Elevfolder 2015-2016

KATEDRALSKOLAN
Tradition och utveckling är Katedralskolans motto. Det innebär att vi som
Linköpings äldsta gymnasium, grundat 1627, vill värna om de stolta traditionerna,
samtidigt som vi erbjuder en modern utbildning.
Skolan har genom väl etablerade utländska kontakter sedan lång tid en
internationell profil, som vi vill bevara och vidareutveckla. Kontinuerlig
elevutbyte med andra länder sörjer för den inriktningen liksom en gedigen
språkundervisning och ett antal samverkansprojekt mellan språk och övriga
ämnen.
Vi vill se vår undervisning präglad av en humanistisk grundsyn som sätter
människan i centrum. Alla elever ska i sina studier hos oss möta öppenhet och
tolerans och tränas till kreativitet, initiativförmåga och eget ansvarstagande.
Tillsammans med dig verkar vi för att du har bästa möjliga förutsättning att
lyckas i framtiden.
PROGRAM
Ekonomiprogrammet – EK
Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi,
entreprenörskap och juridik. Efter examen från programmet ska du vara förberedd
för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga
områden.
Humanistiska programmet – HU
Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i humaniora. Inom humaniora studeras
människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt
och globalt, nationellt och internationellt. Centrala kunskapsområden är språk,
litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.
Naturvetenskapsprogrammet – NA
Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor,
fysikaliska fenomen och skeenden samt kemiska processer. Inom biologi, fysik och
kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och
teori. Matematik är ett centralt ämne.
Samhällsvetenskapsprogrammet – SA
Du får studera samhällsfrågor och samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt.
Det handlar om frågor som rör demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och hur
människor påverkas på olika sätt av det som sker lokalt och globalt.
International Baccalaureate – IB
Utbildningen leder till en internationellt erkänd studentexamen. Du kan välja att
fördjupa dig inom språk, naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnen.
Läromedel, undervisning och examinationer är på engelska.
1
KATEDRALSKOLAN
Platensgatan 20
582 20 Linköping
Telephone: 013-20 75 00
Email: [email protected]
EXPEDITIONS- OCH MOTTAGNINGSTIDER
Enhetschef
Britt-Marie Andersson
Telefon
Mottagningstider
20 75 49
Träffas säkrast vid tidsbokning
20 75 52
Träffas säkrast via tidsbokning
20 75 53
Träffas säkrast vid tidsbokning
20 75 54
Träffas säkrast vid tidsbokning
Naturvetenskapsprogrammet
Rektor
Lars Uhlin
Naturvetenskapsprogrammet
Rektor
Magnus Nyström
Ekonomiprogrammet
Humanistiska programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Elevhälsoteamet
Rektor/ Coordinator
Monica Nilsson
International Baccalaureate Diploma Programme
CAS Coordinator
Ing-Marie Gustafsson
Johanna Nyberg
20 75 32
20 75 63
ToK
Dennis Östryd
Johan Lindkvist
Karl Wedin
20 75 41
20 79 70
20 75 47
Kansli
Anna Steiner Ekström, HR konsult/ ekonom
Marie Eriksson, administrativ assistent
Sara Karlsson, administrativ assistent
(tjänstledig)
Bodil Hahn, administrativ assistent
Tina Johansson, administrativ assistent
(tjänstledig)
Lise-Lotte Johansson, administrativ
assistent
Pia Lönn, ekonomiassistent
Bibliotek
Sofia Eriksson, bibliotekarie
Lena Fogelberg-Carlsson, bibliotekarie
Jacob Andersson, biblioteksassistent
20 75 50
20 75 03
