Barn och utbildnings verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015
Barn och utbildning
Enhetens uppdrag:
Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar
övergripande kostnader för verksamheten så som ledningsorganisation och facklig verksamhet. Barnomsorg
omfattar förskole- dagbarnvårdar- samt fritidshemsverksamhet. Grundskola inkl. förskoleklass omfattar även
kommunens grundsärskola, elevhälsa samt stödorganisation och skoladministration. Gymnasie- och
vuxenutbildningen inklusive SFI – svenska för invandrare.
2(24)
Vad är en verksamhetsplan?
En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att genomföra i verksamheten.
Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och strategidokument ska förverkligas det kommande
året.
En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med kommunens
budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund
för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna verksamheten
planerar.
Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som
verksamheten beräknar att genomföra.
Verksamhetsberättelsen som skrivs till delårsbokslutet per sista augusti och till årsredovisningen efter
årets slut återkopplas mot verksamhetsplanen för att stämma av om de aktiviteterna genomförts som
planerat.
Varje avsnitt i verksamhetsplanen inleds med en kortfattad instruktion.
Prioriterade mål och planerade aktiviteter
Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på.
Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans
med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är knutet till
en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå
vision och utvecklingsområden.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr mot visionen och de sex utvecklingsområdena Vättern,
Boende, Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Tillsammans och Besökare. Kommunfullmäktige har i budget och
verksamhetsplan 2015 antagit 21 prioriterade målsättningar för att följa upp att verksamheten rör sig i
riktning mot visionen och de sex utvecklingsområdena. Kommunstyrelsen har kompletterat med ett antal,
mer konkreta mål. Av dessa fokuserar barn och utbildning särskilt på nedanstående mål. I anslutning till
varje mål anger verksamheten sitt planerade strategiska arbete och även planerade aktiviteter för att nå
en högre grad av måluppfyllelse under 2015:
3(24)
1. I verksamhetsplanen får respektive verksamhet välja ut vilka politiska mål man känner ansvar för. Till dessa
mål ska anges i löptext hur verksamheten avser att strategiskt arbeta mot varje utvalt mål och varför det kommer
bidra till ökad måluppfyllelse. Det ska även göras en lista över de konkreta aktiviteter man planerar genomföra
under året.
Kommunfullmäktiges prioriterade mål 1:
Hjo ska ha en positiv befolkningstillväxt
Vår strategi för att nå målet:
Vi planerar att under 2015 fortsätta arbeta med att förbättra området ”Barn och utbildning” på
kommunens hemsida. Att ha en attraktiv, lättnavigerad, uppdaterad och informativ hemsida är av absolut
största vikt. Tänker man sig ett besök eller en flytt till Hjo kommun så är hemsidan ofta det första
”sökstället” för att inhämta information. En mall/struktur tog fram under hösten 2014 för de olika
enheternas respektive sida så att de ska vara enhetliga och lättmanövrerade. Alla enheter ska vara
delaktiga i att arbeta fram material som ska finnas på deras sida och målet är att kunna skapa inbjudande
och lättlästa med aktuell information om våra verksamheter.
Aktivitetsplan 2015:
Aktivitet
Hemsidan
• Åtgärda
brister som
framkom i
SKL:s
undersökning.
• Göra
hemsidan mer
inbjudande
och
välkomnande.
Beskrivning
SKL:s webbinformationsundersökning 2014
visade att området ”Barn- och utbildning”
behövde ses över och utökas med information.
Arbetet med hemsidan har pågått under 2014
men är inte slutfört och behöver därför
fortsätta under våren 2015.
Indikator: SCB befolkningsstatistik
2012
2013
- Antal personer som bor i Hjo kommun
8 840st
8 805st
Slutdatum
Juni 2015
2014
Ansvarig
Barnomsorgs
handläggare
och
webbredaktö
r samordnar
arbetet.
Ambition 2015
Högre än föregående
mätning
4(24)
Kommunfullmäktiges prioriterade mål 6:
Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen
Vår strategi för att nå målet:
För att kunna uppnå målet att alla elever i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen kommer vi under
2015 fortsätta arbeta med att utveckla det särskilda stödet på våra enheter. En barn- och elevhälsoplan
har arbetats fram under hösten 2014. Implementering av denna fortgår under 2015. I planen förtydligas
arbetslagets ansvar gällande barn med olika behov av stöd vilket vi i förlängningen tror kommer att leda
till en ökad måluppfyllelse.
Vi arbetar efter den nya modellen för systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär att vi nu har en tydligare
resultatuppföljning och en grundligare analys av resultaten som sedan ligger till grund för nya
utvecklingsområden. Fortsatt vidareutveckling av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortgå
under året.
Aktivitetsplan 2015:
Aktivitet
Ökad
måluppfyllelse
åk.7-9
Vidareutveckla det
systematiska
kvalitetsarbetet
Beskrivning
Antalet elever i Hjo kommun som är
behöriga att söka till gymnasiet är mycket
stort jämfört med riket. Dock finns det
utvecklingsområden att arbeta med.
Pojkarnas resultat är i relation till
flickornas avsevärt lägre och är ett av de
främsta utvecklingsområdena på enheten.
