Familjepolitikens ekonomi 4.0 fullversion

Familjepolitikensekonomi4.0
-enohållbarhushållningmedSverigesfrämstaresurs
SkogsskadorefterstormenGudrun2005.
Foto:JOBengtsson,Ljungbycivilförsvarsförening/Civilförsvarsförbundet.
Detkrävsordentligarötterförattståstabiltnärdetstormar.
Blandadodlingärmindresårbaränensidigmonokultur.Lärdomarnafrånstormen
Gudrunår2005-somfällde50-75miljonerkubikmeterskogochkostadesamhällettotalt
13-18miljarderkronor1-ärtillämpbaraävenpåSverigesfrämstaresurs,barnoch
ungdomar.Församtidigtsomdetblåserallthårdarekringdemidag,har
familjepolitikenberövatdemdetviktigastestöddebehöverunderuppväxten-
föräldrarna.Alltflerhållerinteförtrycketochdetkostarsamhälletalltmer
–somtre-fyraGudrun-stormarvarjeår,visardennarapport.
SusanneNymanFurugård
2015-04-07
1Carlgren2006.
©SusanneNymanFurugård
Familjepolitikensekonomi4.0
Innehåll
Inledning...........................................................................................................................................3
Sammanfattning...............................................................................................................................5
Resultaträkningförfamiljepolitiken3.0................................................................................6
Kommentarertillresultaträkning..............................................................................................................................................7
Scenarioförenhållbarfamiljepolitik.......................................................................................................................................9
Alternativresultaträkningförenhållbarfamiljepolitik...............................................................................................10
Bakgrundochmetod..................................................................................................................11
Notertillresultaträkning
Not1.Inkomstskattfråndagisföräldrargersamhälletmerintäktpå36miljarderkronor...........................13
Not2.Dagissubventionerkostarsamhället60miljarderkronor..............................................................................15
Not3.Ökadsjuklighethosdagisbarnkostarsamhället5miljarderkronor.........................................................16
Not4.Ökadstressblandföräldrarkostarsamhälletminst2miljarderkronor.................................................17
Not5.Ökandehörselproblemhosungakankostasamhället1,4miljarderkronor..........................................20
Not6.Ökadmobbningiskolornakankostasamhället10miljarderkronor.......................................................24
Not7.Försämradeskolresultatkankostasamhället15miljarderkronor...........................................................28
Not8.Ökandeätstörningarblandungakankostasamhället29miljarderkronor...........................................31
Not9.Ökningavviktproblemblandungakankostasamhället1,2miljarderkronor.....................................34
Not10.Ökadesjälvskadorblandungakankostasamhället37miljarderkronor.............................................38
Not11.Alltgrövrebrottochyngrevåldsverkarekostarsamhället763miljonerkronor.............................43
Not12.Ökadutskrivningavpsykofarmakatillungakostarsamhälletenhalvmiljardkronor..................46
Not13.Psykvårdavalltflerungakostarsamhälletnära11miljarderkronor...................................................51
Not14.Ökandedrogmissbrukblandungakostarsamhället754miljonerkronor...........................................55
Not15.Ökatutanförskapblandungakostarsamhället86miljarderkronor......................................................57
Not16.Ökandesjälvmordochsjälvmordsförsökblandungakankostasamhället21miljarderkronor
.................................................................................................................................................................................................................60
Not17.Familjerelateradschablonkostnadförpsykiskohälsa...................................................................................65
Forskning
Anknytningsforskningen.............................................................................................................................................................66
Hjärnforskningen............................................................................................................................................................................67
Mentaliseringsforskningen.........................................................................................................................................................68
Forskningkringsjälvkänsla.......................................................................................................................................................69
Forskningkringomsorg...............................................................................................................................................................71
ForskningkringKASAM-KänslaAvSammanhang.........................................................................................................72
Forskningomhögkänslighet.....................................................................................................................................................73
Forskningomintroversion.........................................................................................................................................................73
Slutord.............................................................................................................................................75
Bilaga1.Myterifamiljepolitiken
Mytenom”kvinnofällan”och”jämställdhetärattbådaföräldrarjobbarheltid”..............................................76
Mytenom”världensgenerösasteföräldraförsäkring”..................................................................................................76
Mytenom”detfriavalet”.............................................................................................................................................................76
Litteraturförteckning..................................................................................................................78
©SusanneNymanFurugård
2
Familjepolitikensekonomi4.0
Inledning
"Enhållbarutvecklingtillfredsställerdagensbehovutanattäventyrakommande
generationersmöjligheteratttillfredsställasinabehov."
Brundtlandrapporten,FN19872
AlltsedanFNformuleradeovanståendedefinitionavhållbarutveckling,hardenblivitenledstjärnaför
intebaramiljöpolitikutanallpolitiksomhandlaromhushållningmedgemensammaresurser.Dockinte
svenskfamiljepolitiksomhandlaromdenviktigasteresursenavalla,nästageneration,mentyvärr
fortfarandebaseraspåAlvaMyrdalsidéerom"storbarnkammare"från1930-talet.3
Dettatrotsattdetunderdesenastedecenniernaharkommitotaligarapporterfrånmyndigheter,forskare
ochorganisationeromdenökandepsykiskaohälsanblandunga,sompåolikasättkopplartill
familjepolitiken.Tyvärroftavälinlindatochpolitisktkorrekt,varförjag2010lyfteframproblemetien
debattbok4ochuppmanadepolitikernaatträknapåfamiljepolitikensekonomi.Eftersomingengjortdet,
harjagnutagitframenberäkningsjälv.
Dessutomhardetgjortsmånganyaforskningsröninomenradområdensomomkullkastar
familjepolitikensförlegadesynpåbarnsbehov.Anknytningsforskningenärdenmestkändaochvisar
pådetgemensammabehovethosallabarnavenobrutenanknytningsprocesstillsdeärminsttreårför
attminskariskernaförpsykiskohälsaihögreåldrar.Närakopplattilldettaärforskningomhjärnans
utveckling,mentalisering,självkänslaochomsorg.Sedanharävenindividuellabehovuppmärksammatsi
forskningomblandannatmedföddapersonlighetsdragsomhögkänslighetochintroversion.Mellan34
och57procentavallabarnärintrovertaoch/ellerhögkänsliga,vilketinnebärattdeharettstörrebehov
avlugnochroochattfåvaraförsigsjälvasnarareänistorabarngrupper–ochdetbehovetkvarstår
underhelauppväxten.(SeForskningpåsidan64.)
Detärsannoliktmångafaktorersombidrartilldenökandepsykiskaohälsanblandunga,menbristande
tidmedföräldrarärenmycketviktigfaktor.Närvarandeengageradeföräldrarutgörnaturligtvisingen
garantimotpsykiskohälsa,mendegörattdetbliravsevärtlättareattupptäckaproblemtidigareoch
lindradem.Medökadstressochpresspåunga,mångavalmöjligheterochförväntningarpådem,ett
starkaretryckännågonsintidigarefrånkommersiellakrafterpåhurdeskaseutochvara,samtständig
uppkopplingsomgörattdevarjevakensekundkanjämföraochbedömasigsjälvaochandra,såtorde
föräldrarnasstödvaraviktigareännågonsinförattdeskakunnalärasighanteraallt.
Dettabekräftasavdetpreliminäraresultatetavdenhärrapporten:Mångabarnhållerinte,många
föräldrarhållerinte,samhällsekonominhållerinteför(går)dagensfamiljepolitik.Verklighetenhar
hunnitikappden80årgamlautopinochdetärdagsattförnyadentillenlångsiktigthållbarfamiljepolitik
ienlighetmedsamhälletsövergripandemålomenhållbarutveckling.Föräldrarmåstefåstörre
möjligheteratttillbringamertidmedbarnen,attgedemenstabilaregrundochrustadembättreförlivet
utifrånderasspecifikabehov,vilketkanförebyggaoch/ellerlindrapsykiskohälsa.
Incitamentetförensådanförändringavfamiljepolitikenframgårmedalltydlighetavdennarapports
resultaträkningförfamiljepolitikensomvisarattdenärenstorförlustaffärförsamhället-påminst
50miljarderkronorperår.Dengårfaktisktbackredannärdedirektakostnadernaförförskolandragits
avfrånskatteintäkterna,vilketbetyderattdenextraskatteintäktsomsamhälletfåravattbåda
föräldrarnaarbetarochharsittbarnpådagisiställetförattenavdemtarhandombarnethemma,inte
ensräckertillatttäckasamhälletskostnaderfördagisplatsen.Räknarmansedaninindirektaoch
bikostnader-somökadsjuklighetblanddagisbarnochderasföräldrarsamtökadpsykiskohälsabland
unga-försämrasresultatetytterligare.Dethärärenpolitiksomtarinteckningarinästagenerations
hälsaförattkortsiktigthöjaBNPidag.”Lånebubbla”kallasdetnärmanpratarommotsvarande
agerandepåexempelvisfastighetsmarknaden.
2Wikipedia2014.
3Stockholmsstad2014.
4NymanFurugård2010.
©SusanneNymanFurugård
3
Familjepolitikensekonomi4.0
Därmedfallerdetekonomiskaargumentetförnuvarandefamiljepolitikochdetbliruppenbartattdet
finnsmycketattvinnapåattiställetgeföräldrarnabarnomsorgspengen(=nuvarande
dagissubvention,år2013igenomsnittcirka10000kr/mån/barn5)ochlåtademsjälvabedömavilken
barnomsorgsombästpassarderasbarnsbehov,inklusiveihemmet.Dennareformkostaringet,för
pengarnafinnsredaniochmedattallabarngaranterasförskoleplatsochkommunernamåsteavsätta
pengartilldet.Tvärtomskullereformenförbättraresultaträkningenförfamiljepolitiken,genomatt
samhälletslipperendelavmerkostnadernafördenhögresjuklighetenblanddagisbarnochderas
föräldrarsamtattmanfårnedkostnadernaförpsykiskohälsa.Dettavoreintebaraenekonomisk
besparing,utannaturligtvisocksåenstormänsklig.
Samtidigtskullejämställdhetentaettstortstegframåtiochmedattmanuppvärderarsådantarbete
somkvinnorhistorisktsysslatmed–iställetförattsomfamiljepolitikensförsvararesägaattdetintehar
någotvärde–ochdärmedgördetmerintressantävenförmän.(SeävenMytenom”kvinnofällan”och
”jämställdhetärattbådaföräldrarjobbarheltid”,sidan73.)Medtankepåattgenomsnittsinkomstenår
2013lågpå23933kronorföreskatttordeSverigesgenomsnittligatvåbarnsmamma/pappaknappast
upplevadetsomen”fälla”attfå20000kronorimånadentillvalfribarnomsorgochenmöjlighetattge
barnenenstabilareuppväxt.
Dennaförändringäringethinderförföräldrarsombedömerattderasbarnmårbättreavattvarapådagis
änhemma,utandekanlugntfortsättasågenomattanvändasinbarnomsorgspengtillattbetala
kommunenfördenfaktiskakostnaden.Menföräldrarsomserattderasbarnbehövermertidmeddemi
enlugnarehemmiljöskaintehellerhindras,såsomskermeddagensfamiljepolitik(seMytenom”det
friavalet”,sidan73).Barnärolikaochfamiljepolitikenmåstebaseraspådetochutgåfrånattföräldrarna
ärdesombästkanbedömasinabarnsbehov.DettaslåsocksåfastiFN:sbarnkonvention6,artikel5:
”Barnetsföräldrarellerannanvårdnadshavareharhuvudansvaretförbarnetsuppfostranochutveckling
ochskavägledabarnet…”samtartikel9:”Ettbarnskainteskiljasfrånföräldrarnamotderasvilja…”
Därförärdetmycketintressantattflerapartiersomförsvararfamiljepolitikenvillinföra
barnkonventionenisvensklagtrotsattfamiljepolitikenidagbrytermotden.
Somframgåravdedrygt200referensernairesultaträkningensnoterfinnsdettillräckligt
kunskapsunderlagförpolitikernaattageraförenhållbarfamiljepolitik.Dockintegenomatttillsätta
ännuenutredningellerförsökalindrasymptomenmedmervårdresurserutangenomatttatagi
grundproblemet–barnsbristpåtidmedsinaföräldrar.
Förattgepolitikernaenextrapuff:skrivpåvårnamninsamlingförenhållbarfamiljepolitikNUpå
www.hallbarfamiljepolitik.nu!Uppmaningenliksomkampanjsidanärheltobundenpartipolitisktoch
riktarsigtillsamtligariksdagspartier.Idagslägetliggerfråganlångtnedpåallasdagordning,faständen
bordevaraenavdeviktigaste.Utantryggaochfriskaungdomarfinnsdetingensomkantaöverdejobb,
drivadeföretagochskötadenvårdsompolitikernahellrevillprataom.
SusanneNymanFurugård
5Familjepolitikensekonomi4.02015not2.
6UNICEF2014.
©SusanneNymanFurugård
4
Familjepolitikensekonomi4.0
Sammanfattning
Frånmittenav80-taletharförskolavaritdendominerandebarnomsorgsformeniSverigeochomfattari
dagnästanallabarn,medandentidigarevanligasteformen,barnomsorgavhemmaförälder,knappt
förekommerallsnumera.Dettaharåstadkommitsmedenfamiljepolitiksomkraftigtsubventionerat
förskolanmedallmännamedel(år2013igenomsnittcirka10000kr/månad/barn)ochgjort
hemmabarnomsorgsalternativetmycketogynnsamtekonomisktförföräldrarna(genomexempelvis
särbeskattning,seMytenom”detfriavalet”påsidan73).
Parallelltmeddennautvecklingmenmed15-20årseftersläpning,detvillsägauppväxttidenfördenförsta
storakullendagisbarn,hardenpsykiskaohälsanblandungaökatmarkant.
Enmängdforskningochundersökningarpekarpåattdetfinnsettsambandmellanbarnsbristpåtidmed
sinaföräldrarochhurdemår.Andraundersökningarvisarattdettakostarstorasummorförsamhället
ochoerhörtmycketilidandefördenenskilde.Sammanställermanallaundersökningarsåsomidenna
rapportframträderenhelhetsbildsomärännuallvarligare:familjepolitikenssärskiljandeavbarnfrån
sinaföräldrarbidrarpåtagligttillpsykiskohälsaochsamhälletskostnaderfördetta.Ivilkengrad
kanmannaturligtvisdiskutera,liksomdetaljerienskildaberäkningar,menredanenmycketförsiktig
skattningpåett10-procentigtsambandmellanpsykiskohälsaochbarnsbristpåtidmedsinaföräldrar,
gerenårligförlustpådrygt50miljarderkronor,seresultaträkningpånästasida.
Iresultaträkningenskommentarerochnoterpåvisastydligasambandmellanbarnstidmedsinaföräldrar
ocholikaohälsosymptom.(Sambandenärmarkerademedfetstilidekortakommentarernasamt
utförligareredovisadeunderrubriken”Kopplingtillfamiljepolitiken”irespektivenot.)Dettastärker
bildenavattden10-procentigakostnadskopplingenäralldelesförlågträknad.Minst50procentframstår
sommerrealistisktmedtankepåattenradsymptompåpsykiskohälsablandungaharfördubblatsde
senaste15-20årenochattdenenskiltstörstaförändringenidessabarnsuppväxtvillkorärattdeflesta
gåttpådagisochfåttkraftigtminskadtidmedföräldrarnajämförtmedtidigaregeneration.Ettannat
faktumsomtalarför50-procentsnivånäratt34-57procentavallabarnärhögkänsligaoch/eller
introvertaochharettstörrebehovavlugnochroochattfåvaraförsigsjälvasnarareänistora
barngrupper.Etttredjefaktumärattminst44procentavungdomarnaiåldrarna15-24århardålig
självkänsla,vilketärstarktkopplattillbristandeanknytningtillföräldrarna.Därmedkanmanmedstor
säkerhetsägaattåtminstonehälftenavallabarnhadebehövtfåmertidmedsinaföräldrarunder
uppväxten.
Baseratpådettapresenterasävenenskisspåhurenhållbarfamiljepolitikskullekunnaseutien
alternativresultaträkning,förattgeexempelpåolikamöjlighetertillförbättringavresultatet(sesisti
dennasammanfattning).
©SusanneNymanFurugård
5
Familjepolitikensekonomi4.0
Resultaträkningförfamiljepolitiken4.0
(miljonerkronor)
Samhällsintäkter
Inkomstskatt Summasamhällsintäkter Samhällskostnader
Direktakostnader
Dagissubventioner
Resultatefterdirektakostnader
Indirektakostnader
Ökadsjuklighetblanddagisbarn(VAB)
Ökadstressblandföräldrar Resultatefterdirektaochindirektakostnader
Bikostnaderförpsykiskohälsa
Ökandehörselproblem
Ökandemobbning
Försämradeskolresultat
Ökandeätstörningar
Ökningavviktproblem
Ökadesjälvskador
Ökningavgrovabrott
Ökandeutskrivningavpsykofarmaka
Ökadpsykvårdavunga
Ökandedrogmissbruk
Ökatutanförskap
Ökandesjälvmordochsjälvmordsförsök
Summabikostnader
Varav10%familjepolitiksrelaterad
schablonkostnadförpsykiskohälsa
Summasamhällskostnader SAMHÄLLETSÅRSRESULTAT
Not1
36129
36129
Not2
-60034
-23905
Not3
Not4
-5028
-1824
-30757
Not5
Not6
Not7
Not8
Not9
Not10
Not11
Not12
Not13
Not14
Not15
Not16
-1363
-9924
-14769
-28811
-1193
-37124
-763
-449
-11328
-754
-85908
-20112
-212498
Not17
-21250
-88136
-52007
©SusanneNymanFurugård
6
Familjepolitikensekonomi4.0
Kommentarertillresultaträkning
(Fettextmarkerarohälsosymptometskopplingtillfamiljepolitiken.Förmerinformationochkällor,seNoter
påsidan12.)
Inkomstskatt
År2013fannsdet299368föräldrapartillförskolebarnsominbringadesamhälletextraskatteintäkterpå
36128927712kronorjämförtmedomenavdemhadevarithemmamedbarnen.Dockärdetsannolikt
attsamhälletändåhadefåttdessaskatteintäktereftersomnågonannantroligenskullehafåttderasjobb,
vilketdessutomskullebidratilllägrearbetslöshet.
Dagissubventioner
Kommunernastotalakostnadförförskolanuppgickår2013till60034299000kronor,varav
8651860000kronorimerkostnadfördagissubventionertillföräldraledigasomintegernågonextra
skatteintäkttillbaka.
Ökadsjuklighetblanddagisbarn
EnligtSocialstyrelsenärriskenattblisjuk6,78gångerstörrefördaghemsbarnänförbarnsommest
vistashemma.Försäkringskassanbetaladeår2013ut5718425nettodagarförtillfälligvårdavbarn
(VAB).Omdessabarnhadefåttbarnomsorgihemmetskulledebaravaritsjuka843426dagar,vilketinte
hadekostatsamhälletnågontingiVABdåenförälderredanfannshemma.
Ökadstressblandföräldrar
Kvinnorhargenomgåendehaftenhögresjukfrånvaroänmänsedanmittenav1980-taletochskillnaden
harökatunderenstordelavdesenaste30åren.Studiervisarattdettahängersammanmedderasökade
arbetskraftsdeltagandeochdrabbarsärskiltkvinnormedbarniförskoleåldern.År2013togkvinnori
åldrarna30-39årutmerändubbeltsåmångasjukpenningdagarsommännenisammaålder.Psykisk
ohälsaärdenfrämstaorsakenbakomlångtidssjukskrivningarnaochdennästvanligasteorsakentillde
kortaresjukskrivningarna.Faktorersompekasutärstresspåjobbetochihemmet.
Ökandehörselproblem
Ljudmiljönärsådåligpåmångaskolor,förskolorochfritidshemattbådebarnochpersonalfarilla,
menarHörselskadadesriksförbund.Ljudnivåernaliggeroftapåcirka65–78decibel,långtöverWHO:s
riktvärdepå35decibel.År2013fannsdet44500hörselskadadeiåldrarna0-24årsomskadatsav
faktoreriderasuppväxtmiljö.
Ökandemobbning
82248barnochungaiåldrarna9-19årmobbadesår2013.Underperioden2006-2013ökadeantalet
anmälningartillBarn-ochelevombudsmannen(BEO)ommobbningmed202procent.Samtidigtökade
antaletbeslutomkritikfrånBEO/Skolinspektionenmotskolorisådanaärendenmed1447procent.
Forskningvisarattbarnmedotrygganknytningtillsinavårdnadshavareharenstarktendensatt
mobbaandrabarnellersjälvabliofferförmobbning.
Försämradeskolresultat
1382910elevergickigrundskolanellergymnasietår2013,enskolasombefinnersigidjupkvalitetskris
enligtinternationellajämförelser.Orsakernaärmångavaravbristpåarbetsroochmobbningärnågra-
bådamedfamiljepolitiskkoppling,seovanomhörselproblemrespektivemobbning.Enannanviktig
förklaringärattflereleverjobbarpåegenhandmedmindrelärartid,vilketpolitikernavillkompensera
medsatsningarpåläxhjälp.Omföräldrarfickmertidmedsinabarnsåattdekundeägna–lågträknat–
entimmeextraiveckanåtatthjälpademmedläxor,skulledetinnebärameränenfördubblingavden
tidsomföräldrarigenomsnitthinnerhjälpasinabarnmedläxorna.
Ökandeätstörningar
Underdesenastedecenniernaharförekomstenavätstörningarochviktproblemökatblandungdomar,
specielltblandungakvinnor.Färskastudiervisarävenenökandetrendavätstörningarblandmän.
92720ungaiåldrarna10-24årledavätstörningarår2013.Dåligrelationtillfamiljenärenväsentlig
riskfaktorförattutvecklaätstörningar,likasåföräldrarsbristpåtidförregelbundnamatvanoroch
gemensammamåltidersamttidattupptäckaomderasbarnharenätstörning.
©SusanneNymanFurugård
7
Familjepolitikensekonomi4.0
Ökningavviktproblem
Påmindreäntjugoår(1989-2004)harandelenöverviktigaellerfetabarnökatmed162procent,frånåtta
till21procent,ochproblemenökarsnabbareblandbarnänvuxna.År2013led482901ungaiåldrarna
7-24årledavfetma,över-ellerundervikt(exklungamedätstörningar).Hosbarnmedenstressad
mammaäröverviktfyragångervanligareänhosbarndärmammanharenlugnaretillvaro,visaren
avhandlingfrånUppsalauniversitet.Ävenundervikthosbarnvarvanligarehosstressademammor.
Ökadesjälvskador
Underperioden1997–2007harslutenvårdavungapågrundavsjälvskadorökatmed90procentbland
kvinnor15-19år,104procentblandkvinnor20-24år,76procentblandmän15-19åroch153procent
blandmän20-24år.157861barnochungaiåldrarna10-24årskadadesigsjälvamedavsiktår2013.
Enligtetableradkristeoriharflickorsomkontinuerligtskärsigoftaenväsentligbristpåtrygghetochett
svagtfamiljärtnätverk.
Ökningavgrovabrott
Underperioden1998-2013ökadeandelenungasomdömdesförrånmednioprocentiåldrarna15-24år
ochmedtioprocentbland15-17-åringar.Samtidigtharantaletdömdaförmord/dråpökatmedtolv
procentbland15-24-åringar.Forskningvisarattdåliganknytningiåldrarnaett-treårärenriskfaktor
förvåldsamtbeteende.Enbrytpunktdåutanförskapsprocessengårfortareänannarsärdåbarnet
börjariförskolanochintefungerarigruppmedandrabarn.
Ökandeutskrivningavpsykofarmaka
Underperioden1991–2014ökadeförsäljningenavantidepressivamedelnästan140gånger(+13690%)
tillungakvinnor15-19årochnästan70gånger(+6710%)tillungamänisammaåldersgrupp.
Sömnmedelökadedrygt40gånger(+4015%)respektivedrygt30gånger(+3085%)tillsamma
grupper;lugnandemedelnästan12gånger(+1075%)respektive4gånger(+307%);antipsykotiska
läkemedeldrygt6gånger(+510%)respektivedrygt7gånger(+610%).219346barnochungaiåldrarna
0-24århämtade2014utolikaformeravreceptbelagdpsykofarmaka,varav12795fickantipsykotisk
medicin,48899lugnandemedel,43019sömnmedel,63318antidepressivmedicinoch51315
psykostimulantia/ADHD-läkemedel.Läkaremenarattdenökadeutskrivningenavpsykofarmakaberorpå
attdagensfamiljerärsåstressadeattföräldrarnatarengenvägförattslippaengagerasiginågotsomär
tyngre.
Ökadpsykvårdavunga
Underperioden1991–2013harantaletungakvinnor(15-24år)somfåttpsykiatriskslutenvårdökatmed
107procentochantaletungamänmedcirka51procent.Mellan2005och2012stegantaletpatienter
inomBUP:söppenvård(0-17år)med126procent.Totaltfick194999barnochungaiåldrarna0-24år
vårdförpsykiskaproblemår2013.WHOmenarattpsykosocialainsatsertillungakrävermertidoch
engagemangänvaddefåridag,samtattmångasaknarsocialaskyddsnätdärmanäruppmärksampå
sjukdomsteckensomhumörsvängningar,sömnproblemochsvårigheterattskötavardagligarutiner.
Ökandedrogmissbruk
Mellan1998och2013ökadeantaletungasomfickslutenvårdföralkoholrelateradediagnosermed30
procentsamtförnarkotikarelateradediagnosermed78procent.2464ungaiåldrarna0-24årfickår
2013slutenvårdföralkoholrelateradediagnoseroch2405förnarkotikarelateradediagnoser.Bristeri
anknytning,omsorgochtillsynansesvaraenriskfaktorförattungdomarskabörjaanvändadroger.
Ökatutanförskap
Mellan1995och2013ökadeantaletungamedaktivitetsersättning(tidigarekallatförtidspension)i
åldrarna19-23årmed186procent.101740ungaiåldrarna19-24årbefannsigiutanförskapår2013,
varav17529ungamed”förtidspension”.Föräldrarnaanseshaenavgöranderollidetförebyggande
arbetetmotutanförskap.
Ökandesjälvmordochsjälvmordsförsök
ISverigeharsjälvmordenökatmestblandunga;ytterstfåländervisarentendenssomliknardeni
Sverige.182ungaiåldrarna0-24årbegicksjälvmordår2013,vilketmotsvararenökningmed32,5
procentsedan1997irelationtillfolkmängden.Underperioden1990-2007ökadeandelenungdomarsom
gjordesjälvmordsförsökmed84procentblandungakvinnoriåldrarna16-24årochmed38procent
blandmänisammaåldrar.År2013försökte4457ungaiåldrarna0-24årtasinaliv.Ytterligare445700
©SusanneNymanFurugård
8
Familjepolitikensekonomi4.0
ungamåddesådåligtattdeplaneradeattgöradet.Förlustavtraditionellfamiljestrukturoch
traditionellaetiskavärderingarsamtbristpånyanormerochsocialtsammanhangansesbidratill
självmordsbenägenhet.
Scenarioförenhållbarfamiljepolitik
Härpresenterasenskisspåhurenhållbarfamiljepolitikskullekunnaseutsamtdessresultaträkning.
Skissenäravseddattgeexempelpåolikamöjlighetertillförbättringavresultatet,inteenexaktangivelse
avettgivetutfall.
Scenario:FamiljepolitikenändrassåattSverigesföräldrarsjälvafårdisponerabarnomsorgspengen
(nuvarandedagissubvention,år2013igenomsnittcirka10000kr/mån/barn)pådenomsorgsompassar
derasbarnsbehovbäst.Utfalletiresultaträkningenpåverkasavfyravariabler:
1. Hurstorandelavallaföräldrarsomväljerattstannahemmaochtahandomsinabarn.
2. Hurstorandeldessaföräldrarutgöravdentotalagruppenföräldrarsomtidigareriskeradebli
sjukskrivnaförstress.
3. Hurstorandelhemmabarnenutgöravdentotalagruppenbarnsomtidigareriskeradeutveckla
psykiskohälsapågrundavbristpåtidmedföräldrarna.
4. Hurstorkopplingenfamiljepolitik-psykiskohälsaär.
Självklartärpsykiskohälsaintejämntfördeladblandallabarn,utanvissadrabbasmerochandramindre.
Ettrimligtantagandeärattenstörreandelavdeföräldrarsomskulleväljaattvarahemmatordevarade
sommärktattderasbarnbehövermertidmeddem.Mångaavdemhartroligenkäntsigotillräckligaatt
gebarnendentidenpågrundavsinarbets-/livssituationochdärförihögregradvaritsjukskrivnaför
stress.Omdessaföräldrarfårbättreförutsättningarattgebarnendentiddebehövermeddem,minskar
sannoliktkostnadernaförföräldrarsstressprocentuelltmeränhemmaföräldrarnasandelavdentotala
gruppenföräldrarsomriskerarblisjukskrivnaförstress(variabel2).Samtidigtskulleförmodligen
bikostnadernaförpsykiskohälsaminskaprocentuelltmeränhemmabarnensandelavdentotalagruppen
barnsomriskerarattutvecklapsykiskohälsapågrundavbristpåtidmedföräldrarna(variabel3).
Pånästasidavisastreexempelpåkombinationeravvärdenpåvariablerna1-3,där2och3uppskattas
varadubbeltsåstorasom1utifrånovanståendeantagande.Förvariabel4,kopplingenfamiljepolitikpsykiskohälsa,prövastvåvärden:10procentsomutgjordeenförsiktigskattningiresultaträkningenför
nuvarandefamiljepolitik(sesidan6)samt50procentsomtordeutgöraenmerrealistiskskattningenligt
argumentredovisadeiSammanfattning(sesidan5).
Dettainnebärattexempel1medvärdena10/20/20påvariablerna1-3byggerpåantagandetatt10
procentavföräldrarnaväljerattstannahemmamedsinabarnochattkostnadernaförföräldrars
sjukskrivningförstressminskarmed20procent,likasåkostnadernaförfamiljepolitikrelateradpsykisk
ohälsa.Viden50-procentigkopplingmellanfamiljepolitikenochpsykiskohälsaskullenettokostnaden
förfamiljepolitikenminskamed13,5procent.
Exempel2medvärdena25/50/50påvariablerna1-3byggerpåantagandetatt25procentavföräldrarna
väljerattstannahemmamedsinabarn,vilketminskarkostnadenförföräldrarssjukskrivningarförstress
med50procent,likasåkostnadernaförfamiljepolitikrelateradepsykiskaohälsan.Viden50-procentig
kopplingmellanfamiljepolitikenochpsykiskohälsaskullenettokostnadenförfamiljepolitikenminska
meddrygtentredjedel,33,8procent.
Exempel3medvärdena50/100/100påvariablerna1-3byggerpåantagandetatt50procentav
föräldrarnaväljerattstannahemmamedsinabarn,vilketminskarkostnadenförföräldrars
sjukskrivningarförstressmed100procent,likasåkostnadernaförfamiljepolitikrelateradpsykiskohälsa.
Viden50-procentigkopplingmellanfamiljepolitikenochpsykiskohälsaskullenettokostnadenför
familjepolitikenminskameddrygttvåtredjedelar,67,7procent.
Sammantagetvisarexemplenattdennareforminteskullekostanågot-tvärtemotvadmånga
politikersäger–utanattdenkansparapengaråtsamhället.
©SusanneNymanFurugård
9
Familjepolitikensekonomi4.0
Alternativresultaträkningförenhållbarfamiljepolitik
(miljonerkronor)
NuvarandeNyhållbarfamiljepolitik
familjepolitikExempel1Exempel2Exempel3
(10/20/20)(25/50/50)(50/100/100)
Samhällsintäkter
Inkomstskatt 36129 32516*27097*18064*
Summasamhällsintäkter36129 325162709718064
Samhällskostnader
Direktakostnader
Dagissubventioner
-60034-54031 -45026 -30017
Barnomsorgspeng(fddagissubventioner)-6003 -15008-30017
Resultatefterdirektakostnader-23905 -27518-32935-41970
Indirektakostnader
Ökadsjuklighetblanddagisbarn(VAB)-5028
-4525-3771-2514
Ökadstressblandföräldrar-1824-1459-9120
Resultatefterdirektaochindirektakostnader-30757-33502-37618-44484
Bikostnaderförpsykiskohälsa
Ökandehörselproblem -1363
Ökandemobbning-9924
Försämradeskolresultat-14769
Ökandeätstörningar-28811
Ökningavviktproblem-1193
Ökadesjälvskador-37124
Ökningavgrovabrott-763
Ökandeutskrivningavpsykofarmaka-449
Ökadpsykvårdavunga-11328
Ökandedrogmissbruk-754
Ökatutanförskap-85908
Ökandesjälvmordoch
självmordsförsök-20112
Summabikostnader-212498
Varavfamiljepolitiksrelaterad
schablonkostnadförpsykiskohälsa
(vid10%koppling)-21250-17000-106250
(vid50%koppling)
-106249-84999-531240
Summasamhällskostnader
(vid10%koppling)
-88097 -83018 -75342-62548
(vid50%koppling)
-173135-151017 -117841 -62548
SAMHÄLLETSÅRSRESULTAT
(vid10%koppling)
-52007 -50502-48245 -44484
(vid50%koppling)
-137006 -118501-90744-44484
*Minskadeskatteintäkterärenförsiktiguppskattning;sannoliktminskardeintefulltuteftersomnågon
annanförmodligenfårjobbet.Isåfallskullefamiljepolitikensresultatförbättrasmedmotsvarandebelopp
-ochsamhälletficklägrearbetslöshetsombonus.
