BN 150924 Webb

Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Tid och plats
1
Torsdagen den 24 september 2015 kl. 08.35 – 12:45 mötesuppehåll kl 10.00
- 10:30 i sammanträdesrum A2-salen
Beslutande
Ledamöter
Ulrika Ericsson (M)
Andreas Björklund (M)
Stefan Bengtsson (M)
Stefan Stenberg ordf. (C)
Linnea Sandahl (MP)
Michael Bonde (FP)
Gösta Johansson (S)
Marianne Johansson (S)
Morgan Fagerström (S)
Karin Sandström (S)
Andreas Havasi (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Gert Okén (M), inte § 412 på grund av jäv
David Sandrén (M)
Gösta Johansson (S)
Tjänstemän
Evelyn Ingvarsson, byggnadsnämndssekreterare
Helena Arnesten, stadsbyggnadschef
Maria Söderlund, stadsarkitekt, inte § 412
Sten Hedelin, stadsbyggnadsarkitekt, §§ 406 del av, 407-414, 431
Julia Anding, planarkitekt, § 411
Björn Liljequist, bygglovshandläggare, §§ 415-421
Cajsa Friberg, bygglovshandläggare, §§ 422-423
David Hultén, bygglovshandläggare, §§ 424-427
Marie Åberg, bygglovsarkitekt, §§ 436-438
Tore Johansson, 1:e byggnadsinspektör, §§ 439-450
Utses att justera
Michael Bonde (FP)
Justeringens plats och
tid
Stadsbyggnadskontorets reception den 5 oktober 2015
Sekreterare
Evelyn Ingvarsson
Ordförande
Stefan Stenberg (C)
Justerandes sign
Paragraf
Utdragsbestyrkande
403-450
Datum
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Justerande
2
Michael Bonde (FP)
BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ
Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
24 september 2015
Datum för anslags
uppsättande
6 oktober 2015
Förvaringsplats för
protokoll
Stadsbyggnadskontoret
Underskrift
Evelyn Ingvarsson
Justerandes sign
Datum för anslags
nedtagande
Utdragsbestyrkande
28 oktober 2015
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
3
Bn § 403
Ändringar i dagordningen
Beslut
Nämnden godkänner ändringarna i dagordningen.
Ärende som utgår ur dagordningen
Ärende nr 23 - Lindberg 6:14 Nybyggnad enbostadshus, förhandsbesked
Ärende nr 27 – Skällåkra 2:1 Nybyggnad enbostadshus, förhandsbesked
Ärende nr 48 – Knutsböke 1:3 Ombyggnad, ändrad användning från
friluftsgård till personalbostad i del av byggnaden
Ärende nr 51 – Rolfstorp 7:13 Tillsynsärende om tillbyggnad garage
Ärende nr 55 – Åskloster 1:102 Tillsynsärende om bastu används som
bostad, underrättelse
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
4
Bn § 404
Meddelande om inkomna skrivelser, överklaganden och
planärenden
Beslut
Nämnden antecknar informationen om inkomna skrivelser, ansökningar om
planbesked samt lagakraftvunna detaljplaner och avslutade planbesked
under perioden 19 augusti 2015 till och med 13 september 2015 enligt
bilaga A.
Beskrivning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser, överklaganden, ansökningar om
planbesked samt lagakraftvunna detaljplaner och avslutade planbesked
under perioden 19 augusti 2015 till och med 13 september 2015 redovisas
för nämnden enligt bilaga A.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 24 september 2015 Bn § 404 bilaga A
Infomation inkomna skrivelser 2015-08-19--2015-09-13
Diarienummer Fastighet
Ärende
Beslut från Länsstyrelsen i Hallands län den 8 juli 2015, mål nr 404-4814-15
2015 2 187
Lindhov 1:22
Länsstyrelsen beslutar enligt 12 kap 2 § PBL att någon prövning enligt 1 § samma kapitel av kommunens beslut inte ska ske.
2015 2 188
Träslövsläge 9:1
Länsstyrelsen beslutar enligt 11 kap 10 § PBL att någon överprövning av kommunens beslut inte ska ske.
2015 2 189
Bönarp 8:1
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet betr strandskyddsdispens, Mål nr M 1080-15
2015 2 191
Göingegården 1:28
Beslut 2015-08-11, 526-5112-15 - länsstyrelsen prövar inte strandskyddsdispensen
2015 2 192
Värö-Åkraberg 1:9
Beslut 2015-08-11, 526-5111-15 - länsstyrelsen prövar inte strandskyddsdispens
2015 2 193
Sunnvära 26:1
Beslut 2015-08-11, 526-5251-15 - länsstyrelsen prövar inte strandskyddsdispensen
2015 2 194
Värö-Backa 7:3
Beslut 2015-08-11, 526-5108-15 - länsstyrelsen prövar inte strandskyddsdispensen
2015 2 195
Lundby 8:5, 8:7
Överklagande
2015 2 196
Trönningenäs inre C1 & CA
Laga kraft bevis
2015 2 197
Årnäs 14:5
Överklagande, beslut 2015-08-18, 403-1811-15 - länsstyrelsen återförvisar ärendet till bn för vidare handläggning
2015 2 198
Germundstorp 1:9
Beslut, 2015-08-18, 403-2397-15 - länsstyrelsen avslår överklagandet
2015 2 199
Inkomna skrivelser
Laga kraft 2015-07-29
2015 2 200
Svärdfisken 29
Laga kraft bevis
2015 2 201
Torpa-Kärra 8:345
Beslut från Länsstyrelsen i Hallands län den 27 augusti 2015, mål nr 403-5181-15 - avskriver ärendet, då överklagandet har återkallats
2015 2 202
Katten 2
Beslut från Länsstyrelsen i Hallands län den 2015-09-02, mål nr 403-3947-15 upphäver kommunens beslut om att anta detaljplanen.
Begäran om yttrande om Riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av mark i Varbergs kommun.
2015 2 203
Inkomna skrivelser
2015 2 204
Ästad 1:7
Beslut från Länsstyrelsen i Hallands län den 4 september 2015, mål nr 511-3016-15 lämnar det område inom Ästad 1:7 som inte längre ska
omfattas av strandskydd. Begäran i övrigt avslås.
2015 2 209
Inkomna skrivelser
Undringar kring ett examensarbete
Infomation detaljplaner som vunnit laga kraft
Diarienummer Fastighet
Ärende
Infomation inkomna överklaganden
Diarienummer Fastighet
2014/1182
Lundby 8:5, 8:7
2015/1036
Oxen 5
2015/665
Träslövsläge 9:17
2015/756
Stallet 2
2015/870
Trönningenäs 3:28
Ärende
Nybyggnad garage/lager
Fasadändring
Tillbyggnad enbostadshus. Överklagandet avvisat av nämnden som försent inkommet.
Tillbyggnad garage, plank
Nybyggnad enbostadshus
Infomation inkomna ansökningar om planbesked
Diarienummer Fastighet
Ärende
2015/1115
Torpa 4:4
Avstyckning 20-tal tomter från fastigheten Torpa 4:4
2015/1150
Getterön 2:356
Hemställan om att ändra användningen av mark på fastigheten.
2015/1180
Träslöv 36:1
6-10 tomter för enfamiljshus
2015/1231
Torpa-Kärra 15:9 del av
Utökning av verksamhetsområdet med cirka 24 stora uppställningsplatser för stora husvagnar och husbilar.
Infomation avslutade planbesked
Diarienummer Fastighet
2015/876
Tofta 9:29
Ärende
Byggnaden föreslås att byggas i tre våningar och rymma cirka 20-30 hyreslägenheter. Sökanden inväntar program.
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
5
Bn § 405
Delegationsbeslut
Beslut
Nämnden beslutar att godkänna redovisning av delegationsbeslut under
perioden 19 augusti 2015 till och med 13 september 2015 enligt bilaga A.
Beskrivning av ärendet
Redovisningen avseende beslut fattade med stöd av tjänstemannadelegering
enligt byggnadsnämndens beslut 29 augusti 2013 § 274 under perioden
19 augusti 2015 till och med 13 september 2015.
Redovisning av delegationsbeslut avseende
- beslut om positiva förhandsbesked
- beslut om beviljade bygglov, rivningslov, marklov
- beslut om startbesked
- beslut om slutbesked och interimistiskt slutbesked
- beslut om tekniska samråd
- beslut om förlängd handläggningstid
- redovisning av meddelade samrådsbeslut och underrättelser
lantmäteriärenden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 24 september 2015 Bn § 405, Bilaga A
Delegationsbeslut under perioden 2015-08-19--2015-09-13
Delegationsbeslut beviljade bygglov
Diarienummer Fastighet
Ärende
2013 336
2014 1199
2014 1484
2014 1496
2014 256
2014 612
2014 653
2014 952
2015 1021
2015 1027
2015 1033
2015 1057
2015 1059
2015 1096
2015 1106
2015 1112
2015 1113
2015 1127
2015 1134
2015 1135
2015 1195
2015 1195
2015 1219
2015 169
2015 359
2015 465
2015 603
2015 645
2015 674
2015 709
Nybyggnad garage
Nybyggnad garage
Nybyggnad enbostadshus, carport
Ombyggnad
Nybyggnad av bilhall, personalutrymme
Nybyggnad stugby, rivningslov
Nybyggnad enbostadshus, garage
Nybyggnad flerbostadshus, 12 lgh
Tillbyggnad enbostadshus, eldstad
Plank
Nybyggnad enbostadshus, carport
Skylt
Rivningslov
Rivningslov
Tillbyggnad fritidshus
Fasadändring (ny dörr)
Fasadändring
Fasadändring flerbostadshus
2 skyltar
Fem skyltar
Rivning - bostadshus
Rivning - bostadshus
Fasadändring
Om- och tillbyggnad fritidshus
Tillbyggnad verksamhet
Ombyggnad ekonomibyggnad
Tillbyggnad fritidshus, braskamin
Nybyggnad verksamhet
Tillbyggnad av enbostadshus
Nybyggnad enbostadshus, garage
Veddige 2:21
Österby 6:1
Bläshammar 5:36
Bomlyckan 10
Smedjan 13
Grimetons-Torstorp 4:41
Melba 1
Galten 6
Grimeton 7:23
Getakärr 5:147 Källevägen 3 A
Årnäs 4:80
Fastarp 2:121
Gamla Köpstad 2:86
Lagmannen 18
Sommaren 4
Bolmen 1
Grisslan 4
Snidaren 4
Getakärr 3:118
Getakärr 2:50
Klarbärsträdet 1
Klarbärsträdet 1
Sadelmakaren 19
Träslöv 45:1
Getterön 2:1
Getterön 2:387
Skällåkra 7:44
Drönaren 6
Bananen 4
Trönningenäs 1:46
Byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 24 september 2015 Bn § 405, Bilaga A
Delegationsbeslut beviljade bygglov
Diarienummer Fastighet
Ärende
2015 715
2015 771
2015 780
2015 793
2015 797
2015 832
2015 833
2015 837
2015 843
2015 869
2015 892
2015 911
2015 931
2015 955
2015 963
2015 964
2015 965
2015 966
2015 967
2015 98
2015 983
2015 989
2015 998
Rivningslov
Nybyggnad komplementbyggnad
Ändrad användning till utbildningslokaler
Nybyggnad 4 parhus
Nybyggnad fritidshus, garage
Tillbyggnad av enbostadshus
Nybyggnad kallager
Tillbyggnad enbostadshus
Nybyggnad industribyggnad
Nybyggnad enbostadshus
Nybyggnad fritidshus, Rivning befintligt
Tillbyggnad bygglokal på PS
Nybyggnad lager
Tidsbegränsat bygglov för skylt
Mottagningslokaler för sjukvård, tidsbegränsat lov i 5 år
Nybyggnad kedjehus
Nybyggnad kedjehus
Nybyggnad kedjehus
Nybyggnad kedjehus
Plank
Nybyggnad enbostadshus, garage
Nybyggnad brandövningstorn jämte RG 77
Rivning
Rektorn 1
Fageråkra 1:3
Lagmannen 18
Stråvalla-Kärra 1:3
Grimetons-Torstorp 15:19
Bomlyckan 8
Cylindern 24
Kvartsen 2
Tvååkers-Ås 2:162
Tvååker 23:1
Träslövs-Näs 1:157 Nygårdsvägen 82
Tranan 6
Eldstaden 9
Folkskolan 1
Getakärr 6:16
Kejsarträdet 7, 8, 9, 10
Kejsarträdet 5, 6, 11, 12
Duvträdet 13, 14, 16, 17
Duvträdet 15, 18
Mandarinen 1
Tofta 1:83
Biskopshagen 3:2
Tändstiftet 1
Byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 24 september 2015 Bn § 405, Bilaga A
Delegationsbeslut beviljade startbesked
Diarienummer Fastighet
Ärende
2013 833
2014 1303
2014 1493
2014 832
2015 1068
2015 1073
2015 1074
2015 1099
2015 1102
2015 1103
2015 1144
2015 1169
2015 1195
2015 136
2015 169
2015 199
2015 277
2015 310
2015 416
2015 439
2015 493
2015 513
2015 525
2015 545
2015 603
2015 608
2015 676
2015 705
2015 771
2015 796
2015 802
2015 838
2015 846
2015 856
Nybyggnad kontor
Till- och ombyggnad fritidshus
Nybyggnad enbostadshus
Tillbyggnad fritidshus
Eldstad
Tillbyggnad fritidshus bygglovsbefriad åtgärd, braskamin
Nybyggnad komplementfritidshus, bygglovsbefriad åtgärd
Nybyggnad komplementbyggnad, anmälan bygglovsbefriad åtgärd
Nybyggnad komplementbyggnad, anmälan bygglovsbefriad åtgärd
Nybyggnad komplementbyggnad, anmälan bygglovsbefriad åtgärd
Braskamin
Eldstad, skorsten
Rivning - bostadshus
Nybyggnad parhus
Om- och tillbyggnad fritidshus
Nybyggnad flerbostadshus
Nybyggnad fritidshus, garage
Om- och tillbyggnad, enbostadshus, marklov
Nybyggnad fritidshus med carport
Tillbyggnad enbostadshus
Nybyggnad komplementbyggnad, anmälan bygglovsbefriad åtgärd
Nybyggnad enbostadshus
Nybyggnad enbostadshus, garage
Nybyggnad fritidshus
Tillbyggnad fritidshus, braskamin
Nybyggnad flerbostadshus
Tillbyggnad enbostadshus, anmälan bygglovsbefriad åtgärd
Nybyggnad enbostadshus, garage
Nybyggnad komplementbyggnad
Nybyggnad enbostadshus, garage
Container för reservkraftsaggregat
Tillbyggnad enbostadshus, bygglovsbefriad åtgärd
Nybyggnad fritidshus
Tillbyggnad enbostadshus
Veddige 38:2
Tvååkers-Ås 6:39
Ambjörntorp 4:2
Träslövs-Näs 1:186
Getakärr 5:64 havsvägen 11a
Tvååkers-ås 1:165
Stamnared 10:3
Vårvinden 4
Årnäs 3:101
Bua 32:20
Årnäs 14:36
Folkared 6:18
Klarbärsträdet 1
Trönninge 7:51, 7:52, 7:53, 7:54
Träslöv 45:1
Vallgången 1
Trönningenäs 3:12
Stråvalla-Kärra 3:14
Torpa-Kärra 7:36
Åsby 16:6
Getterön 2:277
Tvååkers-ås 4:120
Grunnarp 2:10
Gamla Köpstad 2:282
Skällåkra 7:44
Torpa-Kärra 1:15
Stråvalla-Kärra 3:14
Träslövs-Svenstorp 1:17
Fageråkra 1:3
Lundby 10:6
Spannarp 25:34
Torpa-Kärra 6:38
Torpa-Kärra 6:175
Värö-Backa 14:28
Byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 24 september 2015 Bn § 405, Bilaga A
Delegationsbeslut beviljade startbesked
Diarienummer Fastighet
Ärende
2015 879
2015 892
2015 946
2015 964
2015 965
2015 966
2015 967
Nybyggnad enbostadshus, garage
Nybyggnad fritidshus, Rivning befintligt
Nybyggnad enbostadshus
Nybyggnad kedjehus
Nybyggnad kedjehus
Nybyggnad kedjehus
Nybyggnad kedjehus
Vabränna 3:88
Träslövs-Näs 1:157 Nygårdsvägen 82
Värö-Backa 8:68
Kejsarträdet 5, 6, 11, 12
Kejsarträdet 5, 6, 11, 12
Duvträdet 13, 14, 16, 17
Duvträdet 15, 18
Delegationsbeslut beviljade starbesked enligt PBL 10 kap 23 § (slutbesked krävs inte i dessa ärenden)
Diarienummer Fastighet
Ärende
2013 336
2015 1027
2015 1047
2015 1057
2015 1064
2015 1065
2015 1067
2015 1096
2015 1101
2015 1104
2015 1106
2015 1112
2015 1113
2015 1127
2015 1134
2015 1135
2015 1139
2015 1140
2015 1141
2015 1142
2015 1148
2015 1197
2015 351
2015 359
Veddige 2:21
Getakärr 5:147 Källevägen 3 A
Getakärr 5:63 Solbadsvägen 26
Fastarp 2:121
Snidaren 9
Gamla köpstad 2:49
Getakärr 5:64 Havsvägen 11a
Lagmannen 18
Rygg 3:10
Nygård 1:2 Badvägen 24
Sommaren 4
Bolmen 1
Grisslan 4
Snidaren 4
Getakärr 3:118
Getakärr 2:50
Kvartsen 2
Getterön 2:370
Hajen 7
Bua 15:29
Rördrommen 8
Solglimten 2
Tvååkers-Ås 4:42
Getterön 2:1
Nybyggnad garage
Plank
Tillbyggnad fritidshus bygglovsbefriad åtgärd
Skylt
Nybyggnad komplementbyggnad, bygglovsbefriad åtgärd
Nybyggnad komplementfritidshus, bygglovsbefriad åtgärd
Tillbyggnad fritidshus, bygglovsbefriad åtgärd
Rivningslov
Nybyggnad komplementbyggnad, anmälan bygglovsbefriad åtgärd
Tillbyggnad fritidshus, anmälan bygglovsbefriad åtgärd
Tillbyggnad fritidshus
Fasadändring (ny dörr)
Fasadändring
Fasadändring flerbostadshus
2 skyltar
Fem skyltar
Tillbyggnad enbostadshus, bygglovsbefriad åtgärd
Nybyggnad komplementbyggnad, bygglovsbefriad åtgärd
Ändring brandskydd
Tillbyggnad fritidshus, bygglovsbefriad åtgärd
Tillbyggnad enbostadshus, bygglovsbefriad åtgärd
Tillbyggnad fritidshus, bygglovsbefriad åtgärd
Tillbyggnad fritidshus, anmälan bygglovsbefriad åtgärd
Tillbyggnad verksamhet
Byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 24 september 2015 Bn § 405, Bilaga A
Delegationsbeslut beviljade starbesked enligt PBL 10 kap 23 § (slutbesked krävs inte i dessa ärenden)
Diarienummer Fastighet
Ärende
2015 603
2015 674
2015 832
2015 837
2015 917
2015 955
2015 98
Skällåkra 7:44
Bananen 4
Bomlyckan 8
Kvartsen 2
Träslövsläge 8:28
Folkskolan 1
Mandarinen 1
Delegationsbeslut beviljade slutbesked
Diarienummer Fastighet
2011 982
2012 1078
2012 112
2013 155
2013 489
2014 1022
2014 1257
2014 1362
2014 140
2014 1442
2014 1443
2014 938
2014 962
2014 982
2015 1068
2015 1144
2015 1169
2015 1195
2015 603
2015 617
2015 68
2015 77
2015 82
Tillbyggnad fritidshus, braskamin
Tillbyggnad av enbostadshus
Tillbyggnad av enbostadshus
Tillbyggnad enbostadshus
Nybyggnad Komplementbyggnad
Tidsbegränsat bygglov för skylt
Plank
Ärende
Lahall 1:18
Tillbyggnad av industri
Rullstenen 4
Till-, ombyggnad, ändrad användning av lada till gästrum och garage
Träslövsläge 8:12
Rivningslov, nybyggnad av enbostadshus
Bua 19:16
Tillbyggnad fritidshus
Getakärr 4:1
Telekomtorn med två teknikbodar
Bläshammar 5:49, 5:51,5:53, 5:54, 5:5 Nybyggnad av enbostadshus (7 st)
BUA 33:1
Komplementbyggnad bygglovsbefriad åtgärd
Trönningenäs 5:52
Nybyggnad enbostadshus
Nybyggnad lager
Kylaren 2
Ombyggnad, tillbyggnad och ändrad användning garage till kontor
Gyltalyckan 5
ÅSBY 17:4
Nybyggnad enbostadshus
Torpa 12:65
Ny komplementbyggnad, bygglovsbefriad åtgärd
Trönningenäs 8:23
Nybyggnad enbostadshus
Skällinge 4:24
Tillbyggnad skola
Eldstad
Getakärr 5:64 havsvägen 11a
Årnäs 14:36
Braskamin
Folkared 6:18
Eldstad, skorsten
Klarbärsträdet 1
Rivning - bostadshus
Skällåkra 7:44
Tillbyggnad fritidshus, braskamin
Årnäs 2:31
Nybyggnad komplementfritidshus, bygglovsbefriad åtgärd
Getakärr 5:59 Försommarvägen 14 Nybyggnad komplementbyggnad och tillbyggnad, bygglovsbefriad åtgärd
Sanddalen 3:9
Nybyggnad enbostadshus
Smedjan 7
Nybyggnad lagerbyggnad
Byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 24 september 2015 Bn § 405, Bilaga A
Delegationsbeslut genomförda tekniska samråd
Diarienummer Fastighet
Ärende
2014 1245
2014 1303
2014 1493
2015 169
2015 277
2015 416
2015 439
2015 449
2015 513
2015 608
2015 705
2015 715
2015 715
2015 796
2015 879
2015 964
2015 965
2015 966
2015 967
Tvååkers-Ås 11:2
Tvååkers-Ås 6:39
Ambjörntorp 4:2
Träslöv 45:1
Trönningenäs 3:12
Torpa-Kärra 7:36
Åsby 16:6
Göingegården 1:13
Tvååkers-ås 4:120
Torpa-Kärra 1:15
Träslövs-Svenstorp 1:17
Rektorn 1
Rektorn 1
Lundby 10:6
Vabränna 3:88
Kejsarträdet 5, 6, 11, 12
Kejsarträdet 5, 6, 11, 12
Duvträdet 13, 14, 16, 17
Duvträdet 15, 18
Nybyggnad maskinhall
Till- och ombyggnad fritidshus
Nybyggnad enbostadshus
Om- och tillbyggnad fritidshus
Nybyggnad fritidshus, garage
Nybyggnad fritidshus med carport
Tillbyggnad enbostadshus
Nybyggnad skola
Nybyggnad enbostadshus
Nybyggnad flerbostadshus
Nybyggnad enbostadshus, garage
Rivningslov
Rivningslov
Nybyggnad enbostadshus, garage
Nybyggnad enbostadshus, garage
Nybyggnad kedjehus
Nybyggnad kedjehus
Nybyggnad kedjehus
Nybyggnad kedjehus
Delegationsbeslut om förhandsbesked
Diarienummer Fastighet
Ärende
2015 162
Nybyggnad enbostadshus, förhandsbesked
Hunnestad 6:10
Delegationsbeslut om förlängd handläggningstid
Diarienummer Fastighet
Ärende
2015 798
2015 843
2015 881
2015 901
2015 914
2015 915
Tvååker 23:1
Tvååkers-Ås 2:162
Vägryd 4:3
Getakärr s:24
Torpa 7:20
Torpa-Kärra 8:76
Nybyggnad enbostadshus - förhandsbesked
Nybyggnad industribyggnad
Nybyggnad enbostadshus - förhandsbesked
Nybyggnad telekomtorn, teknikbod
Nybyggnad enbostadshus - förhandsbesked
Nybyggnad fritidshus
Byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 24 september 2015 Bn § 405, Bilaga A
Delegationsbeslut om ny kontrollansvarig
Diarienummer Fastighet
Ärende
2014 569
2014 570
Ny-, om-, och tillbyggnad industri (flisfabrik, turbin)
Nybyggnad av renseri
Lahall 1:18, Lahall 2:13
Lahall 1:18
Delegationsbeslut om avisande överklagande
Diarienummer Fastighet
Ärende
2015/665
Träslövsläge 9:17
Godkända fastighetsregleringar
Diarienummer Fastighet
2015 1 93
Fastarp 3:162-3:165
2015 1 94
Lingome 14:1, 14:20
2015 1 96
Stengårdshult 1:2, 1:11, 1:3
2015 1 97
Tofta 1:25, 1:75 m fl
Tillbyggnad enbostadshus. Överklagandet avvisat av nämnden som försent inkommet.
