Drama med didaktisk inriktning, 30 hp (CH02DF), GN

Drama med didaktisk inriktning, 30 hp (CH02DF), GN
Gäller från och med höstterminen 2015
Fastställt av IS: 2015-09-02
Kurslitteratur
Moment I ‒ Introduktion till drama med didaktisk inriktning (7,5 hp)
Erbert, Bodil & Rasmusson, Viveka (2008), Undervisa i pedagogiskt drama. Från
dramaövningar till utvecklingsarbete. Lund: Studentlitteratur (281 sidor)
*Hägglund, Kent (1989), Lekteorier. Solna: Esselte (88 sidor)
Hägglund, Kent (2011), Ledarskap och samspel. I Österlind, E. (red.): Drama ‒ ledarskap
som spelar roll. Lund: Studentlitteratur (s. 19-30) (11 sidor)
Hägglund, Kent & Fredin, Kirsten (2011), Dramabok. Stockholm: Liber utbildning (157
sidor)
Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2003), I lekens värld. Stockholm: Almqvist och Wiksell (153
sidor)
Lindström, Lars (2012), Aesthetic Learning About, In, With and Through the Arts: A
Curriculum Study. International Journal of Art & Design Education 31(2), 166‒ 179 (14
sidor)
Nilsson, Björn & Waldermarsson, Anna-Karin (2007), Kommunikation, samspel mellan
människor. Lund: Studentlitteratur (168 sidor)
Sternudd, Mia Marie (2000), Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra
dramapedagogiska perspektiv ‒ dramapedagogik i fyra läroplaner. Uppsala universitet:
Uppsala studies in education, del I, II och IV (119 sidor)
Végh Blidlöv, Agnes (2011), Skola + kultur = sant. I Österlind, E. (red.): Drama ‒ ledarskap
som spelar roll. Lund: Studentlitteratur (s. 61-80) (20 sidor)
Von Schantz, Ulrika (2013), Drama i demokratins namn. I Rohlin, Malin (red): Meningsskapande
fritidshem, Lund: Studentlitteratur (s. 33-56) (23 sidor)
*Österlind, Eva (2009). Dramaforskning i Sverige ‒ två steg framåt och ett tillbaka. DRAMA ‒
nordisk dramapedagogisk tidsskrift, (3), 16‒23 (8 sidor)
*Ingår i kompendium.
Totalt: 1.042 sidor.
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Drama med didaktisk inriktning, 30 hp (CH02DF), GN
Gäller från och med höstterminen 2015
Fastställt av IS: 2015-09-02
Moment II ‒ Scenisk gestaltning med didaktisk inriktning (7.5 hp)
Gate, Helene & Hägglund, Kent (1998), Spela teater. Stockholm: Bonnier (128 sidor)
**Holmgren-Lind, Lotta, E. Ch. (2007), Pedagogiskt drama i skärningspunkten mellan teaterkonst
och estetisk praktik .(Lic. avh.) Linköping: Linköpings universitet (155 sidor)
Järleby, Anders (2005), Spela Roll. Kreativt lärande med drama och teater. Skara: Pegasus
(149 sidor)
**Olsson, Eva-Kristina (2006), Att vara någon annan. Teater som estetisk läroprocess vid tre 6‒9
skolor. (Lic. avh.) Växjö: Växjö universitet (122 sidor)
O`Toole, John & Haseman, Brad (1988), Dramawise. Oxford: Heinemann (147 sidor)
Pettersson, Carl-Gustav & Smids, Therese (1998), Teaterhistoria. Stockholm: Natur och
Kultur (s. 7-8, 77-93) (18 sidor)
Spolin, Viola (1999), Improvisation for the Theater. A handbook of teaching and directing
techniques. US: Northwestern University Press (s. 3-46, 255-293, 297-340) (127 sidor)
Stanislavskij, Konstantin (2003), Att vara äkta på scen. Stockholm: Gidlund (156 s)
Törnquist, Els-Mari (2011), Att vara lärare i en konstnärlig kontext. I Österlind, E. (red.):
Drama ‒ ledarskap som spelar roll. Lund: Studentlitteratur (s. 153-168) (16 sidor)
**En av dessa väljs
Totalt: 863-896 sidor.
