Kommun version 7

KLARA SVPL
Lathund för Kommun
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
Innehåll
Bakgrund och beskrivning
Inkomna meddelanden
Kvittera meddelande
Administrativt meddelande
Admin/internt meddelande
Inkomna meddelanden – Felsänt meddelande
Lägg till/Ta bort medverkande part
Vidaresänd inkommet meddelande inom
egen organisation
Grafisk ärendeöversikt
Sök ärende
Ta bort meddelande i inkomna meddelanden
Registrera ny patient
Förberedd vårdbegäran Samtycke 1(2)
Förberedd vårdbegäran 2(2)
Vårdbegäran 1(3)
Vårdbegäran 2(3)
Vårdbegäran – Byte av medverkande part 3(3)
Meddelande till vård och omsorg
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
sid
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Inskrivningsmeddelande
Kallelse och underlag till vårdplanering
Samordnad plan vid utskrivning
- Kvittera
- Redigera/Avisera
- Redigera/Justera direkt
- Justera
Utskrivningsmeddelande
Information vid utskrivning
Avbrott i processen
Avsluta ärendet
Sändlista – Historik
Funktionsknappar
Ikoner i trädet
Meddelandeträdets struktur
Reservrutin, Reservnummer,
Skyddad identitet
sid
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Bakgrund och beskrivning
KLARA SVPL är ett IT-stöd för att på elektronisk väg kunna hantera den regiongemensamma rutinen för
samordnad vård- och omsorgsplaneringplanering. Verksamhetsansvarig beslutar om vem som ska vara
behörig och vilka dokument man då får hantera i systemet.
Viktigt att värdera och reflektera över dokumenten ur ett patientperspektiv.
Meddelandena i KLARA SVPL är en journalhandling som patienten kan ta del av.
De meddelanden som ingår i ett ärende är:
•
•
•
•
•
•
Förberedd Vårdbegäran
Vårdbegäran
Meddelande till Vård och omsorg
Inskrivningsmeddelande
Kallelse och underlag till vårdplan
Samordnad plan vid utskrivning
•
•
•
Utskrivningsmeddelande
Avbrott i processen
Information vid utskrivning
Utkast
Avisera
Kvittera
Kvittera
Kvittera
Kvittera - Redigera
Markera Färdig - Avisera
Justera, när alla markerat färdig
Kvittera
Kvittera
Kvittera – Avsluta ärende
Hänvisning i dokumentet
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
Hänvisning med utföraråtgärd
3
Inkomna meddelanden
1.
Meddelandetyp kan väljas
2.
Dubbelklicka på ett patientärende
för att öppna ärendet
3
1
4
3.
4.
Klicka på Filtrera om du är uppkopplad
längre tid eller för att uppdatera sidan
2
För att komma tillbaka till inkorgen
Klicka på Inkomna meddelanden
Meddelandetyp Omflyttning är enbart en notifiering
och går inte att kvittera, detta får tas bort från
Inkomna meddelanden
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
4
Kvittera meddelande
1. Kvittera
Det betyder att informationen mottagits
2. Är Info i fetstil finns där information,
klicka för att öppna
2
4
3. Klicka på Uppdatera bildvisning
utan att gå ur valt patientärende
för att se senaste åtgärd. Kan göras
i alla dokument under processen
4. Klicka på Inkomna meddelanden
för att komma tillbaka till inkorgen
3
När meddelandet är kvitterat försvinner
det automatiskt från Inkomna meddelanden
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
1
5
Administrativt meddelande
Meddelandet kan skapas av samtliga parter
som deltar i ärendet
Sjukhus
Primärvård
Kommun
Meddelandet kan aviseras när som helst
under ärendet och även flera gånger
i samma ärende
Meddelandet får inte innehålla någon
medicinsk information
1.
2.
3.
1
2
Klicka på Admin/internt meddelande
Välj Administrativt meddelande
Fyll i information och Avisera
Detta meddelande påverkar inte
ärendeprocessen
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
3
6
Admin/internt meddelande
Administrativt meddelande kan även aviseras
internt inom den egna organisationen
Meddelandet får inte innehålla någon
medicinsk information
1.
2.
3.
4.
5.
Klicka på Admin/internt meddelande
Välj Internt meddelande
Välj vilken enhet som ska medverka i
aktiviteten
Fyll i information och Avisera
I trädet visas vem meddelandet har
aviserats till
1
5
2
Meddelandet kan läsas av samtliga parter
Detta meddelande påverkar inte
ärendeprocessen
4
3
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
7
Inkomna meddelanden
Felsänt meddelande
Om meddelandet kommit till fel inkorg
1.
