Studentguide - Statsvetenskapliga institutionen

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN
Studentguide
Statsvetenskapliga institutionen
Vårterminen 2015
Studentguide
I denna guide har vi försökt samla all praktisk information kring dina studier på
Statsvetenskapliga institutionen. Det är sådant som vi vet att våra studenter brukar
fråga om, och sådant som vi av andra skäl tror kan vara nyttig information.
Kontakt uppgifter
Studentadministration
Administrativ teknik, Erasmuskurserna,
IAGG - International Administration and Global Governance,
Statsvetenskap, avancerad nivå & kvällskurserna Statsvetenskap
Maria Lilleste
Träffas efter överenskommelse.
Tel: 031-786 1182
E-post: [email protected]
Statsvetenskap, grundnivå
Karin Jorthé
Träffas efter överenskommelse.
Tel: 031-786 2792
[email protected]
Centrum för Europastudier
Carl-Magnus Forsudd
Träffas efter överenskommelse.
Tel: 031-786 4729
E-post: [email protected]
Lärarutbildningen K20
Anna-Karin Lundell
Träffas efter överenskommelse.
Tel: 031-786 66 93
E-post: [email protected]
Samhällskunskap inom Lärarutbildningen och fristående kurser
Britten Lindblad Ivarsson
Träffas efter överenskommelse.
Tel: 031-786 1184
E-post: [email protected]
2
Internationella koordinator
Gry Gater
Träffas efter överenskommelse.
Tel: 031-786 4445
E-post: [email protected]
Praktik, karriär- och alumnfrågor
Karin Andersson
Träffas efter överenskommelse.
Tel: 031-786 1991
E-post: [email protected]
Studierektorer
Administrativ teknik
Jan Turvall
Träffas efter överenskommelse.
Tel: 031-786 1188
E-post: [email protected]
Europaprogrammet och Master in European Studies (CES)
Urban Strandberg
Träffas efter överenskommelse.
Tel: 031-786 4149
E-post: [email protected]
International Administration and Global Governance (IAGG)
Marcia Grimes
Träffas efter överenskommelse.
Tel: 031-786 4138
E-post: [email protected]
Lärarutbildningen K20
Ann-Kristin Jonasson
Träffas efter överenskommelse.
Tel: 031-786 6694
E-post: [email protected]
3
Samhällskunskap inom Lärarutbildningen och fristående kurser
Anna Bendz
Träffas efter överenskommelse.
Tel: 031-786 5697
E-post: [email protected]
Statsvetenskap
Ulrika Möller
Träffas efter överenskommelse.
Tel: 031-786 1343
E-post: [email protected]
Biträdande studierektor Europaprogrammet och Master in European Studies (CES)
Maria Johansen
Träffas enligt överenskommelse.
Tel: 031-786 4417
E-post: [email protected]
Prefekt
Fredrika Lagergren Wahlin
Tel 031-786 1235
E-post: [email protected]
Proprefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå
Maria Oskarson
Tel 031- 786 4687
E-post: [email protected]
Studievägledare
Sara Birgersson
Enskilda samtal bokas efter överenskommelse.
Tel 031-786 1189
E-post: [email protected]
4
A-Ö
Adressändring
Ladok hämtar nya adresser via Skatteverket varje onsdag även för icke aktiva
studenter.
Akademihälsan – Se nedan, ”Studenthälsovård”
Alumn
När du inte längre är student hos oss (men har läst minst 90 hp vid
Samhällsvetenskapliga fakulteten) är du alumn och välkommen till vårt
alumnnätverk. Redan som student är du välkommen att delta på våra
alumnföreläsningar, som äger rum minst en gång per termin. Till
alumnföreläsningarna bjuds tidigare studenter in för att berätta om sin väg ut i
arbetslivet. Mer information om alumnnätverket och föreläsningarna finns på:
http://www.pol.gu.se/samverkan/alumn/
Ansökan
Inför varje ny termin måste du ansöka till de kurser du tänker studera även om du
är inskriven på ett program. Om du som programstudent inte söker i tid förlorar
du din platsgaranti. Inför höstterminen är sista dag 15 april och inför vårterminen
15 oktober. Ansökan görs via webben på: http://www.antagning.se.
Arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöombud på institutionen är Mikael Gilljam. E-post:
[email protected] Läs mer på:
http://www.pol.gu.se/om_institutionen/styrdokument/.
