6§ KM¦OSHU %LOȴQJHU NXQGHQ 3UHHP DWW klara

DENNA ARTIKEL ÄR EN ANNONS
”
Rätt skyddsutrustning är
VIKTIGTOCH"ILÛNGERHAR
höga HSE-krav och
arbetar ständigt
med förbättringar.
kontroll återisoleras dessa, säger projektledaren Daniel Lindblad på Bilfinger.
Dessa projekt är vanligen mycket stora och
man arbetar nära Preems egen projektavdelning.
- Vi bistår redan i projektstadiet och hjälper till
med underlag. Vissa av våra medarbetare har
jobbat mot Preem i 25 år och har unika kunskaper om hur kundens anläggningar fungerar
i grunden.
Relativt nytt är att Preem i Göteborg nu även
kommer att utföra areaunderhåll i sin anläggning på samma sätt som i Lysekil. Bilfinger
kommer att sköta isoleringsarbetena för dessa.
- Ett enskilt stort projekt vi kommer att genomföra i Göteborg under det kommande året är
"ILÛNGERVARN½RMAREMANINOMISOLERINGUNDERSTOPPET)BAKGRUNDENSYNSVACUUMTORNETD½RVIBYTTEALLISOLERINGOCHT½CKPL¾TETTARBETE
SOMKR½VDENOGGRANNAFÏRBEREDELSEROCHSTORAINSATSERUNDERUTFÏRANDETFÏRATTKLARADENPRESSADETIDSPLANEN&OTO"ILÛNGER
att isolera om ett tanktak på 1 200 kvadratmeter. Vi har även ett så kallat vårstopp i Lysekil
under april-maj, säger Daniel Lindblad.
6§KM¦OSHU%LOȴQJHUNXQGHQ3UHHPDWW
klara konkurrensen
Så kallade stopp är mycket omfattande. Det
)NOM"ILÛNGERÛNNSDJUPKUNSKAPOMKUNDERNASBEHOVOCHFÏRUTS½TTNINGAR0REEMI,YSEKILOCH'ÏTEBORG½RETTBRA
EXEMPELP¾DETTAD½R"ILÛNGERBLANDANNATBIDRARMEDUNIKKOMPETENSINOMTEKNISKISOLERING
petens, säger John Ahl, ansvarig för rör och
Text: Anders Edström Frejman
B
kan handla både om revisionsstopp och rena
ombyggnationer.
- Då kan vi vara inne med 200 man under
några få veckor. Det ställer mycket stora krav
på säkerhet, planering och de anställdas komtryckkärl på Bilfinger.
ilfinger Industrial Services har en lång
derhåll inom isolering. Vi är dessutom ofta
ningar som inte bara klarar mycket låga eller
Miljöer med särskilda krav som på ett raffina-
historia som leverantör till Preem i Lyse-
inblandade i projekt, till exempel planerade
höga temperaturer i ledningarna utan även är
deri kräver ofta speciell kompetens och utrust-
kil. Speciellt när det kommer till isolering
underhållsstopp, säger Toni Eljert på Bil-
stryktåliga för yttre påverkan.
ning.
av rörledningar, tankar och andra behållare. Fö-
finger. Han är kundansvarig inom isolering
- För att säkerställa en tillförlitlig produktion
- Vi har till exempel svetsare som har profes-
retaget är ofta med till exempel vid nybyggna-
mot Preem.
året om har Preem ett omfattande förebyg-
sionell klätterutbildning. Tack vare sin unika
gande program för underhåll i Lysekil där vi
kompetens kan de på ett säkert sätt utföra
tion eller ombyggnationer.
- Vi var en av dem som var med och bygg-
Han berättar att samarbetet med Preem är
är inblandade. Med jämna mellanrum aviso-
inspektion och svetsarbeten på svårtillgängliga
de raffinaderiet i Lysekil en gång i tiden.
tätt och fruktbart. Tillsammans har man ex-
leras nämligen rör för att inspekteras bland
platser. På så sätt kan vi spara mycket tid och
Sedan dess har vi skött allt löpande un-
empelvis utvecklat standardiserade isolerlös-
annat med syfte att hitta korrosion. Efter
pengar för kunden, avslutar John Ahl.
24 BRANSCHAKTUELLT - ENERGI & INDUSTRI
WWW.BRANSCHAKTUELLT.SE
&OTO"ILÛNGER
Bilfinger Industrial Services huvudsakliga verksamhetsområden är ingenjörstjänster, underhåll
och service inom rör, el och instrument, isolering och ställningsbyggnad. Bolaget verkar huvudsakligen inom petrokemi-, papper&massa-, energi-, stål- och byggindustrin. I Sverige har
bolaget en omsättning på 1,2 miljarder kronor och cirka 1 250 anställda. Bolaget ingår i den
tyska Bilfinger-koncernen med över 70 000 anställda runt om i världen.
BRANSCHAKTUELLT - ENERGI & INDUSTRI 25
WWW.BRANSCHAKTUELLT.SE