Dialogue är ett internationellt EU-finansierat projekt där organisationer från fem
medlemsländer deltar. Målet med DIALOGUE är att visa att kulturell mångfald kan
vara en fördel i konkurrensen att starta nya sociala företag. Projektet fokuserar på
unga människors (18-35 år) kreativitet och vilja. Sveriges Makalösa Föräldrars
fokusgrupp i projektet är unga ensamföräldrar och unga som växt upp med
ensamföräldrar.
Under 2014 hölls ett antal workshops och informationskonferenser i de involverade
länderna (Sverige, Italien, Frankrike, Rumänien, Spanien), som syftade till att utbilda
deltagarna i entreprenörsskap och interkulturell dialog.
Riksförbundets
opinionsbildning
politiska
påverkansarbete
och
Sveriges Makalösa Föräldrar har varit mycket framgångsrik i sitt politiska
påverkansarbete och opinionsbildning. Riksförbundet finns, trots sin litenhet,
definitivt ”med på kartan”.
Vi var inbjudna till Socialförsäkringsutskottet för att prata kring
Föräldraförsäkringen och den tredje pappamånaden men även till Regeringens
utredningsavdelning där vi pratade om vårdnadsreformen.
Aktuella frågor för organisationen har under 2014 främst varit barns rätt och barns
röst, jämställt föräldraskap, vårdnadsfred, barnfattigdom samt arbete för
stjärnfamiljer och utsatta grupper.
Annat centralt och viktigt påverkansarbete är generalsekreterarens deltagande i dels
Brukardelegationen och dels Jämställdhetsrådet. Genom detta engagemang får
riksförbundet en viktig plattform för att ge egna synpunkter kring förd politik men
också för att inhämta andras synpunkter och ta del av aktuell information.
Andra viktiga tillfällen till politiskt påverkansarbete sker förstås i möten med
enskilda representanter för politiska partier. Dessa möten brukar vanligtvis
arrangeras av partierna själva, t.ex. inför förberedelse kring specifika frågor.
Riksorganisationens
organisationer
samverkan
med
myndigheter
och
Utöver ovan politiska påverkansarbete och opinionsbildning sker naturligtvis
regelbundet arbete för att skapa samverkan med bl.a. myndigheter och
organisationer, som kan komma ensamföräldrar till del på olika sätt. Ett viktigt
deltagande sker t.ex. i Socialstyrelsens Stora Rådet, två gånger per år, där möjlighet
finns att diskutera frågor och villkor kring det verksamhetsbidrag som ges
organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete.
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
17 (41)
Riksorganisationens övriga synliggörande verksamhet
Övrigt synliggörande arbete har förstås varit eventet kring Årets Stöttare Rebecca
Landmér, och som en nyhet i år, Årets Konstnär Louise Lindblom.
Föredrag i Västerås
Våren 2014 hade vi följande event:
Visning av kampanjfilm samt paneldebatt och försäljning av boken Att köpa sin
frihet.
Riksorganisationens nätverksbyggande
Riksförbundet bedriver nätverksbyggande genom att ingå i olika styrelser och
nätverk.
EAPN Sweden innebär viktigt nyckelarbete i arbetet mot fattigdom och social
utestängning, och bidrar också till att förstärka riksorganisationens europeiska
plattform.
IDEA bidrar som arbetsgivarorganisation att höja det arbetsgivaransvar som faktiskt
finns i riksförbundets ledning.
Nätverket för Barnkonventionen, där riksförbundet också är medlemmar, arbetar för
Barnkonventionens införande i svensk lagstiftning
Eurochild, arbetar för barns bästa.
Eurocare, nätverk som arbetar för en mer restriktiv alkoholpolicy.
COFACE, fokuserar på familjer i Europa och som nog får sägas vara det nätverk
förbundet kan fullfölja huvudparten av sitt europeiska nätverksbyggande.
Våren 2014 bjöds Sveriges Makalösa Föräldrar in till Population Europé Event, i
Bryssel, där ensamföräldrar och separationer diskuterades.
Medlemsförmåner
Medlemmar i Sveriges Makalösa Föräldrar erbjuds gratis juridisk rådgivning, samt
rabatterade priser på Advokatbyrån Therese Ström, [email protected]
Denna samverkan med advokatbyrån har skett med stor hjälp av en engagerad
advokat tillika medlem, som i praktiken utvecklat denna framgångsrika idé helt själv.
Riksorganisationen har också arbetat med andra avtal hos andra professionella
rådgivare, terapeuter m.fl., som numera finns tillgängliga på hemsidan.
Medlemstidskriften har kommit ut med två nummer, vardera med tydliga teman.
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
18 (41)
Stöd till lokalföreningar och familjenätverk
Lokalföreningarna får ekonomiskt stöd från riksförbundet, i form av att 3/4 av
medlemsavgiften betalas tillbaks till respektive lokalförening. Stödet betalas ut en
gång per år, efter att lokalföreningens årsmöte är genomfört.
Lokalföreningarna kan också få stöd för att söka kommunala eller regionala pengar
för sin verksamhet.
Lokalföreningarna har även tillgång till det gemensamma medlemsregistret, Arc
Member, vilket gör att man kan betala medlemesavgiften via hemsidan.
Förbundet har också varit behjälpligt med utskick samt uppdatering av hemsidor, för
de som velat.
Genom det riksomfattande avtalet med Sensus har lokalföreningarna möjlighet att
låna lokal på det lokala Senus-kontoret. Där får vi också ta del av deras kursutbud och
de hjälper även till om vi vill ordna någon föreläsning.
Under 2014 besökte ordföranden lokalföreningarna i Lund, Malmö, Helsingborg,
Stockholm, Umeå och Uppsala.
