Spelar&föräldraavtal-v1.0

FÖRÄLDRA- &
SPELARAVTAL
INFORMATION OCH
REGLER FÖR SPELARE
OCH FÖRÄLDRAR I MB
HOCKEY.
Viktigt att alla tar del av dokumentet. I samband
med säsongsupptakten ska ledare, spelare och
föräldrar ta del av detta dokument och godkänna
dess innehåll genom att underteckna och återlämna det bifogade avtalet till kansliet.
1. FÖRORD
MB Hockey är en förening med mångåriga traditioner där du möter en gedigen hockeykultur som
genomsyrar hela vår verksamhet. I MB Hockey
kan du gå hela vägen från knatte till A-lagspel på
hög nivå!
2. ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
OCH POLICY
2.1 Om detta dokument
Detta dokument är en bantad version av MB´s
styrdokument och ska vara en ledstjärna för vår
verksamhet och visar den väg vi som förening
har valt att gå. Dokumentet är ett levande material och eventuella revideringar sker alltid efter
avslutad säsong.
MB Hockeys sportchef och ungdomsansvariga
ansvarar för att detta dokument och föreningens
styrdokument är förankrat i verksamheten och
att föreningens ledare känner till, har kunskap
om och jobbar utifrån detta. Säsongen avslutas
med att ledarna för respektive lag träffar sportchef och ungdomsansvariga för att bland annat
lämna en utvärdering som dokumenteras av
föreningen.
2.2 Föreningens övergripande syfte/mål med
verksamheten
Skapa förutsättningar för alla barn att kunna
spela ishockey.
MB är en breddklubb. Det betyder att vi strävar
efter att skapa förutsättningar för alla att kunna
vara med och delta i föreningens verksamhet.
Ge en hög utbildningskvalitet baserad på dokumenterade övningar och engagerade ledare.
Det ska vara roligt att vara spelare och ledare i
MB Hockey. Vi ska genom kunskap, hårt arbete,
goda vanor och tålamod nå mesta möjliga utveckling och lärande. Samtidigt som MB Hockey arbetar för att alla ska få möjlighet att delta,
strävar vi också efter att se till individen och
dess utveckling. Vår ambition är att ge spelaren
en gedigen utbildning och utveckla spelaren till
en så hög nivå som möjligt. Verksamheten skall
ledas av välutbildade och utvecklingsorienterade personer i alla roller.
Ge möjlighet till förbundets talangutbildning
utan att tappa breddperspektivet
MB Hockey ger talangfulla spelare möjlighet att
delta i regionala uttagningar såsom TV-pucken.
Samtidigt arbetar MB Hockey för att stävja en
för tidig utgallring av spelare vilket förbundet
bejakar med deras nuvarnade utvalda väg till
Elit. I svensk hockey finns ingen elitverksamhet innan U16. Ett vanligt Stockholmsfenomen
i nutid är att man frekvent byter förening i
förhoppning och tro att man ger sitt barn en
större chans att lyckas.
MB Hockey har ett övergripande mål att erbjuda en utbildning likvärdig med andra sk. elitklubbar. Genom att ge en gedigen utbildning,
se till individen och skapa en trygg miljö vill
vi ge förutsättningar för att producera spelare
med kvaliteter goda nog för att spela i U16 Elit
och vidare. Alla spelare kommer inte att nå dit
men det är viktigt att komma ihåg att det finns
många andra möjligheter som senior om man
har intresse och brinner för hockeyn, t.ex MB
Hockeys juniorlag och A-lag mm. För MB Hockey är alla oavsett slutmål lika mycket värda, det
viktiga är att kunna få ta och ge tillbaka av allt
det som gör hockeyn så rolig och gemenskapen
den skapar.
3. REGLER I LW-HALLEN
Omklädningsrummen
För det tränande/spelande laget reserveras ett
omklädningsrum vilket står skrivet på whiteboarden, endast detta omklädningsrum får då
brukas. Detta gäller för omklädningsrummen:
En ansvarsperson kvitterar ut nyckeln före och
återlämnar nyckeln i nyckelstället efter användning.
Försvunnen nyckel debiteras 400 kr.
Grovstädning ska ske efter användning, för
ostädat omklädningsrum debiteras 500 kr.
Vid match ansvaras för bortalagets omklädningsrum.