Ärende
Ärende nr N157117. Underrättelse om sammanläggning av Fastarp 3:162 och 3:163 samt
sammanläggning av Fastarp 3:164 och 3:165.
Ärende nr N147174. Underrättelse om avslutad förrättning om fastighetsreglering berörande
Lingome 14:1 och 14:20
Ärende nr N157109. Underrättelse om avslutad förrättning om avstyckning berörande
Stengårdshukt 1:2 samt fastighetsreglering berörande blivande Stengårdshult 1:11 och 1:3 Ärende nr N137236. Underrättelse om avslutad förrättning om avstyckning och anlägningsåtgärd
berörande Tofta 1:25 och 1:75 mfl Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
6
Bn § 406
Förvaltningen informerar
Beslut
Nämnden antecknar informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämndssekreterare Evelyn Ingvarsson informerar nämnden om
- Detaljplan för Söderport 6
Stadsbyggnadschef Helena Arnesten informerar nämnden om
- Delårsrapport
- Planberedningen
1:e byggnadsinspektör Tore Johansson informerar nämnden om
- Nygård 1:69
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
7
Bn § 407
Dokumenthanteringsplan
Beslut
Nämnden beslutar att anta dokumenthanteringsplan enligt bilaga A.
Beskrivning av ärendet
Varje förvaltning ska upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver
myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Syftet med
dokumenthanteringsplanen är att åstadkomma en effektiv styrning av
dokumenthanteringen samt leva upp till de lagkrav som åligger
myndigheten i frågor rörande redovisning av allmänna handlingar och arkiv.
Stadsbyggnadskontoret nuvarande dokumenthanteringsplan är inaktuell och
saknar uppdaterade hänvisningar, information kring gallring, registrering
förvaring. Vidare saknas flera typer av elektroniska handlingar.
Kommunstyrelsen har tagit fram en ny modell för dokumenthanteringsplan.
Stadsbyggnadskontoret har gjort anpassningar utifrån kommunstyrelsens
antagna modell.
Dokumenthanteringplaner behöver revideras regelbundet för att de ska
innehålla korrekt information och kunna vara ett stöd för verksamheten.
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsens förvaltning
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Dokumenthanteringsplan
Stadsbyggnadskontoret
Antagen av byggnadsnämnden 24 september 2015 § 407
Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadskontoret i Varberg antagen av byggnadsnämnden 24 september 2015 § 407
Innehållsförteckning
1. Dokumenthantering
3
1.1
Allmän handling
3
1.2
Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse
3
1.3
Gallring
4
1.4
Sekretess
4
1.5
Registrering/diarieföring
4
_____________________________________________________________________
2. Allmän administration
5
Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse
5
2.1
2.2
Kommunikation och information
5
2.3
Personal- och ekonomi administration
7
_____________________________________________________________________
3. Bygglovsavdelningen
7
3.1
Ansöknings och anmälningshandlingar
7
3.2
Beslut och överklaganden
8
3.3
Inspektörshandlingar
8
_____________________________________________________________________
4. Planavdelningen
9
4.1
Programskede
9
4.2
Utan program
11
4.3
Samrådsskede
11
4.4
Utställningsskede
12
4.5
Antagande
13
4.6
Överklagande
14
För sent inkomna överklaganden
15
4.7
4.8
Laga kraft
15
4.9
Strandskydd
15
4.10 Avbrutna planärenden
15
4.11 Övrigt
16
_____________________________________________________________________
5. Lantmäteri och geografisk information
16
5.1
Kartor, skisser och register
16
_____________________________________________________________________
6. Lantmäterimyndigheten
17
6.1
Förrättningar/servitut
17
_____________________________________________________________________
2
Dokumenthanteringsplan för Stadsbyggnadskontoret I Varberg. Antagen av Byggnadsnämnden 2015-09-24
1. Dokumenthantering
1.1 Allmän handling
En dokumenthanteringsplan är en förteckning över samtliga allmänna handlingar som finns
hos en myndighet och innehåller information om hanteringen av dessa. En handling som
förvaras hos en myndighet är allmän om den inkommit till, eller upprättats hos, myndigheten.
Allmänna handlingar har särskilda hanteringsregler. De ska bevaras och får gallras endast om
behörig nämnd tagit beslut om det (framgår av dokumenthanteringsplanen), de ska registreras
(diarieföras eller hållas systematiskt ordnade på annat sätt), de ska förvaras åtskilda från andra
handlingar och de kan vara av tillfällig eller ringa betydelse (vilka handlingar det är framgår
av en lista som myndigheten har bestämt).
Regeringsrätten har gjort bedömningen att s.k. globalfiler, cookiefiler och e-postlistor är
allmänna handlingar. Det betyder att även sådana dataupptagningar ska kunna lämnas ut på
begäran. Globalfil är en dataupptagning som visar adressuppgifter över de hemsidor som en
datoranvändare har besökt. Cookiefiler är en dataupptagning som innehåller information om
vilka web-sidor på Internet som en datoranvändare har besökt. Cookiefiler och globalfiler
betraktas som handlingar av ringa och tillfällig betydelse.
1.2 Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse
Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse behöver inte registreras och kan gallras vid
inaktualitet. Detta gäller oavsett medium och inkluderar även information i intranät och på
extern webb-plats. Med hänsyn till insynsintresset och värdet av att upprätthålla en god
offentlighetsstruktur bör gallring av denna typ av handlingar ske tidigast efter en vecka.
Exempel på handlingar av tillfällig eller ringa betydelse är:
 Handlingar som överförts till annan form utan informationsförlust, kopior på
handlingar som i original förvaras på annat håll och arbetskopior.
 Inkommande rutinbetonade frågor och utgående svar på dessa
 Meddelanden av tillfällig betydelse t.ex. följebrev och mötesplanering.
 Kursinbjudningar och kursprogram.
 Allmän information och handlingar som inkommit/upprättats för kännedom som inte
föranleder någon åtgärd från myndighetens sida, om den i övrigt är av ringa betydelse
 Allmän information som inte berör kommunens verksamhet
 Felsända handlingar som vidarebefordras till rätt mottagare
 Jul- och nyårshälsningar samt tackbrev och dylikt
 Reklam och reklamliknande information
 Skrivelser med obegripligt eller meningslöst innehåll som kommer in från enskilda
(skrivelser där orden står i en följd som gör att de inte betyder något/inte får någon
innebörd).
3
Dokumenthanteringsplan för Stadsbyggnadskontoret I Varberg. Antagen av Byggnadsnämnden 2015-09-24
1.3 Gallring
Att gallra innebär att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar.
Gallring kan även innebära att göra något som medför: förlust av betydelsebärande data,
förlust av möjliga sammanställningar, förlust av sökmöjligheter, eller förlust av möjligheter
att bedöma handlingarnas autenticitet.
Handlingar som förvaras i avdelningarnas arkiv, verksamhetssystem eller tjänsterum och som
inte överlämnas till kommunarkivet gallras av avdelningens egen personal. Gallringsbevis
bör upprättas för arkivhandlingar som gallras. Finns det personanknutna uppgifter i
dokument som kan gallras vid inaktualitet skall de destrueras i dokumentförstörare.
Detsamma gäller arbetsplatsernas kopior av olika dokument. Detta innebär att
arbetsplatserna inte behöver spara sina kopior av underlag längre än vad som varje
arbetsplats kan bedöma nödvändigt.
Saknas handling i dokumenthanteringsplanen är gallring inte tillåten. Handlingar
gallras/förstörs efter angivet antal år utöver det år de har upprättats. Vid inaktualitet innebär
att handlingen gallras när den inte längre behövs i verksamheten. Utgallrade handlingar ska
strimlas i dokumentförstörare.
För ytterligare information och råd om gallring se även t.ex. Samrådsgruppen, Riksarkivets
och SKLs serie med gallringsråd "Bevara eller Gallra?" och Riksarkivets författningssamling
RA-FS som alla går att finna på nätet.
1.4 Sekretess
Vissa handlingar som hanteras inom kommunstyrelsens verksamhet kan omfattas av sekretess
enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Några av de vanligast
förekommande kapitel och paragraferna är följande: 19 kap. 3 §, 21 kap. 1-3 §§, 25 kap. 8 §,
26 kap. 1, 3, 6 §§, 30 kap. 20§ och 39 kap. 1-3 §§. Men även andra kapitel och paragrafer
kan komma att vara aktuella. För eventuell sekretess gällande enskilda handlingar, se under
kolumnen "Anmärkning".
1.5 Registrering/diarieföring
Det finns flera anledningar till varför handlingar ska registreras. Det kan till exempel röra sig
om att det behövs allmän kunskap angående ärenden i verksamheten och att det kommer
många förfrågningar angående ärenden. Registrering underlättar både bevakning av och
sökbarhet bland handlingar. Det underlättar även uppföljning och redovisning. Diarieföring är
en form av registrering. När det kommer till allmänna handlingar inom offentlig sektor så är
diarieföring regel snarare än undantag.
Handlingar som ska diarieföras:
 Handlingar som innehåller uppgifter som skyddas av sekretess.
 Inkommande eller upprättade handlingar som initierar eller ingår i ett ärende.
 Handlingar med viktigt innehåll för myndigheten (återsökningsbehov)
 En del enstaka handlingar som inte ingår i ett ärende men som behöver kunna
återsökas.
4
Dokumenthanteringsplan för Stadsbyggnadskontoret I Varberg. Antagen av Byggnadsnämnden 2015-09-24
Handlingar som inte behöver diarieföras:
 Arbetsmaterial som inte ännu är allmän handling
 Reklam, kursinbjudan, cirkulär, kallelser och pressklipp.
 Handlingar med obegripligt eller meningslöst innehåll.
 Anonyma skrivelser (Obs! kan innehålla viktig information)
Om handlingar inte diarieförs så måste de hållas ordnade (registreras) på annat sätt. Andra
former av registrering är systematisk förvaring (t.ex. alfabetisk, kronologisk, numerisk) och
objektsregistrering (personalakt, journal, fastighetsakt m.m.).
2. Allmän administration
2.1 Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse
Handling
Handlingar av ringa
eller tillfällig betydelse
Arkiveringsplats
Förvaring
Arkiveras
Efter antal
år
Bevaras/Gallras
Efter antal år
Anmärkning
Gallras vid
inaktualitet
2.2 Kommunikation och information
Handling
Arkiveringsplats
Förvaring
Inkomna skrivelser
Följer ärende
E-post/korrespondens
Tjänsterum/server/
ärendeakt
Meddelanden, SMS/MMS
Arkiveras
Efter antal
år
Bevaras/Gallras
Efter antal år
Anmärkning
Vid icke ärende,
pärm i
bygglovsarkivet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Korrespondens
som hör till ett
ärende ska
diarieföras i vanlig
ordning. Gallras
vid inaktualitet om
det är en handling
av tillfällig eller
ringa betydelse.
Text- och
bildmeddelanden i
mobiltelefoner.
Gallras vid
inaktualitet om det
är att räknas som
en handling av
tillfällig eller ringa
betydelse.
Informationen som
ska bevaras längre
än ett år ska
överföras till annan
5
Dokumenthanteringsplan för Stadsbyggnadskontoret I Varberg. Antagen av Byggnadsnämnden 2015-09-24
databärare.
Röstbrevlåda
Protokoll BN
Gallras vid
inaktualitet
Bygglovsarkivet
Protokoll delegationsbeslut
Utgående skrivelser
Kontrakt avtal
Riklinjer, policys etc
Följer ärende
Följer ärende
Bygglovsarkivet
F:/Gemensamt
Informationsmaterial,
egenproducerat
F:/Gemensamt
Vid platsbrist,
till centralarkivet
Pärm
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Informationsmaterial, ej
egenproducerat
Gallras vid
inaktualitet
Nyheter, kommunens intranät
och webbplats
Sociala medier
Server
Enkäter
Tjänsterum
Tyck om Varberg
Följer ärende
SCB statistik
Bygglovsarkivet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Extern webb/server
Tex Facebook. All
information som
hanteras
(upprättas eller
mottages) av
person i
kommunens namn
eller i egenskap av
kommunanställds,
på sociala medier,
är att anses som
allmän handling.
Dock klassas
informationen
vanligtvis som att
vara ringa eller
tillfällig karaktär. I
de särfall där
informationen
föranleder
åtgärder från
kommunens sida
ska den överföras
till annan
databärare och
diareföras i vanlig
ordning.