Förbundsstyrelsen
Sveriges Makalösa Föräldrar
Catarina Danso
Förbundsordförande
Therese Ström
Kassör
Carolina Blomberg
Ledamot
Madelene Wennberg
Suppleant
Leif Degler
Suppleant
Lisbeth Fletcher
Suppleant
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
19 (41)
Årsredovisning
Se separat bilaga
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
20 (41)
Revisionsberättelse
Se separat bilaga
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
21 (41)
Strategisk treårsplan för
Sveriges Makalösa Föräldrar
2013-2015
I vår strategiska treårsplan så klargörs verksamhetens övergripande mål kopplat till
konkreta mål som ska uppnås under dessa tre år, samtidigt som en redogörelse sker
för de resultat som ska uppnås under dessa tre år, med en plan för hur dessa resultat
ska kunna utvärderas.
Det ska finnas ett tydligt, attraktivt och konkretvärde i att vara medlem i
Makalösa Föräldrar
Detta värde ska vara kopplat till föräldraskapet(med särskilt fokus på
ensamföräldraskapets villkor), samt kopplat till relationen till barnet med
utgångspunkt från Barnkonventionen. Detta värde kan utgå från socialt perspektiv
(gemenskap med och stöd från andra föräldrar); från personligt perspektiv
(jagstärkande och egenmaktsutvecklande) och/eller från ekonomiskt perspektiv
(olika slags medlemsförmåner och rabatter).
Det ska finnas en stark och unik vilja i att engagera sig ideellt i Makalösa
Föräldrar
Denna vilja ska vara kopplat till möjligheten att utvecklas på personligt plan, med
fokus på civilsamhällets demokratiska principer kring styrelsearbete och
volontärarbete.
Det ska finnas en konkurrensstark och solid vinst i att vara anställd hos
Makalösa Föräldrar
Denna vinst ska grundas med en professionell och engagerad styrelse, som lägger
resurser på att vara bra arbetsgivare.
Sveriges Makalösa Föräldrar anser att det är viktigt att arbeta för barnen genom
föräldrarna, eftersom arbetet att påverka och förbättra föräldrarnas villkor stöttar
dem att i sin tur stärka sina barns rättigheter. Barnkonventionen är den enda
konventionen om mänskliga rättigheter där staten inte är den främsta och enda
beskyddaren av de mänskliga rättigheterna, utan där föräldrarna lyfts fram. Ett
medvetet föräldraarbete sker för barnens skull. Sveriges Makalösa Föräldrar utgår
särskilt från alla barns samma rättigheter och lika värde (artikel 2) och det faktum att
barnens bästa alltid ska komma i första rummet (artikel 3). Organisationens
verksamhet genomsyras också av det faktum att barn som inte bor med båda
föräldrar ska få träffa dem regelbundet, om det är för deras bästa (artikel 9),
att barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör hen (artikel 12-15)
samt att båda föräldrar gemensamt har det primära ansvaret för barnets uppfostran
och utveckling, så länge det sker enligt barnets bästa (artikel 18).
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
22 (41)
Sveriges Makalösa Föräldrars övergripande mål är att ensamföräldern och dess barn
skall ha samma förutsättningar som föräldrar och barn i den traditionella
kärnfamiljen. Många ensamföräldrar och deras barn lever i en social och ekonomisk
utsatthet, eller i risk för att drabbas av den utsattheten. För att uppnå den visionen
arbetar riksorganisationen med att samla och stärka ensamföräldrar, att synliggöra
ensamförälderskapet både i ett politiskt påverkansarbete och opinionsbildande, att
inspirera till ny forskning och verka kunskapsbildande samt att arbeta med olika
projekt och metoder som fokuserar enföräldershushåll. Sveriges Makalösa Föräldrar
verkar för ett aktivt jämställt föräldraskap där en ensamförälder har samma
förutsättningar som kärnfamiljen att tillgodose ett barns behov ur ett
socioekonomiskt perspektiv. I det jämställda föräldraskapet ingår också en syn på
varje förälder som en individ med eget ansvar för hur en förälder går in i
föräldraskapet.
Arbete i samverkan riksorganisationen och lokalföreningar
samt familjenätverk
Öka kännedomen om och tillväxten av organisationen
Fler behöver få veta att Sveriges Makalösa Föräldrar finns. Det finns minst 250 000
ensamföräldrar och ca en halv miljon barn som växer upp i enföräldrahushåll, så
organisationen har mycket potential kvar för att bli större. Att nå fler föräldrar och
kunna erbjuda dem aktivt stöd genom verksamheten är centralt. Organisationen når
fler medlemmar genom att marknadsföra verksamheten på olika sätt.
Målet är att få 1000 medlemmar till under aktuell treårsperiod.
Det lokala arbetet är en av organisationens grundstenar.
Kansliet ska under denna treårsplan stötta uppstarten av minst femton nya nätverk
och skapandet av minst tre nya lokalföreningar.
Det är dock viktigt att all stöd och rådgivning sker utifrån ett perspektiv av hjälp till
självhjälp, då egna lokala initiativ och insatser krävs för en bra jordmån.
Insatser såsom lokala mötesplatser, kostnadsfri juridisk rådgivning och läsvärd
tidskrift är Sveriges Makalösa Föräldrars kärnverksamhet och fundamentet som
kontinuerligt behöver uppdateras, kvalitetssäkras och utvecklas. Utan att nämnda
områden ständigt förbättras och förmedlas, föreligger för medlemmen ingen
anledning till medlemskap. Kansliets arbete och aktiviteter har därför sin bar och
fokus på dessa områden.
Rabatterade priser till yrkesverksamma
Medlemmar i Sveriges Makalösa Föräldrar erbjuds kostnadsfri juridisk rådgivning,
samt rabatterade priser för juridiska tjänster. Samma intresse kring förmånliga priser
finns även hos medlemmarna för bl.a. coaching, samtalsterapi och familjerådgivning.
Kansliet ska vidareutveckla arbetet med rådgivning till medlemmar genom att söka
fler samarbeten med olika professioner.
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
23 (41)
Under denna treårsperiod ska organisationen erbjuda fem avtal med olika
professioner till medlemmarna.