Alla lag svarar själv för låsning av sina omklädningsrum, MB Hockey ansvarar ej för försvunna
saker.
Skador som har förorsakats av ovarsamhet
debiteras användaren och om det upprepas kan
laget förbjudas användning av omklädningsrum.
Omklädningsrummen är endast avsedda till
omklädning, inte till möten eller motsvarande
tillfällen.
Vid ispass
Isen får beträdas först när underhållsporten
stängts.
Isen får endast beträdas på schemalagd tid.
Hjälmtvång gäller för samtliga som vistas på
isen, undantaget konståkning som har särskilda
regler.
Funktionärsbåset städas, klockan och värmen
stängs av samt belysningen släcks efter användning.
Vid nyttjande av allmänhetens åkning förutsätts
MB Hockeys medlemmar följa hallens regler.
Övrigt
Brandlarm förorsakade av ovarsamhet betalas
av den som förorsakat alarmet.
4. INFORMATION TILL
FÖRÄLDRARNA
4.1 Föräldrarnas roll i verksamheten
Det är av största vikt att man som medlem i
MB Hockey bidrar till föreningen efter egen
förmåga. Föräldrarna är en mycket viktig del av
vår verksamhet och utan deras engagemang
så vore verksamheten omöjlig. Det är viktigt att
man som förälder och medlem förstår att man i
första hand är en del av MB Hockey och sedan
i sitt respektive lag. I stort sätt alla roller och
funktioner i MB Hockey är ideella. Ju fler vi är
som aktivt arbetar för MB Hockey och vår utveckling, desto lättare och trevligare blir det att
bedriva vår verksamhet.
Föräldrars roll utanför organisatoriska uppgifter
är att stötta i med och motgång, uppmuntra till
träning, sportsligt uppträdande och bidra med
ett engagemang i olika stödfunktioner för laget
för att se till att laget får de bästa förutsättningar att genomföra den planerade verksamheten.
Som ishockeyförälder inom MB Hockey ställer
du upp på att:
- Inspirera och motivera ditt barn på ett positivt sätt.
- Alltid uppträda sportsligt och visa respekt för ledare, motståndare och domare.
- Inget negativt kommenterande av spelarna, varken egna lagets eller motståndarnas.
- Stötta MB Hockeys mål och riktlinjer.
- Acceptera rollfördelningen ledare/förälder.
- Aktivt ta del av och svara på den information som ges ut.
- Ansvara för att spelaren är på plats i tid till träning och match med rätt utrustning
- Att hjälpa till med de arbetsinsatser som föreningen eller laget blir ålagda under året.
- Delta i obligatoriska utbildningar som t.ex bås
funktionärsutbildning och cafeteriautbildning.
Om ni anser att vår verksamhet/styrdokument
ej passar dig och ditt barn så finns det kanske
andra föreningar som uppfyller era krav. Vi
är tydliga med hur vi vill utveckla barnen via
träning och spel bl a genom ABC-pärmen och
MB Hockeys styrdokument. Tränarna följer dessa riktlinjer och dessa revideras regelbundet.
Ekonomi
Medlems- och spelaravgiften betalas senast angivet datum och utan krav om påminnelse. (Om
avgiften inte kommer in i tid äger MB Hockey
rätten att vägra spelaren tillträde till isen tills
betalning skett och kommit MB Hockey tillhanda. Utebliven betalning från föregående år följer med och adderas till årets avgift). MB Hockey försöker i möjligaste mån hjälpa alla som
saknar förutsättningar t.ex pga dålig ekonomi
att hitta lösningar så att barnets idrottande
inte ska bli lidande. Meddela dock omgående
kansliet eller styrelsen om svårigheter uppstår
kring t.ex betalning av avgifter.
Arbetsinsatser - speciella områden
Cafeterian drivs av respektive lag veckovis
enligt ett rullande schema. Respektive lag ansvarar själva för sitt arrangemang. Observera att
man äger sin tid och vid förhinder åligger det
tidsägaren att lösa ersättare/byta tid alt. köpa
sig fri. Cuper planeras gemensamt med övriga
lags cupansvariga i god tid i särskilda cupmöten där erfarenhetsutbyten kan ske och ev.
synergier som gemensamma inköp kan göras.
Sekretariatet drivs vid match av respektive lag.