Mån – fre 08.00-12.00
12.30-16.00
20 75 00
20 75 34
20 75 51
Mån – fre 08.00-16.00
20 75 48
20 75 48
20 53 75
2
Vaktmästare
Thomas Karlsson
20 75 67
**238
Vaktmästare
Tom Karlsson
20 75 67
Vaktmästare/Skolvärd
Bobil Brahim
20 75 67
Mån – fre 7.50–8.15, 9.00–9.30,
13.00–13.30
ELEVHÄLSOTEAM
Studie- och yrkesvägledare
Jennie Wallin
[email protected]
Magdalena Ragnar(tjänstledig)
Johan Dahlberg
Skolsköterska
Britt-Louise Hackelsjö
[email protected]
Skolsköterska
Tsigireda Misgina
[email protected]
Skolkurator
Malin Jeraeus
[email protected]
Specialpedagog/lärare
Bennie Zetterström
[email protected]
Maria Lindersson
[email protected]
Skolläkare
Anna Karin Dandenell
20 70 48
0722-40 07 37
Träffas säkrast
Mån – fre 11.00-12.00
Tisdagar
20 75 57
0727-43 79 74
Träffas säkrast
Mån-fre 11.00-12.00
20 75 57
Träffas tor 8.00-16.30
20 75 56
0727-43 80 19
Träffas säkrast via e-post eller sms
kontakt
20 75 41
20 77 35
0725-39 92 95
Träffas säkrast via e-post kontakt
och tidsbokning
Tidsbeställning via skolsköterskan
3
ELEVKÅR
På Katedralskolan finns en mycket aktiv elevkår som arbetar med frågor som kan påverka din tid på Katedral på ett
positivt sätt. Du finner bra information, om vilka de är och vad och hur de verkar, på Katedralskolans hemsida. Där
står bl a
Vårt mål är att göra skolgången bättre och roligare för alla elever på Katedralskolan. Vårt mål är även att så
många elever som möjligt ska vilja vara medlemmar i kåren och tillvarata våra medlemmars intressen.
Det vi gör lite mer konkret är:
- Hälsar ettorna välkomna
- Sköter hela skolfotograferingen
- Uppmärksammar högtider
- Anordnar välgörenhetskonsert
- Samarbetar med skolledningen för att vi ska kunna påverka på skolan
- Driver de nyinrättade årskurskommittéerna
- Tar hand om skolans föreningar
- Anordnar den traditionella Klasskampen
- Anordnar studenten t.ex. studentmössprovning och studentskiva
Elevkåren har sitt rum på 100-planet
ELEVFÖRENINGAR
(A cup of tea)
Amnesty International KTDRL
Balkommittén
Elevtidningen Kretteln
Festkommittén
Frukostklubben
Humans of Katedral
IB Student Group
Kaffedral
Katedral Alpin
Katedrals jaktsällskap
Katedrals skyddskommitté
(KTDRL Dance Crew)
MSU Katedral
Naturvetenskapliga sällskapet
Ny Generation
Onsdagsklubben
Operation Smile
PR-utskottet
Schackgossarna
Sällskapet för Vitterhet och Häfd
Veritas Naturae
Vita veckan
Våffelpartiet
KATEDRALSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING
Ordförande Malin Wändel Persson, tel: 0703-74 44 90
För Swishinbetalning till föräldraföreningen är numret: 1231007590
SKOLRÅD
Rektor, fyra personalföreträdare, fyra elevföreträdare
Se även lexikon sid 5
4
KATEDRALSKOLAN
LEXIKON
Arbetsmiljö
Alla, både elever och lärare har rätt att må bra i skolan och
förväntas känna ansvar för och ta aktiv del i arbetsmiljöarbetet.
Nedskräpning, klotter och skadegörelse måste förhindras. Iakttag
tystnad i korridorerna, eftersom undervisning alltid pågår i de flesta
klassrummen.
Betygsskala
Ur bilaga på sid 10-11 framgår betygsskalan för våra nationella program.
Ur bilaga på sid 12 framgår betygsskalan för International Baccalaureate.
Bibliotek
Är beläget på 300-planet. Bibliotekarierna heter Sofia Eriksson och Lena Fogelberg
Carlsson och finns i biblioteket mellan 08.00-16.00. På Katedralskolan har vi ett
bibliotek som ska hjälpa eleverna och lärarna att uppnå de mål vi har för
skolans verksamhet. Vi eftersträvar att vara en naturlig resurs i elevernas
och lärarnas vardag.