Klicka Felsänt
3
2.
Skriv ett Administrativt meddelande
för att meddela sjukhus och primärvård
(se sidan 6)
3.
Klicka på Inkomna meddelanden
för att komma tillbaka till inkorgen
2
Felsänt kan användas även efter att ett
inkommet meddelande kvitterats
1
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
8
Lägg till/ Ta bort medverkande part
1.
Högerklicka i trädet på ärendenummer
och välj Lägg till en medverkande
2.
Enbart enheter som är registrerade
som SVPL- enheter (fetstil) är möjliga
att välja
3.
Klicka på Välj
4.
Ta bort medverkande part
genom att högerklicka direkt på
namnet för den part som skall tas bort.
3
2
1
Den part som lagts till ersätter tidigare
part i ärendet
Vidaresänd meddelandet till vald part
(se sidan 10)
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
4
9
Vidaresänd inkommet kvitterat
meddelande inom egen organisation
Kvittera meddelandet innan det vidaresänds.
Öppna aktuellt meddelande från inkorgen
eller från meddelandeträdet
1.
2.
3.
4.
5.
Klicka på Sändlista nere
i högra hörnet
Markera raden för din enhet
Klicka på Vidaresänd
Välj en eller flera enheter inom egen
organisation som du vill vidaresända
till (SVPL- enhet är i fetstil)
Klicka på Vidaresänd
Ansvaret ligger kvar på den enhet som
vidaresänder
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
1
2
4
3
5
10
Grafisk ärendeöversikt
Denna vy används som en översikt över enhetens
Aktuella ärenden och/eller Avslutade ärenden
Det går att söka på:
- ärendenummer
- personid
- enhet
- aktuella
- avslutade
- från datum
- till datum
initierande part
aviserat men ej kvitterat av mottagande part
avvisat
kommentar finns vid gul markering
kvitterat meddelande
färdigt för justering av vårdplan
justerad vårdplan
vidaresänt meddelande
sjukhus
kommun
primärvård
Dubbelklicka på t ex ett kuvert eller pil under K för att öppna/se dokumentet
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
11
Sök ärende
Denna vy används som en översikt över enhetens
alla Aktuella ärenden och/eller Avslutade ärenden
1.
Klicka på Sök ärende
2.
Det går att söka efter specifika ärenden via:
Ärendenummer
Personid
Enhet
3
Sök på parter
Sök på mottagare
Aktuella
Avslutade
1
Från datum
Till datum
2
3. Klicka på Sök
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
12
Ta bort ett meddelande i
Inkomna meddelanden
1.
Bocka i rutan framför ärendet
2.
Klicka på Ta bort
2
1
Du tar bort meddelandet i Inkomna
meddelanden, inte patientärendet
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
13
Registrera ny patient
1.
Klicka på Patient
2.
Klicka på Ny Skriv in fullständigt
personnummer (12 siffror i en följd)
3.
Klicka på Västfolket. Uppgifter om
namn och adress hämtas från
befolkningsregistret (uppdatering av
adressändring görs då automatiskt)
4.
Möjlighet finns att fylla i namn på
närstående
5.
Kontrollera att uppgifterna stämmer
Klicka på Spara
6.
Patienten blir valbar i det vita fältet
7.
När raden med patientuppgifter
markerats syns personnummer och
namn längst upp i bild
8.
Klicka på Meddelanden för att påbörja
ärendet
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
7
6
8
1
2
3
4
Spara
5
14
Förberedd vårdbegäran
Samtycke
En förberedd vårdbegäran skapas i
förväg för att patientuppgifter skall
finnas tillgängliga och vara sökbara.
Den förberedda vårdbegäran ligger
utanför ärendet och kan inte läsas av
sjukhus eller primärvård
Bild 1(2)
1
För att påbörja en förberedd
vårdbegäran krävs samtycke
1.
2.
3.
Klicka på Samtycke
Klicka på Nytt
Registrera
2
3
I Samtyckesfönstret finns en möjlighet
att ange menprövning
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
15
Förberedd vårdbegäran
Bild 2(2)
När samtycke är registrerat
1
1.
Klicka på Meddelanden
2.
Klicka på Förberedd vårdbegäran
3.
Fyll i Kontakter (se sidan 18) och
2
övrig information
4.
