LSS–DAGARNA 2015

LSS–DAGARNA 2015
inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2015
1
Aktuella domar – gränsdragning
& lagtolkning
2
Uppdateringar från forskningen –
diagnostik av autism
3
Försäkringskassan – nya riktlinjer
& föräldraansvaret
4
Konkreta verktyg för rättssäker &
tidseffektiv dokumentation
5
MEDVERKANDE TALARE
Foto: Sören Andersson
DÄRFÖR HAR DU
INTE RÅD ATT MISSA
KONFERENSEN
Åsa Regnér
Monica Svanholm
Katarina Lindblad
SOCIAL­
DEPARTEMENTET
FÖRSÄKRINGSKASSAN
LINDBLAD
JURISTBYRÅ AB
Åsa Regnér om framtidens LSS
www.conductive.se
#framtidenssoc
ÄR DU REDO ATT MÖTA FRAMTIDENS LSS?
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är ett ämne som engagerar och ligger nära om hjärtat för många av oss. Men det är
också en tuff uppgift att slitas mellan budgetansvar, rättsäkra bedömningar och önskan om att möta brukares behov på bästa sätt. Du som
jobbar med LSS gör skillnad i människors liv – och därför är det av största vikt att du håller dig uppdaterad!
Konkreta redskap för att möta de svåra frågorna
LSS–dagarna 2015 är konferensen där du får möta kollegor från hela landet, nätverka, diskutera och lyssna till praktikfall från andra
kommuner. Dessutom talar Åsa Regnér om framtidens funktionshinderpolitik och vi gör en djupdykning i juridiken med gränsdragnings­
problematik, lagtolkning & rättsäker handläggning. Allt för att du ska få de bästa verktygen för att hantera dina utmaningar.
Varmt välkommen på årets mötesplats om LSS!
Sofia Blücker
Projektledare
HÅLLTIDER
DAG 1 ONSDAG
DAG 2 TORSDAG
09:00Registrering
11:45Lunch
17:00 Första dagen avslutas
09:00 Dag 2 Inleds
12:30 Konferensen avslutas. Lunch för workshopens deltagare
13:30Workshop
16:30 Workshopen avslutas
För specifika programtider, se www.condutive.se.
SEPARAT BOKNINGSBARA WORKSHOPS 26 NOVEMBER
HANDLÄGGARE: RÄTTS­SÄKER
­BEDÖMNING AV ­PERSONLIG
ASSISTANS
CHEF: KONKRETA REDSKAP
FÖR ATT LEDA INOM LSS
Bedömning och gränsdragning kring den personliga
assistansen är för många handläggare en av de största
utmaningarna att hantera. Balansgången mellan
den assistansberättigades egen uppfattning och
lagstiftningens intention, samt hänsynstagande till praxis
och senaste domsluten gör bedömningen snårig. Tillsammans
sätter vi den personliga assistansen under luppen och reder
ut vart gränserna ska dras och hur lagen ska tolkas. Teori
varvas med praktisk interaktion och gruppdiskussion av olika
situationer.
Som enhetschef har du inte bara ansvar för verksamheten
idag, utan även att leda organisationen in i framtiden.
Under denna workshop får du redskap för att utveckla din
verksamhet genom att lyfta och synliggöra talanger och
dessutom konkreta tips att balansera budgetkrav mot att
tillgodose brukares behov. Passet varvar teori med praktiska
övningar och gruppdiskussion.
Du får lära dig:
• Vad är ”grundläggande behov” i lagens mening?
• Individuell uppskattning av tidsåtgång – vad är rimligt?
• Assistans till små barn – viktiga aspekter
• Väl underbyggt underlag för vem som har rätt till personlig
assitans
Gruppdiskussion: Vad är kvalitet?
Workshopen leds av Jennie Östlund &
Karolina Kohlström, jurister, Nordström
Assistans
Karolina och Jennie är utbildade jurister
och har lång erfarenhet av arbete med
assistansfrågor. Jennie har bl.a. även flera
års erfarenhet av arbete på Stockholms
Överförmyndarnämnd och Karolina från
Försäkringskassan.
