Fettavskiljare och vegetabilisk olja

Fettavskiljare och
vegetabilisk olja
Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun.
Fettavskiljare och vegetabilisk olja
Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en fettavskiljare installerad för
att samla upp fett från disk, innan avloppsvattnet når ledningsnätet.
Vegetabilisk olja, som stekfett och frityrolja, får inte hällas i avloppet utan
ska samlas upp i separata behållare.
I avloppsledningarna sjunker vattentemperaturen vilket gör att fett och
vegetabilisk olja stelnar och fastnar i ledningarna. Stopp och igensättning i
ledningarna kan orsaka källaröversvämningar, utsläpp av orenat avloppsvatten och dålig lukt.
Regler och krav för utsläpp från fastigheten
Enligt Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen (ABVA) i Norrköpings kommun är fastighetsägaren
ansvarig för utsläppen från sin fastighet.
Enligt paragraf 31.1 i ABVA får inte utsläpp av fett ske eftersom det kan
påverka avloppsnätets funktion. ABVA:n finns på Norrköping Vatten och
Avfalls webbplats.
Fett i avloppsvattnet samlas upp i en fettavskiljare som regelbundet töm
§ 31.1 Fastighetsägare får således inte släppa ut lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett, sura, frätande
eller giftiga vätskor. Inte heller vätska, metaller, ämnen eller föremål som kan
orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.
I Boverkets byggregler anges att avskiljare bör finnas om avloppsvattnet kan
innehålla mer än obetydliga mängder fett.
I broschyren Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och
andra verksamheter finns begränsningsvärden för bland annat fett om kan
påverka avloppshanteringen. Broschyren finns på Norrköping Vatten och
Avfalls webbplats.
I Föreskrifter för avfallshantering regleras hämtningsintervall. Det är
Norrköping Vatten och Avfall som ansvarar för tömning av fettavskiljaren
och hämtning av vegetabilisk olja.
ms. Vegetabilisk olja hälls i behållare som regelbundet hämtas.
Fettavskiljare
Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en fettavskiljare installerad för
att samla upp fett från disk, innan avloppsvattnet når ledningsnätet.
Hur fungerar fettavskiljaren?
När avloppsvattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre
partiklar till botten i första facket medan fett flyter upp och samlas vid ytan i
nästa fack eftersom fett är lättare än vatten. För att fettavskiljaren ska fungera måste den tömmas och rengöras regelbundet. En fettavskiljare som inte
fungerar släpper igenom stora mängder fett.
Tömningslucka
Tömningslucka
Principen för en fettavskiljare.
Dimensionering och installation
1. Fettavskiljaren ska vara utformad och dimensionerad enligt standarden
SS-EN 1825. Kontakta en VVS-konsult eller rörinstallatör för hjälp med
dimensionering.
2. Kontakta bygg- och miljökontoret för att få veta om installationen
kräver någon bygganmälan.
3. Fyll i blanketten ”Uppgifter om fettavskiljare och vegetabilisk olja” och
skicka den till kundservice för Norrköping Vatten och Avfall.
Blanketten finns på Norrköping Vatten och Avfalls webbplats.
4. Kontakta kundservice för Norrköping Vatten och Avfall innan
installation av fettavskiljaren, så att placeringen kan bedömas ur arbetsmiljösynpunkt.
Köksavlopp, diskmaskiner och golvbrunnar ska anslutas till fettavskiljaren.
Placering
Fettavskiljaren placeras i separat utrymme som är avskilt från hantering och
förvaring av livsmedel. Fettavskiljaren ska vara lättåtkomlig för tillsyn och
tömning. Sugslangar och annan utrustning som krävs vid tömningen får inte
dras genom utrymmen där livsmedel hanteras och förvaras. För att tömning
av fettavskiljaren ska vara möjlig, ställs följande krav:
• Avståndet mellan slambilen och fettavskiljaren bör vara mindre än
10 meter.
• För att tömningsentreprenören ska kunna spola rent och få bort allt fett måste det finnas en spolslang med munstycke samt varmvatten i närheten av fettavskiljaren.
Tömning av fettavskiljaren
Norrköping Vatten och Avfall ansvarar för tömning av fettavskiljaren.
Vid nyanläggning ska första
tömningen utföras sex månader efter
att fettavskiljaren tagits i drift.
Tömning ska därefter ske så ofta att
fettavskiljaren uppfyller avsedd
funktion, dock minst en gång per år.
Norrköping Vatten och Avfall
bedömer, i samråd med entreprenören,
lämpligt tömningsintervall för
verksamheten.
Efter tömning ska verksamhetsutövaren återfylla fettavskiljaren med
vatten.
Tömning av en fettavskiljare.
Vad händer sen?
Fettet som samlats i fettavskiljaren transporteras till Slottshagens reningsverk där det blir till fordonsgas.
Vad kostar det?
Alla avgifter för hämtning regleras i renhållningstaxan. Aktuell taxa finns
på Norrköping Vatten och Avfalls webbplats.
Vegetabilisk olja
Vegetabilisk olja, som stekfett och frityrolja, får inte hällas i avloppet utan
ska samlas upp i separata behållare.
Vegetabilisk olja.
Behållare för vegetabilisk olja.
Hämtning
Om verksamheten endast har behov av hämtning av vegetabilisk olja ska
detta meddelas till kundservice för Norrköping Vatten och Avfall.
Norrköping Vatten och Avfall bedömer, i samråd med verksamhetsutövaren,
lämpligt hämtningsintervall utifrån verksamhetens behov. Hämtning ska ske
minst en gång per år.
Vegetabilisk olja hämtas i 70-, 200-, 600- eller 1000-liters behållare. För att
återvinningen ska fungera får inga matrester eller annat avfall finnas i
behållaren för vegetabilisk olja.
Vad händer sen?
Den vegetabiliska oljan som samlats in återvinns och används i produkter
som tvål och stearinljus.
Vad kostar det?
Alla avgifter för hämtning regleras i renhållningstaxan. Aktuell taxa finns
på Norrköping Vatten och Avfalls webbplats.
Kundservice för Norrköping Vatten och Avfall
Telefon: 011-15 15 50
E-post: [email protected]
Webbplats: www.norrkopingvattenavfall.se
Norrköping Vatten och Avfall
Telefon, växel: 011-15 36 00
Bygg- och miljökontoret
Bygglov: 011-15 15 41
Livsmedel: 011-15 14 54
Norrköping Vatten och Avfall AB är ett aktiebolag som ägs av
Norrköpings kommun.
Bolaget ansvarar för att hushåll och företag i Norrköpings
kommun har rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas
innan det släpps ut i naturen igen. Bolaget ansvarar även för
att samla in, transportera och återvinna hushållsavfall och
med detta jämförligt avfall från annan verksamhet, på ett sätt
som är lämpligt för människors hälsa och för miljön.
Norrköping Vatten och Avfall AB
Lindövägen 5B
Box 85
601 02 Norrköping
011-15 15 50
[email protected]