Bibliotek
Universitetsbibliotekets samhällsvetenskapliga sektion finns på
Samhällsvetenskapliga biblioteket (tidigare kallat KTB). Biblioteket hittar du på
Vasagatan 2A, mitt emot institutionen. Där finns referenslitteratur avsedd att
användas på plats samt möjlighet att låna hem kurslitteratur. För öppettider m.m. se
http://www.ub.gu.se/bibliotek/Gk/
Datasal
Datasalen D207 är öppen i samma utsträckning som byggnaderna i övrigt men kan
endast användas när det inte är lektioner i salen. "Studietorget Campus Haga" har
ett antal dataarbetsplatser och trådlös uppkoppling fungerar i de flesta utrymmena
på institutionen. Öppettider Studietorget Campus Haga: mån-fre kl. 09-19. Kl. 1619 krävs aktiverat GU-kort för att komma in i lokalen, kl. 09-16 är det öppet för
alla.
5
Datasupport
Nås via: http://studentportal.gu.se/it
Examina
Utfärdas av examensenheten, Karl Gustavsg. 29. Telefontid mån-tors 09.00-11.00.
Ansökan görs på särskild blankett. Ansökan kan också göras elektroniskt på Ladok
på webb. Se http://studentportal.gu.se/examen-och-arbetsliv För en överblick över
den utbildning institutionen erbjuder på grund- och avancerad nivå, se
http://www.pol.gu.se.
Förkunskapskrav
För att vara behörig att läsa vidare på fortsättnings- respektive fördjupningsnivå
måste kursens förkunskapskrav vara uppfyllda. För detaljer kring vad som gäller
varje kurs se respektive kursplan. Kursplanerna finns på GUL under respektive
kurs som du kan söka fram på http://www.gul.gu.se.
Funktionsnedsättning
Tag kontakt med studievägledare i god tid före studiestarten så att vi tillsammans
kan planera dina studier. Är du t ex synskadad eller har dyslexi finns möjlighet att
få böcker inlästa via tpb (Tal- och punktskriftsbiblioteket). Det finns också en
lässtudio på Ekonomiska biblioteket med teknisk utrustning och programvara för
studenter med läshandikapp. På våra egna datorer kan vår dataansvarige ev
komplettera med skräddarsydda textvarianter av menyer etc. Om man har särskilda
behov kan man ansöka om att få göra tentamen på universitetets skrivsal på dator.
Detta måste meddelas i god tid innan tentamen för att boka datorn.
Observera att endast dokumenterad funktionsnedsättning beaktas.
Stödprogramvaror för funktionsnedsättning se:
http://studentportal.gu.se/handledning-och-stod/funktionsnedsattning
Universitetets samordnare för studenter med funktionshinder och dyslexi är
Ingvor Berndt, E-post: [email protected] tel 031- 786 1323. Se även:
http://www.utbildning.gu.se/student/funktionshinder
Fusk
Disciplinära åtgärder får vidtas mot student som med otillåtna hjälpmedel eller på
annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en annan studieprestation skall
bedömas. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. En avstängning
räknas alltid som avbrott i studierna t.ex. när det gäller rätt att få studiemedel (se
vidare ”Tentamensregler”, http://studentportal.gu.se/studiemiljo-regler/plagiering ).
Inlämningar och uppsatser granskas via plagiatkontrollsystemet Urkund.
6
Grupprum
Du kan själv boka grupprum här: http://studentportal.gu.se/e-tjanster Du kan boka
två veckor framöver och hittar du ingen sal när du söker så är det fullt.
GUL
GUL är ett kursadministrativt system på nätet. Se http://www.gul.gu.se. Där kan du
se schema, kursplan och annan kursrelaterad information. En del av informationen
finns på ”öppna sidor” medan du måste vara registrerad på kursen och logga in
med användarid och lösenord via studentportalen för att se annan information.
Logga in med ditt lösenord som du hämtar via GU:s hemsida. För att se kursen på
GUL måste du ta fram den manuellt första gången. Gå in på GUL, i menyn längst
upp klickar du sedan på Aktiviteter - Visa alla mina aktiviteter. Välj sedan aktuell
kurs.
Om du tappar bort ditt användarid/lösenord, gå in på GU:s hemsida. Under
studenttjänster hittar du en ruta där du kan beställa nya uppgifter. Vid kvarstående
frågor eller problem vänd dig till någon av studieadministratörerna. Obs! Byt inte
e-postadressen i GUL. Endast de som har en GU-mail i GUL nås av e-post och
PIM-meddelanden som lärare och administratörer skickar via GUL.
