Informationsblad väg 56 Heby

Väg 56 Heby–Stingtorpet–Tärnsjö
april 2015
Väg 56 Heby–Stingtorpet–Tärnsjö
november 2014
Våren
är här ochav
arbetet
att bygga
Ombyggnaden
väg 56med
mellan
Heby och
om
väg 56
mellan Heby
och Tärnsjö
till
Tärnsjö
till mötesfri
landsväg
är i full gång
mötesfri
landsväg fortgår.
Resultatet av
på både breddningsoch nybyggnadsde
arkeologiska
undersökningar
som
sträckan.
Arkeologiska
slutundersökningar
gjorts
med
nybyggnadssträckan
pågår längs
nu i den
norra
delen av nybyggnadsbörjar
nu bli klara.
sträckan.
Vad händer på delen Heby–Stingtorpet?
Vad
händer
på delen
Heby–Stingtorpet?
Det är
full aktivitet
på den
drygt 3 km långa sträckan
Heby och
Stingtorpet
med att bredda vägen.
Imellan
maj fortsätter
arbetet
med breddningssträckan
och cirSprängningen av(rondellen)
berget är klart
och utlastning
pågår.
kulationsplatsen
i korsningen
mellan
väg 56
och väg 72 i Heby byggs klar – asfaltering och montering
av
ska med
utföras.
Arbetena blir klara
under
året.
Viräcken
fyller upp
förstärkningslager
på hela
denna
sträcka
så
att
vi
får
en
trafiksäker
miljö
innan
vintern
Arbetet kan innebära begränsad framkomlighet på
anländer.under
När förstärkningslagret
är klart kommer vi att
sträckan
senare delen av sommaren.
avsluta arbetena för denna säsong.
Vad händer på delen Stingtorpet–Tärnsjö?
Vi startar
om
med
breddningssträckan
våren
med
Vintern
har
varit
gynnsam
och arbetet med
att2015
schakta
att
bygga
klart
cirkulationsplatsen
(rondellen)
i
korsberg och jord där vägen ska gå fram har gått bra.
ningen mellan väg 56 och väg 72 i Heby, göra klart asfalt
På den första milen av nybyggnadssträckan är terrasoch räcken. Sträckan ska vara helt färdig innan årsskiftet
seringsarbetena i stort sett klara och förstärkningslagret
2015/2016.
(krossat bergmaterial som läggs ut på terrassen) är
utlagt. Under våren påbörjas arbetet med att färdigställa
Vad händer på delen Stingtorpet–Tärnsjö?
diken och sidoområden.
Terrasseringsarbeten är i full produktion på den första
På
norra
av nysträckningen
pågår
fortfarande
ommilen
avdelen
nybyggnadssträckan
mellan
Stingtorpet
och
fattande
Tärnsjö. schakt- och sprängningsarbeten för att färdigställa terrasser. Med terrass menas den yta av
naturlig jord som man bygger vägen på. Terrassering
Schaktoch stora
sprängningsarbeten
pågår påavdenna
del
av
är
det första
momentet i byggandet
ny väg
och
vägbygget.
Vi
bygger
terrasser
av
jord
och
berg
på
hela
medför ofta mycket schaktningsarbeten och transport
sträckan.
av
massor.Dessa arbeten kommer att pågå under hela
Under våren börjar en betongbro byggas i Sinäs och
färdigställs under sommaren. Två rörbroar kommer att
Kortai höst
fakta– den ena för en bäck och den andra för
byggas
fotgängare och cyklister.
Vad: Om- och nybyggnad till mötesfri väg.
I sommar etableras ett asfaltsverk i Stingtorpets grusLängd:
Sammanlagt
23,4 km.
täkt
för att
tillverka beläggning
till vägbygget.
Sträckan
Sträckansom
sombyggs
byggs om
om är
är markerad
markerad med
med rött
rött.
vintern. Ett schaktlag kommer att starta från anslutningen med väg 56 i norr med schakt av jord och sten i
månadsskiftet
Korta faktaoktober/november.
Vad: Om- och nybyggnad av vägen mellan Heby och
Tärnsjö
till mötesfri
landsväg.
Heby–Stingtorpet,
3,4
Med terrass
menas den
yta avDelen
naturlig
jord som man
km, byggs om i dagens sträckning genom att vägen breddas.
bygger
på. Terrassering
detmötesfri
första stora
mo-i
Delenvägen
Stingtorpet–Tärnsjö
byggsärsom
landsväg
mentet
byggandet
av ny väg och medför ofta mycket
en 20 ikm
lång ny sträckning.
schaktningsarbeten och transport av massor.
Längd: Sammanlagt 23,4 km.
Varför: Öka trafiksäkerheten och framkomligheten samt
skydda grundvattenmagasinet Dalkarlsåsen.
Nuläge: Bygge pågår.
Entreprenör: NCC Construction Sverige AB
Varför: Öka trafiksäkerheten och framkomligheten samt
skydda grundvattenmagasinet Dalkarlsåsen.
Nuläge: Bygge pågår.
Entreprenör: NCC Construction Sverige AB.
www.trafikverket.se
Schakt i hård morän. Fotograf: Christer Jansson, NCC.
När undersökningen av våtmarken vid Hönsbäcksrännan gjordes behövdes
belysning och pump.
Här skottas träresterna fram i den blöta omgivningen.
Fynd av spetsade pinnar, bl.a. fiskeredskap
Vad har arkeologerna hittat?
Här fanns en hel del trärester, bl.a. spetsiga pinnar och
störar, som kan ha ingått i en spång. De dateras till yngre
järnålder, cirka 600 e Kr, och har i så fall inget samband med boplatsen. En återstående nöt att knäcka för
arkeologerna.
Under 2014 gjordes arkeologiska undersökningar av
fem stenåldersboplatser inom norra delen av vägprojektet. De ligger nu upp till 70 meter över havet,
men för ungefär 7000 år sedan låg de vid havsstranden,
en effekt av landhöjningen.
Boplatserna märks oftast som små stenröjda ytor i
terrängen. Där kan det finnas härdar och fyndmaterialet
är som regel föremål och avslag av kvarts. Ibland kan
det vara frågan om en tillfällig jaktplats och alltså inte
en permanent bosättning. Vid Hönsbäcksrännan ganska
långt norrut låg en boplats väl skyddad mellan två berg
och i anslutning till en mosse, som i något skede varit
del av en havsvik och sedan en kvarliggande insjö.
Trafikverket
Box 1140
631 80 Eskilstuna
Telefon: 0771- 921 921
www.trafikverket.se
Projektledare:
Knut Hawby
Telefon: 010-124 01 50
[email protected]
Nu under våren 2015 undersöker Stiftelsen Kulturmiljövård den sista boplatsen, en ganska stor yta vid Hällby.
Vill du veta mer?
Kontakta gärna Trafikverkets kundtjänst på telefon
0771-921 921 eller använd dig av kontaktuppgifterna.
Information om projektet finns också på Trafikverkets
webbplats: www.trafikverket.se/vag56heby-tarnsjo.
Biträdande projektledare:
Jesper Eriksson
Telefon: 070-108 93 20
[email protected]
Projektchef NCC:
Christer Jansson
Telefon: 070-293 85 26
[email protected]
Markförhandlare:
Dan Larsson
Telefon: 010-123 70 12
[email protected]
Platschef NCC:
Johan Eriksson
Telefon: 070-348 93 20
[email protected]
www.trafikverket.se