Få verktyg för att:
• Skapa en nytänkande och proaktiv organisation
• Hitta balansen mellan budgetansvar och att tillgodose en
rättighetslag
• Kommunicera ut vision och värdegrund till medarbetare
• Rekrytera & leda den yngre generationen
Workshopen leds av Kerstin Eriksson, divisionschef & Aja
Pettersson, verksamhetschef, Humana Individ & Familj
Kerstin Eriksson och Aja Pettersson har
mångårig chefserfarenhet från LSS och
socialpsykiatri både inom kommunal
verksamhet, privat regi och entreprenad.
Aja har både erfarenheter som föreläsare
och utbildare inom första hjälpen för psykisk
hälsa. Kerstin har erfarenhet av att driva egen
konsultverksamhet med handledning för
baspersonal inom LSS, chefshandledning
och coachning.
LSS–DAGARNA 2015 [email protected] 08-670 84 80
LSS–DAGARNA 2015
Alla kan inte tala – men alla kan kommunicera
• Framtidens funktionshinderspolitik – så ska vi
bli bättre!
• Nya utredningar på gång - detta kommer att
ses över
• Den nya diskrimineringslagen – så ska du
möta kraven
• Stund för frågor
Med en bakgrund som bland annat generalsekreterare inom RFSU, en
chefsbefattning inom FN i Bolivia och tjänsteman vid Justitiedepartementet tillträdde Åsa Regnér som barn-, äldre- och jämställdhetsminister i oktober 2014. I hennes ansvarsområde finns bl. a. funktionshinderspolitiken, där rättigheter för personer med funktionsnedsättning
är något som är viktiga fokusområden som Åsa Regnér vill säkerställa.
Gränsdragningsproblematik – vad omfattar
föräldraansvar?
Utmaningar vid diagnostik av autism
• Vad vet vi om orsakerna till autism?
• Varför ökar antalet som får autismdiagnos?
• Vad innebär de nya kriterierna i DSM-5 (ICD-11)?
Viviann Nordin, med. dr. och överläkare, Södersjukhuset
Socialstyrelsens nya föreskrifter – rättssäker
dokumentation
• Genomgång av det nya regelverket
• Respektfull dokumentation – vad ska du tänka på
• Dokumentationen - viktigt för det systematiska kvalitetsarbetet
• Nya handboken Handläggning och dokumentation
Ylva Ehn, jurist, Socialstyrelsen
• Utmaningen med enhetliga bedömningar
• Förtydliga bedömningar utan att standardisera – en
omöjlig uppgift?
• På gång inom området – uppdateringar & förbättringar
• Passa på att ställa dina frågor till Försäkringskassan!
Monica Svanholm, enhetschef, Försäkringskassan
Hur ska du möta ökade förväntningar från framtidens LSSberättigade?
Kostnad & kvalitet - meningsfulla nyckeltal för LSS
Senaste juridiska uppdateringarna för LSS!
• Resultatstyrning, uppföljning och analys – hitta din förbättringsområden
• Få dina medarbetare att kommunicera ut nyckeltalen!
• Benchmarka er verksamhet mot andra kommuner
Maria Price har en bakgrund som områdeschef inom LSS och äldrevård. Idag är
hon projektledare på Rådet för främjande av kommunala analyser och utbildar
dagligen chefer i praktisk användning av jämförelser, nyckeltal och analyser.
• En yngre generation brukare som ställer högre krav, vad är rimligt och hur
hanterar du deras förväntningar på kommunen?
• Med dagens medicin och teknik blir brukarna allt äldre, hur hanterar vi den
åldrande generationen LSS-berättigade?
Dag 1 avslutas med ett dubbelpass i juridiska uppdateringar där Katarina
Lindblad från Lindblad Juristbyrå AB, specialiserad på socialrätt, gör en
djupdykning i de mest aktuella juridiska frågorna rörande LSS.