Frågor som enheten nu fokuserar på är:
• Hur lektioner och lärandemiljöer
”riggas”?
• Vilka redovisningsformer
används?
• Hur arbeta för att öka elevernas
motivation och strävan efter
högre resultat?
En ny modell har tagits fram för det
systematiska kvalitetsarbetet. I den nya
modellen framgår resultatuppföljning och
analys tydligare. Måluppfyllelsen
rapporteras till barn- och
ungdomsutskottet halvårsvis och till
kommunstyrelsen i samband med
redovisningen av det systematiska
kvalitetsarbetet en gång per år.
Slutdatum
Avstämning
juni 2015
därefter
fortsatt
arbete
läsåret
2015/16
Ansvarig
Rektor
BU-chef och Barn- och
utvecklingsch utbildningschef
ef kommer
under
Utvecklingschef
februari 2015
att besöka
alla arbetslag
för att
diskutera
kring deras
systematiska
kvalitetsarbet
e.
5(24)
Indikator: Skolverkets årliga uppföljning
2012
2013
2014
Ambition 2015
- Andel elever som är behöriga att söka
83,5 %
93,2 %
93,1 %
Högre än föregående
mätning
gymnasieutbildning
6(24)
Kommunfullmäktiges prioriterade mål 7:
Det ska vara enkelt att få barnomsorg i Hjo kommun
Vår strategi för att nå målet:
Det har under senaste året varit ett ökat tryck på barnomsorgsplatser vilket resulterat i fler tillfälliga
avdelningar. Under 2015 kommer arbetet med byggnationen av den nya förskolan att fortgå och planen är
att verksamheten ska kunna starta i januari 2016.
Nya riktlinjer gällande regler och avgifter i barnomsorgen antogs 2014 och under våren 2015 kommer
nya, lättlästa broschyrer att tas fram. Broschyrerna kommer att finnas på flera språk för att möta den
ökande flerspråkigheten inom förskolan.
Barnomsorg på obekväma tider erbjuds i samma omfattning som tidigare. Nyttjandet av denna service har
inte varit stort men uppskattat av de berörda.
En ny e-tjänst i Procapita som riktar sig till förskola och fritidshem har köpts in och kommer att fullt ut
tas i bruk under våren 2015. Vårdnadshavare kommer att kunna ansöka om barnomsorgsplats, fylla i och
ändra schema, göra inkomstanmälan och liknande via internet.
Aktivitetsplan 2015:
Aktivitet
Ny förskola 2016
Utarbeta nya
broschyrer om
barnomsorg
Barnomsorg på
obekväma tider
E-tjänster
Beskrivning
Under 2015 kommer Knäpplans förskola
att byggas och verksamheten startar upp i
januari 2016.
Reglerna för barnomsorg finns nu i ett
gemensamt styrdokument som gäller för
barnomsorgen. Utifrån dessa riktlinjer ska
nya, lättlästa broschyrer tas fram under
året.
Fr.o.m. september 2013 erbjuder
kommunen barnomsorg på obekväma
tider på vardagar fram till kl. 22:30.
En webbaserad modul till Procapita
Förskola är inköpt och installerad.
Implementering har inletts under hösten
2014 och planen är att den skall vara i full
drift under våren 2015.
Slutdatum
Januari 2016
Ansvarig
Barn och utbildning
Samhällsbyggnad
Mars 2015
Barnomsorgshandläg
gare
Utredningssekretera
re
Tillsvidare
Barn- och
utbildningschef
Juni 2015
Barnomsorgshandläg
gare, Barn- och
utbildningschef
7(24)
Indikator: Kommunens kvalitet i korthet
2012
2013
- Andel barn som har fått plats på önskat
63 %
80 %
placeringsdatum
2014
Ambition 2015
Högre än föregående
mätning
8(24)
Kommunfullmäktiges prioriterade mål 8:
I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritidshem känna sig trygga
Vår strategi för att nå målet:
Ett omarbetat system för anmälan och utredning av ärenden gällande diskriminering och kränkande
behandling har tagits i bruk i augusti 2014. Vi kommer att fortsätta fokusera på området under 2015 för
att bli ännu bättre på att anmäla, följa upp och åtgärda alla fall av kränkande behandling. Fortsatt utbildning
kommer att ske av utredarna på respektive skola för att få dem att känna sig bekväma i systemet och för
att säkerställa en god kvalitet på dokumentationen av ärendena.
Kränkningar på internet är ett område där vi kommer att fortsätta med bevakningen och
utbildningsinsatser under 2015.
Under 2015 kommer ett arbete med att se över innehållet i och processen runt förskolornas planer för
arbete mot diskriminering och kränkande behandling pågå. Målet och syftet med denna insats är att få
planerna att bli ett mer "levande verktyg" i vardagen. Vi vill lägga större vikt vid det förebyggande och
främjande arbetet bland barnen för att öka trygghet och trivsel. Personalen ute på enheterna behöver
också en fördjupad förståelse för de olika diskrimineringsgrunderna och hur de kan ta sig uttryck bland
yngre barn.