Vid utebliven insats - Tänk på att det är ditt barn
som drabbas och att du alltid kan tala med ditt
lags områdesansvarige.
4.2 Medlems- och spelaravgifter
Medlemsavgiften i MB Hockey är 300 kr /
medlem för säsongen 2015/2016. Alla aktiva
spelare och ledare ska betala medlemsavgift,
men vi ser naturligtvis att så många som möjligt blir medlemmar. Föräldrar och alla som vill
stödja hockeyn och föreningen är välkomna att
betala medlemsavgift. Betald avgift ger också
fritt inträde på A-lagets samtliga hemmamatcher.
Medlemsavgift (Spelare/Ledare)
300 kr
Stödmedlem - Brons
300 kr
Stödmedlem - Silver
500 kr
Stödmedlem - Guld
1000 kr
Företagsmedlem - inkl reklamskylt* 5000 kr
Familjemedlemskap
700 kr för
tre eller flera medlemmar i samma familj
Spelaravgift
Alla aktiva spelare skall betala spelaravgift. Aktuella avgifter hittar ni under: www.mbhockey.
se/avgifter
5. LAGORGANISATION –
UNGDOMSLAGEN
5.1 Allmänt
Lagledare och tränare för ungdomslagen utgörs
i huvudsak av föräldrar till barn i respektive lag.
Sportchefen och sportrådet är med och utser
tränare i alla lag. Lagledare och övriga positioner
inom laget utses på föräldramöte.
Lagledaren har det övergripande ansvaret för
sitt lags verksamhetsplanering, uppföljning och
utvärdering av årets verksamhet. Lagledaren har
det organisatoriska och ekonomiska ansvaret
samt att löpande kommunicera med föräldrar,
klubb, förbund, andra lag och regelbundet
anordna föräldramöten.
bördiga lagkamrater där man faktiskt
bidrar i spelet. Tränare och lagledare skall tillsammans se till att hitta matcher till alla
spelare som har hög träningsnärvaro och visar
bra inställning på träning.
Specialisering / Multiidrott
Lika viktigt som det är att låta barn och ungdomar utöva andra idrotter, lika viktigt är det att
låta de som endast vill utöva ishockey också få
chansen att göra det samt ge dessa träningsmöjlighet, utmaningar mm. Vid en ålder av 15-16 år
bör dock fokus ligga helt på hockeyn.
Matchning (toppning/uttagning)
Hög träningsnärvaro och bra inställning på
träningarna skall ge rätt till matchspel.
Tränare har det övergripande sportsliga ansvaret i det enskilda laget. För att utveckla tränarna
verkar MB Hockey aktivt för att tränarna får erforderlig utbildning så att de sedan i sin tur kontinuerligt kan utveckla verksamheten. Föreningens målsättning är att samtliga tränare skall
genomgå Svenska- och Stockholms Ishockeyförbunds stegutbildningar. Utöver detta erbjuder MB Hockey genom sportchef och sportrådet stöd inom områden som t.ex isträning,
fysträning och målvaktsträning.
Inför match
Vi försöker tillämpa nivåindelning när det är möjligt. Spelare kan kallas till match beroende på
motstånd men alla spelare som uppfyller kraven
beträffande närvaro och inställning ska ha möjlighet att spela lika många matcher i tillhörande
åldersgrupp under en säsong. (se Nivåindelning).
5.2 MB Hockeys syn på nyckelord
Elit, Bredd, Nivåindelning, Specialisering vs Multiidrott, Matchning/Toppning/Uttagning, Närvarokrav,
Kvalitet.
Närvarokrav
Full närvaro räknas när rekommenderad träningsmängd uppnås för resp åldersgrupp (se kapitel
6.8 i styrdokumentet). Cuper och träningsläger
gör att antalet träningstillfällen ibland blir fler än
de antal som rekommenderas. Om inget annat
anges, förväntas respektive lag tillhandahålla
den träningsmängd som angetts från föreningen. Hög träningsnärvaro och bra inställning på
träning ska premieras om uttagning till match
måste ske.
Elitförening
En förening där man som barn och ungdom inte
får vara med pga. sämre färdigheter
eller förkunskaper.