Brandlarm
Vid brandlarm ska uppsatta utrymnings- och återsamlingsplaner följas.
Se även PM för åtgärder vid brand eller brandfara på sid 15
Busskort
Reseersättning i form av årskort för dagliga resor mellan skola och bostad delas ut
till elever med minst 6 km enkel resa. Biljetten gäller under skolåret 13/8 2015 till
12/8 2016 med giltighet alla dagar, hela trafikdygnet. Kortet behålls under hela
gymnasietiden och fylls på varje läsår. Vid frågor angående detta, var god kontakta
Expeditionen.
Cafeteria
Finns på 100-planet.
Elevdemokrati
De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta
ansvar skall omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera och
genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som
former är viktiga principer i utbildningen.
Elevhälsoteam
Elevhälsoteamet består av rektor, kurator, skolsköterska,
specialpedagog/lärare och studie- och yrkesvägledare.
Elevkår
Elevkåren har till uppgift att tillvarata elevernas intressen. Till
elevkåren kan Du vända Dig med frågor och synpunkter angående
skolverksamheten. Se även sid 4!
Elevskåp
Varje elev disponerar under hela sin skoltid ett skåp.
Ingen deponeringsavgift erlägges. För skåptilldelning och
regler kontakta vaktmästeriet.
5
E-post
Fronter
F-varning
Varje elev vid Katedralskolan tilldelas en egen e-postadress.
Meddelanden till enskilda elever skickas normalt med e-post. E-post
kan läsas på tillgängliga datorer i skolan t ex i biblioteket och på din
dator hemma. Du kan även skicka e-post till våra lärare via vår hemsida.
http://mail.edu.linkoping.se
Lärarplattform med information mm för lärare och elever.
www.fronter.com/linkoping/
Se bifogad blankett sid 18
Frånvaro/
Frånvaro utan giltigt skäl All frånvaro skall anmälas i förväg När Du är borta från skolan, bör Du kontakta en
kamrat för att få reda på vad man har arbetat med under Din frånvaro, så att Du kan
göra motsvarande uppgifter hemma. Se även Sjukanmälan.
Ogiltig frånvaro kan leda till att studiestödet reduceras. Om elever under 18 år uteblir
från skolan utan giltigt skäl, ska vårdnadshavarna informeras. Det är mentorns ansvar
att se till att vårdnadshavaren kontaktas. Vårdnadshavaren meddelar skolan aktuell epostadress.
Fusk
Skolan ser mycket allvarligt på fusk. Ertappas en elev med fusk, betyder
det att den kurs eller del av kurs som berörs av fusket inte kan beaktas vid den
slutgiltiga bedömningen av elevens prestationer inom kursen. Det kan
beroende på kursens utformning och längd innebära betygssänkning eller att
betyg inte alls kan sättas.
Föreningar
Elevkåren utser en föreningsansvarig. För mer information, se Elevkår
Försäkringsfrågor
Samtliga elever på ungdomsgymnasiet är oberoende av hemkommun
försäkrade genom Linköpings kommun. Försäkringen omfattar olycksfall
och gäller dygnet runt. Observera att försäkringen ej täcker kostnader som
uppstått i samband med sjukdom. För mer information kontakta Länsförsäkringars
olycksfallsgrupp, 013 29 06 70.
Föräldraförening
Ordförande i Katedralskolans föräldraförening är Malin Wändel Persson,
tel.: 0703 - 744490
Information
Löpande information ges via skolans TV, Katedralskolans hemsida och skolans
Twitterkanal: Katedralskolan_LKPG.
Ta även för vana att titta på skolans olika anslagstavlor. Meddelanden till
enskilda elever skickas normalt med e-post.
Inloggning till Skola
på webben för
föräldrar
Se bifogat dokument sid 21
Inställda lektioner
Om lektioner måste ställas pga lärares sjukdom meddelas detta
berörd klass/grupp. Om inget meddelande har lämnats och läraren inte har
kommit till en lektion, skall en representant för klassen/gruppen gå till
expeditionen fem minuter efter lektionens början för att få besked.