Aktivitetsplan 2015:
Aktivitet
Öka kunskapen i
arbetet mot
kränkningar
Utveckla och se över
systemet för
rapportering och
uppföljning av ärenden
om kränkande
behandling
Plan för arbete mot
diskriminering och
kränkande behandling
i förskolan
Beskrivning
Utbilda trygghetsgruppen, lärare och föräldrar i
hanteringen av kränkningar på internet
Slutdatum
Kontinuerligt
fortsatt
arbete
Ansvarig
Rektor,
Förskolechef
Fortsatt utbildning kommer att ske av utredarna
på respektive skola för att få dem att känna sig
bekväma i systemet och för att säkerställa en
god kvalitet på dokumentationen av ärendena.
Dec. 2015
Barn- och
utbildningschef
, rektor,
förskolechef
Ett utbildningsupplägg ska tas fram och
genomföras under hösten 2015. Syftet med
denna insats är att få planerna att bli ett mer
”levande verktyg” i vardagen.
Dec. 2015
Förskolechef
Indikator: Lokal brukarundersökning
2012
2013
2014
Ambition 2015
- Andel barn/elever som känner sig trygga i
F: 95 %
Åk 5: 90 %
Åk 8: 81 %
90 %
95 %
93 %
97 %
96 %
98 %
Högre än föregående
mätning
förskola, skola och fritidshem.
9(24)
Kommunfullmäktiges prioriterade mål 9:
Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa
hälsa 2020
Vår strategi för att nå målet:
Det pågående arbetet Hälsofrämjande skolutveckling syftar till att förhindra barnfetma och främja goda
matvanor, barns fysiska aktivitet, barn och ungdomars psykiska hälsa samt ANDT-undervisning. Arbetet
sker i nära samverkan mellan Folkhälsoplaneraren och skolans Elevvårdsteam.
Vad gäller arbetet med elevernas närvaro i skolan så är en skolnärvaroplan framtagen och ett
skolnärvaroteam är under bildande.
Ändringar i skollagen från 2015-01-01 innebär att rutinen för det kommunala aktivitetsansvaret (tidigare
informationsansvaret) behöver revideras under 2015. Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att
kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret. De ska även
erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera
den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska också dokumentera sina insatser på
lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna. Revidering av rutinerna ska vara klara under våren
2015 och en uppföljning kommer att ske i november för att säkerställa att de nya rutinerna följs.
Tandborstning utförs på kommunens samtliga förskolor.
Aktivitetsplan 2015:
Aktivitet
Etablera ett
skolnärvaroteam
Revidera och följa upp
rutinerna för det
kommunala
aktivitetsansvaret för
ungdomar mellan 1620 år
Tandborstning på
kommunens förskolor
Beskrivning
Skolnärvaroteamet ska arbeta aktivt för att
främja skolnärvaro.
Ökad kontinuerlig uppföljning och analys av
hur kommunen ska hålla sig informerad om
hur ungdomarna i kommunen, som fullgjort sin
skolplikt men som inte fyllt 20 år, är
sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem
lämpliga individuella åtgärder. Nya rutiner
kommer arbetas fram för att anpassa
rutinerna efter lagändringen som gäller fr.o.m.
januari 2015.
Slutdatum
Augusti 2015
I kommunens förskolor borstar barnen
tänderna en gång om dagen.
Tillsvidare
Indikator: SKL Öppna jämförelser
2009
Kontinuerlig
uppföljning
2014
Ansvarig
Utvecklingschef
Rektor
Vuxenutbildn
ingen
Utredningssekreterare
Barn- och
utbildningschef
2015
10(24)
- Självskattat allmänt hälsotillstånd
(2020 ska 73% av Hjoborna skatta sitt allmänna
hälsotillstånd som gott.)
66,2%
74%
Ingen mätning görs
11(24)
Kommunfullmäktiges prioriterade mål 11:
I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta
kommunen
Vår strategi för att nå målet:
Se info om hemsidan under mål 1.
En ny e-tjänst i Procapita som riktar sig till förskolan har köpts in och kommer att fullt ut tas i bruk under
våren 2015. Tjänsten syftar till att underlätta vårdnadshavares kontakt med kommunen då de kommer att
kunna ansöka om barnomsorgsplats, fylla i och ändra schema, göra inkomstanmälan och liknande via
internet
Att ha ett välkomnande klimat där alla elever och föräldrar får ett gott bemötande vid kontakt eller besök
i våra verksamheter är av största vikt Vi kommer under 2015 bl.a. att fokusera på att utveckla våra
utvecklingssamtal så att det blir ett gott möte mellan barn, föräldrar och lärare som en bra grund för
elevens fortsatta utveckling i sitt lärande.
Aktivitetsplan 2015:
Aktivitet
Hemsidan
• Åtgärda de brister
som framkom i
SKL:s
undersökning
• Göra hemsidan
mer inbjudande
och välkomnande
Beskrivning
Slutdatum
Juni 2015
SKL:s webbinformationsundersökning 2014
visade att området ”Barn och utbildning”
behöver ses över och utökas med information.
Under 2015 är målet att åtgärda dessa brister
samt att utveckla hemsidan och göra den mer
inbjudande och välkomnande.
