Höörsalen Måndagen den 12 oktober 2015 kl 10:00 Vi träffas på

KALLELSE
Datum
Sida
2015-10-02
1 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Plats och tid
Höörsalen
Måndagen den 12 oktober 2015 kl 10:00
OBS!!
Vi träffas på pendlarparkeringen vid Ekeliden och går därifrån till Abborren
08.15. (Se utskickad inbjudan via mail 2015-10-02)
Kallade ledamöter
Stefan Lissmark (S)
Anna Palm (M)
Fredrik Hanell (MP)
Susanne Asserfors (S)
Annagreta Reinholdz (S)
Maria Truedsson (MP)
Christer Olsson (M)
Lars-Olof Andersson (C)
Erik Mårtensson (KD)
Mikael Sparrhult (FP)
Helena Ohlson (SD)
Stefan Liljenberg (SD)
Rolf Streijffert (SD)
För kännedom
Anders Magnhagen (S)
Maria Boström-Lambrén (S)
Kenneth Kallin (MP)
Elin Hyltén Cavallius (MP)
Olle Krabbe (V)
Björn Andreasson (M)
Camilla Källström (M)
Johan Svahnberg (M)
Hanna Ershytt (C)
Marianne Lundgren (FP)
Lars Andersson (SD)
Ismo Pääkkönen (SD)
Övriga kallade
Michael Andersson, Kommundirektör
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef
Karin Björner, Nämndsekreterare
Hilda Knafve, Kultursekreterare
Liselotte Ohlsson, Administratör
Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
Andreas Ask, Planarkitekt
Jesper Sundbärg, Projektingenjör
Freddy Friberg, Kultur- och fritidschef
Lars-Johan Rosvall, Ekonomichef
Catharina Magnusson, Redovisningschef
Rolf Carlsson, Samhällsbyggnadschef
Hans Magnusson, IT-strateg
KALLELSE
Datum
Sida
2015-10-02
2 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Föredragningslista
Ärende/Föredragande
Tid
Dnr
1
Upprop
2
Val av justerande och godkännande av föredragningslistan
3
Revidering av biblioteksplan
Elisabeth Hallberg
KSF 2015/277
4
Information om rekreationsstråk till Västra Ringssjön på
Bosjökloster 1:595, Höörs kommun. (Blommeröd)
Hilda Knafve
KSF 2015/252
5
Begäran om planbesked, Höör 55:8, kv Aborren
Karin Kallioniemi
KSF 2011/333
6
Förslag om att ta fram gemensam dagvattenpolicy för
Hörby och Höörs kommun (VA-GIS-nämnden 2015-05-26 §
53)
Karin Kallioniemi
KSF 2015/251
7
Komplettering av gällande detaljplan, (Bosjökloster 1:649,
område Ängsbyn)
Karin Kallioniemi
KSF 2012/234
8
Planuppdrag för strandområde vid Karlsvik, Bosjökloster
1:222 m fl
Karin Kallioniemi
KSF 2010/126
9
Ny översiktsplan för Höörs kommun
Karin Kallioniemi
KSF 2009/149
10
Ringsjöbandet - Ändring av översiktsplan för Höörs
kommun
Karin Kallioniemi
KSF 2013/364
11
Detaljplan för Ljungstorp
Andreas Ask
KSF 2013/341
KALLELSE
Datum
Sida
2015-10-02
3 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Ärende/Föredragande
Tid
Dnr
12
Igångsättning av anläggande av friidrottsanläggning/projekt
Jeppavallen
Jesper Sundbärg och Freddy Friberg
KSF 2015/368
13
Kulturmiljöprogram 2014 - Tjörnarp
Freddy Friberg
KSF 2015/287
14
Kulturmiljöprogram 2014 Norra Rörum
Freddy Friberg
KSF 2015/288
15
Arvode till god man Leif Appelqvist för KKL
Lars-Johan Rosvall
KSF 2015/301
16
Särskild medlemsinsats år 2015, Kommuninvest
Lars-Johan Rosvall
KSF 2015/360
17
Delårsrapport 2015
Lars-Johan Rosvall och Catharina Magnusson
KSF 2015/248
18
Inriktningsbeslut för fiberutbyggnad
Rolf Carlsson och Hans Magnusson
KSF 2015/385
19
Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsen
2015
KSF 2015/58
20
Anmälningar KS 2015 (för politikerportalen)
KSF 2015/56
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
4 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
1
Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
ordinarie ledamöter är närvarande med undantag av
_____
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
5 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
2
Val av justerande och godkännande av
föredragningslistan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. NN ( ) och NN ( ) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, 2015-XX-XX kl .
3. Föredragningslistan godkänns.
_____
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
6 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Dnr KSF 2015/277
3
Revidering av biblioteksplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kultur- och fritidsnämnden uppdras att revidera bibilioteksplan för antagande i
kommunfullmäktige senast i maj 2016.
Ärendebeskrivning
Biblioteksplan för Höörs kommuns bibliotek 2010 - 2013 behöver revideras.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-06-16 att bibliotekschefen ska få uppdrag av
kommunfullmäktige att revidera biblioteksplanen. Kommunstyrelsen beslutade 2015-0914 att kultur- och fritidsnämnden ska uppdras att revidera biblioteksplanen för antagande i
kommunfullmäktige senast i maj 2016. Eftersom bibliotekschefen behöver få uppdraget
från kommunfullmäktige måste ärendet tas upp i kommunstyrelsen ytterligare en gång.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen, 2015-09-24, förtydligande
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-09-14 § 200
3. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16 § 88
4. Biblioteksplan 2010 - 2013
_____
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
7 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Dnr KSF 2015/252
4
Information om rekreationsstråk till Västra
Ringssjön på Bosjökloster 1:595, Höörs
kommun. (Blommeröd)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga den lämnade informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
2009 ansöker Blommeröd arabstuteri AB om planbesked för en ny detaljplan för
enbostadshus på fastigheten Bosjökloster 1:595 (Blommeröd). Samtidigt öppnar
fastighetsägaren upp möjligheten att tillgängliggöra det tidigare stängda området för
allmänheten.