Internet
Katedralskolans hemsida: www.linkoping.se/katedral
Katedralskolans Twitter: https://twitter.com/Katedral_LKPG
Skolverkets hemsida: www.skolverket.se
Karta över lokaler
Se Lokalöversikt sid 16
6
Klagomål
Kopiering
Du är alltid välkommen att kontakta ansvarig rektor om du har synpunkter
på verksamheten. Information om rutiner för klagomål finns dessutom på
vår hemsida och på Linköpings kommuns hemsida. Där finner du ett förtryckt
dokument som kan skickas till bildningsnämndens brevlåda.
För elever är detta möjligt i biblioteket och sal 328.
Klassråd
Samtliga elever i klassen/mentorsgruppen och deras mentor ingår i klassrådet.
Klassrådet skall behandla frågor som är av gemensamt intresse för klassen/gruppens
elever.
Kränkande behandling
Kränkande behandling får ej förekomma. Överträdelser anmäls omgående
till mentor, elevhälsoteamet eller skolledningen.
Kurator
Till kurator kan du vända dig för vägledning och rådgivning av mer
personlig art. Du kan även få information om studieekonomi samt hjälp
med kontakter till andra myndigheter.
Kursbyte
Ansökan görs i samråd med mentor. Beslut tas av rektor. Blankett
finns på expeditionen.
Körsång
Frukostklubbens kör övar regelbundet. Kontakta musikläraren för
information.
Ledighet
Ledighet beviljas mycket restriktivt, som exempel kan nämnas föräldrars
50-årsdag eller nära anhörigs begravning. Ansökan om ledighet skall i
god tid inlämnas till elevens mentor. Blankett finns på vår hemsida och
på expeditionen.
Lovdagar
Finns på hemsidan
Lunch
Kostnadsfri skollunch serveras i matsalen varje skoldag på tider
enligt schema.
Läroböcker och övriga
läromedel
Lånas med ditt lånekort. På insidan av bokens pärm ska du skriva
ditt namn för att undvika att din bok förväxlas med någon annans.
Läroboken lånas ut av respektive lärare i läromedelsdepån,
sal 328 eller via biblioteket. Du är själv ansvarig för samtliga böcker som
Du lånar. Om böckerna kommer bort eller blir förstörda skickas räkning.
Mentorer
På Katedralskolan tilldelas varje elev en särskild mentor, som Du i första
hand skall vända Dig till om Du behöver hjälp med något. Mentor skall
också kontaktas vid önskemål om kursbyte och studieuppehåll/avbrott.
Miniräknare
Varje elev disponerar under hela sin skoltid en miniräknare. Ingen
deponeringsavgift erlägges. För tilldelning av miniräknare och regler
kontakta vaktmästeriet.
Närvaro
Inte bara på lektioner och mentorstid utan även vid andra aktiviteter
som skolan anordnar, t ex friluftsdagar och gemensamma samlingar av
olika slag, är närvaro obligatorisk.
Nyckelord
Ordningsregler
7
Parkering
Cyklar, mopeder och motorcyklar måste parkeras på cykelparkeringsplatserna.
Rutiner för
åtgärdsprogram
Se bifogat dokument sid 20
8
Prövning
Prövning får under gymnasietiden göras av elev som saknar betyg på
en kurs eller har erhållit betyget F. Sådan prövning är
kostnadsfri. Anmälan till prövning skall lämnas till expeditionen.
Observera sista anmälningsdag!
Nr
1
2
3
4
Prövningsperiod
150810-150911
151102-151204
160107-160205
160425-160527
Sista anmälningsdag
150605
151005
151207
160418
För prövning av kurs GYAR - Gymnasiearbete:
Nr
1
2
Prövningsperiod
150831-151204
160125-160527
Sista anmälningsdag
150821
160111
Reseersättning
Se busskort
Sjukanmälan
Sjukdom ska anmälas till skolan snarast. Varje frånvarodag ska anmälas.