E-tjänster
Nya e-tjänster förskola och fritidshem tas i
bruk under våren 2015.
Juni 2015
Utvecklingssamtal
Under 2015 fokuserar barn och utbildning på
att utveckla utvecklingssamtalen så att det blir
ett gott möte mellan barn, föräldrar och lärare
som en bra grund för elevens fortsatta
utveckling i sitt lärande.
Dec. 2015
Ansvarig
Barnomsorgsha
ndläggare,
webbredaktör,
samordnar
översynen
Barn- och
utbildningschef,
Barnomsorgsha
ndläggare
Rektor
Indikator: SCB:s medborgarundersökning
2012
2013
2014
2015
- Betygsindex för bemötande och
tillgänglighet.
56 (medel 58)
-
59 (medel 58)
Ingen mätning görs
12(24)
Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12:
I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen
Vår strategi för att nå målet:
Under 2015 kommer vi att ha en kontinuerlig bevakning med målsättningen att barnen/eleverna ska kunna
vara med och påverka i beslut som kommer att beröra dem. De regelbundna klass- och elevråden som
genomförs är ett bra forum där eleverna har möjlighet att påverka och lämna synpunkter på det som
berör deras skolgång och beslut som berör dem som boende i Hjo kommun.
Aktivitetsplan 2015:
Aktivitet
Öka elevers inflytande
på kommunbeslut
Klassråd och elevråd
Beskrivning
Elever i grundskolan kommer fortsätta att
vara remissinstans i kommunala frågor som
de är berörda av.
Klassråd och elevråd genomförs
kontinuerligt under året.
Indikator: SCB:s medborgarundersökning
- Sammanfattande nöjd inflytande index.
Slutdatum
Kontinuerlig
uppföljning
Ansvarig
Barn- och
utbildningschef
Genomförs
kontinuerligt
under året
Rektor
2012
2013
2014
2015
38 (medel 39)
-
44 (medel 40)
Ingen mätning görs
13(24)
Kommunstyrelsens mål 2015 för barn och utbildning
Kommunstyrelsens mål 6:
Eleverna upplever att de har inflytande över sitt lärande
Vår strategi för att nå målet:
Arbetet för att öka elevinflytandet har fortgått ute på enheterna och alla enheter har nu en plan för
elevinflytande. Under 2015 kommer arbetet med att förankra planerna ute i verksamheterna fortsätta för
att tillförsäkra sig om att planerna efterlevs och eleverna känner att de ges möjlighet till inflytande.
För att tillförsäkra sig att barn i förskoleålder har en positiv upplevelse av sin lärsituation på förskolan
kommer förvaltningen fortsätta sina möten med den gemensamma föräldraföreningen för barn i
förskoleålder, ”förenade föräldrar”. Genom att skapa en god dialog med föräldraföreningen ökar
möjligheten till ett ömsesidigt utbyte gällande verksamheten som bedrivs.
Aktivitetsplan 2015:
Aktivitet
Klassråd och elevråd
Plan för elevinflytande
Skapa fler
mötesplatser mellan
medborgare och
verksamhet för att
möta behov i tidiga
åldrar
Beskrivning
Klassråd och elevråd genomförs kontinuerligt
under året.
Varje enhet har utarbetat en plan som
beskriver hur man ska öka elevinflytandet.
Arbetet under 2015 fokuserar på att den
efterlevs.
Barn och utbildning kommer under året ha
minst två möten med den gemensamma
föräldraföreningen för barn i förskoleålder;
”Förenade föräldrar”.
Indikator: Enkätundersökning
2012
2013
2014
Andel elever (%) som upplever att de har
inflytande över sitt lärande*
Åk 5: 87 %
84 %
81 %
93 %
Åk 8: 39 %
Slutdatum
Genomförs
kontinuerligt
under året
Kontinuerlig
uppföljning
Ansvarig
Rektor
31 december
2015
Barn- och
utbildningschef
73 %
*Frågeställning till elever i åk 5 och 8: ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter”.
Rektor
Ambition
2015
Högre än föregående
mätning
14(24)
Kommunstyrelsens mål 11:
Hjo kommun ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet
Adressat: samtliga verksamheter
Vår strategi för att nå målet:
Inom förskolan och skolan kan vi se en ökning av kulturer och språk inom vår verksamhet vilket ger ökad
kulturell och språklig mångfald i vårt arbete. För att utnyttja detta arbetar vi med interkulturell pedagogik
vilket innebär att vi aktivt arbetar med att öka den ömsesidiga förståelsen för varandras kulturer.
Därigenom berikar vi varandra och vår lärandemiljö.
Inom förskolan kan vi se att antalet barn med annat modersmål i förskolan har ökat. Vi har utsett s.k.
språkpiloter på förskolorna som nu bildar arbetsgrupp tillsammans med förskolechef och
specialpedagoger. Under våren 2015 kommer bl.a. en plan för flerspråkighet inom förskolan upprättas
vilket ska vara ett stöd för pedagogerna i deras arbete. Det är ett prioriterat arbete under 2015 och på
detta sätt hoppas vi kunna utveckla den flerspråkiga förskolan på ett bra sätt.