Detaljplanearbetet påbörjas med framtagandet av ett planprogram som sedan föregås av
framtagandet av ett samrådsförslag. Framtagandet av samrådsförslaget kommer att pågå
under hösten 2015.
Under detaljplanearbetet har öppnandet av ett rekreationsstråk varit en mindre aktiv del i
processen. Då det råder allemansrätt på stora delar av området är det enda hindret för att
öppna upp området för allmänheten att de stängsel som finns tas bort. Stigsystem finns
redan på fastigheten.
För att få ett väl fungerande rekreationsstråk är det dock väsentligt att man har en god
dialog med fastighetsägaren om att öppna upp området för allmänheten. Ytterligare
stigar, skyltar och eventuella parkeringsmöjligheter kan möjliggöra ett välfungerande och
attraktivt rekreationsområde som enbart borttagandet av stängslet inte skulle bidra till.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-10 att uppdra åt kultur- och fritidnämnden att
påbörja arbetet med att öppna upp och skapa rekreationsstråk till Västra Ringssjön på
fastigheten Bosjökloster 1:595, Höörs kommun.
Kultursekreterare Hilda Knafve kommer att lämna en rapportering vid kommunstyrelsens
möte den 12 oktober.
Förslag till beslutsmotivering
Då framtagandet av nya rekreationsstråk inte ingår i planenhetens uppdrag föreslås att
uppdraget delas upp i två separata projekt. Ett där planenheten i enlighet med
planuppdraget tar fram ett detaljplaneförslag för nybyggnation av enbostadshus på
fastigheten Bosjökloster 1:595. Ett andra där Kultur- och Fritidnämnden ges i uppdrag att
påbörja arbetet med att öppna upp och skapa ett nytt rekreationsstråk för allmänheten på
bland annat Bosjökloster 1:595.
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
8 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-08-10 § 176
_____
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
9 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Dnr KSF 2011/333
5
Begäran om planbesked, Höör 55:8, kv
Aborren
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
En förstudie kring gatumiljön ska visa förutsättningarna för planarbetet. Förstudien ska
godkännas av kommunstyrelsen innan planförslag upprättas för området.
Ärendebeskrivning
Ägarna till fastigheten Höör 55:8 önskar pröva möjligheten att uppföra bostäder på
fastigheten. Kommunstyrelsen meddelade positivt planbesked 19 maj 2015.
Beredningen av frågan om planbesked visade att trafikförsörjningen av planområdet
förutsätter ombyggnad av befintlig kommunal gata och troligen även ingrepp i privata
fastigheter.
Förslag till beslutsmotivering
Huvudsaklig trafikförsörjning
Fastigheten Höör 55:8 har anslutning till Algatan/Evedalsgatan i gällande stadsplan.
Algatan/ Evedalsgatan är inte utbyggda i en sammanhängande slinga enligt stadsplanen,
utan fungerar idag som två gatstumpar med en gräsremsa emellan (se bild). Exploatering
av Höör 55:8 förutsätter att gatan anpassas till moderna krav för tillgänglighet och
trafiksäkerhet. Både längs- och tvärlutning kan behöva justeras. Det är inte säkert att
denna ombyggnad kan ske inom befintlig gatumark, utan ombyggnad kan kräva ingrepp i
privat bostadstomt, i första hand Abborren 25.
Serviceväg
Om det är möjligt att låta servicefordon (räddningstjänst, sophämtning mm) köra ut via
Lindgatan behövs ingen vändplan i planområdet. Vändplaner bör undvikas för att nå
bättre hushållning med mark och naturresurser. Ur räddningssynpunkt är det också
fördelaktigt att möjliggöra slingor i stället för återvändsgator. Det är dock troligt att även
Lindgatan med förlängning behöver justeras för att fungera som serviceväg. En
anslutning mot Lindgatan berör även den intilliggande jordbruksfastigheten Höör 55:7.
Förstudie kring gatumiljö
De ombyggnader som blir nödvändiga för att genomföra exploateringen får alltså
konsekvenser för ägarna till de fastigheter där ingrepp blir aktuella. För att bedöma om
dessa konsekvenser är rimliga behövs en förstudie som visar hur stora ombyggnader som
behövs. Trafikanslutningar ska därför förprojekteras mot Algatan/Evedalsgatan
(huvudsaklig trafikförsörjning) och mot Lindgatan (serviceväg). Utgångspunkten bör vara
att klara ombyggnaden utan ingrepp i privata bostadstomter.
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
10 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Resultatet av förstudien ska ligga till grund för Kommunstyrelsens beslut om hur
planarbetet ska fortsätta.
Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-28 § 228
2. Tjänsteskrivelse från samhällsplaneraren/kommunarkitekten, 2015-03-20, Ansökan om
planbesked, fastigheten Höör 55:88
3. Tjänsteskrivelse från samhällsplaneraren/kommunarkitekten, 2015-09-11,
Planuppdrag, detaljplan för Höör 55:88
4. Inmätning Algatan Evedalsgatan. KS 12 oktober
5. Kontroll av höjder i befintlig gatumiljö
6. Skrivelse från Johan Cronehed och Helen Zetterholm - Cronehed, 2015-09-30
_____
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
11 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Dnr KSF 2015/251
6
Förslag om att ta fram gemensam
dagvattenpolicy för Hörby och Höörs
kommun (VA-GIS-nämnden 2015-05-26 §
53)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
VA-GIS-nämnden uppdras att arbeta fram ett förslag till dagvattenpolicy i enlighet med
Mittskåne vattens förslag. Arbetet förutsätts ske inom nämndens budget.
Ärendebeskrivning
Höörs kommun har en dagvattenpolicy som är antagen av kommunfullmäktige 2003. VAGIS-nämnden erbjuder nu kommunstyrelserna i Hörby och Höörs kommuner att ta fram
en gemensam dagvattenpolicy för kommunerna. Arbetet föreslås ske i samverkan mellan
Mittskåne vatten och berörda tjänstemän från de båda kommunernas förvaltningar. Inom
förvaltningen har det under augusti förts en dialog om lämpligt innehåll och avgränsning
för en dagvattenpolicy och om dess relation till andra planer. Arbetet med ny
översiktsplan kommer att hantera vissa frågor kopplade till översvämningsrisk vid skyfall,
medan miljöstrategiska dagvatten-frågor bör ses som en del av ett större arbete med en
VA-plan för Höör. En sådan plan är under slutförande i Hörby kommun.
Slutsatsen är därför att dagvattenpolicyn bör avgränsas till frågor om dagvatten vid
planering och exploatering samt underhåll och förbättringar i befintliga anläggningar,
inklusive dagvattendammar på allmän platsmark. En viktig fråga är hur ansvaret för
skötsel och underhåll bör fördelas mellan Gatu- och park-kontoret och Mittskåne vatten.
Mittskåne vatten har presenterat ett mer konkret förslag till innehåll.
Förslag till beslutsmotivering
Mycket ny kunskap har tagits fram om dagvattenfrågor efter att Höörs dagvattenpolicy
antogs samtidigt som lagstiftningen på området har förändrats. Några viktiga frågor är:
sambandet mellan dagvattenhantering och vattenkvalitet enligt EUs ramdirektiv för vatten
sambandet mellan dagvattenhantering och risk för översvämning både utifrån nuvarande
förhållanden och i ett förändrat klimat.
Dagvatten är komplext både när det gäller den rent tekniska hanteringen och när det
gäller ansvarsfrågorna. Dagvattensystemet består av flera led där det första steget ofta är
en fördröjning på privata fastigheter med privatpersoner eller företag som ansvariga.
Nästa steg kan vara en allmän dagvattenledning som Mittskåne vatten är ansvarig för.
Gatu- och parkmark kan vara en viktig del av fördröjningen vid kraftiga regn, och i dessa
delar är det tekniska nämnden som har ansvaret. Miljönämnden har tillsyn över att det
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
12 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
vatten som släpps ut i recipienten följer tillstånden.
Det är viktigt att den nya dagvattenpolicyn tydliggör de olika leden, vem som är ansvarig i
respektive led och vilka krav som kommer att ställas. Arbetet bör därför ha ett bredare
perspektiv på dagvatten än VA-huvudmannens ansvar.
En gemensam policy för Höör och Hörby bör ge möjlighet till samordningsvinster. VA-GISnämndens erbjudande innehåller ingen begäran om extra anslag för arbetet med
dagvattenpolicy, och arbetet förutsätts därför ske inom ram-budgeten.
Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-28 § 229
2. Tjänsteskrivelse från samhällsplanerare/kommunarkitekten 2015-09-07
3. Dagvattenpolicy för Höörs kommun, antagen av kommunfullmäktige 2003-12-14
4. Förslag till innehåll i dagvattenpolicy, Mittskåne vatten 2015-19-04
_____
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
13 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Dnr KSF 2012/234
7
Komplettering av gällande detaljplan,
(Bosjökloster 1:649, område Ängsbyn)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Arbetet inleds med att ändra detaljplanen för att skydda den värdefulla kulturmiljön.
2. Planarbetet bekostas av ramanslaget och har prioritet 2.
3. Genomförandet av planändringen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och
ingen miljökonsekvensbeskrivning behövs därför till planarbetet.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har den 2 juli 2012 begärt att gällande detaljplan för
Ängsbyn (Bosjökloster 1:649) kompletteras med skydds- eller varsamhetsbestämmelser
för att säkerställa ett bevarande med hänsyn till kulturmiljön.
Under hösten 2012 förde kommunen dialog med boende i området som därefter bildade
en arbetsgrupp. 23 maj 2013 presenterade arbetsgruppen ett förslag för kommunen.
Förslaget innehåller de boendes syn på hur den värdefulla miljön kan bevaras samt en
öppen fråga om möjligheten att ordna en gemensam sophantering.
Ärendet har därefter diskuterats i ledningsgruppen för fysisk planering. Eftersom Ängsbyn
inte sedan tidigare är utpekat som värdefull kulturmiljö menade gruppen att det behövdes
bättre underlag för att bedöma om det finns ett allmänt intresse av att skydda kulturmiljön.
27 maj 2015 har miljö- och byggnadsnämnden därför förtydligat Ängsbyns värden ur ett
arkitekturhistoriskt perspektiv. Planförhållanden
Gällande detaljplan är byggnadsplan för del av Bosjökloster 1:564, fastställd 1971. Planen
reglerar området för bostäder sammanbyggda i tomtgräns. Byggnadsytan är begränsad
till 190 m2 och byggnadshöjden får vara max 3,5 m. Planen innehåller också områden för
idrottsändamål, transformatorstation och allmänna platser.