Gallras vid
inaktuallitet
Löpande
10 år
Vid icke ärende,
tjänsterum och på
webbsida
Statistik för
innevarande år
förvaras på
tjänsterum
6
Dokumenthanteringsplan för Stadsbyggnadskontoret I Varberg. Antagen av Byggnadsnämnden 2015-09-24
2.3 Personal- och ekonomiadministration
Handling
Personalhandlingar
Budget-och bokslutshandlingar
Granskningsblad
Fakturaunderlag Plan
Fakturaunderlag Bygg &
LGI
Arkiveringsplats
Förvaring
Tjänsterum, i låst
förvaring, samt ett
ex till Personal
Arkiveras
Efter antal
år
Löpande
Bevaras/Gallras
Efter antal år
Gallras vid
inaktuallitet
Gallras vid
inaktuallitet
F:Gemensamt
Byggreda, AGS
Planarkivet
Bygglovsarkivet
Anmärkning
KS, Personal,
ansvarar för
arkiveringen
KS, Ekonomi,
ansvarar för
arkiveringen
Scannas
Pärmar
Pärmar
3. Bygglovsavdelningen
3.1 Ansökan och anmälningshandlingar
Handling
Arkiveringsplats
Förvaring
Ansökan om bygglov,
rivningslov och marklov
AGS
Arkiveras
Efter antal
år
Efter beslut
Bevaras/Gallras
Efter antal år
Anmärkning
Evigt
Skickas för
scanning
Ansökningar ej fullföljda
AGS
Efter beslut
Evigt
Skickas för
scanning
Scannas
Ansökningar återkallade
Pågående ärenden
Byggreda
Byggreda /
Leanhyllan
Efter beslut
Evigt
Evigt
Plan-, fasad- och
sektionsritningar
AGS
Efter beslut
Evigt
Skickas för
scanning
Nybyggnadskarta
AGS
Efter beslut
Evigt
Förenklad nybyggnadskarta AGS
Efter beslut
Evigt
GIS-karta eller
situationsplan
AGS
Efter beslut
Evigt
Skickas för
scanning
Skickas för
scanning
Skickas för
scanning
Markplaneringsritning
AGS
Efter beslut
Evigt
Grannintyg/grannyttranden
AGS
Efter beslut
Evigt
Skrivelse för grannhörande
AGS
Efter beslut
Evigt
Ritningar till grannintyg
AGS
Efter beslut
Evigt
Rivningsanmälan
AGS
Efter beslut
Evigt
Skickas för
scanning
Skickas för
scanning
Skickas för
scanning
Skickas för
scanning
Skickas för
scanning
7
Dokumenthanteringsplan för Stadsbyggnadskontoret I Varberg. Antagen av Byggnadsnämnden 2015-09-24
3.2 Beslut och överklagande
Handling
Arkiveringsplats
Förvaring
Arkiveras
Efter antal
år
Bevaras/Gallras
Efter antal år
Anmärkning
Beslut från högre instanser
vid överklaganden
Byggreda
Beslut om bygg-, rivningoch mark-lov beviljade
AGS
Beslut om bygg-, rivningoch mark-lov negativa
Bygglovsarkivet
Evigt
Beslut om bygg-, rivningoch mark-lov återkallade
Byggreda
Evigt
Scannas in
Beslut om förhandsbesked
beviljade
AGS
Evigt
Skickas för
scanning
Beslut om förhandsbesked
negativa
Bygglovsarkivet
Beslut om tidsbegränsade
lov beviljade
Bygglovsarkivet
Beslut om tidsbegränsade
lov negativa
Bygglovsarkivet
Beslut om kontrollplan
AGS
Efter beslut
Evigt
Strandskyddsdispenser
beviljade
AGS
Efter beslut
Evigt
Strandskyddsdispenser
negativa
Bygglovsarkivet
Evigt
Evigt
Överklaganden
Kungörelse
Följer ärendet
Följer ärendet
Bevaras/Gallras
Efter antal år
Efter beslut
Efter beslut
Evigt
Scannas
Evigt
Skickas för
scanning
Evigt
Efter beslut
Evigt
Evigt
Skickas för
scanning
Skickas för
scanning
3.3 Inspektörsdokument
Handling
Startbesked
AGS
Arkiveras
Efter antal
år
Efter beslut
Samrådsprotokoll
AGS
Efter beslut
Evigt
Kontrollplan
AGS
Efter beslut
Evigt
Brandskyddsdokumentation AGS
Efter beslut
Evigt
Ventilationsritningar
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
AGS
Efter beslut
Evigt
VA-ritningar
AGS
Efter beslut
Evigt
Luftflödesprotokoll
Gallras vid
inaktualitet
Konstruktionsritningar
Konstruktionsberäkningar
Arkiveringsplats
Förvaring
Evigt
Anmärkning
Skickas för
scanning
Skickas för
scanning
Skickas för
scanning
Skickas för
scanning
Skickas för
scanning
Skickas för
scanning
8
Dokumenthanteringsplan för Stadsbyggnadskontoret I Varberg. Antagen av Byggnadsnämnden 2015-09-24
OVK-protokoll
Geoteknisk undersökning
Byggreda
Lantmäteriet
Byggsamrådsprotokoll
AGS
Efter beslut
Evigt
Byggfelsförsäkring
AGS
Efter beslut
Evigt
Intyg över kontrollmätning
Anmälan om
kvalitetsansvarig
/kontrollansvarig
Byggreda
Gallras vid
inaktualitet
Efter beslut
Evigt
Teknisk beskrivning
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Protokoll över arbetsplatsbesök
Sotarprotokoll
Byggreda
Åtgärdade förelägganden
Bygglovsarkivet
Anmälan om färdigställande AGS
Scannas in
Överlämnas till
lantmäteriarkivet
Skickas för
scanning
Skickas för
scanning
Scannas in
Scannas in
Efter beslut
Evigt
Skickas för
scanning
Skickas för
scanning
Skickas för
scanning
Övriga anmälningar förutom Gallras vid
färdigställande
inaktualitet
Slutbevis
AGS
Efter beslut
Evigt
Slutbesked
AGS
Efter beslut
Evigt
4. Planavdelningen
4.1 Programskede
Handling
Initiativ/ansökan
Arkiveringsplats
Förvaring
Med planärendet i
diarieförd akt
Arkiveras
Bevaras/Gallras
Efter antal år
Efter antal år
Bevaras
Anmärkning
Tjänsteskrivelse inför
programuppdrag
Med planärendet i
diarieförd akt
Gallras om
beslut
innefattar
information finns
i beslut
PB Protokollsutdrag
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
KS Protokollsutdrag
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
Förslag till program och
”preliminär” MKB
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
Tjänsteskrivelse inför
programsamrådsuppdrag
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
PB protokollsutdrag
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
9
Dokumenthanteringsplan för Stadsbyggnadskontoret I Varberg. Antagen av Byggnadsnämnden 2015-09-24
KS protokollsutdrag,
programsamrådsuppdrag
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
Fastighetsförteckning
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
Remisslista
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
Informations-/följebrev
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
Samrådshandlingar,
förslag till program
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
Samrådshandlingar,
Preliminär MKB
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
Samrådshandlingar,
övriga utredningar och
underlag
Med planärendet i
diarieförd akt
Vid
inaktualitet
dock tidigast
efter 10 år
10 år
Gallras
Vid inaktualitet
dock tidigast efter
10 år
Gallras
10 år
”Annons” – dokumentation Med planärendet i
diarieförd akt
Minnesanteckningar och
samvarolista från
samrådsmöte
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
Inkomna skrivelser,
yttranden
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
Samrådsredogörelse
Med planärendet i
diarieförd akt
Förslag till program –
reviderat
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
Tjänsteskrivelse inför
godkännande
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
PB protokollsutdrag
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
KS protokollsutdrag,
godkännande
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
KF protokollsutdrag,
godkännande
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
BN protokollsutdrag,
information om godkänt
program och planuppdrag
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
Bevaras
10
Dokumenthanteringsplan för Stadsbyggnadskontoret I Varberg. Antagen av Byggnadsnämnden 2015-09-24
4.2 Utan program
Handling
Arkiveringsplats
Förvaring
Med planärendet i
diarieförd akt
Arkiveras
Bevaras/Gallras
Efter antal år
Efter antal år
Bevaras
Tjänsteskrivelse inför
planuppdrag
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
BN protokollsutdrag,
planuppdrag
Med planärendet i
diarieförd akt
Initiativ / ansökan
Anmärkning
Gallras om
10 år
beslut
innefattar
information finns
i beslut
Bevaras
4.3 Samrådsskede
Handling
Arkiveringsplats
Förvaring
Med planärendet i
diarieförd akt
Arkiveras
Bevaras/Gallras
Anmärkning
Efter antal år
Efter antal år
10 år
Gallras
10 år
Beskrivning till skissen
plan- och
genomförandebeskrivning
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
Illustrationsmaterial
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
Underlag- utredningar mm
koncept till MKB
Med planärendet i
diarieförd akt
Gallras
Vid inaktualitet
dock tidigast efter
10 år
Tjänsteskrivelse inför
plansamrådsuppdrag
Med planärendet i
diarieförd akt
Vid
inaktualitet
dock tidigast
efter 10 år
10 år
BN protokollsutdrag,
plansamrådsuppdrag
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
Planavtal
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
Beställning av
fastighetsförteckning
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
Beställning av grundkarta
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
Fastighetsförteckning
(uppdaterad från
programsamråd)
Med planärendet i
diarieförd akt
Remisslista
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
Informations- / följebrev
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
Planskiss, kartskiss med
bestämmelser
Gallras om
10 år
beslut
innefattar
information finns
i beslut
Bevaras
11
Dokumenthanteringsplan för Stadsbyggnadskontoret I Varberg. Antagen av Byggnadsnämnden 2015-09-24
Samrådshandlingar
Planskiss, kartskiss med
bestämmelser
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
Samrådshandlingar
Beskrivning till skissen
plan- och
genomförandebeskrivning
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
Samrådshandlingar
Illustrationsmaterial
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
Samrådshandlingar
Behovsbedömning av
miljöbedömning
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
Samrådshandlingar
Underlag- utredningar mm
koncept till MKB
Med planärendet i
diarieförd akt
Vid
inaktualitet
dock tidigast
efter 10 år
10 år
Gallras
Vid inaktualitet
dock tidigast efter
10 år
Gallras
10 år
10 år
Gallras
10 år
”Annons” – dokumentation Med planärendet i
diarieförd akt
Minnesanteckningar och
närvarolista från
samrådsmöte
Med planärendet i
diarieförd akt
Inkomna skrivelser
Med planärendet i
diarieförd akt
Samrådsredogörelse
Med planärendet i
diarieförd akt
BN protokollsutdrag
utarbeta planförslag
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
10 år
Gallras
10 år
Bevaras
4.4 Utställningsskede
Handling
Arkiveringsplats
Förvaring
Planförslag, plankarta med Med planärendet i
bestämmelser
diarieförd akt
Arkiveras
Bevaras/Gallras
Efter antal år
Efter antal år
Bevaras
Plan- och
genomförandebeskrivning
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
Illustrationsmaterial
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
Underlag- utredningar mm
MKB
Strandskydd – ändringar
Med planärendet i
diarieförd akt
Tjänsteskrivelse inför
planutställningsuppdrag
Med planärendet i
diarieförd akt
BN protokollsutdrag
planutställningsuppdrag
Med planärendet i
diarieförd akt
Beställning av
fastighetsförteckning
Med planärendet i
diarieförd akt
Vid
inaktualitet
dock tidigast
efter 10 år
10 år
Gallras
10 år
Gallras
Anmärkning
Vid inaktualitet
dock tidigast efter
10 år
Gallras om
10 år
beslut innefattar
information finns
i beslut
Bevaras
10 år
12
Dokumenthanteringsplan för Stadsbyggnadskontoret I Varberg. Antagen av Byggnadsnämnden 2015-09-24
Beställning av grundkarta
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
Fastighetsförteckning
(uppdaterad från
plansamråd)
Med planärendet i
diarieförd akt
Remisslista
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
Informations-/ följebrev
Med planärendet i
diarieförd akt
10 år
Gallras
10 år
Bevaras
Utställningshandlingar
Med planärendet i
Planförslag, plankarta med diarieförd akt
planbestämmelser
Bevaras
Utställningshandlingar
plan- och
genomförandebeskrivning
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
Utställningshandlingar
Illustrationsmaterial
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
Utställningshandlingar
Behovsbedömning av
miljöbedömning
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
Utställningshandlingar
Underlag- utredningar mm
MKB
Strandskydd- ändringar
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
Annons- dokumentation
Kungörelse
Med planärendet i
diarieförd akt
Inkomna skrivelser
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
LS granskningsyttrande
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
Tjänsteutlåtande
Med
planärendet i
diarieförd akt
10 år
Arkiveringsplats
Förvaring
Med planärendet i
diarieförd akt
Arkiveras
Bevaras/Gallras
Anmärkning
Efter antal år
Efter antal år
10 år
Gallras om
10 år
beslut
innefattar
information finns
i beslut
10 år
Gallras
Gallras
10 år
10 år
4.5 Antagande
Handling
Tjänsteskrivelse inför
överlämnande till KF för
antagande
BN protokollsutdrag
överlämna till KF för
antagande
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
Antagandehandlingar
Plankarta med
planbestämmelser
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
13
Dokumenthanteringsplan för Stadsbyggnadskontoret I Varberg. Antagen av Byggnadsnämnden 2015-09-24
Antagandehandlingar
plan- och
genomförandebeskrivning
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
Med planärendet i
diarieförd akt
Antagandehandlingar
Behovsbedömning av
miljöbedömning
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
Antagandehandlingar
Underlag- utredningar mm
MKB
Strandskydd- ändringar
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
Information om antagande, Med planärendet i
besvärshänvisning
diarieförd akt
Bevaras
Följebrev- information till
alla som lämnat
synpunkter,
Lantmäterimyndigheten
och Länsstyrelsen
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
Exploateringsavtal
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
BN: protokollsutdrag
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
Tjänsteutlåtande
Med planärendet i
diarieförd akt
KSAU protokollsutdrag
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
KS protokollsutdrag
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
KF protokollsutdrag
Med planärendet i
diarieförd akt
Bevaras
10 år
Gallras
10 år
4.6 Överklagande
Handling
Överklagande
Till Länsstyrelsen –
följebrev
(delegationsbeslut) med
inkomna
besvärshandlingar
Länsstyrelsens beslut
Arkiveringsplats
Förvaring
Arkiveras
Bevaras/Gallras
Efter antal år
Efter antal år
Med planärendet i
diarieförd akt
Efter 10 år
Bevaras
Med planärendet i
diarieförd akt
Mark- och Miljödomstolens Med planärendet i
beslut
diarieförd akt
Efter 10 år
Bevaras
Efter 10 år
Bevaras
Mark- och miljööverdomstolens beslut
Efter 10 år
Bevaras
Med planärendet i
diarieförd akt
Anmärkning
14
Dokumenthanteringsplan för Stadsbyggnadskontoret I Varberg. Antagen av Byggnadsnämnden 2015-09-24
4.7 För sent inkomna överklaganden
Handling
Arkiveringsplats
Förvaring
Med
planärendet i
diarieförd akt
Arkiveras
Bevaras/Gallras
Efter antal år
Efter antal år
Efter 10 år
Bevaras
Med
planärendet i
diarieförd akt
Efter 10 år
Arkiveringsplats
Förvaring
Med planärendet i
diarieförd akt
Arkiveras
Bevaras/Gallras
Efter antal år
Efter antal år
Efter 10 år
Bevaras
Laga kraft planbeskrivning
Med planärendet i
diarieförd akt
Efter 10 år
Bevaras
Ev. meddelande från
Länsstyrelsen
Med planärendet i
diarieförd akt
Efter 10 år
Bevaras
Meddelande om laga kraft, Med planärendet i
Länsstyrelsen och
diarieförd akt
Lantmäterimyndigheten
Efter 10 år
Bevaras
Laga kraft kungörelse
Med planärendet i
diarieförd akt
Efter 10 år
Bevaras
Laga kraft annons
Med planärendet i
diarieförd akt
Efter 10 år
Bevaras
Arkiveringsplats
Förvaring
Med planärendet i
diarieförd akt
Arkiveras
Bevaras/Gallras
Efter antal år
Efter antal år
Efter 10 år
Bevaras
Med planärendet i
diarieförd akt
Efter 10 år
Avvisningsbeslut –
(delegationsbeslut) kan
överklagas
Mottagningsbevis
Anmärkning
Bevaras
4.8 Laga kraft
Handling
Laga kraft plankarta
Anmärkning
4.9 Strandskydd
Handling
Hemställan hos
länsstyrelsen, karta mm
Länsstyrelsens beslut
Anmärkning
Bevaras
4.10 Avbrutna planärenden
Handling
Avbrutna planärende
Planbesked negativt
Arkiveringsplats
Förvaring
Med planärendet i
diarieförd akt
Med planärendet i
diarieförd akt
Arkiveras
Bevaras/Gallras
Anmärkning
Efter antal år
Efter antal år
Gallras
10 år
Gallras
10 år
15
Dokumenthanteringsplan för Stadsbyggnadskontoret I Varberg. Antagen av Byggnadsnämnden 2015-09-24
4.11 Övrigt
Handling
Minnesanteckningar från
veckomöte,
avdelningsmöte
Arkiveringsplats
Förvaring
Vinden
Arkiveras
Bevaras/Gallras
Anmärkning
Efter antal år
Efter antal år
Gallras
Kan gallras efter
2 år om
verksamheten inte
har behov av att
bevara dem.
Underrättelse om avslutad
förrättning från
Lantmäterimyndigheten
Gallras
2 år
5. Lantmäteri och geografisk information
5.1 Kartor, skisser och register
Handling
Primärkartor 1:1000
Adresskartor 1:4000
Flygbilder
Grundkartor
General & Ekonomikartor
Vägnamns-och
adressregisterärenden
Förrättningskartor
Detaljmätningsprotokoll - År
Varbergskartan
Adresskartboken
Beräkningsböcker äldre
Gatunamnsregister
Vägnamnsärende
Adressnumreringsärende
Polygonpunktskisser
Fixskisser
Nätskisser
Beräknings handling
Lägeskontroller
Beräkningsböcker
Nybyggnadskartor
Tomtindelningar
Arkiveringsplats
Arkiveras
Förvaring
Efter antal år
LGI-Arkiv
Tillsvidare
LGI-Arkiv
LGI-Arkiv
LGI-Arkiv
5 år
LGI-Arkiv
Bevaras/Gallras
Efter antal år
Anmärkning
För evigt
För forskning
Tjänsterum
För evigt
LGI-Arkiv
LGI-Arkiv
LGI-Arkiv
LGI-Arkiv
+Tryckeriet
LGI-Arkiv
Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum
LGI-Arkiv
LGI-Arkiv
LGI-Arkiv
LGI-Arkiv
LGI-Arkiv
LGI-Arkiv
LGI-Arkiv
LGI-Arkiv
För evigt
För evigt
För evigt
Hos Kerstin
Lämnas till
lantmäteriet,
skannade finns i
Nationell Arkiv
För evigt
För evigt
För evigt
För evigt
För evigt
För evigt
För evigt
För evigt
För evigt
För evigt
För evigt
För evigt
För evigt
För evigt
För evigt
Hos Kerstin
Hos Kerstin
Hos Kerstin
16
Dokumenthanteringsplan för Stadsbyggnadskontoret I Varberg. Antagen av Byggnadsnämnden 2015-09-24
6. Lantmäterimyndigheten
6.1 Förrättningar/servitut
Handling
Förrättningsdiarium
Arkiveringsplats
Förvaring
Trossen
Aktförteckning
lantmäteriförrättningar
Word-fil under F:/
Förrättningsakter och
tillhörande kartor
Fullmakter i original
Delgivningskvitton
Godkännande
Registerkartan
Rättelser i
fastighetsregistret
(inkl avtalsservitut)
Planregistret
Avtalsservitut
Nytt och ändrat
Bevaras/Gallras
Efter antal år
Anmärkning
Evigt
Evigt
Centralarkivet
2 år
Uppdateras
fortlöpande
Trossen
Detaljplaner (arkivexemplar
från planavdelningen)
Lantmäteriarkivet
Bestämmelser från
Länsstyrelse, Trafikverket
m.fl.
Lantmäteriarkivet
Aktförteckning planer och
bestämmelser
Arkiveras
Efter antal år
2 år
2 år
Evigt
2 år
Årsvis i pärmar
Årsvis i pärmar
Årsvis i pärmar
Evigt
Centralarkivet
Evigt
Centralarkivet
Word-fil under F:/
Årsvis
Administrativt diarium
Byggreda/
(förutom lantmäteriärenden) Lantmäteriarkivet
Evigt
Återkallade förrättningar
Lantmäteriarkivet
Evigt
Årsvis i aktnummerordning
Kronologiskt i
pärmar
Myndighetsservice/
uppdrag
Trossen/
Lantmäteriarkivet
10 år
Pärmar i
lantmäteriarkivet
17
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
8
Bn § 408
Tidplan för planärenden
Beslut
Nämnden antecknar informationen om planberedningen och tidplan för
planärenden.
Nämnden beslutar att godkänna förändrad tidplan för följande planärenden:
Tidigarelagda ärenden
Adjunkten 6
Almeberg 20
Hägern 4 och 8
Kaninen 1
Krukmakaren 13
Pilsberg 17 och 18
Snidaren 1,2 och 15
Torpa-Kärra 8:32
Träslöv 9:7, 9:8 och 10:20
Senarelagda ärenden
Bläshammar 2:24, 2:8 etapp 2
Bossgård 2:8 mfl Derome
Brunnsberg
Bua 4:94
Duveslätt 1:3, 2:4 mfl etapp 1
Getterön 2:155
Hansegård och Gröningagård
Holmagärde östra
Kvarnagården
Bostäder norr om Pilgatan, del av
Göingegården 1:13 etapp 2
Marmorlyckan, del av Getakärr 6:44
Torpa-Kärra 8:232
Torpa 15:8, 15:87 Stämmet
Tändstiftet 1
Årnäs 4:69
Senarlagde inte påbörjade ärenden
Ekorren 10
Justerandes sign
2014/1212
2014/976
2014/435
2014/460
2014/670
2014/728
2014/561
2013/584
2014/920
Ny bedömning antagande
4 kv 2017 (- 1 kv)
4 kv 2017 (- 2 kv)
4 kv 2017 (- 1 kv)
4 kv 2017 (- 1 kv)
4 kv 2016 (- 2 kv)
4 kv 2017 (- 1 kv)
4 kv 2017 (- 1 kv)
4 kv 2016 (- 1 kv)
4 kv 2017 (- 3 kv)
2012/540
2013/418
2007/729
2014/558
2012/216
2013/973
2010/127
2002/822
2007/252
2013/424
2 kv 2016 (+ 3 kv)
1 kv 2016 (+ 2 kv)
4 kv 2015 ( + 1 kv)
2 kv 2016 (+2 kv)
3 kv 2015 (+ 1 kv)
2 kv 2016
1 kv 2016 (+ 1 kv)
1 kv 2016 (+ 1 kv)
2 kv 2016 (+ 1 kv)
1 kv 2016 (+ 1 kv)
2013/163
2011/686
2011/672
2013/579
2013/131
4 kv 2015 (+ 2 kv)
2 kv 2016 (+ 3 kv)
2 kv 2016 (+ 2 kv)
1 kv 2016 (+ 4 kv)
2 kv 2016 (+ 6 kv)
2011/162
4 kv 2016 (+ 5 kv)
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
9
Bn § 409
Byggnadsnämndens taxa 2016
Beslut
Nämnden beslutar att
- godkänna föreslagen taxeändring enligt bilaga A.
- överlämna ärendet till kommunfullmäktige för antagande.
Beskrivning av ärendet
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap 8 § får byggnadsnämnden ta
ut avgifter för
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor
6. framställning av arkivbeständiga handlingar
7. expediering och kungörelser enligt 9 kap 41-41b §§, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap 9 § får byggnadsnämnden ta
ut en planavgift för att täcka programkostnader och kostnader för andra
åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller
områdesbestämmelser, om
1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad och,
2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller
områdesbestämmelserna.
Det som gäller första stycket gäller i fråga om en byggnad ska också
tillämpas på en anläggning som kräver bygglov enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av 16 kap 7 §.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap 10 § får en avgift enligt 12
kap 8 eller 9 §§ inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den
typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.
Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas
av kommunfullmäktige.
Ett nytt underlag för konstruktion av plan- och bygglovstaxa håller på att
utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Syftet med
taxekonstruktionen är att få ett tydligt och transparent underlag. Målet är att
underlaget ska kunna bidra till en långsiktigt hållbar taxa samt vara lätt att
förstå och arbeta med. Arbetet med underlag för ny taxa kommer inte att
vara färdigställd innan årsskiftet 2015/2016.’
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
10
Bn § 409 (forts)
Bakgrund
Plan- och bygglovstaxa för ärenden i den äldre plan- och bygglagen
(1987:10), ÄPBL, för byggnadsnämndens verksamhet antogs av
kommunfullmäktige den 18 november 2003 § 139.
ÄPBL är konstruerad med ett gemensamt grundbelopp (G) för de olika avgifterna. Grundbeloppet bestäms utifrån fullmäktiges beslut om önskvärd
täckning av kostnaderna och handläggning av lovärendena.
Då den äldre ÄPBL- plan- och bygglovstaxan håller på att fasas ut och
endast ett fåtal ärenden är berörda föreslås en oförändrad taxa för
byggnadsnämndens verksamhet.
Från 2 maj 2011 infördes en ny plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och
mättaxa för ärenden i den nya plan- och bygglagen (2010:900), NYPBL
som antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 2011 och reviderades den
19 november 2013 Kf § 141, 25 november 2014 samt 19 maj 2015.
När kommunfullmäktige antog nu gällande taxa bestämdes att en kostnadstäckningsgrad av 100 % skulle gälla för byggnadsnämndens verksamhet.
Enligt 2 § i taxan beslutas ändringar av taxans grundbelopp (G) årligen av
byggnadsnämnden.
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en
tusendel av gällande prisbasbelopp, för närvarande 44.500 kronor för 2015.
Justeringsfaktorn N anpassar avgiftsnivån och är för närvarande 0,9.
Byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att ändra timavgifterna
med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.
Föreslagna ändringar
Regeringen beslutade den 27 augusti 2015 att fastställa 2016 prisbasbelopp
till 44.300 kronor vilket innebär en sänkning med 200 kr från nuvarande
44.500 kr 2015.
Byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att ändra timavgifterna
med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
index för kommunal verksamhet, PKV räknat fram till den 1 augusti året
före avgiftsåret.
Mindre förändringar i nu gällande taxa föreslås av tabell 2,3, 5, 6, 14, 15,
16, 22 och 27 enligt bilaga A.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
11
Bn § 409 (forts)
- Tabell nr 2 - Tidersättning
Befattningen kart- och mätningsingenjör tas bort.
- Tabell nr 3 Underrättelse till berörda sakägare och andra
Kungörelse och faktisk annonskostnad föreslås införa en KOM-faktor
med 40.för
- tidsbegränsade bygglov säsong
- enkla byggnader < 40 m²
- Tabell nr 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2
Arbetsplatsbesök vid fler än ett besök föreslås en avgift för nedlagd tid
införas.
- Tabell nr 6 Justering av bygglovsavgifter
Justering av byggnaden vid inkommen sakkunnighetsintyg tillgänglighet
föreslås HF1 minskas med 4.
- Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner
Föreslås ändring av planfaktor för
- Nybyggnad ändras till 50 eller nedlagd tid
- Tillbyggnad ändras till 25 eller nedlagd tid
- Tabell 14 Övriga åtgärder
- Mur och eller plank vid enklare åtgärder inklusive hörande av grannar
föreslås HF1 60 införas.
- Lov för solfångare och solceller föreslås ingen avgift.
- Tabell nr 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)
Föreslås ändringar införas för
Komplementbostadshus, max 25 m² (så kallat Attefallshus),
- utan kontrollplan, HF2 60
- med kontrollplan HF2 150
- enkel kontrollplan, med kontrollansvarig HF2 75
Komplementbyggnad, max 25 m² växthus, lusthus och liknande
- oisolerade HF2 35
- övriga HF2 60
- Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked
Rivningslov för enklare åtgärder <40 m² som till exempel växthus,
oisolerade komplementbyggnader förslås HF2 30 införas.