Anmälan sker till skolans telefon 013-26 26 26 före kl 12 eller efter
överenskommelse direkt till Din mentor. Måste Du på grund av sjukdom
gå hem under skoldagen, ska Du meddela detta till mentor, skolsköterskan
eller fylla i en blankett som finns vid expeditionen innan Du lämnar skolan.
Om Du på grund av sjukdom missar ett prov och vill göra omprov måste du
före det ordinarie provtillfället även kontakta den lärare som är ansvarig
För provet. Vid långvarig sjukdom ska skolsköterskan informeras.
Skolhälsovård
Vid skolstarten får Du fylla i en hälsodeklaration och erbjuds under första
skolåret tid för hälsosamtal.
Skolråd
Ett forum för gemensamma diskussioner mellan rektor, personal och
elever. Frågor av stor betydelse för alla elever vid skolan såsom ekonomi,
organisation, schema, lokaler och arbetsmiljö diskuteras på sammanträden.
Skrivmateriel
Elev skall själv skaffa pennor, papper och annat materiel, som är
nödvändigt för studierna.
Specialpedagog/lärare
Elever i studiesvårigheter erbjuds stöd utifrån behov efter kartläggning i
olika ämnen. Elevhälsoteamet kan kontaktas för rådgivning och vägledning
samt vid särskilda behov ytterligare kartläggning och åtgärdsprogram.
Streckvarning
Se bifogad blankett sid 19
Studieavbrott/uppehåll
Kontakta mentor.
Studievägledning
Hos studie- och yrkesvägledaren får Du vägledning, som syftar till att
hjälpa Dig att fatta beslut om val av utbildning och/eller arbete.
Dessutom medverkar studie- och yrkesvägledaren i skolans undervisning
med information om arbetsmarknaden och utbildningsväsende.
9
Studieekonomi
Studiestödsinformation och aktuella blanketter finns hos kurator.
Barnbidrag utbetalas t o m det kvartal eleven fyller 16.
Studiebidrag (fn 1050 kr/mån) utbetalas f o m kvartalet efter det eleven
fyllt 16 år. Inget studiebidrag för juli och augusti.
Extra tillägg (285-855 kr/mån). Inkomstprövat i intervall upp till
125 000 kr i årlig familjeinkomst.
Inackorderingstillägg (ca 1400 kr/mån) för elev med lång eller tidskrävande
resväg för hyra av bostad på skolorten. OBS! Söks hos hemkommunen.
Studiestödsinformation och aktuella blanketter finns hos kurator.
Studielån kan sökas f o m andra kalenderåret det år man fyller 20 år.
Utbetalning av studiestöd görs månadsvis med start sista vardagen i
september. Kontakta Swedbank vid kontofrågor.
Stipendier
Stipendier, kontakta kurator.
Stöd i undervisning
Särskild undervisning för elever med t ex språk-, läs- och skrivsvårigheter
eller svårigheter i enstaka ämnen. Kontakta Din lärare vid önskemål om stöd.
Utrymning
Utrymningen äger rum varje termin. Se sid 15 för åtgärder vid brand
eller brandfara.
Utvecklingssamtal
Genomförs två gånger varje läsår
Vaktmästare
Vaktmästeriet är öppet varje skoldag 07.50-08.15, 09.00-09.30 och
13.00-13.30. Vänd Dig till vaktmästarna om Du förlorat något i skolan.
Upphittade saker inlämnas till vaktmästeriet.
Överklagan
Om du är missnöjd med ett åtgärdsprogram och stöd som det beslutats
om kan du överklaga detta till:
Skolväsendets överklagandenämnd
Box 23069
104 35 STOCKHOLM
Tel: 08-58 60 80 00
10
Nationella program - nya betygsskalan
Vid genomförandet av GY 2011 infördes en ny betygsskala med fler
betygssteg. Det innebär däremot inte ett nytt betygssystem. Den nya skalan och
de nya kunskapskraven ska ge bättre förutsättningar för tydligare information
och en rättvisare och mer nyanserad bedömning. Skalan är sexgradig från A till
F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg.
