Nr 9 februari 2015 - Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation

Nummer 9 februari 2015
Breast health day, Alfa kassan, Linedance, Månadsmöten, Vi kryssar rosa,
Reportage mm.
ORDFÖRANDE HAR ORDET (februari 2015)
Kära medlemmar,
Nyss gjorde jag några vändor med skottkärran full av
ved för att värma huset. En mörk och lite kulen vinterkväll ger tid för tankar. Under året som gått har styrelsen diskuterat viktiga frågor. Hur kan vi rehabiliteras på bästa sätt efter en cancerbehandling? Vilka
möjligheter finns på Gotland? Vad kan man själv göra
för att må bra trots biverkningar av behandlingar och/
eller medicinering? Vad kan föreningen hjälpa till
med?I december läste vi i den gotländska
”gratisveckotidning” att Maria Karlsson Wiklund,
ordförande i Stockholms BCF Amazona, skrev en artikel om hur ojämlik cancervården är i Sverige och
enligt Socialstyrelsens statistik är det större risk att dö
i bröstcancer om man bor på Gotland. Vad beror det
på?Som patientföreträdare i RCC och i Patient och
anhörigrådet och som ordförande i BCF Gotland är
min ambition att arbeta för och skapa möjligheter så
alla med en cancerdiagnos får den bästa vården och en
bra rehabilitering här hemma på Gotland. Forskningen säger att en trygg patient som känner sig aktiv och
delaktig i sin egen vård har större förutsättningar för
ett bättre liv och längre överlevnad.Jag vill även underlätta samverkan mellan patientföreningarna på
Gotland så att vi tillsammans blir en tydlig röst så att
politikerna hör vårt behov i olika cancerfrågor. Medlemskap i Nätverket Mot Cancer är för mig en hjärtefråga. Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan
cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer
på nationell nivå. De arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige.
Deras huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis
cancervård och stärkta patienträttigheter. Samtliga
cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer
är välkomna till samarbetet inom Nätverket mot cancer. Man kan även vara stödmedlem som privatperson. Det är jag!
Helsingborg/Landskrona försökte jag delta i så
många föredrag, workshops, rundabordssamtal och
seminarier som var möjligt de två dagar som cancerfrågorna belystes. Patientföreningarna i Nätverket Mot Cancer stod för två evenemang varav ett
tillsammans med Dagens Medicin.
Det första hade rubriken -Vill politikerna stå upp
för en jämlik cancervård? - Nätverket Mot Cancers
andra seminarium var -Cancerrehabiliteringsamhällsbörda eller investering?
- Idag får var tredje svensk cancer. Få av dessa erbjuds rehabilitering, inte ens de unga. Den nya
cancerstrategin och de nationella riktlinjerna för
cancerrehabilitering säger att rehabilitering kan ge
ett mervärde för såväl samhälle som för den cancerdrabbade och dess närstående. Panelen med
riksdagspolitiker ställdes mot väggen och de fick
presentera partiernas syn på utmaningarna inom
cancervården. Alla poängterade att vården skall
utgå från patientens behov och att personcentrerad
vård skall införas. Patienten behöver först förstå
sin sjukdom och sin behandling och kan då lättare
ta ansvar för sin sjukdom och behandling i samverkan med sjukvården. Det ger smidigare vård
och friskare patienter!
Samverkan i cancerfrågor
Nu i januari 2015 har regeringen avsatt nästan en
halv miljard för att under de närmaste fyra åren
införa ett nationellt system i cancervården med ett
så kallat standardiserat vårdförlopp. Målet med
den satsningen är att man skapar en mer jämlik
cancervård för alla i Sverige och att kötiderna blir
kortare.
Tack för det!
En skrivelse från de gotländska cancerpatientföreningarna har också överlämnats i december 2014
till Hälso- och sjukvårdsnämnden på Gotland, med
Politik i Almedalen
en uppmaning att se över rehabiliteringen för canJag minns sommarens aktiviteter i Almedalen. Super- cerpatienterna här på ön.
valåret då politikerna överträffade varandras vallöften. Tillsammans med Susanne Dieroff-Hay, från
Bröstcancerföreningen Pärlan i
Nytt för i år
Bröstcancerföreningen på Gotland har stor betydelse
Varje år får ca 50 gotländska kvinnor bröstcancer.
för de som drabbas av cancer. Föreningen har funnits
Riktigt unga kvinnor och många äldre. Vi har en
i 30 år! Rehabilitering efter cancerbehandling behöver
mycket fin omvårdnad på lasarett i Visby. Allas
nästan alla men på olika sätt och därför ordnar vi
”vår” Petra, sjuksköterska på bröstmottagningen, är
olika aktiviteter.
den vi först når med vår oro och frågor. BröstkirurNytt för i år är att Du som nyligen fått bröstcancerbegerna Helena Vlastos och Eva Borin och ibland Suhandling och är medlem kan ansöka om och få ett litet
sanne Röstö ger beskedet om bröstcancer. De operebidrag från föreningen till del av rehabilitering i den
rar oss och efter eventuell behandling på onkologen
form som passar just dig t.ex. medicinsk yoga, mindåtergår vi till bröstmottagningen. Bröstcancerprocesfulness etc. Regler utarbetas just nu. Kontakta styrelsen som hela vårdprocessen heter, är mycket välorsen för mer information.
ganiserad och välutvecklad på lasarettet i Visby. Här
kan vi vara trygga. De som behöver åka till fastlan- Gåvor och inköp av undervisningsmaterial och
det för strålning får hjälp av Resecentrum på Lasa- nya idéer
rettet och av Petra på Bröstmottagningen, så vistel- Föreningen har med tiden fått en god ekonomi genom
t.ex. lotterier, gåvor och insamlingar. Styrelsen har
sen under strålningsperioden i Stockholm blir bra.
därför under året skänkt två storbilds-TV till onkoloDu som fått bröstcancer
gens öppenvårdsavdelning på Visby lasarett, så att de
Att få bröstcancer är omvälvande för Dig men också
som får cellgiftsbehandling kan skingra tankarna lite
för familjen och andra omkring. Prata med varandra.
under tiden. Det har även köpts in fem ”knölbröst”.
Var inte rädd för att visa din oro. Du är inte ensam!