Det går även att ladda ner en App för GUL, sök på Ping Pong Mobile eller Ping
Pong AB i App Store (för iOS) eller Google Play (för Android). Mer information
hittar du på GUL:
http://gul.gu.se/public/courseId/43537/lang-sv/publicPage.do?item=20560037
GU-mail
Som student vid GU får du automatiskt en e-postadress. Den grundar sig på din
användarid till studentportalen enligt följande: anvä[email protected] Du når
din e-post via studentportalen, http://portalen.gu.se, och loggar in enligt ovan. Det
är viktigt att du läser din GU-mail regelbundet. Institutionens lärare och
administrativa personal använder den här e-postadressen när de vill kontakta dig.
Hit skickas även dina tentamensresultat samtidigt som de rapporteras in till
LADOK. OBS! Det är möjligt att automatiskt vidarebefordra till en privat epostadress. http://studentportal.gu.se/it/e-post
GU-kortet
GU-kortet är ett multifunktionskort som bland annat fungerar som passerkort och
lånekort till Universitetsbiblioteken. GU-kortet måste du själv beställa via
Studentportalen och sedan hämta på ett av universitetets Servicecentra (mer info
om Servicecenter, se nedan samt http://studentportal.gu.se/it/gu-kort ). Kortet kan
bara beställas om du är registrerad på en kurs. Du kan även ladda ditt GU-kort med
7
pengar via PayEx och använda det som utskrifts- och kopieringskort. GU-kortet
fungerar även som Mecenatkort, http://www.mecenat.se/
OBS! GU-kortet måste förnyas/uppdateras i samband med varje ny kurs du
registreras på. Detta gör du på ett av universitetets Servicecentra.
Göta studentkår
Studenter vid statsvetenskapliga institutionen organiseras av Göta studentkår,
Götabergsgatan 17 och Sprängkullsgatan 19, vån 2, tel 031-708 4440,
http://gota.gu.se/sektioner/samhallsvetarsektionen. Besökstid Sprängkullsgatan 19,
mån kl. 10-14, tis kl. 12-16, tors kl. 10-14. Kåren arbetar för dig, både när det
gäller studiernas kvalité och livet utanför studierna. Medlemskap i studentkåren
(och därmed kåravgiften) är frivilligt för studier på universitetet. Kontakt:
[email protected]
Institutionsledning
Institutionen leds av prefekten. Institutionsrådet fungerar som rådgivande åt
prefekten och utgör ett forum för dialog och diskussion av institutionens
verksamhet. Prefekten är ordförande och därutöver är alla personalkategorier
representerade i institutionsrådet. Majoriteten är lärare/forskare. Studenterna har
två representanter och doktorander en. Studentrepresentanterna utses av
studentkåren för en mandatperiod om ett år. Institutionsrådet sammanträder 2-3
gånger per termin. Prefekten har vidare regelbundna beslutsmöten där
studentrepresentant ges möjlighet att närvara vid beslut i utbildningsrelaterade
frågor. Studentrepresentanten utses av studenterna.
Internationell koordinator
Vår Internationell koordinator heter Gry Gater, se kontakt uppgifterna i början.
Informationsträffar om utbytesstudier anordnas inför ordinarie ansökningsomgång,
samt inför restplatsutlysningar. Läs mer på:
http://www.pol.gu.se/Utbildning/studera-tomlands/ . Länken och informationen om
hur du ansöker om en plats finns på samma websida.
Kopiering
Studentkopiator finns på Studietorget på bottenvåningen i C-huset och D-huset på
2:a våningen. Kopiatorerna används med GU-kort som laddas med markeringar via
PayEx. En guide till kopiering och utskrift http://studentportal.gu.se/it/utskrifteroch-kopiering Det finns även en Reprocentral på Handels, F-huset, plan 3, som
kan hjälpa till med kopiering.
8
Kursplan
Kursplanen är den formella beskrivningen av kursen, där kursens mål, delkurser,
litteratur och förkunskapskrav etc. finns angivet. Finns på GUL och
Studentportalen http://www.gul.gu.se & http://studentportal.gu.se/
Kursutvärdering
Sker i anslutning till varje kurs, oftast på GUL. Kursutvärderingen är en mycket
central del av vår kvalitetssäkring och kursutveckling. Vi förutsätter att alla
studenter deltar i kursutvärderingen. Resultat av kursutvärderingar sammanställs av
kursansvarig i en kursrapport.