©SusanneNymanFurugård
10
Familjepolitikensekonomi4.0
Bakgrundochmetod
År1975fick83procentavallabarniåldrarna1-6årbarnomsorghemma.Dekommandetioårensatsade
samhälletpåenkraftigutbyggnadavbarnomsorgutanförhemmetochimittenav80-taletvaröver
hälftenavbarneninskrivnaiförskola.Sedandesshardominansenavdagissombarnomsorgsform
fortsattökatillnärmastabsolutatalförvissaåldrar,sediagramnedan.Igenomsnittvarbarnen31
timmar/veckaiförskolanår2012,menbarnistorstadsområdenhadelängretider:högstakommungenomsnittetlågpå36timmar.13procentavallaförskolebarntillbringademerän40veckotimmari
förskolan.78910
Barnomsorgi/utanförhemmet1975-2013
(andeliåldrarna1-5/6år)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Hemmabarn
Förskolebarn
År1975
År1980
År1985
År1990
År1997
År2013
Diagramförtydligande:Frånår1998räknasintesexåringarinistatistikenförförskolan,isambandmed
attbegreppetdaghemersattesmedförskolaiskollagenochattmaninrättadeskolformenförskoleklass
försexåringar.Källor:Skolverket(Barnomsorgen…)1998ochSkolverket(”Förskola…”)2013.
Barnomsorgi/utanförhemmet2013
(andelperåldersgrupp)
Hemmabarn
Förskolebarn
49,20%
88,90%
93,30%
94,70%
94,60%
11,10%
6,70%
3-åringar
5,30%
4-åringar
5,40%
5-åringar
50,80%
1-åringar
2-åringar
Diagramförtydligande:2013var84procentavallabarniåldrarna1-5årinskrivnaiförskola.Dettaär
dockettgenomsnittsomdrasnedavdenmindreandelenettåringar,medanandelentvå-femåringarvar
högre.Källa:Skolverket(”Förskola…”)2013.
7Skolverket(Barn…)2013s2.
8Skolverket(Barnomsorgen…)1998s14.
9Skolverket(”Förskola…”)2013.
10Skolverket(Föräldrars…)2013.
©SusanneNymanFurugård
11
Familjepolitikensekonomi4.0
Parallelltmeddennautvecklingmenmed15-20årseftersläpning,detvillsägauppväxttidenförden
förstastorakullendagisbarn,hardenpsykiskaohälsanblandbarnochungaökatmarkant.Därförhar
jagidennarapportvaltatttittapåeffekternapåungaupptill24årsålderdådessaärföddaefter1985
ochmajoritetengåttpådagisellerhosdagmamma.24årärocksåenvanligövreåldersgränsförkategorin
ungdomar/ungavuxnasomtillämpasimångaavdeundersökningarochdenforskningsomjagrefererar
till.
Defärskasteuppgifternaomomfattningenavolikasymptompåpsykiskohälsaärfrån2014
(psykofarmaka)medanövrigaärmestadelsfrån2013,varförjagförsöktanvändadettaårtal
genomgåendeförallaberäkningarinklusiveprisjusteringarmedhänsyntillinflationen.Endastinågrafall
harjagfåttförlitamigpåäldreohälsotal,vilketmedtankepåutvecklingstrendensannoliktären
underskattningjämförtmed2013.Såsnartfärskaresiffrorfinnstillgängligakommerrapportenatt
uppdaterasmeddessatillennyversion.
Kostnadsberäkningarnabaseraspådefaktiskakostnadersomsamhälletbetalarredanidag,medanjagi
vissafallävenvägtinriskkostnadendådethandlarombefintligaproblemsomkommerattkosta
samhälletsåsnartdedrabbadesökerhjälp.Förmångaohälsosymptomfinnsdockstoramörkertal,vilket
ocksåtalarförattsiffrornaäriunderkant.
Rapportenbestårtillstörstadelenavcitatfrånandrakällor(drygt200),vilketmarkerasmed
”
indragetkursivtstyckesamtfotnottillkällan;
dettaförattvisapåattdetredanfinnstillräckligtkunskapsunderlagförpolitikernaattageraochatt
detintebehövsflerstudierinnanmanförändrarfamiljepolitiken.Förläsbarhetensskullharjagiendelav
citatenavståttfrånattanvändapunkterellerhakparenteserförattmarkeraattordutelämnatsellerlagts
till.Däremotharjagförsäkratmigomattdeändringarsomgjortsinteharpåverkatdenursprungliga
innebörden.Fördensomvillläsaoriginaltexternafinnshänvisningartilldessailitteraturförteckningen.
©SusanneNymanFurugård
12
Familjepolitikensekonomi4.0
Not1.Inkomstskattfråndagisföräldrargersamhälletmerintäktpå36
miljarderkronor
Mankanifrågasättaomdetegentligengersamhälletnågraextraskatteintäkternärföräldrarväljeratt
arbetaochhasinabarnpådagisiställetförattenavdemärhemmamedbarnen.Sannolikthade
samhälletändåfåttåtminstoneendelavdessaskatteintäktereftersomnågonannanskullehafåttderas
jobb,vilketdärmedävenskullebidratilllägrearbetslöshet.
Menförattgöraengenerösvärderingavfamiljepolitikentarjagändåuppdettasomintäkter.
Omfattning:299368föräldrapar
”Verksamhetsåret2013var485862barninskrivnabarniförskolanoch17206i
familjedaghem,sammanlagt503068barn.11
TyvärrsamlarSkolverket/SCBinteinuppgifterfrånkommunernapåhurmångaföräldrardetärsomhar
barniförskolan,såjagfårgöraenuppskattningutifrånantaletinskrivnabarn:
EnligtSCBfödervarjekvinnaigenomsnittcirkatvåbarn(1,8912)medcirka3,5års(40månader13)
mellanrum.Detbetyderattombarnenbörjarpådagisnärföräldrapenningenärslutefter1,5årochslutar
närdeblirsexårförattbörjaförskoleklass,såkommergenomsnittsföräldrarnaatthatvåbarnsamtidigt
pådagisunderettårstid:närdetförstaär5-6årochdetandra1,5-2,5år.(Dettaärlågträknateftersom
mångabarnbörjardagistidigareochdekanfågåkvardärtillsjuårsålderdåförskoleklassärfrivilligt.)
Ommanutgårfrånattantaletbarniförskolanfördelasganskajämntidessaåldersgrupper1,5-6år,
betyderdetatt20procentvar1,5-2,5år,20procent2,5-3,5år,20procent3,5-4,5år,20procent4,5-5,5år
och20procent5,5-6år.Avdessavar40procentbarntillföräldrarmedtvåbarniförskolaniåldrarna
1,5-2,5årrespektive5,5-6år.Detmotsvarar100614föräldrapar(40%av503068delatpåtvåbarn).
Resterande60procentvarbarntillföräldrarsombarahadeettbarniförskolan,vilketmotsvarar301841
föräldrapar(60%av503068).Sammanlagtfannsdet402455föräldrapar(100614+301841)somhade
sinabarniförskolaniställetförattenavdem–402455mammor/pappor-varhemmamedsinabarn.
Hurmångaavdessaföräldrarsomarbetadefinnsdetintehellerstatistikpå;ävenföräldralediga,
arbetslösaochstuderandeharrättatthasinabarnpådagistrotsattdetintegernågraextra
skatteintäkter.År2013utgjordes7,6procentavbefolkningeniåldrarna16-64åravarbetslösaeller
studerande.Ommandrarbortmotsvarandeandel,30587(0,076x402455),frånovanåterstår371868
föräldrapar.
Andelenföräldraledigaberäknasutifråndennagamlauppgiftsomsannoliktäriunderkantmedtankepå
attdagisblivitännumerdominerandesombarnomsorgsformsedandess:
”År1999gickvarfjärdeett-femåringmedföräldraledigförälderiförskolan,treårsenare
[2002]nästanvarannan.14
OmmanutgårfrånSCB:ssnittuppgiftovanom3,5årsmellanrummellanförstaochandrabarnet,skulle
hälftenavallabarniSverigesomär3,5århaettnyföttsyskon(medandenandrahälftenär”barnnr2”
ochredanharettsyskonsomär3,5åräldre).Omvartannatavdessabarnmednyföttsyskongicki
förskolantrotsattdehadeenföräldraledigförälderhemma,utgördessabarn25procent(0,5x0,5)avdet
totalaantaletbarniåldrarna3,5-5år,somärdenålderbarnnr1harundertidenfrånattbarnnr2föds
11Skolverket(Redovisning…)2014s4.
12SCB(”Summerad…”)2014.
13SCB(Olika…)2011.
14Skolverket(”Fler…”)2004.
©SusanneNymanFurugård
13
Familjepolitikensekonomi4.0
ochframtillattföräldrapenningentarslutefter1,5år.Totaltfannsdetcirka290000barniåldrarna3,5-5
åriSverigeår2013.1525procentav290000blir72500förskolebarntilllikamångaföräldrapardären
föräldervarföräldraledig.(Dettamotsvarar18procentavdettotalaantaletföräldrapar(72500/
402455)).Drarmanävenbortdemåterstår299368(371868–72500)föräldrapartillbarniförskolan
därbådaarbetadeiställetförattenavdem-299368mammor/pappor–varhemmamedsinabarn.
Samhällsintäkt:36128927712kronor
”Medelinkomstskattenpåförvärvsinkomsteruppgicktill135600kr/personi
förvärvsarbeteår2013.16
299368föräldrapartilldagisbarninbringadedärmedsamhälletextraskatteintäkterpå40594300800
kronor(299368x135600)jämförtmedomenavföräldrarnahadevarithemmamedsinabarn.
Dennaintäktmåstedockreducerasmedhänsyntillattdengenomsnittligeföräldernsintjäningstidblir
kortareänkostnadstidenfördagisplatserna.Eftersomkvinnorigenomsnittfödercirkatvåbarnmed40
månaders(=3,3år)mellanrum17,kommerdessabarnattunderenperiodgåsamtidigtpådagisoch
därmedgesamhälletdubblakostnadermedandenmerarbetandeförälderninteinbringarökade
skatteintäktersammaperiod.Dettaberäknassåhär:
Omdetförstabarnetbörjarpådagisnärföräldrapenningenärslutefter1,5årochslutarnärdetblirsex
årförattbörjaförskoleklass,gårbarnettotalt4,5årpådagis.Dettaärlågträknateftersommångabarn
börjardagistidigareochdekanfågåkvardärtillsjuårsålderdåförskoleklassärfrivilligt.
Närdetandrabarnetbörjarvidsammaålder,hardetförstabarnetblivitnästanfemår(1,5+3,3=4,8)
ochdegårsamtidigtpådagisunderettårvartefterdetandrabarnetgårsjälvdäri3,5årtill.Sammanlagt
gerdetdenföräldersomväljerattarbetaiställetföratttahandomsinabarnhemma8arbetsår(4,5+
3,5)atttjänaininkomstskatttillsamhälletsomskabekosta9årsdagiskostnader(4,5+4,5).Perbarnblir
det4intjäningsåroch4,5kostnadsår.Dettareducerarskatteintäkternamed0,89(4/4,5)somdärmedblir
36128927712kronor(0,89x40594300800).
15SCB(”Folkmängd”)2014.
16SCB(”Medelvärde…”)2015.
17SCB2011.
©SusanneNymanFurugård
14
Familjepolitikensekonomi4.0
Not2.Dagissubventionerkostarsamhället60miljarderkronor
Omfattning:503068barn
”År2013var485862barnvarinskrivnabarniförskolanoch17206ifamiljedaghem,
sammanlagt503068barn.18
Samhällskostnad:60034299000kronor
”År2013uppgickkommunernastotalakostnadförförskolantill62256242000kronoroch
förfamiljedaghem1763057000kronor,vilketsammanlagtblir64019299000kronor.19
Detsomkommunernaredovisarsomentotalkostnadärdockenbruttokostnad,därdeintedragitav
föräldrarsbarnomsorgsavgifter.
”År2013betaladeföräldrar3859000000kronoribarnomsorgsavgiftföratthasinabarn
iförskolaoch126000000kronorförfamiljedaghem.Totalt:3985000000kronor.20
Drarmanbortdettafråntotalkostnadenblirnettokostnadenår2013förförskolan60034299000
kronor(64019299000–3985000000).
Detärdäremotinterimligtattman-somvissaavfamiljepolitikensförsvararehävdar-skadraav
kommunensskatteintäkterfrånförskolepersonalenifrånkommunenskostnaderförförskolaneller
bokföradempåintäktssidanifamiljepolitikensresultaträkning.Ettsådanantagandeförutsätterattdessa
personerinteäranställningsbaraochkompetentanogattfåettannatarbete.Detutgårocksåfrånen
vrångbildavattförskolanärtillförattpersonalenskahaarbete.Skullemantillämpadetresonemangetpå
exempelvisettsjukhusskullemananställavårdpersonalförattdeskullefåjobb,inteförattpatienter
behövdevård.
Delarmannettokostnadenförförskolan(inklusivefamiljedaghem)påantaletinskrivnabarni
verksamheterna,fårmanenårskostnadpå119336kronor/barn(60034299000/503068)elleren
månadskostnadpå9945kronor/barn.
”År1999gickvarfjärdeett-femåringmedföräldraledigförälderiförskolan,treårsenare
[2002]nästanvarannan.21
BaseratpåovanståenderedovisasunderNot1omInkomstskattenuträkningsomvisarattdetår2013
fanns72500förskolebarntilllikamångaföräldrapardärenföräldervarföräldraledig.Dettautgörenren
merkostnadförsamhälletpå8651860000kronor(72500x119336)avdetotaladagiskostnaderna
på60034299000kronor,eftersomdetintegernågonextraskatteintäkttillbaka.Dessutomminskar
detmöjligheternatillengodanknytningmellandetäldreochyngresyskonet.
18Skolverket(Redovisning…)2014s5.
19Skolverket(Redovisning…)2014s5.
20SCB(Kommunernas…)2014s13.
21Skolverket(”Fler…”)2004.
©SusanneNymanFurugård
15
Familjepolitikensekonomi4.0
Not3.Ökadsjuklighethosdagisbarnkostarsamhället5miljarder
kronor
Omfattning:5718425VAB-dagar
”5718425nettodagarbetaladeFörsäkringskassanutförtillfälligvårdavbarn(VAB)år
2013tillenkostnadavtotalt5028254000kronor.22
Samhällskostnad:5028254000kronor
DettaärFörsäkringskassanskostnadmentäcksavinbetaldaarbetsgivaravgifter.Alltsåskullelägre
vårdkostnaderkunnasänkaarbetsgivarnaskostnaderochhöjaderaskonkurrenskraft,vilketocksåkan
ökasamhälletsskatteintäkter.SenkostarVABytterligareförarbetsgivarengenomproduktionsbortfall
somkanorsakauteblivnaintäkteroch/ellerextrakostnaderförersättare.DärutöverkostarVAB-dagarna
föräldrarnalönebortfallpå20%avsjukpenningsgrundandeinkomsten=1257063500kronor
((5028254000/0,8)x0,2).Kostnaderförökadevårdkontakterochmedicinärintehellerinräknade.
Kopplingtillfamiljepolitiken
Sjukrisk
”Riskenattblisjukär6,78gånger
8
störrefördaghemsbarnänförbarnsom
mestvistashemma.[Detharocksåvariten]
stigandekonsumtionenavantibiotikahos
förskolebarndesenaste15åren.23
6,78
6
4
Omovanståendebarnhadefåttbarnomsorgihemmet
hadedebaravaritsjuka843426dagar(5718425/6,78),
vilketintehadekostatsamhälletnågontingiVABdåen
förälderredanfannshemma. 2
1
0
Hemmabarn
Dagisbarn
Källa:Socialstyrelsen(Smitta…)2008.
22Försäkringskassan(”Tillfällig…”)2014.
23Socialstyrelsen(Smitta…)2008s18.
©SusanneNymanFurugård
16
Familjepolitikensekonomi4.0
Not4.Ökadstressblandföräldrarkostarsamhället2miljarder
kronor
Omfattning:4035000sjukpenningdagar
”År2013togkvinnoriåldrarna30-39år[vilketärdenvanligasteåldernför
småbarnsföräldrar]ut7081000sjukpenningdagar,medanmänisammaåldrartogut
3046000dagar.24
Kvinnornatogalltsåut4035000flersjukpenningdagaränmännen,vilketärmerändubbeltsåmånga
dagar(132%fler).Dettatordefrämstberopåattdeuppleversinarbets-/livssituationsomsvårare.
Sannoliktärävenmångasmåbarnspapporsjukskrivnaförstressmendetgårinteenkeltattberäkna,så
skillnadenmellankönenfårblienminimiuppskattning.
”Psykiskohälsaärdenfrämstaorsakenbakomlångtidssjukskrivningarnaochdennäst
vanligasteorsakentilldekortaresjukskrivningarnaiSverige.25
”Kvinnorharhögreriskattblisjukskrivnalängreän14dagarbådeföreochefterförsta
barnetsfödelse.Denriskenblirextrahögtvåårefterandrabarnetsfödelse.40procentav
kvinnorslångtidssjukskrivningar(över14dagar)berorpåpsykiskasjukdomar,26procentav
mäns.26
Samhällskostnad:1823820000kronor
”Utbetalningavsjukpenningunderår2013:23940754585kronor.
27 ”Antaldagarmedsjukpenningunderår2013förhelabefolkningenfrån16årochuppåt:
52955000dagar.28
Ovanståendeuppgiftergerensnittkostnadförsamhälletpå452kr/dag(23940754585/52955000).
Totalkostnadförkvinnor30-39år:7081000dagará452kr=3200612000kronor.
Totalkostnadförmän30-39år:3046000dagará452kr=1376792000kronor.
Merkostnadförkvinnorjämförtmedmän:1823820000kronor(3200612000–1376792000).
Därutöverbörmanbetänkaarbetsgivarenskostnaderförsjukfrånvarosomävenkankostasamhället
ytterligareiformsänktproduktivitetochkonkurrenskraft:
”Kostnaderförsjukskrivning:Videnmånadslönpå25000betalararbetsgivaren
330kronoritimmenilönochliknandekostnaderutanattfånågottillbaka.Enligt
författarnasberäkningarkostarkorttidssjukskrivningdärmedcirkatioprocentav
månadslönenperdag.Kostnadenförlångtidssjukskrivningärsvårareattberäkna.Den
berorblandannatpåarbetsbördan,omkollegorbehöverarbetaövertidocheventuella
24Försäkringskassan(”Antal…”)2014.
25Hjärnkoll2012.
26Mellgren(”Sjuksiffror…”)2013.
27Försäkringskassan”(”Utbetalning…”)2014.
28Försäkringskassan(”Antal…”)2014.
©SusanneNymanFurugård
17
Familjepolitikensekonomi4.0
produktionsstörningar.Ettsvensktföretagräknadedock,enligtförfattarna,utatten
långtidssjukskrivningkostararbetsgivarenminst100000kronorperhalvår.29
Trend
Kvinnor/mänmed
sjukpenning
”Kvinnorhargenomgåendehaften
högresjukfrånvaroänmänsedani
mittenav1980-taletochskillnadenhar
ökatunderenstordelavdesenaste30åren.
[…]1982hadecirka10procentav
kvinnornaochdrygt9procentavmännen
sjukpenning(sjukskrivningarlängreän30
dagar).2009hadekvinnornasandelökattill
nära16procentmedanmännenlågkvarpå
tidigarenivå.Dettamotsvararenökning
medcirka60procentförkvinnorna.30
(procentavbefolkningen)
20
15
16
10
5
9
10
9
0
Kopplingtillfamiljepolitiken
År1982
Män
År2009
Kvinnor
Källa:Angelovetal.2011.
”Kvinnorshögresjukfrånvaroserutatthängasammanmedderas
arbetskraftsdeltagande[…]Kvinnorarbetarmeridagänför30årsedanochdettagäller
särskiltkvinnormedbarniförskoleåldern.[…]Under1970-och1980-taletökadekvinnors
arbetskraftsdeltagandefrånatthavarit65procentavmännensår1970tillhela90procent
avmännens1990.[…]Vårslutsatsärdärförattdetökadearbetsutbudetblandkvinnori
kombinationmedföräldraskapärdenhuvudsakligaorsakentilldenökandeskillnadenöver
tidmellankönen.31
Kvinnorshögresjukfrånvaroberoralltsåihuvudsakpåattdefåttmindretidmedbarnen.Eftersom
kvinnorhistoriskttillbringatmertidmeddem,hardesannoliktnärmaretillhandsattförståattbarnen
fortfarandebehövermertidmedsinaföräldraränvadfamiljepolitikengerutrymmeförochförsökerge
demdetändå–medstressjukdomarsompåföljd.
”Ettavvåratydligasteresultatärskillnadenmellankönenavattfåbarn.Närförstabarnet
kommer,oftaibörjanavyrkeslivet,konkurrerarbarnochfamiljelivetmedengagemangeti
arbetslivet.[…]Meranmärkningsvärtärvadsomhändermedkönsskillnadernai
sjukfrånvaroefterdetattbarnetharfylltettår[ochmångamammoråtergåtttilljobbet
efterföräldraledigheten].Dåbörjarkvinnorsgenomsnittligasjukfrånvarostigabrant
förattkommaupptillungefärdetdubblajämförtmedmännensdåbarnetärrunttvåår
gammalt.Skillnadenbestårupptill15årefterbarnetsfödsel.[…]Underbarnetsförsta
årärdäremotkvinnormindresjukfrånvarandeänmän.Entänkbarförklaringärattde
flestamammorärföräldraledigadå.Troligtvistarmammornaendastutsjukpenningomde
blirsåallvarligtsjukaattdeintekantahandomsinabarnunderdennaperiod.32
Avsistnämndarönkanmandraslutsatsenattflerhemmaföräldrar-ävenpappor-skulleminska
samhälletskostnaderförsjukfrånvaro.Dessutomskulleföräldrarnainteutsättasförlikamycket
smittorfrånsinabarndåbarnenintevistaspådagis.
29Johrén&Johansson2009.
30Angelovetal.2011s18&20.
31Angelovetal.2011s1,7,9,41,43,45&51.
32Angelovetal.2011s1,7,9,41,43,45&51.
©SusanneNymanFurugård
18
Familjepolitikensekonomi4.0
”Flerpapporänmammorkännerskuldförattdetillbringarförlitetidmedbarnen.[Flera]
studiergerstödåtattmänharenökadorienteringmotfamiljelivet[=inserattbarnbehöver
mertid].33
”Redanfrån30-årsåldernuppleveralltflervuxnasömnstörningar[ochdetär]någotfler
kvinnoränmänsomdrabbas.[...]Klartmestsömnstörningar[avallaåldersgrupper]
rapporteradekvinnoriåldern40-60år.[...]Enbidragandefaktorärtveklöstpsykiskt
välbefinnande,[...]andrafaktorersompekasutärstresspåjobbet,stressihemmet[…]
visarvärldensstörstaintervjuundersökning[USBehavioralRiskFactorSurveillance
System34]35
”Medellivslängdenförkvinnorkanvarapåvägattsänkas.Orsakenärstress.[…]Itaktmed
attkvinnorhargåttfrånattihöggradvarahemmafruartillattyrkesarbetaharde
stressrelateradesjukdomarna,däriblandhjärt-ochkärlsjukdomarna,ökat.[…]Enorsaktill
hjärt-ochkärlsjukdomarärsömnproblem,ochenkommandestudievisarattkvinnorsover
sämreänmän.Deutsättsförstressifamiljenlikamycketsompåjobbet,sådetblirdubbel
stress,sägerKristinaOrth-Gomér,professorisamhällsmedicinvidKarolinskainstitutet.36
33Lind2012.
34Grandneretal.2012.
35Balksjö&Ennart2012.
36Tagesson2012.
©SusanneNymanFurugård
19
Familjepolitikensekonomi4.0
Not5.Ökandehörselproblemhosungakankostasamhället1,4
miljarderkronor
Tyvärrhittarjagingafärskaresiffroränfrån2012,mendagensärsannolikthögremedtankepå
hittillsvarandeutveckling,seTrendlängrened.
Omfattning:44500hörselskadadeiåldrarna0-24år
”2012fannsdetcirka25000hörselskadadeiåldrarna0-15åroch64000iåldrarna16-24
år.37
”Cirka200barn/årfödsmedenhörselskada,underuppväxtenökarantalethörselskadade
medcirka200perårskull.38 Orsakentillökningen[ärblandannat]attljudmiljöerna
omkringossharblivitsämre.39
Dettainnebäratthälftenavallahörselskadadeharblivitdetpågrundavfaktoreriderasuppväxtmiljö,
vilketmotsvarar12500barnochungaiåldrarna0-15åroch32000iåldrarna16-24år,totalt44500.
Samhällskostnad:1363394298kronor
”Landstingenärskyldigaatterbjudaallainvånarehabilitering,rehabiliteringoch
hjälpmedel,enligtHälso-ochsjukvårdslagen(hsl§3b).40Enhörapparatkankostamellan
5000och15000kronor.Utprovningkankostamellan300och1500kronor.41Förbarn0-19
årärhörapparaterkostnadsfriaiallalandsting.42Från20årochuppåtfårpatientenbetala
envissdel,mendetvarierarordentligtmellanlandstingen.Igenomsnittfårpatientenbetala
1557kronor[motsvarar1556krår2013]avtotalkostnadenförtvåhörapparater,samt525
kronor[motsvararsammaår2013]förutprovning.43Hörapparaterbrukarbehövabytasut
efterfemårdåteknikenblivitförgammal.44Hosbarnsomväxermåsteöroninsatsenbytasut
medjämnamellanrum.45
Förattkunnaberäknakostnadenföråldrarna0-19år,somlandstingenhelttäcker,behövermanfåfram
hurmångasomvarhörselskadadeiåldrarna16-19åravdenstörreåldersgruppen16-24årsombestod
av32000unga.Förenkelhetensskullförutsätterjagattdeärlikamångaivarjeårskull,3556
(32000/9).Fyraårskullar(16,17,18och19år)motsvarardå14224(4x3556).Sammanlagtmed
antalethörselskadadeidenyngstagruppen0-15år,12500,blirdettotalaantaletföråldrarna0-19år26
724unga(12500+14224).
Baseratpåovanståendecitatomkostnaderfårmanframengenomsnittskostnadår2011(källansår)för
utprovningpå900kronor(300+1500delatpå2)ochförhörapparatpå10000kr(5000+15000delat
på2).Omräknattill2013årspenningvärdemotsvarardet908kronorförutprovningoch10084kronor
37HRF2014.
38HRF2007s43.
39HRF2014.
40HRF2005s27.
41Andersson2011.
42HRF2004.
43HRF2012.
44OhioStateUniversity2014.
45Specialpedagogiskaskolmyndigheten2009.
©SusanneNymanFurugård
20
Familjepolitikensekonomi4.0
förhörapparat.Omallahörselskadadeiåldrarna0-19årfickenhörapparattillvartderaöratskulledet
kosta293750208kronor.Häriingår24265392kronorförenutprovning/person(26724x908)samt
269484816kronorförtvåhörapparater/person.Hörapparatskostnadenbliregentligen538969632
kronor(26724x10084x2),menskaslåsutpåantaletårdehåller.Eftersomdessabarnväxerfort
behöverdesannoliktbytahörapparatoftareänvartfemteår,såjagräknarmedbytevartannatårvilket
gerenårskostnadpå269484816kronor(538969632/2).
Förhörselskadadeiåldrarna20-24årbetalarlandstingenigenomsnitt383kronorförutprovning(908–
självkostnad525)ochförtvåhörapparater18612kronor((2x10084)–självkostnad1556).Antalet
personeridennagruppvar17776,vilketmanfårframommanräknarbortdenyngregruppen16-19år
somvar14224personerfrånde32000personersomingickidenstoragruppen16-24år.För
hörapparatertillåldrarna20-24årskullesamhälletfåbetalatotalt72977590kronor,varavutprovning
6808208kronor(17776x383)ochhörapparater66169382kronor(17776x18612delatpåfemårs
hållbarhet).
Sammanlagdsamhällskostnadförhörapparatertillgruppen0-24år:366727798kronor/år
(293750208+72977590).
”EnligtnyttomåttetQalyärkostnadenförhörselrehabilitering20000kronorper
”kvalitetsjusteratlevnadsår”.46
Dennakostnadförrehabiliteringärfrånår2005ochmotsvarar22397kronori2013årspenningvärde,
vilketförallahörselskadade0-24årblir996666500kronor/år(44500x22397).
Totalkostnadförhörapparaterochrehabilitering:1363394298kronor/år(366727798+
996666500).
Därtillkommerandrasärskildakostnadersomlandstingenivarierandegradsubventionerar,mendeär
svåraattöverblickasåderäknarjagintemedhär.
Trend
”Hörselskadornafortsätterattökaiallaåldrar.[…]Statistikfråndensenaste
20-årsperiodentyderpåensvagökningavhörselskadornablandungdomar,16–24år.[…]
Attutsättasförstarktbulleriungaårkanemellertidfåkonsekvenserförhörselnsenare
ilivet.47
Kopplingtillfamiljepolitiken
Bakgrundsljudnivå
(decibel)
”EnligtWHObörintebakgrundsljudeni
80
lokalerdärundervisningbedrivsvaramer
än35decibel.48
60
”Ljudmiljönärsådåligpåmånga
20
skolor,förskolorochfritidshematt
bådebarnochpersonalfarilla.
[Ljudnivån]liggeroftapåcirka65–78
decibel.Förattenröstskahörasbehöver
40
Genomsnittdagisochskolor
47HRF2009s19&24.
RiktvärdeenlWHO
Källor:West2008ochHRF2010.
46HRF2005s30.
35
0
48West2008s12.
70
©SusanneNymanFurugård
21
Familjepolitikensekonomi4.0
denvaracirka10decibelhögreänbakgrundsljudet.Barnbehöverenskillnadpå15decibel.
Detinnebärattienmiljödärbakgrundsljudetliggerpå60decibelmåstelärarensröstligga
på75decibelförattbarnenskahöraordentligt–ochdetärnästanattskrika.[…]100dBär
Socialstyrelsensriktvärdeförplatserditbarnunder13årintehartillträde.80dBvanligti
skolmatsalar,störredagisgrupperochskolkorridorerunderrast,medan60dBärnivånför
ettnormaltsamtalochilugnakontorsmiljöer[ochhemmiljö].49
”Iskolor,förskolorochfritidshemärdetinteovanligtmedgenomsnittligaljudnivåerpå70
decibel,vilketärjämförbartmedmångaverkstadsindustrier.Ochidessabedrövliga
ljudmiljöerskabarnochungdomarväxaupp,utvecklasochlärasignyasaker.Detärinte
baraenutmaning.Detärriktigtdåligaodds.[…]Dåligljudmiljögerbarnenendåligstarti
livet.[…]Särskilthårtdrabbasbarnmedhörselnedsättning,barnmedläs-och
skrivsvårigheter,barnsomskalärasigettnyttspråk,gruppermednedsatt
inlärningskapacitetsamtbarnsomhållerpåattlärasigattprata[=dådevanligenbörjat
pådagis].[…]Dåligljudmiljöharnegativeffektpåkoncentration,inlärningochminne,vilket
försämrarprestationocheffektivitetsamtkangeupphovtillutanförskap,stressoch
stressymptomsomhuvudvärk,anspänning,kroppsvärk,oro,nedstämdhet,magproblem,
sömnstörningarochförvärradtinnitus.Ihållandetrötthetärenannanvanligkonsekvensav
störandeljud,framföralltblandpersonersomdagligenvistasistökigamiljöer,tillexempel
inomförskolaochbarnomsorg.Förmångablirstundernamedljudvilaförfåochförkorta.50
Däremotkanmanfåljudvilaihemmet.Förattfånerljudetpådagistilldennivånsomredanfinnshemma
behövskostsammaåtgärdersomexempelvismindregrupper,flerpersonalochakustiksanering,vilket
skullekrävaännuhögresamhällssubventionerändagenspåcirka10000kr/mån/barn(genomsnittår
2013).Hemmabarnomsorgskulleocksåbidratillattdämpaljudnivåniskolandåbarneninteharmedsig
denredanhögadagisnivåndit.
”Cirka200barn/årfödsmedenhörselskadasominnebärattdebehöverhörapparateller
teckenspråkförattkommunicera.Underuppväxtenökarantalethörselskadademedcirka
200perårskull[=skadadegenommiljö].[…]Myckettyderpåattdetävenfinnsett
mörkertal.[...]Deflestahörselskadadebarngårintegreratiförskolormedpåfrestande
ljud.[...]Dessabarnlöperstorriskattblihämmadeisinkommunikativautveckling,vilket
kanfålångtgåendekonsekvenser.[...]Hörselskadadeharigenomsnittsämreskolresultatän
sinajämnåriga.[...]19procentlämnargrundskolanmedickegodkäntiettellerfleraav
grundskolanskärnämnen–svenska,matematikochengelska.Deärdärförintebehörigatill
gymnasietsnationellaprogram.[...]Föräldrarsessomcentralaihabiliteringsplanenföratt
gebarnetfungerandekommunikation,samtsjälvtillitochkompetensatthanteraolika
situationer.51
”20procentavallabarn(ochvuxna)harhögkänslighetsommedföttpersonlighetsdragoch
ärextrakänsligaförljudochandrasinnesintryck.Fördemkanförskolaochskolavara
påfrestandemiljöer.52
”Ljudöverkänsligapersonerkanupplevaljudsomplågsammaredanvid40–50decibel.