Breddförening
En förening som är öppen för alla ungdomar
som vill utöva ishockey med målet att utveckla
alla spelare. Bredd betyder inte per automatik
att man som spelare alltid får spela match men
man får alltid träna under förutsättning att man
följer våra riktlinjer och regler. Ambitionen är att
ge varje spelaren en gedigen utbildning och utveckla spelaren till en så hög nivå som möjligt.
Läs även kap. 6.2 i styrdokumentet.
Nivåindelning
Nivåindelning skall uppmuntras inom träning
och matchspel för att ge varje spelare
så lika förutsättningar som möjligt. Nivåindelning skall ses som någonting positivt där
varje spelare ges optimala förutsättningar för en
maximal utveckling. Det kan
innebära att man inte alltid kan ta hänsyn till
åldersklass, klasskompisar eller liknade.
Man bör alltså träna och spela match med jäm-
Under match
Ingen toppning får förekomma i ungdomslagen.
Kravmål - U8 till U10 – 75% träningsnärvaro bör
uppfyllas.
Kravmål - Från U11 – 75% träningsnärvaro ska
uppfyllas.
Kvalitet
Vi ska ha höga mål för våra spelare.
Se Kap. 2.2 - Föreningens övergripande syfte/
mål med verksamheten.
5.3 Åldersklass och lagtillhörighet
Huvudregeln i MB Hockey är att man tränar
och spelar match i den åldersklass man tillhör.
Eftersom vi uppmuntrar nivåindelning så kan
det bli aktuellt med spelare som lånas ut för
spel i en annan åldersklass än den egna. Det är
berörda tränare som för denna diskussionen
men grundtillhörigheten är alltid den egna
åldersklassen. I undantagsfall kan spelare, efter
samråd mellan spelare, föräldrar, tränare och
sportråd permanent flyttas till annan åldersklass och tillhör då det laget.
De sportsliga förutsättningarna styr spelarens
representation. Spelare betalar säsongsavgift
till MB Hockey baserat på vilket lag man tillhör. Vi hälsar alltid nya spelare välkomna till
klubben. Alla parter, så som spelare, ledare
och föräldrar skall vara införstådda med att
större tålamod krävs för spelare som börjar
sent med ishockey. Föreningen förväntar sig att
dessa spelare också har förståelse för att det
krävs mycket träning för att komma ikapp sina
jämnåriga lagkamrater. Eftersom vi uppmuntrar
nivåindelning så kan det innebära att man
därför blir utlånad till betydligt yngre årsklasser
i början än sin egen.
I föreningen så tillämpar vi öppna träningar
vilket innebär att man som nybörjare även har
möjlighet att träna extra med flera årsklasser,
t ex Hockeyskolan eller de yngsta lagen. Dock
skall diskussion föras mellan ansvariga tränare
innan detta sker. En spelare vars nivå väsentligen skiljer sig från övriga lagkamraters nivå bör
heller inte delta i matchspel förrän man uppnått
en sådan nivå att man faktiskt bidrar till laginsatsen. Det är huvudtränaren för respektive lag
som i samråd med sportchefen avgör när en
spelare är redo för matchspel.
5.4 Anmälan av nya spelare
Anmälan av nya spelare utan tidigare föreningstillhörighet görs av lagledaren för resp. lag till
kansliet. Vid spelarövergångar, se punkt 6.4 Rutin vid föreningsbyte
5.5 Lagkassa
Varje lag inom MB Hockey har rätt att starta och
administrera ett eget konto utanför föreningen
för lagets gemensamma kassa med inkomster
från t.ex cuper. Lagkassan tillhör laget. Ifall laget upplöses tillfaller lagkassan föreningen. Nya
spelare har tillgång till existerande kassa. Lämnande spelare inte har tillgång till lagkassan.
För sponsorintäkter genom t.ex reklamskyltsförsäljning administrerar MB Hockey ett konto
för resp lag. Läs mer om MB Hockeys regler
kring sponsorintäkter under Kapitel 13. Reklam
och sponsring.
5.6 Utrustning
Utrustning som MB Hockey håller med ska
återlämnas efter säsongen. All övrig utrustning
såsom hockeyskydd, träningsdamasker, skridskor, klubba och hjälm står spelaren för själv.
Hjälmen ska vara vit och i gott skick, skadad
och/eller allmänt sliten hjälm ska kasseras.
Alla medlemmar i MB Hockey erhåller 15%
rabatt på ordinarie pris vid köp hos Hagsätra
Sport.