Spara som Utkast
3
Kan redigeras och sparas återigen som utkast
Viktigt att ändra datum vid uppdatering
3
4
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
15
16
Vårdbegäran
Bild 1(3)
Vårdbegäran aviseras från kommun eller primärvård
till sjukhusets akutmottagning
Vårdbegäran kan även aviseras från
kommun till primärvård
1
2
1. Klicka på Vårdbegäran
2. Finns en förberedd vårdbegäran genereras en
dialogruta med möjligheten att välja en ”tom” eller
”redigera tidigare ifylld vårdbegäran”
3. Bild för Medverkande enheter visas.
Ange vilka enheter som deltar i ärendet
genom att klicka på pil (favoritlista = samarbetspartners)
Finns inte sökt enhet i favoritlistan, klicka på Katalog och
sök upp enheten (fet stil)
4. Klicka på Välj
5. Dialogrutan Registrera samtycke visas
Patienten måste lämna sitt samtycke
6. Registrera
3
4
5
6
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
17
Vårdbegäran
1.
2.
3.
4.
5.
Bild 2(3)
Klicka på Kontakter
Klicka på Ny
Skriv in patientansvarig eller tjänstgörande
sjuksköterska med tillgängligt
telefonnummer/Fax, även jourtid. Flera
kontakter kan anges
Klicka på Spara
Klicka på Stäng
1
2
3
4
I Vårdbegäran beskrivs hälso- och funktionstillstånd
samt annan betydelsefull information avseende
patienten före ankomst till sjukhuset. I rutan
Åtgärd innan ankomst anges t ex om läkarkontakt
tagits
6.
7.
Klicka i om patienten är inskriven i
hemsjukvården, har trygghetslarm och/eller
hemtjänst samt övrig information
5
6
7
Avisera
Kontakter blir fetstil om innehåll finns och uppgifterna följer ärendet
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
18
Vårdbegäran – Byte av medverkande part
Om ärendet, efter att vårdbegäran aviserats, ska hanteras av annan
enhet/inkorg inom kommunen
Bild 3(3)
Vårdbegäran aviseras från den enhet man
är inloggad på
Byt därefter medverkande enhet till den
enhet som fortsättningsvis ska få de
inkomna meddelandena
1.
2.
3.
4.
5.
1
Högerklicka i trädet på egen
organisation
Klicka på Byt medverkande
Klicka på OK
Enbart enheter som är registrerade
som SVPL- enheter är möjliga att
välja
Klicka på Välj
Den part som lagts till ersätter tidigare part
i ärendet
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
2
3
4
5
19
Meddelande till vård och omsorg
Föregås i regel av en vårdbegäran från
kommun eller primärvård men kan även
aviseras med patientens samtycke av
sjukhuset utan föregående meddelande
Meddelandet kan även aviseras från
Primärvård/VC/Jourmottagning till
Kommunen
Bedöms patienten inte vara behov av
slutenvård aviseras Meddelande till vård
och omsorg av akutmottagningen till
kommun och primärvård
1.
Kvittera
1
Kommunen avslutar därefter ärendet
Om patienten sedan tidigare har kommunala insatser
måste sjukhuset meddela kommunen via en telefonkontakt
att patienten skickas hem
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
20
Inskrivningsmeddelande
Aviseras från sjukhus då patienten
läggs in på avdelning
1
1. Klicka på Kontakter
2. Klicka på NY
3. Fyll i ansvarig i kommunen
med tillgängliga telefonnummer/Fax
och eventuellt även jourtelefon.
Flera kontakter kan anges
2
3
4
5
4. Klicka på Spara
5. Klicka på Stäng
6. Kvittera
6
Kontakter blir fetstil om innehåll finns
och uppgifterna följer ärendet
Skapadför
förSAMSA
SAMSAavavLena
LenaArvidsson
Arvidsson
Skapad
MarieSteffenburg
SteffenburgWennberg
Wennberg
&&Marie
Version 4 Version
2011-05-02
2015-05-26
7
21
18
Kallelse och underlag till vårdplanering
1.
2.
3.
4.
5.
Dubbelklicka på ärendet i inkorgen för
att få upp Kallelse+underlag
Klicka på Kontakter och skriv in namn och
telefonnummer/Fax till den som handlägger
ärendet om detta inte är ifyllt sedan tidigare
Flera kontakter kan anges
Mötesform har angivits: direktmöte,
telemöte eller videomöte
Är mötesformen videomöte finns en länk
tillgänglig
Kvittera
1
2
2
3
4
Eventuellt tillägg/förfrågan inför vård- och
omsorgsplaneringen kan göras genom att ringa
avdelningen eller skicka ett Administrativt
meddelande
5
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
22
Samordnad plan vid utskrivning
Kvittera
Bild 1(4)
Samordnad plan vid utskrivning kan
aviseras upprepade gånger och för
varje gång skapas en ny version
2
1.