Kvalitetssäkring
Du hittar information om Statsvetenskapliga institutionens kvalitetssäkring av
utbildningen på
http://www.pol.gu.se/om_institutionen/styrdokument/kvalitetssakring/
Likabehandling och jämställdhet
Anställda och studenter vid statsvetenskapliga institutionen skall bemöta varandra
på ett korrekt och respektfullt sätt. Likabehandlingsvisionen för Statsvetenskapliga
institutionen är en studie- och arbetsplats som tar till vara mångfalden bland de
verksamma, och som är befriad från trakasserier och diskriminering. Vårt
likabehandlingsarbete finns formulerat i en likabehandlingsplan (den finns att läsa
på http://pol.gu.se/om_institutionen/styrdokument . Att slippa bli utsatt för
trakasserier och diskriminering är en för individen lagstadgad rättighet. Lagen
identifierar diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder och ålder (Diskrimineringslagen SFS 2008:567). Om du som
student skulle bli utsatt för diskriminering eller trakasserier vänder du dig till
studievägledare, studierektor, prefekt eller likabehandlingsombud. Samtliga
kontaktuppgifter finns angivna i likabehandlingsplanen. Likabehandlingsombud är
Birgitta Niklasson, e-post: [email protected]
Lokaler
Undervisningslokalerna finns i huvudsak på Sprängkullsgatan.
A-huset: Sprängkullsgatan 17
B-huset: Sprängkullsgatan 19, Hörsal Dragonen
C-huset: Sprängkullsgatan 21
D-huset: Sprängkullsgatan 23
E-huset: Sprängkullsgatan 25, Hörsal Sappören.
K-huset: Pilgatan 19, med ingång mitt emot ICA-affären i Haga, Hörsal Husaren.
9
T.ex. sal B009 innebär att salen hittas i B-huset plan 0, dvs. en trappa ned (första
siffran visar vilken våning), C219 är i C-huset på andra våning.
Ibland är det undervisning även i lokaler på Handelshögskolan på Vasagatan mitt
emot institutionen. Undervisning kan även förekomma på Annedalsseminariet,
Seminariegatan 1 A, Pedagogen, Västra Hamngatan 25 och Psykologiska
institutionen, Haraldsgatan 1.
Mat
Det är förbjudet att förtära mat eller dryck i föreläsningssalar och grupprum.
Mikrovågsugnar finns i anslutning till Café Sprängkullen och på bottenvåningen i
B-huset.
Minor Field Studies, MFS
MFS riktar sig till studenter som avser samla material till sin kandidat-, magistereller masteruppsats genom en fältstudie under 8-10 veckor utomlands. Läs mer på
http://www.pol.gu.se/utbildning/minor-field-studies.
Mobiltelefon
Du får inte ha på ringsignal på din mobiltelefon under föreläsningar, lektioner eller
seminarier/gruppredovisningar.
Praktik
För information om praktik se http://pol.gu.se/Utbildning/praktik eller kontakta
praktiksamordnare Karin Andersson, tel. 031-786 1991, E-post:
[email protected]
Registrering
Registrering i LADOK är nödvändig för studier, CSN, åtkomst till GUL och för att
resultaten ska kunna registreras. I Studentportalen görs registrering av studenten
själv en vecka före kursstart via Ladok på web. För omregistrering på tidigare kurs
liksom avbrott på kurs kontakta respektive studieadministratör.
Resultat
Tentamensresultatet ska meddelas studenten senast 15 arbetsdagar efter
tentamensdatum. Resultaten meddelas i Ladok på web på Studentportalen.
Rökning
Rökning är absolut förbjudet i lokalerna. Vid rökning utlöses brandlarmet vilket
medför mycket dyra kostnader.
10
Schema
Samtliga scheman finns på GUL:s öppna sidor, http://www.gul.gu.se &
http://studentportal.gu.se/e-tjanster varje dags schema finns även på datorskärmar i
entrén på Sprängkullsgatan 19. Du kan även koppla schemat till kalendern i
mobilen.
Schemaändringar
Schemaändringar jämfört med kursguiden meddelas om möjligt vid
undervisningstillfälle, samt på GUL, http://www.gul.gu.se &
http://studentportal.gu.se/e-tjanster. OBS! Det elektroniska schemat på GUL (även
kallat TimeEdit-schema) uppdateras automatiskt vid schemaändringar och är det
som gäller. Du kan även koppla schemat till kalendern i mobilen.