53
”Förkvinnorärförskolorochskolordenarbetsmiljösomgerflesthörselskador.Barnär
dessutomsärskiltkänsligaförhögaljudnivåerochdrabbasdärförsärskilthårtavbulleri
skolan.54
49HRF2010s11,21,24,25,59,63&70.
50HRF2010s11,21,24,25,59,63&70.
51HRF2007s42,43,46,50&56.
52Lagerblad2012.
53HRF2014.
©SusanneNymanFurugård
22
Familjepolitikensekonomi4.0
”Varfjärdelärareifritidshemuppleverdagligenljudnivånsomansträngandevilket
resulteraritrötthet,stressochhuvudvärk.55
54Socialstyrelsen&KarolinskaInstitutet(Miljöhälsorapport…)2009s173.
55Lärarförbundet2013.
©SusanneNymanFurugård
23
Familjepolitikensekonomi4.0
Not6.Ökadmobbningiskolornakankostasamhället10miljarder
kronor
Omfattning:82248barnochungaiåldrarna9-19årutsattesförmobbning
”Mobbningärupprepadekränkningaravenpersonunderentid.[…]10,5procentav
elevernaiårskurs3–6mobbas,7,5procentiårskurs6-956och3procentigymnasiet57.
Dettamotsvarar441059-12-åringar,2983513-16-åringaroch1030817-19-åringar,baseratpå
befolkningsmängdenidessaåldersgrupperår2013enligtSCB58(4200509-12-åringar,39779513-16åringaroch34361317-19-åringar).Totalt:822489-19-åringar.
”Mörkertalenkringmobbningärstora.TillBRISberättarbarnomhursvårtdeharatt
berättaommobbning,delsförattmobbningskapardåligsjälvkänslaochsjälvförtroendeoch
delsförattmångabarnochungaharsvårtattblitagnapåallvarnärdeförsökerattberätta
förenvuxen.59
Samhällskostnad:9923652384kronor
”Färdigaantimobbningsprogramkostarskolornahundratals[=minst200]miljoner
kronorperår,beräknarLärarnastidning.[...]Nästantreavfyragrundskollärareanvänder
ettfärdigtantimobbningsprogram.[...]Omallagrundskoloranvändedetbilligaste
antimobbningsprogrammet,Farstametoden,skullekostnadenförlandetsskolorbliungefär
80miljoner.Detdyraste,Olweus-programmet,draruppkostnadentill1,3miljarderkronor.
[...]Färdigaprogrammotmobbningfungerardåligtellerriskerarattökamängden
kränkningariskolan.Skolverketkaninterekommenderanågotavprogrammen.6061
Eftersombefintligainsatserinteärtillräckliga,kandetalltsåkommaattkostaännumerattfåbuktmed
mobbningen.Därmedärintedagenskostnaderförskolornasantimobbningsprogramrelevantföratt
uppskattadenverkligakostnaden:vadärprisetförenmobbadelev?Skadeståndsriskengerenbättre
indikation.
”2009kungjordedåvarandeBarn-ochelevombudet,BEO,LarsArrheniusatt
”Skadeståndenskasvidaförskolorna”ochstämdealltflerkommunerpåbeloppisamma
storleksordning.[…]Ijämförelsemeddetlidandemobbninginnebärfördensomutsätts,är
skadeståndsbeloppenfördemsomenligtlagharskyldighetattförhindramobbning
fortfarandemycketmåttliga.62
”Dethögstaskadeståndsbeloppsomenelevfåttär246000kr.
63Detutdömdesår2010[och
motsvarar254544kronori2013årspenningvärdeenligtSCB].64
56Friends2014.
57Friends2013.
58SCB(”Folkmängd”)2014.
59BRIS2011.
60Hedlund(”Färdiga…”)2011.
61Hedlund(”Skolverket…”)2011.
62Arrhenius2009.
63Svensson2011.
©SusanneNymanFurugård
24
Familjepolitikensekonomi4.0
”2013fickBEOin1175anmälningaromkränkandebehandling,varavmyndigheteni557
fall[=47,4%]fanngrundförattriktakritikmotskolan.65IsådanafallkanBarn-och
elevombudetävenkrävaskadeståndförenkränktelevsräkning.66
Omallamobbade9-19-åringaranmäldedettaochBEOkritiseradelikastorandelsom2013,skulledet
gälla38986fall(47,4%av82248).Skadeståndsriskenfördessauppgårtill9923652384kronor
(38986x254544).
Trend
Anmälningarom
mobbning
Ӂr2012mobbades10procentaveleverna
iårskurs3–6och6procentiårskurs6-9.År
2013mobbades10,5procentavelevernai
årskurs3–6och7,5procentiårskurs6-9.
Detmotsvararenökningpå12,5procent
föråk3-9underdetsenasteåret.6768
1500
1000
1175
500
”2013fickBarn-ochelevombudetoch
389
0
Skolinspektionenin1175anmälningarom
kränkandebehandling,däranmälaren
År2006 År2013
ansettattskolanintegjorttillräckligtföratt
stoppakränkningarna.Dettaären
Källa:Skolinspektionen/BEO(”Totalt…”)2014.
ökningmed202procentpååttaår,
69
från389anmälningarår2006. Kritiserade
mobbningsärenden
”Undersammaperiodökadeantaletbeslut
omkritikfrånBEO/Skolinspektionenmot
skolorimobbningsärendenmed1447
procent,från36fallår2006till557år
2013.70
600
”Mobbningärdenfjärdevanligaste
200
anledningentillattbarnochungdomar
kontaktarBarnensrättisamhället(Bris).
Förraåret[2011]varantaletsådana
kontakterövertusenflerän2010.71
557
400
0
36
År2006
År2013
Källa:Skolinspektionen/BEO(”Antal…”)2014.
64Bengtsson2010.
65Barn-ochelevombudet(”Antal…”)2013.
66Barn-ochelevombudet(”Det…”)2013.
67Friends2013.
68Friends2014.
69Skolinspektionen/BEO(”Totalt…”)2014.
70Skolinspektionen/BEO(”Antal…”)2014.
71TT2012.
©SusanneNymanFurugård
25
Familjepolitikensekonomi4.0
Sidoeffekter
”Mobbningärdenfrämstaorsakentillatteleverhopparavgymnasiet,46procentuppger
detsomhuvudskälet.72
”Barnsomvaritinblandadeimobbningsomförövare,offerelleroffer/förövareharenökad
riskförohälsa.73
”17procentavallastödjandekontaktersomBRIShadeunder2010medbarnochunga
handladeommobbning.Mobbningärdetenskiltvanligasteskälettillattpojkarkontaktar
BRISochettavdevanligasteblandallabarnochunga.[Dettafårenrad]konsekvenser,allt
frånproblemiskolarbetetochproblemmedsocialakontakter,tillätstörningar,
sömnproblemochsjälvmordstankar.Forskningvisarocksåentydligkopplingmellan
mobbningochsjälvmordsbeteendeblandvuxna.Ävenommobbningenharslutat,leverden
kvarhosdenmobbade.74
”Detfinnsentydligkopplingmellangrovtvåldiskolanochmobbning.Forskningvisaratt
påskolordärdetförekommermycketmobbningärriskenocksåväsentligthögreattutsättas
förgrovtvåld.Forskningvisarocksåattmobbningkanledatillallvarligakonsekvenserpå
långsikt-bådefördensomblirmobbadochdensommobbar.[…]60procentavdeföredetta
mobbarna(pojkar)hadedömtsförminstenkriminellhandlingvid24årsålder.Desom
drabbatsavmobbninghadevidmotsvarandeåldersämresjälvkänslaochenmerdepressiv
livsinställningjämförtmedeleversomintemobbatsiskolan.75
”Mobbofferlöpercirka50procentshögreriskattfådepressionerinomsex-sjuårefteratt
devaritutsatta,mobbare30procent.Mobbarelöperdrygt50procentshögreriskattbegå
brottsenareilivet,mobboffer10procent.76
Kopplingtillfamiljepolitiken
”Forskningvisarattbarnmedotrygganknytningharenstarktendensattmobba
andrabarn,ellersjälvabliofferförmobbning.Barnmedtrygganknytningäriregelvarken
mobbareellermobbade.77
”Enavdeviktigasteprogramkomponenternasomärförknippademedenminskningav
antaletmobbare/mobbadeärföräldrautbildning.78
”Forskningenvisarentydligkopplingmellanmobbningochsjälvmordsbeteende,enligt
BrittaAlinÅkerman,psykologochprofessoremeritavidavdelningförNationellprevention
72TemagruppenUngaiarbetslivet2013.
73Carlerby2012s12.
74Harnesk2011.
75Brå2014.
76Farringtonetal.2012s79&80.
77Killén2009s71.
78Brå2009.
©SusanneNymanFurugård
26
Familjepolitikensekonomi4.0
avsuicidochpsykiskohälsa,NASP,vidinstitutionenförfolkhälsovetenskap,Karolinska
Institutet.79
”Omkring50ungabegårsjälvmordiSverigevarjeår.Deallraflestaavdemharen
bakgrundsommobboffer(källa:NASP).[...]Skolanmåstemötaossföräldrarsomenlångt
viktigareresurs,änmedettpliktskyldigtutvecklingssamtalochettskriftligtomdömeper
termin,skriverföräldrarnatilltrebarnsomtagitsinalivpågrundavmobbning.80
”SomföräldertyckerLarsArrhenius[generalsekreterareFriends]attmanskavara
uppmärksampåbarnetsbeteendeochteckensomkantydapåattbarnetärutsatt.[...]
Samtidigtkandetvarasvårtförbarnetattberättaförföräldrarattmanutsättsför
kränkningar.Mendetärviktigtattvisaintresseochattprataomdethär,ochattmanagerar
ombarnetärutsatt.[...]Dukännerdittbarnbäst.Funderapåomdetharskettenförändring
ibarnetsbeteendepåsistatiden.81
Förattföräldrarskakunnavarasåuppmärksammakrävsnärvaroochengagemang.
79Odlind2009.
80Jenningeretal.2011.
81Sjöholm2013.
©SusanneNymanFurugård
27
Familjepolitikensekonomi4.0
Not7.Försämradeskolresultatkankostasamhället15miljarder
kronor
Omfattning:1382910eleverigrundskola/gymnasium
”År2013fannsdet1382910barnochungdomariåldrarna7-19år.
82
Trend
”Svenska15-åringarskunskaperimatematik,läsförståelseochnaturvetenskap
fortsätterattförsämras.DetvisarresultatenfrånPISA2012.Utmärkandeärframförallt
attresultatenförsämratsytterligareisamtligatrekunskapsområdenmellan2009och2012.
FörförstagångenpresterarsvenskaeleverunderOECD-genomsnittetisåvälmatematiksom
läsförståelseochnaturvetenskap.[...]IPISA201283presterar25av34länderbättreän
Sverigeimatematikochinaturvetenskapochläsförståelsepresterar19länderbättreän
Sverige.84
”Densvenskaskolanäridjupkris.[...]Svenskaskoleleversprestationerdalarideså
kalladePISA-proven,varfemteelevlämnargrundskolanutanfullständigabetyg,och
läsförståelsen,detvillsägaförmåganatttolkaochreflekteraövertexter,sjunkermarkant.
[...]Kopplingenmellanskolresultatochpsykiskhälsaärväldokumenterad.Eleversom
presterardåligtiskolanlöperensignifikantökadriskattdrabbasavblandannatmissbruk
ochpsykisksjukdomsenareilivet[ochviceversa-psykiskohälsaökarriskenförsämre
skolresultat].85
”Skolverketsundersökningvisaratt55procentavelevernaiårskurs4-6tyckerattdehar
arbetsrobaraibland,10procentaldrig.Iårskurs7-9tycker21procentattdehararbetsro
barahälftenavlektionernaoch14procentnästanaldrig.86
”Cirkatioprocentavelevernaharbeteendeproblemiformavaggressivitet,
normbrytandebeteendenoch/ellerhyperaktivitet.87
Samhällskostnad:14769478800kronor
Detfinnsmångaanledningartilldeförsämradeskolresultaten,varavbristpåarbetsroochmobbningär
några-bådamedfamiljepolitiskkoppling,senot5omhörselproblemrespektivenot6ommobbning.
Kostnadernaförsamhälletärocksåmångamedutanförskap,försämradkonkurrenskraftetc.,vilketgör
detmycketsvårtattvärderavaddeförsämradeskolresultatenkostarsamhället.Meneftersomalltfler
politikervillsatsapåläxhjälpförattuppvägabristernaiskolan,använderjagdetsomettexempelpåen
litendelavkostnaderna.
82SCB(”Folkmängd”)2014.
83OECD2013.
84Skolverket(”Kraftig…”)2013.
85Rydeliusetal.2011.
86Olsson2009.
87Öberg2005.
©SusanneNymanFurugård
28
Familjepolitikensekonomi4.0
”Efterfråganpåläxhjälpväxersnabbt.Defyrastörstaföretagenibranschensålde2012
läxhjälpstjänsterför50miljonerkronormedrutavdrag.Entimmesläxhjälpkostarefter
rutavdragpå50procentmellan199och335kr.88
Totaltbetaladealltsåsamhället25miljonerkronoravovanståendeomsättning2012.Dettageren
snittkostnadförentimmesläxhjälppå267kronor((199+335)/2)fördenenskildeochlikamycketför
samhälletsrutavdrag.Snittkostnaden267kronorblirdensammai2013årspenningvärdeenligtSCB:s
prisomräknare.
”Påettårhardefyrastörstaläxhjälpsbolagentillsammansökatsinomsättningmednästan
80procent,från54miljoner2012till96miljonerför2013.89
Samtidigtharsamhälletskostnaderförovanståendeläxhjälpiformavrutavdragpåhalvabeloppetökat
mednästan80procenttill48miljonerkronorår2013.Ioktober2014kungjordedennyaregeringen(S&
MP)attdevilltabortrutavdragetförläxhjälpvidårsskiftet2014/15.Iställetska”läxhjälpgesefter
behov”,enligtstatsministerStefanLöfvén.Sannoliktärbehovenännustörreändesomhittillskunnat
tillgodosesmedrutavdraget,varförsamhälletskostnaderförläxhjälplärbliminstlikahögasomtidigare.
Omallaeleverskullefåentimmesläxhjälp/vecka,skulledetkosta14769478800kronor
(40skolveckor/år=40timmar/barnx1382910barn=55316400timmará267krrutavdrag).
Omföräldrarfickmertidmedsinabarnsåattde-lågträknat-kundeägnaentimmeextraiveckanåtatt
hjälpademmedläxor,skulledeomväntbesparasamhälletenkostnadpånära15miljarderkronor.
Detskulleocksåinnebärameränenfördubblingavdentidsomföräldrarigenomsnitthinnerhjälpasina
barnmedläxorna:28minuter/vecka(4min/dag)förmammortillskolbarnoch21minuter/vecka
(3min/dag)förpappor90.OBS.Dettaärsammanlagdtidoavsetthurmångabarndehadeatthjälpa;flera
barnhadealltsåfåttdelapåtiden.
Kopplingtillfamiljepolitiken
”Sverigeharunder2000-taletrasatnertillen18:eplatsnärdetgällerutbildningvisaren
nyundersökningfrånUNICEF,där29avvärldensrikasteländerjämförs.Svenskaelevers
kunskaperiläsning,matematikochnaturvetenskapärnusämreänexempelvisUngernoch
USA.MedundantagförTjeckien,stårSverigedärmedfördetstörstarasetbland
industrialiseradeländernärdetgällereleverskunskaper.Finlandkompå1:aplats,Norgepå
10:eochDanmarkpå12:e.[...]UNICEFkonstaterarattdetkantyckassomenparadoxatt
Finlandtopparlistannärdehardenlägstaandelenbarniförskola,menpåpekaratt
högaförskolesiffrorintesägernågotomkvalitetenpåbarnensutbildning.91
DensistnämndaslutsatsenfrånUNICEFmotsägerdärmeddeargumentsomförsframavvissa
politikersomvillinföraobligatoriskförskola,detvillsägaförbjudaattföräldrartarhandomsina
egnabarnhemma.Dettagerintebättreskolresultat.
”Andeleneleveriåk9somblirunderkändapådetnationellaprovetimatematikharökat
med55procent2006-2011.[Detta]ärendelavenstörretrenddärelevernaskunskapi
matematiksjunker,sompågåttsedanmittenav1990-talet.[...]Enfemtedelkaninteräkna
88SundénJelmini(”Rut…”)2013.
89SundénJelmini(”Läxavdraget…”)2014.
90SCB(Levnadsförhållanden…)2012.
91UNICEF2013.
©SusanneNymanFurugård
29
Familjepolitikensekonomi4.0
efternioårigrundskolan.[...]Denenskiltstörstaförklaringenärattflereleverjobbarmed
matematikpåegenhand,medmindrelärartid.92
Bristenpålärartidärnågotsomnärvarandeföräldrarkanminskadenegativaeffekternaavgenomatt
hjälpabarnenmerhemma.
”AntaletanmälningartillSkolinspektionenharfördubblatsdesenastetvååren.Detär
framföralltföräldrarsomanmäler,blandannatbristerisärskiltstödochkommunikation
mellanskolanochhemmet.[...]Elevervarsföräldrarinteläggersigimissgynnas.93
92PaulssonRönnbäck2012.
93Hernadi2011.
©SusanneNymanFurugård
30
Familjepolitikensekonomi4.0
Not8.Ökandeätstörningarblandungakankostasamhället29
miljarderkronor
Omfattning:92720ungaiåldern10-24årledavätstörningar
”Minsttioprocentavungakvinnoriåldrarna10-30årärdrabbadeavätstörningar[och
de]löpertiogångerstörreriskänmän[=enprocentdrabbade].94
År2013bestodbefolkningenav838587ungakvinnoriåldrarna10-24åroch886112mänisamma
ålder.95Baseratpåovanståenderapportcitatkanmanuppskattaatt83859avdessaungakvinnorledav
ätstörningar(10%av838587)och8861avdeungamännen(1%av886112),totalt92720unga.
”Omkring4–6procentavlandets13–30-åringarlideravanorexiellerbulimi,deflesta
tjejer.Mörkertaletärstortochdetfinnsvarianteravätstörningarsomhamnarutanför
beräkningarnaeftersomdeinteheltuppfyllerdiagnoskriterierna.[...]Denvanligasteåldern
dåbarnfårätstörningarär11–13år.Mendeyngstaanorektikernakanvara8–9år,enligt
GöranCarlsson,psykoterapeutochverksamhetschefpåMHE-klinikeniMora.96
”Räknarmanäveninolikaformeravätstörningarsomsaknardiagnos(UNS,Utan
NärmareSpecifikation)visarforskningsresultatattfem-tioprocentavSverigeskvinnor
mellan13och30årharenmerellermindreproblematiskrelationtillmatochtillsin
kropp.97
”DetärenvanligmissuppfattningattÄtstörningUNSärenmindreallvarligdiagnos-i
självaverketkanallaformeravätstörninggeallvarligamedicinskaochpsykiatriska
komplikationerochmedföraettstortpersonligtlidande.98
Sannoliktkandockännufleränvadjagräknatmedvaradrabbade:
”IRäddaBarnensundersökningUngRöst2014uppgav17procentavtjejernaattdehade
haftätstörningarunderdetsenasteåret.Undersökningengjordesbland25000barnoch
ungdomariåk6,8ochförstaåretpågymnasiet.99
”Eftersomätstörningaroftaräknassomenkvinnosjukdomsåfinnsdetförmodligenett
stortmörkertalblandmän.Vissforskningtyderocksåpåattätstörningarblirvanligare
blandmänsamtblandbarnsominteharkommitipuberteten.100
94WesterbergJacobson2010s15.
95SCB(”Folkmängd”)2014.
96Udovic2012.
97Jensfelt2009s23.
98StockholmsCentrumförÄtstörningar2011.
99RäddaBarnen2014.
100Nestor2014.
©SusanneNymanFurugård
31
Familjepolitikensekonomi4.0
Samhällskostnad:28811321384kronor
”Vårdföranorektikerochbulimikerkostade1998hosAnorexicentrum
101 vidHuddinge
sjukhus:
Lättsjukapatienter
Patientenbedömsklarasigpåegenhandochfårätträningochkonsultationvidfyra
tillfällen.Dettahargälltca5%avpatienterna.Prisetfördennavårdkedjaär12000
kronor.[Motsvarar14666kronori2013årspenningvärdeenligtSCB:sprisomräknare.
Totalkostnad2013:5%av92720x14666=67991576kronor.]
Måttligtsjukapatienter
55%avpatienternaerbjudsdagvårdsbehandlingsomeventuelltkombinerasmed
inkvarteringpåRonaldMcDonaldHusellervidHuddingesjukhus.Prisetfördennavårdkedja
är163000kronor.[Motsvarar199212kronorår2013.Totalkostnad2013:55%av
92720x199212=10159015152kronor.]
Svårtsjukapatienter
40%avpatienternakrävermedicinskslutenvårdifemveckor.Undantagsvisbehandlas
patientenmeddroppellersond.ÄtträningpåbörjasvidBMI>11kg/m2.Efterslutenvård
övergårvårdkedjantilldenförmåttligtsjukapatienter,dockmedtätare
behandlingstillfällen(varjedag).Prisetfördennavårdkedjaär410000kronor.[Motsvarar
501087kronorår2013.Totalkostnad2013:40%av92720x501087=18584314656
kronor.]
Totaltskullevårdenavde92720somärdrabbadeavätstörningarkosta28811321384kronor
(67991576+10159015152+18584314656).
”Tilldettakommerderassvåralidande.BehandlingenvidAnorexicentrumkostaren
bråkdel,densamhälleligabesparingenärbetydande,menarPärSöderstenvid
AnorexicentrumpåKarolinskaInstitutet.102
Trend
”Underdesenastedecennierna
15-årigaclickors
uppfattningomsinvikt
harprevalensen[förekomsten]av
ätstörningarochviktproblem
blandungdomar,specielltunga
kvinnor,ökat.Detvisarenstudie
Upplevd
undersjuårstidavflickorsom
övervikt
frånbörjanvariåldrarna7-15.
[...]Färskastudiervisaren
Övriga
ökandetrendavätstörningar
blandmän.[...]Dessutomärett
Varav
stortantalbarnochunga,
faktisk
framföralltflickor,missnöjdamed
övervikt
sinvikt,kroppochperson,vilket
fårdemattanvända
Källa:WesterbergJacobson2010.
ohälsosammametoderföratt
kontrolleraätandeochvikt.[...]EnstudieavVärldshälsoorganisationenvisadeatt48procent
avsvenska15-årigaflickortyckteattdevägdeförmycketfastänbaranioprocentkunde
101Anorexicentrum1998.
102Ekman2002.
©SusanneNymanFurugård
32
Familjepolitikensekonomi4.0
diagnosticerassomöverviktiga;15procentuppgavattdeaktivtförsöktegånerivikt.[...]En
färskstudiefannatt19,7procentavungakvinnoriåldrarna16-23årtillämpade
ohälsosammametoderförviktkontroll.103
”IStockholmslänharantaletkvinnorochtjejersomfåttenätstörningsdiagnosökatmed
drygt20procentmellanåren2006och2011,visarsiffrorfrånSocialstyrelsen.104
”Entredjedelavungaiåldrarna15-24årärstressadeöversinkropp,viktellersitt
utseende,visarUngdomsrapportenfrånSkandia.105
”40procentavalla15-årigatjejerhopparöverfrukostenminstenskoldagiveckan[vilket
motsvararenökningmed14procentfrånår2006dåandelenvar35procent,enligt
Folkhälsoinstitutet106].33procentgördetminsttvåskoldagariveckan,enökningmedtre
procentenheterpåfemår.Bland11-åringarhoppardrygtvartiondetjejöverfrukostenminst
tvåskoldagariveckan;bland13-åringarvarfjärdetjej.[...]Enförklaringärstenhårda
skönhetsideal,attmatsugetförsvinnernärlivetkännsjobbigtellerattmatenanvändssom
ettsättattkontrollerastressenöverattblivuxen.107
Kopplingtillfamiljepolitiken
”Dåligrelationtillfamiljenärenväsentligriskfaktorförattungaflickorskautveckla
ätstörningar.[...]Enstudiefrån2002visadeattengodfamiljerelationfungeradesomen
skyddandefaktormotätstörningar.[...]Enstudiefrån2000visadepåenkopplingmellan
ätstörningarochotillräckligkommunikationochomsorgifamiljen.[...]Enstudiefrån
1996fannattflickorsomhadeennärarelationmedsinmammaochpappalöptemindre
riskattutvecklaätstörningar.[...]Godsjälvkänslaverkadevaraenskyddandefaktor.[...]En
förklaringtillöverrepresentationavätstörningarblandbarntillensamståendeföräldrarkan
varaattföräldernsaknartidförregelbundnamatvanorochgemensammamåltider
samtattupptäckaomderasbarnharenätstörning.108
”EttsidofyndsomJosefinWesterbergJacobsongjordevarattdeflickorvarsföräldrarinte
villemedverkaistudienlöptehögreriskattutvecklastörtätbeteende.Någotsomantyderatt
engageradeföräldrarkanhabetydelseförattfåettsuntförhållandetillätande.[...]
Regelbundnamatvanorochattfamiljenätertillsammansharmotsatteffektochverkar
skyddande.109
103WesterbergJacobson2010s15,23,24,58&71.
104SverigesRadio2013.
105Fagerlind2013.
106Folkhälsoinstitutet2009.
107PaulssonRönnbäck2011.
108WesterbergJacobson2010s19,22,24,54,59&71.
109Utter2010.
©SusanneNymanFurugård
33
Familjepolitikensekonomi4.0
Not9.Ökningavviktproblemblandungakankostasamhället1,2
miljarderkronor
Omfattning:482901ungaiåldrarna7-24årledavfetma,över-ellerundervikt
(exklkategorinmedätstörningar)
”Nationellafolkhälsoenkäten2013visaratt20procentavungakvinnoriåldrarna16–29
årharfetmaelleröverviktoch31procentavmänisammaålder.Samtidigtvar7procentav
kvinnornaoch3procentavmännenunderviktiga.110
2013fanns573487mäniåldrarna16-24åribefolkningenenligtSCB,varav177781varöverviktiga/feta
(31%).Blandbefolkningens542894kvinnorisammaåldrarvar108579överviktiga/feta(20%).Totalt
fannsdet286360ungaidessaåldrarmedöverviktellerfetma.Därtill38003ungakvinnormed
undervikt(7%av542894)och17205ungamän(3%av573487),totalt55208ungamedundervikt.
”Blandyngrevisarenundersökningfrån2008att17procentavbarniåldrarna7-9årvar
överviktiga.3procentbetecknadessomfeta.111112
”Utifrånstudierpåmindregruppersägerforskningenattmellan15till20procentavalla
tioåringaräröverviktiga.Andelenmedfetmaliggermellan3och5procent.113
Baseratpåovanståendeförbarniåldrarna7-10årkanmanutgåfrånattandelenmedviktproblemär
minstlikastorföråldersgruppen11-15år.Jagtillämpardärförprocentsatsernaför7-9år(17%+3%)
påhelaåldersgruppen.Dettaärförmodligenlågträknatmedtankepådeavsevärthögreprocentsatserna
från16år.Därmedled187693barniåldrarna7-15åravövervikt/fetma(20%av938467barni
åldrarna7-15åribefolkningen2013).
Eftersomdetfinnsfåuppgifteromunderviktidennaåldersgrupp,räknarjaginteindetallsfaständet
förekommerävenhär.Dettabekräftasavenfärskstudie:
”8,3procentav500västsvenskaflickormellansjuochnioåriområdenmedhög
utbildningsnivåärunderviktiga.Förfemårsedanvardet3,6procent.Blandflickori
områdenmedlågutbildningsnivålågandelenkonstantpåcirka7procent.114
Totaltblirantalet529261ungamedviktproblemiåldrarna7-24år(286360+55208+187693).
Sannoliktförekommerettvisstöverlappmeddenkategorisomharätstörningar,vilketår2013var
92720ungaiåldern10-24år.Förmodligenframföralltvadgällerdemsomlideravanorexia,medande
flestasomhardendubbeltsåvanligasjukdomenbulimivarkenäröver-ellerunderviktiga115.Troligen
gällerdetsistnämndaävenfördemmeddenännuvanligarediagnosenUNS(ospecificeradätstörning).
Därförharjagvaltatträknamedatthälftenöverlapparochdrarbort46360personermedätstörningar
fråndettotalaantaletovan,529261.Därmedkanmanuppskattaatt482901ungaiåldrarna7-24årled
avfetma,över-ellerunderviktår2013,utanattingåikategorinmedätstörningar.
110Folkhälsomyndigheten(”Resultat…”)2014.
111MagnergårdBjers2011.
112Sjöbergetal.2011
113Persson2013.
114Sandberg2014.
115Jensfelt2009.
©SusanneNymanFurugård
34
Familjepolitikensekonomi4.0
Samhällskostnad:1193248371kronor
Förattfåframgenomsnittskostnadenförvårdfårjagutgåfrånäldresiffrorochräknaomdessatill2013
årsvärde:
”Dentotalasjukvårdskostnadensomsammanhängermedöverviktochfetmaskattadesår
2003till3574miljonerkronor,[vilketmotsvarar]kostnadenförsluten-ochöppenvårdsamt
kostnadenförläkemedelsbehandlingiöppenvård.[…]År2003utgjordesbefolkningenav
3554801mänoch3602251kvinnoriåldrarna16-84år.Avdessavarigenomsnitt52,8
procentavmännenoch38,6procentavkvinnornaöverviktigaellerfeta.116
Dettabetyderattdetfanns1876935överviktiga/fetamän(0,528x3554801)och1390469
överviktiga/fetakvinnor(0,386x3602251),totalt3267404personer.Genomsnittskostnadenför
sjukvårdfördessavar1094kr/person(3574000000/3267404).
”Därtillkommerindirektakostnaderpågrundavsjukfrånvaroochförtidspensioner,
kostnadersomberäknasvaraminstlikahöga.117
Därmedkanmanuppskattadeindirektakostnadernatill1094kr/person.
Summerarmandirektaochindirektakostnaderfårmanentotalkostnadpå2188kr/person(1094+
1094),vilketmotsvarar2471kr/personi2013årspenningvärdeenligtSCB:sprisomräknare.Omman
antarattunderviktkostarlikamycketattbehandla,blirdentotalakostnadenförallabarnochungai
åldrarna7-24årsomledavfetma,över-ellerundervikt(exkl.kategorinätstörningar)1193248371
kronor(2471x482901).
Trend
”Andelenöverviktigaungdomar[16-24år]iSverigeharunderperioden2005-2012ökat
[med38procent]från13till18procent.
[…]Gällandehela[befolkningeni]
åldersgruppen16-84årharandelen
överviktigaökatmed1procentenhetsedan
2005.[…]Andelenungamedfetmaharökat
[med50procent]från4procent2005till
6procent2012.[…]Förhelabefolkningen
harandelenmedfetmaökatmed3
procentenheterjämförtmed2005.[…]
Underviktärdetfrämstungdomarsomhar,
fåindivideröver25årdefinierassom
underviktiga.118
Andelöverviktiga/
fetabarn
(avbefolkningen)
8%
92%
21%
79%
”Påmindreäntjugoår[1989-2004]har
andelenöverviktigaellerfetabarnökat
[med162procent]frånåttatill21
procent.Problemenökarsnabbarebland
barnänvuxna.119
År1989
År2004
Källa:Löndahl2007.
116Perssonetal.2004s6,14,15&37.
117Birkedahletal.2011s6.
118Folkhälsoinstitutet2013s5&11.
119Löndahl2007s5&30.
©SusanneNymanFurugård
35
Familjepolitikensekonomi4.0
”Mellan1980och2000ökadeantaletbarnmedfetmaochöverviktkraftigt.Sedanplanade
ökningenut,menantaletharlegatkvarpåsammahöganivå.Forskareharbörjatfruktaatt
kurvanskavändauppåtigen.Enfärskstudiepåvuxnavisarensådanutveckling.120
”Ungaöverviktigapersonerdrabbasavsjukdomarsomtidigareförknippadesmedhög
ålder.[...]Fetmaledertillökadriskförsjuklighetochförtidigdödihjärt-ochkärlsjukdomar,
typ2diabetes,metaboltsyndromochvissacancersjukdomar.Barn-ochungdomsfetmaär
särskiltfarlig.Epidemiologiskaundersökningarvisarattriskernaärstörrejutidigare
fetmanutvecklas.Barnochungamedöverviktellerfetmariskerarattbliöverviktigaeller
fetaävenivuxenålder.121
”Överviktochfetmabetraktassomriskfaktorerförolikasjukdomarochförtidadöd.[...]