Kulturmiljö
Ängsbyn uppfördes under tidigt 70-tal som huvudsakligen fritidsbebyggelse till
Bosjöklosters golfbana. Byggnaderna är utformade som vinkel- eller T-hus med
huskropparna som skydd mot gata och grannar. Tomterna omfattar byggnadsytan och ett
tillhörande avgränsat gårdsparti. Detta ger stora gröna allmänningar mellan byenheterna
samtidigt som gatumiljön blir intim. Varje tomt har direktkontakt med den gemensamma
friytan och omgivande miljö.
Området är en tidstypisk 1970-talsbebyggelse. På 1970-talet uppfördes flera stora
villamattor som en del av miljonprogrammet, och de flesta av dessa har andra kvaliteter
än det arkitektoniska uttrycket. Många av de här områdena är idag kraftigt förvanskade
och anpassade till dagens ideal, utan hänsyn till byggnadens och områdets karaktär.
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
14 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Ängsbyn är inte ett av dessa villamatteområden, utan ett område som fortfarande har kvar
sitt tydliga formspråk och uttryck. Byggnadernas utformning och kvaliteter är väl värda att
bevara. Husen är byggda av gult tegel med träpanel i vissa partier. Taken är valmade och
täckta med betongpannor. Takutsprånget är stort och takfoten har ett fasat utförande.
Den låga byggnadshöjden, det valmade taket med takpannor och det stora takutsprånget
ger det unika och tidstypiska utseendet som bör bevaras.
Förslag till beslutsmotivering
Bostadsmiljö
Arkitekten har lyckats skapa ett attraktivt område dit människor fortfarande gärna vill
flytta. Den genomtänkta och sammanhållna utformningen bidrar till områdets attraktivitet
och ett skydd av utformningen bedöms därför också bidra till god bostadmiljö. Att de
boende själva sätter värde på arkitekturen framgår av arbetsgruppens förslag.
När det gäller frågan om utrymme för sophantering kan vi idag konstatera att de boende
ordnat plats för de nya sopkärlen vid sina respektive fastigheter och att ingen fråga har
inkommit om att söka bygglov för en gemensam sophantering. Om denna fråga åter blir
aktuell får de boende höra av sig till miljö- och byggmyndigheten. Sedan årsskiftet
innehåller plan- och bygglagen (PBL) nya möjligheter till avsteg från detaljplanen när det
gäller ”angelägna gemensamma behov”. En preliminär bedömning pekar på att det kan
vara möjligt att ge bygglov för miljöhus utan att ändra detaljplanen, med stöd av de nya
avstegsmöjligheterna.
Avgränsning av planarbetet
Skyddsbestämmelser bör tas fram som ändring av den gällande planen. Det innebär att
den ursprungliga planen fortsätter att gälla, men kompletteras med bestämmelser som
berör skydd, varsamhet och utformning. Det kan också vara aktuellt att reglera lovplikten
närmare genom att exempelvis införa lovplikt för fasadändringar och så kallade
Attefallshus. Planarbetet kommer dock inte att innehålla någon ny bedömning av lämplig
byggrätt, trafikfrågor eller annat som ingår när en helt ny detaljplan tas fram.
Planförfarande mm
Planarbetet är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande.
Genomförandet av planen bedöms få positiv miljöpåverkan, men kan inte antas medföra
betydande miljöpåverkan.
Syftet med planarbetet är att skydda det allmänna intresset av att bevara området som
tidstypisk och sammanhållen kulturmiljö. Även om detta är av intresse för allmänheten
bedöms det inte vara av betydande intresse.
Planarbetet bör kunna bedrivas med standardförfarande, jämför PBL 5 kap 7 §.
Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-28 § 230
2. Tjänsteskrivelse från samhällsplanerare/kommunarkitekten 2015-09-02
3. Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2015-06-16 § 86
_____
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
15 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Dnr KSF 2010/126
8
Planuppdrag för strandområde vid
Karlsvik, Bosjökloster 1:222 m fl
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Planuppdraget avskrivs.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har den 17 juni 2010 skrivit till kommunstyrelsen med en
begäran att detaljplan upprättas för aktuellt strandområde för att kunna bedöma lämplig
bebyggelse och bevarande med hänsyn till kulturmiljön och användningen av
strandområdet. Bakgrunden var en begäran om förhandsbesked som skulle innebära att
en befintlig bostadstomt inom strandskydd skulle delas i två. 30 november 2010 beslutade
kommunstyrelsen att lämna planuppdrag i ärendet.
Planenheten upprättade ett förslag till detaljplan som redovisades i kommunstyrelsen men
som inte sedan har behandlats vidare i en formell planprocess (se karta nedan). 8
september 2011 beslutade kommunstyrelsen att koncept avseende detaljplan för
Bosjökloster 1:222 m fl fastigheter skulle ligga till grund för beslut beträffande sökt
förhandsbesked.
13 mars 2012 beviljade miljö- och byggnadsnämnden förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus (tillbyggnad av befintlig gäststuga) samt komplementbyggnad på
fastigheten Bosjökloster 1:222. 2 oktober 2012 beviljade nämnden även
strandskyddsdispens för om- och tillbyggnad av gästhus samt nybyggnad av garage med
förråd och brygga. 7 juli 2014 beviljades bygglov för carport och förråd. Bygglov har inte
sökts för tillbyggnad av gäststugan. Både förhandsbesked och strandskyddsdispens har
löpt ut eftersom mer än två år passerat. Gällande bestämmelser
Hela området omfattas av strandskydd. Det finns ingen detaljplan för området.