På grundskolan arbetar vi mycket med att öka förståelsen, intresset och toleransen för andra kulturer
och ett steg i detta är att få till möjligheten att genomföra en resa till koncentrationslägret Auschwitz för
eleverna i årskurs 9. Det är i år 70 år sedan andra världskrigets slut. De som vistades i
koncentrationslägren finns snart inte i livet och kan berätta sin fasansfulla historia. Vi lever i dag i ett
samhälle där vi kan se en ökad främlingsfientlighet och där det finns organisationer som hävdar att
massavrättningarna i koncentrationslägren aldrig har ägt rum. Därför är det av största vikt att vi upplyser
och påminner våra elever om det som inträffade under andra världskriget. Vår förhoppning är att detta
ska kunna bli en årligen återkommande resa.
Aktivitetsplan 2015:
Aktivitet
Auschwitz-resa
Interkulturell
pedagogik
Språkpiloter i
förskolan
Beskrivning
Under året arbetar vi för att få till stånd en
resa med åk.9 elever till koncentrationslägret
Auschwitz.
Vi arbetar med att öka förståelsen och
intresset för andra kulturer med våra
pedagoger, barn och elever.
Slutdatum
Januari 2016
Ansvarig
Rektor
Kontinuerligt
pågående
arbete
Antalet barn med annat modersmål i förskolan
har ökat. Vi har utsett s.k. språkpiloter på
förskolorna som nu bildar arbetsgrupp
tillsammans med förskolechef och
specialpedagoger. Ett prioriterat arbete under
2015 och på detta sätt hoppas vi kunna
utveckla den flerspråkiga förskolan.
Kontinuerligt
pågående
arbete
Barn- och
utbildningschef,
utvecklingschef.
Rektor och
förskolechef.
Förskolechef
15(24)
Uppföljning sker i form av årlig redovisning.
16(24)
2. I budgeten har politiken angett ett antal politiska prioriteringar som tilldelats extra medel. Dessa beskrivs här
nedan i text utdragen från budget 2015.
Beskriv i de fall det är relevant hur verksamheten avser använda tilldelade medel för att jobba mot angiven
politisk prioritering.
Politiska prioriteringar 2015
SFI/modersmål/FBK/SVA - Nya riktlinjer för nyanlända elever
(Svenska för invandrare, modersmålsundervisning, förberedelseklass samt svenska som andra
språk)
Budget 2015: För att skolorna på ett bra sätt ska kunna ta emot ett ökande antal nyanlända elever är det
nödvändigt att kommunerna har beredskap och kunskap för att kunna organisera undervisningen utifrån
detta. Hjo kommun har idag 46 barn med 14 olika språk inom förskolan och 61 elever med 20 olika språk
inom grundskolan. Nya riktlinjer för nyanlända innebär bland annat att dessa elever har rätt till samma
undervisningstid i skolan som övriga elever.
Utifrån den ökade integrationen samt de nya riktlinjerna för nyanlända tilldelas verksamheten
615 tkr (465 tkr + 130 tkr), vilket innebär en förstärkning med ytterligare 1,3 tjänst.
Plan 2015:
Prisuppräkning Gymnasie Skaraborg
Budget 2015: De interkommunala kostnaderna avseende köp av gymnasieplatser kompenseras med
samma procentuella uppräkning som personalkostnaderna 2,3 %. Detta innebär en uppräkning av ramen
om 818 tkr. Differensen mellan 2,3 % och gymnasium Skaraborgs beslutade prislista om 7,3 % innebär en
kostnadsökning med motsvarande 1,7 mnkr. Utifrån den positiva prognos 2014 avseende de
interkommunala kostnaderna för gymnasieskolan tillförs Barn och utbildning 0,5 mnkr, resterade
kostnadsökning ryms inom befintlig ram.
Plan 2015:
Översyn av förskoleverksamheten i Korsberga
Budget 2015: I samband med att Barn och utbildning presenterade en översyn av förskoleverksamheten i
Hjo kommun (dnr 2010-93), på Kommunstyrelsens sammanträde 2012-03-14, fick förvaltningen i uppdrag
att göra en fördjupad översyn av lokalproblematiken i Korsbergaområdet.
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Hjo kommuns skolor och förskolor under vårterminen 2013. Vid
tillsynen framkom att det vid några förskolor fanns brister avseende trygghet och säkerhet för barnen. De
brister som Skolinspektionen anmärkte på handlar framförallt om Björkdungens förskola i Korsberga.
Utredningen visar att för att nå en långsiktigt bra lösning för barnomsorgen i Korsberga förordas en
nybyggnation av tre avdelningar intill Korsberga skola.
För att kortsiktigt tillgodose samt möta skolinspektionens kritik har budgetberedningen beslutat tilldela
Barn och utbildning 600 tkr för att under 2015 placera paviljonger i anslutning till Korsberga skola i
väntan på en nybyggnation, vilken planeras 2018.