Undervikt(BMI<18,5)kanocksåförväntasgeenökadrisk.122
Kopplingtillfamiljepolitiken
”Hos[förskole]barnmedenstressadmammaäröverviktfyragångervanligareänhosbarn
därmammanharenlugnaretillvaro.DetvisarenavhandlingfrånUppsalauniversitet.[…]
Ävenundervikthosbarnvarvanligarehosstressademammor.[…]Kännermanstressisin
föräldrarollorkarmankanskeintegöralikaklokalivsmedelsvalsommangörommanmår
väl,sägerforskarenChristinaStenhammarsomgenomförtstudien.[…]Somhinderangav
manbristpåtidochpengar,menocksåattbarnenidagenssamhälleutsättsförsvåra
frestelsersommansomförälderharsvårtatthantera[vilketocksåkrävertidförattkunna
stärkasittbarnattståemot].123
”Underhelaförskoleåldernintroducerasbarnetsuccessivtifamiljensmat-och
aktivitetsvanor.Såledesärdettaenavgörandeperiodförgrundläggandetavenhälsosam
livsstil.Föräldrarnasattityderspelarenstorrollförutvecklingenavbarnetsvanorochde
börsessomnyckelpersoneridetpreventivaarbetetavseendeenhälsosamlivsstil.124
”Dagensfamiljerägnarigenomsnitt14minuteråtattlagamat.Fjortonminuterär
ingentingimatlagningssammanhang.Manhinnerinteenskokapotatisen,änmindreskala
ochhackagrönsakerochtillredakött.[...]Måltidsordningenharslagitssönder,vilkethar
fåttödesdigrakonsekvenser.125
”Stresshosfamiljengerupphovtillstresshosbarnen,vilketisinturledertillökad
belastningpådebetacellersomreglerarinsulinutsöndringen[vilket]kanbidratillatt
utveckladiabeteshosbarn.[...]Denvanligastestressfaktornärdockmervardagligatingsom
sömnproblemochmissnöjemedföräldrarollen.126
120Persson2013.
121Stockholmslänslandsting2010s3&61.
122Perssonetal.2004s11.
123Hälsa2011.
124Stenhammar2011s70.
125Löndahl2007s33.
126Linköpingsuniversitet2004.
©SusanneNymanFurugård
36
Familjepolitikensekonomi4.0
”Detbrukarvaraenklareförettbarn[iförskoleålder]atthållaviktenellerminskaiviktom
detfinnsentydligstrukturifamiljenochettvarmtochlagomengageratstödfrån
föräldrarna.[...]Imellanstadieåldernuppståroftaennyrisksituationnärettbarninte
längregårpåfritidshem,utanärensamthemmainnanföräldrarnakommerhem.Endel
barnslutarattvaraaktivaideidrotterdetidigareägnatsigåtochendelbarnblirväldigt
stillasittandepåhelgerna.[...]Föräldrarnasrollmåsteåterbetonas,såattbarnetinteblir
ensamtisittarbetemedvikten.127
127Stockholmslänslandsting2010s54&56.
©SusanneNymanFurugård
37
Familjepolitikensekonomi4.0
Not10.Ökadesjälvskadorblandungakankostasamhället37
miljarderkronor
Omfattning:157861barnochungaiåldrarna10-24årskadadesigsjälvamed
avsikt,varav4354söktevård
”Självskadandetäroftaenhandlingsomskerihemlighet,merpartenavungdomarnasöker
intevårdochmörkertaletärstort.[…]Vissaundersökningartyderpåattsåmångasomtio
procentavflickornaochfemprocentavpojkarnagenomförtnågonformavsjälvskadande
beteende.128
Baseratpådettakanmanräknamedatt128165barnochungaiåldrarna10-24årsjälvskadadesig,
varav83859flickor(10%avbefolkningens838587flickoriåldrarna10-24åriSverige2013129)och
44306pojkar(5%avbefolkningens886112pojkar10-24år130).Observeraattjagintetagitmed0-9åri
dennaberäkningeftersomdetärmycketovanligtmedsjälvskadoridennaåldersgruppochdetdärför
skulleblimissvisandeatträknaprocentuelltpådessbefolkningsmängd.
”Fyraavtioungdomar[40%]iåldrarna14–15årharavsiktligtskadatsigsjälva.Deflesta
gördetbaranågongångochfårlindrigaskador.Mendrygtvaråttondehögstadieelev[mer
än12,5%]uppgerattdeskadatsigfemgångerelleroftare.Detärnästanlikavanligtbland
pojkarsomflickor,enligtennystudiefrånLundsuniversitet.131
Enännuhögreprocentsiffrapresenterades2013:
”EnnyundersökningvidÖrebrouniversitetvisarattupptill20procentav
högstadieungdomarnågongångskadarsigsjälva.132
Baseratpådettaskulleantaletsjälvskadandehögstadieungdomarvara59393(20%avbefolkningens
296967ungaiåldrarna13-15åriSverige2013)iställetfördetioprocent(29697)somärinkluderadei
ovanståendeberäkningförgruppen10-24år.Totalsiffranfördennagruppblirdå157861(128165–
29697+59393).
Endastenlitendelsöktevård.Tyvärrsaknasfärskasiffrorfrånöppenvården,varförjagfårutgåfrånäldre
från2010förattuppskattamotsvarandesiffrorför2013.Dessaärsannoliktiunderkantmedhänsyntill
attmångabehandlingariöppenvårdeninterapporterastillpatientregistret,dådeskerhosandraän
läkare.133
”2010vårdades2915ungaiåldrarna11-20årförsjälvskadorinomdenspecialiserade
öppen-ellerslutenvården.134Avdessavårdades2473inomslutenvård,varav194i10-14år,
1128i15-19åroch1159i20-24år.135
Eftersomöppenvårdendastärinräknadisiffranföråldrarna11-20år,fårjaggöraenuppskattningavden
för10-åringarsamtåldrarna21-24år.Jagutgårfrånattallaåldersgrupperharsammaprocentuella
fördelningmellanöppen-ochslutenvårdsom11-20-årsgruppenochbehöverdåförstfåfram
128Stain2008s7&38.
129SCB(”Folkmängd”)2014.
130 SCB(”Folkmängd”)2014.
131Engström&Karlsson2009.
132Harradine2013.
133Socialstyrelsen(”Utvidgad…”)2014.
134Socialstyrelsen(Vård…)2013s43.
135Socialstyrelsen(”Yttre…”)2014.
©SusanneNymanFurugård
38
Familjepolitikensekonomi4.0
slutenvårdssiffranfördennaåldersgrupp.Förutsattattantaletsjälvskadadefördelarsiglikapåvarje
enskildålderinomgruppen,varslutenvårdsfallen155iåldersgruppen11-14år(194/5x4)och232
bland20-åringar(1159/5).Sammanlagtmedde1128för15-19årvardet1515ungai11-20årsomfick
slutenvård(155+232+1128).Dettamotsvarar52procentavdetotalt2915ungai11-20årsomfick
öppen-ellerslutenvård(1515/2915).Resterande48procent,1400unga,måstealltsåhafått
öppenvård.Medsammaprocentuellafördelningmellanöppen-ochslutenvårdföråldersgruppen10-24
år,skulle2283hafåttöppenvård(2473/0,52x0,48).Totaltvårdades4756unga(2473+2283)i
åldrarna10-24årförsjälvskadorinomöppen-ellerslutenvårdår2010.
Förattfåframmotsvarandevårdsiffraförår2013,utgårjagfrån:
”2013vårdades2264ungaiåldrarna10-24årinomslutenvårdföravsiktligt
självdestruktivhandling.136
Medsammaprocentuellafördelningsom2010kanmanuppskattaattdetvartotalt
4354(2264/0,52)ungasomficköppen-ellerslutenvårdförsjälvskadorår2013.
Detinnebäratt153507ungaintesöktevård(157861–4354).Sannoliktkommerfleraavdemattså
småningomnåvården,dådesomskadarsigsjälvamedavsiktoftauppreparsinahandlingarochibland
gåröveriregelrättasjälvmordsförsök.Därförutgördeenreellriskkostnadförsamhälletochfåringåi
följandekostnadsberäkning.
Samhällskostnad:37123697787kronor
”Dialektiskbeteendeterapi(DBT)harsittursprungiKognitivbeteendeterapi(KBT)och
utveckladesursprungligenförvuxnamedemotionelltinstabilpersonlighetsstörningochett
självskadebeteende.Metodenfinnsidagomarbetadochanpassadtillfleraolikagruppermed
självskadebeteende,däriblandungatjejer.DBTsommetodharvisatsigfungeraväldigtbrai
arbetetmeddessatjejerochärsåledesenanvändbarmetoddåmanvillförstå
självskadebeteende.137
”KostnadenförDBTharundersöktsiensvenskstudie.Dentotalaårligavårdkostnadenper
patientsjönkfrån320000kronoråretinnanbehandlingenstartadetill210000kronordå
behandlingengavs.138
Ommanutgårfråndenlägrekostnaden210000krfrånår2005ochräknaromtill2013årsvärdemed
SCB:sprisomräknaresomtarhänsyntillinflationenblirkostnaden235167kronor/patient.Därmed
kostarallavårdadesjälvskadefall1147379793kronor(4879x235167kr)medanallaickevårdade
självskadefallutgörenriskkostnadförsamhälletpå35976317994kronor(152982x235167kr).
Sammanlagtkanalltsåsjälvskadornablandungakosta37123697787kronor.
Trend
”Självskadorsomledertillslutenvårdharunderperioden1997–2007ökatmarkantbland
unga.Blandkvinnor15-19årvarökningen90procent,fråncirka275vårdtillfällen/100000
invånareår1997till520/100000år2007.Blandkvinnor20-24årvarökningen104
procent,fråncirka230vårdtillfällen/100000invånareår1997till470/100000år2007.
Blandmän15-19årvarökningen76procent,fråncirka85vårdtillfällen/100000invånare
136Socialstyrelsen(”Yttre…”)2014.
137Hellberg&Larsson2009s11.
138SBU2005.
©SusanneNymanFurugård
39
Familjepolitikensekonomi4.0
år1997till150/100000år2007.Blandmän20-24årvarökningen153procent,fråncirka
95vårdtillfällen/100000invånareår1997till240/100000år2007.[…]Desomskärsig
sökersjukvårdiminstutsträckningochmeddelarsällannågonomskadehändelsen.Detfinns
alltsåettmörkertalavsjälvskadehandlingarsomaldrigkommertillsjukvårdens
kännedom.139[År2013varantaletvårdtillfällenper100000invånarenågotlägre,mendet
motsvararfortfarandeenstorökningfrån1997.Blandkvinnor15-19år364/100000(ökat
32%),kvinnor20-24år354/100000(ökat54%),män15-19år92/100000(ökat8%)
ochmän20-24år143/100000(ökat51%).140
Ungavårdadeförsjälvskador
(vårdtillfällen/100000invånare)
600
500
520
470
400
364
300
354
275
200
240
230
150
100
85
143
92
95
0
Kvinnor15-19år Kvinnor20-24år
År1997
Män15-19år
År2007
Män20-24år
År2013
Källa:Beckmanetal.2010,Socialstyrelsen(”Yttre…”)2014.
”EnnyregisterstudiefrånKarolinskaInstitutetvisarattdetfinnsettstarktsambandmellan
självskadehandlingarhosungdomarochframtidariskförarbetslöshet,sjukskrivningoch
förtidspension.[…]Resultatenvisarattungamedsjälvskadorhadeen58-procentigförhöjd
riskförframtidaarbetslöshet.Riskenförlångvarigsjukskrivningochförtidspensionvar2
respektive4,5gångerhögre.141
139Beckmanetal.2010.
140Socialstyrelsen(”Yttre…”)2014.
141KarolinskaInstitutet(”Självskadande…”)2014.
©SusanneNymanFurugård
40
Familjepolitikensekonomi4.0
Kopplingtillfamiljepolitiken
”Mentaliseringsbaseradbehandingharvisatsvaramereffektivänsedvanligbehandlingför
ungdomarmedsjälvskadebeteende,medminskningarävenavdepression,borderlinesymptom,ochandrarisktagandebeteenden.Självskadahosungdomaruppkommeroftavid
kriserirelationer,närungdomenmisslyckasmedatttänkakringdensocialaupplevelseni
termeravmentalatillstånd.[Trygganknytningärenförutsättningförgod
mentaliseringsförmåga,seForskningpåsidan67.]142
”Någotsomärgrundläggandeibehandlingsrelationenärattdetmåstefinnasett
förtroendemellanbehandlarenochpersonenmedsjälvskadebeteendet,ettförtroendesom
manmåsteförtjänagenomkontinuerligkontaktochrespekt[vilketävenennärvarande
engageradförälderkanbidramed].Attbarafinnasdärochlyssnaärenegenskapsom
dessatjejersätterstortvärdepå.Attdirektförsökahittaettsambandmellanorsakoch
verkanochviljahaenanledningtillbeteendet,uppskattasinte.[…]Ytterligarenågotsomär
väsentligtär[…]attlägganertidpåattlyssnaochhärbärgeradekänslorochtankarman
kommerattfåtaemot.143
”Detfinnsnågrasakersommankansägaärskyddandefaktorerförsjälvskadebeteenden:
Känslaavsammanhang(KASAM),inrekontroll[mentalisering]samtsjälvkänsla.[Föräldrar
ärcentralaförsamtligadessaskyddsfaktorer,seForskningpåsidan60.]MedKASAMmenas
attdetärviktigtförungdomarattdekännermeningsfullhet,begriplighetochhanterbarheti
livet.Dettakankopplasihopmedfaktorninrekontrollsominnebärattungdomarmåste
kunnastyraöverinreomständigheterochintevaratotaltberoendeavdeyttre
omständigheterna.144
”Forskarnaharnoteratetttydligtsambandmedförekomstenavsjälvskador:betydelsenav
känslorförsinaföräldrar.Ungasomuppgavattdesaknadeenpositivrelationtillsina
föräldrarochtillkamratervarklartöverrepresenterade[blanddesomsjälvskadadesig],
liksomdesomgrubbladeochtänktenegativtomsigsjälvaochsinsituation.145
”Vidareärsjälvkänslaväsentligtihurmanhanterarlivetssvårigheter.Självkänslan
utvecklasblandannatgenomattungdomenfår(positiv)bekräftelsepådethonellerhan
gör[vilketennärvarandeengageradförälderharbästförutsättningarattge].[…]Enligt
psykologenJohanCullbergsetableradekristeori,harflickorsomkontinuerligtskärsigoftaen
väsentligbristpåtrygghet[ochmångas]familjäranätverkvarsvagt.[...]DBTinnehåller
individuellterapi,färdighetsträning,samtfärdighetsträningförföräldrarochfamiljesamtal.
[...]Familj,skolkamrater,arbetskamraterellerandrasommanräknartillsittsociala
närverkkanbetydaväldigtmycketsamtvarabehjälpligaochgestödvidproblem.146
”Endelungaanvänderdestruktivtsexförattskadasigsjälva.[…]2009uppgav1,5procent
aveleverna[1,7%avkillarna,1,2%avtjejerna]igymnasieskolansår3attdenågongång
fåttersättningförsex.[...]10procentavungdomarnaharlagtutbilderavsigsjälvapånätet
därdeärlättklädda,14,5procentharblottatsigframförenwebbkameraellermobiltelefon,
5,6procentharonaneratinförwebbkameraellermobiltelefonoch2,4procentharhaftsex
mednågoninförwebbkameraellermobiltelefon.[…]Deungdomarsomexponerarsigsjälva
frivilligtsomovanärgrupperavungamänniskorsommårsämre,harsämresjälvkänsla,
142Lindqvist2013.
143Hellberg&Larsson2009s10,11,17&36.
144Hellberg&Larsson2009s10,11,17&36.
145Engström&Karlsson2009.
146Hellberg&Larsson2009s10,11,17&36.
©SusanneNymanFurugård
41
Familjepolitikensekonomi4.0
svagarekänslaavsammanhang[KASAM]ochharupplevtsämrerelationermedsina
föräldrarunderuppväxten.147Antaletpolisanmälningarombarnsomutsattsförsexuell
poseringpånätetökarexplosionsartat.År2011lågsiffranpåcirka200,år2013nåddeden
över600–ochiår[2014-10-28]liggerdenredanpå928.Åldernpåbarnengårneråtelva
år.148
”Mobbningkankopplastillsexuellutsatthetpånätet[ochmobbningkankopplastill
dåliganknytning].Detgällertillvissdelförbådakönen,menspecielltförflickorna.Avde
flickorsomuppgerattdeiblandelleroftablivitutsattaförmobbningärdet31procentsom
uppgerattdeoftachattarmedokändapersonervianätet,jämförtmed14procentbland
demsomaldrigblivitmobbade.Blandpojkarnaärmotsvarandesiffror25respektive19
procent.70procentavdemobbadeflickornasomoftachattarmedokändapersoneruppger
ocksåattdevaritutsattaförenoönskadsexuellkontakt,och62procentattdehaftensexuell
kontaktmedenäldrepersonunderdetsenasteåret.Blanddeflickorsomoftachattarmed
okändamensomaldrigblivitutsattaförmobbningärmotsvarandesiffror50respektive40
procent.149
147Ungdomsstyrelsen2009s16,21,86.
148Haglund2014.
149Nelander&Shannon2010.
©SusanneNymanFurugård
42
Familjepolitikensekonomi4.0
Not11.Alltgrövrebrottochyngrevåldsverkarekostarsamhället763
miljonerkronor
Omfattning:3376ungaiåldrarna15-24årdömdesförgrovavåldsbrott
”3376ungaiåldrarna15-24årdömdes2013förgrovavåldsbrott,varav2795för
misshandel,39förvåldtäkt,497förrån,36förmordoch9fördråp.150
Samhällskostnad:763375710kronor
”Skolanär,nationelltsett,denvanligasteplatsenförbrottsåsomvåld,hotochstölder.[…]
EnligtBrå:sskolundersökningombrottärdetomkring2000niondeklassaresomvarjeår
utsättsförvåldiskolansomärsåpassgrovtattdetletttillnågonformavvårdbesök.[…]En
”måttlig”misshandelutankroniskaeffekterföroffretkostarsamhället203000kronor.[…]
Ettpersonrånutanfysiskaskadorkankosta226000kronor.[…]Ettvåldsoffersom
invalidiserasavsinaskadorfårintebarasittlivförstörtutankanunderrestenavsinlivstid
kostasamhälletuppemot50miljonerkronor.[…]I”priset”ingårpolis,rättsväsende,
sjukvård,rehabiliteringochkostnaderförinkomstbortfall.Betalargörstatenvia
rättsväsendetochförsäkringskassan,landstingetochkommunen.Siffrornaärgenomsnittliga
ochkostnadernaförkriminalvårdenavdeneventuelltgripnaförövareningårinte.151152
”Våldtäktärettsynnerligenkostsamtbrott,detminstkostsammatypfalletharen
samhällsekonomiskkostnadsomöverstigerenmiljonkronor.153Detmestkostsamma
[typfalletförvåldtäkt]kommersnabbtuppitiomiljonerkronor,enligtnationalekonomen
StefandeVylder.154
Omräknattill2013årspenningvärdeblirkostnaderna202912kronorförmisshandel,225902kronorför
rånsamt999564kronorförvåldtäkt.Baseratpådessauppgifterblirdensammanlagdakostnadenför
ungasmisshandel567139040kronor(2795x202912),rån112273294kronor(497x225902)och
våldtäkter38982996kronor(39x999564).Ommanuppskattarattkostnadernaförmordochdråpär
inivåmedvåldtäkt,såkostademordbegångnaavunga35984304kronor(36x999564)ochdråp
8996076kronor(9x999564).Totalt:763375710kronor.
Trend
”1998dömdes391ungaiåldrarna15-24årförrånoch34förmord/dråp;2013dömdes
497förrånoch45förmord/dråp.Idenyngstagruppen,15-17år,dömdes137förrånår
1998och154år2013.155
Ommansätterantaletdömdairelationtillfolkmängden156isammaålder,innebärovanståendeattantalet
ungadömdaförrånökatmed9procentbland15-24-åringarunderperioden1998-2013ochmed10
150Brå(”Lagföringsbeslut…”)2013.
151By2013.
152Nilsson&Wadeskog2012s3,36,57&58.
153Aspetal.2010.
154Nordlander2010.
155Brå(”Lagföringsbeslut…”)1998&2013.
156SCB(”Folkmängd”)2014.
©SusanneNymanFurugård
43
Familjepolitikensekonomi4.0
procentbland15-17-åringar.Samtidigtharantaletdömdaförmord/dråpökatmed12procentbland
15-24-åringar.
”3800beslutomlagföringefterbrottsombegåttsavflickor15-17årfattadesår2010.
Ökningenvarcirka30procentjämförtmed2001.[...]Misshandelharökatmedöver50
procentjämförtmedår2001.Alltflerdömsnuocksåförnarkotikabrott,olagahot,inbrott
ochpersonrån.157
”Våldethardessutomblivitgrövre.[...]20procentvarflickoravalla15–24-åringarsom
komtillSödersjukhusetiStockholmförattdeskadatsigatuvåld,visarsiffrorfrån2010.År
2003varandelenflickor8procent[=ökat150%]Fortfarandebegåsdocknioavtio
våldsbrottiåldersgruppenavpojkar.Killarnaökarocksåistatistiken,menblandgruppen
misstänktaförvåldsbrottärökningstaktensnabbareförtjejerna.158
”Våldetblandungaharökatmed20-25procentunderperioden2000-2006,visaren
undersökningsomAktuelltgjortblandlandetsstörresjukhus.[…]Dessutomharvåldets
naturändratsochblivitråareochhårdare.Manmisshandlarmedvetetförattverkligen
förstöraochdödaenmänniska.[…]Avdesomsökervårdpåakutenärdetmångasominte
villpolisanmälamisshandeln,ochdetledertillattbådepolisensochBrå:sstatistikblir
missvisande[=stortmörkertal].159
”SvenskaungdomarbegårflerochvärrebrottänungdomariövrigaNorden.Det
framgåravenfärskundersökningavungdomskriminalitetidefyranordiskahuvudstäderna.
Samtidigtblirdevåldsbrottsomungdomarbegåralltgrövre,ävenblandmycketunga
människor.160
”Våldtäkterochkriminalitetiallmänhetkryperneriåldrarna.DenhögasiffraniSverige
kannogintebaraförklarasavattviihögregradanmälervåldtäkterutanävenattdet
faktisktskerflervåldtäkter,menarEvaFDiesen,forskarevidStockholmsuniversitet,som
forskatomsexualbrottbådeiSverigeochinternationellt.161
Kopplingtillfamiljepolitiken
”Enviktigslutsatsirapportenbliråterigenattvärdetavtidiga,samordnadeoch
långsiktigainsatserkringbarnochungaaldrigkanunderskattas.[Dettakräveren
kontinuerligtnärvarandeochengageradomsorgsperson,vilketföräldrarharbäst
förutsättningarattvara.]Attgenompreventivainsatserförhindraellerreduceragatuvåldet
ärhellerintebaramänskligtönskvärt.Detärdessutomenutomordentligtlönsamaffärför
samhälletommanbetänkeralternativen.162
”Resanmotettsådantutanförskapinledsfördeflestatidigtilivet.[...]Dockfinnsdet
brytpunkterdåutanförskapsprocessengårfortareänannarsochförloppetaccelererar.
Ensådanärdåbarnetbörjariförskolanochintefungerarigruppmedandrabarn.En
annanbrytpunktärdåbarnetbörjarskolanochinteklararavattsittastilliklassrummet.
157Delaryd(”Nu…”)2011.
158Delaryd(”Polisen…”)2011.
159SverigesTelevision2007.
160Götblad2007.
161Kruse2009.
162Nilsson&Wadeskog2012s3.
©SusanneNymanFurugård
44
Familjepolitikensekonomi4.0
[...]Idagvetmanmedtämligengodsäkerhetattföräldrastödärenkostnadseffektivinsats.
[...]Varjeförälderärdenfrämsteexpertenpåsittbarn.Genomattinvolvera
föräldrarnaivarjestegavbehandlingenstärksdeisinföräldraroll.163
”Dåliganknytningiåldern1-3årärenriskfaktorförvåldsamtbeteende,enligtAdrian
Raine,professorikriminologiochpsykiatrividPennsylvania-universitetet.[…]I35århar
hanfotograferathjärnornapågrovavåldsbrottslingarochkommitframtillattseriemördare
ochpsykopaterharettunderutvecklatempaticentrum–därettavtreviktigaområdenär
centrumförbraföräldraskap-vilketgördemkänslokalla.164
”Frånvarandeföräldrarökarriskenförattbarnanvänderfysiskt,psykisktellersexuellt
våldmotsinasyskon,medannärvarandeföräldrarsomaktivtengagerarsigisinabarnsliv
minskarrisken,visaramerikanskforskning.Syskonvåldberäknasvaramervanligt
förekommandeänvåldfrånföräldermotbarn,uppskattningsvistreprocent[avbarnen]
använder"farligtvåld"medan35procentutsättsförnågonformavövergrepp.[...]ISverige
ärproblematikenförbisedd.165166167
”Det[besinningslösavåldetblandungdomar]viserärinteettungdomsproblem,detärett
vuxenproblem.[...]Vimåstesomvuxnalevanäravårabarn.Varademsomser,bekräftar
ochberör.Deskrikerefteross,efternågonsomorkar,somfinnskvarochfortsätterälska
ävennärdekanskeinteförtjänardet.[...]Vårbristpånärvaroärvårtstörstafel.Det
hjälperinteattjagtiogångeromdagensägerattjagälskarminabarnomjagaldrigär
hemmaochvisardet.168
163Nilsson2011s12,40&54.
164Ennart2013.
165SvenskaDagbladet(”Syskonvåld…”)2012.
166SvenskaDagbladet(”Avund…”)2012.
167Boyse2012.
168Jaktlund2007.
©SusanneNymanFurugård
45
Familjepolitikensekonomi4.0
Not12.Ökadutskrivningavpsykofarmakatillungakostarsamhället
enhalvmiljardkronor
Omfattning:219346barnochungaiåldrarna0-24årfickpsykofarmaka
”219346barnochungaiåldrarna0-24århämtade2014utolikaformeravreceptbelagd
psykofarmaka,varav:
12795barnochungafickantipsykotiskaläkemedel(neuroleptika)
48899barnochungaficklugnandemedel
43019barnochungaficksömnmedel
63318barnochungafickantidepressivamedel
51315barnochungafickADHD-läkemedel.169
JagbedömerdetsomrelevantatträknainävenADHD-medicinidenpsykofarmaka-användningsomkan
havisskopplingtillfamiljepolitiken,eftersomforskarekonstateratattstökiga/storabarngrupperi
förskolankantriggaigångstörningarhosbarnmedADHD,autismellerAspergerssyndrom.170
Samhällskostnad:448756135kronor
”År2014uppgicksamhälletskostnader[förmånskostnad]förantipsykotiskaläkemedel
(neuroleptika)tillåldersgruppen0-44årtill244778552kronor,vilketdelatpåantalet
patienter49980gerengenomsnittskostnadpå4898kr/patient/år.Motsvarande
snittkostnadförlugnandemedelvar147kr/patient/år,sömnmedel209kr/patient/år
antidepressivamedel447kr/patient/årochADHD-läkemedel6657kr/patient/år.171
Dettainnebärattsamhälletstotalkostnadförolikapsykofarmakatillbarnochungaiåldrarna0-24år
blev:
62669910krförantipsykotiskmedicin(12795x4898)
7188153kr(48899x147)förlugnandemedel
8990971kronor(43019x209)försömnmedel
28303146kr(63318x447)förantidepressivamedel
341603955krförADHD-läkemedel(51315x6657)
Sammanlagt:448756135kronor.
Häriingårinteläkarbesökskostnadförutskrivningavmedicinen,vilkentillstörstadelenären
samhällskostnad.Ejhelleringårpatientensegenkostnadförläkemedlen.
169Socialstyrelsen(”Läkemedel”)2015.
170Berglund&Pettersson2011s6.
171Socialstyrelsen(Läkemedel…)2015.
©SusanneNymanFurugård
46
Familjepolitikensekonomi4.0
Trend
”Underdetsenasteåret(2014)harandelenbarnochungaiåldrarna15-24årsom
hämtatutreceptbelagdpsykofarmakafortsattattöka,med9,2procent(från125,72/1000
invånareår2013till137,24/1000invånareår2014).Avdessaökadeantaletsomfick
antipsykotiskmedicin(neuroleptika)med9procent(från8,24/1000invtill8,98/1000inv),
lugnandemedelmed9,9procent(från27,19/1000invtill29,88/1000inv),sömnmedelmed
8,8procent(från24,12/1000invtill26,24/1000inv),antidepressivamedelmed8procent
(från45,37/1000invtill49/1000inv)ochADHD-läkemedelmed11,2procent(från
20,80/1000invtill23,14/1000inv).172
DetäranmärkningsvärtattSocialstyrelsen-precissomår2013-väljerattintelyftaframovanstående
ökningavpsykofarmakaisambandmedpubliceringenav2014årsläkemedelsrapport173174,utanbara
nämnaattADHD-läkemedelökatmeninteensangehurmycket.
”Underperioden1991-2014harförsäljningenavantipsykotiskaläkemedel(neuroleptika)
ökatdrygt6gånger(+510%)tillungakvinnor15-19årochdrygt7gånger(+610%)till
ungamänisammaåldersgrupp.År2014såldes1,83dygnsdoser(DDD)per1000invånare
perdagtilldessakvinnor,år19910,3DDD/1000inv/dag.Tillmännensåldes2,13DDD/1
000inv/dagår2014och0,3DDD/1000inv/dagår1991.Sermantillhelaungdomsgruppen
15-24årharantipsykotiskmedicinökatnästan5gånger(+360%)blandkvinnoroch
nästan4gånger(+281%)blandmän.År2014såldes3,22DDD/1000inv/dagtill
kvinnornaidennaåldersgrupp,år19910,7DDD/1000inv/dag.Tillmännensåldes3,62
DDD/1000inv/dagår2014och0,95DDD/1000inv/dagår1991.175
6
5
4
3
2
1
0
Män15-19år
Kvinnor15-19år
Män20-24år
Kvinnor20-24år
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Försäljningmotreceptiantal
DDD/1000inv/dag
Antipsykotiskaläkemedel(neuroleptika)
Källa:Apoteksbolaget1992-2001,eHälsomyndigheten2015.
”Underperioden1991-2014harförsäljningenavlugnandemedelökatnästan12gånger
(+1075%)tillungakvinnor15-19åroch4gånger(+307%)tillungamänisamma
åldersgrupp.År2014såldes2,35dygnsdoser(DDD)per1000invånareperdagtilldessa
kvinnor,år19910,2DDD/1000inv/dag.Tillmännensåldes1,22DDD/1000inv/dagår
2014och0,3DDD/1000inv/dagår1991.Sermantillhelaungdomsgruppen15-24århar
lugnandemedelökatnästan6gånger(+498%)blandkvinnorochnästan4gånger(+254
%)blandmän.År2014såldes3,59DDD/1000inv/dagtillkvinnornaidennaåldersgrupp,
år19910,6DDD/1000inv/dag.Tillmännensåldes2,3DDD/1000inv/dagår2014och0,65
DDD/1000inv/dagår1991.176
172Socialstyrelsen(”Läkemedel”)2015.
173Socialstyrelsen(Läkemedel…)2015.
174Socialstyrelsen(”Läkemedelskostnaderna…”)2015.
175Apoteksbolaget1992-2001,eHälsomyndigheten2015.
176Apoteksbolaget1992-2001,eHälsomyndigheten2015.
©SusanneNymanFurugård
47
Familjepolitikensekonomi4.0
6
5
4
3
2
1
0
Män15-19år
Kvinnor15-19år
Män20-24år
Kvinnor20-24år
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Försäljningmotreceptiantal
DDD/1000inv/dag
Lugnandemedel
Källa:Apoteksbolaget1992-2001,eHälsomyndigheten2015.
”Underperioden1991-2014harförsäljningenavsömnmedelökatdrygt40gånger
(+4015%)tillungakvinnor15-19årochdrygt30gånger(+3085%)tillungamäni
sammaåldersgrupp.År2014såldes8,23dygnsdoser(DDD)per1000invånareperdagtill
dessakvinnor,år19910,2DDD/1000inv/dag.Tillmännensåldes6,37DDD/1000inv/dag
år2014och0,2DDD/1000inv/dagår1991.Sermantillhelaungdomsgruppen15-24århar
sömnmedelökatnästan17gånger(+1571%)blandkvinnorochnästan12gånger(+1
062%)blandmän.År2014såldes10,02DDD/1000inv/dagtillkvinnornaidenna
åldersgrupp,år19910,6DDD/1000inv/dag.Tillmännensåldes6,97DDD/1000inv/dagår
2014och0,6DDD/1000inv/dagår1991.177
14
12
10
8
6
4
2
0
Män15-19år
Kvinnor15-19år
Män20-24år
Kvinnor20-24år
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Försäljningmotreceptiantal
DDD/1000inv/dag
Sömnmedel
Källa:Apoteksbolaget1992-2001,eHälsomyndigheten2015.
