SwegonSolutionsTM

SwegonSolutions
TM
Energieffektiva
systemlösningar
med högsta komfort
www.swegon.com
SwegonSolutions
TM
Inomhusklimatet spelar roll
LUFTTEMPERATUR
LUFTFUKTIGHET
LUFTKVALITET
DRAG
LJUDNIVÅ
Hur viktig är komforten för dig?
Inomhusklimatet i en byggnad ska motsvara, och helst
överträffa, brukarnas högt ställda krav. Miljön ska inte bara
vara lugn och tyst, den ska även erbjuda maximal komfort.
De flesta brukares komfortkrav är likartade när det gäller
byggnadens inomhusklimat, bekvämligheter och flexibilitet.
Med Swegon Solutions säkerställs ett perfekt inomhusklimat,
med lägsta möjliga energiförbrukning, vilket gör att dess brukare
kan fokusera på sin kärnverksamhet istället.
TM
Aula Medica, Stockholm
SwegonSolutions
Energieffektivitet spelar roll
INTEGRERAT SYSTEM
EPBD & LAGSTIFTNING
ENERGIKÄLLOR
LIVSCYKELKOSTNAD (LCC)
Hur viktig är driftskostnaden för dig?
Det behovsstyrda inomhusklimatet, med energieffektiva
produkter för luftbehandling och distribution tillsammans
med kyl- och värmeproduktion, är grunden i systemet.
Med produkternas integrerade funktionalitet möjliggörs
optimal drift och övervakning, vilket tillsammans med effektiv
energiåtervinning ger kostnadseffektiva system med högsta
komfort. Kort installationstid och enkelt underhåll är ytterligare
faktorer som ökar lönsamheten.
TM
SwegonSolutions
TM
Framtiden spelar roll
Vad är din klimatpåverkan?
Det bästa sättet att sänka din energiförbrukning, och därmed
även din klimatpåverkan, är att minska energibehovet som
krävs för att skapa rätt komfort.
Som ett första steg kan byggnadsskalet optimeras med rätt
U-värden, lufttäthet och solskyddsfaktorer för fönsterglas.
Swegon kan hjälpa dig att behovsstyra inomhusklimatet, i varje
rum, för maximal komfort till lägsta möjliga energiförbrukning.
Kombinationen av effektiv energiåtervinning och värmepumpssystem medför att mängden köpt energi kan minskas ytterligare.
Låg energiförbrukning och hög grad av energiåtervinning
säkerställer låg miljöpåverkan och minimala koldioxidutsläpp.
SwegonSolutions
Tillförlitlighet spelar roll
Har du allt under kontroll?
Integrerade produkter och funktionalitet ger full kontroll i
hela systemet, vilket även gör löpande underhåll enkelt och
tidseffektivt.
Kopplingar till överordnade system (BMS) är möjliga. Övervakning
och loggning är även tillgängligt utan externa system, vilket skapar
enkelhet och tillförlitlighet samt minskade investeringskostnader.
Våra system kan enkelt nås via fjärråtkomst, vilket ger dig och
dina samarbetspartners fullständig kontroll.
TM
SwegonSolutions
TM
Kvalitet spelar roll
Där kunskap, teknologi och
erfarenhet möts
Swegons mångåriga erfarenhet av att skapa rätt inomhusklimat till rätt kostnad utgör basen för din investering. Som en
långsiktig samarbetspartner erbjuder vi säkerhet och stabilitet.
Swegon är känt för sitt engagerade och drivna arbete med att
utveckla högkvalitativa produkter och system för ventilation samt
värme- och kylproduktion. Swegon utvecklar, producerar, levererar
och driftsätter ditt system med garanti för optimal funktionalitet.
Vi kan erbjuda skräddarsydda fullskaletest och CFD-simuleringar
i våra egna laboratorier. Klimatbafflar, luftbehandlingsaggregat,
kylmaskiner och värmepumpar är Eurovent-certifierade och
testas noggrant innan leverans.