Detta visas i Aktuell version
2.
Ta del av all information i
respektive flik före kvittering
3.
Kvittera
4.
Dubbelklicka på meddelandet
Vårdplan i trädet för att
Redigera direkt (se sidan 24)
1
4
3
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
23
Samordnad plan vid utskrivning
Redigera - Avisera
Bild 2(4)
Öppna Samordnad plan vid utskrivning genom
att dubbelklicka på dokumentet i ärendeträdet
1.
Klicka på Redigera
2.
Skriv in den/de som deltar på
vård- och omsorgsplaneringen med
tillgängligt telefonnummer på raden för
Kommun
3.
Eventuell komplettering till
vård- och omsorgsplaneringen
dokumenteras i flikarna
Gemensam och Kommun
4.
I kommunfliken måste det även registreras
om patienten är inskriven i hemsjukvården
5.
Markera Färdig
6.
Avisera
3
2
5
1
6
3
4
Genomfört mötesdatum kan fyllas i av
Kommunen om detta ej finns angivet
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
24
Samordnad plan vid utskrivning
Redigera – Justera direkt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Klicka på Redigera
Skriv in den/de som deltar på vård- och
omsorgsplaneringen med tillgängligt
telefonnummer på raden för Kommun
Eventuell komplettering till vård- och
omsorgsplaneringen dokumenteras i fliken
Gemensam och/eller kommun
I kommunfliken registreras om patienten är
inskriven i hemsjukvården
Markera Färdig
Om du är sista part som markerat Färdig
genereras meddelandet: ”Den samordnade
planen är nu klar att justera…”
Justera
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
3
Bild 3(4)
4
2
5
6
1
7
25
Samordnad plan vid utskrivning
Justera
Bild 4(4)
Samordnad plan vid utskrivning som ska
justeras kommer som ett meddelande i
Inkomna meddelande när samtliga parter
markerat Färdig
1
Ärendet kan också bevakas i Grafiska
ärendeöversikten och visas med röd bakgrund
och vitt kuvert
Färdig för justering
Justerad
1.
2.
3.
Klicka på
under Samordnad plan vid
utskrivning för att få upp ärendet
Justera – snarast, helst omgående efter
genomläsning, när alla
samverkansparter markerat Färdig
När samtliga parter har justerat den
samordnade planen är den upprättad.
Namn och datum kommer automatiskt i
rutorna
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
2
3
26
Utskrivningsmeddelande
Ansvarig sjukhusläkare beslutar
när patienten är utskrivningsklar
Utskrivningsmeddelandet kan
aviseras med samma datum
som utskrivningsklar, men
senast dagen före planerad
utskrivning
1. Kvittera
1
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
27
Information vid utskrivning
Information om vårdtillfället dokumenteras av
sjukhuset under rubriken Vårdsammanfattning
så att överlämnande av ansvar för patienten,
enligt upprättad Samordnad plan vid utskrivning
kan genomföras.
Om informationen finns i Kallelse och underlag
för vårdplanering samt i Samordnad plan vid
utskrivning hänvisas till dessa
Förändringar som skett efter
vård- och omsorgsplaneringen och som inte
påverkar behovet av vård- och omsorgsinsatser
står i Vårdsammanfattningen
Här dokumenteras också om patienten skrivs
ut till sin bostad, korttidsplats eller annan
vistelseadress
1
1. Kvittera
För att avsluta ärendet (se sidan 30)
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
28
Avbrott i processen
Avbrott i processen används om vård- och
omsorgsplaneringsprocessen fördröjs eller avbryts av någon
anledning t.ex. förändrat tillstånd, avliden, patienten vill inte
fortsätta processen eller smitta på enheten
Nytt planerat utskrivningsklardatum kan anges. I och med detta
meddelande görs halt i beräkning av karensdagar/betaldagar. Om
utskrivningsklar blir aktuellt inom 7 kalenderdagar efter det att Avbrott i
processen har aviserats kan aktuell Samordnad plan vid utskrivning
gälla
Om mer än 7 kalenderdagar har förflutit sedan Avbrott i processen
aviserats, makuleras Kallelse + underlag automatiskt. Ny Kallelse +
underlag aviseras samt en ny vård- och omsorgsplanering genomförs
Utskrivningsmeddelande och eventuellt Information vid
utskrivning makuleras alltid direkt vid Avbrott i processen
1.