På samma sätt finns det också intresse att utveckla ett system med förmånliga priser
för medlemmar, i städer där lokalföreningarna är starka, hos lokala affärer och
butiker.
Organisationen ska därför också i minst tre städer utveckla lokala rabatter hos
butiker som t.ex. säljer barnkläder, leksaker eller liknande.
Tidskrift, hemsida och nyhetsbrev
Tidskriften ska komma ut regelbundet och även delas ut som informationsmaterial
till icke medlemmar. Artiklarna och reportagen ska vara av hög kvalitet, och både
synliggöra, informera om och stärka ensamföräldraskapet. De artiklar, råd, tips,
begreppsförklaringar m.m. som finns i tidningen kan också vara god stöttning för en
icke medlem, som kanske sedermera väljer att bli medlem.
Tidskriftens upplaga ska utökas till 3000 ex.
Annonserna i tidskriften ska också öka, för att bidra till den höga
nivån på tidskriftens layout. Nyhetsbrevet ska komma ut veckovis, med undantag för
helger och semestrar. Formen för nyhetsbrevet ska utvecklas och administrativt
förenklas.
Kansliet ska fortsätta arbeta för att öka antalet prenumerationer, till 4000 stycken.
Hemsidan ska ses över och kontinuerligt fräschas upp. Kansliet ska utveckla verktyg
på hemsidan som erbjuder intresserade och medlemmar den information eller den
hjälp de söker, på ett enkelt sätt.
Under dessa tre år ska hemsidan ha utökat sina besök, till minst 2000 besök i
månaden.
Lokalt stöd: möjlighet till kontaktnätverk och engagemang
Lokalföreningarnas uppgift är att fokusera på den lokala verksamheten.
Lokalföreningarna får ekonomiskt stöd från riksorganisationen. Syftet med
utbetalningen är att ge lokalföreningen ett verksamhetsstöd. Pengarna kan användas
till verksamhet som kommer många medlemmar till godo. Bra exempel på det är
lokal hyra, informationsmaterial, annonsering, och material till verksamheten.
Pengarna kan också användas för att skicka aktiva medlemmar på utbildningar som
föreningen därmed får nytta av. För att vara berättigad till att få det här stödet krävs
att lokalföreningen skickar in sin verksamhetsplanering och budget inför sitt
årsmöte. Lokalföreningen ska också redovisa i sin resultaträkning vad pengarna har
använts till och resultaträkningen ska skickas tillsammans med
verksamhetsberättelsen till kansliet. Stödet betalas ut en gång per år, efter att
lokalföreningens årsmöte är genomfört.
Lokalföreningarna såväl som nätverken kan också få stöd från riks att söka
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
24 (41)
kommunala eller regionala pengar för sin verksamhet. Med hjälp av denna
ekonomiska resurs stöttas lokalföreningarna i att växa och stärkas. Det kan till
exempel ske genom att träffa en lokalpolitiker för att tala om ett kommunalt
handlingsprogram och i samband med det mötet lyfta behovet av medel till
organisationer som arbetar med föräldrar. Idag är många kommuner mer fokuserade
på att ge pengar till ungdomsorganisationer, men samtidigt sker en stor del av arbetet
med att förebygga problem hos barn och unga genom föräldrastödjande verksamhet.
Under denna treårsperiod ska tre lokalföreningar med eller utan kansliets hjälp ha
genomfört/deltagit i mindre kommunala projekt.
Det är också viktigt att lokala eldsjälar får känna sig sedda och stärkta i sitt
engagemang, med sin unika kunskap. Dessa eldsjälar kan för hela organisationen bli
värdefulla kontaktpersoner, som kan inspirera andra medlemmar, lokalföreningar
och familjenätverk. Naturligtvis ska dessa kontaktpersoner känna att de får utbyte
och nytta av dessa aktiviteter, både personligt och yrkesmässigt på olika sätt.
Riksorganisationen ska utveckla en tydligare samverkan med lokalföreningarna, med
hjälp av bl.a. dessa kontaktpersoner, som runt om i landet får och tar ett större
nationellt engagemang genom projekt eller aktiviteter från riksorganisationen.
Minst fem kontaktpersoner (alt. familjerådsledare) ska ha engagerat sig i
aktiviteter av dessa slag.
På lokal nivå är det också viktigt att politiskt påverkansarbete och opinionsbildning
pågår, för att stärka ensamföräldrafamiljer. Det bör, för maximal effekt, ske en
kontinuerlig samverkan på nationell nivå och lokal nivå, där det är
riksorganisationens uppgift att med hjälp av personella och ekonomiska resurser
stödja detta lokala arbete.
Riksorganisationen ska i samverkan med minst fem lokalföreningar ha genomfört
olika seminarier, delvis eller huvudsakligen kopplade till Sveriges Makalösa
Föräldrars rapporter.
Det är också viktigt att även mindre aktiva lokalföreningar och familjenätverk känner
att de har möjlighet, om de vill, att stärkas med stöd av riksorganisationen.
Generalsekreteraren, annan kanslipersonaloch/eller styrelseledamöterna i sina
särskilda kontaktmannaskap (kopplade till lokalföreningarna och nätverken) ska ha
erbjudit besök till alla lokalföreningar och nätverk under dessa tre år, oftast i
samband med allmänna föredrag eller liknande.
Som ett konkret stöd till lokal gemenskap och tillväxt ska riksorganisationen erbjuda
olika insatser till alla lokala mötesplatser, där följande är särskilt viktiga att lyfta
fram: Rriksorganisationen ska fortsätta utveckla en handbok, i samverkan med
lokalföreningarna och nätverken, där olika tips och råd finns för nya lokalföreningar
och nätverk, t.ex. hur en lokalförening får nya medlemmar eller arrangerar en lokal
presskonferens. Riksorganisationen ska fortsättningsvis trycka upp enkla
”opersonliga” visitkort som lokalföreningar och nätverk kan använda i
marknadsföringssyfte. Kansliet ska också trycka upp nytt marknadsföringsmaterial
efter dialog med lokalföreningar och nätverk. Sveriges Makalösa Föräldrar har en
mångårig och gedigen erfarenhet av att arrangera läger. Riksorganisationen stödjer
lokalföreningar och familjenätverk att själva arrangera läger på olika sätt. Slutligen
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
25 (41)
ska riksorganisationen utveckla ett medlemsregister, som alla lokalföreningar och
familjenätverk kan använda, för att optimera och effektivisera systemet att komma i
kontakt med medlemmar.