Varje år, oftast i samband med MB-dagen,
anordnas en bytardag i LW-hallen. MB Hockey
tar tacksamt emot urvuxen/överbliven utrustning som då kan användas vid prova på-tillfällen i hockeyskolan.
5.7 Köp av MB Hockey kläder för föräldrar
MB´s träningsoveraller, termokläder, mössor
mm. finns också att beställa för de föräldrar
som önskar. Beställning av önskad storlek görs
till kansliet där prislista finns. Förskottsbetalning gäller.
5.8 Lagorganisation för resp. lag
Enligt MB Hockeys styrdokument skall varje lag
ha en lagledare, tränare, materialare, eventansvarig och cafeteriaansvarig.
6. SPELARHANDBOK
6.1 Information
Information om nyheter och viktiga förändringar/förutsättningar i MB Hockey meddelas av
din lagledare eller tränare. MB Hockeys kansli kan även kontaktas vid frågor om inte någon
ledare är anträffbar. Resp. lagledare är ansvarig
för att information som kommer från kansli eller
styrelse sprids inom laget likväl som att information från resp. lag når fram till kansli och styrelse.
MB Hockeys hemsida är också tillgänglig för att
söka information på. (www.mbhockey.se)
6.2 Förväntningar på en spelare i MB Hockey
Som spelare i MB Hockey förväntas man:
- Vara motiverad och engagerad att ställa upp på
den verksamhetsplan som gäller för laget
- Alltid anmäla förhinder och eventuell sen an
komst till träningar och matcher
- Uppträda artigt och med respekt mot med
spelare, motspelare, domare, ledare, övriga funktionärer, föräldrar etc.
- Behandla andra som de själva vill bli behandlade.
-Vara en god kamrat.
- Känna glädje och ta ansvar för varandra.
- Att ta vara på sina möjligheter och göra sitt
bästa utifrån sina egna förutsättningar.
-Kämpa väl och göra sitt yttersta för laget.
- Komma väl förberedd till träningar och matcher
och inte slarva med sömn och kost.
- Att inte försaka skolan.
- Känna till och leva upp till föreningens ledord: Kamratskap, Glädje, Framgång.
6.3 Hur vi beter oss
Reglerna för MB Hockeys spelare är bl a skapade
för att ge de bästa förutsättningarna för att undvika mobbning, konflikter etc. mellan spelare/
lag. Budskapet om Fair Play/Nolltolerens är enhälligt från MB Hockeys styrelse och sportsligt
ansvarige. Vårdat språkval och uppträdande mot
alla är MB Hockeys ledord.
7. DICIPLINÄRA ÅTGÄRDER INOM
MB HOCKEY
Vi har nolltolerans mot:
1. Våld och hot
2. Sexuella trakasserier
3. Mobbning
4. Diskriminering
5. Nedskräpning och skadegörelse
Bakgrund
Föräldrar låter sina barn gå till och uppehålla
sig i LW-hallen många timmar varje vecka under större delen av året. För att fortsätta få detta
förtroende från barn, ungdomar och föräldrar
måste föreningen dels erbjuda en kvalitativt bra
verksamhet och dels måste föreningen skötas på
ett bra sätt och dåliga föredömen och dåligt beteende måste bemötas, åtgärdas och minimeras.
Kontinuerliga möten
Varje spelargrupp bör ha möten internt ca 2-4
gång/säsong. Dessa möten ska meddelas till MB
Hockeys sportsligt ansvarige. Spelarråd kan bildas i respektive lag för att framföra synpunkter
och idéer, allt för att förbättra för gruppen.
6.4 Rutin vid föreningsbyte
Vi följer Stockholms hockeyförbundets avsiktsförklaring vid provträning. Vid ett eventuellt
föreningsbyte ska spelaren först kontakta lagledaren eller tränaren som meddelar sportchefen.
Först därefter får mottagande förening kontaktas.
6.5 Läkemedel
Recept på läkemedel som används dagligen,
eller längre tid, ska meddelas till respektive lags
lagledare. Detta för att MB Hockey ska ha vetskap om detta ifall något skulle inträffa under aktivitet inom MB Hockey. MB Hockey har en absolut nolltollerans gällande all form av doping
och prestationshöjande substanser. Det är varje
spelares skyldighet att noga kontrollera att ev.
utskriven medicin inte är dopingklassad.