• Genomgång av nyheter och uppdateringar
• Analys av gränsdragning & lagtolkning i aktuella domar
• Gör rättssäkra bedömningar – ta stöd i rättspraxis och prejudicerande
domstolsavgöranden
Från kaos till struktur – så fick vi koll på läget!
Införandet av enhetliga titlar över kommungränser
• Vår modell för fungerande processer
• Så gick vi från kris till ordning, struktur & kontroll!
• Så skapade vi en bättre arbetsmiljö & ökat förtroende
• Utmaningar & erfarenheter med lean-arbetet
Eva Pedersen Wallin, chef & Mattias Ingeberg, gruppchef & utvecklingsledare,
Södertälje kommun
Göteborgsregionen genomförde 2012 ett gediget arbete med förändrad
titulatur som landade i två titlar kopplade till olika kompetensnivåer:
Stödassistent och Stödpedagog.
•
Varför och hur genomfördes byte av titulatur? Och vad hände sen?
•
Utmaningar och erfarenheter från projektet
AnnBrith Davidson var en av verksamhetscheferna som arbetade fram
överenskommelsen om gemensam titulatur i GR-området. Hon har också varit
aktiv under tre år i det ”Nationella kompetensrådet” inom Projekt Carpe. Idag
arbetar hon som områdeschef i Västra Göteborg.
Komplexa ärenden i personkrets 3
• Gränsdragning– vem är inkluderad?
• Funktionsnedsättningen i personkrets 3 - detta är utmärkande
• Varför är samsjuklighet & komorbiditet mer regel än undantag?
Kerstin Malmberg, överläkare & med.dr., Stockholms läns landsting
Borås stad – om att sätta verksamheten under luppen
På uppdrag från kommunens politiker beställdes en genomlysning av bl. a.
funktionshindersverksamhet och ett 1-års projekt drog igång. Motivet har varit
att lägga grunden för ett förbättringsarbete och att kunna öka och säkerställa
kvaliteten för dem som i slutändan tar emot insatserna.
• Hur gick vi tillväga? Fallgropar att undvika?
• Målet: ”Ett gott liv var dag” – vad innebär det för brukaren?
• Resultat & reflektioner kring genomlysningsarbetet
Lena Hedberg, delprojektledare & Catrin Karlsson, verksamhetsutvecklare, Borås
Stad
SPÅR: CHEF
SPÅR: HANDLÄGGARE
Foto: Sören Andersson
PÅ GÅNG HOS SOCIALDEPARTEMENTET
• Vad är AKK och hur kan du använda det?
• Konkreta verktyg för att brukaranpassa din kommunikation
• Tips för hur du kan skapa en mer kommunikativ miljö
Anna Fäldt, leg. logoped, Uppsala läns landsting &
Beteendebolaget
Brukaren i fokus – kvalitetsarbete som gav resultat
•
Brukarundersökningar & fokusgrupper – nyckeln till framgång
•
Utmaningar & möjligheter med att aktivt jobba lösningsfokuserat
•
Verktyg för att få med medarbetarna på förbättringsarbetet
•
Konkreta tips för bättre samarbete – från brukaren till enhetschef
Madelene Bjelkenhoff, enhetschef, Landskrona stad
Cecilia Karlsson, verksamhetsutvecklare, Landskrona stad
Förbättringsarbete med uppdraget, brukare & personal i fokus
•
Miljö, arbetssätt & utmanande beteenden
•
Med Lex Sarah som förbättringsverktyg
•
Begränsnings- & skyddsåtgärder i arbetet
Marina Åberg-Carlsson, bitr. områdeschef, Södertälje Kommun
LSS–DAGARNA 2015 [email protected] 08-670 84 80
GRUPPDISKUSSION
KEYNOTE SPEAKER
B
Avsändare:
Conductive AB
Karlavägen 104
115 26 Stockholm
Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.