Samla och stärka ensamföräldern online: en hjälp till
självhjälp
Förutom fysiska mötesplatserna finns flera e-postbaserade nätverk och ett forum.
Syftet med nätverken och forumet är att möjliggöra dialog mellan föräldrar med
liknande vardag, för att på så sätt stödja varandra i en hjälp till självhjälp. Mellan
åren 2013-2015 ska kansliet ha upprättat fler e-postlistor för andra grupper av
ensamföräldrar, samt spridit informationen om forumet. Även detta är ett strategiskt
långsiktigt arbete gentemot bl.a. utsatthet, missbruk, våld och hot. Dessutom ska
kansliet vidareutveckla de kompletterande hemsidorna, www.vardnadsfred.se och
www.foraldrakoll.se, med fokus på olika slags ensamföräldrafrågor. På dessa
hemsidor ska besökarna få tillgång till en kunskapsbank och begreppsskola om allt
som rör t.ex. separationer, vårdnadstvister, privatekonomi, föräldrastöd osv., samt
kunna ställa frågor anonymt och kunna få kontakt med andra deltagare.
Utbildning: vägenmot ökad kunskap, kraft och medvetenhet
Sveriges Makalösa Föräldrars utbildningar har ett stort värde för medlemmarna.
Genom riksorganisationens verksamhet eller lokalföreningars/nätverks
grundverksamhet får medlemmar tillgång till självhjälpsgrupper, cirkelverksamheter,
familjenätverk m.m. Organisationen ska utveckla utbildningar med tydligare teman,
framför allt ”jämställt föräldraskap”, ”delaktighet i samhället” samt ”kommunalt och
regionalt påverkansarbete”.
Kansliet ska under de tre åren ha samlat minst 250 medlemmar i utbildning.
Under dessa tre år ska utbildningsverksamheten utvecklats till att även inkludera
tvåföräldershushåll, särskilt i temat ”jämställt föräldraskap”.
Kansliet ska under dessa tre år ha genomfört fem studiecirklar med sammanlagt 50
deltagare.
Denna cirkelverksamhet ska också omarbetas till att kunna bli en distansutbildning,
för ensamföräldrar som inte kan resa, och den distansutbildningen ska finnas
tillgänglig på hemsidorna. Dessutom behöver lekledarverksamhet utvecklas och
förädlas, dvs. den barnverksamhet som erbjuds kostnadsfritt för att förenkla för
medlemmarna att kunna delta i utbildningarna.
Under denna treårsperiod ska kansliet ha arrangerat två lekledarutbildningar,
samt tre lägerledarutbildningar.
Organisationens mål är att ha en viss andel examinerade förskollärare som
kvalitetssäkrar utbildningarna och verksamheten. Slutligen ska styrelsen ha utarbetat
ett slags stipendieverksamhet, där medlemmar som har det ekonomiska behovet kan
ansöka om ekonomiskt stipendium för varje utbildning hen vill delta i. Viktiga
begrepp här är demokrati, delaktighet och empowerment.
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
26 (41)
Arbete främst för riksorganisationen
Stärka och kvalitetshöja organisationens resurser
Sveriges Makalösa Föräldrar har efter ett års arbete blivit godkända att få ett 90kkontokonto. Syftet är att genom offentlig insamling för humanitärt och välgörande
ändamål kunna erbjuda stöd till ensamföräldrar och deras barn. Denna insamling
kan ske genom penninginsamling, kläd och annan lösöres-insamling och försäljning
av varor och tjänster. Detta ska utvecklas under 2013-2015, till att bli en stabil och
transparent verksamhet, tillsammans med andra alternativa möjligheter till
finansiella resurser, för att stärka organisationens verksamhet, t.ex.
organisationsbidrag och projekt.
Synliggöra ensamföräldraskapet: mot en mångsidig norm
Uppgiften att synliggöra ensamförälderskapet ligger i första hand på
riksorganisationen och generalsekreteraren. Inspiration och underlag till remissvar
och andra politiska ställningstagande hämtas in från medlemmar i organisationen.
Sveriges Makalösa Föräldrar ska under dessa tre år arbeta med olika grupper av
ensamföräldrar, och då utveckla kunskapen om dessa grupper, samt satsa på att
verksamheten ska nå fler män (dock med bibehållen balans i ledande positioner). Alla
dessa särskilda satsningar ska kansliet söka projektanslag för, både för att höja
kunskapsnivån och skapa särskilt stöttande strategier. Detta ska organisationen göra
i samverkan med kunskapsutvecklande verksamhet, och under denna tid ska en
samverkan ha utvecklats med en högskola.
Organisationen ska under dessa tre år ha delat ut priset Årets stöttare, till personer
som gjort ett bra och stödjande arbete för ensamföräldrar. Detta pris ska
uppmärksammas i media och bli den inspiration, förebild och igångsättare till
diskussion som det är tänkt. Kansliet använder Twitter, Facebook, hemsidan och
nyhetsbrevet för att sprida kunskapen om organisationens arbete. Organisationen ska
uppmuntra medlemmar, nätverk och föreningar att bidra med att sprida arbetet
vidare. Viktiga begrepp här är stjärnfamiljen, jämställt föräldraskap och
vårdnadsfred.