Plan 2015:
Helhetsöversyn av stödorganisationen kopplat till socioekonomiska principer
Budget 2015: Genomlysningen av och arbetet med att organisera skolans särskilda stöd pågår samt även
17(24)
arbetet med hemmasittare skall bedrivas. På detta område är det viktigt att samverkan sker med andra
delar i förvaltningen och då speciellt Individ och familjeomsorgen. Förvaltningen har i
budgetberedningsprocessen presenterat hur arbetet ska bedrivas och budgetberedningen har tillskjutit 1
mnkr för det fortsatta arbetet kring elever i behov av särskilt stöd.
Plan 2015:
Resursfördelningsmodell fritids/skolbarnsomsorg
Budget 2015: Skolbarnsomsorgen förstärks kraftigt och har ytterligare diskuteras under höstens
budgetarbete. Barn och utbildning har sedan 2009 års besparingsbeting inte tilldelat resurser enligt
gällande resursfördelningsmodell. Enligt modellen genererar 280 volymtimmar en tjänst. I snitt är det i dag
utlagt 315 volymtimmar/tjänst. För att återigen komma till den nivå som politiken beslutat om, skulle det
behövas ytterligare 2,18 tj. Därtill har antalet volymtimmar ökat jmf föregående år med 329 timmar, vilket
motsvarar 1,18 tj. Totalt innebär detta 3,36 tj en kostnad om ca 1,4 mnkr. Verksamheten kompenseras
med 1 mnkr för att förstärka på fritids/skolbarnsomsorg.
Plan 2015:
”En till En satsning” år 7-9
Budget 2015: Inför budget 2012 beslutades om införande av ”En till en” datorer i år 7-9. Barn och
utbildning har sedan dess kompenserats för tillkommande kostnader. 2015 ska införandet av ”en till en”
datorerna vara fullt utbyggt och alla elever i år 7-9 har då tillgång till en personlig dator.
Plan 2015:
18(24)
3. Avsnitt tre är uppdelat i tre delar. Först beskrivs viktiga händelser under det kommande året tillsammans med
övrig verksamhetsutveckling som inte går att koppla till något särskilt mål eller till visionen. Sedan beskrivs hur
verksamheten planerar att jobba med Hjo kommuns värdegrund ”Det goda mötet”. Avslutningsvis berättar
verksamheten om kända viktiga händelser framöver (längre perspektiv än ett år).
Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling under 2015
Barn och utbildning gemensamt
En delvis förändrad ledningsorganisation har trätt i kraft fr.o.m. höstens skolstart. Detta innebär bl.a. att
rollen som förskolechef blivit mer ”renodlad” och idag finns det två chefer inom förskoleverksamheten.
Utvecklingschefen är idag även chef över elevhälsan där även delar av stödorganisationen ingår. En
omorganisation av det särskilda stödet genomfördes under 2013 som innebär att varje enhet förfogar
över en specialpedagog från elevhälsan. Under 2015 fortsätter arbetet med översynen av det särskilda
stödet för att på så sätt se hur det kan arbetas framåt inom detta område, för att kunna tillgodose
elevernas olika behov av stöd på bästa sätt.
Barnomsorg
En glädjande utmaning är att behovet av barnomsorgsplatser fortsätter att vara stort. Sedan våren 2013
har barnomsorgen utökats med sammanlagt 50 nya platser.
Antalet barn med annat modersmål i förskolan har ökat. Vi har utsett s.k. språkpiloter på förskolorna
som nu bildar arbetsgrupp tillsammans med förskolechef och specialpedagoger. Ett prioriterat arbete
under 2015 och på detta sätt hoppas vi kunna utveckla den flerspråkiga förskolan på ett bra sätt.
Under året har arbetet med projekteringen av den ”Nya förskolan” fortskridit. Förskolan ska placeras på
området Knäpplan i anslutning till Sigghusberg. Förskolan dimensioneras för att ta emot ca 120 barn. Den
nya förskolan beräknas stå klar i januari 2016.
Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad översyn av förskoleverksamheten i
Korsberga. Översynen av förskoleverksamheten som arbetsgruppen tagit fram presenterades för KS i
juni 2014. I augusti 2015 ska Björkdungens förskoleverksamhet flytta in i paviljonger som kommer att
uppföras intill skolan i Korsberga. Där kommer verksamhet att bedrivas fram tills den planerade
nybyggnationen om tre avdelningar i anslutning till Korsberga skola kommer till stånd.
En webbaserad modul till Procapita Förskola är inköpt och installerad. Implementering fortgår under
hösten och planen är att den skall vara i full drift under våren 2015.
Fritidshem
Under 2015 fortsätter arbetet för att öka samverkan mellan fritidshemmen och skolan.
Fritidsverksamheten ska komplettera skolan och erbjuda alternativa sätt för eleverna att utveckla sina
förmågor för att nå målen.
Grundskola inkl. förskoleklass och särskola
Alla elever som har rätt till undervisning i svenska som andraspråk ska få denna undervisning. Nyanlända
elever ska kunna gå i en förberedande internationell klass där de får undervisning i grundläggande svenska.
Där ska också deras kunskaper i skolans övriga ämnen kartläggas så att utslussningen i de svenska
klasserna blir så gynnsam som möjligt. I dagsläget har vi två internationella klasser där det finns 8 elever
inskrivna i åk. 1-6 och 7 elever i åk 7-9.