- Tabell 22 Avgift för nybyggnadskarta
Föreslås ändringar av åtgärdsfaktorn NKF.
- Tabell 27 Avgift vid försäljning av övriga kartor, kopiering m m
Föreslås en tidersättning för nedlagd tid vid utskrift och kopiering av
kommunens kartdatabas samt mindre ändring av text gällande index.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
12
Bn § 409 (forts)
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomidirektören
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
2015-09-24 Bn § 409 Bilaga A
Plan- och bygglovstaxa
2016
inklusive kart- och mättaxa
Gäller från och med 1 januari 2016
Fastställd av kommunfullmäktigen denx november 2015 § x
1 (35)
2 (35)
Innehållsförteckning
Bestämmelser om plan- och bygglovstaxan ............................................................ 3
Inledning .............................................................................................................. 3
Beräkning av avgifter enligt taxan ....................................................................... 3
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter............................................. 3
Avräkning ............................................................................................................ 5
Tabeller .................................................................................................................... 6
Tabell 1 Objektsfaktorer ...................................................................................... 6
Tabell 2 Tidersättning .......................................................................................... 7
Tabell 3 Underrättelse till berörda sakägare och andra ....................................... 8
Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1.................................................. 9
Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 ........................................... 10
Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter .............................................................. 11
Tabell 7 Avgift för besked ................................................................................. 11
Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner .............................. 13
Tabell 9 Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig OVK (obligatorisk
ventilationskontroll) ........................................................................................... 14
Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar ....................................... 15
Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovsavgift ............................................................ 16
Tabell 12 Tillbyggnad ........................................................................................ 18
Tabell 13 Enkla byggnader ................................................................................ 19
Tabell 14 Övriga åtgärder .................................................................................. 20
Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) ....................................................... 21
Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked ..................................................... 21
Tabell 17 Bygglov för skyltar ............................................................................ 22
Tabell 18 Marklov inklusive startbesked ........................................................... 24
Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk ................................................................ 25
Tabell 20 Bygglov för anläggningar .................................................................. 26
Tabell 21 Övriga ärenden .................................................................................. 27
Tabell 22 Avgift för nybyggnadskarta .............................................................. 28
Tabell 23 Avgift för utstakning av byggnad ...................................................... 29
Tabell 24 Lägeskontroll ..................................................................................... 30
Tabell 25 Avgift för tillfälligt nyttjande av analoga och digitala kartor ............ 31
Tabell 26 Avgift vid nyttjande av koordinatförteckning och punktskiss........... 32
Tabell 27 Avgift vid försäljning av övriga kartor, kopiering m.m. ................... 33
3 (35)
Bestämmelser om plan- och bygglovstaxan
Inledning
Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet.
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller
kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka
kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa
bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.
Beräkning av avgifter enligt taxan
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av
avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av
gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB)
samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet
som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Gällande prisbasbelopp för
2015 är 44.500.
Justeringsfaktor N används i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom
kommunen. Faktor N föreslås till 0,9 för Varbergs kommun.
Avgiften kan justeras om den verkar oskälig alternativt kan den också tas ut
genom tidersättning enligt timtaxa tabell 2. Stadsbyggnadskontoret får för varje
kalenderår besluta att ändra timavgifterna med en procentsats som motsvarar de
tolv senaste månadernas förändring i index för kommunal verksamhet räknat fram
till den 1 augusti året före avgiftsåret.
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter
HF
KOM
KF
mPBB
MF
N
NKF
OF
PLF
UF
Handläggningsfaktor
Faktor för kommunicering
Kartfaktor
”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
Mätningsfaktor
Justeringsfaktor
Nybyggnadskartefaktor
Objektfaktor
Planavgiftsfaktor
Utstakningsfaktor
Grundprincip för beräkning av avgift:
Avgift för bygglov/start besked
Planavgift
Mätningsavgift
Kartavgift
Faktor x mPBB x N.
Beräknas efter bruttoarean (BTA) +
öppenarean (OPA).
Beräknas efter BTA + OPA.
Beräknas efter byggnadsarean BYA +
OPA.
Beräknas efter markarean.
4 (35)
Nybyggnad
Tillbyggnad
Ombyggnad
Ändring
Uppförande av en ny byggnad eller
flyttning av en tidigare uppförd byggnad
till en ny plats.
Ändring av en byggnad som innebär en
ökning av byggnadens volym.
Ändring av en byggnad som innebär att
hela byggnaden eller en betydande och
avgränsbar del av byggnaden påtagligt
förnyas.
En eller flera åtgärder som ändrar en
byggnads konstruktion, funktion,
användningssätt, utseende eller
kulturhistoriska värde.
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard
SS 02 10 53 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet
som inlämnade ritningar medger.
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas.
Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa.
Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.
Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.
5 (35)
Avräkning
För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott
erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att
kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid.
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i
förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas.
Ränta utgår inte på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid
innan betalningen ska ske.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, det vill säga
preskription sker efter tio år.
6 (35)
Tabeller
Tabell 1 Objektsfaktorer
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och
anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig
åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan.
Area (m2) – BTA + OPA
OF
4
0-49
6
50-129
8
130-199
10
200-299
14
300-499
20
500-799
26
800-1 199
36
1 200-1 999
46
2 000-2 999
56
3 000-3 999
64
4 000-4 999
72
5 000-5 999
85
6 000-7 999
100
8 000-9 999
125
10 000-14 999
170
15 000-24 999
235
25 000-49 999
400
50 000-99 999
+ 3/1000 m2
Härutöver
2
Mycket enkla byggnader < 50 m2*
*I separat ärende, t.ex. enkel carport, taktäckta uteplatser (som inte är
bygglovbefriade enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus,
transformatorbyggnader och liknande.
I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den
sammanlagda BTA + OPA.
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn
efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.
7 (35)
Tabell 2 Tidersättning
När debitering sker enligt tidsersättning tas timavgift ut enligt nedanstående tabell
för faktiskt nedlagd handläggningstid:
Befattning
Administratör
Handläggare,
Kart- och mätningsingenjör
Kvalificerad handläggare
Timpris kr
650
750
950
NYTT FÖRSLAG
Befattning
Administratör
Handläggare
Timpris kr
650
750
Kvalificerad handläggare
950
I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader.
Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.
Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.
Stadsbyggnadskontoret får för varje kalenderår besluta att ändra timavgifterna
med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.
8 (35)
Tabell 3 Underrättelse till berörda sakägare och andra
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även
vid kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn
Avgift = KOM x mPBB x N
Antal
Sakägare 1-5
Sakägare 6-9
Sakägare 10Kungörelse
Kungörelse av beslut i
Post- och Inrikestidning
NYTT FÖRSLAG
Antal
Sakägare 1-5
Sakägare 6-9
Sakägare 10Kungörelse
Kungörelse + faktisk
annons
Tillfälliga lov säsong
enkla byggnader < 40 m²
Kungörelse av beslut i
Post- och Inrikestidning
Kommentarer
+ faktisk annonskostnad
+ faktisk annonskostnad
Kommentarer
KOM
40
60
120
80
5
+ faktisk annonskostnad
KOM
40
60
120
80
+ faktisk annonskostnad
40
+ faktisk annonskostnad
5
9 (35)
Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1)
Åtgärd
Administration inkl arkivering
Planprövning
Handläggningsfaktor
HF1
7
3
Planenlighet inom detaljplan eller kontroll
mot givet förhandsbesked
7
Byggnaden
Placering, yttre utformning och
färgsättning
Användbarhet och tillgänglighet
Planprövning – liten avvikelse
Tomten
•
•
•
•
•
•
Tomts ordnande inkl utfart och parkering
Enkel kontroll av grundläggning och
dagvattenanslutning
Fyllning och schaktning (då marklov inte
erfordras)
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten
Utrymnings- och räddningsvägar
Måttgranskning
Besiktning
5
7
10 (35)
Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2
Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)
Åtgärd
Administration inkl arkivering och registrering av
kontrollansvarig
Administration utan registrering av kontrollansvarig
Handläggningsfaktor HF2
7
3
Startbesked
Tekniskt samråd
10
Startbesked och beslut om kontrollplan
5
Startbesked (gäller även påbörjande av rivning)
3
Arbetsplatsbesök
5
Extra arbetsplatsbesök/per styck
5
Slutsamråd inkl slutbesked
6
Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked
3
NYTT FÖRSLAG
Åtgärd
Administration inkl arkivering och registrering av
kontrollansvarig
Administration utan registrering av kontrollansvarig
Handläggningsfaktor HF2
7
3
Startbesked
Tekniskt samråd
10
Startbesked och beslut om kontrollplan
5
Startbesked (gäller även påbörjande av rivning)
3
Arbetsplatsbesök. första
Arbetsplatsbesök, utöver det första
Extra arbetsplatsbesök/per styck
5
nedlagd tid
5
Slutsamråd inkl slutbesked
6
Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked
3
11 (35)
Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter
Åtgärd
Lämplighet/lokaliseringsprövning
utanför detaljplan i samband med
bygglov
Tillägg för prövning av liten avvikelse
Varsamhet
Ombyggnad
Ändring
Tidsbegränsat bygglov
Tidsbegränsat bygglov, förlängning
Tidsbegränsat bygglov, säsong
Tidsbegränsat bygglov, säsong,
förlängning
Förnyelse av lov = ny prövning
Reviderad ritning, mindre ändring
Reviderad ritning, större ändring
Enkla stora oisloerade byggnader som
till exempel lagerbyggnader, lagertält
och enkla ridhus samt större växthus
Avgift
25 % påslag på bygglovavgiften
20 % påslag på bygglovsavgiften
10 % påslag på bygglovsavgiften
100 % av bygglovsavgiften
70 % av bygglovsavgiften (berörd del)
75 % av bygglovsavgift
50 % av bygglovsavgift
75 % av bygglovsavgift
50 % av bygglovsavgift
80 % av bygglovsavgift
650 kr
Nedlagd tid
75 % av bygglovsavgiften
NYTT FÖRSLAG
Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter
Åtgärd
Lämplighet/lokaliseringsprövning
utanför detaljplan i samband med
bygglov
Tillägg för prövning av liten avvikelse
Varsamhet
Ombyggnad
Ändring
Tidsbegränsat bygglov
Tidsbegränsat bygglov, förlängning
Tidsbegränsat bygglov, säsong
Tidsbegränsat bygglov, säsong,
förlängning
Förnyelse av lov = ny prövning
Reviderad ritning, mindre ändring
Reviderad ritning, större ändring
Enkla stora oisloerade byggnader som
till exempel lagerbyggnader, lagertält
och enkla ridhus samt större växthus
Sakkunnighetsintyg tillgänglighet i
samband med bygglov
Avgift
25 % påslag på bygglovavgiften
20 % påslag på bygglovsavgiften
10 % påslag på bygglovsavgiften
100 % av bygglovsavgiften
70 % av bygglovsavgiften (berörd del)
75 % av bygglovsavgift
50 % av bygglovsavgift
75 % av bygglovsavgift
50 % av bygglovsavgift
80 % av bygglovsavgift
650 kr
Nedlagd tid
75 % av bygglovsavgiften
HF1-fakorn minskas med 4
12 (35)
Tabell 7 Avgift för besked
Typ av besked
Beskrivning
Förhandsbesked
130 x mPBB x N - utanför planlagt
område
Antal timmar (minst 1)
Ingripandebesked
Planbesked
Villkorsbesked
Strandskyddsdispens
150 x mPBB x N Enkel åtgärd
300 x mPBB x N Normal åtgärd
Antal timmar (minst 1)
100 x mPBB x N Normal åtgärd
50 x mPBB x N Enkel åtgärd
Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3.
Planbesked – Ärendekategorier
Enkel åtgärd
150 x mPBB x N
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller följande kriterium:
Planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.
Normal åtgärd
300 x mPBB x N
Projekt som inte antas uppfylla kriterium för enkelt planförfarande.
13 (35)
Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner
Planavgift tas ut som delbetalning och slutregleras vid beslut om att planen antas,
ändras eller upphävs. Detta gäller även om förslaget inte leder till ett
lagakraftvunnet antagande.
Avgiften tas ut som tidersättning enligt tabell 2.
Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och
parternas åtagande i övrigt.
För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut
senast i samband med bygglov/startbesked.
I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat
reduceras planavgiften i motsvarande grad.
Grundformel planavgift: mPBB x OF x PF x N
Planfaktor
(PF)
PF
Tillbyggnad
Områdesbestämmelser
Nybyggnad
18
12
Detaljplan
25
15 (600 kr)
(1.001 kr)
NYTT FÖRSLAG
Planfaktor
(PF)
PF
Tillbyggnad
Områdesbestämmelser
Detaljplan
Nybyggnad
18
12
50 (2.003 kr)
eller
nedlagd tid
25 (1.001 kr)
eller nedlagd
tid
14 (35)
Tabell 9 Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig OVK
(obligatorisk ventilationskontroll)
Avgift = HF3 x mPBB x N
Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser
Åtgärd
Ny sakkunnig
HF3
25
15 (35)
Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar
Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter
förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk).
Åtgärd
Tidersättning
Medgivande eller förbud att använda
hiss
Antal timmar (minst 1 tim)
16 (35)
Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovsavgift
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden
vidtar i samband med bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller
ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt
särskild taxa eller genom upprättat planavtal.
Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF.
Utöver nedanstående kan även avgifter tillkomma enligt separata tabeller i denna
taxa.
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) 1 x N
Bostäder, kontor, industrier
m.m.
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Vindsinredning mindre än
200 m2
Yta BTA
OF
HF1
HF2
0-49 m2
50-129 m2
130-199 m2
200-299 m2
300-499 m2
500-799 m2
800-1 199 m2
1 200-1 999 m2
2 000-2 999 m2
3 000-3 999 m2
4 000-4 999 m2
5 000-5 999 m2
6 000-7 999 m2
4
6
8
10
14
20
26
36
46
56
64
72
85
100
125
170
24
24
24
2424
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
17
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
8 000-9 999 m2
10 000-14 999 m2
15 000-24 999 m2
25 000-49 999 m2
50 000-99 999 m2
235
400
8
Komplementbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) 2 x N
Objekt
Yta BTA
OF
HF1
HF2
Komplementbyggnad, carport,
förråd (eget ärende och enkla)
<50 m2
2
17
13
1
Bygglov inklusive startbesked
2
Bygglov inklusive startbesked
17 (35)
Komplementbyggnad, carport,
förråd (eget ärende)
Källsorteringsbehållare/grupp
Sopskåp, sophus
>50 m2
4
17
15
4
14
15
18 (35)
Tabell 12 Tillbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) 3 x N
Utöver nedanstående kan även utgifter tillkomma enligt separata tabeller i denna
taxa.
Huvudbyggnad
Tillkommande yta BTA
Tillkommande yta BTA
Tillkommande yta BTA
Tillkommande yta BTA
Tillkommande yta BTA
Ytterligare intervall se
tabell 1
Komplementbyggnad
Typ: carport, förråd enkla
Tillbyggnad fritidshus
Tillbyggnad växthus,
lusthus m.m. oisolerat
Burspråk
Takkupa
3
Bygglov inklusive startbesked
Yta BTA
≤ 49 m2
50-129 m2
130-199 m2
200-299 m2
300-499 m2
Oavsett storlek
men ≤ 50 % av
ursprunglig
byggnads BTA
≤ 49 m2
≤15 m2
OF
4
6
8
10
12
HF1
17
17
17
17
17
HF2
15
28
28
28
28
OF
2
HF1
14
HF2
(13)
4
2
14
14
(13)
(13)
2
2
14
14
(13)
15
19 (35)
Tabell 13 Enkla byggnader
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) 4 x N
Typ
Fritidshus
Kolonistuga
Nätstation/pumpstation
Yta BTA
≤ 60 m2 BTA
< 40 m2
Oavsett storlek
OF
4
2
4
HF1
21
14
14
HF2
28
15
13
Växthus, lusthus och likn.
oisolerat
> 15 m2 men ≤
40 m2
2
14
13
Rullstolsgarage förråd m.m.
Kiosk, manskapsbod m.m.
Sommarveranda, restaurang
≤ 40 m2
≤ 49 m2
≤ 49 m2
2
4
4
14
17
17
13
15
23
Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap 6 § plan- och bygglagen inte granskas
med hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 60 m2 är dock
ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder, därför föreslås lika avgift
som för permanenthus.
4
Bygglov inklusive startbesked
20 (35)
Tabell 14 Övriga åtgärder
För dessa åtgärder ges startbesked i samband med lov, ingen HF2.
Bygglovavgift = mPBB x HF1 x N
Yta BTA
Balkong 1-5 st
Balkong >5 st
Inglasning av balkong 1-5 st
Inglasning av balkong >5 st
Inglasning av uteplats/ uterum
Skärmtak
Skärmtak
Mur och eller plank vid enbostadshus inklusive hörande av
grannar
oavsett storlek
15-30 m2
≥ 31 m2
HF1
56
112
56
112
56
50
100
60
NYTT FÖRSLAG
Yta BTA
Balkong 1-5 st
Balkong >5 st
Inglasning av balkong 1-5 st
Inglasning av balkong >5 st
Inglasning av uteplats/ uterum
Skärmtak
Skärmtak
Mur och eller plank vid enbostadshus inklusive hörande av
grannar
oavsett storlek
15-30 m2
≥ 31 m2
HF1
56
112
56
112
56
50
100
60
Mur och eller plank enklare
inklusive hörande av grannar
60
Solfångare, solceller
Ingen avgift
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) 5 x N
Övrigt – utan konstruktion Yta BTA
Fasadändring, mindre
Fasadändring, större
Bostadshiss – handikapp
enbostadshus 6
Hiss/ramp
Mur och/eller plank –
bullerplank/stabilitet –
oavsett material
5
6
Bygglov inklusive startbesked
Endast HF2 vid invändig installation
OF
2
4
2
HF1
10
10
(17)
HF2
(10)
(10)
13
4
6
17
14
15
15
21 (35)
Solfångare – ej på en- och
tvåbostadshus
Frivilligt bygglov
2
14
13
Avgift enl.
normalt bygglov
Tabell 15 Anmälan7 (icke lovpliktig åtgärd)
Avgift = HF2 x mPBB x N
Utöver nedanstående avgifter kan avgifter tillkomma enligt separata tabeller i
denna taxa, till exempel tabell 3 och 24.
Åtgärd
HF2
25
Eldstad/st
90
Grundförstärkning enbostadshus
200
Grundförstärkning
50
Ventilationsanläggning enbostadshus
140
Ventilationsanläggning övriga
30
Håltagning/bärande konstruktion, mindre
140
Håltagning/bärande konstruktion, större
90
Stambyte
90
Sopsug
30
Fettavskiljare
Komplementbyggnad, max 25 m2
35
2
150
Komplementbostadshus, max 25 m (så kallat Attefallshus)
115
Inreda ytterligare en bostad i en- eller tvåbostdshus
2
50
Tillbyggnad en- eller tvåbostadshus, max 15 m utan kontrollplan
2
115
Tillbyggnad en- eller tvåbostadshus, max 15 m med kontrollplan
NYTT FÖRSLAG
Komplementbyggnad, max 25 m2
60
Enklare åtgärd, växthus, lusthus och
liknande oisolerade byggnad
35
Komplementbostadshus, max 25 m2 (så kallat Attefallshus)
med kontrollplan
150
utan kontrollplan
60
enkel kontrollplan med kontrollansvarig
Inreda ytterligare en bostad i en- eller tvåbostdshus
Tillbyggnad en- eller tvåbostadshus, max 15 m2 utan kontrollplan
Tillbyggnad en- eller tvåbostadshus, max 15 m2 med kontrollplan
75…
115
50
115
7
Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordningen ännu inte antagits. Tabellen behöver
justeras efter plan- och byggförordningens lydelse.
22 (35)
Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked
Avgift = HF2 x mPBB x N
Rivning
Enbart anmälan
2
<100 m BTA
30
<100 m² BTA
Rivning i samband med bygglov
100-250 m2 BTA
60
2
250-999 m BTA
120
2
>1000 m BTA
240
HF2
50
25
100
200
400
NYTT FÖRSLAG
Rivning
Enbart anmälan
2
<100 m BTA
30
<100 m² BTA
Rivning i samband med bygglov
HF2
50
25
30
Enklare åtgärder <40 m²
Exempelvis växthus, oisolerade
komplementbyggnader
100-250 m2 BTA
60
2
250-999 m BTA
120
2
>1000 m BTA
240
100
200
400
Tabell 17 Bygglov för skyltar8
Prövning skall ske som för byggnader.
Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.
Avgift = HF x mPBB x N
Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar.
Åtgärd
Skylt vid större
väg/gata, längs
trafikleder
eller i andra
utsatta lägen
8
Om liten påverkan på
stads- eller
landskapsbilden
HF
160
Om stor påverkan på
stads- eller
landskapsbilden
HF
200
Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordningen ännu inte antagits. Tabellen behöver
justeras efter plan- och byggförordningens lydelse.
23 (35)
Skylt vid gata,
som ska synas
på långt håll,
skyltpelare,
stadspelare
m.fl.
50
75
Utöver den
första skylten i
samma
ansökan
Skyltar > 1 m2
oftast på fasad
10
10
35
45
Utöver den
första skylten i
samma
ansökan
10
10
Skyltar ≤ 1 m2
25
35
Utöver den
första skylten i
samma
ansökan
Förbesiktning
7
7
Per gång
20
20
Trafikverket
m.fl.
20
20
Remiss
Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid
ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning.
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri.
Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell .
24 (35)
Tabell 18 Marklov inklusive startbesked
Avgiften tas enbart ut som tidersättning
Åtgärd
Marklov såväl schakt som
fyllning
Tidersättning
Antal timmar (minst 1)
25 (35)
Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk
Avgift = mPBB x N x (HF2+ HF1)
Master, torn,
vindkraftverk
Radio- och telemast eller
torn + en teknikbod
Radio- och telemast eller
torn + en teknikbod
Vindkraftverk
Beskrivning
HF 1
HF 2 Tidersättning
ett torn
250
Antal timmar (minst 1)
fler än ett
550
Antal timmar (minst 1)
ett verk
550
Antal timmar (minst 1)
Vindkraftverk
upp till 4 st
1200
Antal timmar (minst 1)
2500
Antal timmar (minst 1)
Vindkraftpark (>5 verk)
Kommentar: satt in objektsfaktor + HF1 och HF2 istället för enbart
HF+tidsersättning.
26 (35)
Tabell 20 Bygglov för anläggningar
Anläggning på land
.
Objekt
Anläggningens yta
Parkeringsplats
Upplag/ materialgård
Tunnel/ bergrum
Tidersättning
Antal timmar (minst 1)
Antal timmar (minst 1)
Antal timmar (minst 1)
Antal timmar (minst 1)
Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats,
Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana, Minigolf,
Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, Skjutbana
Anläggning i vatten
Objekt
Brygga, såväl ponton som
fast anlagd
Småbåtshamn – se marina
Marina 5 000-10 000 m2 ,
flera bryggor
Utökning med
pontonbrygga –
Beskrivning
för fler än 10-12
båtar, (annars ej
bygglov)
för fler än 10-12
båtar, < 5 000 m2
för fler än 10-12
båtar, annars inte
hamn
per brygga
Antal timmar (minst 1)
Antal timmar (minst 1)
Antal timmar (minst 1)
Antal timmar (minst 1)
27 (35)
Tabell 21 Övriga ärenden
Avgift = HF x mPBB x N
Ärendetyp
Anstånd
Avslag såväl
bygglov, marklov
rivningslov som
förhandsbesked
Avvisa
Avvisa
Återkallad ansökan
(avskrivet ärende)
Avslag planbesked
Beskrivning
ingen avgift
Full avgift HF1 eller
nedlagd tid, se tabell 2
HF
20
Endast inlämnad ansökan
utan handläggning
25 % av normal
bygglovsavgift eller
tidersättning se tabell 2
Full avgift vid enkel åtgärd
eller nedlagd tid
10
150
28 (35)
Tabell 22 Avgift för nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden
anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas.
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m.
Avgift = mPBB x NKF x N
Nybyggnadskarta
Tomtareal
< 1 500 m2
1 500-2 999 m2
3 000-4 999 m2
5 000-9 999 m2
10 000-
Med avvägning
NKF
131
5247
169
6768
250 1 0.013
379 15.179
525 21.026
Utan avvägning
NKF
95 3805
21 4846
180 7209
272 10.894
378 15.139
NYTT FÖRSLAG
Nybyggnadskarta
Tomtareal
< 1 500 m2
1 500-2 999 m2
3 000-4 999 m2
5 000-9 999 m2
10 000-
Med avvägning
NKF
145
5 807 kr
180
7.209 kr
280 11.214 kr
420 16.821 kr
585 23.426 kr
Förenklad
nybyggnadskarta
Utan avvägning
NKF
105 4.205 kr
135 5.382 kr
200 8.009 kr
303 12.102 kr
420 16.818 kr
Med avvägning
NKF
95 3805
21 4846
180 7209
272 10893
378 15139
Förenklad
nybyggnadskarta
NKF
48
61
90
136
189
Förenklad
nybyggnadskarta
Med avvägning
NKF
105 4.205 kr
135 5.382 kr
200 8.009 kr
303 12.102 kr
420 16.818 kr
1992
2443
3604
5447
7569
Förenklad
nybyggnadskarta
Utan avvägning
NKF
55 2.203 kr
68 2.714 kr
100 4.004 kr
151 6.051 kr
210 8.408 kr
Då flera tomter ingår i samma ärende och samma bygglovsbeslut skall tomtarealernas summa läggas till grund för beräkning av tomtareal.
29 (35)
Tabell 23 Avgift för utstakning av byggnad
Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad
mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.
Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för
underlagsdata, grundmaterial m.m. med tidsersättning enligt tabell 2.
För utstakningen utgår tidsersättning, se tabell 2.
30 (35)
Tabell 24 Lägeskontroll
(Moms 25 % tillkommer)
För samtliga objekt utgår tidsersättning, se tabell 2.
31 (35)
Tabell 25 Avgift för tillfälligt nyttjande av analoga och digitala
kartor
(Moms 25 % tillkommer)
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av
skattemedel och avgifter.
För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid
uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år.
Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala
materialet.
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av
kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för
visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden
och till visst angivet ändamål.
Digitala kartprodukter
Primärkarta
Delinformation ut primärkartan
Fastighetsinformation
(gränser,
beteckning
m.m.)
Plana detaljer (byggnader, gator m.m.)
Höjdinformation (höjdkurvor, höjdsatta pkt
m.m.)
Grundkarta min 3 ha
Terrängmodell, ytor
Höjdgitter
Digitalt ortofoto
Upplösning (m/pixel)
0,2
0,5
Karta/ortofoto/flygbild på papper
Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm2)
0-150
Över 150
Kronor/ha
900
270
450
180
1 800
260
200
Kronor/ km2
770
150
Kronor/ dm2
350
530
Vid utskrift tillkommer kostnad för material.
Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall.
Stadsbyggnadskontoret får för varje kalenderår besluta att ändra avgifterna med
en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.
32 (35)
Tabell 26 Avgift vid nyttjande av koordinatförteckning och
punktskiss
Avgift för koordinatförteckning och punktskiss = KPF
KPF = åtgärdsfaktor vid nyttjande av koordinatförteckning och punktskiss.
Avgift = mPBB x KPA
Åtgärdsfaktor KPF
Koordinatförteckning
För första punkten
Tillägg för punkt utöver den första
Punktskiss
För första skissen
Tillägg per skiss utöver den första
4
2
8
4
Ovanstående avgifter innefattar inte kopieringsavgift..
33 (35)
Tabell 27 Avgift vid försäljning av övriga kartor, kopiering m.m.
(Moms tillkommer)
Kartförsäljning m.m.
Adresskartboken
Varbergskartan
Adresskartor (utplottas vid beställning)
- Centralorten eller Träslövsläge
- Veddige eller Tvååker
- Bua eller Getterön
- Centralorten och Träslövsläge ihop
Kommunkarta i skala 1:50 000
A4-kopia av primärkarta
A3-kopia av primärkarta
Extern försäljning till återförsäljare av
Adresskartboken
Extern försäljning till återförsäljare av
Varbergskartan
Kopia av arkivakt
Telefaxavgift per telefaxsida
Trycksaker
-Stadens karaktärer kulturmiljöer Varbergs
stadskärna
- Varbergs stadskärna
Netto
127
94
Moms
8
6
Inkl. moms
135
100
220
165
109
436
165
94
138
13
10
6
25
10
23
34
233
175
115
461
175
117
172
74
4
78
60
8
8
4
2
2
64
10
10
142
8
150
94
6
100
Kopiering och plottning
Externt exkl moms
4:40 kr/dm
Svartvitt
Svartvitt A0 (841 x 1189 mm)
35 kr*
Svartvitt A1 (594 x 841 mm)
25 kr*
Svartvitt A2 (420 x 594 mm)
15 kr*
32:00 kr/dm
Färg
Färg A0 (841 x 1189 mm)
270 kr
Färg A1 (594 x 841 mm)
190 kr
Färg A2 (420 x 594 mm)
135 kr
Färg A3 (297 x 420 mm)
95 kr
Färg A4 (210 x 297 mm)
65 kr
*Svartvitt följer kommunfullmäktiges beslut om kopior av allmänna handlingar.
Färg A0-A4 är beräknat på kortaste dm-sträckan. Vid längsta dm-sträckan eller
andra format används dm-taxan
Vid utskrift ur det digitala förrättningsarkivet kan även timersättning tillämpas för
utredning.
Vid utskrift eller utdrag ur kommunens kartdatabaser som kräver anpassning eller
kontroll kan även timersättning tillämpas.
Stadsbyggnadskontoret får för varje kalenderår besluta att ändra avgifterna med
en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i index för
34 (35)
kommunal verksamhet, PKV, räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.
35 (35)
Taxa för kopiering och avskrifter av allmän handling
Taxa för kopiering och avskrifter av allmän handling enligt 2 kap 13 §
Tryckfrihetsförordningen och beslut i kommunfullmäktige den 19 november 2013
§ 138.
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 411
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
19
Dnr 2015/772
Planbesked för Trönningenäs 5:29
Beslut
Nämnden beslutar att
- meddela sökande positivt planbesked inom Trönningenäs 5:29. Det
innebär att byggnadsnämnden har för avsikt att genom detaljplan pröva
möjligheten att uppföra bostäder, men är ingen garanti för att planen
kommer att antas och vinna laga kraft.
- planarbetet ska föregås av en VA-utredning för hela programområdet,
därefter kan först lämplig avgränsning och prioritering av etapper göras.
- uppdra åt förvaltningen att senast tredje kvartalet 2015 påbörja
detaljplaneläggning med standardförfarande så att detaljplanen för första
etappen kan antas tredje kvartalet 2017.
- uppdra åt förvaltningen att innan planarbetet påbörjas upprätta ett
planavtal med sökande.
Giltighet
Nämndens beslut är inte bindande och kan inte överklagas.
Beskrivning av ärendet
Ingvar Thorson och Anne-Ida Evers-Thorson inkom 1 juni 2015 med
ansökan om detaljplanläggning för del av fastigheten Trönningenäs 5:29,
del av område B1, område B3, C2 samt C3 i planprogram för Inre
Trönningenäs (2005-06-01). Ansökan omfattar 61-83 bostäder totalt, varav
6-8 bostäder inom område B1, 25-30 bostäder inom område B3 och 30
Tidigare ställningstagande
Området omfattas av planprogram för Inre Trönningenäs. I programmet har
det befunnits lämpligt med 26 bostäder inom område B3 och 27 inom
område C2/C3. I planprogrammet anges att en högre exploatering eventuellt
kunde vara möjlig i de nordvästra delarna av planprogramsområdet.
Förvaltningens övervägande
Planförfrågan behandlar betydligt fler bostäder än det som utreddes i
planprogrammet och lämpligheten av en högre exploatering behöver därför
utredas. VA-frågan inom programområdet är komplex och behöver
kompletteras efter aktuell önskad exploateringsgrad och utformas efter
dagens krav, då det har tillkommit fler och hårdare krav på hanteringen av
dessa frågor under de senaste 10 åren. Detta görs i samband med
planläggningen för område A4 där ett planarbete nyligen inletts. För att
kunna säkerställa god planering där helheten tas omhand, framförallt med
tanke på komplexiteten av VA-frågan i området, är det önskvärt med en
planavgränsning som tar ett större grepp där även fler markägare än
sökanden tillfrågas. Sökandes förfrågan om detaljplanering omfattas av
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 411 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
20
Dnr 2015/772
mark som ingår i två olika utbyggnadsetapper i planprogrammet.
Stadsbyggnadskontoret kan först efter en förnyat VA-utredning avgöra
planområdets gräns och eventuella etapper. Troligtvis behöver området dock
indelas i flera detaljplaner för att planlägga hela den sökandes mark inom
planprogrammet. Detaljplaneläggning bidrar till ett förverkligande av
programmet för Inre Trönningenäs.
Hur beslutet kan överklagas
Detta beslut kan i enlighet med 13 kap 2 § plan- och bygglagen (2010:900)
inte överklagas.
Avgift
Handläggningsavgift 16.020 kr.
Fakturan översändes separat per post till sökanden.
Protokollsutdrag: Sökande
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 412
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
21
Dnr 2012/904
Detaljplan för del av Berget 7
Beslut
Nämnden beslutar att
- revidera detaljplaneförslaget enligt granskningsutlåtande den
10 september 2015,
- anta detaljplan för del av Berget 7, upprättad den 1 april 2015, reviderad
18 juni 2015 och 24 september 2015.
Gert Okén (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Beskrivning av ärendet
Syftet är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på innergården till fastigheten.
Berget 7 är beläget vid Norrgatan i centrala Varberg och utgörs idag av
bebyggelse mot Norrgatan och Kungsgatan, diverse skärmtak/uthus på
gården och hårdgjord yta. Planförslaget möjliggör för bostadsbyggnad om
cirka 300 m2 (byggnadsarea) i tre våningar på den inre delen av fastigheten.
Den föreslagna byggnaden innehåller åtta lägenheter och planeras uppföras
längs den västra och norra fastighetsgränsen och ansluta till befintliga byggnader på Berget 5 och 7.
Planen möjliggör även annan lämplig centrumverksamhet, såsom handel
eller kontor.
Angöring till gården planeras ske från Norrgatan via portal i gatubyggnad.
På gården planeras uteplatser för framtida boende på bottenvåningen samt
ett fåtal parkeringsplatser. Parkering föreslås också ske i källargarage, med
angöring från Norrgatan.
Förslag till ändringar
- Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras gällande va- och
dagvatten samt byggnadstekniska åtgärder.
- Planbestämmelse om åtgärder i berg har införts.
Protokollutdrag: Sökande
Länsstyrelsen
Lantmäterimyndigheten
Sändlista
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 413
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
22
Dnr 2014/292
Remiss Översiktsplan för Varbergs kommun,
Fördjupad för Norra kusten, samrådshandling 2015-06-09
Beslut
Nämnden beslutar att lämna förvaltningens övervägande som sitt eget
yttrande men vill speciellt poängtera följande:
Förslaget bör ta större hänsyn till potentialen för nya etableringar som
kräver tillgång till industrispår. Verksamhetsområdena bör därför innefatta
större områden utanför det område Värö Skogscell redan äger.
Förslaget måste bli tydligt på tidsordningen för pendelstationen (viktigt att
benämna den just så) det vill säga bygget av pendelstationen är inte
beroende av att det byggs ett par tusen nya bostäder, efterfrågan på bostäder
blir istället en följd av pendelstationen. Underlag för en pendelstation finns
redan i Värö, Bua, Veddige, Stråvalla, Åskloster, Derome och den utbyggda
Årnäshalvön i första hand.
Förslaget måste därför tydligt studera lämpliga platser för byggnation av
bostäder i hela Väröbackaområdet, inte bara i en fiktiv cirkel precis runt
varje stationsläge.
Förslaget andas ett negativ hållning till nybyggnation av enskilda bostäder
utanför planlagt område där det föreslås kraftiga restriktioner i form av
”Bygglovskriterier”. Större sammanhållen bebyggelse bör även
fortsättningsvis föregås av detaljplan, men det är inte realistiskt att försöka
styra enstaka nybyggnation med generella regler för stora områden om
lucktomter och redan gjorda avstyckningar. Enligt Byggnadsnämndens
erfarenhet hanteras denna typ av ärenden bättre när vi har möjlighet att
bedöma varje enskilt tomtläge efter sina specifika förutsättningar.
Beskrivning av ärendet
En remiss har inkommit från samhällsutvecklingskontoret gällande
samrådsförslag till fördjupning av översiktsplan för Norra kusten.
Med utgångspunkt i visionen att Varberg ska vara västkustens kreativa
mittpunkt år 2025 är målet att fördjupningen av översiktsplan ska sträva mot
en långsiktig hållbar utveckling genom att möjliggöra en god livs- och
företagsmiljö samt värna och tillgängliggöra natur- och rekreationsområden.
Under varje delaspekt av detta mål: god företagsmiljö, god boendemiljö
samt värna och tillgängliggöra natur- och rekreationsområden, presenteras
ett antal inriktningar för efterföljande beslut och planering.
Den planerade utbyggnaden för bostäder och verksamheter på Norra kusten
är indelad i sju utvecklingsområden, varav två är avsedda för verksamheter.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 413 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
23
Dnr 2014/292
Det ena området ligger i anslutning till Södra cell och det andra vid
korsningen E6 och väg 850, trafikplats nr 56. De övriga fem är
utvecklingsområden för bostäder och är lokaliserade utmed
kollektivtrafikstråket som sträcker sig längs med kusten, från Bua respektive
Löftaskog via Väröbacka/Limabacka, Tångaberg och Östra Årnäshalvön in
mot Varberg. En blandad bebyggelse förespåkas för att kunna erbjuda ett
boende för alla. Genom att förespråka en koncentration av tillkommande
bebyggelse till de befintliga tätorterna skapas underlag för kollektivtrafik,
skolor och förskolor, närservice och utbyggnad av teknisk infrastruktur.
I Väröbacka redovisas tre alternativa lägen för en framtida station på
Västkustbanan mellan Varberg och Göteborg. I fördjupningen redovisas en
ansats där man i ett första skede ger förutsättningar för etablering av en
kollektivtrafiknod, som sedan på längre sikt kan utvecklas till en
järnvägsstation. Med föreslagen utbyggnad inom planområdet och med ett
nytt stationssamhälle med järnvägsstation ger förslaget utrymme för
ytterligare 4000 nya bostäder.
I fördjupningen föreslås ingen ny samlad bebyggelse utanför
utvecklingsområdena. Dock ska enstaka ny bebyggelse kunna prövas
restriktivt under förutsättning att de bygglovskriterier som tagits fram följs.
Utifrån en sammanvägning av olika aspekter, från skarpa bindande
restriktioner till lämplighetsavvägningar, bygger bygglovskriterierna på tre
olika grader av restriktivitet: generellt ingen ny bebyggelse, extra restriktiv
hållning och restriktiv hållning.
Förvaltningens övervägande
Övergripande
Stadsbyggnadskontoret ställer sig bakom det övergripande målet för
fördjupningen, att både främja en god företags- respektive boendemiljö och
värna och tillgängliggöra natur- och rekreationsområden inom planområdet.
Ett sådant mål förutsätter enligt kontorets mening ett synliggörande av de
kvaliteter som området rymmer, och en tydlig utvecklingsstrategi som
omfattar såväl utvecklings- som bevarandeaspekter. Förslaget utgör
generellt sett ett gott stöd för den efterföljande detaljplanläggningen av
bostäder och verksamheter då det tydliggör vilka områden kommunen anser
lämpar sig för ny samlad bebyggelse.
Efter antagande kommer fördjupningen av översiktsplan att ersätta den
kommunomfattande översiktsplanen inom det aktuella planområdet.
Fördjupningen måste därför hantera hela översiktsplanens spännvidd av
frågor. När det gäller etablering av t.ex. vindkraftsanläggningar saknas
riktlinjer för detta under förslagsdelen. Detta bör kompletteras under
rubriken Teknisk försörjning.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 413 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
24
Dnr 2014/292
God företagsmiljö
Förslaget saknar redovisning av vissa befintliga verksamhetsområden i
Limabacka-Väröbackaområdet. Har befintliga industrispår utnyttjats
tillräckligt för framtida verksamhetsutveckling? I övrigt har kontoret inget
ytterligare att tillföra.
God boendemiljö
Vad gäller en god boendemiljö så är det stadsbyggnadskontorets bedömning
att den föreslagna utbyggnaden representerar en rimlig avvägning mellan å
ena sidan vikten av att från samhällets sida ge förutsättning för en
välfungerande vardag med tillgång till kollektivtrafik, service m.m., samt å
den andra önskemål om att bo i natursköna omgivningar, nära hav m.m.
Stadsbyggnadskontoret ställer sig därför bakom de utpekade fem
utvecklingsområdena för bostäder såtillvida att i den mån ny samlad
bebyggelse ska planeras, så ska den ske inom dessa områden.
Värna och tillgängliggöra natur- och rekreationsområden
Vad gäller målet att värna och tillgängliggöra natur- och
rekreationsområden saknar stadsbyggnadskontoret en utvecklad strategi.
Planförslaget redovisar tydligt hur verksamheter och bebyggelse kan
utvecklas, men inget om hur natur- och rekreationsområden ska bevaras,
utvecklas, tillgängliggöras m.m. Att presentera en långsiktig strategi för hur
Varbergs kommun avser att säkerställa kustlandskapets höga värden är en
central uppgift i fördjupningen av översiktsplan för norra kusten. Denna del
bör därför utvecklas under granskningsskedet.
Även vad gäller beskrivningarna av planeringsförutsättningarna bedömer
stadsbyggnadskontoret att samrådsförslaget är något tunt. Gällande
restriktioner och regleringar redovisas förvisso föredömligt i kartform, men
det redovisas inte djupare vilka eller hur stora de biologiska värdena är. Det
kunde också vara intressant med en tydligare (kart-) redovisning av det
samlade utbudet av fritids- och friluftsaktiviteter samt resonemang kring hur
dessa sam- eller motverkar varandra, eventuella synergier mellan de och så
vidare.
Nya bostäder
Förslaget behöver bli tydligare på vilken typ av bostadsexploatering som
krävs inom redovisade delområden för att rymma de antal
bostäder/lägenheter som anges.
Väröbacka stationssamhälle
Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiv till att samrådsförslaget pekar ut
Väröbacka-Limabacka som en strategiskt viktig punkt för en framtida
hållplats för regionala tågförbindelser mellan Göteborg och Varberg. Sett i
ljuset av en kraftigt ökande tågtrafik mellan Göteborg och kringliggande
kommuner, liksom den rimliga pendlingstiden mellan Varberg och
Göteborg, förefaller det fullt rimligt att planera för ett framtida
stationssamhälle i detta läge. Med en pendelstation i Väröbacka ges
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 413 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
25
Dnr 2014/292
förutsättningar för hållbara arbetsresor både norrut, söderut och västerut,
och det ger ett nödvändigt tillskott av bostäder till kommunen och till
Göteborgsområdet som helhet.