Kvittera
Kommunen avslutar ärendet i de fall patienten har avlidit
eller då patienten själv väljer att inte fortsätta processen
1
Om meddelande Utskrivningsklar inte aviserats innan Avbrott i
processen kommer en notifiering i Inkomna meddelanden när Avbrott i
processen avslutats
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
29
Avsluta ärendet
Ärendet avslutas när
•
Meddelande till vård och omsorg inkommit
•
Information vid utskrivning inkommit
•
vid Avbrott i processen i de fall
- patienten avlidit
- inte har några behov av insatser efter hemgång
- patienten vill inte fortsätta processen
När ett ärende avslutas låses alla ingående
meddelanden, så att det inte är möjligt att
exempelvis redigera, kvittera eller justera
Klicka på Avsluta ärendet genom att högerklicka på
aktuellt ärendenummer i trädet. Ärendet kan avslutas
när som helst i processen
2. När valet Avsluta ärendet aktiveras visas
informationsrutan om betalningsstatus. Denna ruta
kommer upp för att det skall framgå om alla steg i
processen är uppfyllda
3. Ja
1
2
1.
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
3
30
Sändlista - Historik
1.
Sändlistan maximeras och minimeras med
knappen Sändlista. I Sändlistan framgår
även vilken/vilka enheter som aviserat eller
vidaresänt
2.
Högerklicka för att se person/organisation
3.
Via knappen Historik är det möjligt att
visa tidigare version, Visa version, av
meddelandet samt att se vilka användare
som hanterat ett meddelande, Visa
användarspår
4.
I Användarspår framgår det vad en
användare gjort i olika versioner av
meddelandet
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
3
1
1
2
3
4
31
Funktionsknappar
Redigera
För att skriva i ett redan skapat dokument
Utkast
Det som dokumenterats sparas och kan ses på den egna enheten. Låser ärendet för övriga parter.
Publicera
Det som dokumenterats sparas och kan sökas upp av alla deltagande parter. Dokumentet för inte
processen vidare, går inte att arbeta i och visas ej i Inkomna meddelanden.
Avisera
Dokumentet är tillgängligt för alla deltagande parter. För processen vidare och visas i Inkomna
meddelande
Justera
Justera Samordnad plan vid utskrivning, särskild behörighet krävs. Är gråmarkerad tills alla deltagande
parter markerat färdig
Kvittera
Bekräftar att meddelandet mottagits. Meddelandet försvinner från inkorgen efter kvittering.
Makulera
Ett dokument tas bort. Rött kryss visas i trädet.
Felsänt
Används då meddelande skulle aviserats till annan enhet. Rött stopptecken visas i trädet.
Historik
Visar tidigare version av meddelandet samt vilka användare som hanterat ett meddelande.
Forcera
I undantagsfall kan forcering av Samordnad plan vid utskrivning användas av sjukhus och särskild
behörighet krävs. Det krävs att en kommentar skrivs som motiverar forceringen, kommentarrutan öppnas
automatiskt.
Utskrift
Skriva ut meddelandet
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
32
Ikoner i trädet
•
•
•
Pågående ärende
Initierande enhet
Deltagande enheter
•
•
Vårdbegäran
Administrativt meddelande
•
•
•
•
•
•
•
Inskrivningsmeddelande
Kallelse och underlag
Samordnad plan
Avbrott i processen
Utskrivningsklar
Information vid utskrivning
Tidigare/Avslutat ärende
•
Oförändrad vård- och
omsorgsinsats – OFVI
(endast i Göteborgsområdet)
Skapad
Skapad för
för SAMSA
SAMSA av
av Lena
Lena Arvidsson
Arvidsson
&
Marie
Steffenburg
Wennberg
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26
Version 7
Version 4 2011-05-02
33
30
Meddelandeträdets struktur
Under varje meddelande finns information. Dubbelklicka på aktuellt meddelande för att se
information och klicka på plus tecknet för att se vem/vilka som tagit del av meddelandet
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
34
Reservrutin
•
Lathund samt blanketter, som kan fyllas i, finns på www.vgregion.se/svpl
under Reservrutin KLARA SVPL. Blanketterna skrivs ut och faxas till
berörda parter
Reservnummer
•
Ärende där patient har reservnummer enligt BefReg (Befolkningsregistret)
kan användas i KLARA SVPL
Skyddad identitet
•
Ärende där patient har skyddad identitet handläggs inte enligt rutinen för
samordnad vård- och omsorgsplaneringplanering. Se lokala rutiner inom
verksamheten
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-05-26 Version 7
35