Den politiska debatten: väcka och driva centrala frågor
Ansvaret för att föra den politiska debatten framåt ligger främst på
riksorganisationen och generalsekreteraren. De senaste åren har riksorganisationen
varit särskilt framgångsrika i att väcka debatten om nattis, dvs. barnomsorg på
obekväm arbetstid, något som flera politiska partier inlemmat i deras agenda och
flera kommuner inspirerats att börja utveckla, och självklart ska kansliet fortsätta
lyfta fram vikten av nattis. Under 2013-2015 ska organisationen också fokusera på
bland annat umgängesföräldrars ekonomi, samt unga ensamföräldrars, utlandsfödda
ensamföräldrars och ensamma ensamföräldrars fysiska och psykiska hälsa.
Kansliet, främst i form av generalsekreteraren, ska träffa nyckelpersoner från både
myndigheter, intresseorganisationer och rikspolitiken. Kansliet ska skicka ut
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
27 (41)
pressmeddelande i aktuella frågor och ha en bred omvärldsbevakning som fångar upp
trender och debatter inom föräldraområdet. Sveriges Makalösa Föräldrar ska vara
tillgängliga och medverka i debatter som ordnas, och kansliet ska ta initiativ till egna
debatter i aktuella frågor. Generalsekreteraren ska skriva debattartiklar, själva och
tillsammans med andra organisationer och politiker för att lyfta organisationens
prioriterade frågor. Den rapport om hur bra kommuner är inom områden som är
viktiga för ensamföräldrar, som publicerades 2009 och 2010, ska följas upp på
ett noggrant och breddat sätt i år och år 2013, året innan valet. Då ska de ställda
frågorna besvaras av majoriteten av kommunerna och dessa svar ska redovisas i en
rapport, både generellt och individuellt för varje kommun. Denna rapport ska också
utgöra grunden för fem seminarier i de största kommunerna, och ge uppmärksamhet
om ensamförälderskap både bland politiker och media. Organisationen ska också
varje år medverka i Almedalen, genom generalsekreterares deltagande i debatter och
seminarier. Dessutom ska kansliet utveckla politiskt engagemang bland medlemmar,
genom deltagande i anslutning till Almedalsveckan, som erbjuder unikt sammanhang
för just lobbyism. Den interna politiska debatten ska föras genom medlemstidningen,
hemsidan, Facebookgruppen och med grund i ett nätverk för politiskt intresserade
medlemmar som ska utvecklas, som både ska ha tillgång till en e-postlista och ett eget
forum. Detta nätverk är en form av politiskt växthus, som ska inspirera och nderlätta
för medlemmarna att engagera sig på de sätt de vill och finner möjliga. Viktiga
begrepp här är engagemang och medvetandegörande.
Organisationen skall vara väl etablerad
Sveriges Makalösa Föräldrar ska fortsätta svara på remisser, och vara en självklar
instans att vända sig till med frågor om ensamförälderskap. Sveriges myndigheter,
kommuner och landsting skall känna till Sveriges Makalösa Föräldrar.
Kansliet ska under dessa tre år, tillsammans med aktuella lokalföreningar, besöka
minst tio av Sveriges kommuner.
Organisationen vill också vara kända på lokal och kommunal nivå, där bland annat
kvinnojourer, brottsofferjourer, familjerådgivningar, MVC och BVC ska känna till
organisationen.
Informationsfoldern
om
jämställt
föräldraskap
och
informationskampanjen om vårdnadsfred ska vidareutvecklas och även fördjupas
i form av fortsatta särskilda satsningar. Den kostnadsfria juridiska rådgivningen för
medlemmar ska förädlas samt vidareutvecklas ännu mer i form av övrig rådgivning,
t.ex. i form av terapeutiska stödsamtal. Dessutom ska även jourtelefon för
medlemmar vidareutvecklas, utifrån sociala stödinsatser. Generalsekreteraren ska
också ha initierat kontakt och dialog med högskolor för en diskussion av tydligare
jämställdhetsutbildning och genusmedvetenhet i området jämställt föräldraskap i
bl.a. barnmorskeutbildningar och socionomutbildningar.
Samverkan med myndigheter och organisationer
Sveriges Makalösa Föräldrar har sedan många år ett framgångsrikt samarbete och
utbyte med andra organisationer. Organisationen ska fortsätta vårda de kontakterna
och vara positiva till nya samarbeten. En stor vinst med samverkan är att
organisationen kan förmedla kunskap om verksamhetens frågor och arbetsmetoder.
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
28 (41)
Många organisationer har anammat ett ensamföräldraperspektiv och inkluderar
därmed ensamföräldrar på ett helt annat sätt. Organisationen ska fortsätta
samarbetsavtalet med Sensus studieförbund och andra studieförbund, för utbildning
av ideella eldsjälar. Kansliet ska fortsätta vårt samarbete med t.ex.
Försäkringskassan, TCO och Unionen för att lyfta ensamföräldrar i aktuella frågor.
Generalsekreteraren ska fortsättningsvis delta i Brukardelegationen, som leds av
barn-och äldreministern, samt i Jämställdhetsrådet som leds av
utbildningsministern. Kansliet ska fortsätta underhålla kontakterna med
Majblomman, IOGT-NTO/Junis, BRIS, Rädda Barnen, Forum, Svenska Kyrkan,
Insolvens för att nämna några av de som står organisationen närmast.
Organisationen ska även ställa oss positiva till samverkan med både politiska partier
och svenskt näringsliv och arbetsgivarföreningar. Denna samverkan fördjupas och
förädlas bland annat genom generalsekreterarens engagemang i styrelser (IDEA
arbetsgivarorganisation och EAPN Sweden) och styrgrupp (Ideell Arena).
Projekt: kunskapsutvecklande och –förmedlande initiativ
Sveriges Makalösa Föräldrar ska under dessa tre år aktivt söka projektmedel och
driva projektverksamhet i överensstämmelse med organisationens vision och mål.