Det är vanskligt att mot bakgrund av samrådsförslaget få en heltäckande
bild av de tre möjliga stationslägenas för- och nackdelar. Det är dock av
största vikt att göra en så alltäckande bedömning som möjligt och inte
enbart utgå från den kortsiktiga kostnaden i samband med utbyggnad av
station- och spåranläggning. Avgränsning av lämplig byggbar mark för bla
bostäder behöver presenteras för hela Väröbackaområdet utifrån platsens
förutsättningar. Under granskningsskedet måste därför presenteras ett
förslag till framtida stationsläge som bygger på en avvägning mellan
rådande förutsättningar och blir ett uttryck för en kommunal viljeinriktning.
Enligt stadsbyggnadskontorets preliminära bedömning har alternativ två
bäst förutsättningar att bidra till framväxten av ett fungerande
stationssamhälle, samtidigt som det går att utnyttja befintliga planskildheter.
Förutsättningar
Kärradal, Tångaberg och Stämmet är inte beskrivna med fakta som övriga
områden på sid 71.
Bygglovskriterier
Enligt samrådsförslaget ska ingen ny samlad bebyggelse tillkomma utanför
de fem utpekade utvecklingsområdena för bostadsbebyggelse. Det är enligt
stadsbyggnadskontorets uppfattning rimligt – i den mån ny samlad
bebyggelse ska tillkomma så ska den pekas ut i denna fördjupning. Kontoret
gör, som ovan beskrivs, bedömningen att de fem utvecklingsområdena är
rimliga.
Ny enstaka bebyggelse kan dock tillkomma utanför utvecklingsområdena,
men de ska då prövas restriktivt och följa föreslagna bygglovskriterier.
Avsnittet bör enligt stadsbyggnadskontorets uppfattning bearbetas och
förtydligas i sin helhet i dialog med bygglovavdelningen. Härutöver vill
stadsbyggnadskontoret framföra några kommentarer:
- De listade kriterierna synes vara inbördes motstridiga. Någon ny samlad
bebyggelse ska inte tillåtas utanför utvecklingsområdena, samtidigt
föreslås att nybyggnad kan tillåtas genom komplettering i lucktomter.
Sådan komplettering kan medverka till att skapa samlad bebyggelse.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att lucktomt ändras till att tomter ska
ligga i anslutning till eller följa befintlig bebyggelsestruktur.
- När det gäller delområdet med generellt ingen ny bebyggelse (inom detta
område finns den högklassiga jordbruksmarken) så borde det vara möjligt
att utveckla jordbruket inom detta område. Även hästgårdar skulle passa i
området då de bidrar till att hålla landskapet öppet. En generell
beskrivning för delområdet restriktivt och extra restriktivt område borde
kunna formuleras som att ”Området ska nyttjas för jord- och skogsbruk
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 413 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
26
Dnr 2014/292
med möjlighet till kompletterande byggnation för att bibehålla en levande
landsbygd”. Se nuvarande FÖP.
- Det är generellt en liten skillnad mellan restriktiv hållning och extra
restriktiv hållning, endast hästgårdar skiljer dem åt. Kontoret ifrågasätter
lämpligheten av att ha två olika restriktionsnivåer.
- Det behöver tydliggöras att utöver de särskilda bygglovkriterierna så sker
det en lämplighetsprövning enligt plan- och bygglagen i varje enskilt
bygglovärende.
Övrigt
Det är välgörande med kartredovisningar av gällande intressen, restriktioner
och regleringar. Det blir enligt stadsbyggnadskontorets uppfattning ofta
tydligast om sådana kartor hålls så tematiska som det är möjligt, dvs. en
karta redovisar allt kring infrastruktur medan en annan redovisar alla
kulturmiljöintressen. I samrådsförslaget behandlar några av kartorna flera
teman, vilket förtar något av kartornas tydlighet. En utbredd modell är att
hantera planeringsfrågorna grovt utifrån 3 kap miljöbalken, varefter man
kan skilja på olika grader av restriktion inom respektive tema så att det
framgår vad som är absoluta restriktioner, vad som är riksintressen och vad
som övriga intressen/identifierade värden (t.ex. kommunalt
naturvårdsprogram).
Detaljeringsnivån behöver ses över. Tveksamt att redovisa detaljerade
handläggningsrutiner, synpunkter kring blanka tak i Bua med mera i en
översiktlig handling.
Stadsbyggnadskontoret noterar att genom samrådsförslaget mildras synen
något när det gäller bebyggelseutveckling på västra Årnäs i jämförelse med
kommunens hittillsvarande uppfattning så som den kommer till uttryck i det
”Årnäshalvön - övergripande program för planering och byggande” från
1995. Detta kan vara värt att ta i beaktande i det fortsatta arbetet.
Protokollsutdrag: Varbergs kommun, samhällsutvecklingskontoret
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 414
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
27
Dnr 2015/908
Yttrande - Motion om att stärka hyresrätten
Beslut
Nämnden beslutar att avstyrka motionen.
Nämnden finner att
- stadsbyggnadskontoret inte tar fram detaljplaner självständigt utan dessa
initierats genom ansökan om planbesked enligt plan- och bygglagen
(2010:900) 5 kap 2 § till byggnadsnämnden.
- nämnden redan idag arbetar med ett flertal detaljplaner för Varbergs
Bostads AB:s byggnation.
- marktilldelning ligger utanför nämndens ansvarsområde.
- vid marktilldelning styrs byggnationen till stor del av ett
expolateringsavtal som också ligger utanför nämndens ansvarsområde.
Beskrivning av ärendet
Jeanette Qvist (S) har den 16 juni 2015 lämnat motion om att stärka
hyresrättens roll och att skyndsamt ta fram och planlägga ett område för
byggnation av större volym av typhus som Sveriges allmännyttiga
bostadsföretag SABO.
Kommunsfullmäktige har i beslut den 16 juni 2015 remitterat ärendet till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i remiss den 24 juni 2015 begärt
nämndens yttrande.
Förvaltningens övervägande
Planering
Detaljplaner initieras genom ansökan om planbesked enligt plan- och
bygglagen (2010:900) 5 kap 2 §.
Detaljplanläggningen är efterfrågestyrd och exploateringsförberedande, där
beställarna utgörs av dels marknadens aktörer, dels det kommunala
bostadsbolaget.
Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att det inte i första hand är
detaljplanläggningen som begränsar bostadsbyggandet i Varberg, utan
snarare andra faktorer påverkar hur många bostäder som faktiskt genomförs.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 414 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
28
Dnr 2015/908
Tabell för utfall och prognos av bostäder i planer och bygglov
År
Bostäder i dp
Bygglov för
bostäder
2013
350
224
2014
600
312
2015
cirka 700 (uppskattning)
300 (hittills)
2016
cirka 700 (idag känt)
2017
cirka 600 (idag känt)
Byggstart för
bostäder
247
250
194 (hittills)
Hållbart stadsbyggande
Motionen föreslår att fullmäktige ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
tillsammans med Varbergs Bostad AB skyndsamt ta fram och planlägga ett
område för nybyggnation av större volym av de typhus som SABO har
förhandlat fram.
Stadsbyggnadskontoret befarar att större volymbyggen med standardiserad
byggnation av den typen som Kombohusen utgör, blir en kortsiktig lösning
som riskerar att snabbt tappa i attraktivitet över tiden. Det råder dessutom en
utbredd uppfattning att för stora områden av likartad eller identisk
bebyggelse med endast en upplåtelseform riskerar att leda till
socioekonomisk segregation. Mot denna bakgrund bör föresådan byggnation
framförallt prövas i mindre projekt där de kan ses som ett komplement till
annan bebyggelse och andra upplåtelseformer.
Marktilldelning
Stadsbyggnadskontoret finner att frågan om marktilldelning ligger den
utanför nämndens ansvarsområde. Det är vidare tveksamt om det ligger
inom det kommunala mandatet att försöka omöjliggöra en ombildning till
bostadsrätter under överskådlig tid.
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 415
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
29
Dnr 2015/751
Getterön 2:102 Nybyggnad telekomtorn, teknikbod
Beslut
Nämnden beslutar att avslå ansökan.
Byggnadsnämndens bedömning
Nämnden finner med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 31 b§ att förslagen
åtgärd strider mot gällande detaljplan och kan inte betraktas som en liten
avvikelsen från detaljplanen. Bygglov kan därför inte beviljas enligt planoch bygglagen 9 kap 30 §.
Beskrivning av ärendet
Ansökan omfattar nybyggnad av ett 24 meter högt fackverkstorn för telekommunikation samt en till två teknikbodar omfattande 1 m² vardera inom
fastigheten Getterön 2:102.
Föreslagen plats för åtgärden ligger inom detaljplanerat område, allmän
plats med användning park, plantering.
Lagrum
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 30 § ska bygglov ges för en
åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b)avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen
börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1
och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och18
§§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första
stycket 3b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden
inte uppfyller kraven i första stycket 1.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 31 b § får bygglov ges trots 30
§ första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 för en åtgärd som avviker från en
detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenligt
med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 415 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
30
Dnr 2015/751
Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 §
första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd
som söks och de som tidigare har godtagits.
Yttrande
Sökanden har inkommit med följande skrivelse den 10 september 2015:
Net4Mobility (N4M), som gemensamt ägs av Telenor och Tele2, har efter
anmodan från Post- och telestyrelsen uppdrag att lösa det uppstående
kapacitetsproblemet i området. Med bakgrund av detta krävs en anläggning
för mobil kommunikation för att ge allmänheten en fullgod tillgång till
mobila tjänster inom det område som denna ansökan om bygglov omfattar.
Platsen för tornet är vald efter radioteknisk utvärdering, det vill säga
prediktering med dataverktyg.
Läget är fördelaktigt dels för användare av mobil telefoni på
campingområdet, dels för att det redan finns tillfartsväg till platsen.
Anläggningen upptar dessutom mycket liten markyta, cirka 4,5 m2 + 1 m2.
Undertecknad har under högsäsong på plats även frågat ett stort antal
campinggäster och fått bekräftat att det är dålig täckning i området.
Ansökan gäller en lokaliseringsprövning av åtgärden enligt 9 kap. Plan- och
bygglagen.
N4M menar att åtgärden ska betraktas som en liten avvikelse, för det fall
kommunen anser att de planbestämmelser som området omfattas av utgör
ett hinder för den aktuella åtgärden. Åtgärden får även anses nödvändig ur
ett allmänintresse med hänsyn till den allmänna utveckling den mobila
kommunikationen såväl som den snabba avveckling av kopparnätet. Skulle
kommunen se en alternativ plats på fastigheten som lämpligare än den som
ligger för handen enligt ansökan ses inga hinder i att diskutera detta vidare
för att nå en lösning som är godtagbar för samtliga parter.
Förvaltningens övervägande
Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen med stöd av plan- och bygglagen
9 kap 31 b§ att föreslagen åtgärd strider mot gällande detaljplan och kan inte
betraktas som en liten avvikelsen från detaljplanen. Bygglov kan därför inte
beviljas enligt plan- och bygglagen 9 kap 30 §.
Hur beslutet får överklagas
Detta beslut kan överklagas skriftligt till Länsstyrelsen i Hallands län.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Varbergs kommun,
byggnadsnämnden, 432 80 Varberg.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 415 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
31
Dnr 2015/751
Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring
i beslutet som Ni begär samt ert namn, adress och telefonnummer. Skrivelsen bör vara undertecknad.
Skrivelsen ska inkommit till byggnadsnämnden senast inom tre veckor
från den dag Ni fick del av beslutet.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar byggnadsnämnden
överklagandet till länsstyrelsen.
Avgift
Handläggningsavgift avslag 10.013 kr
Fakturan översändes separat till sökanden.
Protokollsutdrag: Sökande (delges)
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 416
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
32
Dnr 2015/1006
Lindberg 6:11 Nybyggnad två enbostadshus, förhandsbesked
Beslut
Nämnden beslutar att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att som förhandsbesked meddela att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den föreslagna
platsen efter att miljö- och hälsoförvaltningen och berörda grannar hörts.
Byggnadsnämndens bedömning
Nämnden gör bedömningen att föreslagen åtgärd inte strider mot
intentionerna i översiktsplanen och nedanstående paragrafer i plan- och
bygglagen (2010:900).
Beskrivning av ärendet
Ansökan omfattar förhandsförfrågan om möjligheten att få uppföra två
enbostadshus inom fastigheten Lindberg 6:11. Tilltänkt avstyckning är cirka
1300 respektive 1700 m².
Detaljplan inom området saknas. Enligt kommunens fördjupade översiktsplan, fördjupning för stadsområdet, gäller följande riktlinjer för området:
- ny bebyggelse ska i huvudsak lokaliseras till utbyggnadsområden som
redovisas i översiktsplanen.
- utanför detaljplanelagt område bör ny bebyggelse ligga i anslutning till
befintlig och till utformning anpassas till omgivande bebyggelse och till
landskapet.
- bullerstörningarna i kommunen ska minska.
De tänkta tomtplatserna är idag en del av tomt till befintligt hus, svagt
sluttande mot norr.
Lagrum
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 2 § ska prövningen i ärenden
om lov eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade
för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4
kap. miljöbalken ska tillämpas.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 5 § ska i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 416 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
33
Dnr 2015/1006
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp,
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i
övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av
energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § ska i ärenden om bygglov
enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda mark på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och
andra olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av
stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och
hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
att använda området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt
så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 9 § vid lokalisering, placering
och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna
lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket,
skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och
säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Yttrande
I bullerutredning inkommen den 10 september 2015 visas att föreslagen
bebyggelse på föreslagen plats kommer att klara riktvärden för trafikbuller.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 416 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
34
Dnr 2015/1006
Förvaltningens bedömning
Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att föreslagen åtgärd inte strider
mot intentionerna i översiktsplanen och ovanstående paragrafer i plan- och
bygglagen (2010:900).
Protokollsutdrag: Sökande
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 417
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
35
Dnr 2015/1007
Rygg 2:18 Nybyggnad tre enbostadshus, förhandsbesked
Beslut
Nämnden beslutar att återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret för
vidare kommunicering med sökande om utredning av fornlämning och
arkeologisk undersökning.
Byggnadsnämndens bedömning
Nämnden gör bedömningen att föreslagen åtgärd inte strider mot intentionerna i översiktsplanen och nedanstående paragrafer i plan- och bygglagen (2010:900). Föreslagna tomtplatser är så stora att det är möjligt hitta
lämpliga lösningar angående placering av hus i ett senare bygglovsskede.
Beskrivning av ärendet
Ansökan omfattar förhandsförfrågan om möjligheten att få uppföra tre
enbostadshus inom fastigheten Rygg 2:18. Tilltänkt avstyckning är 20004000 m² per tomtplats.
Detaljplan inom området saknas. Enligt kommunens översiktsplan gäller
följande riktlinjer för området:
- All byggnation ska i största möjliga utsträckning utformas och lokaliseras för god klimatanpassning och för att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet om god bebyggd miljö.
- Vid prövning om lokalisering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till
landskapsbilden, möjligheterna för goda ekologiska vatten- och
avloppslösningar och rådande markanvändning.
- Vid exploatering ska dagvatten i så stor utsträckning som möjligt tas
omhand lokalt.
- Hänsyn ska tas till värdefulla naturmiljöer.
- Ny bebyggelse bör förläggas i anslutning till befintlig och till utformning, material och färgsättning ta hänsyn till den lokala byggnadstraditionen och till landskapsmiljön.
- All nybyggnation och ombyggnation ska ges ett estetiskt tilltalande
utförande, värdefulla kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga
miljöer ska tas till vara och förstärkas.
- Området ska nyttjas för jord- och skogsbruk med möjlighet till kompletterande byggnation för att bibehålla en levande landsbygd.
- Boende och verksamheter i befintliga gårdsmiljöer ska prövas positivt.
- Enstaka eller små grupper av helårs- och fritidsbebyggelse tillåts där så
prövas lämpligt.
- Stor hänsyn ska tas till jordbrukets intressen och nybyggnad av bostad
bör ej medges i närheten av brukningsenhet med djurhållning.
Den tänkta tomtplatsen norr om vägen är idag hage. Tänkt tomtplats längst i
väster är idag en hage som sluttar kraftigt mot söder. Planerad tomtplats
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 417 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
36
Dnr 2015/1007
längst i öster är idag uppväxande skog och sluttar kraftigt åt söder. Den
sistnämnda tomtplatsen ligger i närheten av ett fornminne.
Positiva förhandsbesked har under perioden 2000-2009 givits till de
närliggande fastigheterna Rygg 2:25, 2:26, 10:6.
Nämnden har den 27 augusti 2015 beslutat att uppdra åt
stadsbyggnadskontoret handlägga ärendet och eventuellt att som
förhandsbesked meddela att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den
föreslagna platsen sedan berörda grannar, miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen och länsstyrelsen hörts.
Lagrum
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 2 § ska prövningen i ärenden
om lov eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade
för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap.
miljöbalken ska tillämpas.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 5 § ska i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp,
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i
övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av
energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § ska i ärenden om bygglov
enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda mark på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och
andra olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av
stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och
hygienförhållanden,
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 417 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
37
Dnr 2015/1007
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
att använda området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt
så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 9 § vid lokalisering, placering
och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna
lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket,
skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och
säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap 2 § ska kommunen med en
detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse
och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till
omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver
ske i ett sammanhang, och
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om
a) byggnadsverket är en byggnad eller kräver bygglov enligt 9 kap. eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, och
b) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen
eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande.
Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan, om byggnadsverket kan
prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
Yttrande
Begäran om yttrande har skickats till miljö- och hälsoförvaltningen och
länsstyrelsen.
Berörda grannar har beretts möjlighet att komma in med synpunkter.
I skrivelse som inkom den 19 augusti 2015 reserverar fastighetsägaren
Rygg 2:24 sig mot föreslagen placering av byggnaden.
Förvaltningens bedömning
Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att föreslagen åtgärd inte strider
mot intentionerna i översiktsplanen och ovanstående paragrafer i plan- och
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 417 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
38
Dnr 2015/1007
bygglagen (2010:900). Föreslagna tomtplatser är så stora att det är möjligt
hitta lämpliga lösningar angående placering av hus i ett senare
bygglovsskede.
Protokollsutdrag: Sökande
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 418
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
39
Dnr 2015/1053
Stråvalla-Åkraberg 1:16 Nybyggnad enbostadshus, stall,
förhandsbesked
Beslut
Nämnden beslutar att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att som
förhandsbesked meddela att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den
föreslagna platsen sedan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och berörda
grannar hörts.
Byggnadsnämndens bedömning
Nämnden finner att föreslagen åtgärd på föreslagen plats inte strider mot
intentionerna i översiktsplanen och nedanstående paragrafer i plan- och
bygglagen (2010:900).
Beskrivning av ärendet
Ansökan omfattar förhandsförfrågan om möjligheten att få uppföra ett
enbostadshus med garage samt stall inom fastigheten Stråvalla-Åkraberg
1:16.
Detaljplan inom området saknas. Enligt kommunen fördjupade översiktsplan, fördjupning för norra kusten, gäller följande riktlinjer för området:
- Området ska nyttjas för jord- och skogsbruk med möjlighet till kompletterande bebyggelse för att bibehålla en levande landsbygd.
- Boende och verksamheter i befintlig gårdsbebyggelse ska prövas positivt.
- I övrigt tillåts enstaka helårsbebyggelse samt enstaka eller grupper av
fritidsbebyggelse där så prövas lämpligt.
- Ny bebyggelse bör förläggas i anslutning till befintlig och till utformning,
material och färgsättning anpassas till den äldre lokala byggtraditionen
och till landskapsbilden.
- Hänsyn ska tas till jordbrukets intressen och nybyggnad av bostäder bör
inte medges i närheten av brukningsenheter med djurhållning.
Föreslagen tomt ligger på klassad jordbruksmark, klass 5.
Lagrum
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 2 § ska prövningen i ärenden
om lov eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade
för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap.
miljöbalken ska tillämpas.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 418 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
40
Dnr 2015/1053
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 5 § ska i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp,
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i
övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av
energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § ska i ärenden om bygglov
enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda mark på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och
andra olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av
stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och
hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
att använda området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt
så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 9 § vid lokalisering, placering
och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna
lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket,
skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och
säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 418 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
41
Dnr 2015/1053
Förvaltningens bedömning
Stadsbyggnadskontoret finner att föreslagen åtgärd på föreslagen plats ligger
för långt från befintlig bebyggelse och ute i jordbruksmarken vilket ger
negativ påverkan på landskapsbilden vilket strider mot intentionerna i
översiktsplanen och ovanstående paragrafer i plan- och bygglagen
(2010:900).
Protokollsutdrag: Sökande
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 419
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
42
Dnr 2015/491
Tofta 9:11 Tillbyggnad enbostadshus
Beslut
Nämnden beslutar att bevilja bygglov
Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked.
Om arbetena påbörjas innan startbesked beviljats ska en byggsanktionsavgift, på minst ett halvt prisbasbelopp tas ut. Prisbasbelopp 2015 är 44 500
kr.
Krav på redovisning i före startbesked
Byggherren ska lämna förslag till kontrollplan.
Konstruktioner (bärförmåga och stadga).
Utredning gällande trafikbuller, som visar att riktvärdet för trafikbuller
ekvivalentnivå inomhus 30 dB inte kommer att överskridas.
Byggnadsnämndens bedömning
Nämnden finner att föreslagen tillbyggnad inte placeras närmare järnvägen
än befintligt bostadshus. Då tillbyggnaden är placerad i ett läge med risk för
trafikbuller ställs i utformningen krav på att riktvärdet för trafikbuller,
ekvivalentnivå inomhus 30 dB, inte överskrids.
Nämnden finner att föreslagen tillbyggnad inte strider mot nedanstående
paragrafer i plan- och bygglagen (2010:900).