Det är bröstliknande attrapper som innehåller tumörSenare när behandlingarna är över och det är tid för
liknande knölar. För att kunna öva på hur en tumör
läkning och bearbetning kan du uppleva att det blir
kan kännas. Vi tar med dessa och visar på alla möten
väldigt tyst omkring dig. Arbete och familj fungerar
och träffar. Lite marknadsföring av föreningen är
och rullar på som vanligt men Du är inte riktigt där
nödvändigt för att väcka intresse hos de som tyvärr
ännu…
kommer drabbas av bröstcancer i framtiden. Man ser
Det är naturligt och normalt att kroppen och själen
nu bröstcancer i allt yngre åldrar.
behöver lång tid för återhämtning efter en cancerbeVåren kommer…
handling. Minst lika lång tid som behandlingsperioden varit och ibland mycket längre tid kan det ta Snön som äntligen kommit ligger kvar men det blir
lite ljusare för varje dag. Fåglarna kvittrar och sjunger
att bygga upp hälsan igen. Ju mer du själv gör och
hjälper till med sund kost och motion, mycket frisk att snart kan de sätta bo igen! Det finns plats för någon till i badgruppen med vattenyoga i Hemse och vi
luft och långa promenader desto bättre mår du och
snabbare går det. Att prata med andra som också ge- badar ända fram till slutet av maj. Ring mig!
nomgått cancerbehandlingar hjälper mycket och ger
Håll utkik i GA/GT efter våra aktiviteter och förelässtöd.
ningar framöver. Jag hoppas få träffa många medlemI två olika perioder under förra året har jag varit i Inmar och andra gäster vid dessa tillfällen. Ta gärna
dien och behandlats på en Ayurvedisk klinik under
med en vän. Välkomna!
uppsikt av ayurvediska läkare. (ayus=liv,
veda=kunskap) Varje dag var det yoga och lymfdänerande massage. Kroppen stimulerades att aktivt
Namaste
och naturligt transportera bort slaggprodukter och
skadade och gamla celler. Kroppen renades på så vis /Susanne Syrén
från cellgifterna och nu känner jag att krafter och
hälsa är tillbaka. Jag äter nyttigare och köper alltid
ekologiskt och här på vår fantastiska ö hittar jag lätt
det närodlade!
Första mötet med bröstcancervården
Erbjudanden till medlemmar och stödmedlemmar
Månadsmöten med
Information
Föreläsningar
Utflykter
Trivsam samvaro med
varandra
Stöd genom personliga kontakter
Våra stödpersoner är själva bröstcancerbehandlade som har bearbetat sina
egna kriser och kommit i balans igen.
Alla har genomgått särskild utbildning
genom BRO.
Samtal i självhjälpsgrupp
Att få bröstcancer är omvälvande för
alla och vi hanterar det på olika sätt.
Min erfarenhet är att de som träffats och
pratat med andra brukar snart må bättre
och lättare acceptera det som hänt och
finna kraft och glädje igen.
Man träffas regelbundet en period.
Ålder spelar ingen roll. Det kostar inget
att delta.
Tystnadsplikt gäller.
För frågor och anmälan ring
Susanne Syrén 070-4400348
[email protected]
Vattengymnastik alt. vattenyoga
Vi erbjuder att till rabatterat pris delta i Rabatt på Bh
mån av plats. Bröstcancerbehandlade
har dock förtur. Ca 13-15 tillfällen per BCf Gotland erbjuder alla opererade
kvinnor 100 kr rabatt på den första bh
termin
som man inköper via Stomi/
Protesmottagningen på Visby lasarett.
Visby (Skarphäll) måndagar kl 18.00
Hemse (Vattenyoga) måndagar kl 17.00
Kontakta
Slite valfri dag och tid
Anette Löfqvist, tel. 0730 20 37 05 eller
maila [email protected]
Förfrågan/Anmälan Visby:
Anna Persson, tel. 21 17 89
Bidrag
Gerty Wiklund tel. 21 40 05
Resebidrag till behandling alternativt bidrag till rehab i olika form som passar
Förfrågan/Anmälan Hemse:
just dig t ex medicinsk yoga, mindfulMonica Vestberg tel. 49 90 21
ness, etc kan ansökas hos föreningen.
Förfrågan/Anmälan Slite:
Annika tel. 0707 43 08 06
Vattengymnastiken startar i januari
och september.
Kontakta
Susanne Syrén, telefon 0704 40 03 48
eller maila
[email protected]
Program våren 2015
Medlemsträffar inträffar den sista tisdagen kl.18.30 i varje månad (ej juni, juli
och december), avvikelser kan ske. Programmet annonseras i lokalpressen under föreningsnytt tisdagen före planerad
medlemsträff samt på hemsidan http://
bcfgotland.bro.org.se.
12 maj
Rådslag Cancer på Gotland
(Arr. RCC och Region Gotland)
Lokal: VISBORG, Region Gotland
Tid: 16.00-18.00
30 maj (lördag) Utflykt lamm & textil
Föreningen bjuder på kaffe och smörgås Busstur på östra Gotland. Lunch i Kattpå alla träffar.
hammarsvik. Kostnad; medlem 200kr och
anhörig/gäst 300kr
24 februari
Anmälan senast 10/5 till Yvonne Larsson
Tema: Lymfproblematik Föreläsning på
073-310 77 38
Youtube av Helena Janlöv Remnerud
Tid: 9.00-16.15
Lokal, Träffpunkt Gråbo
Tid: 18.30
31 mars
Årsmöte
25 augusti stadsvandring
”Kända kvinnors hus i Visby”
med Calle Brobäck
Tid: 18.00-19.30
Lokal: Kupan, Norra Hansegatan 14 Visby
Tid: 18.30
20 april
Tema: En jämlik, patientfokuserad och
effektiv cancervård RCC Västra
Götaland (Arr. Cancer Gotland)
Lokal: Träffpunkt Gråbo
Tid: 18.30
Föranmälan till Susanne Syrén
28 april (Obs! Klintehamn)
Klintehamns Bibliotek i
Donnerska Huset
Visning av det vackra huset.
Tid: 18.30
I GLÄDJE ELLER SORG
STÖD BCF Rosa på Gotland
Med en gåva.