De nationella kunskapskraven som beskriver betygsstegen E, C och A relaterar
till målpunkterna under rubriken ämnets syfte i ämnesplanerna. De relaterar
också till det centrala innehållet i respektive kurs.
Kunskapskraven är formulerade som en sammanhållen text och uttrycker vad
eleven gör och med vilken kvalité. Oavsett betygssteg beskriver kunskapskraven
ett brett kunskapsregister. Huvudprincipen är att det ska finnas med samma
aspekter av kunskap på såväl E-, C- som A- nivån och att progressionen mellan
betygen synliggörs i de begrepp som är markerade i texten.
Nationella kunskapskrav finns för betygen E, C och A. Kunskapskraven
innehåller för varje nivå en fullständig beskrivning av vad som krävs. En elev
som uppfyller lägsta godtagbara kunskapskrav i sin helhet får betyget E. Betyget
C får en elev om kunskapskraven för C är uppfyllda i sin helhet och betyget A
om kunskapskraven för A är uppfyllda i sin helhet. Om en elev inte når
kunskapskraven för E, får eleven betyget F.
När det saknas bedömningsunderlag för en elevs kunskaper på grund av mycket
stor frånvaro ges ett streck istället för betyg. Skolan måste kunna redovisa de
åtgärder som vidtagits i samband med frånvaron. En kurs där en elev fått ett
streck kan inte ingå i en gymnasieexamen.
Betygen D och B speglar en kunskapsutveckling på väg mot nästa steg.
Exempelvis får en elev som uppfyller kunskapskraven för E och till
övervägande del kunskapskraven för C, betyget D. Bedömningen av ”till
övervägande del” är strikt relaterat till innehållet i kunskapskravet och är en
kvalificerad pedagogisk bedömning som måste göras individuellt för varje elev.
Kunskapskrav på B- respektive D-nivå ska inte formuleras.
Precis som tidigare är kollegialt arbete inom och utanför den egna skolan
nödvändigt och värdefullt för att skapa en gemensam tolkning och förståelse av
ämnesplanerna med sina kunskapskrav. För att underlätta det lokala
tolkningsarbetet tillhandahåller Skolverket olika former av stöd som till exempel
nationella prov, andra bedömningsstöd och förklarande material. Syftet är att
uppnå en likvärdig och rättvis betygssättning.
Ett betyg från nationella program kan inte överklagas.
11
Kunskapskrav är formulerade för betygsstegen E, C och A. Betygen D innebär att
eleven har uppfyllt kunskapskravet för E till fullo och för C till övervägande del.
Betygen B innebär att eleven har uppfyllt kunskapskravet för C till fullo och för A
till övervägande del. ”Övervägande del” är en professionell bedömning och kan se
olika ut för olika elever.
12
13
Information till dig som ska genomföra nationella prov och påbörjat
din utbildning efter den 1 juli 2011
Du ska snart genomföra nationella prov i något eller några av ämnena engelska,
matematik, svenska eller svenska som andraspråk. Beroende på vilket program du
följer kommer du under dina gymnasiestudier att göra ett eller flera nationella prov
per ämne.
Syftet med proven är att hjälpa läraren att bedöma om och hur väl du har
lyckats nå ämnesplanernas kunskapskrav. Proven ska också bidra till att bedömningen
av elevers kunskaper blir likvärdig.
Innehållet i ämnesplanerna för de olika kurserna och ämnena ligger till grund för
kursproven, både för utformningen av uppgifterna och för principerna för bedömning.
Varje elev ska ha möjlighet att visa så mycket som möjligt av sina kunskaper.
Allt kan inte prövas i ett enskilt prov. Ditt resultat på det nationella provet är en del
av den samlade bedömning som leder fram till ditt betyg på kursen. Det nationella provet
är en viktig del inför betygssättningen, men läraren ska göra en helhetsbedömning av dina
kunskaper i respektive ämne.
Svenska och svenska som andraspråk
Beroende på vilket program du följer kommer du under din gymnasietid att genomföra
nationella prov enbart i kurs 1 eller i både kurs 1 och 3.
Provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 innehåller ett muntligt delprov, ett
delprov i läsning och ett delprov i skrivande. Till provet finns kopieringsunderlag som
beskriver hur provet är upplagt och vad som förväntas av dig som elev.
Provet i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 innehåller två delprov, ett muntligt
och ett skriftligt.
Engelska
Beroende på vilket program du följer kommer du under din gymnasietid att genomföra
nationella prov enbart i engelska 5 eller i både engelska 5 och engelska 6.
Proven i engelska består av delar som prövar muntlig och skriftlig kommunikation samt läs
och hörförståelse. Till skrivdelen i engelska 6 finns ett förberedelsematerial som du ska
arbeta med före provtillfället. Du kommer dock inte att ha tillgång till
förberedelsematerialet vid provtillfället.
14
Matematik
Beroende på vilket program du följer kommer du under din gymnasietid att genomföra
nationella prov i en eller flera kurser.
Kursproven kommer att bestå av flera delar där man på den fastställda provdagen
genomför två av dessa, en del med miniräknare och en utan. En längre rast med lunch
mellan de två provdelarna rekommenderas.
Till detta kommer en muntlig del som genomförs vid en tidpunkt som beslutas lokalt
av din skola.
Mer information om proven
För samtliga kursprov gäller att du får information av din lärare i respektive kurs om
provdatum, bedömning och annat som rör proven.
Mer information hittar du på Skolverkets webbplats: www.skolverket.se > Prov &
Bedömning. Under rubriken Nationella prov kan du se vilken typ av uppgifter som
förekommer i nationella prov och hur de bedöms. Där finns också information om de
olika kursproven, provdatum, kontaktuppgifter m.m.
Skolverket har ansvaret för alla nationella prov men proven konstrueras av olika
universitet. Uppgifterna i proven har prövats ut i många olika skolor runt om i landet.
Elever och lärare har kommit med synpunkter och idéer och provuppgifterna har
bearbetats och diskuterats ingående innan du får proven i din hand. Vi hoppas att du
kommer att tycka att kursproven är bra och att de ger dig möjlighet att visa dina
kunskaper i de olika ämnena.
Med vänliga hälsningar
Marcus Strömbäck Hjärne
matematik
Beatrice Ciolek Laerum
svenska och svenska som andraspråk
Roger Persson
engelska
Anna Lena Larsson
allmänna frågor
15
PM FÖR ÅTGÄRDER VID BRAND ELLER BRANDFARA
Om brandlarm utlöses följs anslagna utrymnings- och återsamlingsplaner i trapphusen.
Vid återsamlingen kontrollerar undervisande lärare elevantalet och rapporterar till rapportstället (gamla
vaktmästarbostaden).
Speciell anvisning till all personal:
 Kontrollera att ingen elev stannar kvar i skolans lokaler vid utrymningen!

Organisera hjälp åt rörelsehindrade och chockade personer!

Observera, alla ska lämna skolgården och återsamlas på angivna platser. Se nedan!
***
OBS! I rökfyllda lokaler är röken minst besvärande nära golvet!
Elever och skolpersonal är skyldiga att hålla sig informerade om utrymnings- och återsamlingsplaner.
REKTOR
Återsamling efter utrymning
16
Lokalöversikt Katedralskolan
300-planet
32
1
32
0
32
3
Institutionerna för
Historia, Geografi och
Samhällskunskap
322
Skolsköterska
Kurator
Enhets361
chef
362
Aula
319
324
355
SYV
365
325
353
326
327
352
328 329
Läromedel
330
Tysta
rummet
Bibliotek
334
331
Referensbibliotek
335 336
350
349
IB 340 341 Rektor
346
Rektor
Expedition
Konferensrum
17
18
KATEDRALSKOLAN
Utfärdande av F-varning
Dokumentation av pågående kurs där risk för betyget F föreligger
Elevens namn
Personnummer
Klass
Kursnamn
Kurskod
Poäng
Undervisande lärare
Frånvaro
Datum
Mentor
Genomfört centralt innehåll
Eleven har inte visat förmågor/kunskaper för E i följande kunskapskrav
Skolans åtgärder för att eleven ska få möjlighet att utveckla dessa förmågor/kunskaper
Elevens åtgärder för att utveckla och visa dessa förmågor/kunskaper
Min bedömning är att Du i nuvarande läge löper risk för betyget F med motivering som ges ovan. Du
ombeds kontakta undertecknad för att diskutera Dina fortsatta studier i kursen.