Översiktsplan
I gällande översiktsplan (Översiktsplan 2002) är området utpekat som större område för
turism och friluftsliv samt ekologiskt särskilt känsligt område. Inget planerad förändring av
områdets markanvändning presenteras.
I plan för Ringsjöbandet (granskningsförslag hösten 2015) redovisas det berörda
strandnära området som landsbygdsmiljö samt område för natur och rekreation.
Merparten av området är också utpekad som värdefull kulturmiljö med innebörden att
berörda byggnadsverk ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Även den
parkliknande miljön har bedömts värdefull och ska bevaras enligt ställningstaganden i
planen. Det obebyggda området nedanför Karlsvik är utpekat som särskilt känslig
landskapsbild.
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
16 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Fastigheten Bosjökloster 1:222 ingår i det värdefulla kulturmiljöområdet och på plankartan
är den redovisad som landsbygdsmiljö.
Kommunen avser anta plan för Ringsjöbandet under första kvartalet 2016.
Kommunala program
Det öppna obebyggda området nedanför Karlsviks vårdhem är i grönstrukturprogrammet
identifierat som naturområde med särskilt höga naturvärden. I naturvårdsprogrammet
ingår hela det berörda området i ”Ringsjölandskapet” som är värdefullt bland annat som
eklandskap.
Bedömning av nytta med detaljplanering
Den ursprungliga bebyggelsen i området är uppförd långt innan nu gällande regler om
detaljplan. Eftersom området saknar detaljplan måste beslut om förhandsbesked och
bygglov fattas mot bakgrund av den vägledning översiktsplanen ger. Även
strandskyddsreglerna ska beaktas.
Prövning genom detaljplan ska genomföras bland annat för ny sammanhållen bebyggelse
och för bebyggelse som ska förändras eller bevaras om regleringen behöver ske i ett
sammanhang. Även enstaka nya byggnadsverk kan behöva prövas genom detaljplan om
bebyggelsen inte kan prövas genom ansökan om bygglov eller förhandsbesked.
Kommunens avsikter för området framgår av Plan för Ringsjöbandet. Planen innehåller
bland annat ställningstaganden om att skyddsvärda byggnader ska underhållas och
bevaras. Bedömningen är att denna plan kommer att ge tillräcklig vägledning för
bevarande av byggnaderna, trots att den inte är bindande. Den tillkommande bebyggelse
som kan bli aktuell bedöms kunna prövas genom förhandsbesked och bygglov, med
vägledning av översiktsplanen (Plan för Ringsjöbandet). Mot denna bakgrund bedöms det
inte längre ändamålsenligt att upprätta en detaljplan för området. Planuppdraget bör
därför avslutas.
Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-28 § 231
2. Tjänsteskrivelse från samhällsplaneraren/kommunarkitekten, 2015-09-03
_____
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
17 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Dnr KSF 2009/149
9
Ny översiktsplan för Höörs kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bekräftar uppdraget att ta fram en ny kommunomfattande
översiktsplan och ger kommunstyrelsen i uppdrag att även fortsättningsvis leda och
samordna arbetet.
2. Kommunfullmäktige utser en politisk referensgrupp bestående av nämndernas
ordföranden samt partiernas gruppledare i fullmäktige för en övergripande dialog om hur
Vision 2025 och inriktningsmålen kan konkretiseras i den nya översiktsplanen.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om politisk styrgrupp och
beredning av översiktsplanen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2009 att kommunens översiktsplan skulle
aktualiseras och kompletteras. Avsikten var att göra en mindre översyn och att reviderad
översiktsplan skulle antas hösten 2011.
I maj 2012 godkände kommunstyrelsen planförslaget Översiktsplan 2012 och samråd
genomfördes under sommaren. Ett 50-tal yttranden inkom.
Nästa steg i processen är att färdigställa översiktsplanen för granskning och utställning.
Därefter kan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.
Förslag till beslutsmotivering
Om översiktsplanering
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska
miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras (plan- och
bygglagen, PBL, 3 kap 1-2 §§).
Under senare år har översiktsplanens strategiska roll förstärkts genom lagändringar som
tydliggör kopplingen mellan kommunala översiktsplaner och de miljömålsprogram,
utvecklingsstrategier, transportinfrastrukturplaner mm som tas fram av länsstyrelser och
regioner (PBL 3 kap 5 § punkt 4). Det gör översiktsplanen till ett av kommunens viktigaste
dokument när det gäller framtidsbilder och utvecklingsstrategier i ett regionalt perspektiv.
Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden pröva om översiktsplanen är
aktuell. Planprocess, medborgardialog och förankring
Två allmänna val har genomförts sedan planuppdraget för ny översiktsplan lämnades och
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
18 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
det finns därför anledning att låta det nyvalda kommunfullmäktige bekräfta planuppdraget.
Det faktum att kommunfullmäktige inte någon gång sedan 2002 har tagit ställning till
översiktsplanens aktualitet understryker behovet av att kommunfullmäktige får möjlighet
att hantera frågan.
Det viktigaste skedet för medborgardialog i planarbete är samrådsskedet. När
synpunkterna från samrådet har bearbetats ska kommunen ställa ut ett
granskningsförslag, som är sista tillfället att lämna synpunkter på planen. Därefter sker de
sista justeringarna innan planen kan antas av kommunfullmäktige.