”Underperioden1991-2014harförsäljningenavantidepressivamedelökatnästan140
gånger(+13690%)tillungakvinnor15-19årochnästan70gånger(+6710%)tillunga
mänisammaåldersgrupp.År2014såldes41,37dygnsdoser(DDD)per1000invånareper
dagtilldessakvinnor,år19910,3DDD/1000inv/dag.Tillmännensåldes20,43DDD/1000
inv/dagår2014och0,3DDD/1000inv/dagår1991.Sermantillhelaungdomsgruppen1524årharantidepressivamedelökatnästan50gånger(+4683%)blandkvinnoroch
nästan40gånger(+3639%)blandmän.År2014såldes55DDD/1000inv/dagtill
kvinnornaidennaåldersgrupp,år19911,15DDD/1000inv/dag.Tillmännensåldes28,04
DDD/1000inv/dagår2014och0,75DDD/1000inv/dagår1991.178
177Apoteksbolaget1992-2001,eHälsomyndigheten2015.
178Apoteksbolaget1992-2001,eHälsomyndigheten2015.
©SusanneNymanFurugård
48
Familjepolitikensekonomi4.0
80
60
Män15-19år
40
Kvinnor15-19år
20
Män20-24år
0
Kvinnor20-24år
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Försäljningmotreceptiantal
DDD/1000inv/dag
Antidepressivamedel
Källa:Apoteksbolaget1992-2001,eHälsomyndigheten2015.
Dessvärreärutskrivningenavpsykofarmakabaratoppenpåisberget;ettexempelärdenökade
användningenavreceptfriavärktabletterblandunga:
”Nästanvarsjättetonårstjej(15%)iStockholmäterreceptfriavärktablettersom
Alvedondagligenellerfleragångeriveckan,visarSvD:senkätbland14-16-åringar.
Flickornatartablettermothuvudvärkochmenssmärtor–menävenmotstress,sömnbrist
ochövervikt.[...]Motsvarandesiffraförkillarnaärdrygt9procent.[...]Överanvändning
medförriskförkroniskhuvudvärkochleverskador.[…]Receptfriavärktabletterharblivit
denvanligastemetodensomtonårsflickoranvändervidsjälvmordsförsök.179
”ÅrefterårtopparAlvedonochandravärktablettermedparacetamollistanöverde
läkemedelsomoftastorsakarförgiftning.[...]Sedanår2000harantaletförfrågningartill
Giftinformationscentralenomförgiftadebarnochungaunder20årökatfrån751till
1531[+104%].Denverkligasiffranärmedstörstasannolikhethögreeftersomfrågorna
främstspeglarbehovethosoerfarnaläkare.Deläkaresomstöttpåproblemettidigare
behöverintelikaoftabeområd.180
Kopplingtillfamiljepolitiken
”LenaLeissner,sömnexpertochöverläkarevidneuroklinikeniÖrebro,ärstarktkritisk[mot
denökadeutskrivningenavpsykofarmakaoch]trorattdethandlaromföräldrarsomtaren
genvägförattslippaengagerasiginågotsomärtyngre,[om]stressadefamiljersomvill
väl,menmedenöverfullvardag.[...]Barnsommedicineras[förADHD]fårsämrestödpå
annatsätt,tillexempelmedterapiochfamiljestöd,trotsattdettarekommenderas–även
vidmedicinering.[...]Förändringarivårtsättattlevaharendelibarnsökadepsykiska
besvär.[...]Vimåstefrågaossomviskahaettsamhälledär10procentavbarnenkvalarin
underdiagnosenADHDelleromdetocksåharattgöramedhurviorganiserarvårt
samhälle?181
”Ingetläkemedelärgodkäntförbehandlingavångeststörningaravbarnochungdomari
Sverige.[…]Kognitivbeteendeterapi(KBT)rekommenderassomförstahandsalternativ.[…]
BehandlingseffektenavKBTärsannoliktlikvärdigmedellerstörreänläkemedelochärinte
förenadmednågonriskförbiverkningar(inklusiveberoende).KBTansesocksågebarnet
179Ennart(”Tonårstjejer…”)2010.
180Ennart(”Forskare…”)2013.
181SundénJelmini2013.
©SusanneNymanFurugård
49
Familjepolitikensekonomi4.0
ochföräldrarnaellervårdnadshavarnanyakunskaper,vilketharvisatsigkunnabidratill
attförhindraåterfall[=föräldrarviktigaiförebyggandearbete].182
182Socialstyrelsen(Vård…)2013s57.
©SusanneNymanFurugård
50
Familjepolitikensekonomi4.0
Not13.Psykvårdavalltflerungakostarsamhället11miljarder
kronor
Omfattning:194999barnochungaiåldrarna0-24årfickvårdförpsykiska
problem
”11157barnochungaiåldrarna0-24årfick2013slutenpsykvård,varav10412i
åldrarna15-24år.183
Tyvärrsaknasfärskstatistikfrånöppenvården,varförjagfåranvändasiffrorfrån2012förattuppskatta
motsvarandeför2013:
”Andelenbarnochungasomharkontaktmeddenspecialiseradeöppenvårdenpågrundav
psykiskohälsafortsatteattökaunder2012ochuppgicktillcirka2200/100000invånare
blandflickor0-17år,3200/100000blandpojkar0-17år,5000/100000blandkvinnor1824åroch3600/100000blandmän18-24år.184
Beräknatpå2013årsfolkmängd185motsvarardetta20870flickor0-17år(2200/10000x948622),
32123pojkar0-17år(3200/10000x1003856),22135kvinnor18-24år(5000/10000x442708)
och16793män18-24år(3600/10000x466482).Sammanlagt91921ungaiåldrarna
0-24år.
”Fleräntreavfyrabesökidenpsykiatriskaöppenvårdenskerhosandraänläkare.Många
behandlingarrapporterasdärförintetillpatientregistret.Inombarn-och
ungdomspsykiatrin,BUP,skermångabesökhospsykolog,kuratorellerannanvårdpersonal
sominteärläkare,vilketgörinsatsernasvåraattföljaidag.186
Baseratpåovanståendeärdetrimligtattuppskattaattdetärminstlikamångaungasom”bara”träffaren
psykolog/sjuksköterskasomderapporteradeläkarbesöken.Dettainnebärattdettotalaantaletpatienteri
åldrarna0-24somsöktepsykiatrisköppenvårdår2013skulleuppgåtill183842(91921x2).
Sammanlagtfick194999barnochungaiåldrarna0-24åröppen-ellerslutenvårdförpsykiskaproblem
år2013(183842+11157).
Samhällskostnad:11327840448kronor
”Primärvårdens[=öppenvård]genomsnittskostnadförattbehandlaendepressionsepisod
uppgårtill51000kronor,varav2300utgörläkemedelskostnader.187
Eftersomjagredovisarläkemedelseparatundernot12,drarjagifråndemhärochvårdkostnadenblir
därmed48700kronor(51000-2300).Omräknattill2013årsvärdemedSCB:sprisomräknaresomtar
hänsyntillinflationen:53814kronor.
183Socialstyrelsen(”Diagnoser…”)2014.
184Socialstyrelsen(Tillståndet…)2014s83.
185SCB(”Folkmängd…”)2014.
186Socialstyrelsen(”Utvidgad…”)2014.
187Sobocki2006s5&49.
©SusanneNymanFurugård
51
Familjepolitikensekonomi4.0
”Medelkostnadenförenpatientipsykiatriskslutenvård:124264kronor.
188
Ovanståendemedelkostnadmotsvarar128580kronori2013årsvärdemedSCB:sprisomräknare.
Baseratpådessauppgifterblirdensammanlagdakostnadenförpsykiatriskbehandlingavungai
öppenvård9893273388kronor(183842x53814kr)samtislutenvård1434567060kronor
(11157x128580).Totalt:11327840448kronor.
Trend
”EnligtSocialstyrelsensstatistikhar
antaletpatienter[0-17år]inomBUP:s
öppenvårdskjutitihöjden.Mellan2005och
2010stegantalet[rapporterade]patienter
med61procent,från23181till37285.
Menmörkertaletärenormt[seberäkningav
dubbeltsåhögasiffrorunderOmfattning
ovan].189
Unga0-17åripsykiatrisk
öppenvård,BUP
(antalpatienter)
60000
52331
40000
20000
Ӂr2012hadeantaletrapporterade
patienter[0-17år]hosBUPökattill52331
[20611+31720,seOmfattningovan],vilket
motsvararenökningmed126procent
sedan2005.190
23181
0
År2005
År2012
Källa:Mossing2011,Socialstyrelsen
(Tillståndet…)2014.
”Under1991–2011harantaletungakvinnor(15-24år)somfåttpsykiatriskslutenvård
ökatmedcirka100procentochförungamänmedcirka50procent.Ökningenbland
männenbörjadesenareänblanddeungakvinnornaochharpågåttävenunderdesenaste
åren.Underdenna20-årsperiodharvårdplatsernainomdenpsykiatriskaslutenvården
minskatkraftigt,likasåinläggningarnaiallaandraåldersgrupper.191
DeexaktaantalenförovanståendeårkanfåsframmedhjälpavSocialstyrelsensstatistikdatabassom
uppgerattår2011fick752per100000ungamäniåldrarna15-24årpsykiatriskslutenvård.Detta
betyderatt1991årssiffravarcirka501per100000ungamän(752/1,5).Blandungakvinnorisamma
ålderfick919per100000psykiatriskslutenvårdår2011,vilketbetyderatt1991årssiffravarcirka460
per100000(919/2).192År2013blevsiffrorna755/100000mänoch952/100000kvinnor,vilket
innebärenökningmed107procentförkvinnoroch51procentförmänsedan1991.193
188SverigesKommunerochLandsting2010s23.
189Mossing2011.
190Socialstyrelsen(Tillståndet…)2014s83.
191Socialstyrelsen&Statensfolkhälsoinstitut2013s44.
192Socialstyrelsen(”Diagnoser…”)2014.
193Socialstyrelsen(”Diagnoser…”)2014.
©SusanneNymanFurugård
52
Familjepolitikensekonomi4.0
Ungakvinnor15-24åri
psykiatriskslutenvård
Ungamän15-24åri
psykiatriskslutenvård
(antal/100000invånare)
1000
(antal/100000invånare)
800
952
500
755
600
400
460
501
200
0
0
År1991
År2013
År1991
År2013
Källor:Socialstyrelsen&Statensfolkhälsoinstitut2013,Socialstyrelsen(”Diagnoser…”)2014.
”Alltflerungapersonervårdasinomdenpsykiatriskaöppenvården.Ökningenärstörst
blandungapojkarochmän.Iåldersgruppen18–24årvårdades260mänper10000
invånareinomdenpsykiatriskaöppenvårdenår2005.Motsvarandesiffraförår2010var
345[360år2012194=ökningmed38
procent].Enförklaringärattantaletunga
Unga0-19åri
mänochpojkarmedADHD-diagnosblivit
psykiatriskvård
fler.195
(vårdtillfällen/100000inv)
”Barnsochungdomarsvårdtillfällenför
psykiskasjukdomarochsyndromharökat
markantmellan1998och2007,medan
antaletvårdtillfällenfördeflestaandra
diagnosgrupperharminskat.För
åldersgruppen0-19århardenökatfrån254
vårdtillfällenper100000invånaretill383
per100000[=ökningmed51procent]
underdennatioårsperiod.196197
600
400
200
383
254
0
År1998
År2007
Källor:Socialstyrelsen(Hälso-...)2009,
Socialstyrelsen(”Diagnoser…”)2014.
Kopplingtillfamiljepolitiken
”IEuropaskerenöverutskrivningavläkemedelmotdepressionerochångesttillunga.Det
ärväldigtenkeltattskrivautettrecept.Mendetkanfinnasallvarligabiverkningar,ochvissa
medicinerharinteprövatslängepåbarn.Psykosocialainsatserkrävermertid,
engagemangochpengar.Mendetärattföredraimångafall.Dekanbådeändra
symptomenochpersonensmöjligheteratthanterasinaproblemiframtiden.[...]Mermåste
görasförattskapasocialaskyddsnät[vilketfamiljenärdennaturligaochgrundläggande
formenav198]därmanäruppmärksampåsjukdomsteckensomhumörsvängningar,
sömnproblemochsvårigheterattskötavardagligarutiner,sägerShaharSaxena,chefför
[världshälsoorganisationen]WHO:savdelningförmentalhälsa.199
194Socialstyrelsen(”Diagnoser…”)2014.
195Socialstyrelsen(”Psykisk…”)2012.
196Socialstyrelsen(Hälso-...)2009s256.
197Socialstyrelsen(”Diagnoser…”)2014.
198FN1948art16:3.
199vonHall2013.
©SusanneNymanFurugård
53
Familjepolitikensekonomi4.0
”Ieninternationellundersökning,sammanställdavWHOuppgerbarneniNederländerna,
SpanienochGreklandattdemårbäst.Ettområdedärsvenskabarnhamnadelångtnedpå
listan(plats15av21)handladeomrelationertillfamiljen.Frågornainnefattade
familjestruktur,gemensammamåltider,utrymmeförsamtalochkänslaavdelaktighet.Drygt
hälftenavdesvenskabarnensvaradejapåfråganomföräldrarnatillbringadetidmedatt
barapratameddemfleragångeriveckanjämförtmed70procentavholländskabarn.200
200Carling2009.
©SusanneNymanFurugård
54
Familjepolitikensekonomi4.0
Not14.Ökandedrogmissbrukblandungakostarsamhället754
miljonerkronor
Omfattning:4869ungaiåldrarna0-24årvårdadesfördrogmissbruk
”2013fick2464ungaiåldrarna0-24årslutenvårdföralkoholrelateradediagnoseroch
2405förnarkotikarelateradediagnoser.201
Sammanlagtvårdadesdärmed4869ungafördrogmissbruk(2464+2405).Menantaletmissbrukareär
sannoliktmycketstörreändesomhamnarislutenvård:
”År2011angav30procentavtjejernaoch39procentavkillarnaiåldrarna16–24årattde
hadeenriskabelalkoholkonsumtion.Sammaårangav2procentavtjejernaoch6procentav
killarnaigymnasietsårskurs2attdeanvändernarkotika.202
Dettamotsvarar166605kvinnoroch228101mäniåldrarna16-24år,totalt394706ungamed
riskabelalkoholkonsumtion(baseratpåattdetår2011fanns555351kvinnoroch584874mänidessa
åldrarenligtSCB203).Antalet17-åringarsomanvändenarkotikavartotalt6648,varav2927kvinnoroch
3721män(baseratpåattdetår2011fanns58532kvinnoroch62015mänidenåldernenligtSCB).
Tyvärruppgesdetingasiffrorförnarkotikaihelaåldersgruppen16-24år,varförjagintetarmed
riskgruppernaikostnadsberäkningen.
Samhällskostnad:754083906kronor
”Vårdkostnadenfören30-årigmanmedaktivttungtalkoholmissbrukliggermellan23000
kronoroch400000kronorochfören20-årigkvinnamedaktivtheroinmissbrukmellan
300000kronoroch2,6miljoner.204
Eftersomdessauppgiftergällervuxnamedtungtmissbrukharjagvaltatträknapådenlägstakostnaden.
Omvandlattill2013årsvärdemedhänsyntillinflationenenligtSCB,motsvarardet23799kronorför
alkoholvårdoch310419kronorförnarkotikavård.
Baseratpådettablirdensammanlagdakostnadenförvårdavungaföralkoholmissbruk70230849
kronor(2951x23799kr)ochförnarkotikamissbruk683853057kronor(2203x310419kr).
Totalt:754083906kronor.
201Socialstyrelsen(”Diagnoser…”)2013.
202Ungdomsstyrelsen(Ung…)2012s75.
203SCB(”Folkmängd”)2014.
204Larsson2010.
©SusanneNymanFurugård
55
Familjepolitikensekonomi4.0
Trend
”1998fick1891ungaiåldrarna0-24årslutenvårdföralkoholrelateradediagnoseroch
1351förnarkotikarelateradediagnoser.2013fick2464ungaiåldrarna0-24årslutenvård
föralkoholrelateradediagnoseroch2405förnarkotikarelateradediagnoser.[Detta
motsvararenökningunderperioden1998-2013med30procentföralkoholvårdoch78
procentförnarkotikavård.]205
Slutenvård0-24år
alkoholdiagnoser
Slutenvård0-24år
narkotikadiagnoser
(antalpatienter)
3000
3000
2464
2000
1000
(antalpatienter)
1891
2000
1000
0
2405
1351
0
År1998
År2013
År1998
År2013
Källa:Socialstyrelsen(”Diagnoser…”)2014.
Kopplingtillfamiljepolitiken
”Bristerianknytning,omsorgochtillsynutgörriskfaktorerförattungdomarskabörja
användadroger,medanviktigafriskfaktorerärattkännatillhörighetochanknytningsamt
atthaettgottfamiljeklimatochkärleksfullarelationer.[...]”Attungaanvänderdroger
kanvaraettsättattfånågotviktigtsagt.Detärenstorutmaningförföräldernattförsöka
fåenbättrerelationmedsinsonellerdottersombörjatmissbruka.Kommunikationär
viktigareärkontroll”,sägerfamiljeterapeutAnnikaHallénHembvidMiniMariaCentrum,en
socialpsykiatriskmottagningförungaupptill21år.206
”EnligtöverläkarenochpsykoterapeutenPaulaLiljebergpåalkoholmottagningenMaria
UngdomiStockholmärgrupptrycketstarktblandungdomar–ochdetgällerävennärdet
kommertillalkohol.Ideyngretonårenblirkompisarnamerförebilderänföräldrarna.Men
föräldrarärfortsattviktigaföratthjälpademståemotalkohol,exempelvisgenomatt
jobbamedbarnensförmågaattsättagränser.Debörocksålärakännagängensomdeingår
i[vilketkrävernärvaroochengagemang]ochhållakollnärdeärute[vilketförutsätter
attmanbyggtuppennäraochförtroendefullrelationmedsittbarnunder
uppväxten.].207
205Socialstyrelsen(”Diagnoser…”)2014.
206Leikin2010.
207Borneskans2014.
©SusanneNymanFurugård
56
Familjepolitikensekonomi4.0
Not15.Ökatutanförskapblandungakostarsamhället86miljarder
kronor
Omfattning:101740ungaiåldrarna19-24åriutanförskapvarav17529unga
med”förtidspension”
”17529ungaiåldrarna19-24århadefullaktivitetsersättningidecember2013.
Aktivitetsersättning[tidigarekallatförtidspension]gestillungaiåldrarna19-29årsom
troligenintekommerattkunnaarbetaheltidpåminstettårpågrundavensjukdom,skada
ellerfunktionsnedsättning.208
”12,8procentavenårskullhamnarutanförsamhället.
209
Eftersomdeflestaungdomargårigymnasietitreårbörjarjagräknapåutanförskapetefterdet,från19år
till24årsomärdennarapportsfokus.Dettamotsvarar101740ungaiåldrarna19-24år(12,8%av
folkmängden794844idenåldersgruppenår2013,enligtSCB:sbefolkningsstatistik210).Dennagrupp
inkluderarintebaraungaiaktivitetsersättning,utanocksådesomstårutanförsamhälletavandra
orsakersåsomarbetslöshet,brottslighet,etc.
Samhällskostnad:85908442080kronorvarav14801347368kronorför
”förtidspensionerade”unga
”523863kronorvardengenomsnittligasamhällskostnaden2009förettårsutanförskap
förenungmänniskasomärlångtidsarbetslös,långtidssjukskriven,drogberoendeeller
psykisktsjuk.11288645kronorförettheltarbetsliv.Häriingårkostnaderför
arbetsförmedlingen,försäkringskassan,kommunen,landstingetochrättsväsendet.Lägger
mantillproduktionsbortfall,inklusiveuteblivnaskatteintäkterochbidragtill
socialförsäkringssystemen,blirdetytterligare281880kronorförettårsutanförskapoch
6074187kronorförettheltarbetsliv.Totaltkostade2009ettårsutanförskapsamhället
805743kronorperperson[motsvarar844392kronorår2013enligtSCB:sprisomräknare]
ochettheltarbetsliv17362832kronor.211212
Sammanlagtblirårskostnadenförutanförskapblandungaiåldrarna19-24år:85908442080kronor
(101740x844392),varavkostnadenför”förtidspensionerade”,dvsungamedaktivitetsersättning,
uppgicktill14801347368kronor(17529x844392).
208Försäkringskassan(”Aktivitetsersättning…”)2014.
209SkandiaIdéerförLivet2014.
210SCB(”Folkmängd”)2014.
211Nilsson&Wadeskog2009.
212Nilsson&Wadeskog2010.
©SusanneNymanFurugård
57
Familjepolitikensekonomi4.0
Trend
”Underdetsenasteåret(2012-2013)har
förtidspensioneringenavungaiåldrarna
19-24årökatmed4,1procent,från16831
ungamedfullaktivitetsersättningår2012
till17529år2013.213
”Mellan1995och2005merän
fördubbladesantaletungamed
aktivitetsersättningiåldrarna19-23år–
från5158till12045.214[2013varsiffran
14760,vilketmotsvararenökningmed186
procentsedan1995.215]
Unga19-23årmed
aktivitetsersättning
(antal)
20000
15000
5000
5158
0
År1995
”Samtidigt[1995-2005]fyrdubblades
14760
10000
År2013
Källor:Parlamentariskasocialförsäkringsutredningen2013,Försäkringskassan2014.
antaletsvårasjälvmordsförsökbland
dessa19-23åringarsomfick
aktivitetsersättning-från114till459.Antaletsjälvmordökadefrån10till45idennagrupp
[=ökningmed350%].Ökningenharihuvudsakskettföraktivitetsersättningipsykiska
diagnoser.[...]Ungamedaktivitetsersättningärextrautsatta.[...]Överriskenkandelvis
förklarasavattdettaärengruppsomistorutsträckningäventidigarehaftallvarligpsykisk
ohälsa.[...]Psykiskasjukdomardebuteraroftaibarndomen,tonårenellertidigvuxenålder.
[...]Blandungautanaktivitetsstödfördubbladesnästanantaletsjälvmordsförsökunder
sammatid,från2449till4449,medanantaletsjälvmordökademednära30procentfrån
314till404.[…]Självkänslaochsjälvtillitärnästanalltidreduceradviddepressioner.[...]
Självmordochsjälvmordsförsökärenmarkörförallvarligpsykiskohälsa.216217
”1990förtidspensionerades1500unga[under30år],4500år2006och6700år2010
[vilketmotsvararenökningmed347procentsedan1990].218
Kopplingtillfamiljepolitiken
”Tidigaförebyggandeinsatseräravgörandeförattbarnsomriskeraratthamnai
utanförskapinteskagöradet.Dessutomärkostnadenförförebyggandeåtgärderbetydligt
lägreänutanförskapetsslutgiltigapris.219
”Förvarjeungmänniskasomionödantvingasiniettutanförskaplederdettill
samhällskostnadersompåårsbasisuppgårtillmellan350000kroch1600000kriformav
ökadvälfärdskonsumtion.Tilldettakommervärdetavårligaproduktionsförlusterpå
ytterligareca300000krperperson.[...]Manbetraktarperiod0–20årsomett
sammanhängandepolitikområdeoavsettvilkenmyndighetsstruktursomberörs.Vidareså
sermandetgodaföräldraskapetsomnyckelntillattstödjabarnochunga.[...]
213Försäkringskassan(”Aktivitetsersättning…”)2014.
214Parlamentariskasocialförsäkringsutredningen2013.
215Försäkringskassan2014.
216Parlamentariskasocialförsäkringsutredningen2013.
217SverigesRadio2013.
218Mellgren(”Förtidspension…”)2011.
219SkandiaIdéerförLivet2014.
©SusanneNymanFurugård
58
Familjepolitikensekonomi4.0
Godaföräldrarskaparförutsättningarförtryggabarn.Sålundahandlardetomatt
stödjaföräldraskapet.Ochslutligenärmålgruppenfördenprimärainsatsenintedeutsatta
barnen,riskzonsbarnenellerdeskörabarnenutanallabarn.[...]Föräldrarnasrollsessom
avgörandeidetförebyggandearbetet.220
”Enomtvistadfrågainomarbetslöshetsforskningengällerorsakssambandetsriktning:blir
manarbetslösförattmanhardåligpsykiskhälsa(selektion)ellerfårmandåligpsykisk
hälsaförattmanärarbetslös(orsak)?Detärrimligtatttroattbådahypotesernaärgiltiga
ochbådahypotesernaharocksåfåttempirisktstöd.221
Avsistnämndacitatärdetocksårimligtattdraslutsatsenattentryggungmänniskaharbättre
förutsättningaratttacklasvårigheternaatttasiginpåarbetsmarknadenänenotrygg.
220Nilsson&Wadeskog2008.
221Ungdomsstyrelsen2013.
©SusanneNymanFurugård
59
Familjepolitikensekonomi4.0
Not16.Ökandesjälvmordochsjälvmordsförsökblandungakankosta
samhället20miljarderkronor
Omfattning:182ungaiåldrarna0-24årbegicksjälvmordoch4457gjorde
självmordsförsöksamt445700planeradeatttasinaliv
”176ungaiåldrarna15-24årbegicksjälvmordår2013,varav123mänoch53kvinnor.
222
”6ungaiåldrarna0-14årbegicksjälvmordår2013,varav3pojkaroch3flickor.
223
Totaltbegicks182(176+6)självmordblandungaiåldrarna0-24år.Försjälvmordsförsökfinnsintelika
exaktasiffror:
”Detfinnsingenheltäckandestatistiköversjälvmordsförsöken,eftersomdessaimångafall
aldrigkommertillnågonmyndighetsellervårdgivareskännedom.Denstatistiksomfinns
inkluderardefallsomvårdatsipsykiatriskellersomatiskslutenvård.224
”2674ungaiåldrarna0-24årfickslutenvårdförsjälvmordsförsök2013.Avdessavar242
yngreän15åroch2432iåldrarna15-24år;1834varflickoroch840pojkar.225
”Mörkertaletärstort.Nästanhälftenavdemsomförsökttalivetavsigkommerintetill
sjukhus,enligtNASP,Nationelltcentrumförsuicidforskningochpreventionavpsykisk
ohälsa,vidKarolinskaInstitutet.226
Förattberäknaävenmörkertaletuppskattarjagförsiktigtattde”nästanhälften”orapporterade
självmordsförsökeniovanståendecitatuppgårtill40procent.Detbetyderattantaletrapporterade
självmordsförsök(2899)utgör60procent.Dettotalaantaletfall,inklusiveorapporterade,blir4457
(2674/0,6).
”Grovtsettkanmanantaattdetförvarjepersonsomöverlevtettsjälvmordsförsökfinns
hundrapersonersomplanerarettsjälvmordsförsök.227
Alltsåfannsdetår2013ytterligarecirka445700(4457x100)ungasommåddesådåligtattde
planeradeatttasinaliv.
”Eftersomsjälvmordsförsökärdenstarkasteriskfaktornförframtidasjälvmord,så
kansjälvmordenkommaattökaframöveromviintelyckasfånersjälvmordsförsöken.[…]Av
demsomvårdatspåsjukhusförsjälvmordsförsökdör10-15procentsenareisjälvmord.De
flestainomettårefterförstaförsöket.Självmordsriskenkankvarståifleradecennierefter
självmordsförsöket,enligtDanutaWasserman,professoripsykiatriochsuicidologiochchef
förNASP.228
222Socialstyrelsen(”Dödsorsaker”)2014.
223Socialstyrelsen(”Dödsorsaker”)2014.
224Självmordsupplysningen2014.
225Jiang2014.
226Mårtensson2014.
227Självmordsupplysningen2014.
228Mårtensson2014.
©SusanneNymanFurugård
60
Familjepolitikensekonomi4.0
Dettabetyderattavde4457ungasomgjordesjälvmordsförsökår2013kommer446-669(10-15%av
4457)attdösenareisjälvmord.
Samhällskostnad:20112222959kronor
”Ettsjälvmordkostarsamhället18680000kronor[i2001årsprisnivå],ett
självmordsförsökkostar3075000kronor[vilketmotsvarar21964080
kronor/självmordoch3615607kronor/självmordsförsökomräknattill2013årsvärde
medSCB:sprisomräknaresomtarhänsyntillinflationen].Övervägandedelen[84procent]av
totalkostnadenbeståravproduktionsförlusterpågrundavattdetärmångapersoneri
yrkesverksamåldersomdrabbas.Avdedirektakostnadernaärdetdemedicinska
kostnadernasomdominerar.Däremotingårintehumanvärdetsomärenstor
kostnadskomponentsomböringåvidutvärderingaravskadeförebyggandeåtgärder.229
Dettagerentotalkostnadförsjälvmordblandungaiåldrarna0-24årpå3997462560kronor(182x
21964080kr)ochförsjälvmordsförsök16114760399kronor(4457x3615607kr).Sammanlagt
kostardetsamhället20112222959kronor.Härräknarjagintemedde445700ungasomplanerade
atttasinalivdådessasannoliktfinnsmedblandandrakostnaderförpsykiskohälsa.Gruppenutgördock
enbetydanderiskförattsamhälletskostnaderförsjälvmord/självmordsförsökkanstigaytterligarei
framtiden.
Trend
”Sedan1980harsjälvmordstalet
sjunkitförsamtligaåldersgrupperutom
ungaiåldern15-24år,därdetsnararehar
skettenlitenökningdetsenaste
decenniet.230
”Underdetsenasteåret(2012-2013)har
antaletsjälvmordblandungaökatmed
21,1procentiåldrarna15-24år,från
11,87självmordper100000invånaretill
14,38per100000.Sedan1997harantalet
ökatmed32,5procentfrån10,85per100
000.231
Självmord15-24år
(antal/100000invånare)
20
15
10
14,38
10,85
5
0
År1997
År2013
Källa:Socialstyrelsen(”Dödsorsaker”)2014.
Detäranmärkningsvärtattovanståendeökningdet
senasteåretinteallslyftsframavSocialstyrelseni
varesigrapportenDödsorsaker2013ellerpressmeddelandetsompubliceradessamtidigt232.Inteheller
angavdeattdetabsolutaantaletdödaisjälvmordiåldrarna15-24årocksåökatmarkant,från147unga
år2012till176ungaår2013(seOmfattningovan).
”ISverigeharsjälvmordenökatmestblandunga.IandraEU-länderfinnsteckenpå
sjunkandesjälvmordstalblandtonåringar,15-19år.Ytterstfåländervisarentendenssom
229Räddningsverket2004.
230Självmordsupplysningen2014.
231Socialstyrelsen(”Dödsorsaker”)2014.
232Socialstyrelsen(”Ny…”)2014.
©SusanneNymanFurugård
61
Familjepolitikensekonomi4.0
liknardeniSverige.BlandflickorärdetendastFinlandsomvisarenmotsvarande
utveckling,ochblandpojkaravvikerSverigefrånövrigaländer.233234
”Ytterstoroväckandeärdockdenökningavbådesäkraochosäkrasjälvmordiåldrarna
15–24år.Närmanstuderardensenastetioårsperioden[1993-2002]observerasförunga
mäniåldersgruppen15–24årenökningavsäkrasjälvmordmed27procentochen
ökningavosäkrasjälvmordmed77procent.Motsvarandetalförkvinnorvisarattantalet
säkrasjälvmordminskatmed20procentiåldersgruppen15–24år,mensamtidigtharen
kraftigökningavosäkrasjälvmord–med111procent–observerats.235
”Självmordärdenvanligastedödsorsakenförungamellan15och24år,visar
Socialstyrelsensstatistiköverdödsfall.236
”Vartfjärdedödsfalliåldersgruppen15-19årärorsakatavsjälvmordochi
åldersgruppen20-24årärvarttredjedödsfallorsakatavsjälvmord.Självmordär
vanligareblandkillaränblandtjejer.237
”MinstvarttredjesjälvmordblandpatienteranmälsaldrigtillSocialstyrelsen,trotsatt
sjukvårdenharenskyldighetattanmälasjälvmordianknytningtillvården.DetvisarEkots
granskning.238
”Andelenungdomarsomgörsjälvmordsförsökökarkraftigt.Blandkvinnorharökningen
skettsedanbörjanav1990-taletochblandmänsedanslutetav1990-talet.[…]År2007
gjorde368per100000ungakvinnoriåldrarna16-24årsjälvmordsförsök;år1990vardet
cirka200per100000[vilketmotsvararenökningmed84procent].Blandungamäni
sammaåldrargjorde165per100000invånaresjälvmordsförsökår2007,attjämföramed
cirka120per100000år1990[vilketmotsvararenökningmed38procent].239
Självmordsförsök
ungakvinnor16-24år
Självmordsförsök
ungamän16-24år
(antal/100000invånare)
(antal/100000invånare)
400
200
368
300
200
100
150
100
200
165
120
50
0
0
År1990
År2007
År1990
År2007
Källa:Socialstyrelsen(Folkhälsorapport…)2009.
233KarolinskaInstitutetsfolkhälsoakademi2010s11.
234Självmordsupplysningen2014.
235Wasserman2004.
236Franchell2013.
237Ungdomsstyrelsen2012s87.
238Bodin&Velasco2007.
239Socialstyrelsen(Folkhälsorapport…)2009s69&106.