Underskrift undervisande lärare
E-post
Telefonnummer
Jag har tagit del av ovanstående information
Datum
Elev
Datum
Målsman
Undertecknad blankett återlämnas snarast till den undervisande läraren
19
KATEDRALSKOLAN
Utfärdande av streckvarning
Dokumentation av pågående kurs där risk för att betyg inte kan erhållas föreligger
Elevens namn
Personnummer
Klass
Kursnamn
Kurskod
Poäng
Genomförda kurspoäng
Närvaro (poäng/timmar)
Frånvaro
Undervisande lärare
Datum
Mentor
Kommentar
Min bedömning är att Du i nuvarande läge löper stor risk för att inte kunna erhålla betyg med motivering
som ges ovan. Uteblivet betyg kan medföra att slutbetyg inte kan erhållas. Kontakta undertecknad för att
diskutera Dina fortsatta studier i kursen.
Underskrift undervisande lärare
E-post
Telefonnummer
Jag har tagit del av ovanstående information
Datum
Elev
Datum
Målsman
Undertecknad blankett återlämnas snarast till den undervisande läraren
20
KATEDRALSKOLAN
Elevhälsoteamet/ specialpedagog
Rutiner för upprättandet av åtgärdsprogram
Uppmärksamma
Om förälder, undervisande lärare och mentor uppmärksammar att en elev är i behov av särskilt stöd för att uppnå
kunskapskraven eller på grund av svårigheter i sin skolsituation, anmäler de detta till skolans elevhälsoteam.
Utreda
Någon i elevhälsoteamet vanligtvis specialpedagogen utreder i samråd med elev, vårdnadshavare och undervisande
lärare, elevens behov av särskilt stöd (3 kap. 8 § skollagen 2010:800). Rektor är ansvarig för att en utredning sker.
Utarbeta
Om den pedagogiska kartläggningen visar på ett behov av särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram (3 kap. 9§
Skollagen 2010:800). Elev och vårdnadshavare har rätt att överklaga åtgärdsprogrammet tre veckor efter
upprättandet.
Genomföra, följa upp och utvärdera
Uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt.
Elevhälsoteamet: Magnus Nyström, Malin Jeraeus, Britt-Louise Hackelsjö, Jennie Wallin, Maria Lindersson
21
22
Inbjudan till informationsmöte
Det skulle glädja oss mycket om Ni har möjlighet att delta i informationsmöte på Katedralskolan
Måndagen den 14 sep kl. 18.00 – klasserna IB1 och NA1
Tisdagen den 15 sep kl. 18.00 – klasserna EK1, HUSA1, och SA1
Program
1. Information om skolan
2. Tillfälle till samtal med skolledningen, mentorer, kurator, skolsköterska och studie- och
yrkesvägledare
3. Visning av skolans lokaler
Under kvällen presenterar också föräldraföreningen sin verksamhet och anhåller om ett litet bidrag
Läs gärna igenom den informationsfolder vari denna inbjudan ingår!
Välkomna till mötet, om möjligt tillsammans med Er son/dotter!
Britt-Marie Andersson
Enhetschef
Magnus Nyström
Rektor
Lars Uhlin
Rektor
Monica Nilsson
Rektor/ IB-coordinator
___________________________________________________________________________________
Svarstalong. Skickas med eleven till mentor senast den 4 sep 2015
Till mentor
Som målsman till eleven___________________________________________klass________
har jag mottagit inbjudan och får meddela att jag
deltar i mötet må 14 sep 18.00. Antal personer _________
deltar i mötet ti 15 sep 18.00. Antal platser ___________
är förhindrad att delta i informationsmötet
_______________________________________________
Underskrift
23