Kansliet ska fortsätta söka bidrag från mindre fonder till bl.a. stödverksamhet och
utbildningsaktiviteter. Från genomförda projekt ska värdefulla insikter lyftas fram
samt även vidareutvecklas genom nya projekt och förmedlade metoder. Inför år 2013
har generalsekreteraren sökt anslag för flera större projekt. Generalsekreteraren har
även sökt projekt med internationellt perspektiv, främst EU-projektanslag med en
engelsk ensamföräldraorganisation vad gäller ensamföräldrars arbetssituation.
Generalsekreteraren är även deltagande aktör i två projekt som ligger i slutfas att få
EU-projektanslag. Generalsekreteraren kommer också söka projektanslag för
kunskapsutveckling kring ensamföräldrars utsatthet för brott och projektanslag för
information kring vårdnadsfred. Syftet är dels att utveckla kunskap kring varför
ensamföräldrar är en riskgrupp för brott och dels att samla de föräldrar som vill eller
håller på att separera och ge dem kunskap och stöd för att ta sitt ansvar för att
genomföra en konstruktiv separation med en vårdnad och ett umgänge som främjar
barnets bästa. Med detta syfte hoppas organisationen kunnabidra till ett långsiktigt
förebyggande arbete för utsatta barn och mot bl.a. mäns våld mot kvinnor och
alkohol-eller drogmissbruk. Kansliet vill också på hemsidan skapa enskilda forum
som samlar och stöttar specifika föräldrar, t.ex. unga ensamföräldrar.
Rättighetsbaserat arbete
I ett rättighetsbaserat arbete genomsyras arbetet av ett rättighetsperspektiv vilket
innebär att Sveriges Makalösa Föräldrar istället för att utgå ifrån människors behov
och intressen tydligt talar om människors rättigheter och skyldigheter. En ideell
organisation som arbetar rättighetsbaserat uppmärksammar hur individens
rättigheter bättre kan värnas om och vilka skyldigheter staten har att uppfylla dessa.
När en organisation arbetar rättighetsbaserat bör organisationen säkerställa att
rättighetsperspektivet
finns
med
redan
på
idéstadiet
i
exempelvis
projektansökningar. De mänskliga rättigheterna ligger då till grund för syfte,
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
29 (41)
målsättning, metod, genomförande och uppföljning.
Mänskliga rättigheter reglerar förhållandet mellan individ och stat och är baserat på
allas lika värde. Varje individ ska garanteras ett skydd av de mänskliga rättigheterna
och det är statens ansvar att säkerställa detta skydd och att de mänskliga
rättigheterna omfattar alla. Att tydliggöra relationen mellan stat och individ kan
underlätta i det opinionsbildande arbetet, eftersom organisationen kan hänvisa till
ratificerade konventionstexter och artiklar.
En annan viktig aspekt av rättighetsbaserat arbete är att skapa förutsättningar för
individen att hävda sina rättigheter gentemot staten. Detta kan ske genom
exempelvis utbildningar för att öka individens kunskap om vilka rättigheter och
skyldigheter hen har. Människor som är medvetna om sina rättigheter har bättre
förutsättningar för att påverka sin egen situation och på så sätt kan organisationen
stärka sina medlemmar och undvika att verksamheten blir sedd som
hjälpverksamhet. Istället för passiva medlemmar som riskerar att utmålas som offer
för omständigheter de inte kan påverka och i behov av hjälp och stöd, skapas på så
sätt aktiva aktörer som talar för sin egen sak och hävdar sina rättigheter.
Att börja arbeta rättighetsbaserat behöver inte betyda en förändring av
verksamheten, utan innebär snarare ett tydliggörande arbete och en omvärdering av
synen på redan pågående arbete genom att förankra syftet i rättigheter istället för
behov. Det handlar även om att tydliggöra att det yttersta ansvaret ligger på staten att
genom lagstiftning och andra åtgärder säkerställa respekten för de mänskliga
rättigheterna.
Sveriges Makalösa Föräldrar har lång erfarenhet av att arbeta för barnen genom
föräldrarna, eftersom organisationen ser att det är genom att påverka och förbättra
föräldrarnas villkor som de i sin tur kan stärka sina barns rättigheter.
Barnkonventionen är dessutom den enda konventionen om mänskliga rättigheter där
staten inte är den främsta och enda beskyddaren av de mänskliga rättigheterna.
I Barnkonventionen tydliggörs föräldrarnas viktiga roll i skyddet av barnets
rättigheter och ger föräldrarna både skyldigheter gentemot barnet och rättigheter
gentemot staten, i form av stöd i sin föräldraroll. I Barnkonventionen står bland
annat att föräldrar har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling, ska ge
barnet vägledning och råd, men också lyssna på barnet och ta hänsyn till hens tankar
och har rätt till stöd från samhället. Enligt den senaste rapporten från Rädda Barnen
var barnfattigdomen drygt tre gånger så vanlig bland barn som huvudsakligen bor
med en av sina föräldrar. Genom att arbeta rättighetsbaserat kan organisationen
förankra det redan pågående arbetet mot barnfattigdom i Barnkonventionen och
exempelvis i artiklar om barnets rätt till hälsa, utbildning, fritid och skälig
levnadsstandard.
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
30 (41)
Våra prioriterade frågor
En viktig del i Sveriges Makalösa Föräldrars opinionsarbete är att förändra synen på
familjenormen.
