KLARA SVPL Lathund för Kommunen

KLARA SVPL
Lathund för Kommun
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
Innehåll
Bakgrund och beskrivning
Inkomna meddelanden
Kvittera meddelande
Administrativt meddelande
Inkomna meddelanden – Felsänt meddelande
Lägga till medverkande part
Vidaresänd inkommet meddelande inom egen
organisation
Grafisk ärendeöversikt
Sök ärende
Ta bort ärende i inkomna meddelanden
Registrera ny patient
Förberedd vårdbegäran Samtycke 1(2)
Förberedd vårdbegäran 2(2)
Vårdbegäran 1(3)
Vårdbegäran 2(3)
Vårdbegäran – Byte av medverkande part 3(3)
Meddelande till vård och omsorg
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
sid
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Inskrivningsmeddelande
Kallelse och underlag till vårdplanering
Vårdplan – Kvittera
Vårdplan – Redigera – Avisera
Vårdplan – Justera direkt
Vårdplan – Justera
Utskrivningsmeddelande
Information vid utskrivning
Avbrott i processen
Avsluta ärendet
Sändlista – Historik
Funktionsknappar
Ikoner
Ikoner i trädet
Meddelandeträdets struktur
Reservrutin, Reservnummer,
Skyddad identitet
sid
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Bakgrund och beskrivning
KLARA SVPL är ett IT-stöd för att på elektronisk väg kunna hantera den regiongemensamma rutinen för
samordnad vård- och omsorgsplaneringplanering. Verksamhetsansvarig beslutar om vem som ska vara
behörig och vilka dokument man då får hantera i systemet.
Viktigt att värdera och reflektera över dokumenten med patienten i centrum.
KLARA SVPL är en journalhandling som patienten har möjlighet att ta del av.
De meddelanden som ingår i ett ärende är:
•
•
•
•
•
•
Förberedd Vårdbegäran
Vårdbegäran
Meddelande till Vård och omsorg
Inskrivningsmeddelande
Kallelse och underlag till vårdplan
Vårdplan/ Förkortad vårdplan
•
•
•
Utskrivningsmeddelande
Avbrott i processen
Information vid utskrivning
Utkast
Avisera
Kvittera
Kvittera
Kvittera
Kvittera - Redigera –
Markera Färdig - Avisera
Justera, när alla markerat färdig
Kvittera
Kvittera
Kvittera – Avsluta ärende
Hänvisning i dokumentet
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
Hänvisning med utföraråtgärd
3
Inkomna meddelanden
1.
Meddelandetyp kan väljas
2.
Dubbelklicka på ett
patientärende för att öppna
ärendet
3
4
3.
Klicka på Filtrera om du är
uppkopplad längre tid eller för att
uppdatera sidan
4.
Klicka på Inkomna meddelanden
för att komma tillbaka till inkorgen
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
1
2
4
Kvittera meddelande
1. Kvittera
Det betyder att informationen
mottagits
2. Klicka på Uppdatera bildvisning
utan att gå ur valt patientärende
för att se senaste åtgärd. Kan göras
i alla dokument under processen
3
3. Klicka på Inkomna meddelanden
för att komma tillbaka till inkorgen
När det inkomna meddelandet är kvitterat
försvinner det automatiskt från Inkomna
meddelanden
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
2
1
5
Administrativt Meddelande
Kan skapas av alla parter
Sjukhus
Primärvård
Kommun
när som helst under
ärendets gång och även
flera gånger i samma ärende
Meddelandet får INTE innehålla
medicinsk information
Detta meddelande påverkar
inte ärendeprocessen
1. Avisera
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
1
6
Inkomna meddelanden
Felsänt meddelande
Om meddelandet kommit till fel inkorg
1.
Klicka Felsänt
3
2.
3.
Skriv ett Administrativt
meddelande för att meddela
sjukhus och primärvård
(se sidan 6)
2
Klicka på Inkomna meddelanden
för att komma tillbaka till inkorgen
1
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
7
Lägga till medverkande part
1.
Högerklicka i trädet på ärendenummer
och välj Lägg till en medverkande
2.
Enbart enheter som är registrerade
som SVPL- enheter (fetstil) är möjliga
att välja
3.
Klicka på Välj
4.
Ta bort medverkande part
genom att högerklicka direkt på
namnet för den part som skall tas bort.
Den part som lagts till ersätter tidigare
part i ärendet
Vidaresänd meddelandet till vald part
(se sidan 9)
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
1
2
3
4
8
Vidaresänd inkommet kvitterat
meddelande inom egen organisation
Kvittera meddelandet innan det
vidaresänds. Öppna aktuellt
meddelande från inkorgen eller
från meddelandeträdet
1.