Samrådet 2012 resulterade i många värdefulla synpunkter från både myndigheter och
enskilda. Dessa kommer att vara en viktig utgångspunkt i fortsatt arbete. Eftersom det har
gått drygt tre år sedan samrådet genomfördes finns det dock anledning att ge tillfälle till
kompletterande medborgardialog innan granskningsförslaget färdigställs. Det ger
möjlighet att fånga upp nya idéer och önskemål i planen och att nå en bättre förankring.
Även den politiska dialogen behöver förnyas, så att de förtroendevalda för denna
mandatperiod har en möjlighet att påverka innehållet. Politisk förankring och
medborgardialog blir därför viktiga delar av det fortsatta planarbetet.
När planuppdraget lämnades bedömdes det vara fråga om mindre översyn som skulle
resultera i en aktualisering och komplettering av planen. Idag är det tydligt att det handlar
om en helt ny översiktsplan, dels för att sakförhållanden har förändrats, men framförallt
för att behoven och omvärlden ser annorlunda ut idag än 2002. Förändringarna sedan
samrådet genomfördes 2012 är dock inte så stora att det finna anledning att starta om
planarbetet från ruta ett.
En optimistisk tidplan pekar på att granskningsförslaget kan vara färdigt sommaren 2016.
Ny plan kan då antas kring årsskiftet 2016/2017. Omfattningen av dialogen styr om denna
tidplan kan hållas, eller om arbetet behöver ta längre tid.
Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-28 § 232
2. Tjänsteskrivelse från samhällsplaneraren/kommunarkitekten, 2015-09-11
_____
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
19 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Dnr KSF 2013/364
10
Ringsjöbandet - Ändring av översiktsplan
för Höörs kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Plan för Ringsjöbandet, inklusive
miljökonsekvensbeskrivning, för granskning.
Kommunstyrelsen godkänner även samrådsredogörelsen.
Ärendebeskrivning
Planen för Ringsjöbandet var på samråd sommaren 2013. Planförslaget har nu ändrats
med utgångspunkt i de yttranden som inkom vid samrådet.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 september återremitterades ärendet efter en
diskussion om mark för utveckling av reningsverket samt Sätoftaskolan.
Förslag till beslutsmotivering
Reningsverkets behov och förutsättningar har diskuterats med MittskåneVatten och ett
område för utveckling av reningsverket har reserverats i planen (se s 86).
Styrgruppen för Sätoftaskolans utveckling hade sitt första möte onsdag 30 september.
Slutsatsen blev att förvaltningen ska begära ett nytt planuppdrag för Campus Sätofta, där
alternativa placeringar av nya byggnader och andra anläggningar till skolan kan studeras.
I det inledande skedet bedöms det inte nödvändigt att ianspråkta hela markområdet
väster om skolan för skolverksamheten. Plan för Ringsjöbandet har justerats i den del
som rör Sätoftaskolans närhet och anpassats till den fortsatta planeringen för
Sätoftaskolans utveckling. Det nya förslaget innebär att ett större område avsätts för
utveckling av Campus Sätofta, men att området också kan användas för bostäder om det
visar sig att det går att kombinera med skolans behov.
Nya handlingar i ärendet är revideringar av de sidor som beskriver förändringarna i
förslaget som skett efter kommunstyrelsens sammanträde 14 september. När
kommunstyrelsen har godkänt det nya förslaget kommer ändringar att göras i resten av
dokumentet så att alla kartbilder speglar det nya förslaget.
Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-28 § 233
Tjänsteskrivelse från samhällsplaneraren/kommunarkitekten 2015-10-01
Avstämning inför granskning
Samrådsredogörelse Ringsjöbandet 2015-08-13
Ringsjöbandet granskningsförslag KS 2015-08-28
Samrådsredogörelse komplettering
s 68 bostäder
FÖREDRAGNINGSLISTA
KOMMUNSTYRELSEN
8. s 72 Skola och reningsverk
9. s 86 - 87 Reningsverket
10. s 102 Sätofta
11. s 104 Campus Sätofta
12. s 124 MKB riksintressen reningsverket
13. s 129 Hänsyn till Höörs vision och mål
_____
Datum
Sida
2015-10-02
20 (31)
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
21 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Dnr KSF 2013/341
11
Detaljplan för Ljungstorp
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1.Granskningsutlåtande, daterat 2015-09-28, godkänns.
2.Detaljplanen för Ljungstorp godkänns och antas.
Ärendebeskrivning
Syftet med planen är att aktualisera en gällande detaljplan för Ljungstorps
fritidshusområde Ö39, antagen 1963. Gällande detaljplan tillåter ej att byggnader
överstiger 100 m2 och en bygglovsansökan för bostadsområdet är ofta större än 100 m2.
Området har sedan 1987 kommunalt vatten- och avlopp och består till största del av åretrunt bostäder. Aktualiseringen gäller främst byggrätt, byggnadshöjd och fastighetsstorlek.
Kommunstyrelsen gav 2000-03-01 § 38 ledningsgruppen för fysisk planering i uppdrag att
upprätta planförslag för ett flertal bostadsområde där Ljungstorpsområdet är ett sådant
område.
I översiktsplan 2002 framgår det att områden för fritidshus bör genom ändrade
planbestämmelser göras mer attraktiva för permanentboende. Detaljplanen möjliggör
bostadsbebyggelse och konferensverksamhet med övernattning på Ljungstorps gård,
samt natur, där dagens förutsättningar har varit utgångspunkt för detaljplaneförslaget.