Sveriges Makalösa Föräldrar vill förnya politikens syn på familjen, så att politiker i
beslutsfattande uppdrag inte bara utgår från den traditionella familjens behov utan
också tittar på ensamföräldrar och bidrar till att skapa bra förutsättningar att vara
familj på lika villkor. När familjepolitiken utgår ifrån ett bredare familjebegrepp så
kommer behovet av ekonomiska och sociala reformer att bli tydligt, och Sveriges
Makalösa Föräldrar ska arbeta för en sådan förnyelse. Organisationen ska också
arbeta för en tolerant syn på stjärnfamiljen (dvs. samlingsbegreppet för alla olika
typer av familjer i det moderna samhället), och under denna treårsperiod ska kansliet
ha sammanställt och tryckt upp en debattbok som fokuserar just hur olika familjer
kan se ut. Andra prioriterade frågor under denna treårsperiod är möjligheten till
studielån under lov för högskolestuderande ensamföräldrar; kostnadsfria
hälsoundersökningar för ensamföräldrar samt bevarandet av allmännyttan med
tanke på att 2/3 av ensamföräldrarna bor i hyresrätter. Slutligen ska organisationen
också arbeta aktivt med att se över former för en jourtelefon för medlemmar samt
införandet av Makalotsar, dvs. organisationens egna volontärer som utifrån sin egna
livserfarenhet och genomgångna utbildningar kostnadsfritt finns för att ge stöd och
råd till medlemmar.
Sammanfattningvis, konkreta insatser år 2013-2015
1000 nya medlemmar
15 nya nätverk och tre nya lokalföreningar
Fem avtal om rabatt för medlemmar, till olika professionerFörmånliga priser i minst tre städer, med lokala butiker
Ökad upplaga av tidskrift till 3000 ex
Ökad upplaga av nyhetsbrev till 4000 läsare
2000 besök/månaden på hemsidan
Tre existerande lokalföreningar ska ha deltagit i något kommunalt projekt
Fem kontaktpersoner/familjerådsledare ska ha deltagit i mer nationella aktiviteter
Seminarier i minst fem städer i samverkan riksorganisation och lokalföreningar
250 medlemmar i utbildningar
Fem studiecirklar med sammanlagt 50 deltagare
Två lekledarutbildningar och tre lägerledarutbildningar
10 kommuner ska ha fått besök av organisationen
Sveriges Makalösa Föräldrar, Riksorganisationens styrelse genom
generalsekreteraren
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
31 (41)
Budget 2015
Se separat bilaga
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
32 (41)
Förslag på medlemsavgift
Medlemsavgiften bör beroende på lokalföreningens storlek differentieras
men ändå sättas ett maxbelopp. Avgiften räknas utifrån att medlemmarna
betalar 200 kr till lokalföreningen.
Färre än 10 medlemmar föreslås en fast medlemsavgift på:
100 kr
11-50 medlemmar föreslås en medlemsavgift på:
5% eller max 500 kr
51-100 medlemmar föreslås en medlemsavgift på:
7 % eller max 1 000 kr
Mer än 100 medlemmar föreslås en medlemsavgift på:
10 % eller max 10 000 kr
Stödmedlem
Organisationer
Företag
Privatperson som ej kan /vill tillhöra LF
500 kr
500 kr
200 kr
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
33 (41)
Vad som ingår i medlemsavgiften:
-
Styrdokument
-
Medlemsregister
-
Tidskrift
-
Hemsida/server
-
Stöd att starta/driva lokalförening första tiden
-
Stöd till marknadsföring/annonser/material
-
Stöd att söka projekt/samverkan/lokalt politiskt arbete
-
Organisationskurser, t.ex. sköta lokalförening
-
Medlemskurser, t.ex. konflikthantering samt även studiecirklar m.m. vad
gäller material
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
34 (41)
Motion ensamstående med tonåringar
Att ge stöd till ensamstånede föräldrar med med tonårspojkar/flickor, i projekt
tillsammans med tex fryshuset, mansgrupper av olika slag.
Riksorganisationen kan kontakta fryshuset för samarbetsprojekt.
Vi kan vara del av deras verksamhet, flera manliga ledare som gör olika aktiviteter
med pojkar under hösten 2015.
Från Stockholms Makalösa föräldrar
Förbundsstyrelsens yttrande:
Sveriges Makalösa Föräldrar företräder alla ensamföräldrars intresse.
Styrelsen stödjer dock att frågan lyfts på lokalföreningsnivå där medlemsnära
aktiviteter skall bedrivas.
Frågan som lyfts i motionen är ett ämne som med fördel kan drivas i projektform.
Förbundsstyrelsen rekomenderar årsstämman att avlså motionen.
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
35 (41)
Motion ensamstående gravida
Vi ser en grupp blivande föräldrar som redan under graviditeten är ensamstående
och därmed i ett utsatt läge.
Denna grupp har mycket svårt att söka hjälp och hitta stöd i sin situation.
Vi ser dem som havande och som nyförlösta med ett litet barn och också stora
svårigheter att söka och finna hjälp.
Vi vill att Riksorganisationen ska starta ett projekt för att hitta dessa mammor och
undersöka vad de behöver och ge dem stöd och hjälp.
Stockholms Makalösa föräldrar
Förbundsstyrelsen yttrande:
Sveriges Makalösa Föräldrar företräder alla ensamföräldrars intresse.
Styrelsen stödjer dock att frågan lyfts på lokalföreningsnivå där medlemsnära
aktiviteter skall bedrivas.
Frågan som lyfts i motionen är ett ämne som med fördel kan drivas i projektform
eller inom ramen för självhjälpsgrupp.
Förbundsstyrelsen rekommenderar årsstämman att avslå motionen.
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
36 (41)
Valberedningens förslag
Valberedningens förslag till ledamöter:
Lisbeth Fletcher
Marie-Louise Dolk
Madelene Wennberg
nyval 2 år
nyval 1 år
nyval 2 år
Valberedningens förslag till suppleanter:
Maja Nygren
Therese Ström
nyval 1 år
nyval 1 år
Förslag till revisor för kommande mandatperiod
Ingrid Lindegren
omval 1 år
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
37 (41)
Presentation av de som kandiderar
Lisbeth Fletcher
Mitt namn är Lisbeth Fletcher och är ensamstående med 2 vuxna barn och ett barn i
skolåldern.
Jag har varit med i Stockholms Makalösa Föräldrar i 6 år och sitter med i styrelsen
där och har gjort det i alla år jag har varit medlem.
Jag är sedan ett år tillbaka även suppleant i Sveriges Makalösa Föräldrar och är nu
aktuell för att tillträda posten som kassör.