6.6 Vid brand
Om brandlarmet går i ishallen under vistelse
i ishallen ska du omedelbart lämna ishallen.
Brandgasen som uppstår vid brand är den vanligaste dödsorsaken. Du har mindre än 2 minuter på dig att komma ut från ishallen. Bege dig
omedelbart till återsamlingsplatsen utanför friidrottshallen.
6.7 Personliga tillhörigheter
Tänk på att mobiltelefoner, datorer, plånböcker
etc. är stöldbegärliga föremål i framförallt omklädningsrum. Det bästa är därför att inte ta med
sig saker till ishallen som man är rädd om. MB
Hockey ersätter inte stulen egendom. Tänk på att
teckna egen försäkringar som täcker ev stölder.
6.8 Spelarförsäkring
Spelaren är försäkrad via medlemsavgiften. Avgiften ska därför betalas omgående.
Försäkringsbolaget
heter
Svedea
och
försäkringsnummer är 951257. Blankett kan erhållas via
www.swehockey.se eller MB Hockeys kansli.
Vems är ansvaret?
Då någon i föreningen brutit mot föreningens
policy beträffande uppträdande på eller utanför
planen så kan föreningen välja att vidta disciplinära åtgärder mot denne. Ledaren i respektive
lag skall alltid inledningsvis hantera händelser inom laget. Ledaren skall rapportera händelser av allvarlig karaktär (spelare, ledare och
föräldrar) som kommer till dennes kännedom till
sportsligt ansvariga i styrelsen.
Dessa handlägger händelsen skyndsamt, reder
ut vad som hänt genom att prata med berörda,
för att så snart möjligt ev. vidta en disciplinär
åtgärd. Det är viktigt att MB Hockey visar för
spelare, ledare och föräldrar var föreningens
gränser går och ger berörd en möjlighet förklara
och diskutera händelsen för att gå vidare som en
bättre och klokare människa.
Disciplinära åtgärder kan bestå i korrigeringssamtal, reparera skada vid t.ex. skadegörelse
eller medverka i medlingssamtal, tidsbestämd
avstängning från matchspel eller all verksamhet
i föreningen, uteslutning från föreningen, överlämnande av uppgifter till t.ex. polis eller socialtjänst.
Vid upprepade förseelser trots åtgärder enligt
ovan bör en längre tids avstängning alt. uteslutning från föreningen övervägas då MB Hockey
och LW-hallen i alla lägen ska vara en trygg plats
där vi visar ömsesidig respekt och kamratskap.
Vår målsättning är att få samtliga spelare, ledare och föräldrar att känner sig engagerade av
ishockeyn och ge en livserfarenhet av att vara
delaktig i ett välorganiserat och framgångsrikt
lag och förening.
8. UNDERTECKNA & LÄMNA IN
Genom att skriva under medföljande avtal så
delar man föreningens syn på hur vi ska bedriva
verksamheten och innehållet i detta dokument.
Undertecknat avtal som finns bifogat lämnas till
resp. lagledare.
VI ÄR MB HOCKEY
MB Hockey (Mälarhöjden/Bredäng)
är en ideell hockeyförening i södra
Storstockholm som arbetar för barn
och ungdomar välbefinnande.
Med ett flertal lag, både ungdoms,
juniorlag och ett A-lag i division 2
krävs en stor och väl fungerande
organisation i form av engagerade och
ideellt arbetande föräldrar, ledare och
erfarna tränare. I MB har spelare som
NHL-stjärnan Gabriel Landeskog
fostrats och vårt sportsliga mål är
att alla spelare ska erbjudas en mycket
gedigen hockeyutbildning.
Vi ser att ishockeyn och att alla välutbildade ledare inom MB Hockey har
en stor social och fostrande inverkan
på barn och ungdomar, något som
ger dom bra värdegrunder i en
trygg miljö med en sund livsstil.
MÄLARHÖJDEN / BREDÄNG HOCKEY
EN UNGDOMSFÖRENING
MB Hockey, Björksätravägen 2, 127 36 Skärholmen • Telefon: 08-708 98 93
E-post: [email protected] • Web: www.mbhockey.se
MB Hockey 2015/2016 - v 1.0
KAMRATSKAP - GLÄDJE - FRAMGÅNG