Ditt bidrag ökar möjligheterna
för föreningen att hjälpa
bröstcancerdrabbade kvinnor.
Bankgiro 509-7266
Medlemsmöte 26 augusti
Alfakassan Hemse
I slutet av september tog Marita Andersson
(hon jobbar på Alfa kassan i Hemse) kontakt med ordförande för att höra om det
fanns produkter att sälja och insamlingsbössa för de planerade att göra en rosa månad på arbetsplatsen. Det var hennes chef
Annika Bofride som kommit med förslaget
och det bildades en grupp där Marita
ingick. De bakade kaffebröd (rosa muffins,
kanelbullens dag var också rosa) som de
sålde för 5kr/st, gjorde sallad till luncherna
som också kostade 5kr, de anordnade en
höstmarknad med bl.a. saft och sylt och
Vi fann ett skydd vid kebabkiosken och be- hembakat.
En skönhetsdag med ”Mary Kay” ordnastämde att det fick räcka för den här
des och då fick personalen ta ut sin flextid,
gången, det regnade fortfarande ihärdigt
man delades in i olika grupper och man
och därtill blåste det så att paraplyerna
vände sig ut och in. På grund av vädret var fick prova på allt som ingår i skönhetsvård,
10 % av försäljningen skänktes.
det svårt att lyssna då man både försökte
hålla styr på paraply och försöka hålla sig Den 7 november anordnade Marita tillsammans med Lena Hansson (de är kompisar)
varm.
en linedancekväll med temat Rosa i Alfakassans matsal.
Så nästa augusti (2015) startar vi om på
Lena hade fyllt 50 och hon valde att fira
samma plats då vi bara hann en kort bit
med linedance. De bjöd på rotfruktsoppa,
denna gång.
smörgås, kaffe och kaka. Under kvällen
såldes produkter och överskottet med
Susanne Ejnarsson
1300:- från festen skänktes till Bcf Rosa.
Totalt för hela månaden skänktes 5848 kr
helt otroligt. Under åren har Alfa kassan
anordnat olika insamlingar.
Vandringen med Calle Brobäck, normalt
föreställande munken Carolos kom denna
gång i sina privata kläder p g a det enträgna regnandet. Några tappra mötte upp
med paraplyer och regnkläder och vi startade vår vandring på Adelsgatan vid f.d.
Schenholms. Vandringen gick i gotländska
kvinnors tecken. Vi stannade till vid ett par
ställen innan vi kom ner till lilla torget där
G:a Masters ligger, där gick vi in på en
bakgård där stallar och lador var bevarade,
det var baksidan på Hantverksgården.
Ett stort Tack till Marita, Lena och alla på
Alfa-kassan
Vid pennan
Yvonne Larsson
Riksstämman
Den 22-23 november samlades ca 120
ombud, observatörer och särskilt inbjudna
till BROs riksstämma i Stockholm.
Boktips
NYA Självläkande människan
skriven av Sanna Anandala Ehdin
Det var ett digert program eftersom stadgarna skulle förändras. Förhandlingarna
leddes av Ingrid Burman ordförande i
Handicapförbunden. Föredragningslistan
fram till 17 flöt på men nu var det stadgarna som skulle diskuteras då blev det
många och långa diskussioner flera föreningar hade lämnat in motförslag till stadgekommitténs förslag. Det blev en hel del
förändrangar bl.a. att kongressen hålls var
tredje år istället för vart annat år. Stadgarna finns att läsa på BROs hemsida.
Till ordförande omvaldes Elizabeth Bergsten Nordström, övriga ledamöter Sylwa
Johansson, Else-Marie Lindgren, Fotini
Papatziamo Medina, Marianne Lundin,
Eva-Stina Johansson, Maria Areskoug,
Elisabeth Bergsten, Petra Eninge, Kärstin
Lindblom Sandqvist och Annika Månsson.
Satish Sen har stor erfarenhet av styrelsearbete och inledde söndagen med att tala
om arbetet som styrelse i ideella organisationer.
Anna Fannberg visade nya produkter som
kommer att lanseras under 2015.
Vi som deltog från föreningen var ordförande Susanne Syrén och undertecknad.
Vid pennan
Yvonne Larsson
Vi erbjuder dig som är bröstopererad
och ännu ej medlem ett kalenderårs
gratis medlemskap i Bröstcancerföreningen Rosa på Gotland
Maila till [email protected]
om du är intresserad
Medlemsträff 28/1, Towan Obrador
Fniss fniss….
Årets första medlemsmöte var onsdagen
den 28 januari på Kupan. Eftersom det
blev byte av dag så hade vi förmånen att
få besök av Towan Obrador och hennes
nuvarande förläggare Hamdi Ösyurt med
förlag ”Storge”.
Hennes böcker är en släktkrönika om gotländska kvinnors liv skrivna i romanform.
Hon berättade lite kort om sina tre första
böcker "Och regnet föll", bok nummer
två som heter "Och vinden ven" bok
nummer tre som heter "Allt har sin tid".
Bok nummer fyra är nu utgiven i pocketformat och heter ”Var inte rädd”.
Det var den senaste boken som hon läste
ur och den handlar om sent 1200-tal och
tidig vår. Tvillingflickorna Siiri och Santa
från Dagö förs som trälar ombord på ett
gotländskt skepp på väg till Lybeck. En
stormig natt förliser skeppet utanför Högklint. Siiri spolas iland och hittas där
halvdöd av Petrus Fiskare. Santa är och
förblir försvunnen. Är hon verkligen
död... Eller?
Vi var 13 st. som lyssnade med spänning
Varför lyssnar inte män?
Vid pennan
Yvonne Larsson
Fru Johanssons diskmaskin gick sönder och
hon tog kontakt med en servicefirma, som lovade skicka en tekniker nästa förmiddag. Fru
Johansson hade avtalat ett möte samma förmiddag och instruerade därför teknikern:
Nyckeln ligger under dörrmattan. Laga diskmaskinen och lägg fakturan på bordet. Ni behöver inte vara rädd för hunden, han kommer
inte att röra er. Men tala absolut inte med papegojan!