Vilket passar mig bra eftersom jag arbetar som ekonomiansvarig på en advokatfirma i
Stockholm, så detta känns som ett naturligt steg för mig.
Stockholm och Sveriges Makalösa Föräldrar tycker jag är två viktiga föreningar som
värnar om ensamståendes situation och deras behov.
Mina år i föreningarna har varit mycket givande och väldigt roliga, så jag ser fram
emot många mer år.
Marie-Louise Dolk
Jag är 52 år gammal och har varit medlem i MF i 13 år. Har varit ensamstående
förälder på heltid till Carl-Michael, 13 år. Sedan fyra år tillbaka är jag sambo med
Per-Erik som är pappa till Pontus, 10 år, som bor hos oss varannan vecka. Jag har
varit ordförande i Sth MF i 11 år, ansvarig arbetsgivare för anställd samordnare i Sth
MF, suttit en mandatperiod som ordinarie i riksstyrelsen, jobbat i valberedningen för
riks två mandatperioder, varit lägerledare många gånger, arrangerat föreläsningar,
fester, kurser etc. Utöver mitt engagemang i MF har jag i hela mitt yrkesliv varit
föreningsaktiv i olika sammanhang. Jag har en magisterexamen i svenska och arbetar
som handläggare på Högsta domstolen. Är en vass administratör helt enkelt. Håller
fokus och deadlines.
Min son och jag har ett gemensamt intresse. Vi hänger i stallet varje lördag och rider
tillsammans. Jättekul! Annars försöker jag ha en sund livsstil där träning är ett
naturligt inslag. Gärna en god bok när tiden tillåter.
Madelene Wennberg
Madelene Wennberg heter jag och sitter sedan 1 år tillbaka som suppleant i styrelsen
för SMF. Har varit medlem i SMF av och till sedan 2007, har sedan 10 år delad
vårdnad om min son och lever sedan 3 år tillbaka i en ny familj med barn. Jag vill
fortsätta verka för ensamföräldrars möjlighet till ett föräldraskap på lika villkor.
Bilden av familjen som "mamma, pappa, barn" har spelat ut sin roll, men fortfarande
är det kärnfamiljsnormen som styr mycket av beslutsfattandet i samhället. SMF har
för mig en viktig roll i att jobba med attitydförändringar och inkludering, och att göra
vår röst hörd i den politiska debatten.
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
38 (41)
Maja Nygren
Jag heter Maja Nygren och är 38 år. Bor i Umeå med mina två barn 6 och 8 år som
jag lever ensam med på heltid. Just nu studerar jag sociologi vid Umeå Universitet,
planerar att påbörja socionomutbildning till hösten och ev. väva in mer sociologi vid
sidan av detta.
Har sedan ett år tillbaka varit kassör i Umeås Makalösa Föräldrar. Så även detta år.
Jag tycker att det är kul att klura på projekt, hela kedjan från idé till bidragsansökan.
Eftersom friluftsliv (allt från korvgrillning till fiske, kajakpaddling, klättring,
fjällvandring och skidåkning) är ett stort intresse för mig är jag peppad på att på
lokalnivå ordna fler sådana aktiviteter.
Therese Ström
Jag heter Therese Ström och har varit med i Makalösa i många år. Jag har tidigare
suttit som riksordförande och nu som kassör i två år. Jag tycker fortfarande att det är
roligt att engagera mig i makalösa då vi bedriver ett viktigt arbete. En fråga som
ligger mig varmt om hjärtat är vårdnadsfreden och jag ser fram emot att kunna
utveckla detta arbete.
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
39 (41)
Mötesord
Ajournering- mötet kan skjutas upp, för tex lunch
Avlsag- ombud yrkar avslag på ett förslag, dvs personen håller inte med och tycker
att mötet ska säga nej till förslaget
Beslutsunderlag- förslagen, bifall och avslag sammanställs för underlag inför
årsmötesbesluten
Bifall- ombud yrkar bifall till ett förslag vilket innebär att personen stödjer förslaget
Föredragningslista/Dagordning- förteckning över de ärenden som ska
behandlas under mötet
Justering- korrigering, ändring, rättelse
Majoritet- när ett flertal röstar för ett förslag. Enkel majoritet (minst 50% av
rösterna) krävs för alla förslag utom stadgeändringar. Där krävs absolut majoritet,
dvs två tredjedels majoritet av de närvarande
Motion- förslag från medlem eller lokalförening
Nominera- föreslå en person
Omröstning- en omröstning kan ske på olika sätt: Acklamation- ombud röstar med
ja-rop på mötesordförandes förslag. Om någon då begär votering röstar ombuden
med röstkort som då delas ut. Om någon anser att ordföranden ser fel resultat ropar
man rösträkning. En tredje omröstning sker genom att rösträknarna räknar
röstkorten när ombuden håller upp dem
Ordningsfråga- en upplysning eller ett förslag som gäller själva mötet ( tex att
förhandlingarna går för fort). Det kan begäras när som helst under mötet och man får
ordet direkt efter den aktuella talaren.
Plenum- gemensamt sammanträde
Presidium- samlingsnamn för mötesordföranden och mötessekreteraren
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
40 (41)
Protokoll- ett dokument som beskriver vilka frågor mötet behandlat och vilka beslut
som fattats
Proposition- styrelsens egna förslag
Propositionsordning- mötesordöranden talar om på vilket sätt hon kommer att
ställa de olika förslagen mot varandra. Därefter frågar hon om mötet kan godkänna
propositionsordningen. Man har då möjlighet att protestera om man tycker att en
annan ordning vore att föredra.
Reservation- om man anser att ett beslut är felaktigt kan man reservera sig i en
fråga. Reservationen meddelas muntligt i samband med beslutet och lämnas skriftligt
innan mötets slut.
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm. Tfn: 070-20 23 010 Organisationsnummer: 802402-8709
BG: 5447-5892
www.makalosa.org,
41 (41)