19(24)
Under hösten 2013 och våren 2014 har en projektgrupp arbetat med ett socioekonomiskt projekt kring
barn i tidigare åldrar med samspelssvårigheter. Syftet är att bygga upp en gemensam kunskap om
problematiken kring dessa barn och en kompetens i handling så att dessa barn tidigt uppmärksammas och
får det professionella stöd de har rätt till. Hitta lämpliga samarbetsformer, skapa en samsyn kring
förhållningssätt och metoder som är lämpliga för att stötta dessa barn utifrån beprövad erfarenhet, aktuell
forskning och läroplanens värdegrund. Inför 2015 har 1 mnkr tillförts Barn och utbildning för att arbete
enligt detta socioekonomiska förhållningssätt ska möjliggöras. Som ett led i detta har en översyn av
stödorganisationen tagits fram av chefen för elevhälsan som pekar ut de brister som finns inom
organisationen idag och vad man behöver göra framöver för att kunna arbeta på ett bra sätt med det
socioekonomiska projektet. Översynen ger en bild av hur man vill jobba, vilket behov man har för
kompetensutveckling av personal samt vilka ekonomiska resurser som behövs.
De ekonomiska medel som har tillförts det socioekonomiska arbetet kommer att användas till att det
under 2015 rekryteras fyra ”samordnare/speciallärare” med fokus på arbetet med barn med
samspelssvårigheter.
Införandet av ”en till en” datorer är nu genomfört och har varit mycket lyckosamt. Nu har alla elever i åk.
7-9 och pedagoger en egen dator.
Under 2015 kommer vi att fokusera på hur vi strategiskt ska arbeta vidare inom IT- området.
Frågeställningarna är många kring vilka IT-verktyg vi ska ha, nyttjandet av molntjänster mm.
Hjo kommun sökte och fick beviljat möjligheten att för läsåret 14/15 anställa ytterligare sju förstelärare.
Detta innebär att Hjo kommun nu har sammanlagt tio förstelärare. Utvärdering kommer att ske under
våren 2015 för att se hur vi fortsättningsvis ska utforma innehållet i dess uppdrag.
Vi ser att elever i behov av grundsärskoleplacering ökar. Utredningar och inskrivningar kommer att ske
under innevarande läsår samt kommande läsår.
Sommarlovsentreprenörer är ett koncept som vänder sig till ungdomar i åldern 15-20 år. Under
sommaren får de utveckla sitt entreprenörskap genom att omvandla idéer, behov och talanger till en egen
verksamhet. Man skapar sitt eget sommarjobb. 2014 var det 23 sökande till 10 platser i Hjo Kommun. 8
personer fullföljde sommaren och drev 7 olika företag. Samtliga har varit överens om att de har lärt sig
mycket och nöjdheten har varit stor. Vi fortsätter att erbjuda detta viktiga koncept även 2015.
Gymnasie- och vuxenutbildning
IM (Introduktionsprogrammet) har för närvarande 10 elever. Av dessa är några ensamkommande
flyktingbarn. En framtida utmaning är att se över resurser och behovet av kompetens för att så snabbt
som möjligt kunna hjälpa alla att komma vidare.
Komvux har ett stabilt elevunderlag (ca 80-100 elever) sedan flera år tillbaka.
SFI (Svenska för invandrare) har det senaste året fördubblat sitt elevantal från 35 till 70. Detta medför ett
utökat behov av personal och lokaler.
Så här arbetar vi med Hjo kommuns värdegrund ”Det goda mötet” 2015:
Under 2015 fokuserar barn och utbildning på att utveckla utvecklingssamtalen så att det blir ett gott möte
mellan barn, föräldrar och lärare som en bra grund för elevens fortsatta utveckling i sitt lärande.
20(24)
Vi arbetar för ett klassrumsklimat där eleverna möter varandra med respekt och positiva förväntningar.
Varje år är eleverna med och formulerar klassrumsregler för hur man ska få studiero och trygghet i
klassrummet.
För att skapa ett tryggt klimat i klassrummet sätts insatser in via specialpedagog och kurator och
handledning ges till pedagogerna och eleverna, en till en, eller i smågrupper. I skolstarten i årskurs 7
arbetar elevhälsan med kamratbanor för att skapa ett bra socialt klimat i de nya klasserna.
Aktivitetsplan:
Aktivitet
Stående punkt på APT
Beskrivning
Löpande uppföljning där vi diskuterar hur
vi arbetar med värdegrund och vision.
Utvecklingssamtal
Under 2015 fokuserar barn och
utbildning på att utveckla
utvecklingssamtalen så att det blir ett gott
möte mellan barn, föräldrar och lärare
som en bra grund för elevens fortsatta
utveckling i sitt lärande.
Studiero och trygghet
i klassrummet
Varje år är eleverna med och formulerar
klassrumsregler för hur man ska få
studiero och trygghet i klassrummet.
För att skapa ett tryggt klimat i
klassrummet sätts insatser in via
specialpedagog och kurator och
handledning ges till pedagogerna och
eleverna, en till en, eller i smågrupper.
