Arvodesräkning ensamkommande barn

Arvode och ersättning för God man
Ensamkommande barn
1 Personuppgifter God man
Förnamn
Personnummer
Efternamn
Telefonnummer (även riktnr)
Om adressen ändrats, adress
Mobilnummer
Postnummer
Postort
E-postadress
2 Barnet
Förnamn
Personnummer (fullständigt om PUT erhållits)
Efternamn
Dossienummer
Om adressen ändrats, adress
Postnummer
Postort
3 Har barnet PUT?
Ja
Nej Datum:
När barnet får PUT ska underlag från bank bifogas som visar att barnet har ett bankkonto
4 Förenklad redovisning rörande barnets ekonomi
Dagsersättningen / annan ersättning handhas av
Om annan är god man förklara varför
God man
Boendet
Barnet
Annan
Barnet har under under perioden fått ersättning enligt nedan
Dagersättning
Försörjningsstöd
Ersättning/stöd från CSN
Annat bidrag/annan ersättning i form av:
5 Barnets personliga angelägenheter
Antal besök hos barnet i boendet eller på vistelseadressen
Inga besök
1-2 besök
Flera besök
1-2 besök
Flera besök
Vistelse med barnet utanför boendet
Inga
Övriga kontakter, telefon, mejl (ange antal)
Med boendet:
Med myndigheter:
Med institutioner/organisationer:
Med barnet:
6 Vilka åtgärder har genomförts under perioden? Vad har skett?
Inte än
- Får barnet skolundervisning?
Om nej, förklaring?
- Har du deltagit i utvecklingssamtal i skolan?
- Har du varit med barnet på hälsoundersökning, inklusive
synundersökning, läkar / tandläkar besök?
Om ja, markera aktuellt besök
Redan gjort
Ja
Nej
Inte än
Redan gjort
Ja
- Har du deltagit i socialtjänstens utredningar om barnets behov?
Om nej, förklaring?
- Har du deltagit i socialtjänstens utredningar om barnets boende? (gäller ej
barn boende på HVB hem)
Om nej, förklaring?
- Har du ansökt om bistånd eller bidrag enligt Socialtjänstlagen tex
kontaktperson eller insatser enl LSS?
Om ja, vilket?
Om nej, förklaring?
- Har du medverkat vid Migrationsverkets utredning?
Om nej, förklaring?
- Har du deltagit i möten med offentliga biträdet?
Om nej, förklaring?
- Har du sett till att uppehållstillstånd söks?
Om nej, förklaring?
- Har du medverkat till att barnet fått möjlighet att kontakta sin familj?
Om nej, förklaring?
- Har du deltagit i möte med kontaktperson på boendet?
7 Yrkande av schablonersättning för arvode månaden/månaderna
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Arvode och ersättning för utgifter utgår till god man för hel månad oberoende av när uppdraget påbörjats eller
Avslutats under månaden och kan yrkas för en eller flera månader.
8
Yrkande om schablonersättning för utgifter månaden/månaderna
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Arvode och ersättning för utgifter utgår till god man för hel månad oberoende av när uppdraget påbörjats eller
Avslutats under månaden och kan yrkas för en eller flera månader.
9
Yrkande om schablonersättning för bil- resekostnader månaden/månaderna
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Arvode och ersättning för utgifter utgår till god man för hel månad oberoende av när uppdraget påbörjats eller
Avslutats under månaden och kan yrkas för en eller flera månader.
Nej
10 Yrkande om extra arvode, utgifter eller resekostnader
God man ska se sitt uppdrag och krav på arvode på längre sikt. God man kan begära extra arvode om det inträffat
något extra ordinärt som normalt sett inte ingår i uppdraget alternativt något som medfört väsentligt större
tidsåtgång än för ett normalt uppdrag. Extra arvode är tänkt att utgå endast efter en restriktiv prövning.
Yrkat extra arvode:
kr
Anledning:
Underskrift
Härmed intygar jag på heder och samvete att de uppgifter som lämnats är riktiga.
Datum
Ort
Underskrift
Namnförtydligande
Överförmyndarens godkännande
Bollnäs
Datum
Ort
Underskrift
Namnförtydligande
Personuppgifter som lämnats i denna handling behandlas av Överförmyndaren för administration och andra åtgärder
som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, debitering av avgifter
och uppdatering av adressuppgifter.
Du har rätt att en gång per år efter skriftlig och undertecknad begäran få information om vilka personuppgifter om dig
som behandlas av Överförmyndaren. Överförmyndaren är skyldig att omgående rätta felaktig och missvisande
information.
Postadress:
821 80 BOLLNÄS
Besöksadress:
Bollnäs Stadshus
Telefon:
Telefax:
0278-250 00
0278-252 03
e-post: [email protected]