©SusanneNymanFurugård
62
Familjepolitikensekonomi4.0
”Dethändernågotmedungdomarnaibörjanpå90-talet.Denmerepidemiskautvecklingen
förflickornainträffarsedanruntmillennieskiftetnärkurvornabörjarpekaraktuppåt.19962006fördubblasantaletsjälvmordblandflickor.Pojkarnaharenutvecklingmed
uppåtgåendetrendfrån1998ochframåt.[…]Sedanbörjanpå90-taletharantalet
självmordsförsökblandflickorökatmed100procent.Pojkarnasökningstaktärlägremen
ävenhärökardettydligtmedbörjanimittenpå1990-talet.240
”Under2000-taletharsjälvmordsförsökblandungamellan15och24årökatmed40
procent.Förallaandraåldersgrupperhardetminskat.241
”Självmordsförsökenblandungakvinnorharnästanfördubblatspå20år.Och
självmordsförsökstalenfortsätterattökahosunga,tillskillnadfrånallaandra
åldersgrupper.242
Kopplingtillfamiljepolitiken
”Närhetochomsorgirelationenmellanföräldrarochungdomarminskarriskenföratt
självmordstankarledertillsjälvmordsförsök,visarenstudiefrånUniversityofBritish
Columbia.243
”Upplevelsenavensamhetibarndomenärtydligtrelaterattillenförhöjdriskför
självmordsbeteendesenareilivetvisarennyavhandlingfrånStockholmsuniversitet.[…]För
depojkari12-13årsåldersomupplevdesigensammavarsjälvmordsriskencirkatregånger
högrejämförtmeddesomuppgavattdefördetmestaumgicksmedandrabarnellervuxna.
[…]Desomjämfördesigoftamedandra[=bristandesjälvkänsla]hadeenhögreriskatt
antingenbegåensjälvmordshandlingellerenutåtriktadvåldshandlingsenareilivetjämfört
meddesomjämfördesigsjälvamedandraienlägreutsträckning[=godsjälvkänsla,vilket
godanknytningläggergrundentill,seForskningpåsidan68].Ävenförflickorutgjorde
ensamhetochfrekventsocialjämförelseunderbarndomenriskfaktorerför
självmordshandlingarsenareilivet.244
”Depsykosocialaförklaringsmodellersomförtsframomvarförsjälvmordökarblandunga
handlaromfenomenrelateradetillsnabbaförändringarisamhälletpågrundav
globalisering,arbetsmarknadsförhållandenetc.Mantrorattförlustavtraditionell
familjestrukturochtraditionellaetiskavärderingarsamtbristpånyanormeroch
socialtsammanhangbidrartillupplevelseravtomrumochenkänslaavvillrådighetoch
hopplöshet.245
”GreklandharavtraditionhaftfåsjälvmordjämförtmedrestenavEuropa.Detäta
familjebandenharenligtstatistikfrånVärldshälsoorganisationenWHOhjälpttillatthålla
neresiffrornakring3,5fallper100000invånare,långtunderdensvenska
självmordsfrekvensenpådrygt23fallper100000invånareår2006.2462008hadeGrekland
lägstsiffrorblandallaOECD-länderförsjälvmordblandtonåringariåldrarna15-19år,1fall
240SörlieEkström2012.
241Mellgren(”Ungas…”)2011.
242Tamm&Molin2011.
243Safferetal.2015.
244Rojas2014.
245Wasserman2004.
246Lundin2011.
©SusanneNymanFurugård
63
Familjepolitikensekonomi4.0
per100000invånare,medanSverigehade8,1fallper100000invånare.247WHOnoterar
liknandesiffrorför15-24-åringar:Grekland1,2självmordper100000invånareår2008;
Sverige8,9år2007.248Denlågasjälvmordsfrekvensenblandgrekiskatonåringarberorpå
starkafamiljebandochsocialanätverk,vilketmanfunnitvaraenviktigfaktorförlåg
självmordsbenägenhet.249
”Detärsåviktigtattprataochtadelavsinaungdomarsvardag.Dåkanvigedem
verktygattanalyseradeninformationdehittar[omsjälvmordstankarpåinternet].Attvåga
frågahurvåraungdomarmårkanfaktiskträddaliv.Självmordsnärafårenminskad
förmågaattkläiordvaddekänner.Därförmåstemanvarapåstridig,menarMargitFerm,
varssonbegicksjälvmord.250
247OECD(Teenage…)2013flik4.
248KarolinskaInstitutetsfolkhälsoakademi2010s7.
249Kavalidou2013.
250Iverus2006.
©SusanneNymanFurugård
64
Familjepolitikensekonomi4.0
Not17.Familjepolitiksrelateradschablonkostnadförpsykiskohälsa
Detfinnssannoliktmångafaktorersombidrartilldenökandepsykiskaohälsanblandbarnochungdomar,
menbristandeanknytningtillföräldrarärenmycketviktigfaktor.Närvarandeengageradeföräldrarutgör
naturligtvisingengarantimotpsykiskohälsa,mendegörattdetbliravsevärtlättareattupptäcka
problemtidigareochlindradem.
Andrafaktorerärökadstressochpresspåunga,mångavalmöjligheterochförväntningarpådem,ett
starkaretryckännågonsintidigarefrånkommersiellakrafterpåhurdeskaseutochvarasamtständig
uppkopplingdärmankanjämförasigmedandra.Därförtordeföräldrarnasstödvaraviktigareän
någonsinförattdeskakunnalärasighanteradetta.
Föräldrarnasbetydelsebekräftasocksåideflestaofficiellarapporterjagtittatpå,seunderrubriken
Kopplingtillfamiljepolitikeninoterna5-16omolikasymptompåpsykiskohälsablandunga.Dockofta
inlindatochnedtonatförattintestötasigmedfamiljepolitiken.Därförsaknasdenuppenbaraslutsatsen:
omfamiljepolitikengavföräldrarstörreutrymmeattvaramedsinabarnskulledettamedallsannolikhet
kunnabidratillminskadpsykiskohälsaochdärmedminskasamhälletskostnaderfördetta.Fråganärhur
mycket:10procent?25procent?50procent?Jaggörideninledanderesultaträkningenenförsiktig
skattningpå10procentochkankonstateraattredandettaskullekunnainnebäraenenormbesparing:
drygt20miljarderkronor.25procentskullemotsvaradrygt50miljarder,50procentdrygt100miljarder.
Förattintetalaomdenmänskligavinsten...
Menett10-procentigtsambandärsannoliktalldelesförlågträknat.Densistnämndauppskattningenpå
50procentframstårsommestrealistiskmedtankepåattminst44procentavungdomarnaiåldrarna1524århardåligsjälvkänsla(sesidan66).Dettaäralltsåännuflerände38procentsomredanvid15
månadersålderuppvisadebristandeanknytning(grundläggandeförsjälvkänsla,sesidan63)och
signalerarattdethäntnågotytterligarenegativtefterdenåldernförmångabarn.Denstörstaoch
gemensammahändelsenärattdeflestafåttkraftigtminskadtidmedföräldrarna.Därmedkanmanmed
storsäkerhetsägaattåtminstonehälftenavallabarnhadebehövtfåmertidmedsinaföräldrar
underuppväxten.
Ettannatfaktumsomtalarför50-procentsnivånäratt34-57procentavallabarnärhögkänsligaoch/eller
introvertabarn(sesidan70)ochharettstörrebehovavlugnochroochattfåvaraförsigsjälvasnarare
änistorabarngrupper.Etttredjefaktumärattenradsymptompåpsykiskohälsablandungahar
fördubblatsdesenaste15-20årenochattdenenskiltstörstaförändringenidessabarnsuppväxtvillkorär
denminskadetidenmedföräldrarna.Ommankorrigeradedennaförändringochgavdemmertidmed
föräldrarna,bordemankunnafånerdenpsykiskaohälsantilldennivådenlågpåinnanförändringen.
Dettainnebärenhalvering,alltså50procent.
©SusanneNymanFurugård
65
Familjepolitikensekonomi4.0
Forskning
Enmängdnyforskningdesenastedecenniernagårstickistävmedfamiljepolitikensförlegadesynpå
barnsbehov.Anknytningsforskningenärdenmestkändaochvisarpådetgemensammabehovethosalla
barnavenobrutenanknytningsprocesstillsdeärminsttreårförattminskariskernaförpsykisk
ohälsaihögreåldrar.Närakopplattilldettaärforskningomhjärnansutveckling,mentalisering,
självkänslaochomsorg.
Sedanharävenindividuellabehovuppmärksammatsiforskningomblandannatmedfödda
personlighetsdragsomhögkänslighetochintroversion.Cirka30-60procentavallabarnärintroverta
och/ellerhögkänsliga,vilketinnebärattdeharettstörrebehovavlugnochroochattfåvaraförsigsjälva
snarareänistorabarngrupper–ochdetbehovetkvarstårunderhelauppväxten.
Mångaavrönentillerkännsvissbetydelseävenideotaligarapporternaompsykiskohälsasomutgör
underlagfördennarapportsresultaträkning,mentyvärroftainlindatochpolitisktkorrekt.Därför
presenterasforskningsrönenhärikorthetförattgeentydligarebildavderasbetydelseiförhållandetill
familjepolitiken.Sammanfattningsvisvisarforskningenattbarnharmycketstörrebehovavtidmed
sinaföräldraränvadfamiljepolitikengerutrymmeför.
Anknytningsforskningen
”År2007uppgavBarnombudsmannenisinårsrapporttillregeringenattdrygten
tredjedelavdesvenskaspädbarneninteharlyckatsknytaantillsinvårdarepåett
tryggtsätt.251Uppgifternabaseradespåenmindreuppmärksammadrapportfrån1998som
visadeatt38procentavbarnenhadenågonformavotrygganknytningtillsinmamma
vid15månadersålder.252253254Sedandessharintenågraytterligaresvenskastudier
publicerats.255
Någonuppföljningharintehellerskettframtilldagsdatoår2014,vilketärytterstmärkligtmedtankepå
attdehögasiffrornaförotrygganknytningärfrån1998.Rimligenbordedetansvaretåliggamyndigheter
somSocialstyrelsenochFolkhälsomyndigheten(framtill2013Folkhälsoinstitutet).Detärdockinte
osannoliktattsiffrornakanvaraännuhögreidageftersomdenpsykiskaohälsanökatblandbarnoch
unga.Ochförmodligenskullesiffrornastigaytterligareommanundersöktebarnsomäräldreän15
månader,eftersomanknytningsteorinbetecknartidenframtilltre-fyraårsåldersommycketkänslig,se
nedan.
”AnknytningsteorinharsittursprungiJohnBowlbysarbetenfrån1950-taletochframåt.
Enligtanknytningsteorinärdenyföddabarnen,"genetisktförprogrammerade"tillatt
knytaantillsinaföräldrar.[...]Videttårsålderharanknytningutvecklatstillsträvanatt
upprätthållafysiskkontaktmeddeprimäraanknytningspersonerna.256
”Enkärleksfullomsorgochentrygganknytningvidlivetsbörjanbidrartillbarnets
överlevnadmenocksåtillattbarnetssjälvsystemutvecklas.[...]Utifråndettidiga
anknytningsmönstretharforskarekunnatsemönsteriindividenssenareanpassningilivet.
Enindividsotryggaanknytningsmönsterharennegativinverkanpåliveteftersomindividen
bärpåmindrevälfungerandeinrearbetsmodelleravhurrelationerfungerar.Individermed
251Barnombudsmannen2007s79.
252Kågesson2005.
253Stockholmslänslandsting(Barnrapporten)1998.
254Folkhälsoinstitutet(”Spädbarns…”)2010.
255Folkhälsoinstitutet(”Spädbarns…”)2010.
256Wikipedia(”Anknytningsteori”)2014.
©SusanneNymanFurugård
66
Familjepolitikensekonomi4.0
trygganknytningharenbättrebasisinarelationertillandraochkantryggtutforskasin
omvärld.257
”JohnBowlbybeskrevutvecklandetavdentidigaanknytningenifyrafaser.Fas1-3pågår
tillsbarnetärcirkatreår.Underdennaperiodharbarnetettstarktbehovavatthasin
förälderinärhetenhelatiden,somenbasförutforskandeochensäkerhamnattkomma
tillbakatill.Dettabehovminskarnågotifas4(4-6år),dåärbarnetintelängreiständigt
behovavatthaanknytningsobjektetinärheten.[...]Detviktigaäralltsånuintepersonens
fysiskanärvaroutanattdenupplevssomtillgängligvidbehov.258
”Menanknytningenärviktigävenundermellanbarndomstiden(6-12år).Ettnyckelordför
dennaperiodärtillgänglighet-attfinnastillhands.Jusäkrarebarnärpåattderas
föräldrar(anknytningspersoner)finnstillgängligaom/närdebehövs,destolugnareoch
tryggarekännerdesig,destofriareärdeattutforskavärlden.Förattkunnavaratillgänglig
-finnastillhands-krävsdetattföräldernhartillräckligtmedtidävenförsinaliteäldre
barn.Dåkandeskapaöaravsamvaroivilkabarnochförälderkanberättaviktigasakerför
varandra.Förattskapadettautrymmebehövstillgänglighetennärbarnetärredoeller
behöverdet,intenödvändigtvisnärdenvuxneplaneratellerhartid.259
Sannoliktfortsätteranknytningenattvaraviktigävenitonårenochtidigvuxenålder,eftersomden
utgörgrundenförenannanviktigfaktorförpsykiskhälsa,självkänsla,somprövashårtidessaåldrar.
”Frånåttaårochuppåtbörjarsjälvkänslansjunkahosbarnitaktmedattdefäster
alltmerviktvidkamratersvärderingarochsamhälletsnormer,itonårensjunkerden
kraftigareförflickoränförpojkar.260
”Relationenföräldrar-barnharenavgörandebetydelseförbarnetsfysiska,
emotionella,intellektuellaochsocialautveckling.[…]Barnmedotrygganknytninghari
störreomfattningbeteendeproblem,svårigheterattsamspelamedandrabarn,sämre
problemlösningsförmågaochdåligsjälvkänsla.261
Hjärnforskningen
”90procentavdetvivetomhjärnansfunktionharvilärtossdesenaste15åren.
262 ”ForskarevidNationalInstituteofMentalHealth(NIMH)iBethesdautanförWashington
D.C.harundersökthurdennormalatonårshjärnanutvecklas.Detvisarsigatthjärnan
mognarlångsamtochattdetärpannlobernasomsistblirfärdiga,[först]i20-årsåldern.
Dettaliggerbakomattungaoftaharsvårareänvuxnaattsållablandintryckochattplanera
framåt,ochävenattdeiblandtaroproportionerligtstorariskermedvuxnamåttmätt.[...]
Ikombinationmedettöveraktivtbelöningscentrumhardeocksålättareattfastnaför
snabbabelöningar,snarareänsådantsomkangenjutningpålängresikt.263
257Stenholm&Wass2012s13.
258Bertolani2007s6&7.
259Föräldrastöd2013.
260Stenholm&Wass2012s16-17.
261Killén2009s43&61.
262Hjärnfonden2012.
263Fredholm2007.
©SusanneNymanFurugård
67
Familjepolitikensekonomi4.0
”Pannlobenutvecklasförhållandevissent,omkring24årsålder.Dettabidrartillattunga
harlägreimpulskontrollochlägreempatiänäldre,generelltsett.Iochmedattdenunges
hjärnainteärfulltutvecklad,hardenungeocksåettlägrekonsekvensmedvetandeän
denäldre.Medenhaltandebil-analogikandenrubbadebalansenitonårshjärnanuttryckas
somattenstark,högpotentmotorskasamspelamedriskabeltsvagabromsaroch
styrsystem.264265
”Genomattförstådeförändringarsomskerihjärnanviddenhäråldern,fårmanen
möjlighetattingripatidigtipsykiskohälsasombörjarsynasdå.Forskningsrönom
hjärnankanävenhjälpavuxnaattförståviktenavattskapaenmiljödärtonåringarkan
utforskaochexperimenteramendärmansamtidigthjälperdemattundvikabeteendensom
kanvaraskadligafördemsjälvaochandra.266
Ensådantryggmiljöharnärvarandeochengageradeföräldrarbästförutsättningarattskapa,eftersomde
kännersinatonåringarpåettsättsomingenannangör.
”JayGiedd,psykiaterochchefförhjärnavbildningenvidChildPsychiatryBranchvid
NationalInstituteforMentalHealth,omhurföräldrarkandranyttaavforskningsrönen:
"Vårahjärnorärbättrepåattläragenomexempelochgenomatthärma.Därförkanvisom
föräldraroftapåverkabättregenomsmåenklasakersomhurvibehandlarvårpartner,hur
vibehandlarfrämlingar,hurvihanterarstressochtidshanteringavvårtdagligaliv.Sådet
behöverintealltidhandlaomattsittanedochhastorasamtal.Detärdesmåsakernavarje
dagsomskaparförebilder.Ochjagtrorattdetärviktigtförossföräldrarattinseattviär
alltiditjänst.Ochattdetärnärviärmedungdomarnasomderashjärnalärsighur
manblirvuxen,hurmantarnästasteg."267
”StudieravhjärnforskarenDrHowardGardnervidHarvardUniversitymflpåminner
vårdnadshavareomvilkenviktigrollvuxnahariatthjälpabarnenatt"användasina
föränderligahjärnorklokt"förattfattabrabeslutochanvändalämpligtomdöme.Barn
kanintegöradethärkonsekventpåegenhandförrändeäromkring25årgamla,såde
behöverhjälpsammavuxnasomkanvägledademtillhurmanfattarbrabeslutochundviker
riskablabeteenden.268
Mentaliseringsforskningen
”Mentaliseringinnebärförståelsenavsittegetochandrasinreliv.[Den]utvecklasisamspel
medandramänniskor[ochär]precissomspråkutvecklingberoendeavvisskritiskstimuliför
attkunnautvecklas.Kritiskstimuligällandementaliseringsutvecklingverkarvaratill
exempelexponeringförsamtalsomrefererartillmentalatillstånd.Vidkonsekventbrist
påsådanstimulansharförseningimentaliseringsutvecklingenhosbarnkunnatobserveras.
[...]Studierharvisatpåkopplingarmellanrelationelltsamspelmellanbarnochprimära
anknytningsobjektitidigaårochmöjlighetattanvändamentaliseringsförmågan
ändamålsenligtocheffektivtivuxenålder.269
”Engrundförutsättningförsamtalärtid.Tyvärrharviprofessionaliseratstödettillbarni
sådangradattviintelängreförstårhurviktigavivuxnaärfördebarnochungdomar
264Pålshammar2010.
265Braw2011.
266NationalInstituteofMentalHealth2011s8.
267NationalPublicRadio2011.
268Biggs2009.
269Söderdahl&Winbladh2010s7&10.
©SusanneNymanFurugård
68
Familjepolitikensekonomi4.0
somviharnäraoss,menarPetterIwarsson,socialpedagogochförfattaretillboken"Samtal
medbarnochungdomar",sombyggerpåhanserfarenheterfrånBRIS(BarnensRätti
Samhället).[...]Genomattsamtalamedbarnomdetsomärsvårt,kanvivuxnahjälpadem
attnyanseraochvidgaperspektivetsåatttillvaronblirmerbegriplig,hanterbaroch
meningsfull.Dåökarmöjlighetenatttasigigenomsvåraperioderilivetochattkommaut
hyfsathelpåandrasidan.270
”EnligtSCB:stidsstudie2010/2011ägnadesammanboendemammortillbarniåldrarna
7-17årigenomsnitt5minuter/dagåtsamtalmedbarnenutanannansamtidigaktivitet
[vilketoftastärenförutsättningförförtroligasamtal]medanpappornaavsatte
3minuter/dag.Blandsammanboendesmåbarnsföräldrarmedbarniiåldrarna0-6år
ägnademammor6minuter/dagåtsådanasamtalmedanpappornaavsatte
2minuter/dag.[Snittetförförskoleföräldrarärsannoliktännulägreeftersomstatistiken
inkluderarföräldralediga.]271
”Gällandetrygganknytningharforskningvisatattdentycksvaraenförutsättningför
såvälgodmentaliseringsförmågasomhöggradavsjälvkänsla.272
”Mentaliseringsförmågantillmätsidagenständigtväxandebetydelse,påalltflerområden
inompsykologin.Inteminstgällerdetdenkliniskapsykologin,detvillsägaförståelsenoch
behandlingenavpsykisksjukdom.[...]Istortsettallapsykiskasvårigheteroch
psykiatriskadiagnoserkanförståssomuttryckförattmentaliseringsförmåganbrister
påolikasätt.[...]Detärideförstaanknytningsrelationernasomindividensförmågaatt
mentaliseragrundläggsochutvecklas.Ochdetärocksåhär,ianknytningsrelationen,som
utvecklingenlättkangåfel,eftersomförmågantillmentaliseringärsårbarochstarkt
beroendeavtrygghetochomsorgförattutvecklasväl.273
”Mentaliseringsteorinutgårfrånantagandetattbarnetfödsmedenförväntanomattbli
settochförstått.Upplevelsenavattvaraettenhetligtsjälvutvecklasinteautomatisktitakt
medbarnetsökadekognitivamognad.Detäriställetföräldernsom,medsinmentaliserande
förståelse,binderihopbarnetsolikasjälvtillstånd,som"håller"eller"fylleri"barnets
ofärdigapsykiskastrukturergenomatttillskrivabarnetinrementalatillståndsomkänslor,
impulserochönskningar.Detärjustdärförsomanknytningenärsåviktig:detärhär,idet
känslomässigasamspeletmeddenvuxnaanknytningspersonen,somdensociala
hjärnannårsinfullautveckling.[...]Forskningenvisaratttrygganknytningfrämjar
barnetsmentaliseringsförmåga,menocksåattdetärföräldernsförmågaattmentalisera
kringbarnet,attlevasiginiochförståbarnetsinrepsykologiskatillstånd,somskaparden
tryggaanknytningen.274
Forskningkringsjälvkänsla
”Självkänslanärpsyketsfundament.[...]Dendanasiochmeddentidigautformningenav
självet,närfrågan"vemärjag?"gradvissökersittsvariettväxelspelmellanbarnetochdess
vårdare.[...]Ennäraochobrutenrelationtillenperson,oftastmamman,tidigti
barndomenärenförutsättningförattettbarninteskafarapsykisktillasenareilivet.275
270SvenskaDagbladet(”Vuxna…”)2011.
271SCB(Levnadsförhållanden…)2012.
272Stenholm&Wass2012s20.
273Wennerberg2008.
274Wennerberg2008.
275Rose2008.
©SusanneNymanFurugård
69
Familjepolitikensekonomi4.0
”Mångapsykologerochpsykoterapeuteräröverensomattengodsjälvkänslagrundläggs
underbarndomenochuppväxten.Attupplevasigälskad,seddochaccepteradsommanär
avviktiganärståendeansesvaraviktigafaktorerförattutvecklaensundsjälvkänsla.276
”Detvanligastesättetattsepåsjälvkänslanärattbetraktadensomenskyddandebuffert.
Denkanliknasvidenresurssomgörindividenrustadattmötaochhanterakrävande
omständigheter.Engodsjälvkänslaskyddarvidmotgångar,kriserochförlusteribåde
relationerochyrkesliv.Stressforskningharvisatattlågsjälvkänslaihögregradärkopplat
tillstressupplevelseunderfysiskochpsykiskanspänningmedanenhögsjälvkänslaihögre
gradärrelaterattillupplevelseavhoppochoptimismunderpåfrestning.Självkänslantycksi
höggradvarakoppladtilldetpsykologiskavälbefinnandet.Sambandetmellanuppmätt
självkänslaochpsykisktmåendeärocksåvälbelagtimångastudier.277
”Brasjälvkänslaärviktigareidagändetharvarittidigare,ochdetharattgöramed
tvåprocesser.Åenasidanindividualiseringsprocessenisamhället,därvarochenär
utlämnadtillatthanterasakersjälv,attväljamellanmångaolikaalternativ.[...]Denandra
processenärattmanmycketmeräntidigareärhänvisadtillattlitapåmänniskorsomman
intekännerochlitapåsystemsommanintebegriperellerharinblicki.[...]Atthatillittill
andramänniskorochhelasystemetavexperterärgrundbultenivårtradikaltmoderniserade
samhälle.278
”Olikasjälvprocesserfyllerfleraviktigafunktioner.Deharenorganiserandefunktiondåvi
kanförutseochdärmedhaförväntningar,förutsägamönsterochstrukturer,ochdetgeross
riktlinjersomgördetmöjligtförossatttolkaochskapameningåtvåralivserfarenheter.De
görattvikanupprätthållaensammanhållenbildavosssjälvairelationtillvårvärld.Självet
avgränsarossochgördetmöjligtattupprätthållasocialabandochutvecklaettsocialt
anpassatbeteendeochförmågatillsjälvreglering.Deharenmotiverandefunktiondådetger
näringåtplanerochmålochvisätteruppidealsomvikansträvamot.Deansesocksåhaen
skyddandefunktiondådethjälperossattupprätthållavårsynpåosssjälvaochärviktigför
hurviklararattanpassaosstillsvårighetervimöterilivet.Enavdeviktigaste
självprocessernaärsjälvkänsla.279
”Självkänslanpåverkasnegativtommaninteblirseddallsunderuppväxten,tillexempel
omensföräldrarellerdemanväxeruppmedinteärhemmasåmycket,omdeärsjuka,
missbrukarellerharförmycketisinaegnalivföratthinnaochorkasesinabarn.[...]
Självkänslaochsjälvförtroendeärintesammasak.Självförtroendeharmedprestationeratt
göra,alltsåhurmycketmantrorpåattmanskaklaraavsaker.Självkänslanhandlaromhur
manserpåvemmanärinnerstinnemedbådesinastarkaochsvagasidor.280
”Självkänslanärsjälvagrundenihusetmänniskan.Ärdendåligmåstevikompenseraoch
detkostarpå.DetanserPirkkoLainesomärpsykologochpsykoterapeutiUppsala.[...]Att
överpresteraserhonsomenkompensationfördåligsjälvkänsla.[...]Ettannatsättatt
kompenseraärgenomdetyttre.Personenkännersigvärdefullavatthaettvackert
utseende,ensmalkropp,mycketpengar,socialkompetensellerenframgångsrik
make/maka,lyckadebarnellerettvackerthem.[...]Detgåralltsåatthaetthejdundrande
276Psykologiguiden2014.
277Stenholm&Wass2012s18.
278Rose2008.
279Sanner2011s4.
280UMO2013.
©SusanneNymanFurugård
70
Familjepolitikensekonomi4.0
självförtroendemensamtidigtsaknasjälvkänsla.Däremotärdetsvårareatthasjälvkänsla
ochvarautansjälvförtroende.281
”44procentavungdomariåldrarna15–24årsaknarbrasjälvförtroende.
282 Utifrånsistnämndasifferuppgiftsamtföregåendecitatomattdetärovanligtattnågonsomsaknar
självförtroendeändåhargodsjälvkänsla,kanmandraslutsatsenattminst44procentävenhardålig
självkänsla.Sannoliktännuflerdådetärvanligtattkompenseradåligsjälvkänslamedattutvecklagott
självförtroende.Denextremafokuseringenpåutseendeblandungaidagäretttydligtteckenpådetta.
Forskningkringomsorg
”Blandforskarefinnsidagganskagedignakunskaperomvilkaföräldrafunktionersomär
centralaför”tillräckligtbra”föräldraskapoch”tillräckligtbra”omsorg:
• Attseochaccepterabarnetsomdetär.Jumerrealistiskaochnyanseradeviäri
våruppfattningochförståelseavbarnen,destostörreärchansenattvikan
behandladempåettsättsomstårirelationtillderasbehovochmöjligheter.De
barnsomuppleverattföräldrarnaserdem,förstårdemochaccepterardemsomde
är,fårenstabilgrundattståpånärdetgällerattutvecklaenbrasjälvkänsla.
• Attengagerasigibarnetpåettkänslomässigtpositivtsätt.Detärviktigare
medresponsochbekräftelse,attsvarapåbarnenssignaler,änmedstimulanssom
lättkanskepådenvuxnespremisser.
• Atthysaempatiförbarnet.Dennafunktionärviktigförattkunnatröstaochdela
barnetsupplevelser,någotsomisinturhjälperbarnetattstyrasinakänslor.
• Attharealistiskaförväntningarpåvadbarnetklararav,såattförväntningarna
överensstämmermedbarnetsutvecklingsnivåochbarnetsfaktiskaochpotentiella
färdigheter.283
Dettakräveruppenbartenheldeltid,mycketmertidäntvåheltidsarbetandeföräldrarfåröver.
”Sjukdomsframkallandeomsorg/allvarligomsorgssvikt[bristandeomsorg]följeroftaav:
•
•
•
Varaktiglikgiltighetförbarnetskänslomässigabehovavtröst,stimulansochkärlek.
Varaktiglikgiltighetförbarnetsfysiskabehov.
Ständigabytenavprimäromsorgsgivare.284
Detsistnämndaärenrealitetförallaförskolebarn,samtidigtsomriskenfördetvåförstapunkterna
blirhögrejumindretidföräldrarnatillbringarmedbarnet.
”Omsorgssvikt[bristandeomsorg]riskerardessutomattgåiarv.Barndomenvarar
intebaralivetut-denvararigenerationer.Vivetidagganskavälattförhållandentenderar
attupprepasinästageneration.[…]Attityderochobearbetadeproblemförsvidare.
Föräldrarnassättattsvarapåsinabarnssignalerkanhärledastillbakatillderasegentidiga
historia.[…]Detärviktigtattstärkaföräldraskapetochgeföräldrarhjälpinnandefår
problem.285
281Frithiof2009.
282Skandia2013s9.
283Killén2009s18,34&39-42.
284Killén2009s18,34&39-42.
285Killén2009s18,34&39-42.
©SusanneNymanFurugård
71
Familjepolitikensekonomi4.0
ForskningkringKASAM-KänslaAvSammanhang
”Vadärdetsomgörattmänniskorblirochförblirfriskatrotssvårapåfrestningarilivet?
AaronAntonovsky,professorimedicinsksociologi,harforskatkringdettasedan1970-talet
ochkommitframtillsvaret:KASAM(KänslaAvSAMmanhang).GradenavKASAMliggertill
grundförvarvibefinnerosspåenskalamellanpolernafriskochsjuk.Begreppetomfattar
tredelkomponenter,nämligenivilkenutsträckningindividenuppleveratt:
• detsomskeriochutanförindividenärförutsägbara,begripligaochstrukturerade
skeenden(begriplighet)
• deresursersomdessaskeendenkräverfinnstillgängliga(hanterbarhet)
• livetsutmaningarärvärdaattinvesterasittengagemangi(meningsfullhet).286
”Denviktigastekomponentenärmeningsfullhet,vilketkanbelysasdåtillexempelenindivid
visarhögtvärdeibegriplighetochhanterbarhet,meninteimeningsfullhet.Detvillsägaatt
detislutändanintespelarnågonrollhurbegripligochhanterbarensituationuppfattasför
individenomdenintekännsmeningsfull,individentappardåmotivationenattbearbeta
situationen.[...]Ungdomarsomväxeruppibarncentreratföräldraskap,därföräldrarna
möterungdomarnasutvecklingsnivåochbehovgenomålderslämpligakravsamt
känslomässigtstödochfamiljärmiljö,uppleverhögreKASAMänandra.287
”Maktlöshetärenavdefrämstaförklaringarnatillattmångaungdomarmårdåligt,säger
folkhälsoforskarenLarsJerdén.[...]Forskarnaiprojektetharfunnitattdeallraviktigaste
hälsofaktorernaförungdomarärdesomskaparmöjligheterattsjälvpåverkahurman
mår.288
”GodmentaliseringsförmågarespektivehögKASAMärskyddandefaktorerförindividen
somökarsannolikhetenförpsykiskhälsaochvälmående.[...]Antonovskybeskriverhuren
individsKASAM-nivåutvecklasochhänvisarvadgällerbegriplighettillt.ex.JohnBowlbys
teorieromanknytningsom:”givitossengedigengrundförattförståhurbarnetutvecklasi
samspelmedsinomvärld”.Barnetkansamspelapåettsättsomfrämjarstabilaoch
förutsägbarasvarochefterhandkännasigförvissatomattdessfysiskaochsocialavärldinte
ständigtkommerförändras.Ocksåhanterbarhetochmeningsfullhetbeskrivsfrämjatavett
adekvatbemötandefrånvårdnadsgivareochandraibarnetsnärhet.Somexempelgesatt
barnetbörfårimligakravställdapåsigochuppmuntrasochblibemöttisinaegnainitiativ
förattpåsåsättfåenrimligbelastningsbalans.Enkänslaavmeningsfullhetkommerur
kvalitetenpågensvaretfråndemsomomgerbarnet.Denspringandepunktenärom
gensvaretärinbäddadipositivaffekt.[Denmestpositivaformenavaffektärkärlek,vilket
barnetkanfånaturligtfrånföräldrarmenintefrånförskolepersonal.]Kylighet,fientlighet
ochlikgiltighetförmedlaretttydligtbudskapavnedvärdering,ävennäruppenbara
fysiologiskabehovtillgodoses.Lek,beröring,omtankeochtonfallförmedlar,uttryckti
oändligakulturellavariationer,att”duärbetydelsefullföross”.289
KASAManvändsåterkommandesomenmätfaktoriundersökningarompsykiskhälsafrånblandannat
SocialstyrelsenochSkolverket.
286Wikipedia2013.
287Ring&Risberg2013s4&11.
288HeleneWallskär2012.
289Söderdahl&Winbladh2010s7&10.