2.
3.
4.
5.
Klicka på Sändlista nere i
högra hörnet
Markera raden för din enhet
Klicka på Vidaresänd
Välj enhet inom den egna
organisationen du vill sända till
(SVPL- enhet är i fetstil)
Klicka på Välj
4
1
3
2
5
Ansvaret ligger kvar på den enhet som vidaresänder
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
9
Grafisk ärendeöversikt
Denna vy används som en översikt över enhetens
aktuella ärenden eller avslutade ärenden
Det går att söka på:
- ärendenummer
- personid
- enhet
- aktuella
- avslutade
- från datum
- till datum
sjukhus
kommun
primärvård
initierande part
aviserat men ej kvitterat av
mottagande part
avvisat
kommentar finns vid gul markering
kvitterat meddelande
färdigt för justering av vårdplan
justerad vårdplan
vidaresänt meddelande
Dubbelklicka på t ex ett kuvert eller pil under K för att öppna/se dokumentet
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
10
Sök ärende
Denna vy används som en översikt över enhetens alla
aktuella ärenden eller avslutade ärenden
2
3
1
1.
Klicka på Sök ärende
2.
Det går att söka efter
specifika ärenden via:
Ärendenummer
Personid
Enhet
Sök på parter
Sök på mottagare
3.
Aktuella
Avslutade
Från datum
Till datum
Klicka på Sök
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
-
11
Ta bort ett meddelande i
Inkomna meddelanden
1.
Bocka i rutan framför ärendet
2
2.
Klicka på Ta bort
1
Du tar bort meddelandet i Inkomna
meddelanden, inte patientärendet
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
12
Registrera ny patient
1.
Klicka på Patient
2.
Klicka på Ny Skriv in fullständigt
personnummer (12 siffror i en följd)
3.
Klicka på Västfolket. Uppgifter om
namn och adress hämtas från
befolkningsregistret (uppdatering av
adressändring görs då automatiskt)
4.
Möjlighet finns att fylla i namn på
närstående
5.
Kontrollera att uppgifterna stämmer
Klicka på Spara
6.
Patienten blir valbar i det vita fältet
7.
När raden med patientuppgifter
markerats syns personnummer och
namn längst upp i bild
8.
Klicka på Meddelanden för att påbörja
ärendet
Skapad
för SAMSA
av Lena
Arvidsson
Skapad
för SAMSA
av Lena
Arvidsson
&
Marie
Steffenburg
Wennberg
& Marie Steffenburg Wennberg
Version 1 2010-09-23
2015-01-30 Version 6
7
6
8
1
2
3
4
Spara
5
13
Förberedd vårdbegäran
Samtycke
Bild 1(2)
En förberedd vårdbegäran skapas i
förväg för att patientuppgifter skall
finnas tillgängliga och vara sökbara.
Den förberedda vårdbegäran ligger
utanför ärendet.
1
För att påbörja en förberedd
vårdbegäran krävs samtycke
1.
2.
3.
Klicka på Samtycke
Klicka på Nytt
Registrera
2
Registrera
2
3
I Samtyckesfönstret finns en möjlighet
att ange menprövning
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
14
Förberedd vårdbegäran
Bild 2(2)
När samtycke är registrerat
1
1.
Klicka på Meddelanden
2.
Klicka på Förberedd vårdbegäran
3.
Fyll i Kontakter (se sidan 17) och
2
övrig information
4.
Spara som Utkast
3
3
Kan redigeras och sparas då återigen som
utkast
4
Skapad
för SAMSA
av Lena
Arvidsson
Skapad
för SAMSA
av Lena
Arvidsson
&
Marie
Steffenburg
Wennberg
& Marie Steffenburg Wennberg
Version 1 2010-09-23
2015-01-30 Version 6
15
Vårdbegäran
Bild 1(3)
Vårdbegäran aviseras från kommun eller primärvård
till sjukhusets akutmottagning
Vårdbegäran kan även aviseras från
kommun till primärvård
2
1
3
1. Klicka på Vårdbegäran
2. Bild för Medverkande enheter visas
Ange vilka enheter som deltar i ärendet
genom att klicka på pil (favoritlista =samarbetspartners)
3. Finns inte sökt enhet i favoritlistan,
klicka på Katalog och sök upp enheten (fet stil)
4. Klicka på Välj
5. Dialogrutan Registrera samtycke visas
Patienten måste först lämna sitt samtycke även om det
redan är registrerat i samband med Förberedd
vårdbegäran
6. Finns det en förberedd vårdbegäran genereras en
dialogruta och möjlighet finns att få med den information
som finns lagrad i ”Förberedd vårdbegäran” till den
vårdbegäran som just påbörjats
Skapad
för SAMSA
av Lena
Arvidsson
Skapad
för SAMSA
av Lena
Arvidsson
&
Marie
Steffenburg
Wennberg
& Marie Steffenburg Wennberg
Version 1 2010-09-23
2015-01-30 Version 6
4
5
6
16
Vårdbegäran
1.
2.
3.
4.
5.
Bild 2(3)
Klicka på Kontakter
Klicka på Ny
Skriv in patientansvarig eller tjänstgörande
sjuksköterska med tillgängligt telefonnummer,
även jourtid
Klicka på Spara
Klicka på Stäng
1
2
3
I vårdbegäran beskrivs hälso- och funktionstillstånd
samt annan betydelsefull information avseende
patienten före ankomst till sjukhuset. I rutan
Åtgärd innan ankomst anges t ex om läkarkontakt
tagits
6.
7.
Klicka i om patienten är inskriven i
hemsjukvården, har trygghetslarm och/eller
hemtjänst samt övrig information
4
5
6
7
Avisera
Kontakter blir fetstil om innehåll finns och uppgifterna
följer ärendet
Skapad
för SAMSA
av Lena
Arvidsson
Skapad
för SAMSA
av Lena
Arvidsson
&
Marie
Steffenburg
Wennberg
& Marie Steffenburg Wennberg
Version 1 2010-09-23
2015-01-30 Version 6
17
Vårdbegäran – Byte av medverkande part
Om ärendet, efter att vårdbegäran aviserats, ska hanteras av annan
enhet/inkorg inom kommunen
Bild 3(3)
Vårdbegäran aviseras (se sidan 17) från
den enhet man är inloggad på
Byt därefter medverkande enhet till den
enhet som fortsättningsvis ska få de
inkomna meddelandena
1.
2.
3.
4.
5.
1
Högerklicka i trädet på egen
organisation
Klicka på Byt medverkande
Klicka på OK
Enbart enheter som är registrerade
som SVPL- enheter är möjliga att
välja
Klicka på Välj
Den part som lagts till ersätter tidigare part
i ärendet
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
2
3
4
5
18
Meddelande till vård och omsorg
Föregås i regel av en vårdbegäran
från kommun eller primärvård
Meddelandet kan även aviseras från
Primärvård/VC/Jourmottagning till
Kommunen
Aviseras av sjukhusets
akutmottagning till kommun och
primärvård för att meddela att
patienten ej bedöms vara i behov av
slutenvård och återgår till sitt boende
1. Kvittera
Kommunen avslutar därefter ärendet
1
Om patienten sedan tidigare har kommunala insatser måste sjukhuset
meddela kommunen via en telefonkontakt att patienten skickas hem
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
Skapad
för Steffenburg
SAMSA av Lena
Arvidsson
& Marie
Wennberg
& Marie Steffenburg Wennberg
Version 1 2010-09-23
2015-01-30 Version 6
19
Inskrivningsmeddelande
Aviseras från sjukhus då patienten
läggs in på avdelning
1
1. Klicka på Kontakter
2. Klicka på NY
3. Skriv in ansvarig i kommunen
med tillgängliga telefonnummer
och eventuellt även jourtelefon
2
3
4. Klicka på Spara
5. Klicka på Stäng
4
5
6. Kvittera
Kontakter blir fetstil om innehåll finns
och uppgifterna följer ärendet
Skapadför
förSAMSA
SAMSAavavLena
LenaArvidsson
Arvidsson
Skapad
MarieSteffenburg
SteffenburgWennberg
Wennberg
&&Marie
Version 4 Version
2011-05-02
2015-01-30
6
6
20
18
Kallelse och underlag till vårdplanering
1.
Dubbelklicka på ärendet i inkorgen för
att få upp Kallelse+underlag
2.
Klicka på Kontakter
3.
Klicka på Ny
Fyll i namn och telefonnummer till den
som handlägger ärendet om detta inte
är ifyllt sedan tidigare
4.
Klicka på Spara
5.
Klicka på Stäng
6.
Eventuellt tillägg/förfrågan inför vårdoch omsorgsplaneringen kan göras
genom att ringa avdelningen eller skicka
ett Administrativt meddelande
7.