När teknikern anlände dagen efter, fann han
nyckeln under dörrmattan, öppnade dörren och
stod öga mot öga med den största och mest
skräckinjagande hund han någonsin hade sett
”Lukas”. Hunden var dock genomsnäll och tittade lugnt på, medan teknikern lagade diskmaskinen. Papegojan däremot kastade nötter på
honom, skrek, skällde och överöste honom
med obsceniteter. Till slut kunde teknikern inte
bärga sig längre och röt åt papegojan ”Håll
käften, din fula, jävla kråka!”
Då svarade papegojan: ”Hugg Lukas”.
Månadsmöte den 28 oktober i Slite
Protes-BH
Jag var på Gekås i höstas och såg då att
dem säljer protes bh:ar. Dessa bh:ar är
utan byglar ingenting som skaver, det är
en ficka på sidan där man sätter i sin
protes. Dessa kostar endast 119: - finns
som ni ser på bilden i vitt och i svart.
Nu vet jag inte hur länge dem håller
Ordförande Susanne Syren hälsade oss
men märket är trofé så det är inget då”alla” välkomna började med att informe- ligt märke för det priset.
Det var samling på ”flextronics” parkering 18,15. Vi blev bara 2 som åkte från
stan.
När vi kom fram till Kupan så var det
bara 3 st där så det var så kallat
”manfall”, eller blir det då kvinnofall.
rade oss om sitt uppdrag som patientföreträdare i RCC (regionalt cancercentrum
Tina Karlsson
Stockholm Gotland). Därefter talade vi
om de olika biverkningar som vi upplevt
och det fanns mycket att diskutera.
Under kvällen bjöds vi på macka och fika
det hela avslutades 21,30
Vid pennan
Yvonne Larsson
Försäkrade via Folksam
BRO, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation betalar en samlingsförsäkring till Folksam
som innebär att vi är försäkrade till och från och under våra möten och alla övriga arrangemang som Bröstcancerföreningen anordnar.
Har ni några funderingar om detta så får ni gärna höra av er.
Styrelsen
Bcf Rosa firade 30-års jubileum
Bröstcancerföreningen Rosa på Gotland
firade sitt 30-årsjubileum den 8 november på restaurang Kalas i Visby hamn.
Festkommittén Tina, Anette och AnnaStina bjöd alla på en välkomstdrink vid
ankomsten. När alla kommit och minglat
en stund hälsade ordförande Susanne
Syrén alla hjärtligt välkomna och presenterade styrelsen där de flesta var nya för
året. Susanne berättade om vad som hänt
under hittills året.
Sist men inte minst bjöd Mange band upp
till dans och det dansades fox och bugg
ändra fram till ett-tiden på natten.
Riksorganisationen BRO hade skickat bidrag och en stor rosa/röd blombukett kvällen till ära. Alla gäster fick ta med sig en
ros hem.
Stort tack till BRO, restaurang Kalas,
Mange band, Bröstmottagningen/
Protesmottagningen på Visby lasarett och
Gästerna bjöds till bords vid härligt
inte minst festkommittén Tina Karlsson,
smakfullt dukade bord. Det bjöds på ita- Anette Lövkvist och Anna-Stina Hellkvist
liensk buffé och kaffe och tårta. Under
som såg till att detta jubileum blev av
middagen fick vi dela in oss i lag vid
samt alla deltagande medlemmar med
borden och svara på en quiz där en del
sällskap som gjorde Bröstcancerföreningsvar kunde hämtas från ett fantastiskt fint en Gotlands 30-års jubileum till en minkompendium innehållande föreningens
nesvärd kväll.
historia. Quizet drog upp stämningen och
lagen försökte kika på varandra och lura Susanne Ejnarsson
ut svar som man inte kunde själv.
Bröstläkare Helena Vlastos och bröstsköterska Petra Andreasson berättade om deras roller och hur det fungerar på bröstmottagningen. Att t ex vid operation försöker Helena tänka på att ärret skall bli
så snyggt som möjligt. Alla får med sig
en pärm hem med information så att man
kan gå tillbaka och titta då det är svårt att
smälta och komma ihåg allt när man får
sitt cancerbesked.
Medan gästerna bjöds på kaffe var det
lotteridragning, det blev många förtjusta
och glada vinnare under kvällen.
Monica och Birgitta
ICA MAXI, oktober 2014
Precis som vi gjort de senaste åren tog vi
även i år (2014) våra produkter och ett gäng
lotteripriser och bänkade upp oss på ICA
MAXI.
Reine, Tina, Bengt, Erna, Tore, Leif, och Inger
Det är så roligt och givande att stå där, folk
köper en massa lotter, en hel del produkter
och skänker även pengar i våra bössor, bra
alternativ när lotterna tar slut J. I år hade vi
också några bröst med knölar i som det
klämdes och kändes friskt på. Många var
förundrade över hur hårt man behövde
trycka för att känna en knöl och gick med ny
kunskap i bagaget.
Hade vi haft fler priser hade vi kunnat sälja
hur mycket lotteriringar som helst. Har ni
några priser eller känner några företagare
som skulle vilja skänka något till nästa år,
får ni gärna höra av er till styrelsen.
Thorbjörn, Marianne och Barbro
Vi TACKAR alla er som ställde upp och
hjälpte till, utan er medlemmar kan sådana
här arrangemang inte anordnas.
Susanne Ejnarsson
Pia, Ingrid, Christina och Sven
Rehabiliteringsresa till Indien
för Dig som med hjälp av Ayurveda vill komma tillbaka efter en
längre sjukdomsperiod
Ayurvediska behandlingar och
yoga
Ayurvediska behandlingar komplimenterar vår västerländska läkekonst ur flera aspekter, och är helt
överlägsen som rehabiliteringsåtgärd. Efter en lång intensiv sjukperiod som kan ha orsakats av t
ex ledbesvär, utbrändhet, kemoterapi, kirurgi eller skador, får du
olika behandlingar och tillförs örter och oljor genom olika metoder.
Varje klient får ett strikt personligt
behandlings-program baserat på
ayurvediska principer men helt
anpassat efter personlighet och
behov. Behandlingarna stöds av
daglig morgonyoga.