Swegon har dessutom goda möjligheter till kunskapsutbyte
och oberoende dialog via det världsomspännande nätverket
som Swegon Air Academy erbjuder.
Full scale testing at the Swegon
factory in Arvika
Swegon Air Academy attracts
professors from universities as lecturers
SwegonSolutions
Swegon Solutions
Du har förmodligen redan upplevt våra
systemlösningar och Solutions
Swegon har framgångsrikt levererat Solutions för klimatsystem över
hela världen.
Ett fungerande klimatsystem, med perfekt inomhusklimat, är mer
eller mindre osynligt för brukaren. Det uppmärksammas, och blir
synligt, först när problem som bl.a. drag, oljud och lukt uppstår.
För att infria högt ställda komfortkrav på inomhusklimatet levererar
Swegon ofta behovsstyrda systemlösningar. Detta har många gånger
lett till att byggnader, där Swegon Solutions installerats, har erhållit
höga energiklassificeringar från bl.a. BREEAM och LEED.
Många av våra produkter och system har fått prestigefulla utmärkelser
och certifikat världen över, däribland Passive House Certificate.
Swegon fokuserar på att möta de olika behov, krav och standarder
som finns för olika byggnadstyper. Detta kallar vi Swegon Solutions.
TM
HotelSolution
TM
Complete INVENTILATION
Inomhusklimatet produceras av multifunktionsaggregat OMICRON tillsammans med
luftbehandlingsaggregat GOLD, och distribueras av komfortmoduler PARAGON till
respektive hotellrum. Den behovsstyrda funktionaliteten erhålls via styrenheterna
CONDUCTOR och Super WISE. Detta kompletta paket av integrerade produkter gör
Swegon Hotel Solution till den optimala inomhusklimatlösningen för hotell.
Rummens kyla, värme och luftflöde behovsstyrs antingen manuellt via nyckelkort eller
via överordnat styrsystem. Varje rum kan regleras var för sig för högsta möjliga komfort.
Det tryckstyrda systemet säkerställer en konstant avfuktad och tempererad tilluft. För att
minimera energiförbrukning och klimatpåverkan optimeras luftflödet kontinuerligt via
Super WISE. Komfortmodulernas framledningstemperaturer, för såväl värme som kyla,
optimeras och distribueras behovsstyrt.
Produktion av tappvarmvatten kan integreras.
www.swegon.com
citizenM, London, Storbritannien
Luftbehandlingsaggregat, Komfortmoduler,
Luftdon, Super Wise, Nestor
OfficeSolution
OfficeSolution
TM
Kyl- och värmeproduktion med reversibel värmepump TETRIS, tillsammans med luftbehandlingsaggregat GOLD och aktiva tilluftsdon ADAPT Colibri, är stommen som
tillsammans med styrenhet Super WISE utgör paketlösningen Office Solution Air, den
optimala luftburna systemlösningen för inneklimat i kontorslokaler. I konferensrum,
och i vissa fall kontorslandskap, används rumsregleringsspjäll ADAPT Damper och
luftdon COLIBRI Ceiling.
Rummets uppvärmningsbehov tillgodoses via TETRIS, med ett vattenburet radiatorsystem
vars termostat styrs av WISE-systemet. Vid samtidigt kylbehov används frikyla i tilluften.
Kyl- och ventilationsbehov, i respektive rum, regleras med hjälp av den inbyggda
temperatur- och närvarogivaren i ADAPT Colibri. Varje rumsmodul kan regleras
separat för högsta möjliga komfort.
www.swegon.com
TM
Västerport, Stockholm, Sverige
Luftbehandlingsaggregat, Super Wise,
Luftdon, spjäll, ljuddämpare
SchoolSolution
SchoolSolution
TM
Cosumnes River College Winn Center, Sacramento, USA
Vattenburna klimatsystem
Swegon erbjuder ett flertal School Solutions, anpassade för olika förutsättningar:
►► En befintlig äldre skola, utan någon form av ventilation, som behöver
utrustas med ett ventilationssystem
►► En befintlig skola, med existerande till- och frånluftsventilation, som behöver
renoveras
►► En helt ny skola
Swegons systemlösningar är mycket energieffektiva. Moderna roterande värmeväxlare med 85% värme- och kylåtervinning, smarta lösningar för behovsstyrd
ventilation och låga livscykelkostnader gör våra produkter och system unika på
marknaden.
