här - Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Bröstcancerföreningen i Örebro län är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars medlemmar huvudsakligen utgörs av bröstcancerbehandlade.
MEDLEMSKAP
Bröstcancerföreningen i Örebro län/BCF
- är medlem i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation/BRO, vars beskyddare är Drottning Silvia
- är en landstingsbidragsberättigad handikappsorganisation
- samarbetar med Cancerfonden och Bröstcancerfonden
- är medlem i Handikappföreningarnas Samarbetsorgan
i Örebro län.
STYRELSEN
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:
Therese Bergstedt
Lotta Berglund
Natalie Karimi
Margareta Sund
Pernilla Nilsson
Gun-Britt Berglind
Christina Nilsson
ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
STYRELSESAMMANTRÄDE
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden och flera
möten utan protokoll för att sammanställa utskick.
REVISORER
Leena Järman med Lena Nordström som ersättare.
VALBEREDNING
Vakant
KANSLI
Kansliet, som ligger på Mellringevägen 120 B, har under
verksamhetsåret varit obemannat.
MEDLEMSANTAL Vid utgången av 2010 var antalet medlemmar i föreningen 312
HSO, LHR
Under verksamhetsåret har BCF varit representerad i
-
Läns-HSO. Ordinarie ombud har varit Margareta Sund.
Suppleant vakant.
-
Länshandikappsrådet, LHR:s referensgrupp Medicin
har Margareta Sund varit ordinarie.
INFORMATÖRER -
Stödpersoner och styrelsemedlemmar.
VERKSAMHET
EKONOMI
Intäkterna under året har uppgått till 177 354 kronor. Dessa består
av följande:
Intäkter från försäljning av rosa bandet artiklar
Medlemsavgifter
Bidrag från landstinget
Lotterier och övrigt
98 894
42 350
35 000
1 110
177 354
Bidrag har lämnats till Nyckelfonden med 48 000 kr
och till Bröstcancerfonden med 5 000 kr.
Behållningen på minnesfonden var vid årskiftet 62 300.
Nettoöverskottet för året uppgick till 5 107 kr vilket har överförts till
kommande år.
Detaljerad Balans- och Resultaträkning finns på kansliet.
INFORMATION
Till nyopererade bröstcancerpatienter har BCF genom
sjukhuspersonalen vid opererande sjukhus överlämnat Rosa
Bandet-kuvert), information om BCF och vårt arbete, främst
stödpersonverksamheten.
Therese Bergstedt informerar till Unga kvinnor via mail
om kurser, stipendier mm.
Informerar i NA under “Det händer idag” inför våra Caféträffar.
Dörrsnurrorna vid Lindesbergs lasarett och vid huvudentrén vid USÖ
(F/M entrén) har använts för information och dekorering med rosa
produkter.
Nerikes Allehanda har gjort flera reportage i Lindesberg, Nora och
Örebro. Therese Bergstedt har blivit intervjuad av TV4 och Radio
Örebro.
Angelica Bohlin har byggt upp och ansvarar för föreningens hemsida.
Där informeras om föreningen och dess aktiviteter.
Varje medlemsmöte annonseras i NaNt, medlemsutskicken görs såväl med post som email.
STÖDPERSONER
Rosa Bandet-kuvertet har som tidigare år av stödpersonerna telefonen vidarekopplad till jourhavande SP.
8 kvinnor arbetar som stödpersoner. För att få vara stödperson skall
man ha gått en utbildning i att möta bröstcancerdrabbade kvinnor
och att samtala med dem, naturligtvis har SP tystnadsplikt. Stödpersonerna har telefonjour två veckor åt gången och arbetar efter ett
rullande schema,
SP har ständig fortbildning och t.ex.BRO ordnar tillsammans med
olika läkemedelsbolag fortbildning och förra året handlade det om de
nationella och regionala riktlinjerna
Stödpersonerna träffas 3 gånger per år.
Ansvarig för SP-verksamheten är Lena Lundqvist. En gång om året
inbjuder BRO den ansvarige till en konferens i Stockholm då olika
medicinska och psykologiska frågor behandlas.
MEDLEMSAKTIVITETER
19 mars
Årsmöte
28 april
Ung Hilda träff.
27 sept
Bussresa till Vadstena
3 december
Julfest på Reveljen.
Januari – December 1:a tisdagen varje månad har Caféträffar på
Märtas Café hållits. Dessa träffar har varit mycket populära.
Varje vecka träffas 5 – 10 medlemmar för bad på Eyrabadet i
Örebro Handikappförenings regi. Ca 20 medlemmar träffas på
sjukhuset i Karlskoga och cirka 10 medlemmar träffas på sjukhuset
i Lindesberg för träning av armarna i varmvattenbassäng.
AKTIVITETER
Samarbete med The Body Shop och cytostatikamottagningen för
att möta unga nybehandlade kvinnor fortsätter.
Oktoberkampanjen – Rosa Bandet. Försäljning av Rosa band m m
ägde rum 5 lördagar i oktober på Krämaren, Vågen och Mariebergs
Köpcentrum. Även butiker i Karlskoga, Nora och Lindesberg hade
försäljning. Försäljning även på Behrn Arena vid ett tillfälle,
Therese Bergstedt och Margareta Sund deltog som ombud i Rikstämman den 21-23 november
Karlskogagruppen
Oktober: Försäljning av Rosa-band produkter samt insamlingsbössor.
Zumbamaraton i Degerfors genererade en bra slant till BCF Hilda.
2 gånger har gruppen träffats och ätit, sommarmiddag resp. julbord.
Bad en gång i veckan i lasarettets uppvärmda bassäng
Caféträffar 1 gång per månad, ett tiotal medlemmar ansluter.
Lindesbergsgruppen
består av 16 aktiva medlemmar, som träffas en gång i
veckan med Vattengymnastik på Lindesbergs lasarett. Har haft
en vår- och en julavslutning
Rosa Bandet, oktober: Sex köpmän i Nora säljer Rosa Band och Reflexer.
I Lindesberg på Lasarettet i entréhallen finns medlemmar från BCF
Hilda och uppmanar kvinnor att gå på mammografi, informerar om föreningen samt säljer band och övriga rosa produkter. Den 1 oktober
var landstingsråd Marie-Louise Forsberg Fransson med och ”skramlade med bössan” och samtalade med människor
En monter vid Lindesbergs Bibliotek skyltades med Rosa-band produkter och välkomnade till Lasarettets entré.
BCF i Örebro län 2014-12-31
STYRELSEN
Therese Bergstedt
Lotta Berglund
Natalie Karimi
Gun-Britt Berglind
Margareta Sund
Pernilla Nilsson
Christina Nilsson