Moment III ‒ Forumspel och rollspel med didaktisk inriktning (7,5 hp)
Byréus, Katrin (2010), Du har huvudrollen i ditt liv. Om forumspel som pedagogisk metod för
frigörelse och förändring. Stockholm: Liber (211 sidor)
Byréus, Katrin (2011), Att vara professionell ända in i själen. I Österlind, E. (red.): Drama ‒
ledarskap som spelar roll (s. 209-226). Lund: Studentlitteratur (18 sidor)
*Emsheimer, P. (2005), Forumspel. I Emsheimer, P., Hansson, H. och Koppfeldt, T. (red.):
Den svårfångade reflektionen. Lund: Studentlitteratur. (s. 19-24) (6 sidor)
Grünbaum, Anita & Lepp, Margret (2005), Dracon i skolan. Drama, konflikthantering och
medling. Lund: Studentlitteratur (171 sidor)
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Drama med didaktisk inriktning, 30 hp (CH02DF), GN
Gäller från och med höstterminen 2015
Fastställt av IS: 2015-09-02
Jordan, Thomas (2006), Att hantera och förebygga konflikter. Stockholm: Lärarförbundet (86
sidor)
Nasenius, Catharina (2003), Vardagens dramatik. En bok om arbetslivets psykologi.
Stockholm: Bilda (212 sidor)
Nilsson, Björn & Waldemarsson, Anna-Karin (2010), Rollspel i teori och praktik. Lund:
Studentlitteratur (146 sidor)
Nordenmark, Love & Rosén Maria (2008), Lika värde, lika villkor? Arbete mot
diskriminering i förskola och skola. Stockholm: Liber (138 sidor)
*Österlind, E. (2011). Forum Play ‒ A Swedish mixture for consciousness and change. In S.
Schonmann (ed.): Key Concepts in Theatre/Drama Education (s. 247-251). Rotterdam: Sense
Publishers (5 sidor)
*ingår i kompendium
Totalt: 993 sidor.
Moment IV ‒ Drama som verktyg i undervisningen (7.5 hp)
Bolton, Gavin (2008), Drama för lärande och insikt. Om dramapedagogik i teori och praktik.
Göteborg: Daidalos (291 sidor)
Fredriksson, Kristina (2013), Drama som pedagogisk möjlighet. En intervjustudie med lärare
i grundskolan. (Lic. avh.) Linköping: Linköpings universitet (151 sidor)
Grünbaum, Anita (2009), Lika och unika. Dramapedagogik om minoriteter. Göteborg:
Daidalos (198 sidor)
alternativt
Heggstad, Kari, M. (2003), 7 veier til drama. Grunnbok i dramapedagogikk for lærere i
barnehage og småskole. Bergen: Fagbokforlaget (230 sidor) [Svensk utgåva 2014]
Holmgren-Lind, Lotta (2011), Dramapedagogen i förskolan. I Österlind, E. (red.): Drama ‒
ledarskap som spelar roll. Lund: Studentlitteratur (s. 81-98) (18 sidor)
Lindqvist, Gunilla (2002), Lek i skolan. Lund: Studentlitteratur (148 sidor)
alternativt
Lindqvist, Gunilla (2011), Lekens möjligheter. Om skapande lekpedagogik i förskola och
skola. Lund: Studentlitteratur (172 sidor)
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Drama med didaktisk inriktning, 30 hp (CH02DF), GN
Gäller från och med höstterminen 2015
Fastställt av IS: 2015-09-02
Silfver, Birgitta (2011), Ledarskap i en klass med dramaprofil. I Österlind, E. (red.): Drama ‒
ledarskap som spelar roll. Lund: Studentlitteratur (s. 121-134) (14 sidor)
Sæbø, Aud, B. (2011). Ledarrollen i processdrama. I Österlind, E. (red.): Drama ‒ ledarskap
som spelar roll. Lund: Studentlitteratur (s. 99-120) (21 sidor)
Wagner, Betty Jane (2004), Drama i undervisningen En bok om Dorothy Heathcotes
pedagogik. Göteborg: Daidalos (304 sidor)
Österlind, Eva (2011), Dramalärares ledarskap ‒ med helhet som ledstjärna. I Österlind, E.
(red.): Drama ‒ ledarskap som spelar roll. Lund: Studentlitteratur (s. 135-152) (18 sidor)
Totalt: 1.159-1.215 sidor.
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap