Stöd och omvårdnad

Stöd och omvårdnad
Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning
Gäller från 1 januari 2015
2
Information om avgifter
Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015
Du som har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet
kan få bistånd i form av till exempel hemtjänst, avlösning,
hemlevererad mat, trygghetslarm eller särskilt boende.
Du ansöker hos en biståndshandläggare och i den här
broschyren får du veta vilka avgifter som gäller inom
Västerås stad.
3
Avgifterna är fasta men det finns också ett högkostnadsskydd.
Det innebär att det finns en övre gräns för hur mycket
kommunens tjänster får kosta, en så kallad maxtaxa. Ingen ska
behöva betala mer för kommunens tjänster än vad han eller
hon klarar av.
Olika tjänster och vad de kostar
Hemtjänst och e-hemtjänst
Hemtjänst kostar 200 kronor för varje timme, dock högst
1 780 kronor per månad. Betalning sker för utförda timmar.
Debitering för ej utförd tid kan i vissa fall ske om den enskilde
inte har avsagt sig insatserna enligt de regler som gäller.
Efter beslut om hemtjänst väljer du själv vilken leverantör
som ska utföra din hemtjänst. Du kan byta leverantör om du
inte är nöjd.
e-hemtjänst är ett val för personer som har behov av hemtjänst eller boendestöd och som vill ha stöd och hjälp på
distans istället för hembesök. Biståndshandläggaren tar ett
hemtjänstbeslut utifrån den enskildes behov samt fysiska och
kognitiva funktionsförmåga. Det är alltid den enskilde som
gör valet av e-hemtjänst eller hembesök.
Alla e-hemtjänstinsatser ingår i maxtaxan.
Bildtelefon fast. Den enskilde betalar för utförd tid, samma
taxa som för andra hemtjänstinsatser.
Bildtelefoni rörlig fjärrstyrd. Den enskilde betalar för utförd
tid, samma taxa som för andra hemtjänstinsatser.
4
Meddelandehanterare. För meddelandehanterare betalar den
enskilde en månadsavgift på 174 kr.
Kameratillsyn på natten. Den enskilde betalar för utförd tid,
samma taxa som för andra hemtjänstinsatser.
Telefon. Den enskilde betalar för utförd tid, samma taxa som
för andra hemtjänstinsatser.
Boendestöd och kvalificerat boendestöd
•Boendestöd kan ges som hembesök eller e-hemtjänst. Se
under Hemtjänst och e-hemtjänst ovan.
•För boendestöd är insatserna helt kostnadsfria.
Avlösning
En närstående som vårdar en anhörig i hemmet kan få avlösning. Avgiften för avlösning är densamma som för hemtjänst,
200 kronor per timme. De tolv första timmarna per kalendermånad är dock avgiftsfria men även för dessa behövs ett
biståndsbeslut.
5
Trygghetslarm
Trygghetslarm kostar 174 kronor per månad.
Avgift för färdiglagad mat
Den som beviljas hemleverans av färdiglagad mat bestämmer
själv antalet portioner per vecka. Avgiften är 55 kronor per
portion.
Social dagvård
Dagvård är gratis. Däremot betalar den enskilde för måltider.
Kostnader för resor tillkommer.
Ålderdomshem och gruppboende
Den som är hyresgäst på ålderdomshem eller gruppboende
betalar hyra enligt hyreskontrakt. Kostnad för mat tillkommer.
Ett månadsabonnemang gällande mat kostar 3 406 kronor.­
Därutöver tillkommer en avgift på 1 780 kronor för
­omvårdnad.
Vid frånvaro, till exempel vid en sjukhusvistelse, betalar
den boende ingen avgift för omvårdnad och mat. Vid permission måste dock frånvaron meddelas minst en vecka i förväg.
Avdrag medges ej för enstaka måltider.
6
Servicehus
Den som bor i servicehus med restaurang har möjlighet att
välja måltider och betala för varje tillfälle. Det går också att
välja ett månadsabonnemang.
Övriga insatser betalas enligt den timtaxa som gäller för
hemtjänst. Därutöver tillkommer en obligatorisk avgift för
trygghetslarm på 174 kronor.
Korttidsvistelse
Den som vistas i särskilt boende en kortare period, till exempel vid rehabilitering eller avlastning, betalar 59 kronor per
dag för omvårdnaden samt 112 kronor per dag för måltider.
Om vistelsen blir längre än 90 dagar tillkommer en boendeavgift på 62 kronor per dag.
7
Så räknas avgiften ut
För att räkna ut avgiften utgår avgiftshandläggaren från din
bruttoinkomst. Därefter görs avdrag för skatt, kostnader för
boendet samt levnadskostnader (förbehållsbelopp). Det som
blir kvar utgör din betalningsförmåga (avgiftsutrymme).
Betalningsförmågan jämförs sedan med taxan på de insatser
du beviljats. Om avgifterna överstiger din betalningsförmåga
så reduceras avgifterna med mellanskillnaden. Avgiften blir
aldrig högre än betalningsförmågan under förutsättning att
en riktigt ifylld blankett lämnats in.
Högkostnadsskydd (maxtaxa)
Maxtaxa betyder att det finns en övre gräns för hur mycket
kommunens tjänster får kosta. Maxtaxan 2015 är 1 780 kronor.
För makar, som båda betalar avgift, gäller maxtaxan var och
en för sig.
Följande avgifter ska räknas ihop och samordnas inom maxtaxan:







Omvårdnadsavgift i ordinärt boende
Avgift för trygghetslarm
Avgift e-hemtjänst
Omvårdnadsavgift på ålderdomshem och gruppboende
Omvårdnadsavgift i korttidsboende
Avgift för hemtjänst till barnfamiljer
Avlösning över 12 timmar
8
Följande avgifter räknas inte in i maxtaxan:
 Måltidsavgift på ålderdomshem och gruppboende,
även vid korttidsvistelse
 Måltidsavgift i social dagvård
 Måltidsavgift i ordinärt boende
Levnadskostnader
Den summa pengar var och en anses behöva för att klara sin
vardag kallas förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet ska täcka
kostnader för mat, kläder, skor, fritid, böcker, hygien, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, dagstidning, telefon, TV-licens,
hemförsäkring, hushållsel, läkarvård, medicin, tandvård och
resor.
Storleken på förbehållsbeloppet bestäms av riksdagen. 2015 är
beloppet 5 023 kronor per månad för ensamstående och ­4 245
per person och månad för gifta par.
Individuellt tillägg till förbehållsbeloppet kan ges av
exempelvis följande orsaker:




Fördyrad kost
Familje- och arbetssituation
Kostnader till följd av funktionshinder
Kostnader för god man eller förvaltare
9
Ansökan om individuellt tillägg till förbehållsbeloppet görs på
särskild blankett hos avgiftshandläggare. Det krävs att kostnaderna är regelbundet återkommande under minst 6 månader
och uppgår till minst 200 kronor per månad. Kostnaderna ska
styrkas med kvitto eller liknande. Läkarintyg kan komma att
krävas i vissa fall.
För den som bor på ålderdomshem eller i gruppboende och
har måltidsabonnemang görs automatiskt ett individuellt
tillägg till förbehållsbeloppet.
Så här räknas avgiften ut
+ Bruttoinkomster, inklusive ev bostadstillägg
– Skatt
– Bostadskostnad
– Levnadskostnader (förbehållsbelopp)
= Betalningsförmåga (avgiftsutrymme)
Dubbla boendekostnader
Den som flyttar från egen bostad till en särskild boendeform,
det vill säga ålderdomshem, gruppboende eller servicehus, har
möjlighet att i samband med inflytt till särskilt boende få en
nedsättning av avgiften på grund av dubbla boendekostnader.
Detta förutsätter dock att man kan påvisa att försäljning av
bostad påbörjats eller att hyreskontrakt sagts upp i samband
med inflyttning till särskilt boende.
10
En av två makar flyttar
Om make, maka eller sambo flyttar till ett särskilt boende kan
nedsättning av avgiften ske. Det så kallade kvarboendeskyddet
garanterar att den som bor kvar hemma inte drabbas av en
oskäligt försämrad ekonomisk situation.
Om debiteringen
Debitering av avgift sker månadsvis i efterskott. Som mottagare av biståndsinsatser är du skyldig att meddela förändrad
inkomst och annat som kan påverka avgiften. Om det visar sig
att du har betalat för låg avgift kan du bli återbetalningsskyldig
i efterskott upp till sex månader.
Autogiro och e-faktura
Ett enkelt sätt att betala avgifterna är via autogiro eller e-faktura.
Kontakta Västerås stads Ekonomicenter för mer information
på 021-39 15 97 eller 021-39 17 70
Att överklaga
Den som är missnöjd med ett beslut från kommunen kan
överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten. En överklagan kan
till exempel gälla beslut om storleken på avgiften, ändring av
avgift eller storleken på förbehållsbeloppet.
Överklagan måste göras inom tre veckor från den dag då
du fick information om beslutet. Överklagan sänds till avgiftshandläggaren.
11
Avgifter för äldre
(Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015)
Lägsta faktureringsbelopp: 57 kronor per månad
Belopp,kronor
Avgifter i ordinärt boende
Omvårdnadsavgift (hemtjänst) Maximal omvårdnadsavgift Trygghetslarm Matservice Måltidsersättning, social dagvård Avlösarservice, över 12 tim per månad
200kr per timme
1 780kr per månad
174kr per månad
55kr per portion
79kr per dag
200kr per timme
e-hemtjänst
Informations- och meddelandehantering
Stationär bildtelefoni och telefontillsyn
Mobil fjärrstyrd bildtelefoni
Nattillsyn via kamera
174kr per månad
200kr per timme
200kr per timme
17kr per tillsyn
Avgifter i särskilt boende
Måltidsersättning, abonnemang Måltidsavgift, dygnspris Omvårdnadsavgift
Omvårdnadsavgift, korttidsvistelse
Måltidsersättning, korttidsvistelse
Boendeavgift > 90 dagar (maxtak)
Boendeavgift, dag > 90 dagar (maxtak)
3 406kr per månad
112kr per dag
1 780kr per månad
59kr per dag
112kr per dag
1 854kr per månad
62kr per dag
Förbehållsbelopp
Ensamstående Gifta 5 023kr per månad
4 245kr per månad
Övriga upplysningar
Denna informationsbroschyr ger en översiktlig bild
av Västerås stads riktlinjer och regler när det gäller
avgifter för äldre.
Om du har frågor om avgifter är du välkommen att
kontakta oss genom Västerås stads Kontaktcenter på
telefon 021-39 27 25 eller 021-39 00 00.
Sociala nämndernas förvaltning
Stadshuset, 721 87 Västerås
Kontaktcenter 021-39 00 00
www.vasteras.se
Produktion och tryck: Konsult och Service 838568 2015-04
Fråga efter avgiftshandläggare för äldre och personer
med funktionsnedsättning.