©SusanneNymanFurugård
72
Familjepolitikensekonomi4.0
Forskningomhögkänslighet
”DenamerikanskapsykologenElaineAronharforskatomhögkänslighetsedan1991och
skrivitettstortantalböckeromsinarön,somgjorthennetillvärldensledandeexperti
ämnet.Honuppskattaratt15–20procentavallamänniskorfödsmedettnervsystemsomär
känsligareänhosgenomsnittet.Dettaäringendefektutanettnaturligtpersonlighetsdrag
somskapatsavevolutionenförattdetärnödvändigtförartensöverlevnadochåterfinnsi
sammaomfattninghosallaslagsdjur.Högkänsligapersonertarinenmycketstörremängd
intryckochstimulifrånsinomgivningänickehögkänsliga,samtbearbetarinformationen
längreochdjupare.Dettaledertillattdelättbliröverstimuleradeochemellanåtbehöver
drasigundanförattfåvaraifred.290
”Högkänsligabarnblirlättförskräcktaochogillarhögljuddaplatser.Deföredrar
stillsammalekar,brukarinteuppskattaöverraskningarochharsvårtattklarastora
förändringar.[...]Fåföräldrarochlärareförstårdethärkaraktärsdraget,vilketresulterari
atthögkänsligabarnoftastämplassom”problembarn”(iblandfårdefelaktigtdiagnosen
ADD–AttentionDeficitDisorder).Detfinnsingentingsomsägeratthögkänsligabarn,som
fårväxauppunderrättförhållanden,löperstörreriskattfåproblemänickehögkänsliga
barn.Medentrygganknytninghardevisatsigklaralivetsutmaningartillochmedbättre
änicke-högkänsligamedtrygganknytning.Somvuxnakandemycketvälblilyckligaoch
friskasamtovanligtvälanpassadeochkreativamänniskor.Deärocksåovanligtnoggranna,
empatiskaochharenförmågaattläsamellanradernaochupptäckasakerföreandra.291292
Forskningomintroversion
”Forskningenomintroversionficksittgenombrott1921dåpsykologenochpsykiaternCarl
Jungpubliceradesinbokompersonlighetstyper.Baseratpåhansrönutveckladespå30-talet
personlighetstestetMyers-BriggsTypeIndicator,somnumeraärettavvärldensmest
använda.Erfarenheternaavöver70årstillämpningavMBTIvisaratt50,7procentav
befolkningenärintrovert.SiffrornaärberäknadepåUSA:sbefolkning,menuppskattasligga
påsammanivåiEuropa.293
”Ennågotlägreuppskattning,30-50procent,presenterarförfattarinnanSusanCainien
mycketuppmärksammadbokomintrovertasompublicerades2013.Honbeskriverintroverta
sommänniskorsomhämtarsinenergiföreträdesvisgenomattvaraförsigsjälvamedan
extrovertahelstladdarbatteriernagenominteraktionmedandramänniskor.Detbetyder
inteattintrovertaärasociala,defyllerbarasinasocialabehovsnabbareänextroverta.I
ställethardestörrebehovavattgörasakerensammaochensakitaget,inrereflektion
ochåterhämtning.Igengäldärdemertålmodiga,analytiskaochkreativa.Andelen
introverta(ochextroverta)harutvecklatsgenomevolutionentillennivåsomsäkrarhögsta
möjligaöverlevnadförvårart/civilisation;bådapersonlighetsdragenbehövsochfyller
viktigafunktioner.Sedanbörjanav1900-taletharvidockutvecklatenalltmerutpräglad
extrovertsamhällskulturochmänniskoidealsomvärderarvadvigör[kopplattill
självförtroende]-prestationer,utseendeochmateriellaattribut-snarareändenviär,vår
karaktär[kopplattillsjälvkänsla].Dennautvecklingavspeglasblandannatiutformningen
avvåraskolor[ochförskolor]ocharbetsplatsermedmycketgrupparbeten,mötenoch
mingel,vilketinteärgynnsamtförintrovertasbehovochförmågor.294
290Aron2005.
291Aron2005.
292Aron2014.
293TheMyers&BriggsFoundation2014.
294Cain2013.
©SusanneNymanFurugård
73
Familjepolitikensekonomi4.0
Ävenommångahögkänsligaärintrovertasåärinteallaintrovertahögkänsliga.Cainskriverattden
senareandelenärokänd,mendengårfaktisktatträknaututifrånövrigakändafakta:Avde15-20procent
avbefolkningensomärhögkänsliga,är70procentintrovertaochresterande30procentextroverta295,De
högkänsligaintrovertaingåridenstoragruppenintrovertasomuppgårtilltotalt30-50,7procentav
befolkningen,enligtCain/MBTI.Gruppenhögkänsligaextrovertautgörytterligare4,5-6procentav
befolkningen(30%av15-20%).Läggermanihopallaintroverta(högkänsligaochicke-högkänsliga;3050,7%)medallahögkänsligaextroverta(4,5-6%)såtalarviom34,5-56,7procentbarnsomharett
störrebehovavlugnochroochattfåvaraförsigsjälvasnarareänistorabarngrupper.
295Aron2005.
©SusanneNymanFurugård
74
Familjepolitikensekonomi4.0
Slutord
Jagharidennarapportvisatpådestoraekonomiskakostnadernaförsamhälletavdenökandepsykiska
ohälsanblandbarnochunga,samthurdennaohälsaochdessakostnadertillvissdelberorpå
familjepolitikensomberövatdemdetviktigastestöddebehöverunderuppväxten,föräldrarna.
Medenresultaträkningsomslutariförlustpåminst50miljarderkronorochtrendkurvorsompekar
unisontmotfortsattnegativutveckling,kandetvarasvårtattsedenmänskligakostnaden–manser
inteskogenförallaträd,ellersnararetvärtom:detärsvårtattföreställasiglidandethosvarjeenskildung
människa(ochhans/hennesanhöriga)somintehållerförtrycketunderuppväxtennärdetärsåmånga
somintegördet.Förattlyftaframdedrabbadeinföransvarigapolitikeravslutarjagmeddennabild:
Skadeinventering2013
iSverigesbeståndavframväxandegeneration
(upptill24år):
44500hörselskadade
82248blevmobbade
1382910ikrisandeskola
92720medätstörningar
482901medfetma,över-ellerundervikt
157861skadadesigsjälvamedavsikt
3376dömdaförgrovavåldsbrott
219346fickpsykofarmaka
194999fickpsykvård
4869fickvårdfördrogmissbruk
101740iutanförskap
182begicksjälvmord
4457gjordesjälvmordsförsök
445700planeradeatttasinaliv
Text:SusanneNymanFurugård
Foto:JOBengtsson,Ljungbycivilförsvarsförening/Civilförsvarsförbundet.
©SusanneNymanFurugård
75
Familjepolitikensekonomi4.0
Bilaga1.Myterifamiljepolitiken
Mytenom”kvinnofällan”och”jämställdhetärattbådaföräldrarjobbarheltid”
Isvenskpolitikharjämställdhetblivitsynonymtmed”attbådaföräldrarjobbarheltidutanförhemmet
ochtarlikamycket[=lite]handombarnen”.Meneftersomdefinitionenavjämställdhetegentligenlyder
”jämlikhetmellankönen”296ochdefinitionenavjämlikhet”attallamänniskorärlikavärda”297,blirdet
tydligtattvägenditintekanstipulerassåensidigt.
Tillattbörjamedmåstemantittapåhurmanvärderarmänniskorsolikaarbeteochhärharkvinno-och
jämställdhetsrörelsenfaktisktlagtkrokbenförsigsjälvredanfrånbörjangenomatttotalt
nedvärderasådantarbetesomkvinnorhistorisktägnatsigåt,omsorgombarnochhem.Istället
anammaderörelsenokritisktgängse(patriarkala)synsättattdetendaarbetesomärvärtnågotärdet
sommannenhistorisktsysslatmed,nämligenlönearbeteutanförhemmet.Medkatastrofalaföljderför
framföralltbarnen,somframgåravdennarapport,menävenmångaföräldrar–framföralltkvinnor-som
ocksåfåttbetalamedpsykiskohälsa.
Attrörelsensfrontfigurersedananklagardekvinnorsomfortfarandeserettvärdeiattägnamertidåt
barnenföratthagåtti”kvinnofällan”ochsamtidigtförvånatundrarvarförinteflermänfrivilligtväljeratt
gåisammafälla,framstårsomenideologisklåsningdärvägenblivitviktigareänmålet.Lösningenär
naturligtvisattslutabeskrivadehistorisktkvinnligasysselsättningarnasomenfällaochistället
uppvärderadem,såattföräldrarkanfåmerrättvisaförutsättningarattsjälvaväljavemsomvillgöradem.
Ochdålärvifåseattdetfinnsmångaolikavägarattgå.
Mytenom”världensgenerösasteföräldraförsäkring”
Föräldraförsäkringenbeståravfleradelar,varavföräldrapenningenutgörendastendel.
Föräldrapenningensomoftasttasutunderbarnetsförsta1,5årmåvaraekonomisktgenerösi
internationelljämförelse,mensedantarenmycketoginfamiljepolitikviddärsamhälletmedekonomiska
styrmedeltvingarföräldrarattskiljasfrånsinabarn,seMytenom”detfriavalet”nedan.Viharockså
längehaftdethögstaskattetrycketivärldenochfortfarandeharvidetfemtehögstaskattetrycketiEuropa
ochvärlden.298Viharalltsåinterådattstannahemmasomföräldrarimångaandraeuropeiskaländerhar,
utanvimåsteutochjobbaochskiljasfrånbarnetvidtidigålder.
Mytenom”detfriavalet”
Dethävdasiblandnärmanifrågasätterfamiljepolitikenatt”ingenärtvingadattlämnasinabarntilldagis,
densomvillkanvarahemmameddem”.Mendetfriavaletfinnsinte,eftersompolitikernaredanpå70taletbyggdeinstarkaekonomiskamorötter/piskorisystemetförattallaföräldrarskullevälja
barnomsorgutanförhemmet.Enavdekraftfullastevar:
”…avskaffandetavsambeskattningavgiftaparsomskedde1971.Närgiftakvinnoroch
mänbörjadebeskattasvarochenförsigiställetförtillsammans,fickmångakvinnorlägre
marginalskatt,vilketbetyddeökadeekonomiskadrivkrafterattarbeta.299
Ipraktikenbetyderdettaattengenomsnittsfamiljdärbådaföräldrarnaarbetarochharbarnenpådagis
får36698kronorkvarefterskatt.Dettabaseraspåattgenomsnittsinkomstenår2013var23933
296Wikipedia(”Jämställdhet”)2014.
297Wikipedia(”Jämlikhet”)2014.
298Ekonomifakta2014.
299Angelovetal.2011s8.
©SusanneNymanFurugård
76
Familjepolitikensekonomi4.0
kr/mån/person(287200kr/år300)minusskatt5584kr/mån/person(enligtkolumn1tabell32som
liggernärmastdengenomsnittligakommunalaskattesatsenår2013,31,73procent301302).Förattfålika
mycketpengaröverattlevapåomdenenaföräldernärhemmamedbarnenkrävsdetattdenandratjänar
57986kr/månföreskatt.Deträckerinteattenförälderensamdrarinlikamycketsomtvåföräldrari
genomsnitt,47866kr/mån,eftersomskattenökarprogressivtochförälderndåfårbetala15708kr/mån
iskatt303.
”Detfriavalet”atttahandomsittbarnhemmakostaralltsågenomsnittsfamiljen4540kr/månextra
(15708–(2x5584)),detvillsäga41procentmeränattväljadenbarnomsorgsomfamiljepolitiken
påbjuder(4540/(2x5584)).Detinnebärocksåparadoxaltnogattdefamiljersomintenyttjarförskolan
tvingasbidramertillsubventionenavdenändesomharsinabarndär.Vidsambeskattning-som
fortfarandetillämpasienradeuropeiskaländer-hadedäremotföräldrarnafåttbeskattasförhälften
varderaavdensammanlagdainkomstenochbådafamiljerhadefåttsammaskattoavsettvem/vilkasom
intjänatlönen.Dettahadegettdemnågotstörremöjlighetattväljahemmabarnomsorgomdevillehadet.
Mennågonreellvalfrihetkanmanintetalaomsålängedagisalltsedan70-taletsubventioneratskraftigt
ochensidigt(år2013igenomsnittcirka10000kr/mån/barnundersexårstid)medandetandra
alternativet,hemmabarnomsorg,intefåttnågrapengarallsideflestakommunerellerpåsinhöjd
vårdnadsbidragpå3000kr/mån/barnundertvåårstid304.Dettamotsvarartotalt72000kr/barn(3000
x12månx2år),vilketärmindreänentiondelavdagisbidragetpåtotalt720000kr/barn(10000x12
månx6år).Ifebruari2015kungjordeminoritetsregeringen(S&MP)attdetänkersökastödiriksdagen
förattavskaffavårdnadsbidraget.
300SCB(”Sammanräknad…”)2015.
301Skatteverket(”Skattetabell…”)2014.
302Skatteverket(”Kommunala…”)2014.
303Skatteverket(”Skattetabell…”)2014.
304Wikipedia(”Vårdnadsbidrag”)2014.
©SusanneNymanFurugård
77
Familjepolitikensekonomi4.0
Litteraturförteckning
AnderssonBernt,”Dyrtmedhörapparat”iSverigesPensionärsförbundsmedlemstidningVeteranen201111-09[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.veteranen.se/samhalle/det-ar-dyrt-att-hora-bra/
AngelovNikolay,JohanssonPer,LindahlErica&LindströmElly-Ann,KvinnorsochmänssjukfrånvaroIFAU
(Institutetförarbetsmarknadspolitiskutvärdering)2011[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.ifau.se/Upload/pdf/se/2011/r11-02-Kvinnors-och-mans-sjukfranvaro.pdf
Anorexicentrum,”UtredningochbehandlingvidAnorexicentrum”Huddingesjukhus1998-03-01[Hämtad
påInternet2014-06-16]
http://home.swipnet.se/~w-78067/AXC.htm
Apoteksbolaget,Svenskläkemedelsstatistik1991-1999,Apoteksbolaget1992-2000
AronElaineN.,”Högkänslighet”påSverigesföreningförhögkänsliga[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.hsperson.se/78601.html
AronElaineN.,”TheHighlySensitivePerson”iComfortZoneONLINEAugusti2005[HämtadpåInternet
2014-06-16]
http://www.hsperson.com/pages/1Aug05.htm
ArrheniusLars,”Skadeståndenskasvidaförskolorna”iSvenskaDagbladetBrännpunkt2009-06-25
[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skadestanden-ska-svida-for-skolorna_3114457.svd
AspPetter,BergenheimÅsa,HeimerGun,JarlBengt,Johnsson-LathamGerd,LucasSteven,StoltEleonora,
deVylderStefan,WendtMaria&ÖbergMariella,SjuperspektivpåvåldtäktUppsalauniversitetNationellt
centrumförkvinnofridNCK2010[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.samtycke.nu/doc/sju_persp_valdtakt.pdf
BalksjöJessica&EnnartHenrik,”Kvinnoröver30soveralltsämre”iSvenskaDagbladet2012-03-25
[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kvinnor-over-30-sover-allt-samre_6947631.svd
Barn-ochelevombudet,”DethärkanBEOgöra”iOmBEOSkolinspektionen2013-07-16[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Om-BEO/Det-har-kan-BEO-gora1/
Barnombudsmannen,Klara,färdiga,gå!Omdeyngstamedborgarnaochderasrättigheter
Barnombudsmannen2007[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.barnombudsmannen.se/Global/Publikationer/Klara%20fardiga%20ga.pdf
BeckmanKarin,DahlinMarie,TidemalmDag&RunesonBo,”Drastiskökningavungasomslutenvårdas
eftersjälvskada”iLäkartidningen7/2010[HämtadpåInternet2014-08-28]
http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/13767/LKT1007s428_431.pdf
BengtssonLinda,”Skolledningtaråtsigavmobbningskritik”iVärmlandsFolkblad2010-06-01[Hämtad
påInternet2014-08-21]
http://www.vf.se/node/66412
BerglundSarah&PetterssonCaroline,AtthabarnmedADHD,autismellerAspergerssyndromiförskolan
HögskolaniGävleAkademinförutbildningochekonomi2011[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:448097/FULLTEXT01
©SusanneNymanFurugård
78
Familjepolitikensekonomi4.0
BertolaniHanna,AnknytningenskomplexitetLundsuniversitetInstitutionenförpsykologi2007[Hämtad
påInternet2014-06-16]
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1323064/file/1323065.pdf
BiggsSharon,”Achild’sbrainfullydevelopsbyage25”iTheExaminer2009-09-21[HämtadpåInternet
2014-06-16]
http://www.examiner.com/article/a-child-s-brain-fully-develops-by-age-25
BirkedahlLena,BjurénPer,NeümanBörje,OhlinJohanssonAnette&WolmarAnn,Attförebyggafetma
hosbarnochungdom-enekonomiskanalysVästraGötalandsregionenHälso-ochsjukvårdskansliet
Mariestad2011[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.vgregion.se/upload/H%c3%a4lso%20och%20sjukv%c3%a5rdskansliet%20Mariestad/2011/Att%20f%c3%b6rebygga%20fetma%20hos
%20barn%20och%20ungdom_en%20ekonomisk%20analys.pdf
BodinBoGöran&VelascoDaniel,”Sjukvårdenanmälerinteallasjälvmord”iNyheterSverigesRadio200710-08[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=1641307
BorneskansFredrik,”Grupptryckstyrungasdrickande”iAlkohol&hälsaSystembolaget[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.systembolaget.se/Alkohol-och-halsa/Ungdomar/Grupptryck-styr-ungas-drickande/
BoyseKyla,”SiblingAbuse”iYourChildTopicsUniversityofMichiganHealthSystem2012[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.med.umich.edu/yourchild/topics/sibabuse.htm
BrawChristian,”Ungdom,mognadochhjärnforskning”iKyrkansTidningOpinion&Debatt2011-04-19
[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.kyrkanstidning.se:8080/debatt/ungdom-mognad-och-hjarnforskning
BRIS,”Dagsattgenomföranolltoleransmotmobbning!”iPressmeddelandenBarnensRättISamhället
2011-09-05[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.bris.se/default.asp?pageID=29&id=1503&pageOffset=6
Brå,Effekteravanti-mobbningsprogram–vadsägerforskningen?Brottsförebygganderådet2009[Hämtad
påInternet2014-06-16]
http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180003644/1310043553929/2009_effekter_antimobbningsprogram.pdf
Brå,”Förebyggmobbning”iFörebyggabrottBrottsförebygganderådet[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.bra.se/bra/forebygga-brott/mobbning.html
Brå,”Lagföringsbeslutefterhuvudbrottochdenlagfördapersonensålder,år1998”iBrott&statistik
Brottsförebygganderådet[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.bra.se/download/18.65a2909f135a9f5a1cb80001030/1330517095865/450La-1998.xlsx
Brå,”Lagföringsbeslutefterhuvudbrottochdenlagfördapersonensålder,år2013”iBrott&statistik
Brottsförebygganderådet[HämtadpåInternet2014-08-26]
http://www.bra.se/download/18.221265bc145ae05f27a1336/1400761748857/450La-2013.xls
ByUlrika,”Såmycketkostargatuvåldet”iDagensNyheter2013-01-03[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.dn.se/sthlm/sa-mycket-kostar-gatuvaldet/
CainSusan,Tyst.DeintrovertasbetydelseiettsamhälledärallahörsochsynsNatur&KulturStockholm
2013
http://www.nok.se/Allmanlitteratur/Bocker/Psykologi/Personlig-utveckling/Tyst/
http://www.ted.com/talks/susan_cain_the_power_of_introverts.html
©SusanneNymanFurugård
79
Familjepolitikensekonomi4.0
CarlerbyHeidi,HealthandSocialDeterminantsAmongBoysandGirlsinSweden.FocusingonParental
BackgroundMittuniversitetet2012[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:562870/FULLTEXT01
CarlgrenAnders,”StormenGudrunsnotaöverdriven”iFokus2006-01-27[HämtadpåInternet2014-0616]
http://www.fokus.se/2006/01/stormen-gudruns-nota-overdriven/
CarlingMaria,”Nolltoleransmotohälsaharsittpris”iSvenskaDagbladet2009-03-18[HämtadpåInternet
2014-06-16]
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/kropp-och-halsa/nolltolerans-mot-ohalsa-har-sittpris_2612403.svd
DelarydCharlotte,”NuvillSaraläggadetstökigalivetbakomsig”iSvenskaDagbladet2011-11-30
[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barn-och-unga/nu-vill-sara-lagga-det-stokiga-livet-bakomsig_6672646.svd
DelarydCharlotte,”Polisenmöteralltråaretjejvåld”iSvenskaDagbladet2011-11-29[HämtadpåInternet
2014-06-16]
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barn-och-unga/polisen-moter-allt-raare-tjejvald_6669694.svd
eHälsomyndigheten”Apotekensförsäljningavpsykofarmakatillungdomar/ungavuxnamotrecept20002014,DDDpertuseninvånareochdag”eHälsomyndigheten2015-03-16
EkmanHenrik,”Konstenattlärasigäta”iCelltillSamhälle2002KarolinskaInstitutet2009[Artikeln
borttagenfrånKI2014-01-01,menfinnssparadochuppladdadpådennarapportsblogg]
http://hallbarfamiljepolitik.nu/?attachment_id=2010
Ekonomifakta,”Skattetryck–internationellt”iFaktaochstatistikEkonomifakta2014[HämtadpåInternet
2014-08-31]
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skattetryck-i-Sverige-och-internationellt/
EngströmAnnika&KarlssonPär,”Självskadorvanligtävenblandpojkar”iSvenskaDagbladet2009-08-16
[HämtadpåInternet2014-09-29]
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sjalvskador-vanligt-aven-bland-pojkar_3363749.svd
EnnartHenrik,”Forskare:Alvedonhadealdriggodkäntsomdetlanseratsidag”iSvenskaDagbladet201301-17[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forskare-alvedon-hade-aldrig-godkants-om-det-lanserats-idag_7835466.svd
EnnartHenrik,”Ondskansitteripannloben”iSvenskaDagbladet2013-05-04[HämtadpåInternet201406-16]
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bild-av-hjarnan-avslojar-risk-att-bli-mordare_8143636.svdsamt
grafikhttp://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_8142406.svd
EnnartHenrik,”Tonårstjejeranvändervärktablettermotallt”iSvenskaDagbladet2010-12-27[Hämtad
påInternet2014-06-16]
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tonarstjejer-anvander-varktabletter-mot-allt_5832335.svd
FagerlindAnnadeLima,”Fickpanikångestavkravenochstressen”iDagensNyheter2013-05-07[Hämtad
påInternet2014-06-16]
http://www.dn.se/nyheter/sverige/fick-panikangest-av-kraven-och-stressen/
FarringtonDavidP.,LöselFriedrich,TtofiMariaM.&TheodorakisNikos,SchoolBullying,Depressionand
OffendingBehaviourLaterinLifeBrottsförebygganderådet2012[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b29800014815/2012_Bullying_perpetration_webb.
pdf
©SusanneNymanFurugård
80
Familjepolitikensekonomi4.0
FN,”FN:sallmännaförklaringomdemänskligarättigheterna”FörentaNationerna1948[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-omde-manskliga-rattigheterna-/
Folkhälsoinstitutet,”Frukost-effekterpåskolprestationer”iUppslagsverkbarnochungaStatens
folkhälsoinstitut2009[SidanförsvannvidomgörningentillFolkhälsomyndigheten2014-01-01,menfinns
sparadochuppladdadpådennarapportsblogg]
http://hallbarfamiljepolitik.nu/?attachment_id=2225
Folkhälsoinstitutet,”Spädbarnsanknytning”iUppslagsverkbarnochungaStatensfolkhälsoinstitut2010
[SidanförsvannvidomgörningentillFolkhälsomyndigheten2014-01-01,menfinnssparadochuppladdad
pådennarapportsblogg]
http://hallbarfamiljepolitik.nu/?attachment_id=2223
Folkhälsoinstitutet,Ungdomsindikatorer2012Statensfolkhälsoinstitut2013[Överflyttadtillnya
Folkhälsomyndigheten2014-01-01.HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/statistik-uppfoljning/enkaterundersokningar/nationella-folkhalsoenkaten/ungdomsindikatorer/nationella-folkhalsoenkatenungdomsindikatorer-2012_final.pdf
Folkhälsomyndigheten,”ResultatöverviktfetmaHLV2013”Folkhälsomyndigheten2014-02-25[Hämtad
påInternet2014-08-26]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/statistik-uppfoljning/enkaterundersokningar/nationella-folkhalsoenkaten/Resultat-2013/resultat-overvikt-fetma-hlv-2013.xls
FranchellEva,”Självmordsförsökökarblandunga”iAftonbladet2013-03-12[HämtadpåInternet201406-16]
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article16404583.ab
FredholmLotta,”Tonårshjärnanbaxnar”iForskning&Framsteg1/2007[HämtadpåInternet2014-0616]
http://fof.se/tidning/2007/1/tonarshjarnan-baxnar
Friends,Friendsrapporten2013.OmmobbningochkränkningariskolansvärldFriends2013[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.friends.se/$-1/file/friends-ettan/pdf-1/friendsrapporten-2013.pdf
Friends,Friendsrapporten2014Friends2014[HämtadpåInternet2014-08-26]
http://www.friends.se/file/friendsrapporten-2014.pdf
FrithiofLotta,”Dåligsjälvkänslagersämrelivskvalitet”iUppsalaNyaTidning2009-02-04[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://unt.se/start/dalig-sjalvkansla-ger-samre-livskvalitet-255806.aspx
Försäkringskassan,”Aktivitetsersättningmedfördelningefterålder”iStatistik&analys[Hämtadpå
Internet2014-08-28]
https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/statistik/sjuk/sjukersattningaktivitetsersattning/sjaktivi
tetsersattning/aktivitetsersattningmottalder/akters_offstat1
Försäkringskassan,”Antaldagarmedsjukpenningfördelatefterlänochåldersgrupp”iStatistik&analys
[HämtadpåInternet2014-06-16;2014-08-21]
http://www.forsakringskassan.se/statistik/sjuk/sjuk_rehabiliteringspenning/sjukochrehabsjukpenning/
sjukpenningstatdaglan/sjukpen_offstat1
©SusanneNymanFurugård
81
Familjepolitikensekonomi4.0
Försäkringskassan,”Tillfälligföräldrapenning,förvårdavbarn.Antalmottagare,antalbarnochantal
nettodagarmedfördelningeftermottagarensålder2012”iStatistik&analys[HämtadpåInternet201406-16]
http://www.forsakringskassan.se/statistik/barnochfamilj/tillfalligforaldrapenning/tfpvardavbarn/alder
/vard_av_barn_offstat8
Försäkringskassan,”Utbetalningavsjukpenningmedfördelningefterlänochkön”iStatistik&analys
[HämtadpåInternet2014-06-16;2014-08-21]
http://www.forsakringskassan.se/statistik/sjuk/sjuk_rehabiliteringspenning/sjukochrehabsjukpenning/
sjukpenningstatutbbelopp/sjukpen_offstat2
Föräldrastöd,”Anknytning”[Hemsidanladesned2013-04-04mengåratthittablandarkiverade
hemsidor.HämtadpåInternet2014-06-16]
http://archive-se.com/page/1813682/2013-04-04/http://www.foraldrastod.se/barnsutveckling/utvecklingspsykologi/anknytning-86618
GrandnerMichaelA,MartinJenniferL,PatelNiravP,JacksonNicholasJ,GehrmanPhilipR,PienGrace,
PerlisMichaelL,XieDawei,ShaDaohang,WeaverTerri&GooneratneNalakaS,AgeandSleep
DisturbancesAmongAmericanMenAndWomen:DataFromtheU.S.BehavioralRiskFactorSurveillance
SystemTheNationalCenterforBiotechnologyInformation2012[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3274341/
GötbladCarin,”UngamänniskoriSverigebegåralltgrövrebrott”iDagensNyheterDebatt2007-11-12
[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.dn.se/debatt/unga-manniskor-i-sverige-begar-allt-grovre-brott/
HaglundAnja,”Snarttusenofferförnätsexbrott”iSvenskaDagbladet/TT2014-10-2819[Hämtadpå
Internet2014-11-04]
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/snart-tusen-offer-for-natsexbrott_4050969.svd
HarneskGöran/BRIS,”Devuxnaväljeratttittabort”iSvenskaDagbladetBrännpunkt2011-08-19[Hämtad
påInternet2014-06-16]
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/de-vuxna-valjer-att-titta-bort_6399543.svd
HarradineLinda,”Varförskadarungdomarsigsjälva?”iNyhetsarkivÖrebrouniversitet2013-07-10
http://www.oru.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv1/2013/Varfor-skadar-ungdomar-sig-sjalva/
HedlundMonica,”Färdigaantimobbningsprogramkostarskolormiljoner”iLärarnastidning2011-02-22
[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/02/22/fardiga-antimobbningsprogram-kostarskolor-miljoner
HedlundMonica,”Skolverketdömerutprogrammotmobbning”iLärarnastidning2011-01-28[Hämtad
påInternet2014-06-16]
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/01/28/skolverket-domer-ut-program-motmobbning
HellbergJohanna&LarssonCaroline,Ångestenrannutmedblodet.Ennarrativstudieomtjejersomskär
sigGöteborgsuniversitetInstitutionenförsocialtarbete2009[HämtadpåInternet2014-06-16]
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20958/1/gupea_2077_20958_1.pdf
HernadiAlexandra,”Nyskollagfårkritik”iSvenskaDagbladet2011-09-09[HämtadpåInternet2014-0616]
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ny-skollag-far-kritik_6453794.svd
Hjärnfonden,”Ungahjärnforskarefårdelapåöver6miljonerkronor”iNyheter2012-01-18[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.hjarnfonden.se/nyheter/unga-hjarnforskare-far-dela-pa-over-6-mi__678
©SusanneNymanFurugård
82
Familjepolitikensekonomi4.0
Hjärnkoll,Cheferochpsykiskhälsaochohälsa2012[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.hjarnkoll.se/chefsrapport2012
HRF,”Avgifts-anarki”ilandstingendrabbarhörselskadadeHörselskadadesRiksförbund2011[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.hrf.se/system/files/dokument/avgiftsblad_okt2012_nyapril2013.pdf
HRF,”Faktaomljudmiljö”iBefriasamtaletHörselskadadesRiksförbund[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.befriasamtalet.se/fakta
HRF,JohnWayneborintehär.OmhörselskadadeochhörselvårdeniSverigeHörselskadadesRiksförbund
2009[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.hrf.se/system/files/dokument/horselvardsrapport09.pdf
HRF,Kakofonien.EnrapportomstörandeljudochsamtalsvänligaljudmiljöerHörselskadadesRiksförbund
2010[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.befriasamtalet.se/sites/default/files/Kakofonien.pdf
HRF,Myternasmarknad.Årsrapport2014HörselskadadesRiksförbund2014[HämtadpåInternet201408-25]
http://www.hrf.se/system/files/dokument/myternas_marknad_rapport2014.pdf
HRF,”LandstingetiNorrbottenbackar-nublirbarnshörapparatergratis”iPressmeddelanden
HörselskadadesRiksförbund2004-05-13[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.hrf.se/system/files/norrbotten_maj04.pdf
HRF,OjämlikaavgifterilandstingendrabbarhörselskadadeHörselskadadesRiksförbund2013[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.hrf.se/system/files/dokument/avgiftsblad_okt2012_nyapril2013.pdf
HRF,Sanningochkonsekvens.OmhörselskadadessituationiSverigeHörselskadadesRiksförbund2005
[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.hrf.se/system/files/dokument/rapport05.pdf
HRF,Äh,detvaringetviktigt.OmhörselskadadessituationiSverigeHörselskadadesRiksförbund2007
[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.hrf.se/system/files/dokument/rapport07.pdf
Hälsa,”Stressademödrarfåröverviktigabarn”iHälsa2011-11-09[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.halsa.se/Kategori/Gron-mat/Vikt/Stressade-modrar-far-overviktiga-barn/
IverusIsabella,”Vuxenlöstnätkanledaungafel”iSvenskaDagbladet2006-01-18[HämtadpåInternet
2014-06-16]
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barn-och-unga/vuxenlost-nat-kan-leda-unga-fel_266577.svd
JaktlundHelen/Farsorochmorsorpåstan,”Detärvivuxnasomsviker”iSvenskaDagbladetBrännpunkt
2007-10-10[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/1179768.svd
JenningerClaes,BerntsenJohan,SundbergHelén&Frank,”Geallabarnentryggskola-garanti”i
Göteborgs-PostenDebatt2011-02-06[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.544671-ge-alla-barn-en-trygg-skola-garanti
JensfeltSofia,BulimibibelnLind&CoStockholm2009[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.lindco.se/bocker/bulimibibeln/
©SusanneNymanFurugård
83
Familjepolitikensekonomi4.0
JiangGuo-Xin,”Antalsjälvmordsförsök(säkraochosäkra)blandungaiSverige,2013”Karolinska
InstitutetNationelltcentrumförsuicidforskningochpreventionavpsykiskohälsa(NASP)[Mejl2014-1107]
http://www.hallbarfamiljepolitik.nu/?attachment_id=2712
JohrénAnders&JohanssonUlf,PersonalekonomiidagLiber2011[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.prevent.se/Arbetsmiljoarbete/Ekonomi/Det-lonar-sig-att-satsa-pa-personalen/
KarolinskaInstitutet,”Självskadandeungdomaroftareutanförarbetsmarknaden”iNyheterKarolinska
Institutet2014-08-13[HämtadpåInternet2014-08-27]
http://ki.se/nyheter/sjalvskadande-ungdomar-oftare-utanfor-arbetsmarknaden
KarolinskaInstitutet,Ökardenpsykiskaohälsan?LägesrapportfrånSLLKarolinskaInstitutetAvdelningen
förfolkhälsoepidemiologi2011-05-23[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Psykisk%20H%C3%A4lsa/FHRSem20110523_psykiskh%C3%A
4lsa.pdf
KarolinskaInstitutetsfolkhälsoakademi,SjälvmordiEuropaochvärldenKarolinskaInstitutet2010
[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Psykisk%20H%c3%a4lsa/Suicidprevention/Sj%c3%a4lvmord%
20i%20Europa%20och%20v%c3%a4rlden%202010_31.pdf
KavalidouKaterina,Suicidalthoughtsandattitudestowardssuicideamongmedicalandpsychologystudents
inGreeceAustralianInstituteforSuicideResearchandPrevention&KarolinskaInstitutetNationellt
centrumförsuicidforskningochpreventionavpsykiskohälsa(NASP)2013[HämtadpåInternet2014-0616]
http://www.suicidology-online.com/pdf/SOL-2013-4-4-11.pdf