Servicecenter
På GU finns totalt 5 stycken servicecentra, varav det närmaste är Servicecenter
Haga i entrén på Sprängkullsgatan 19. På Servicecenter kan du bland annat få ut
studieintyg, beställa samt uppdatera GU-kort, få hjälp med lösenord till
Studentportalen och få svar på allmänna frågor såsom att hitta till lokaler.
Servicecenter Haga öppettider: måndag-onsdag 08.00–16.00, torsdag 08.00-18.15,
fredag 08.00–14.00. På Servicecenter Haga kan du hämta innevarande termins
tentor. Vill du ha tillbaka tentor du har gjort tidigare terminer v.v. kontakta din
studieadministratör.
Sjukdom under studier
Om du blir sjuk och inte kan studera måste du själv göra en sjukanmälan till
Försäkringskassan. Detta måste göras för att du skall få rätt till studiemedel under
sjukdom och få ev. rätt till avskrivning av studielån. Efter 14 dagars
sjukdomsperiod vill försäkringskassan ha ett läkarintyg (se även
http://www.csn.se).
Skrivsal
Göteborgs universitets skrivsalar ligger på Viktoriagatan 30 och i Folkets Hus,
Olof Palmes Plats 3, vån 3 (Järntorget). Regler för skrivningar i skrivsalen, se
http://studentportal.gu.se/studiemiljo-regler/tentamensregler
Språkhandledning
Språkhandledning gäller såväl svenska såsom engelska och är öppen för alla
studenter på Samhällsvetenskapliga fakulteten. Språkhandledningen är frivillig och
ges individuellt. De utgår ifrån dina frågor eller din egen text och undersöker
tillsammans hur språket kan förbättras. Målet med språkhandledningen är att
11
utveckla ditt skriftliga språkbruk. De kan även hjälpa dig med uttalsträning på
svenska och engelska och förbättra din studieteknik.
För mer info se: http://studentportal.gu.se/handledning-och-stod/sprakhandledning
Stipendier
Se http://studentportal.gu.se/ekonomi-och-forsakring/stipendier för mer
information och länkar till olika stipendier.
Studentgrupp, SG
Som student kan du påverka din utbildning! SG arbetar med frågor som rör
utbildningsformer och mål, jämställdhet, arbetsmiljö, informationsspridning, samt
övrigt av vikt för studiesituationen på statsvetenskapliga institutionen. På
institutionen finns för närvarande aktiva studentgrupper för Statsvetenskap, Europa
och IAGG. Kontakta Göta studentkår för mer information: [email protected]
Studenthälsovård - Akademihälsan
Finns på Kaserntorget 11 B, 6 tr, tel 031-10 69 70. Se även
http://www.akademihalsan.se. Studenthälsan arbetar enbart med studierelaterad
hälsovård.
Studentkåren - Se ovan, ”Göta studentkår”.
Studentlitteratur - begagnad och ny
På Göta studentkår (Götabergsgatan 17 vån 2 och Sprängkullsgatan 19 vån 2) kan
du köpa och sälja begagnad studentlitteratur. Om du är medlem är det gratis, är du
inte medlem tar de 20 kr provision. Kurslitteratur går även att låna på
Universitetsbiblioteket (se Bibliotek). Ny kurslitteratur köps på nätet, i Göteborgs
Studentbokhandel, Götabergsgatan 17 http://www.gotebok.se/ eller i Handelsboden
Vasagatan 1, http://handelsboden.org/
Studentombudsman
Om du anser dig blivit diskriminerad vid (t ex tentamen) kan du vända dig till
studentombudsmannen, http://www.gus.gu.se/studentombud/ (se vidare under
likabehandlingslagen).
Studentportalen
Studentportalen är en gemensam portal för en mängd tjänster. Alla som studerar på
GU har tillgång till Studentportalen. På Studentportalen blir du direkt inloggad på
din egna kurs- och programsida via GUL. Där når du din e-post, kan se
studieresultat och registreringar, har möjlighet att göra tidsbegränsad adressändring
och ändra telefonnummer, söka nästa termins kurser, fortsatta programstudier etc
12
via http://www.antagning.se. Du har även tillgång till kalender och kan söka direkt
i universitetsbibliotekets kataloger. Tjänsten nås på http://studentportal.gu.se/ För
att få tillgång till studentportalen måste du ha en användarid och ett lösenord, som
du hämtar via GU:s hemsida, http://studentportal.gu.se/it eller kontakta Service
Center. Nytt lösenord kan beställas vid en länk på inloggningssidan. Användarid
kan man själv söka via inloggningssidan med hjälp av personnummer och
lösenord.