Resan går till Kovalam, Kerala, God’s own country, i södra Indien
oktober – november 2015
Under tre veckor får du dagliga Ayurvediska behandlingar på Agastyaa Heritage Ayurvedic Centre, vars chefsläkare Unni Krishan Kavirajan (BAMS) regelbundet gästar
Skandinavien. Varje morgon har du möjlighet ta yogalektion, hathayoga, (Sivananda
Yoga) med en inspirerande och erfaren yogalärare.
Välkommen att höra av dig till mig om du vill ha mer information/anmäla dig till resan
Susanne Syrén
tel:
070-4400348
mail: [email protected]
”Läkemedelsmarknaden för kvinnor är eftersatt”
Kerstin Uvnäs Moberg är läkare, feminist, forskare och nu även entreprenör. Hon är
professor och världsledande inom oxytocinforskningen och har under många år
väntat på att läkemedel med oxytocin ska utvecklas för kvinnor. Nu har hon tagit
saken i egna händer med hjälp av några affärsmän med lång erfarenhet från läkemedelsindustrin.
Företaget heter Peptonic och Kerstin Uvnäs Moberg äger 14 procent av aktierna, sitter i styrelsen och alla patent står på henne, även om de ägs av bolaget. På sikt vill hon att företaget ska
kommersialisera flera patent för läkemedel för kvinnor, som utgår från oxytocin som är ett kroppseget hormon. Den första produkten heter Vagitocin och är en gel som kraftigt kan minska eller helt
bota så kallad vaginal atrofi.
– Det här är en underdiagnostiserad och underbehandlad åkomma. Den drabbar ungefär 40 procent av alla kvinnor efter menopausen och försämrar kraftigt livskvaliteten, säger Kerstin Uvnäs
Moberg.
Vaginal atrofi betyder torra slemhinnor som gör att livskvaliteten sänks när det blir svårt eller
omöjligt att genomföra ett samlag, att till exempel cykla och ofta ökar risken för urinvägsinfektion.
De läkemedel som i dag finns för dessa kvinnor är alla baserade på östrogen. Östrogen har kopplats till en ökad risk för bröstcancer och får därför inte tas om man gått igenom en cancerbehandling eftersom det då finns risk för återfall. Oxytocin, som verkar på ett helt annat sätt än östrogen,
ökar inte risken för bröstcancer.
Nu ska Peptonic genomföra en sista stor klinisk studie i Sverige och i USA och som beräknas
starta efter sommaren. Allt sker planenligt men läkemedel har långa utvecklingstider och kräver
alltså uthållighet. Kerstin Uvnäs Moberg räknar med att Vagitocin ska vara ute på marknaden
2018.
Vad fick dig att utnyttja din forskarerfarenhet för att bli företagare?
– Jag har fått mycket uppmuntran från min omgivning där många arbetar i näringslivet. Ur detta
växte idén fram.
Kerstin vill gärna med sitt entreprenörskap uppmuntra fler bolag inom läkemedelssektorn att
tänka kvinnor, kvinnoforskning och kvinnohälsa.
– Jag är ju absolut feminist men jag ser också olikheterna mellan könen och att kvinnliga egenskaper inte tas till vara.
Olikheterna mellan könen blev tydliga för henne när hennes barn var små, hon uppfattade att
hon själv fick ett öppnare sinne, hon tyckte att hon såg saker på ett annat sätt. All hennes forskning kring oxytocin bottnar i dessa upplevelser. Hon började söka skillnader mellan män och
kvinnor.
Jag försöker verkligen förstå varför kvinnors roll i samhället är den den är, säger hon.
För henne själv blev den största vändpunkten i livet när hon hade fått möjlighet att arbeta på ett
amerikanskt universitet och då de tog tillbaka erbjudandet när de förstod att hon skulle ha med
sig flera barn varav en baby.
Jag hade ju redan forskat en del och hade ett stort nätverk så det var bara att sätta igång kliniska
studier kring oxytocin med barnmorskor, läkare och psykologer och grundforskning på råttor. Vi
talar nu om tiden från slutet av 1980-talet och in på 2000-talet.
Resultatet blev en forskning som slagit igenom internationellt. Hon har också skrivit flera böcker om oxytocin. Oxytocinet som är ett slags motreglage mot stress, djupt inne i hjärnan, och med
uppmuntran, positiv interaktion, lugn och försvar som främsta kännetecken. Kerstin kallar det
lugn-och-ro-systemet. Hon poängterar också att alla har oxytocin men att vi måste bejaka det.
Nu har hon kvar en fot i forskarvärlden, skriver på en ny bok och är aktiv i företaget. Som den
forskare hon är så är hon van vid att experiment måste vara oerhört välplanerade in i minsta detalj, annars blir det inget resultat. Ändå har hon fått stor respekt för företagandet och alla praktiska detaljer som krävs för att komma framåt:
-Jag har sett hur mycket trassel det kan bli bara vid minsta justering av förpackningen för en
ynklig stärkelsegel, som Vagitocin är.
Den första marknad som Peptonic fokuserar på är USA där det finns 3,3 miljoner kvinnor som
överlevt bröstcancer. Uppskattningsvis lider 60 procent av dem av vaginal atrofi. Det skulle betyda en marknad på två miljoner kvinnor för Vagitocin.
Varken kvinnor eller män gillar att tala om sitt åldrande men i USA gör man det mer än här och
därmed blev valet för oss enkelt, säger Kerstin Uvnäs Moberg.
Patentarbetet är omfattande och snårigt eftersom oxytocin i sig inte går att patentera då det är ett
naturligt hormon. Peptonic har dock i dag flera patent som bygger på oxytocineffekter, varav ett
alltså gäller behandling av vaginal atrofi, som är godkända i Europa och USA. Dessutom finns
ett patent som gäller sammansättningen av Vagitocin. Detta patent är godkänt i Sverige och
Singapore och är på god väg i flera andra länder.
Kerstin Uvnäs Moberg är den som ansvarar för utvecklingen av patent. I dag anlitar Peptonic
en konsult på deltid i USA som hjälper till med att lägga upp de kliniska studierna i USA och
med ansökningar till det amerikanska läkemedelsverket FDA, Food and Drug Administration.
Det mäktiga FDA hålls successivt uppdaterat om utvecklingen vilket kan göra det snabbare att
få produkten godkänd för den amerikanska marknaden när den väl är klar.