Slutdatum
Kontinuerligt
pågående
arbete
Dec. 2015
Ansvarig
Barn- och
utbildningschef
Kontinuerligt
pågående
arbete
Rektor
Rektor
Viktiga händelser framtid
En översyn gällande Guldkroksskolans lokaler är påbörjad. En översyn som presenterades för
kommunstyrelsen 2012 konstaterade att det finns behov av en renovering av B-huset samt att
trafiksituationen runt skolan är problematisk och skolgården vid Bläckfisken behöver ses över. Det fanns
pengar avsatta i budget för att renovera B-huset men de pengarna användes till andra projekt och
renoveringen uteblev. Då samma problem kvarstår och ytterligare dimensioner i form av utökad
verksamhet inom bl.a. internationella klasser finns behov av en översyn som tar ett helhetsgrepp kring
lokalsituationen för att ge förutsättningar att skapa en hållbar arbetsmiljösituation och för att kunna möta
det ökande elevantalet.
21(24)
4. Nedan finns möjlighet att ange nyckeltal som förtydligar vilka verksamhetsvolymer enheten producerar. T.ex.
antal elever, antal barn i barnomsorgen, antal ärenden/personer i hemtjänsten osv. Det är önskvärt att kunna
följa verksamhetsvolymerna över tid.
Verksamhetsvolymer och nyckeltal
Utfall 2014
Utfall 2013
Utfall 2012
Antal inskrivna barn 1-5 år (alla verksamheter)
464
443
420
Varav antal inskrivna barn i enskilda
82
82
80
Antal elever F-9
922
915
911
Antal inskrivna barn i fritidshem, 6-9 år (alla
368
356
336
Antal elever
Särskola
xx
343
363
Antal elever i grundsärskolan
7
7
8
Antal elever i gymnasiesärskolan
5
7
7
Nyckeltal
Utfall 2014
Utfall 2013
Medelvärde riket
(2013)
Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan
111 000 kr/år
123 000 kr/år
Resultat nationella proven i åk 3
75
70
Resultat nationella proven i åk 6
94
93
Andel behöriga elever till gymnasiet
94,2
87,5
Andel elever som fullföljer
77
77
Förskola
verksamheter
Grundskola
verksamheter)
Gymnasieskola
gymnasieutbildningen
22(24)
5. Den ekonomiska ramen som ligger till grund för verksamhetens planering kommer från Hjo kommuns budget.
I detta avsnitt kan även möjliga omfördelningar inom verksamhetens tilldelade ram beskrivas, både i tabellform
och i löptext.
Ekonomisk ram
Barn och utbildning
Drift
Utfall 2013
Prognos 2014
Budget 2015
Intäkter
-14 590
-15 638
-12 378
Kostnader
198 740
206 109
207 777
Nettokostnader
184 150
190 471
195 399
Tilldelad ram
179 010
188 327
195 399
-5 139
-2 145
6 233
6 994
6766
Barnomsorg
45 357
49 152
51 352
Grundskola inkl. förskoleklass
90 507
92 285
93 859
Gymnasie- och vuxenutbildning
42 052
42 039
43 422
184 150
190 471
195 399
Resultat
Barn och utbildning gemensamt
Summa
23(24)
Planerade förändringar utifrån tilldelad ram
Barn och utbildning
Budget
Verksamhetsförändringar
Föregående års budgetram
2013
2014
2015
175 710
179 010
188 327
Politiska prioriteringar och efterfrågeförändringar
Kompensation gymnasiekostnader
1 180
”En till en” satsning fas 2
195
Tillfällig barnomsorgsavdelning
850
Barnomsorg på obekväma tider
150
Minskat elevantal gymnasieskolan
Minskat elevantal grundskolan
-1 862
-130
Tillfällig barnomsorgsavdelning ”Ugglan etapp 1”
950
Barnomsorg på obekväma tider
315
”En till en” satsning fas 3
195
Utökning Barnomsorgsplatser ”Örnen etapp 2”
2 421
Svenska som andra språk/modersmål/förberedelseklass
350
Resursfördelningsmodell fritids, del av återställning
400
Kuratorstjänst
240
Implementeringskostnader för ny läroplan
-250
Justering elevantal
85
Svenska som andra språk/modersmål/förberedelseklass
615
Sista etappen ”En till en” satsning
98
Återställning resursfördelningsmodell fritids
1 000
Översyn as stödorganisationen/socioekonomi
1 000
Prisuppräkning Gymnasium Skaraborg
500
Förskoleverksamheten Korsberga
600
Delsumma politiska prioriteringar
383
4 706
3 813
Uppräkning personalkostnader
2 380
2 285
2 600
Uppräkning övriga kostnader samt gymnasieprisökning
1 307
555
1 538
968
260
Förändring kapitaltjänstkostnader
Rättelser
Statsbidrag: Den nya gymnasiesärskolan
20
Statsbidrag: Nationella prov Komvux
10
Effektivisteringskrav
-800
-939
Tekniskas besparing på hyror
-200
Lönerörelsen föregående år
Innevarande års budgetram
800
179 010
188 327
195 399
24(24)
Planerade förändringar:
Löpande text här…