LSS–DAGARNA 2015
inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2015
KEYNOTE SPEAKER
Åsa Regnér
• Framtidens funktions­hinders­
politik – så ska vi bli bättre
Foto: Sören Andersson
PÅ GÅNG HOS SOCIALDEPARTEMENTET
T I D & P L AT S
ANMÄLAN
Konferens 25-26 november 2015
Workshop 26 november 2015
Telefon
Bokningslinje 08-670 84 80
Hemsida
www.conductive.se
Mail
[email protected]
Scandic Ariadne
Södra Kajen 37
Stockholm
• Nya utredningar på gång –
detta kommer att ses över
PRIS
T.o.m. 12 jun
T.o.m. 9 okt
Fr.o.m. 10 okt
Konferens
6 550 kr
6 950 kr
7 650 kr
• Den nya diskrimineringslagen – så ska du
möta kraven
Workshop
2 950 kr
3 550 kr
3 650 kr
Hotell*
1 180 kr
1 180 kr
På förfrågan
* Avser pris per natt i enkelrum på Scandic Ariadne i direkt anslutning till konferensen.
S PE CI F IK A P RO GRA M TIDE R?
W WW. C O N D U C T IVE .SE
Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och
utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi
för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar.
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och digital dokumentation. För deltagare på
workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms.
Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Konferensens utställare tilldelas en deltagarlista.
Förbehåll
Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in p­ lanerad konferens.
BÖRJ A NÄTVERKA DIRE KT !
AB Conductive
@ConductiveAB
Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över­låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats och hotell förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda
senast 4 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings­regler se vår hemsida www.conductive.se.
Con741
TALARE FRÅN
LSS–DAGARNA 2015
PROGRAM
ONSDAG 25 NOVEMBER 2015
09:00 Registrering med kaffe och smörgås
09:15 Projektledare Sofia Blücker, Conductive, och moderator Susanne Larsson, hälsar
välkommen
09:20
Utmaningar vid diagnostik av autism, Södersjukhuset
10:00Förmiddagsfika
10:20
Alla kan inte tala – men alla kan kommunicera, Uppsala läns landsting
11:00
Bensträckare
11:15
Keynote speaker: På gång hos Socialdepartementet
SPÅR: CHEF
SPÅR: HANDLÄGGARE
11:45Lunch
12:40
Från kaos till struktur – så fick vi koll på läget! Södertälje kommun
13:10Bensträckare
13:20
Borås stad – om att sätta verksamheten under luppen, Borås Stad
13:50Bensträckare
14:00
Komplexa ärenden i personkrets 3, Stockholms Läns Landsting
12:40
Förbättringsarbete med uppdraget, brukare & personal i fokus, Södertälje
kommun
13:10Bensträckare
13:20
Införandet av enhetliga titlar över kommungränser, Göteborgs Stad
13:50Bensträckare
14:00
Brukaren i fokus – kvalitetsarbete som gav resultat, Landskrona stad
14:30
Eftermiddagskaffe
14:50
Senaste juridiska uppdateringarna för LSS! Lindblad Juristbyrå AB
16:30Mingel
17:00
Konferensens första dag avslutas
TORSDAG 26 NOVEMBER 2015
09:00
Kostnad & kvalitet - meningsfulla nyckeltal för LSS, RKA
09:40Bensträckare
09:50
Gränsdragningsproblematik – vad omfattar föräldraansvar? Försäkringskassan
10:30Förmiddagsfika
10:50
Socialstyrelsens nya föreskrifter – rättssäker dokumentation, Socialstyrelsen
11:30Bensträckare
11:40
Konferensens stora gruppdiskussion: Hur ska du möta ökade förväntningar
från framtidens LSS-berättigade?
12:30
Konferensen avslutas
Lunch för workshopens deltagare
Separat bokningsbara workshops
12:30
13:30
Handläggare: Rättssäker bedömning av Personlig Assistans
Chef: Konkreta redskap för att leda inom LSS
16:30
Workshops avslutas
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
LSS–DAGARNA 2015 [email protected] 08-670 84 80