Det är otroligt mycket pappersarbete som konsulten hjälper oss med. På det här sättet får vi så
att säga även FDA:s rådgivning medan vi utvecklar produkten. Det är viktigt så vi inte hamnar
fel. Och efter ett besök där är jag mycket imponerad av deras kompetens.
På sikt vill Kerstin Uvnäs Moberg att Peptonic ska kunna ta fram fler produkter för bland annat
sårläkning och som alla ska utgå från oxytocin. Fokus ska vara på läkemedel för kvinnor.
Vad drivs du av?
– Män och kvinnor är olika och behöver därför olika läkemedel. Men forskningen kring kvinnors fysiologi är långt efter och har fortfarande låg status. Det är min nisch. Som att mäns och
kvinnors smärtreglering är så olika. Kvinnors välmående efter menopausen är också eftersatt.
Jag är tveksam till för mycket medicinering men det är inte rättvist att kvinnors liv och livskvalitet ska bromsas in efter menopausen. Det om något är ett motiv att arbeta för.
Stort TACK till våra Sponsorer
Aira Lee Design
Alfa-kassan
Apoteket LiljanAira Lee Design
Alfa-kassan
Apoteket Liljan
Body Shop
Bolist, Slite
Boots Apotek
Cubus
Gahms, Slite
Garage1
ICA MAXI
Järn AB Södertorg
La Vie
Krampbroboden AB, Fole
Lekstugan
Lillys Skinn & Garn
Medlemmar i BCF Rosa
Mi & Di, Slite
Mia Enström
Ninnis Ull & Textil
Snicken, Slite
Snicken, Visby
Ullverksta’n, Annika Grandelius
Vaasan
ViaTal, Elisabeth Gahnström
Åhlens
Fole Österby Brädgård AB
Visby Centrums arrangemang ”Adelsgatan goes pink”
Vi vill också rikta ett stort tack till alla som köpte lotter och fyllde
insamlingsbössorna till bredden.
Medicin
Som vi alla vet så finns det massor med olika mediciner och med biverkningar av alla de slag. Finns
det någon medicin för anhöriga?
Vi har fått en medicin som har hjälpt både min man
och mig. Visst har den biverkningar såsom frisk luft
i ur och skur, motion och massor av kärlek. Ni har
väl redan gissat vad det är, en hund naturligvis men
man måste gilla hundar annars går det ju inte.
Att vi fick den lilla gubben (10 år) är en solskenshistoria tycker vi. Ett av våra barnbarn hade fixat så vi
skulle ha honom i 10 dagar. Han kom till oss efter vi
kommit hem från min avslutade strålning i slutet av
juni 2013. Kärlek uppstod direkt. Vi hade aldrig tidigare träffat honom men det var inga problem
fastän vi bodde i husbilen. Så blev det dags för att
lämna tillbaka honom till ägarna, helt plötsligt säger
min man till dem ”ni får inte tillbaka honom”, gissa
om jag blev förvånad. Vi känner inte ägarna så
”ups” det kändes lite konstigt när han sa så, dessutom hade vi inte talat om det. Ägarna tyckte att det
var roligt att vi hade blivit så förtjusta i honom så de
sa ”vi kan ha delad vårdnad en tid”. De berättade att
han har gått i pension från sitt tävlande i agility, där
han avslutat sin karriär med att bli svensk mästare.
Tiden gick och i oktober blev det klart, vi köpte honom för en krona (man skall inte ge bort något djur
för det medför otur). Tänk att det finns så underbara
människor.
Jesse som han heter är en sheltie han har verkligen
hjälpt oss båda i kampen att överleva. Faktiskt är
det nog så att han har gett min man så mycket och
det har ju hjälpt mig också. Inte nog med min kamp,
min syster fick veta sju månader innan jag fick mitt
besked att hon hade lungcancer och i augusti fick vi
veta att cancern hade spridit sig. Under tiden vi alla
var hos henne tills som hon sa ”nu åker jag till Bahamas” så hade min man Jesse att tänka på och det
var stor lycka. Att vara anhörig är inte lätt och vart
vänder man sig, så Jesse blev vår medicin.
Yvonne Larsson
Vi kryssar Rosa
Måndagen den 11 augusti var det dags för avgång.
Efter incheckning till Viking Cinderella och välkomstal av Tali Yifhar så uppträdde Nanne Grönvall med fart och fläkt, hon är ju själv drabbad och
uppträdde gratis.
Därefter var det dags för första programmet ”Kost
och Hälsa“ med Isa Wallmyr. Hon talade om hur
viktigt det är att man äter gröna grönsaker, olika
sorters nötter, surkål och andra syrade grönsaker,
små tomater är nyttigast, yoghurt, gurkmeja, ingefära, alla bär, fisk och att använda oljor. Att dricka
grönt te är också bra.
Då var det dags för middag vad skall jag nu äta av
allt det goda, ja ja det blir några små undantag
ändå det är ju kryssning.
Efter en god natts söm var det dags för frukost
visst ja Finsk tid så jag hade inte försovit mig för
dagen är fullspäckad.
Mindfulness (medveten närvaro)med Lisbeth
Pedersen
Medveten närvaro är en metod som används för
medvetenheten i nuet. Andningsankaret att observera andningen påstås ge en samlande och fokuserande effekt, lugna sinnet och göra människor mer
närvarande
Om bröstcancer med Dr. Henrik Lindman
Överläkare Henrik Lindman arbetar på onkologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han leder många forskningsprojekt inom
bröstcancer. Bröstcancer är mycket vanligare i
storstäderna än på landet. Det har att göra med
levnadssättet i storstäderna med mer snabbmat
och även mer alkohol, säger han. Enligt Lindman
kan snabbmatsvågen under 90-talet vara en bidragande orsak till ökningen. Snabbmaten har gjort
att vi ökar i vikt och då börjar med olika dieter,
han vill inte avråda alla från att börja med till exempel fettdieten LCHF, men tycker att man ska
fundera en gång extra på de risker som kan finnas.
Det var en mycket intressant timme och vi alla
hade önskat mera tid för frågor.
Lär dig egen behandling för lymfsystem
med Helena Jannelöv Remnerud.