Den viktigaste frågan i planeringen är i vilken omfattning som fastigheterna får bebyggas,
det vill säga vilken den största tillåtna byggnadsarean ska vara för Ljungstorpsområdet. I
planförslaget föreslås även nya byggrätter norr om Ljungstorps Gård, på fastighet Sätofta
1:39.
Sedan samrådet har bestämmelser på Sätofta 1:39 utformas flexibelt för att möjliggöra
antingen friliggande villor, parhus eller radhus. Dialog har även förts med
samfällighetsföreningen om befintliga naturremsor i området, frågor som rör tillgänglighet
för räddningstjänst, avfalls hantering m.m. samt en diskussion med ägarna av Ljungstorps
gård angående ett föreslaget naturområde genom deras fastighet som möjliggör en
genare koppling till busshållplatsen på Sätoftavägen. Ett område i planen har även
undantagits för att underlätta vid en möjlig framtida bebyggelse på Sätofta 1:56, sydväst
om planområdet.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2015-05-11. Detaljplanen har efter det
kompletterats med en vägslinga.
Kommunstyrelsen beslöt 2015-06-08 § 161 att godkänna förslag daterat 2015-05-18,
”Detaljplan för Ljungstorp”, att ställas ut för granskning. Detaljplanen har varit ute för
granskning under 2015-06-17 – 2015-08-11. Planförslaget har tidigare varit utställt för
samråd under tiden 2014-08-26 – 2014-09-16 och samrådsmöte har hållits den 4
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
22 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
september 2014. Synpunkter som lämnats under samrådet återges i en
samrådsredogörelse. 8 st yttranden, varav 3 med synpunkter, inkom på
granskningshandlingarna som redovisas och kommenteras i ett granskningsutlåtande.
Inga synpunkter från sakägare kvarstår som helt eller delvis inte blivit tillgodosedda.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5:23 bedöms detaljplanen kunna antas.
Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-28 § 235
2. Plankarta 2015-10-12
3. Planbeskrivning 2015-09-28
4. Samrådsredogörelse 2015-04-28
5. Granskningsutlåtande 2015-10-12
_____
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
23 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Dnr KSF 2015/368
12
Igångsättning av anläggande av
friidrottsanläggning/projekt Jeppavallen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Igångsättning av anläggande av friidrottsanläggning/projekt Jeppavallen inom ramen för
projektets budget godkänns.
Ärendebeskrivning
Projektet är ett samverkansprojekt mellan föreningarna Höörs IS, MIX IF, Höörs
Föreningsallians och Höörs kommun. Projektet är indelat i tre etapper: Friidrottsbanorna,
omklädningsbyggnad och utegym med parkourbana. Arvsfonden har beviljat Höörs IS 3,1
miljoner kronor för tillgänglighetsanpassade banor och omklädningsbyggnad. Höörs IS
har sökt bidrag också från Sparbanksstiftelsen och Idrottslyftet. Något svar har ännu inte
erhållits från Sparbanksstiftelsen (möte i oktober). Skåneidrotten har svarat positivt, men
kan inte behandla ansökan förrän i början av 2016.
Höörs kommun har beviljat 4 miljoner kronor för 2015 och 2016 i investeringsmedel.
Sju miljoner kronor finns därmed säkrade. Därmed bör projektet kunna sjösättas med
start efter Kommunstyrelsens möte 2015-10-12.
Detaljerade uppgifter om projektet; organisation, budget och tidplan kommer att
presenteras i en powerpointpresentation vid KSAu:s sammanträde 2015-09-28.
Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-28 § 238
2. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen 2015-09-18
3. Arvsfonden, meddelande om beslut för stöd för nybyggnation av allvädersbanor,
omklädningsrum på Jeppavallen.
_____
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
24 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Dnr KSF 2015/287
13
Kulturmiljöprogram 2014 - Tjörnarp
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kulturmiljöprogram 2014 - Tjörnarp antas.
Ärendebeskrivning
Efter att kulturmiljöprogram för Höörs tätort antagits har arbetet med en mer övergripande
inventering av byggnader och miljöer i byarna påbörjats. Inventeringarna av Tjörnarp har
varit ute på samråd och är nu färdiga för att lämnas vidare till kommunstyrelsen för
antagande.
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att godkänna att ”Kulturmiljöprogram 2014 Norra Rörum” och ”Kulturmiljöprogram 2014 - Tjörnarp” lämnas vidare för antagande.
Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-28 § 239
2. Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2015-09-01 § 106
3. Kulturmiljöprogram 2014 - Tjörnarp, samrådshandling
_____
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
25 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Dnr KSF 2015/288
14
Kulturmiljöprogram 2014 Norra Rörum
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kulturmiljöprogram 2014 - Norra Rörum antas.
Ärendebeskrivning
Efter att kulturmiljöprogram för Höörs tätort antagits har arbetet med en mer övergripande
inventering av byggnader och miljöer i byarna påbörjats. Inventeringarna av Norra Rörum
har varit ute på samråd och är nu färdiga för att lämnas vidare till kommunstyrelsen för
antagande.
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att godkänna att ”Kulturmiljöprogram 2014 Norra Rörum” och ”Kulturmiljöprogram 2014 - Tjörnarp” lämnas vidare för antagande.
Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-28 § 240
2. Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2015-09-01 § 106
3. Kulturmiljöprogram 2014 - Tjörnarp, samrådshandling
_____
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
26 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Dnr KSF 2015/301
15
Arvode till god man Leif Appelqvist för
KKL
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Ekonomichefen uppdras att framställa regresskrav till huvudmannen samt driva ärendet.