KillénKari,BarndomenvararigenerationerStudentlitteraturLund2009[HämtadpåInternet2014-0616]
https://www.studentlitteratur.se/#produkt/118/3257
KruseFilip,”Sexbrottökarblandunga”iGöteborgs-Posten2009-12-05[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.265036-sexbrott-okar-bland-unga
KågessonPer,”SverigebordeföljaFN:sbarnkonvention”iHemmaföräldrarsnätverk2005[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.hemmaforaldrar.se/stress_hos_barn__per_kageson.htm
LagerbladAnna,”Känsligabarnbehöverro”iSvenskaDagbladet2012-04-26[HämtadpåInternet201406-16]
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/kansliga-barn-behover-ro_7108657.svd
LarssonGerhard/Missbruksutredningen,”Missbruketkostar150miljarder”iSvenskaDagbladet
Brännpunkt2010-11-02[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/missbruket-kostar-150-miljarder_5606385.svd
LeikinAnnLouise,”Ungavillhahjälp–detardrogeravenanledning”iGlimtarfrånföreläsningar
SahlgrenskaUniversitetssjukhuset2010-02-26[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.sahlgrenska.se/SU/Om-sjukhuset/Halsoframjande-sjukhus/Forelasningar/Glimtar-franforelasningarna/Unga-vill-ha-hjalp---de-tar-droger-av-en-anledning/
LindJosefine,”Papporkännermerföräldraskuldänmammor”iViFöräldrar2012-11-16[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.viforaldrar.se/vara-tidningar/Pappor-kanner-mer-foraldraskuld-an-mammor
LindqvistKarin,”Mentaliseringsbaseradterapieffektivvidsjälvskadebeteendeochdepressionhos
ungdomar”iModernpsykodynamiskforskning2013-02-17[HämtadpåInternet2014-11-04]
http://psykodynamiskt.nu/?p=3516
©SusanneNymanFurugård
84
Familjepolitikensekonomi4.0
Linköpingsuniversitet,”Stresskanbidratillbarndiabetes”iForskning.se2004-02-27[HämtadpåInternet
2014-06-16]
http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pmimportocharkiv/pressmeddelandenarkiv2004/stress
kanbidratillbarndiabetes.5.133469f811588cfc93c80008437.html
LundinTomas,”SjälvmordenökarikrisensGrekland”iSvenskaDagbladet2011-08-14[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/sjalvmorden-okar-i-krisens-grekland_6387697.svd
Lärarförbundet,”Överfullafritidshemskaparstress”iNyheterLärarförbundet2013-05-14[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/004E4D54?OpenDocument&menuid=00326A1C
LöndahlCharlotte,Fetma-vårnyafolksjukdom?ForskningsrådetförarbetslivochsocialvetenskapFAS
2007[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.forte.se/upload/dokument/publiaktioner/pdf/Fetma.pdf
MagnergårdBjersTina,”Fredagsmysetsgodistärpåhälsan”iTT/DagensNyheter2011-08-01[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.dn.se/livsstil/halsa/fredagsmysets-godis-tar-pa-halsan/
MellgrenFredrik,”Förtidspensionföralltflerunga”iSvenskaDagbladet2011-01-26[HämtadpåInternet
2014-06-16]
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fortidspension-for-allt-fler-unga_5892741.svd
MellgrenFredrik,”Sjuksiffrorskafingranskas”iSvenskaDagbladet2013-11-05[HämtadpåInternet
2014-06-16]
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sjuksiffror-ska-fingranskas_8695220.svd
MellgrenFredrik,”UngaspsykiskaohälsaifokusförHägglundsKD”iSvenskaDagbladet2011-05-31
[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ungas-psykiska-ohalsa-i-fokus-for-hagglunds-kd_6208745.svd
MossingYlva,”MörkertalinomBUP:sbesöksstatistik”iAftonbladet2011-09-21[HämtadpåInternet
2014-06-16]
http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/09/morkertal-inom-bups-besoksstatistik/
MårtenssonMary,”Dekännerattingenbryrsig”iAftonbladet2014-02-04[HämtadpåInternet2014-0616]
http://www.aftonbladet.se/nyheter/sjalvmordenblandunga/article18260299.ab
NationalInstituteofMentalHealth,TheTeenBrain:StillUnderConstructionNationalInstitutesofHealth
2011[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/the-teen-brain-still-under-construction/teen-brain.pdf
NationalPublicRadio,”UnderstandingTheMysteriousTeenageBrain”iTalkoftheNation2011-09-20
[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.npr.org/2011/09/20/140637115/understanding-the-mysterious-teenage-brain
NelanderKerstin&ShannonDavid,”Mobbningkankopplastillsexuellutsatthetpånätet”iNyttfrånBrå
Brottsförebygganderådet2010-07-01[HämtadpåInternet2014-11-04]
http://bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/apropa/2010-07-01-mobbning-kan-kopplas-till-sexuell-utsatthetpa-natet.html
NestorLinda,”StatistiköverätstörningariSverige”iArtiklarHealthcareMedia2014-07-02[Hämtadpå
Internet2014-08-25]
http://atstorningar.se/statistik-over-atstorningar-i-sverige/
©SusanneNymanFurugård
85
Familjepolitikensekonomi4.0
NilssonIngvar,Helhetssynochlångsiktighet.StrategierbaseradepåsocioekonomiskttänkandeSkandia
Försäkringsaktiebolag2011[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.kineo.nu/skolfam/moodle/pluginfile.php/51/mod_resource/content/1/Sociala_investeringa
r_kring_barn_och_unga.pdf
NilssonIngvar&WadeskogAnders,BättreattstämmaibäckenäniånSkandiaFörsäkringsaktiebolag
2008[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.skandia.se/hem/Global/pdf/Om%20Skandia/Id%c3%a9er%20f%c3%b6r%20livet/Ingvar
%20N%20Fullst%c3%a4ndig.pdf
NilssonIngvar&WadeskogAnders,DedeprimeradetonårsflickornaSkandiaFörsäkringsaktiebolag2010
[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.ideerforlivet.se/Global/Best%C3%A4ll%20material/skandia_rapport_deprimerade.pdf
NilssonIngvar&WadeskogAnders,GatuvåldetsekonomiSkandiaFörsäkringsaktiebolag2012[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.skandia.se/HEM/Global/pdf/Om%20Skandia/Id%C3%A9er%20f%C3%B6r%20livet/13010
4_Gatuvaldet_ur_ett_kommunalt_perspektiv.pdf
NilssonIngvar&WadeskogAnders,Underlagtill:EnsocioekonomiskanalysavSkolverkets
samverkansprojektSEEAB2009-11-01[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.seeab.se/SkolSamv/skolsamverkan_091101U.htm
NordlanderJenny,”Enskildavåldtäkterkostarmiljoner”iDagensNyheter2010-06-08[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.dn.se/nyheter/sverige/enskilda-valdtakter-kostar-miljoner/
NymanFurugårdSusanne,Värderadetovärderliga–förenhållbarfamiljepolitikRecitoFörlagBorås2010
http://hallbarfamiljepolitik.nu/?page_id=2079
OdlindCecilia,”Varförvillungatasittliv?”iAktuellforskning/FörhindrasjälvmordblandungaKarolinska
InstitutetInstitutionenförfolkhälsovetenskapNationellpreventionavsuicidochpsykiskohälsa,NASP
2009[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://ki.se/forskning/varfor-vill-unga-ta-sitt-liv?a=88284&d=31432&l=sv
OECD,PISA2012ResultsinFocus.What15-year-oldsknowandwhattheycandowithwhattheyknow
OECDProgrammeforInternationalStudentAssessment2013[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf
OECD,TeenagesuicideOECD2013[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.oecd.org/social/family/CO4_4_Teenage_Suicide_Jan2013.xls
OhioStateUniversity,”HowoftendoIneedtoreplacemyhearingaids?”iFAQsOhioStateUniversity
WexnerMedicalCenter[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://hearing.osu.edu/8590.cfm#replaceaids
OlssonLova,”Stökigelevskakunnaportas”iSvenskaDagbladet2009-04-13[HämtadpåInternet201406-16]
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stokig-elev-ska-kunna-portas_2730139.svd
Parlamentariskasocialförsäkringsutredningen,Ungavuxnamedaktivitetsersättning–riskförsuicidförsök
ochsuicidStatensoffentligautredningar2013[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.psfu.se/uploads/files/13_unga_vuxna_med_aktivitetsersattning.pdf
PaulssonRönnbäckErik,”Flerungatjejerhopparöverfrukosten”iSvenskaDagbladet2011-09-03
[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fler-unga-tjejer-hoppar-over-frukosten_6438606.svd
©SusanneNymanFurugård
86
Familjepolitikensekonomi4.0
PaulssonRönnbäckErik,”Svenskanioralltsämrepåmatte”iSvenskaDagbladet2012-04-28[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenska-nior-allt-samre-pa-matte_7117183.svd
PerssonAnn,”Överviktblandbarnharblivitenklassfråga”iDagensNyheter2013-09-15[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.dn.se/nyheter/sverige/overvikt-bland-barn-har-blivit-en-klassfraga/
PerssonUlf,SvenssonMarianne&ÖdegaardKnut,Kostnadsutvecklingisvensksjukvård
relateradtillöverviktochfetma.NågrascenarierVårdensresursbehovochutmaningarpålängresikt
Landstingsförbundet2004[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.nll.se/upload/IB/lg/sekr/fh/rapp/Kostnadsutveckling_for_overvikt.pdf
Psykologiguiden,”Självkänsla”[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=299&sjalvkansla
PålshammarÅke,”Tonårshjärnan,riskochsex”iLäkartidningen2010-02-09[HämtadpåInternet201406-16]
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=13719
RingSofie&RisbergCaroline,EleversupplevdameningsfullhetilivetiallmänhetochiskolanUppsala
universitet,Institutionenförpedagogik,didaktikochutbildningsstudier2013[HämtadpåInternet201406-16]
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:631787/FULLTEXT01
RojasYerko,”Självmordsbeteendekankopplastillfaktoreribarndomen”iPressrumStockholms
universitet2014-05-14
http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/pressrum/sj%C3%A4lvmordsbeteende-kan-kopplastill-faktorer-i-barndomen-1.177380
RoseJoanna,”Detbehövsettviförattbliettjag”iForskning&Framsteg7/2008[HämtadpåInternet
2014-06-16]
http://fof.se/tidning/2008/7/det-behovs-ett-vi-for-att-bli-ett-jag
RoseJoanna,”IamspecialIamspecial”iForskning&Framsteg7/2008[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://fof.se/tidning/2008/7/i-am-special-i-am-special
RydeliusPer-Anders,FischbeinSiv,LahtinenUlla,LundinNils&vonEssenCarl,”Extrastödbörsättasin
tidigare”iSvenskaDagbladetBrännpunkt2011-12-05[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/extra-stod-bor-sattas-in-tidigare_6684526.svd
RäddaBarnen,Ungröst2014RäddaBarnen2014-04-22[HämtadpåInternet2014-08-25]
http://raddabarnen.sidvisning.se/ungrost2014/
http://www.raddabarnen.se/press/nyheter/2014/25-000-barn-har-fatt-saga-sitt-i-ung-rost/
Räddningsverket,SuicidochsamhällsekonomiskakostnaderRäddningsverket/Nationelltcentrumför
erfarenhetsåterföringfrånolyckor2004[HämtadpåInternet2014-06-16]
https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Statistik_larande/Suicid_och_samhallsekonomiska_kostnad
er.pdf
SafferBoaz,GlennCatherineR.&KlonskyE.David,”Caringyouth-parentrelationscanbevitalto
preventingadolescentsuicideattempts”iUBCNewsUniversityofBritishColumbia2015-02-11[Hämtad
påInternet2015-03-23]
http://news.ubc.ca/2015/02/11/caring-youth-parent-relations-can-be-vital-to-preventing-adolescentsuicide-attempts/
SandbergFredrik,”Döttrartillutbildadealltsmalare”iTT/Göteborgs-Posten2014-11-03[Hämtadpå
Internet2014-11-11]
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2536599-dottrar-till-utbildade-allt-smalare
©SusanneNymanFurugård
87
Familjepolitikensekonomi4.0
SannerIngrid,SjälvkänslahospersonermedförvärvadhjärnskadaStockholmsuniversitetPsykologiska
institutionen2011[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.psykologforbundet.se/Documents/Specialist/Abstracts/Sj%C3%A4lvk%C3%A4nsla%20hos
%20personer%20med%20f%C3%B6rv%C3%A4rvad%20hj%C3%A4rnskada%20-%20Strukturell%20analys%20av%20socialt%20beteende%20SASBintrojekt%20av%20Ingrid%20Sanner.pdf
SBU,”Dialektiskbeteendeterapi(DBT)vidborderlinepersonlighetsstörning”iPublikationerStatens
beredningförmedicinskutvärdering2005[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Alert/Dialektisk-beteendeterapi-DBT-vid-borderlinepersonlighetsstorning/
SCB,”’Folkmängd”iStatistikdatabasenStatistiskacentralbyrån[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningenssammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/
SCB,Kommunernasfinanser2013Statistiskacentralbyrån2014-06-26[HämtadpåInternet2014-08-22]
http://scb.se/Statistik/OE/OE0107/2013A01C/Kommunernas%20finanser%202013.pdf
SCB,Levnadsförhållandenrapport123,Nuförtiden.Enundersökningomsvenskafolketstidsanvändningår
2010/11Statistiskacentralbyrån2012[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0103_2010A01_BR_LE123BR1201.pdf
SCB,”Medelvärdefördesombetalarskatt,tkreftertypavskatt,kön,ålder,inkomstklass2013”i
StatistikdatabasenStatistiskacentralbyrån[HämtadpåInternet2015-02-24]
http://scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Hushallens-ekonomi/Inkomster-ochinkomstfordelning/Inkomster-och-skatter/
SCB,OlikagenerationersbarnafödandeStatistiskacentralbyrån2011[HämtadpåInternet2014-08-26]
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0701_2011A01_BR_BE51BR1103.pdf
SCB,”Sammanräknadförvärvsinkomst,medelinkomstföråldrarna20-64årboendeiSverigeden31/12
2013”iTabellerochdiagramStatistiskacentralbyrån[HämtadpåInternet2015-02-24]
http://scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Hushallens-ekonomi/Inkomster-ochinkomstfordelning/Inkomster-och-skatter/
SCB,”Summeradfruktsamhetefterregionochkön.År1970–2012”iTabellerochdiagramStatistiska
centralbyrån[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efteramne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Demografisk-analys
Självmordsupplysningen,”Faktaomsjälvmord”[HämtadpåInternet2014-06-16]
https://sjalvmordsupplysningen.se/om-sjalvmord/fakta-om-sjalvmord/
SjöbergAgneta,MoraeusLotta,YngveAgneta,PoortvlietEric,Al-AnsariUsama&LissnerLauren,
Overweightandobesityinarepresentativesampleofschoolchildren.Exploringtheurban–ruralgradientin
SwedenObesityReviews2011[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-789X.2010.00838.x/abstract
SjöholmGustav,”Såserdutecknenpåattdittbarnmobbas”iSvenskaDagbladet2013-08-13[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/var-tionde-elev-mobbad_8420364.svd
©SusanneNymanFurugård
88
Familjepolitikensekonomi4.0
Skandia,Ungdomsrapporten2013.Delrapport1UngdomsbarometernAB2013[HämtadpåInternet201406-16]
http://mb.cision.com/Public/608/9411388/86e78dad607a2611.pdf
SkandiaIdéerförLivet,”Omutanförskapetspris”Skandia[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Socialt-ansvar1/Samhallsengagemang/Utanforskapets-pris/
Skatteverket,”Kommunalaskattesatser2013”iSkatterSkatteverket[HämtadpåInternet2014-08-22]
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/vadblirskatten/skattetabeller/kommunalas
kattesatsermmunder2013/omskattesatser.4.2b543913a42158acf800016728.html
Skatteverket,”Skattetabell32förmånadslön2013”Skatteverket[HämtadpåInternet2014-08-22]
https://www.skatteverket.se/download/18.2b543913a42158acf800017451/1359705908695/m%C3%
A5nadsl%C3%B6n.pdf
Skolinspektionen/BEO,”Antalbeslutadeanmälningsärendenefterkritikgrundåren2006–2013”
Skolinspektionen[HämtadpåInternet2014-08-21]
http://www.skolinspektionen.se/Documents/statistik/anmalningar/anmalningar-2013/statistik-anmbeslut-kritik-eftter-brist-2006-2013.xlsx
Skolinspektionen/BEO,”Totaltantalinkomnaanmälningarperanmälningsgrundåren2006-2013”
Skolinspektionen2014[HämtadpåInternet2014-08-21]
http://www.skolinspektionen.se/Documents/statistik/anmalningar/anmalningar-2013/statistik-anminkomna-anmgr-2006-2013.xlsx
Skolverket,Barnochpersonaliförskolanhösten2012Skolverket2013[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2983
Skolverket,Barnomsorgenisiffror1998.BarnochpersonalSkolverket1998[HämtadpåInternet2014-0616]
http://www.skolverket.se/publikationer?id=379
Skolverket,”Flerbarntillföräldraledigaiförskolan”iPressmeddelandenSkolverket2004-12-22[Hämtad
påInternet2014-06-16]
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2004/fler-barn-till-foraldralediga-i-forskolan1.11895
Skolverket,”FörskolaBarnochgrupper.Riksnivå2013”iStatistikSkolverket2013[HämtadpåInternet
2014-09-01]
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.216083!/Menu/article/attachment/F%C3%B6rskola_Barn%20
och%20grupper_Riksniv%C3%A5_Tab1B_2013webb.xls
Skolverket,Föräldrarsvalochinställningtillförskolaochfritidshem.Resultatfrånföräldraundersökningen
2012Skolverket2013[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3067
Skolverket,”KraftigförsämringiPISA”iStatistik&utvärdering/InternationellastudierSkolverket201312-03[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/kraftig-forsamring-ipisa-1.167616
Skolverket,Personaliförskolan15oktober2013Skolverket2014[HämtadpåInternet2014-08-22]
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.216091!/Menu/article/attachment/F%C3%B6rskola_Personal_
Riksniv%C3%A5_Tab1A2013webb.xls
Skolverket,Redovisningavuppdragombedömningavkostnadernaförförskolan,fritidshemmet,annan
pedagogiskverksam-het,skolaochvuxenutbildningbudgetåret2013Skolverket2014-07-02[Hämtadpå
Internet2014-08-20]
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3300
©SusanneNymanFurugård
89
Familjepolitikensekonomi4.0
Skolverket,UtvärderingavmetodermotmobbningSkolverket2011[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2498
SobockiPatrik,HealthEconomicsofDepressionKarolinskaInstitutet2006[HämtadpåInternet2014-0616]
http://publications.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/39692/thesis.pdf?sequence=1
Socialstyrelsen,Barnochungashälsa,vårdochomsorg2013Socialstyrelsen2013[HämtadpåInternet
2014-08-27]
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19016/2013-3-15.pdf
Socialstyrelsen,”Diagnoserislutenvård”iStatistikdatabasenSocialstyrelsen[HämtadpåInternet201411-04]
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/diagnoserislutenvard
Socialstyrelsen,”Dödsorsaker”iStatistikdatabasenSocialstyrelsen[HämtadpåInternet2014-07-08;
2014-08-21]
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas
Socialstyrelsen,Folkhälsorapport2009Socialstyrelsen2009[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-71.pdf
Socialstyrelsen,Förskrivningavcentralstimulantiavidadhd.Utvecklingenfrån2006till2013
Socialstyrelsen2014[HämtadpåInternet2014-08-19]
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19460/2014-6-9.pdf
Socialstyrelsen,Hälso-ochsjukvårdsrapport2009Socialstyrelsen2009[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8496/2009-12672_200912672_rev2.pdf
Socialstyrelsen,”Läkemedel”iStatistikdatabasenSocialstyrelsen[HämtadpåInternet2015-03-18]
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas
Socialstyrelsen,Läkemedel-statistikförår2014Socialstyrelsen2015[HämtadpåInternet2015-03-18]
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19768/2015-3-17.pdf
Socialstyrelsen,”Läkemedelskostnadernaökarmedenmiljard”iNyheterSocialstyrelsen2015-03-18
[HämtadpåInternet2014-09-02]
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015mars/Sidor/lakemedelskostnadernaokarmedenmiljard.asp
x
Socialstyrelsen,”Nyårligdödsorsaksstatistik”iPressmeddelandenSocialstyrelsen2014-08-21[Hämtadpå
Internet2014-09-08]
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014augusti/nyarligdodsorsaksstatistik
Socialstyrelsen,”Psykiskohälsaökarblandungamän”iNyheterSocialstyrelsen2012-04-23[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012april/psykiskohalsaokarblandungaman
Socialstyrelsen,Smittaiförskolan.Kunskapsöversikt2008[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8730/2008-126-1_20081262.pdf
Socialstyrelsen,Tillståndetochutvecklingeninomhälso-ochsjukvårdochsocialtjänst.Lägesrapport2014
Socialstyrelsen2014[HämtadpåInternet2014-08-27]
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19329/2014-2-3.pdf
©SusanneNymanFurugård
90
Familjepolitikensekonomi4.0
Socialstyrelsen,”Utvidgaduppgiftsskyldighetförpsykiatriskvård”iPressmeddelandenSocialstyrelsen
2014-02-26[HämtadpåInternet2014-08-27]
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014februari/utvidgaduppgiftsskyldighetforpsykiatriskvard
Socialstyrelsen,Vårdochomsorgomplaceradebarn.Öppnajämförelserochutvärdering.
RekommendationertillkommunerochlandstingomhälsaochutsatthetSocialstyrelsen2013[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18999/2013-3-7.pdf
Socialstyrelsen,”Yttreorsakertillskadorochförgiftningar”iStatistikdatabasenSocialstyrelsen[Hämtad
påInternet2014-07-08]
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/
Socialstyrelsen&KarolinskaInstitutet,MiljöhälsorapportSocialstyrelsen2009[HämtadpåInternet201406-16]
http://ki.se/sites/default/files/mhr2009.pdf
Socialstyrelsen&Statensfolkhälsoinstitut,FolkhälsaniSverige.Årsrapport2013Socialstyrelsen2013
[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-3-26
Specialpedagogiskaskolmyndigheten,”Tekniskahjälpmedel.Hörapparatensskötsel”iHörselboken200907-31[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.horselboken.se/faktadel/tekniska-hjalpmedel/horapparatens-skotsel/
StainRigmor,Självskadebeteende.Forskning,behandlingochmetoderförattförebyggapsykiskohälsahos
ungaStiftelsenAllmännaBarnhuset2008[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.allmannabarnhuset.se/wpcontent/uploads/2014/05/Sj%C3%A4lvskadebeteende_webb.pdf
StenhammarChristina,ParentalPerspectivesonPreschoolChildren’sLifestyle.QuantitativeandQulitative
aspectsUppsalauniversitetMedicinskafakulteten2011[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:432842/FULLTEXT01
StenholmNils&WassCatharina,AttkännasigsjälvochandraLundsuniversitetInstitutionenför
psykologi2012[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://lup.lub.lu.se/record/3405644/file/3405754.pdf
StockholmsCentrumförÄtstörningar,”ÄtstörningUNS”Stockholmslänslandsting2011-05-19[Hämtad
påInternet2014-06-16]
http://www.scfa.se/eating_disorders/other/index.html
Stockholmslänslandsting,BarnrapportenStockholmslänslandstingCentrumförbarn-ochungdomshälsa
1998[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://libris.kb.se/bib/7452698
Stockholmslänslandsting,Handlingsprogramöverviktochfetma2010-2013Hälso-och
sjukvårdsnämndensförvaltningStockholmslänslandsting2010[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.sll.se/Global/Om%20landstinget/Styrdokument/H%C3%A4lso%20och%20sjukv%C3%A5rd/handlingsprogram-for-overvikt-och-fetma-landstingsfullmaktige-2005-1213-ls-0505-0801.pdf
Stockholmsstad,”AlvaMyrdal–idéeromstorbarnkammare1935”iStockholmskällan[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=28174
©SusanneNymanFurugård
91
Familjepolitikensekonomi4.0
SundénJelminiMaria,”Barnenspillerkartaritasom”iSvenskaDagbladet2013-01-09[HämtadpåInternet
2014-06-16]
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/barnens-pillerkarta-ritas-om_7806908.svd
SundénJelminiMaria,”Läxavdragetvärtmiljoner”iSvenskaDagbladet2014-08-12[HämtadpåInternet
2014-08-14]
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/laxavdraget-vart-miljoner_3817716.svd
SundénJelminiMaria,”Rutmotverkarenskolalikaföralla”iSvenskaDagbladet2013-08-27[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/rut-motverkar-en-skola-lika-for-alla_8457686.svd
SvenskaDagbladet,”Avundkanväckavrede”iIdag-sidansartikelserieSyskonvålddel42012-06-14
[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/avund-kan-vacka-vrede_7274635.svd
SvenskaDagbladet,”Syskonvåldkangeärrförlivet”iIdag-sidansartikelserieSyskonvålddel22012-06-12
[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/syskonvald-kan-ge-arr-for-livet_7269167.svd
SvenskaDagbladet,”Vuxnavågarintetalamedbarn”2011-03-14[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barn-och-unga/vuxna-vagar-inte-tala-med-barn_5999025.svd
SvenssonPia,”Mobbningförmiljoner”iGöteborgs-Posten2011-04-01[HämtadpåInternet2014-08-21]
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.590489-mobbning-for-miljoner
SverigesKommunerochLandsting,KPPPsykiatri.MycketmeränkostnadperpatientSverigesKommuner
ochLandsting2010[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-597-5.pdf
SverigesRadio,”Alltflertjejerfårätstörningsdiagnos”iP4StockholmSvergiesRadio2013-01-01
[HämtadpåInternet2014-09-29]
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5395663
SverigesRadio,”Flerungamedförtidspensiontarsinaliv”iEkotSverigesRadio2013-05-16[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5535454
SverigesTelevision,”Våldetblandungaökar”iNyheterSverigesTelevision2007-10-29[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.svt.se/nyheter/valdet-bland-unga-okar
SöderdahlElna&WinbladhTova,Känslotankar.OmmentaliseringochKASAMhosbarnLundsuniversitet
Institutionenförpsykologi2010[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://lup.lub.lu.se/record/1762598/file/1762599.pdf
SörlieEkströmChristian,Hurmåregentligenvårabarn?anomaRFörlagHakenäset2012[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.anomar-forlag.se/bocker9.html
TagessonSofi,”Stressgörattkvinnordörtidigare”iGöteborgs-Posten/TT2012-03-09[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.884009-stress-gor-att-kvinnor-dor-tidigare
TammCarlJohan(RiksförbundetSPES–Suicidpreventionochefterlevandesstöd)&MolinKatarina(If
försäkringsbolag),”Flerungaförsökertasinaliv”iSvenskaDagbladetBrännpunkt2011-09-08[Hämtad
påInternet2014-06-16]
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fler-unga-forsoker-ta-sina-liv_6451378.svd
©SusanneNymanFurugård
92
Familjepolitikensekonomi4.0
TemagruppenUngaiarbetslivet,10orsakertillavhopp.379ungaberättaromavhoppfrångymnasiet
Ungdomsstyrelsen2013[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.temaunga.se/sites/default/files/tioorsaker.pdf
TheMyers&BriggsFoundation,”HowFrequentIsMyType?”[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/my-mbti-results/how-frequent-is-my-type.asp
TT,”Flerbarnanmälermobbning”iLärarnastidningTidningarnasTelegrambyrå2012-10-23[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/10/23/fler-barn-anmaler-mobbning
UdovicAna,”Därfördrabbasbarnavätstörningar”iMama2012-01-10[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.mama.nu/6---12-ar/Darfor-drabbas-barn-av-atstorningar
UMO,”Självkänsla”iJag[Hämtadpåinternet2014-06-16]
http://www.umo.se/jag/sjalvkansla/
Ungdomsstyrelsen,Semig.Ungaomsexochinternet.Ungdomsstyrelsensskrifter2009:9[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.ungdomsstyrelsen.se/sites/default/files/publikationer_uploads/se-mig-unga-om-sex-ochinternet.pdf
Ungdomsstyrelsen,Ungamedattityd2013.Ungdomsstyrelsensattityd-ochvärderingsstudie
Ungdomsstyrelsensskrifter2013:3[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.ungdomsstyrelsen.se/publikationer/unga-med-attityd-2013
Ungdomsstyrelsen,Ungidag2012.EnbeskrivningavungdomarsvillkorUngdomsstyrelsensskrifter
2012:2[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://www.ungdomsstyrelsen.se/sites/default/files/publikationer_uploads/ungidag-2012.pdf
UNICEF,”Barnkonventionen”[Hämtadpåinternet2014-06-16]
http://unicef.se/barnkonventionen
UNICEF,Childwell-beinginrichcountries.AcomparativeoverviewUnitedNationsChildren’sFund
(UNICEF)2013[Hämtadpåinternet2014-06-16]
http://unicef-porthos-production.s3.amazonaws.com/final_rc11-eng-lores-fnl2.pdf
UtterHelena,”Pappasmatnojorkangedotterätstörning”iAftonbladet2010-06-01[Hämtadpåinternet
2014-06-16]
http://www.aftonbladet.se/wendela/article12328805.ab
vonHallGunilla,”PsykiskohälsaifokusförWHO”iSvenskaDagbladet2013-05-27[Hämtadpåinternet
2014-06-16]
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/psykisk-ohalsa-i-fokus-for-who_8214218.svd
WallskärHelene,”Storainsatserkrävsmotungasohälsa”iForskareberättarForskningsrådetförhälsa,
arbetslivochvälfärd2012-08-28[Hämtadpåinternet2014-06-16]
http://www.forte.se/sv/Publicerat/Forskare-berattar/Forskare-berattar-2012/Stora-insatser-kravsmot-ungas-ohalsa/
WassermanDanuta/KarolinskaInstitutetNationelltcentrumförsuicidforskningochpreventionav
psykiskohälsa(NASP),”SjälvmordblandungaökariSverige”iLäkartidningen2004-12-09[Hämtadpå
internet2014-06-16]
http://ww2.lakartidningen.se/old/content_0450/4078.html
©SusanneNymanFurugård
93
Familjepolitikensekonomi4.0
WassermanEva,”SjälvmordiSverige”och”SjälvmordsförsökiSverige”iStatistikKarolinskaInstitutet
Nationelltcentrumförsuicidforskningochpreventionavpsykiskohälsa(NASP)[Hämtadpåinternet
2014-06-16]
http://ki.se/nasp/sjalvmord-i-sverige
http://ki.se/nasp/sjalvmordsforsok-i-sverige
WennerbergTor,”Viärvårarelationer”iDagensNyheter2008-07-17[Hämtadpåinternet2014-06-16]
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/vi-ar-vara-relationer/
WesterbergJacobsonJosefine,Wishtobethinner.DevelopmentandPredictionofDisturbedEating.A
longitudinalStudyofSwedishGirlsandYoungWomenUppsalauniversitetInstitutionenförfolkhälso-och
vårdvetenskap2010[Hämtadpåinternet2014-06-16]
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:311580/FULLTEXT01
Wikipedia,”Anknytningsteori”[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://sv.wikipedia.org/wiki/Anknytningsteori
Wikipedia,”Jämlikhet”[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4mlikhet
Wikipedia,”Jämställdhet”[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4mst%C3%A4lldhet
Wikipedia,”Känslaavsammanhang”[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4nsla_av_sammanhang
Wikipedia,”Vårdnadsbidrag”[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5rdnadsbidrag
Wikipedia,”Vårgemensammaframtid”[HämtadpåInternet2014-06-16]
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5r_gemensamma_framtid
ÖbergHelena,”Stökigabarnlugnaremednykometmetod”iDagensNyheter2005-03-18[Hämtadpå
Internet2014-06-16]
http://www.dn.se/sthlm/stokiga-barn-lugnare-med-ny-kometmetod%5C
©SusanneNymanFurugård
94