Beskrivning av ärendet
Ansökan omfattar tillbyggnad av enbostadshus med ett uterum inom
fastigheten Tofta 9:11.
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse och gränsar till detaljplanerat område och område för järnvägsändamål.
Föreslagen tillbyggnad ligger inom byggnadsförbud 50 meter längs Viskadalsbanan.
Sökanden har ändrat ansökan så att tillbyggnad inte hamnar närmare
järnvägen än det befintliga bostadshuset.
Lagrum
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § ska i ärenden om bygglov
enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda mark på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan,
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 419 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
43
Dnr 2015/491
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och
andra olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av
stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och
hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
att använda området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt
så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6a § ska i ärenden om bygglov
enligt denna lag ska bostadsbyggnader
1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om
omgivningsbuller, och
2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för
människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.
Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk
eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa
eller helt tillfällig.
Första stycket 1 tillämpas även i ärenden om förhandsbesked
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 9 § vid lokalisering, placering
och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna
lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket,
skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och
säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Yttrande
Begäran om yttrande har skickats till Trafikverket.
Berörda grannar har beretts möjlighet att komma in med synpunkter
Inga invändningar har inkommit.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 419 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
44
Dnr 2015/491
Trafikverket i skrivelse den 2015 avslagit ansökan med hänvisning till
avstånd till järnvägen. Sökanden har efter det ändrat ansökan så att
tillbyggnaden inte hamnar närmare järnvägen än det befintliga bostadshuset.
Hur beslutet får överklagas
Detta beslut kan överklagas skriftligt till Länsstyrelsen i Hallands län.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Varbergs kommun,
byggnadsnämnden, 432 80 Varberg.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring
i beslutet som Ni begär samt ert namn, adress och telefonnummer. Skrivelsen bör vara undertecknad.
Skrivelsen ska inkommit till byggnadsnämnden senast inom tre veckor
från den dag Ni fick del av beslutet.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar byggnadsnämnden
överklagandet till länsstyrelsen.
Avgift
Handläggningsavgift bygglov 3.844 kr
Handläggningsavgift startbesked 2.403 kr
Kungörelseavgift Post och Inrikes Tidningar 238 kr varav moms 7,50 kr
Faktura skickas separat.
Protokollsutdrag: Sökanden
Trafikverket (delges)
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 420
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
45
Dnr 2015/564
Träslöv 5:41 Nybyggnad enbostadshus, förhandsbesked
Beslut
Nämnden beslutar att som förhandsbesked meddela att den föreslagna
åtgärden kan tillåtas på den föreslagna platsen.
Upplysning
Byggnationen ska i princip utformas i enlighet med upprättade råd och
anvisningar för bebyggelse på landsbygden "Att bygga på landsbygden i
Varbergs kommun" upprättad i december 2008.
Tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden krävs för avloppsanläggningen.
Giltighet
Detta beslut gäller under två år räknat från beslutet vunnit laga kraft.
Beslutet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Bygglovshandlingar ska inlämnas till byggnadsnämnden för erhållande av bygglov.
Byggnadsnämndens bedömning
Nämnden finner att föreslagen byggnation följer intentionerna i kommunens
översiktsplan och inte strider mot nedanstående paragraf i plan- och bygglagen (2010:900).
Beskrivning av ärendet
Ansökan omfattar förhandsförfrågan om möjligheten att få uppföra ett
enbostadshus inom fastigheten Träslöv 5:41.
Detaljplan inom området saknas. Området omfattas av naturvårdsprogram
för Träslöv. Enligt kommunen översiktsplan ÖP2010 har området följande
riktlinjer
- Inriktningen för ny bebyggelse ska vara blandad bebyggelse med inslag
av service.
- Ny bebyggelse inom området ska föregås av detaljplanläggning.
- Vid utveckling inom området ska hänsyn tas till natur- och kulturvärdena.
För fastigheten finns ett positivt förhandsbesked från 2006 för nybyggnad
av enbostadshus.
Sökanden bifogar ritningar för föreslagen byggnad samt godkännande från
berörda grannar. Godkännanden är dock från 2013.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 420 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
46
Dnr 2015/564
Nämnden har den 27 augusti 2015 beslutat att uppdra åt
stadsbyggnadskontoret att handlägga ärendet och eventuellt besluta att som
förhandsbesked meddela att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den
föreslagna platsen sedan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samt berörda
grannar hörts.
Lagrum
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 2 § ska prövningen i ärenden
om lov eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade
för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap.
miljöbalken ska tillämpas.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 5 § ska i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp,
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i
övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av
energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § ska i ärenden om bygglov
enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda mark på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och
andra olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av
stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och
hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
att använda området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 420 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
47
Dnr 2015/564
Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 9 § vid lokalisering, placering
och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna
lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket,
skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och
säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Yttrande
Begäran om yttrande har skickats till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
Berörda grannar har beretts möjlighet att komma in med synpunkter.
Miljö- och hälsoförvaltingen har godkänt föreslagen lösning för vatten och
avlopp.
I skrivelse som inkom den 21 juli 2015 från fastighetsägaren Träslöv 5:33
motsätter föreslagen åtgärd då det blir ökad belastning på vattenledning.
Sökanden har därefter ändrat ansökan och kommer att anordna enskilt vatten
och avlopp, vilket har godkänts av miljö- och hälsoförvaltningen.
Förvaltningens bedömning
Stadsbyggnadskontoret finner att föreslagen åtgärd följer intentionerna i
kommunens översiktsplan och inte strider mot ovanstående paragraf i planoch bygglagen (2010:900).
Hur beslutet får överklagas
Detta beslut kan överklagas skriftligt till Länsstyrelsen i Hallands län.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Varbergs kommun,
byggnadsnämnden, 432 80 Varberg.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring
i beslutet som Ni begär samt ert namn, adress och telefonnummer. Skrivelsen bör vara undertecknad.
Skrivelsen ska inkommit till byggnadsnämnden senast inom tre veckor
från den dag Ni fick del av beslutet.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar byggnadsnämnden
överklagandet till länsstyrelsen.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 420 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
48
Dnr 2015/564
Avgift
Handläggningsavgift förhandsbesked 7.610 kr
Kungörelseavgift Post och Inrikes Tidningar 238 kr varav moms 7,50 kr
Fakturan översändes separat per post.
Protokollsutdrag: Sökanden
Fastighetsägare Träslöv 5:33 (delges)
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 421
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
49
Dnr 2015/1060
Värö-Backa 12:2 Nybyggnad tvåbostadshus, förhandsbesked
Beslut
Nämnden beslutar att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att som förhandsbesked meddela att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den föreslagna
platsen efter att kulturmiljö Halland, miljö- och hälsoförvaltningen och
berörda grannar hörts.
Villkor
Föreslagen åtgärd ska göras så att gestaltningen väl anpassas till områdets
särskilda historiska och kulturhistoriska värden och göras varsamt så att
befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas enligt plan- och
bygglagen (2010:900) 2 kap 6 §.
Upplysning
Byggnationen ska i princip utformas i enlighet med upprättade råd och
anvisningar för bebyggelse på landsbygden "Att bygga på landsbygden i
Varbergs kommun" upprättad i december 2008.
Tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden krävs för avloppsanläggningen.
Byggnadsnämndens bedömning
Nämnden gör bedömningen att föreslagen åtgärd inte strider mot
intentionerna i översiktsplanen och nedanstående paragrafer i plan- och
bygglagen (2010:900).
Beskrivning av ärendet
Ansökan omfattar förhandsförfrågan om möjligheten att få uppföra ett
tvåbostadshus inom fastigheten Värö-Backa 12:2.
Detaljplan inom området saknas. Enligt kommunen fördjupade översiktsplan, fördjupning för norra kusten, gäller följande riktlinjer för området:
- Väröbacka/Limabacka ska bestå och utvecklas som en serviceort i den
nordvästra kommundelen.
- Samhällets småskalighet och öppna karaktär ska bevaras och vidareutvecklas.
- Ny bebyggelse bör till utformning, material och färgsättning anpassas till
den äldre lokala byggnadstraditionen.
- Ny bebyggelse bör förläggas i anslutning till befintlig och till utformning,
material och färgsättning anpassas till den äldre lokala byggtraditionen
och till landskapsbilden.
Föreslagen bebyggelse ska enligt ansökan fungera som gästhus. Byggnaden
ligger inom tomtmarken till befintlig gårdsmiljö i anslutning till klassad
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 421 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
50
Dnr 2015/1060
jordbruksmark, klass 5. Närhet till detaljplanelagt område och Vivabs
verksamhetsområde.
Den befintliga gården är ett fornminne, Värö 88:1, som en plats med
tradition. Gården är också med i bebyggelseinventeringen med klassning C.
Föreslagen byggnad ligger inom kulturmiljövårdsprogram Värö-Backa och
inom naturvårdsprogram Värö-Sunnvära.
Lagrum
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 2 § ska prövningen i ärenden
om lov eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade
för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4
kap. miljöbalken ska tillämpas.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 5 § ska i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp,
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i
övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av
energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
energiförsörjningen och energihushållningen.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § ska i ärenden om bygglov
enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda mark på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och
andra olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av
stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och
hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 421 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
51
Dnr 2015/1060
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
att använda området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt
så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 9 § vid lokalisering, placering
och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna
lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket,
skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och
säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Förvaltningens bedömning
Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att föreslagen åtgärd inte strider
mot intentionerna i översiktsplanen och nedanstående paragrafer i plan- och
bygglagen (2010:900).
Protokollsutdrag: Sökande
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 422
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
52
Dnr 2015/1105
Folkared 8:1 Nybyggnad enbostadshus, förhandsbesked
Beslut
Nämnden beslutar att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att handlägga
ärendet och eventuellt besluta att som förhandsbesked meddela att den
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den föreslagna platsen sedan berörda
grannar hörts.
Upplysning
Byggnationen ska i princip utformas i enlighet med upprättade råd och
anvisningar för bebyggelse på landsbygden "Att bygga på landsbygden i
Varbergs kommun" upprättad i december 2008.
Tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden krävs för
avloppsanläggningen.
Tillstånd från Trafikverket, Region Väst, 405 33 Göteborg, krävs för ny
anslutning till allmän väg.
Stall och ridhus ska placeras 150 meter ifrån andra fastigheters bostadshus,
enligt Varbergs kommuns riktlinjer för hästhållning i anslutning till
bostäder.
Byggnadsnämndens bedömning
Nämnden gör bedömningen att föreslagen åtgärd inte strider mot
intentionerna i översiktsplanen och nedanstående paragrafer i plan- och
bygglagen (2010:900).
Beskrivning av ärendet
Ansökan omfattar förhandsförfrågan om möjligheten att få uppföra ett
enbostadshus, stall och ridhus inom Folkared 8:1.
Detaljplan inom området saknas. Pågående markanvändning är skogs- och
naturmark och föreslås i översiktsplanen oförändrat vara så.
Enligt kommunens översiktsplan ÖP2010 har området följande riktlinjer:
- I övriga samhällen och dess omgivningar kan mindre kompletteringar ske
i form av bostäder och verksamheter för att behålla en levande landsbygd
och ge underlag för befintlig service.
- All byggnation ska i största möjliga utsträckning utformas och lokaliseras
för god klimatanpassning och för att uppnå det nationella
miljökvalitetsmålet om god bebyggd miljö.
- Vid prövning av lokalisering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till
landskapsbilden, möjligheterna för goda ekologiska vatten- och
avloppslösningar och rådande markanvändning.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 422 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
53
Dnr 2015/1105
- Ny bebyggelse bör förläggas i anslutning till befintlig och till utformning,
material och färgsättning ta hänsyn till den lokala byggnadstraditionen
och till landskapsmiljön.
Riktlinjer för oförändrad markanvändning:
- Området ska nyttjas för jord- och skogsbruk med möjlighet till
kompletterande byggnation för att bibehålla en levande landsbygd.
- Enstaka eller små grupper av helårs och fritidsbebyggelse tillåts där så
prövas lämpligt.
- Stor hänsyn ska tas till jordbrukets intressen och nybyggnad av bostad
bör inte medges i närheten av brukningsenhet med djurhållning.
- Den bästa jordbruksmarken bör så långt som möjligt inte planeras för
annat ändamål.
- Jord- och skogsbruk ska bedrivas med stor hänsyn till kultur- och
naturmiljöerna i anslutning till samhällen. Detta gäller särskilt
kyrkbyarna.
Föreslagen avstyckning sker söder om väg 760. Området består delvis av
åkermark och delvis av betesmark som är glest bevuxen med träd, i detta
område planeras byggnationen. Bostadshuset är tänkt att placeras ca 90
meter från vägen. Avstånd till annan fastighets närmsta bostadshus i
förhållande till på bifogade kartor redovisad stallbyggnad och ridhus är
cirka 100 m. Enligt sökande planeras cirka 10 hästar inhysas i
verksamheten. Enligt Varbergs kommuns riktlinjer för hästhållning invid
bostadshus ska 150 meters avstånd uppnås mellan bostadshus på annan
fastighet och stall om det rör sig om 10 boxplatser för hästar. Avstånd
mellan stall/bostad på annan fastighet kan förväntas uppnås om stall och
ridhus placeras i annat läge på den planerade fastigheten.
Platsbesök har utförts av stadsbyggnadskontorets handläggare.
Med anledning av närhet till väg 760 har en uträkning av bullervärden
uppskattats genom programmet Trivector, med uppgifter från Trafikverkets
mätningar på vägen. En uppräkning till år 2030 har också gjorts. Värdena
som kom fram av uträkningen var under gränsvärdena. Uträkningen har
skickats till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för utvärdering, som har
svarat att ytterligare utredning inte krävs.
Genom den tänkta tomtplatsen går idag en elledning, ledningshållare är E.on
Elnät Sverige AB.
Stenmurar i jordbruksmark omfattas generellt av biotopskydd enligt
miljöbalken 7 kap 11 §. Om stenmurar berörs av byggnationen kan dispens
från biotopskyddet behövas sökas hos länsstyrelsen.
Enligt väglagen 39 § får en enskild väg inte anslutas till en allmän väg utan
väghållningsmyndighetens tillstånd.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 422 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
54
Dnr 2015/1105
Byggnadsförbud 30 m gäller längs väg 760.
Lagrum
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 2 § ska prövningen i ärenden
om lov eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges
åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4
kap. miljöbalken ska tillämpas.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 5 § ska i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp,
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i
övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av
energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
energiförsörjningen och energihushållningen.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § ska i ärenden om bygglov
enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda mark på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och
andra olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av
stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och
hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
att använda området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 422 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
55
Dnr 2015/1105
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 8 § ska i ärenden om bygglov
enligt denna lag byggnadsverk som placeras under markytan i skälig
omfattning utformas så att det inte försvårar användningen av marken
ovanför.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 9 § vid lokalisering, placering
och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna
lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket,
skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på
grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors
hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen enligt plan- och bygglagen 9 kap 17 § (2010:900).
Yttrande
Begäran om yttrande har skickats till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,
Trafikverket och Eon.
Berörda grannar har beretts möjlighet att komma in med synpunkter. Svar
förväntas komma in före 1 oktober 2015.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har svarat i yttrande att de bedömer att
en avloppsanläggning för WC samt bad-, disk-, och tvättvatten för ett
hushåll (1-5 pe) eller fler kan utföras på fastigheten.
Trafikverket har svarat i yttrande angående ny väganslutning: ”Väg 760 är
inte utpekad som riksintresse eller primär väg för farligt gods i enlighet med
§ 3:8 Miljöbalken. Däremot är vägen utpekad i NRL nät (näringslivs
transportnät) som betyder att vägen är prioriterad för tung transport.
Väg 760 har en skyltad hastighet på 70 km/tim och trafikmätning från 2007
visar 1035 fordon per dygn, varav 71 lastbilar.
Synpunkter väganslutningar
Trafikverket strävar efter att begränsa antalet anslutningar till allmänna
vägar. Enskilda fastigheter bör om möjligt dela på samma utfart. Befintliga
anslutningar i gott skick ska användas i första hand. Restriktivitet råder mot
nya anslutningar längs statliga vägar. (TRV2013:121)
Ärende om ny eller förändrad väganslutning ska lämnas till och behandlas
av Trafikverket enligt väglagen 39 §. Det är Trafikverkets mening att frågan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 422 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
56
Dnr 2015/1105
om anslutning måste vara löst innan bygglov kan beviljas. Ansökan om ny
eller ändrad utfart till statlig väg kan göras på Trafikverkets hemsida.”
E.on Elnät Sverige AB har svarat i yttrande:
”På fastigheten just i närheten av tänkt nybyggnation har E.ON Elnät en 10
kV luftledning med stolptransformator.
Kraftledningarna enligt ovan omfattas av Elsäkerhetsverkets
starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2008:1, samt ELSÄK-FS 2010:1.
Starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat höjd över mark, avstånd från
ledning till byggnad, brännbart upplag och parkeringsplatser. För att kunna
bibehålla ledningarna måste ovannämnda föreskrifter följas. Det får inte
göras avkall på el, person eller driftssäkerhet.
En luftledning för 10 kV måste enligt 6 kap. 5 § ELSÄK-FS 2008:1 och
2010:1 ha ett avstånd till byggnad på minst 5 meter.
Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en
starkströmsanläggning vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis,
vilket bland annat innebär att den ska vara utförd enligt svensk standard. Av
svensk standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok SEK 438, utgåva
2, framgår att minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i stolpe
och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är minst 15 meter.
För arbete under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser
och både Elsäkerhetsverket starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets
föreskrifter måste iakttas, vilket i detta fall bland annat innebär följande:
Avståndet mellan brännbart upplag och närmsta faslina får ej understiga 15
meter.
Ingen uppställning av maskiner, fordon, bodar etc. under eller i omedelbar
närhet av ledningen. Ej heller tillfälliga grus eller jordupplag.
Kranarbete är förbjudet under eller strax bredvid kraftledningen. Stationära
kranar får ej placeras så att kranarmen/vajern kan komma i närheten av
ledningen.
Vid övrigt arbete under ledningen gäller minimiavstånd i vertikal led samt i
sidled mellan faslina och maskin: 4 meter vid 10 kV. Spärrbara maskiner
ska användas. Om avstånden ej upprätthålls, ska arbetet utföras som
elektriskt arbete.
Måste man av något skäl arbeta på gränsen till ovan avstånd ska
ledningsbevakning beställas via E.ONs kundsupport 020-22 24 24.
Om ej spärrbar maskin användes som kan komma i kontakt med
strömförande lina vid exempelvis fel manövrering måste arbetet utföras
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 422 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
57
Dnr 2015/1105
under bevakning. Kostnaden för detta kommer att påföras Er eller er
entreprenör.
Flaggstänger får inte placeras så nära kraftledningen att dessa kan komma i
kontakt med strömförande linor vid fall. Om exempelvis en 12 meter hög
flaggstång monteras får denna inte placeras närmre strömförande lina än 14
meter, horisontellt mått.
Marknivån får inte förändras under eller invid våra ledningar.
Bygglovet får inte i ett senare skede användas som argument för att kräva
flytt av våra anläggningar.
Vid eventuell avstyckning av tomten så ska rättigheter för anläggningar
föras över till den nytillkomna fastigheten, vilket sker i samband med en
fastighetsreglering. Underlag skickas till vår gemensamma inkorg för dessa
ärenden fastighetsregleringar [email protected]
E.ON Elnät förutsätter att ovan restriktioner efterlevs samt att den
kommande byggnationen inte orsakar att E.ON Elnäts anläggningar inte
uppfyller starkströmsföreskrifterna. Eventuella kostnader för flyttning och
ombyggnation av E.ON Elnäts anläggningar bekostas av exploatören.”
Protokollsutdrag: Sökanden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 423
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
58
Dnr 2015/834
Rolfstorp 20:24 Tillbyggnad enbostadshus
Beslut
Nämnden avslår ansökan om bygglov.
Byggnadsnämndens bedömning
Nämnden gör bedömningen att föreslagen åtgärd strider mot gällande
detaljplan och kan inte betraktas som en liten avvikelse som avses i planoch bygglagen 9 kap 31 b §.
Beskrivning av ärendet
Ansökan omfattar bygglov för tillbyggnad på balkong inom fastigheten
Rolfstorp 20:24.
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område (detaljplan från 1974). Enligt
gällande plan får punktprickad mark inte bebyggas, bebyggelse får inte
uppta större areal än 180 kvm/tomtplats, 1 våning får utföras, byggnad får
inte uppföras till större höjd än 4 meter.
Åtgärden som avses göras är att bygga in utrymmet på en befintlig balkong.
Enligt sökande har balkongen byggts till uppskattningsvis 1990 med 10,9
kvm, utan att bygglov sökts för åtgärden. Det innebär att denna area även
prövas inom ramen för detta lov, eftersom påbyggnaden berör denna.
Tidigare beviljad area har uppgått till ca 202, 8 kvm enligt uträkning efter
tidigare bygglov, alltså har redan en avvikelse från areabestämmelsen om ca
22,8 kvm prövats och beviljats. Den totala arean är då nu, inklusive
balkongytan som byggdes till 1990; 213,7 kvm. Det innebär att det finns en
planstridighet om ca 33,7 kvm, vilket är 18 % över tillåten area.
En anmälan har inkommit på redan utförd tillbyggnad av intilliggande
balkong, vilken behandlas separat i tillsynsärende.
Sökande har skickat med godkännande av byggnationen från berörda
grannar, ägare till fastigheten Rolfstorp 20:25. Berörda grannar, ägare till
fastigheten 20:23, har inte godkänt byggnationen, av vad som framgår av
skrivelsen.
Förvaltningens övervägande
Eftersom den tillbyggda delen av balkongen inte tidigare har beviljats i
bygglov och den tilltänkta påbyggnaden berör denna, prövas möjligheten till
att få bygglov för denna tillbyggnad i efterhand.