Ärendebeskrivning
Överförmyndaren fick vid kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti uppdraget att
undersöka möjligheterna till att framgångsrikt driva ett regressärende. Av det svar som
kommit in från den tillfrågade juristen på Sveriges Kommuner och Landsting framgår att
möjligheterna till framgång bedöms vara goda. Kommunstyrelsens arbetsutskott ges
möjlighet att besluta om regresskrav bör framställas till huvudmannen samt vem som bör
driva ärendet.
_____
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
27 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Dnr KSF 2015/360
16
Särskild medlemsinsats år 2015,
Kommuninvest
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Meddela Kommuninvest ekonomisk förening senast 2015-10-30 att kommunen vill
betala in högsta nivån motsvarande 900 kr per invånare.
2. Betala in 8 125 813 kronor enligt anmodan eller senast 2015-12-31 till Kommuninvest
ekonomisk förening, org nr 716453-2074.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Finansiering av insatskapital hämtas ur medel för pensionsförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Föreningsstämman fastställde 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk
förening. I stadgarna har bl.a. tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ
och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den
obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.
De nya lagkrav på bl.a. större kapital som växt fram i kölvattnet av finanskrisen påverkar
också Kommuninvest i hög utsträckning. Den uppbyggnad av kapitalet som måste ske
beskrivs närmare i ”Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad”. Planen syftar till att
minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 2018 då kravet på viss lägsta
bruttosoliditet träder i kraft.
I de nya stadgarna införs en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare samt två
delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån. När
en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen inte
längre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats som annars skulle betalas.
Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får - i takt med att kommunen
uppnår de högre insatsnivåerna - till större och större del behållas av medlemmen. Den
årliga insats som är knuten till storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och lägre,
för att till sist bortfalla.
Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-28 § 243
2. Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, 2015-09-21
3. Kommuninvest, Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015, 2015-05-21
_____
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
28 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Dnr KSF 2015/248
17
Delårsrapport 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport 2015 1 januari - 31 augusti antas.
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Lars-Johan Rosvall föredrar innehållet i ”Delårsrapport 2015 1 januari - 31
augusti”.
Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-28 § 243
2. Delårsrapport 20151 januari - 31 augusti
_____
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
29 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Dnr KSF 2015/385
18
Inriktningsbeslut för fiberutbyggnad
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunens vidare roll med ett ökat kommunalt ansvar för landsbygdsbredband för de
föreningar som så vill godkänns.
2. En finansiering av projekten efter beslut om bidrag godkänns, till dess stöd utbetalats
för de föreningar som så vill.
Ärendebeskrivning
Höör har anslutit sig till Regeringens mål att 90 % av alla hushåll ska ha tillgång till minst
100 Mbit senast 2020. Kommunen har ett samverkansavtal med Telia om ett Öppet
fibernät i kommunen och Telia har gått ut med tre fiberkampanjer i tätorterna med stor
anslutning, se hemsidan under bredband. Nu planerar vi tillsammans för etapp 4 för att se
hur långt ut vi kan komma.
På landsbygden lyckas vi dock inte skapa öppna bredbandslösningar med hjälp av
marknadskrafterna varför en vidare kommunal insats behövs. Kommunen tar en större roll
i de fiberprojekt som startats av föreningar och får därigenom även större kontroll över
utbyggnaden i hela kommunen så att inte alltför många hushåll hamnar utanför
utbyggnadsområdena. Kommunen kan vara den som ansöker om stöd och hjälper till vid
projektering, upphandlingar, dokumentation etc. samt även ekonomi och administration.
Däremot har fiberföreningar vital betydelse för intresset och ansvaret för att utbyggnaden
ska kunna äga rum. De har lokalkännedom och kan skapa det intresse som behövs samt
kan sköta de överenskommelser som behövs när det gäller markavtal och projektering.
Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-28 § 244
2.Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen, 2015-09-17
_____
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
30 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Dnr KSF 2015/58
19
Redovisning av delegationsbeslut till
kommunstyrelsen 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut till handlingarna.
Ärendebeskrivning
1. Räddningstjänstens delegationsbeslut fattade av tillsynsförrättare Roberth Friberg,
2015-05-29 - 2015-09-01. KSF 2015/91
2. Räddningstjänstens delegationsbeslut fattade av räddningschef Lars Nilsson, 2015-0820 - 2015-09-14. KSF 2015/396
3. Ekonomikontorets delegationsbeslut fattade av ekonomichef Lars-Johan Rosvall 201503-17 - 2015-09-28. KSF 2015/53
_____
FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
Sida
2015-10-02
31 (31)
KOMMUNSTYRELSEN
Dnr KSF 2015/56
20
Anmälningar KS 2015 (för
politikerportalen)
Beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälningarna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Protokoll och inkomna/utgående skrivelser
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-28
2. Protokoll från HFAB 2015-09-16. KSF 2015/285
3. Länsstyrelsen Skåne, beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med
föryngringsavverkning inom fastigheten Allarp 1:10, fornlämning nr 237, Hallaröds
socken, Höörs kommun. KSF 2015/380
4. SKL, cirkulär 15:25, Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna
läsåret 2015/2016
5. SKL, cirkulär 15:26, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för
räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 15) med Vision
6. SKL, cirkulär 15:27, Utbildningskontrakt och Extratjänst
7. Protestlistor ”Riv inte kvarnen och silon” från Höörs Museiförening och medborgare.
KSF 2015/88
8. Kallelse och dagordning AU-möte för Rönneåkommittén, 2015-09-17. KSF 2015/312
9. Kallelse till styrelsemöte för Rönneåns vattenråd, 2015-09-17. KSF 2015/312 Protokoll
och inkomna/utgående skrivelser
____