Studentservice, GFS
Göteborgs förenade studentkårer (GFS) har samlat information om sin
studentservice (hälsovård, friskvård, bostäder etc.) i en särskild folder som din
studentkår delar ut/ tillhandahåller. Se även http://www.gfs.se.
Kursguide
Kursguiden är en mer detaljerad presentation av kursens upplägg. Den finns på
kursen öppna GUL-sida två veckor före kursstart.
Studieintyg
Du kan själv skriva ut ett verifierbart resultat- och/eller studieintyg på Ladok på
webb. Dessa kan också fås på Servicecenter Haga. Läs mer på:
http://studentportal.gu.se/e-tjanster
Studiemedel
Sök studiemedel tidigt, vänta inte på avslutad antagning till kurs du sökt eller på att
du inte har avslutat pågående kurs. Det går snabbare att ev komplettera en redan
inlämnad ansökan. När du börjar dina studier, sök för två terminer direkt. Se även
http://www.csn.se.
Studieuppehåll/avbrott
Studieuppehåll meddelas till studievägledaren, som hjälper dig att ansöka om detta.
Studieuppehåll för lärarstudenter skall fyllas i på blankett, finns på LUN:s
hemsida. Om du gör avbrott/uppehåll på en kurs kan du inte söka den på nytt,
enbart omregistrera dig. Avregistrering från kurs ska ske inom tre veckor från
kursstart om du vill kunna söka kursen på nytt. Annars måste du inför
omregistrering ta kontakt med institutionen för att höra om det finns plats. Glöm
inte heller att meddela CSN om du gör avbrott eller läser färre poäng än du angivit
i din ansökan. I annat fall riskerar du att få krav om återbetalning från CSN.
13
Studievägledare
Sara Birgersson
Enskilda samtal bokas efter överenskommelse.
Tel 031-786 1189
E-post: [email protected]
Tentamensanmälan
Vid tentamen i skrivsal (salstenta) måste du anmäla dig i förväg på Ladok på webb
som du hittar på Studentportalen. Obs! Anmälan till resp. tentamen måste göras
senast 10 dagar före skrivningsdatum om inget annat datum anges. Det är viktigt
att du avanmäler dig om du inte ska göra tentamen. Vid särskilda behov ta kontakt
med studievägledaren/studieadministratören i god tid före kursstart.
Terminstider
VT 2015: 19 januari – 5 juni
Modul 1: 20/1-24/3
Modul 2: 25/3-5/6
HT 2015: 31 augusti - 17 januari
Modul 1: 31/8-2/11
Modul 2: 3/11-17/1
Tillgodoräkning
Om du studerat tidigare vid annat universitet och/eller läst andra kurser där
innehållet helt eller delvis sammanfaller med innehållet i den kurs du står i begrepp
att påbörja har du möjlighet att få detta tillgodoräknat. För tillgodoräkningsärenden
kontakta studievägledaren.
Uppsatser
Aktuella uppsatser som ska seminariebehandlas finns på GUL för fri nedladdning
för de som är registrerade på kursen. Förteckning med uppsatsrubriken kommer att
finnas på GUL. En del uppsatser finns publicerade i GUPEA, som nås via UB:s
hemsida http://gupea.ub.gu.se/.
Utbytesstudier, Erasmus-Nordplus
Informationsträffar om utbytesstudier anordnas inför ordinarie ansökningsomgång,
samt inför restplatsutlysningar.
Läs mer på http://www.pol.gu.se/Utbildning/studera-tomlands/.
14
Utbytesstudier, Utanför Europa
För information om studier utanför Europa läs mer här:
http://utbildning.gu.se/studerautomlands samt kartan som länkas.
Utskrifts-/kopieringskort
Ladda ditt GU-kort via PayEx så fungerar det för att betala både utskrifter och
kopiering. En utskrifts guide hittar du här: http://studentportal.gu.se/it/utskrifteroch-kopiering/om-tjansten
15
Statsvetenskapliga institutionen
Göteborgs universitet
Box 711
405 30 Göteborg
Besöksadress: Sprängkullsgatan 19
Tel: 031-786 0000
16