Först förklarade hon hur lymfsystemet är
uppbyggt sedan fick vi göra enkla lugna rörelser för öka flödet i lymfsystemet.
Rehabsamtal till de drabbade med Carolina Welin
Att hitta hem, tålamod, samarbeta med kroppen, livsgnistan, att får ro i själen, att perspektivet förändras och se över sin livssituation med ärliga ögon. Hon väckte många
tankar och aha upplevelser. Som avslutning
fick vi göra Kinesisk ögonmassage. Det sägs
att kineserna är de som använder minst med
glasögon i världen eftersom de lär sig redan i
skolan att göra ögonmassage.
Kryssningen avslutades och vi var åter i
hamn 15,30 den 12 augusti.
Det var första gången det har arrangerats en
kryssning för oss cancerdrabbade, iniativtagare var Tali Yifhar. Från början var det
egentligen bara för bröstcancerdrabbade men
tyvärr var det inte så många som anmält sig
så hon utökade till alla cancerdrabbade och vi
var bara 126 som åkte med. Hon har lagt ner
ett otroligt arbete under 2 år för att det skulle
bli verklighet.
Jag rekommenderar varmt att åka med om det
arrangeras igen.
Yvonne Larsson
…VÄLKOMMEN till ett nytt år med BCF
MEDLEMSAVGIFTEN för 2015
är 175 kr och betalas in till bankgiro 509-7266
senast 27/3-2015
Ps! Betald medlemsavgift berättigar till rösträtt på årsmötet.
ange ert namn vid betalning så vi vet vem det är ifrån
I år skickar vi inte ut något inbetalningskort, om det skulle behövas finns det
bankgiroblanketter att hämta på bankerna.
Medlemsmöte den 30 september
Vi samlades i Arbetarrörelsen Hus kl. 19. Då var det dags för fika och information:
På kvällens meny var Linedance, fika och Leena Jibbefors-Riarbäck och undertecknad påminde om 30-årsjubileét den 8 noinformation.
vember. Den 24-25 okt står vi som vanligt
på ICA Maxi och säljer våra produkter
Det var 15 dansare från Astu Stompers
och lotter. Vi behöver flera som kan hjälpa
som besökte oss. Millan Lundberg som
höll i trådarna för dansen informerade att till några timmar och även priser. Ett bra
förslag kom upp att tänka på priser till
linedance kommer ursprungligen från
USA och det finns många teorier om när barn gällande lotteriet då det är många
barn som tar lotter.
dansformen uppkom. Det sägs att den
Adelsgatan goes pink är vecka 44, den 29
började i gruvorna och på skördefester
står vi hos systrarna Malmgrens på kvälsom ett sätt att umgås. Eftersom många
len. Boots apotek säljer våra produkter
folkslag emigrerade till USA blandades
de olika folkdanserna till det vi idag kal- hela oktober. Alfakassan i Hemse säljer
lar Linedance. Linedance är som namnet några av våra produkter och försöker
samla in bidrag.
avslöjar, en dans där man står på rader
Vi säljer bingolottos julkalender i år också
och bildar linjer åt alla håll. På 70-talet
återuppväckte John Travolta dansformen i kostar 100kr/st. Nästa månadsmöte är
filmen Saturday Night Fever. I början av tisdagen den 28 oktober i Slite.
90-talet kom linedancen till Sverige och
Yvonne Larsson
har sedan dess ökat explosionsartat med
många startade klubbar och föreningar.
Nya danser skapas hela tiden av koreografer från hela världen. Stegen lär man
sig utantill och sedan lägger man till sin
egen dansstil och känsla. Många förknippar linedance med country-musik och där
är ursprunget. Idag dansar vi för-utom till
countrymusik alla olika sorters musik.
Astu Stompers visade några danser därefter fick vi pröva på. Millan poängterade
att vi aldrig säger att vi tar felsteg det är
bara en ”variation” så det är inte hela
världen som man råkar göra en variation.
Linedance är en trevlig motionsform för
alla åldrar och man dansar det man vill
och kan. Dans är själens gömda språk i
kroppen.
Till Dig som behandlas för bröstcancer
Alla kvinnor som behandlas för bröstcancer på Gotland
Får en gåva från oss i BCF Gotland. Gåvan är en liten
godybag med lite produkter i. Vi har under året också sponsrats av Body Shop och
Boots som har gett oss produkter att lägga i godybagen.
Syftet med godybagen är
Att vi vill påminna dig
om att vi är många kvinnor som vandrat
vägen före dig och vi vill att du ska känna
dig välkommen att ta kontakt med oss.
Tillsammans blir vi starkare!
Godybag delas ut gratis from 2011 och framåt
till dig på bröstmottagningen på Visby lasarett.
Tala med din kontaktsjuksköterska och be om en godybag om du inte har fått den.
Styrelsen
Boots apotek Österport
Hästgatan 24
621 56 Visby
Telefon: 0498-212024
Mail: [email protected]
Öppet:
Mån-Fre 10-18
Lör 10-16
Sön stängt
Breast health day
Efter en kort inledning av vice ordförande
Marianne Lundin, tog BROs ambassadör,
konstnären Lena Linderholm plats och berättade inlevelsefullt och med mycket galghumor om sin egen bröstcancerresa.
Bland annat beskrev Lena om hur hon i sin
djupaste förtvivlan funderade på att hoppa
med huvudet före - i en fontän. För att i nästa
stund tänka att den kanske ändå är för grund
att drunkna i och att hon tyckte synd om den
snälla trädgårdsmästaren som skulle behöva
städa upp efter henne. Den tunga sorgen
släppte när livskamraten och maken Gösta
Linderholm, trots höjdrädsla, erbjöd Lena att
åka upp högt på ett berg för att titta på gamarna. "Okej, tänkte Lena, jag är ju ändå på
väg att dö, då kanske man ändå kan glädja
gamarna!" Lenas målande beskrivningar
väckte både skratt och tårar. Trots att
de handlade om svartaste allvar så spred de
en värme och insiktsfullhet i rummet.
Under sin behandling skrev Lena Linderholm
och illustrerade sina tankar och känslor i en
särskild dagbok som hon visade upp. En dikt
som hon fick skriven till sig handlar om att
öppna fönstret och släppa in skyddsänglarna.