www.swegon.com
TM
23°C
23°C
RetailSolution
TM
RetailSolution
TM
Kyl- och värmebehov tillgodoses av reversibel värmepump EPSILON ECHOS+, vilket
gör butiken oberoende av externa värmekällor som fjärrvärme och gas. Detta
leder till avsevärda besparingar med avseende på installations- och driftskostnader
samt behov av utrymme. Kyl- och värmetemperaturer optimeras kontinuerligt av
luftbehandlingsaggregat GOLD.
Luftbehandlingsaggregat GOLD är utrustat med en recirkulationsdel för luft.
Nattetid körs systemet med intermittent drift, vanligtvis med ett par graders
nattreducering, där recirkulationsdelen i GOLD används för att bibehålla värmen
med 100% recirkulerad luft. Dagtid används RECO2-funktionen för att uppnå
önskad blandning av uteluft och recirkulerad luft.
Vid låga takhöjder används passiva luftdon som EAGLE, COLIBRI eller IBIS, medan
BOOSTER eller FALCON passar bättre vid högre takhöjder. Detta garanterar dragfri
distribution av kyla sommartid och effektiv uppvärmning vintertid, trots att höga
temperaturskillnader tillåts.
www.swegon.com
Allums Galleria, Göteborg, Sverige
Luftbehandlingsaggregat, Super Wise,
Luftdon, spjäll, ljuddämpare
SwegonSolutions
TM
Fler exempel på Swegons systemlösningar
Debenhams, Storbritannien
Retail Solution
Skola Sögel, Tyskland
School Solution
Kerrostalo, Finland
Home Solution
Pruszków Welodrom, Polen
Arena Solution
Scandic Victoria Tower, Sverige
Hotel Solution
AMC Hospital, Nederländerna
Hospital Solution
Läs mer om Swegon Solutions på www.swegon.com
Fakta om Swegon
• Swegon ingår i Latourkoncernen och fortsätter att växa vidare
mot sitt internationella mål: ”The Indoor Climate Company”.
Tillverkning
- Kvänum, Sverige - Luftbehandlingsaggregat
- Tomelilla, Sverige - Luftdon och produkter för flödeskontroll
- Arvika, Sverige - Vattenburna klimatsystem och akustikprodukter
- Lidköping, Sverige - Luftbehandlingsaggregat för bostadsventilation
- St Karins, Finland - Produkter för bostadsventilation
• Swegon har ca. 1500 anställda med huvudkontor i Göteborg.
År 2014 omsattes 3,3 miljarder SEK, där försäljningen utanför
Norden uppgick till cirka 65%.
- Gemloux, Belgien – Enhetsaggregat, fläktar och luftridåer
• Försäljning, Sverige: Försäljnings- och servicekontor som
täcker hela landet.
- Mumbai, Indien – Datakyla
• Försäljning utanför Sverige: Egna säljbolag och partners i ca.
50 länder, huvudsakligen i Europa men även i USA, Kanada,
Indien, Kina m.fl.
www.swegon.com
- Cantarana, Italien – Kylmaskiner och värmepumpar
- Kanada och USA – Akustikprodukter och vibrationsdämpning
SE-Swegon Solutions 2015-05-21
• Bildades 2005 som en sammanslagning av de två svenska
ventilationsföretagen StifabFarex och PM-LUFT, vart och ett
med mer än 50 år i branschen. Därefter har ett flertal bolag
förvärvats för att öka produktsortiment och marknadsnärvaro.
Numera ingår även ILTO, Luftmiljö, BlueBox, P.Lemmens och
Vibro Acoustics i Swegon Group.