1
2
3
6
4
5
Kvittera
Administrativt meddelande får inte innehålla
patientdata, ex. medicinsk information
7
Kontakter blir fetstil om innehåll finns och uppgifterna
följer ärendet
Skapad
för SAMSA
av Lena
Arvidsson
Skapad
för SAMSA
av Lena
Arvidsson
& Marie
Steffenburg
Wennberg
& Marie
Steffenburg
Wennberg
VersionVersion
1 2010-09-23
2015-01-30
6
21
Vårdplan - Kvittera
Bild 1(4)
Vårdplanen kan aviseras upprepade
gånger och för varje gång skapas en
ny version
1
2
1.
Detta visas i Aktuell version
2.
Ta del av all information i
respektive flik före kvittering
3.
Kvittera
4.
Dubbelklicka på meddelandet
Vårdplan i trädet för att
Redigera direkt (se sidan 23)
4
3
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
Skapad
för SAMSA
av Lena
Arvidsson
& Marie
Steffenburg
Wennberg
& Marie
Steffenburg
Wennberg
Version
1 2010-09-23
2015-01-30 Version 6
22
Vårdplan
Redigera - Avisera
Bild 2(4)
Öppna Vårdplan genom att dubbelklicka
på dokumentet i ärendeträdet
1.
Klicka på Redigera
2.
Skriv in den/de som deltar på
vårdplaneringen med tillgängligt
telefonnummer på raden för Kommun
3.
Eventuell komplettering till
vård-och omsorgsplaneringen
dokumenteras i flikarna
Gemensam och Kommun
4.
I kommunfliken måste det även
registreras om patienten är
inskriven i hemsjukvården
5.
Markera Färdig
6.
Avisera
3
2
5
1
6
4
Genomfört mötesdatum kan fyllas i av kommunen
om detta ej finns angivet
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
23
Vårdplan
Redigera – Justera direkt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Klicka på Redigera
Skriv in den/de som deltar på
vårdplaneringen med tillgängligt
telefonnummer på raden för Kommun
Eventuell komplettering till vård- och
omsorgsplaneringen dokumenteras i fliken
Gemensam
I kommunfliken registreras om patienten är
inskriven i hemsjukvården
Markera Färdig
Om du är sista part som markerat Färdig
genereras meddelandet: ”Vårdplanen är nu
klar att justera”
Justera
3
Bild 3(4)
4
2
5
6
1
7
Avisera om justering inte görs direkt
(se sidan 23)
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
24
Vårdplan
Bild 4(4)
Justera
Vårdplan som skall justeras kommer som
ett meddelande i Inkomna meddelande
när samtliga markerat Färdig. Ärendet
kan också bevakas i Grafiska Ärendeöversikten
och visas med röd bakgrund och vitt kuvert
1
Färdigt för justering i Vårdplan
Justerad
1.
Klicka på
under Vårdplan för att få
upp ärendet
2.
Justera - snarast, helst omgående efter
genomläsning, när alla samverkansparter
markerat Färdig
3.
När samtliga parter har justerat
vårdplanen är den upprättad.
Namn och datum kommer automatiskt i
rutorna
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
2
3
25
Utskrivningsmeddelande
Ansvarig sjukhusläkare beslutar
när patienten är utskrivningsklar
Utskrivningsmeddelandet kan
aviseras med samma datum
som utskrivningsklar, men
senast dagen före planerad
utskrivning
1. Kvittera
1
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
26
Information vid utskrivning
Information om vårdtillfället dokumenteras av
sjukhuset under rubriken Vårdsammanfattning
så att överlämnande av ansvar för patienten,
enligt upprättad vårdplan, kan genomföras.
Om informationen finns i Kallelse och underlag
för vårdplanering samt Vårdplan hänvisas till
dessa
Förändringar som skett efter
Vårdplaneringen och som inte påverkar
behovet av vård- och omsorgsinsatser
står i Vårdsammanfattningen
I meddelandet dokumenteras också om
patienten skrivs ut till sin bostad, korttidsplats
eller annan vistelseadress
1.
1
Kvittera
För att avsluta ärendet (se sidan 29)
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
27
Avbrott i processen
Avbrott i processen används om vårdplaneringsprocessen
fördröjs eller avbryts av någon anledning t.ex.
•
•
förändrat tillstånd
patienten avlider
Nytt planerat utskrivningsklardatum kan anges. I och
med detta meddelande görs halt i beräkning av
karensdagar/betaldagar. Om utskrivningsklar blir
aktuellt inom 7 kalenderdagar efter det att Avbrott i
processen har aviserats kan aktuell vårdplan gälla
Om mer än 7 kalenderdagar har förflutit sedan
Avbrott i processen aviserats makuleras
Kallelse + underlag automatiskt. Ny Kallelse +
underlag aviseras samt ny vård- och omsorgsplanering
ska genomföras
1.
Kvittera
1
Avsluta ärendet i de fall patienten har avlidit eller inte
har behov av insatser efter hemgång
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
28
Avsluta ärendet
Ärendet avslutas när
•
Meddelande till vård och omsorg inkommit
•
Information vid utskrivning inkommit
•
vid Avbrott i processen i de fall
- patienten avlidit
- inte har några behov av insatser efter hemgång
Endast kommun kan avsluta ett ärende.
När ett ärende avslutas låses alla ingående
meddelanden, så att det inte är möjligt att
exempelvis redigera, kvittera eller justera
Klicka på Avsluta ärendet genom att högerklicka på
aktuellt ärendenummer i trädet. Ärendet kan avslutas
när som helst i processen
2. När valet Avsluta ärendet aktiveras visas
informationsrutan om betalningsstatus. Denna ruta
kommer upp för att det skall framgå om alla steg i
processen är uppfyllda
3. Ja
1
2
1.
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
3
29
Sändlista - Historik
1.
Sändlistan maximeras och
minimeras med knappen Sändlista.
I Sändlistan framgår även vilken
enhet som aviserat/vidaresänt
(högerklicka för att se
person/organisation)
2.
Via knappen Historik är det möjligt
att visa tidigare version (Visa
version) av meddelandet samt att se
vilka användare som hanterat ett
meddelande (Visa användarspår)
3.
I Användarspår framgår det vad en
användare gjort i olika versioner av
meddelandet
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
2
1
2
3
3
30
Funktionsknappar
Redigera
För att skriva i ett redan skapat dokument
Utkast
Det som dokumenterats sparas och kan ses på den egna enheten. Låser ärendet för övriga parter.
Publicera
Det som dokumenterats sparas och kan sökas upp av alla deltagande parter. Dokumentet för inte
processen vidare, går inte att arbeta i och visas ej i Inkomna meddelanden.
Avisera
Dokumentet är tillgängligt för alla deltagande parter. För processen vidare och visas i Inkomna
meddelande
Justera
Justera vårdplan, särskild behörighet krävs. Är gråmarkerad tills alla deltagande parter markerat färdig
på Vårdplan
Kvittera
Bekräftar att meddelandet mottagits. Meddelandet försvinner från inkorgen efter kvittering.
Makulera
Ett dokument tas bort. Rött kryss visas i trädet.
Felsänt
Används då meddelande skulle aviserats till annan enhet. Rött stopptecken visas i trädet.
Historik
Visar tidigare version av meddelandet samt vilka användare som hanterat ett meddelande.
Forcera
I undantagsfall kan forcering av vårdplan användas av sjukhus och särskild behörighet krävs.
Det krävs att en kommentar skrivs som motiverar forceringen, kommentarrutan öppnas automatiskt.
Utskrift
Skriva ut meddelandet
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
31
Ikoner
• Grön bock = Vårdplanen
justerad
• Grön pil =
till vilka meddelandet
aviserats
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
32
Ikoner i trädet
•
•
•
•
Avslutat ärende
Pågående ärende
Initierande enhet
Deltagande enheter
•
Vårdbegäran
•
•
•
Inskrivning
Kallelse
Vårdplan
•
•
Utskrivningsklar
Information vid
utskrivning
•
Oförändrad vård- och
omsorgsinsats – OFVI
(endast i Göteborgsområdet)
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30
Version 6
Version 4 2011-05-02
33
30
Meddelandeträdets
struktur
1
2
3
Under varje meddelande finns information.
1. Dubbelklicka på aktuellt meddelande
2. Klicka på + tecken så visas ytterligare
information.
3. Meddelande som avvisats som Felsänt
4. Vårdplan justerad
5. Anger till vilka meddelandet aviserats
6. Meddelandet har aviserats och därefter
makulerats
Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson
& Marie Steffenburg Wennberg
2015-01-30 Version 6
5
6
4
34
Reservrutin
•
Lathund samt blanketter, som kan fyllas i, finns på www.vgregion.se/svpl
under Reservrutin KLARA SVPL. Blanketterna skrivs ut och faxas till
berörda parter
Reservnummer
•
Ärende där patient har reservnummer enligt BefReg (Befolkningsregistret)
kan användas i KLARA SVPL
Skyddad identitet
•
Ärende där patient har skyddad identitet handläggs inte enligt rutinen för
samordnad vård- och omsorgsplaneringplanering. Se lokala rutiner inom
verksamheten
Skapad
SAMSA
Lena
Arvidsson
Skapad
för för
SAMSA
av av
Lena
Arvidsson
& Marie
Steffenburg
Wennberg
& Marie
Steffenburg
Wennberg
Version 1Version
2010-09-23
2015-01-30
6
35