-Min skyddsängel gav mig en andra chans till
livet. Nu vill jag hjälpa andra och själv bidra
till fortsatt forskning kring bröstcancer, sa
Lena Linderholm.
För sjunde året korade BRO i samarbete med
Novartis och AstraZenceca Årets Bröstsjuksköterska och BROs utmärkelse. Docent Barbro Linderholm vid Sahlgrenska universitetssjukhuset tog emot BROs utmärkelse. Hon
var glad, stolt och rörd.
Årets Bröstsjuksköterska Pia Stenberg från
Gävle berättade om sitt arbete med bröstcancerdrabbade.
Under ett år möter hon cirka 269 patienter, men trots det tycker hon att hon
hinner med och orkar göra ett bra jobbLandstinget i Gävleborg har arbetat aktivt för att korta led- och väntetider och
har lyckats bra med det konstaterade
Pia.
Prisutdelningen avslutades med en utlottning av tre konsttryck - Lenas tre
olika prinsessmotiv - som fick nya
glada ägare.
Yvonne Larsson
”Mer än en statusuppdatering”
Månadsträff/Julfest den 25 november
Insamlingen som gav totalt 34 660 kronor
till Bröstcancerfonden.
Malin Skalberg på Gotland ville göra något mer handfast än att bara ge sitt stöd
för bröstcancerforskningen genom sociala
medier. Därför drog hon igång evenemanget "Mer än en statusuppdatering",
som gick av stapeln på söndagseftermiddagen den 28 september. Tanken var att
alla kvinnor som ville skulle ta med sig
100 kronor och samlas på Gutavallen, där
en bild skulle tas på alla kvinnor och en
banderoll med budskapet "Fuck cancer".
Bilden ska symbolisera att bröstcancer
drabbar alla oavsett ålder eller storlek på
bröst och att den sprids vidare och att den
blir som en uppmaning för andra att göra
samma. Uppslutningen blev större än Malin Skalberg någonsin kunnat tänka sig.
– Det är helt galet. Jag trodde inte i min
vildaste fantasi att så här många skulle
komma. Jag var väl lite naiv kanske, men
jag trodde kanske att det skulle komma 20
-30 stycken. Jag vet inte exakt hur många
som var här, men jag skulle gissa på omkring 300 kvinnor, säger hon med tårar i
ögonen.
Malin Skalberg fick själv beskedet elakartad bröstcancer för fem år sedan. I dag
är hon frisk, och tycker det är en självklarhet att engagera sig för forskningen.
Julfest är det enligt tradition på den sista
månadsträffen för året och att man har
med en julklapp för 30 kronor. Christina
Kahl och Gun Andersson som anordnade
julfesten hälsade oss välkomna och bjöd
oss till bords, vi var 25 som deltog.
Tidningsartikel
Leena Jibbefors Riarbäck och undertecknad sålde lotter och hade hand om dragningen. Det var många fina priser som
blivit kvar sedan ICA Maxi. Christina
höll i allsången med julsånger.
Mätta och belåtna önskade alla varandra
God Jul och Gott Nytt År!
Ett stort TACK till Christina Kahl och
Gun Andersson som hade fixat festen, till
Maj-Britt Dahlström som hade bakat sina
goda limpor till mackorna och till Åke
Bogren som hade kokat gröten.
Vid pennan
Yvonne Larsson
Anslagstavla
Nummer som är bra att ha
Vi i styrelsen ser gärna att vi blir
fler som skriver i vår tidning.
Är du sugen?
Cancerupplysningen
Sjukvårdsupplysningen
Det kan vara vad som helst, t.ex. kåserier, recept, erfarenheter du vill dela med dig av eller
något annat.
Hör av dig till någon i styrelsen.
08-517 766 00
1177
Onkologmottagningen
0498-268022
Bröstmottagningen
0498-268211
Kurator Helené Carlsson 0498-268465
Mailadresser som är bra att ha
Annonsering
Vi jobbar för att få in fler företag i vår tidning.
Hjälp oss att tipsa om annonsörer.
Idéer lämnas till någon i styrelsen.
En liten kostar 200: -/annons/gång
Helsida kostar 500: -/annons/gång
www.cancersamtal.nu
www.bro.org.se
http://www.bcfgotland.bro.se/
Tidningen ges ut i januari och augusti.
Manusstopp 1/6 till augustinumret, manusstopp
30/11 till januarinumret
Vill du hjälpa till i föreningen?
Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen,
se telnr på sista sidan.
Vivianne Thomsson
Lic. Handledare The Human Element® & Radical Collaboration®
Vägledare, Coach, Ledarskapsutvecklare, Handledare, Inspiratör
Kundanpassar utbildningsprogram för utveckling och hållbar förändring
Ger nya förutsättningar för personlig utveckling & nya utmaningar i arbetslivet
www.jagutveckling.nu | [email protected] | 0739-15 62 70
Någon att tala med...
... behöver man ibland.
Ring gärna någon av stödpersonerna i BCF Rosa på Gotland
Stödpersoner är:
Namn
Ort
Anette Löfkvist
Visby
Ingela Ekman
Visby
Monica Bäckstäde Klintehamn
Telefon
Födelseår
Operationssår
0730-20 37 05
21 85 05
24 00 91
1966
1957
1947
2003
2002
Vill du bli medlem?
Kontakta Susanne Syrén, tel 0704-40 03 48 , eller e-posta till [email protected]
Medlemsavgift 175:-år
Bankgiro 509-7266
Bröstcancerföreningen Rosa på Gotland
e-post: [email protected]
hemsida: bcfgotland.bro.se
Grattis till er som fyller jämnt
under första ”halvan” av 2015
Styrelsen 2014
Susanne Syrén, ordförande
Susanne Ejnarsson, sekreterare
Britta Mann, kassör
Leena Jibbefors Riarbäck
Yvonne Larsson
0704-40 03 48
0739-81 87 48
0707-29 18 09
0707-31 10 49
0733-10 77 38
Ulla Lövkvist
Anna-Greta Karlsson
Maud Norman
Harriet Westerlund
Britt-Louise Havdell
Gerd Körkander
Ann-Marie Franzén
Maria Sjökvist
Gisela Norberg
Christina Kahl