TillväxtTeam Västra Östergötland

Tillväxtteam Västra Östergötland är till för dig som har ett etablerat företag med tillväxtambitioner, och minst 10 anställda. I programmet får du stöd att organisera tillväxten och undvika vanliga fällor. Du får en möjlighet att gå på djupet i dina tillväxtplaner och får även ett stort erfarenhetsutbyte och feedback från andra företagare med erfarenhet från olika branscher. Almi företagspartner och Företagscentrum i Mjölby presenterar TillväxtTeam Västra Östergötland Ditt team
Du kommer att ingå i ett team bestående av 5-­‐7 företagare som träffas en gång i månaden under ett halvår, med start hösten 2015. Du m atchas in i en grupp d är inga konkurrerande företag finns, o ch d är strävan är en m ix av b ranscher o ch p ersonligheter i varje grupp. Gruppen träffas u te p å d e d eltagande företagen.Varje gång p resenterar värdföretaget en av sina tillväxtutmaningar o ch d e andra d eltagarna b i-­‐ drar m ed att b elysa frågan från o lika p erspektiv o ch h itta m öjliga vägar framåt. A lmis p rocessledare leder d iskussionen o ch en extern föreläsa-­‐ re tillför kunskap kring d agens tillväxtutmaning. Varje företag får även en företagscoach som arbetar m ed företaget i ett inledningsskede och mellan teamets träffar. Coachens roll är att stödja dig i ditt förändringsarbete och att gå från mål till konkret handling. Innan d en första träffen m ed Tillväxtteamet d iskuterar vi igenom d itt företags m arknadsposition o ch n uläge, o ch skapar en gemensam b ild av er framtida affärsmodell o ch era u nika tillväxtutmaningar. M ed h jälp av intervjuverktyget Tillväxtbarometern från A hrens R apid G rowth får du en bild av hur likt ditt företag är ett typiskt snabbväxarföretag. Du sätter dina egna mål och får stöd av coachen i att ta stegen på din tillväxtresa. Vill du veta mer?
Ansökan görs viawww.fcmjolby.se/tillvaxtteam För frågor o m p rogrammet kontakta: A lmi Företagspartner, Jonas Wiklander, 013-­‐200 726, [email protected] Mjölby Företagscentrum, Åsa Fredell, 0142-­‐148 01, [email protected] Upplägg 2015/2016
Vår/sommar 2015:
Oktober 2015 :
Okt-maj:
Juni 2016:
Anmälan, intagning Tillväxtbarometer Affärsmodellering Kickoff med teamet (lunch-­‐till-­‐lunch) Gruppträffar ute på företagen Individuell coaching Avslut Kostnad:
Att delta i programmet kostar totalt 10 000 kr.