Hämta fil

1 Skriv med siffror
a) tolvtusen femton
b) fem hela och fyra hundradelar
2 Beräkna
a) 0,7·50
b) 1000·0,04
c) 0,08·0,5
d) 45110
e) 78,2/100
f) 555511000
b) 4 hg
c) 6400 g
3 Skriv i kilogram
a) 0,2 ton
4 Hur lång tid är det mellan
a) 16.45 och 18.25?
c) 9.23 och 16.15?
b) 7.13 och 13.07?
LÄXOR
5 Skriv i decimeter
c) 0,9 cm
b) 4mm
a) 3,4 m
6 En teaterföreställning
börjar klockan 19.30.
Tre timmar och f~r~iofem minuter senare
slutar den. Hur mycket är klockan då?
7 Karin, Eva och_Roland ska dela ett arv på 24 000p-.
Karin fåren tredjedel av pengarna och Roland
en fjärdedel. Resten får Eva. Hur mycket får Eva?
8 Lennart kör sin båt från bryggan vid sommarstugan
till Vässarö. Resan blir 16 sjömil lång. Båtens
motor drar 0,8 liter per sjömil. Bensinen kostar
8,50 kr/liter. Hur mycket kostar bensinen för resan?
Avrunda till hela kronor.
9 Lös ekvationerna
x
= 14
a) 5x-9
c) 2x
b) 3+7=10
+ x + 3x = 6
10 Vilket tal ligger mitt emellan
a) 0,4 och 0,47?
c) 3/4 och 0,9?
b) 0,73 och l?
11 En cykel kostar 3450 kr. Priset höjs med 4 %. Vad kostar cykeln
efter prishöjningen? Avrunda till tiotal kronor.
12 År 1-885hade en handelsman i sin affär ett tygstycke som var värt
552 kr. Sedan han sålt 37 m av tygstycket, var återstoden värt
339,25 kr. Hur långt var tygstycket från början?
VECKANS
•
..
II
..
..
e
..
II
o
..
..
..
..
PROBLEM
..
..
..
..
CI
..
II'!
..
..
..
4>
II
..
..
..
..
{:
..
..
lO
fl
(I
..
e
..
..
..
..
..
..
e
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Rita av figuren. Placera sedan in talen
1,2,3, ... , 9 i cirklarna så att
summan längs varje sida blir 20.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
e
..
..
fl
..
..
..
..
..
1 Skriv i liter
b) 700 el
a) 5 dl
c) 9600 ml
2 Ett ägg väger 80 g. Hur många ägg finns det då ien
papperspåse med ägg, som väger 1kg?
2
3 Sveriges area är 411600 km2. Av detta utgörs 87 300 km av
Götaland och 81000 km2 av Svealand. Hur stort är Norrland?
4 Ylva köper 25 liter bensin och en burk olja för samma:qlagt
246,50 kr. Burken med olja kostar 42 kr. Hur mycket kostar
bensinen per liter?
S Beräkna med huvudräkt~ing
a) 100 - 14_,75
b) 3,6 + 0,45
d) 5,7/10
e) 0,08·7000
)
c
4,8
0,008
f) 5/0,02
6 Lös ekvationerna
a) 4x-12=16
b) f+0,7=0,85
c)
6z -z = 2,5
7 Tre bröder ska dela på en tipsvinst på 4032 kr. Jan ska ha 1 260 kr,
Ola 378 kr mindre än J an och Tor resten.
Hur mycket får Tor?
8 En telefonräkning är på 555 kr. På räkningen finns en
abonnemangs avgift på 233 kr. Resten utgörs av avgifter för
telefonsamtal. Varje markering kostar 23 öre. Hur många markeringar finns upptagna på räkningen?
9 Ett tal multipliceras med 8. Om man sedan adderar med
5,4 får nian 39 som resultat. Vilket är talet?
(Lös gärna med ekvation, antag att talet är x)
10 I en burk med C-vitaminer finns 250 tabletter. Varje tablett
väger 300 mg. Burken kostar 90 kr. Vilket är kilopriset för
tabletterna?
,
LÄXOR
11 Hyran för en lägenhet
i
på 86 kvadratmeter
var 4 330 kr per månad.
Hyran höjdes sedan med 7 kr per kvadratmeter
och månad. Med
hur mycket höjdes årshyran?
har måtten 112,5 m x 64 m. Karin ska klippa
12 En fotbollsplan
gräset på pla.n~n med en motordriven gräsklippare med klippbredden 1 m. Karin går med hastigheten 1,5 m per sekund.
Hur lång tid tar det för henne att klippa planen?
VECKANS
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
II
..
..
..
il
e
PROBLEM
..
CI
..
..
..
..
..
..
..
II
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
I en tjärn växer en näckros. Varje dag täcker den dubbelt så stor yta
som dagen innan. När den växt tio dagar täcks halva tjärnen av näckrosen. Hur många dagar ytterligare dröjer det innan näckrosen täcker
hela tjärnen?
............
o
CI
el
OJ
"
..
fl
lO
"
"
..
"
-
1 Vilket tal är störst och vil_ket är minst av följ ande tal?
6,5
6,09
6,499
6,501 . 6,9
2 Skriv i centiliter
b) 75 mi
a) 0,7 liter
c) 7 mi
3 Stefan köper 350 g rökt korv. Priset per kilogram
Stefan betalar med en hundralapp.
tillbaka?
4 Hur mycketär
...
a) 8 % av 345 kr?
är 120 kr.
Hur mycket får han
b) 87,5 % av 4 000 liter?
ID
..
LÄXOR
,
i
5 Sven har en moped som drar 2 dl be:qsin per mil. Om
bensinen kostar 8,20 kr/liter, vad kostar då bensinen för
fem mils körning?
6 En dunk målarfärg kostar 210 kr och innehåller 4 liter. En
annan dunk innehåller EJ liter. Hur mycket kostar den om
literpriset är detsamma?
7 Beräkna
a) 16,5 - O 5 . O 9 + O 7
10
'
,
b) 13-4(12,5 -4,5·2)
Schampo
,
14:40
120 mi
(ord. pris 16:80)
+ 5·0,7
8 En affär annonserade om extrapris på schampo.
Med hur mycket har man sänkt literpriset på schampot?
";
9 Evas ordinarie arbetsvecka är 36 timmar. Hon tjänar
87,50 kr per timme. För övertid får Eva mer betalt. En vecka
arbetade Eva 42 timmar och fick för detta 3937,50 kr. Hur
mycket får Eva betalt för varje övertids timme ?
10 För 350 g räkor fick Klas betala 28,70 kr. Torbjörn köpte 650 g
räkor av samma sort. Hur mycket kostade hans räkor?
11 En rektangels omkrets är 30 cm. Rektangelns längd är en och en
halv gång så stor som dess bredd. Hur stor är rektangelns area?
(Lös gärna med hjälp av ekvation)
12 I en fotoaffär kostar framkallningen aven rulle 27 kr. För varje
kopia får man sedan betala 3,50 kr.
a) Hur stor blir kostnaden sammanlagt om rullen innehåller 36 kort?
b) Vilken blir den egentliga kostnaden för varje kopia?
c) Teckna ett uttryck för vad det kostar att framkalla x st rullar
som sammanlagt ger y st kopior.
VECKANS
PROBLEM
A 7 J 6 I
Rita av figuren. Försök sedan hitta en väg från A till B 8 6 3 5 2
så att summan av de tal du passerar blir 25. Du får gå
3 4 2 4 9
såväl vågrätt, lodrätt som diagonalt. '
4 6 5 9 7
9 I 2 3 B
~
"\