Stadsbyggnadskontoret finner att den totala arean uppgår till 213,8 kvm,
vilket innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelse med 33,7 kvm
(ca 18% ). Kontoret gör bedömningen att ansökan strider mot gällande
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 423 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
59
Dnr 2015/834
detaljplan och avvikelsen inte kan betraktas som en liten avvikelse så som
avses i plan- och bygglagen 9 kap 31 § b. Bygglov bör därför inte beviljas i
efterhand för den redan tillbyggda balkongen och eftersom påbyggnaden
berör den tillbyggda delen, bör bygglov inte beviljas heller för denna.
Förutsättning att lämna bygglov enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § finns
därför inte.
Då mer än 10 år har förflutit sedan överträdelsen av tillbyggd balkong
utfördes, lämnas detta förhållande utan åtgärd.
Hur beslutet får överklagas
Detta beslut kan överklagas skriftligt till Länsstyrelsen i Hallands län.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Varbergs kommun,
byggnadsnämnden, 432 80 Varberg.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring
i beslutet som Ni begär samt ert namn, adress och telefonnummer. Skrivelsen bör vara undertecknad.
Skrivelsen ska inkommit till byggnadsnämnden senast inom tre veckor
från den dag Ni fick del av beslutet.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar byggnadsnämnden
överklagandet till länsstyrelsen.
Avgift
Handläggningsavgift avslag 2.243 kr
Fakturan översändes separat per post till sökanden
Protokollsutdrag: Sökanden (delges)
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 424
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
60
Dnr 2015/952
Ambjörntorp 8:4 Strandskyddsdispens
Beslut
Nämnden beslutar att en strandskyddsdispens inte behövs för åtgärden.
Byggnadsnämndens bedömning
Nämnden gör bedömningen att åtgärden inte hindrar eller avhåller
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas
fritt samt att den inte väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och
växtarter.
Bakgrund och förhållanden
Ansökan inkom den 1 juni 2015 och omfattar ett plank, ett stängsel och en
bom samt asfaltering av en cirka 1.250 m² stor yta inom fastigheten
Ambjörntorp 8:4.
Detaljplan för området saknas. Den föreslagna byggnationen ligger som
närmast cirka 18 meter från en sjö. För sjön gäller enligt miljöbalken 7 kap
13 och 14 §§ strandskydd 100 meter. Fastigheten ligger inte inom VIVABs
verksamhetsområde.
Området är idag en bandyplan med tillhörande komplement (läktare,
omklädningsrum med mera).
Enligt miljöbalken 7 kap 15 § får inom ett strandskyddsområde inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar
eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från
att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller
växtarter. Lag (2009:532)
Enligt miljöbalken 7 kap 18c § får man som särskilda skäl vid prövningen
av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet beakta om
det område som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 424 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
61
Dnr 2015/952
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtliv. Om det finns särskilda skäl enligt miljöbalken 7 kap 18 c § kan
byggnadsnämnden ge dispens från förbudet att uppföra nya byggnader inom
strandskyddsområdet.
Besök på platsen har gjorts den 19 augusti 2015. På den aktuella platsen
finns idag en bandyplan inhägnat av plank, läktare och diverse byggnader
(omklädningsrum, förråd etc.). Sjön ligger i söder. Mellan sjön och
bandyanläggningen går en grusväg. Bakom läktaren i söder går ett plank
som blivit svampangripet, avsikten är att riva detta plank och bygga ett nytt
samt förlänga det cirka 10 meter och därmed bygga igen ett glapp mellan
planket och den intilliggande byggnaden. På andra sidan byggnaden (öster
om) är avsikten att sätta upp ett stängsel med en bom på sammanlagt cirka
20 meter. Strax norr om byggnaden, till öster om bandyplanen, finns en
hårdgjord yta (grusad), avsikten är att även asfaltera denna.
Förvaltningens övervägande
Stadsbyggnadskontoret finner att åtgärden inte hindrar eller avhåller
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas
fritt samt att den inte väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och
växtarter.
Protokollsutdrag: Sökanden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 425
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
62
Dnr 2015/1082
Olofstorp 7:3 Nybyggnad enbostadshus, garage
förhandsbesked
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att
handlägga ärendet och eventuellt besluta att som förhandsbesked meddela
att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den föreslagna platsen sedan
berörda grannar hörts.
Byggnadsnämndens bedömning
Byggnadsnämnden finner att föreslagen byggnation följer intentionerna i
kommunens översiktsplan och nedanstående paragrafer i plan- och
bygglagen (2010:900).
Beskrivning av ärendet
Ansökan omfattar förhandsförfrågan om möjligheten att få uppföra ett
enbostadshus och ett garage inom fastigheten Olofstorp 7:3.
Detaljplan för området saknas. Fastigheten ligger inte inom VIVABS
verksamhetsområde. Föresalgen tomtplats är inom klass 6 jordbruksmark.
Enligt kommunens översiktsplan, Översiktsplan för Varbergs kommun
(2010), gäller följande för området (skogs- och jordbruksmark)::
− Området ska nyttjas för jord- och skogsbruk med möjlighet till
kompletterande byggnation för att bibehålla en levande landsbygd.
− Boende och verksamheter i befintliga gårdsmiljöer ska prövas positivt.
− Enstaka eller små grupper av helårs och fritidsbebyggelse tillåts där så
prövas lämpligt.
− Stor hänsyn ska tas till jordbrukets intressen och nybyggnad av bostad
bör inte medges i närheten av brukningsenhet med djurhållning.
− Den bästa jordbruksmarken bör så långt som möjligt inte planeras för
annat ändamål.
− Jord- och skogsbruk ska bedrivas med stor hänsyn till kultur- och
naturmiljöerna i anslutning till samhällen. Detta gäller särskilt
kyrkbyarna.
− Stora exploateringsföretag, vägdragningar, nya täktverksamheter m.m.
bör undvikas.
− Sammanhängande naturområden ska beaktas för friluftslivets intresse.
− Sjöar och vattendrag av betydelse bör skyddas av en minst 6 meter bred
zon som ska hållas fria från gödsling och besprutning, helst bör
skyddsområdena vara träd- och gräsbevuxna.
Lagrum
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 2 § ska prövningen i ärenden
om lov eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 425 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
63
Dnr 2015/1082
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges
åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4
kap. miljöbalken ska tillämpas.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 5 § ska i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp,
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i
övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av
energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
energiförsörjningen och energihushållningen.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § ska i ärenden om bygglov
enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda mark på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och
andra olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av
stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och
hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
att använda området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 9 § vid lokalisering, placering
och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna
lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket,
skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 425 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
64
Dnr 2015/1082
grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors
hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Yttrande
Begäran om yttrande har skickats till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
gällande möjligheten att lösa avlopp på fastigheten.
Berörda grannar har beretts möjlighet att komma in med synpunkter.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i yttrande den 17 september 2015
meddelat att en avloppsanläggning för WC samt bad-, disk- och tvättvatten
för ett hushåll (1-5 personer) kan utföras på fastigheten.
Förvaltningens övervägande
Nämnden finner att föreslagen byggnation följer intentionerna i kommunens
översiktsplan och ovanstående paragrafer i plan- och bygglagen.
Protokollsutdrag: Sökanden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 426
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
65
Dnr 2015/655
Trönningenäs 5:29 Nybyggnad enbostadshus,
förhandsbesked
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att som förhandsbesked meddela att den föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den föreslagna platsen.
Byggnadsnämndens bedömning
Tomten placeras i ett område där mycket stor restriktivitet ska tillämpas vid
nya bebyggelseprövningar och där ny bebyggelse ska föregås av
detaljplaneläggning. Området är även avsett att oförändrat vara naturmark.
Nämnden finner att föreslagen byggnation inte följer intentionerna i
kommunens översiktsplan och strider mot nedanstående paragrafer i planoch bygglagen (2010:900).
Beskrivning av ärende
Ansökan omfattar förhandsförfrågan om möjligheten att få uppföra ett
enbostadshus inom fastigheten Trönningenäs 5:29.
Området gränsar till detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse,
detaljplan inom området saknas. Den föreslagna tomtplatsen gränsar till
naturvårdsprogram för Trönningenäs, ligger delvis inom riksintresse för
naturvård för Klosterfjorden-Getterön och ligger inom riksintresse för
friluftsliv för Getterön-Årnäs. Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap miljöbalken, till vilket hänsyn ska tas.
Enligt kommunens översiktsplan , Översiktplan Varbergs kommun (2010)
gäller för området följande riktlinjer:
- Ny bebyggelse ska föregås av detaljplaner.
- Enstaka etableringar som kan hindra en utveckling av bostäder i inre
Trönningenäs tillåts inte.
- Hänsyn ska tas till värdefulla naturmiljöer.
- Bevarandeintresset ska prioriteras.
- Inga åtgärder som påverkar natur- eller kulturvärdena negativt tillåts i
området.
- Mycket stor restriktivitet ska tillämpas vid prövning av ny bebyggelse.
Föreslagen tomtplats ligger i utkanten av Trönningenäs och placeras i ett
glapp mellan två bebyggda områden, ett detaljplanelagt område och ett
område med sammanhållen bebyggelse. Området är lagt som natur i kommunens översiktsplan och delvis även natur och rekreationsområde.
Fastigheten gränsar till verksamhetsområde för allmänt vatten- och avloppsnät.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 426 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
66
Dnr 2015/655
Lagrum
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap 2 § ska kommunen med en
detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse
och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för en ny
sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av
bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen, en bebyggelse som ska
förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang, och
ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om
a) byggnadsverket är en byggnad eller kräver bygglov enligt 9 kap. eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, och
b) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen
eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande.
Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan, om byggnadsverket kan
prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
Förvaltningens övervägande
Tomten placeras i ett område där mycket stor restriktivitet ska tillämpas vid
nya bebyggelseprövningar och där ny bebyggelse ska föregås av
detaljplaneläggning. Området är även avsett att oförändrat vara naturmark.
Stadsbyggnadskontoret finner att föreslagen byggnation inte följer
intentionerna i kommunens översiktsplan och strider mot nedanstående
paragrafer i plan- och bygglagen (2010:900).
Hur beslutet får överklagas
Detta beslut kan överklagas skriftligt till Länsstyrelsen i Hallands län.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Varbergs kommun,
byggnadsnämnden, 432 80 Varberg.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring
i beslutet som Ni begär samt ert namn, adress och telefonnummer. Skrivelsen bör vara undertecknad.
Skrivelsen ska inkommit till byggnadsnämnden senast inom tre veckor
från den dag Ni fick del av beslutet.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar byggnadsnämnden
överklagandet till länsstyrelsen.
Avgift
Handläggningsavgift avslag 5207 kr
Fakturan översändes separat till sökanden.
Protokollsutdrag: Sökanden (delges)
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 427
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
67
Dnr 2015/982
Tvååkers-Ås 2:8 Korttidsparkering, tidsbegränsat bygglov
från 24 september 2015 till och med 24 september 2018
Beslut
Nämnden beslutar att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att handlägga
ärendet och eventuellt bevilja tidsbegränsat bygglov från 24 september 2015
till och med 24 september 2018 för korttidsparkering sedan berörda grannar
hörts.
Byggnadsnämndens bedömning
Nämnden gör bedömningen att den sökta åtgärden inte innebär en
betydande olägenhet för omgivningen enligt nedanstående paragrafer i planoch bygglagen.
Beskrivnings av ärendet
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i tre år för en korttidsparkering,
avsedd för vårdcentralen som ligger på andra sidan gatan, inom fastigheten
Tvååkers-Ås 2:8.
Platsen omfattas inte av detaljplan men angränsar till planlagt område.
Platsen berörs av det pågående arbetet med planprogrammet Östra
Träslövsläge/Gamla Köpstad. Planprogrammet är inte aktuellt inom de
närmsta åren.
Lagrum
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 31 § ska bygglov ges för en
åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,
3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte
har prövats i områdesbestämmelser.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 33 § får för en åtgärd som
uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30–32 a §§
får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses
att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd
i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.
Yttrande
Berörda grannar har beretts möjligheten att komma in med synpunkter
avseende tidigare förslag om tidsbegränsat bygglov i ett år. Inga
invändningar har inkommit.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 427 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
68
Dnr 2015/982
Förvaltningens övervägande
Stadsbyggnadskontoret finner att den sökta åtgärden inte innebär en
betydande olägenhet för omgivningen enligt ovanstående paragrafer i planoch bygglagen.
Protokollsutdrag: Sökanden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 428
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
69
Dnr 2015/865
Bua 8:50 Fasadändring
Beslut
Nämnden beslutar att återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret för
kommunicering med sökande angående insynsskydd.
Byggnadsnämndens bedömning
Nämnden gör bedömningen att åtgärden inte kommer att innebära
betydande olägenhet om en revidering av insynsskydd mot Bua 8:51
genomförs. Förslaget återremitteras för att revidera utformningen.
Beskrivning av ärendet
Ansökan avser fasadändring, anlägga uteplats ovan garage, inom fastigheten
Bua 8:50.
Befintligt garage ligger närmare gräns än 4,5 meter.
Lagrum
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 30 § ska bygglov ges för en
åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b)avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen
börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1
och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och
18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första
stycket 3b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte
uppfyller kraven i första stycket 1.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § ska i ärenden om bygglov
enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda mark på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och
andra olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av
stridshandlingar,
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 428 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
70
Dnr 2015/865
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och
hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
att använda området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 9 § vid lokalisering, placering
och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna
lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket,
skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på
grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors
hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Yttrande
Berörda grannar har beretts möjlighet att komma in med synpunkter då det
kan påverka deras utemiljö.
I skrivelse den 20 juli 2015 från fastighetsägare Bua 8:51 framförs önskemål
om att en högre trävägg uppförs så att det ger insynsskydd.
I svarsskrivelse från sökande framkommer att sökanden är beredd att
uppfylla önskemålen.
I skrivelse den 20 juli och 17 augusti 2015 från fastighetsägaren Bua 8:65
upplever risk för insyn mot terrass och uteplats. Idag finns buskage men om
de försvinner blir det fri sikt. De önskar en liknande lösning som mot
fastigheten Bua 8:51.
Sökanden meddelar att det har planterats buskage med trädinslag för att
skapa ett insynsskydd och är villig att plantera ytterligare växter eller spalje
för att stärka insynsskyddet både för sig och grannarna.
Fastighetsägare Bua 8:65 är inte nöjd med plantering som är ett
långtidsprojekt.
Förvaltningens bedömning
Föreslagen uteplats som föreslås ovanpå garagets tak och kommer inte att
sticka ovanför taknocken samt avgränsas mot närmsta grannen Bua 8:51 på
ett sätt som gör att utformningen anpassas till bebyggelsen och det inte blir
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 428 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
71
Dnr 2015/865
till olägenhet för grannen. Garaget ligger cirka 12 meter från Bua 8:65 och
tomterna avskiljs genom växlighet.
Stadsbyggnadskontoret finner inte att åtgärden kan bedömas som betydande
olägenhet under rådande omständigheter med avståndet i kombination med
växtligheten som upplevs avskiljande. Normalt kan man inte påräkna en helt
insynsskyddad utemiljö inom ett område med friliggande villor.
Protokollsutdrag: Sökande
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 429
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
72
Dnr 2015/988
Faggared 1:7 Tillbyggnad garage
Beslut
Nämnden beslutar att bevilja bygglov.
Kontrollansvarig är Leif Andersson.
Giltighet
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutas inom fem år från det beslutet har vunnit laga kraft.
Upplysning
Om användningen ändras från garage för privat bruk krävs lov eller anmälan
till byggnadsnämnden.
Tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden kan krävas.
Byggherren uppmanas att ta kontakt med byggnadsinspektör
Maria Andersson, Agneta Lindström, Ralph Frykman eller Tore Johansson
på stadsbyggnadskontoret för att boka tid för tekniskt samråd, telefon nr
0340-88180.
Utstakning av byggnadens läge ska beslutas i samband med startbeskedet.
Kostnaden för denna och kontrollmätning ingår inte i nedanstående handläggningsavgift.
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked.
Om arbetena påbörjas innan startbesked beviljats ska en byggsanktionsavgift, på minst ett halvt prisbasbelopp tas ut. Prisbasbelopp 2015 är 44 500
kr.
Krav på redovisning
Byggherren ska lämna förslag till kontrollplan senast vid tekniska samrådet.
Brandskyddsprojektering
Konstruktioner (bärförmåga och stadga), inklusive redovisning av markens
bärighet
VA-handlingar inklusive redovisning av omhändertagande av dagvatten
Beräkning av byggnadens specifika energianvändning enligt BBR kapitel 9
om tillbyggnaden värms till mer 10o C
Byggnadsnämndens bedömning
Nämnden gör bedömningen att uthuset trots sin storlek och utformning har
placerats och anpassats till platsens förutsättningar på ett sätt som inte
strider mot nedanstående paragrafer i plan- och bygglagen (2010:900) eller
strider mot intentionerna i översiktsplanen.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 429 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
73
Dnr 2015/988
Nämnden gör bedömningen att åtgärden inte kan betecknas som betydande
olägenhet med sin placering och användning för hobbybruk och finner att
vid eventuell ändrad verksamhet behöver det sökas nytt bygglov och göras
en förnyad prövning.
Beskrivning av ärendet
Ansökan avser tillbyggnad av garage inom fastigheten Faggared 1:7.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.
Föreslagen tillbyggnad omfattar 407,5 m² och ska användas som garage för
privat bruk. Tillbyggnaden placeras öster om befintligt uthus på cirka 250
m² på cirka 35 m avstånd från grannfastigheten i söder. Byggnadens portar
vänder sig mot norr i riktning från granne.
Lagrum
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 31 § ska bygglov ges för en
åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,
3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte
har prövats i områdesbestämmelser.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § ska i ärenden om bygglov
enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda mark på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och
andra olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av
stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och
hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
att använda området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 429 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
74
Dnr 2015/988
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 9 § vid lokalisering, placering
och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna
lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket,
skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på
grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors
hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Yttrande
Berörda grannar har beretts möjlighet att komma in med synpunkter.
I skrivelse den 24 augusti 2015 från fastighetsägaren Faggered 1:8 framförs
synpunkter avseende tillbyggnadens storlek om 408 m² med tre stora portar,
en blivande volym minst två gånger större än befintlig byggnad samt en
höjd av sju meter rakt upp i luften. Dessutom medför den föreslagna
åtgärden frekvent tung trafik som vägen varken är anpassad för eller tål som
går utmed fastigheten Faggered 1:8. Negativ påverkan på den fantastiskt
vackra och lugna underbara landskapsbilden skulle föreslagen åtgärd
påminna om ”Berlinmuren”. Föreslagen tillbyggnad skulle hamna i ett
betydande högre markplan än Faggared 1:8 som kan innebära att diverse
vatten, smuts, kemikalier etcetera skulle rinna ner mot Faggereds 1:8
dricksvattenbrunn som hamnar cirka 20-25 meter från föreslagen
tillbyggnad och cirka 30-40 meter från fastigheten. Det kan också medföra
buller, oljud, avgaser, damm, rök och doft med mera och en sänkning av
fastighetsvärdet för fastigheten Faggered 1:8.
Förvaltningens övervägande
Stadbyggnadskontoret gör bedömningen att föreslagen tillbyggnad har
placerats och anpassats till platsens förutsättningar på ett sätt som inte
strider mot ovanstående paragrafer i plan- och bygglagen (2010:900) eller
intentionerna i översiktsplanen. En användning för privat bruk bedöms inte
innebära betydande olägenhet vad gäller trafik med mera. Ansvar att hantera
dagvatten, kemikalier och dylikt åtligger fastighetsägaren. Påverkan på
fastighetsvärden regleras inte inom plan- och bygglagen.
Hur beslutet får överklagas
Detta beslut kan överklagas skriftligt till Länsstyrelsen i Hallands län.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Varbergs kommun,
byggnadsnämnden, 432 80 Varberg.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring
i beslutet som Ni begär samt ert namn, adress och telefonnummer. Skrivelsen bör vara undertecknad.
Skrivelsen ska inkommit till byggnadsnämnden senast inom tre veckor
från den dag Ni fick del av beslutet.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 429 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
75
Dnr 2015/988
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar byggnadsnämnden
överklagandet till länsstyrelsen.
Avgift
Handläggningsavgift bygglov 9.772 kr
Handläggningsavgift startbesked 13.457 kr
Kungörelseavgift Post och Inrikes Tidningar 238 kr varav moms 7,50 kr
Fakturan översändes separat till sökanden.
Protokollsutdrag: Sökande
Fastighetsägaren 1:8 (delges)
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 430
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
76
Dnr 2015/974
Gamla Köpstad 6:14 Tillbyggnad enbostadshus
Beslut
Nämnden beslutar att återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret för
vidare kommunicering med sökande.
Byggnadsnämndens bedömning
Nämnden gör bedömningen att åtgärden strider mot gällande detaljplan och
mot nedanstående paragrafer i plan- och bygglagen (2010:900).
Beskrivning av ärendet
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten Gamla Köpstad 6:14. Avsikten är att riva garaget om 31,5 m2 och uterum om 15 m2 och
därmed bygga till bostaden med 46,5 m2.
Enligt gällande detaljplan får max 160 m² bebyggas och högsta byggnadshöjd vara 4,0 meter. Enligt ansökan blir den totala bygglovspliktiga ytan
167 m2 och byggnadshöjden på tillbyggnaden 4,25 meter.
Som upplysning kan nämnas att sökanden även har lämnat in en anmälan
om bygglovsbefriad åtgärd för tillbyggnad 15 m2 och komplementbyggnad
25 m2 s.k. Attefallshus och tillbyggnad.
Lagrum
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 30 § ska bygglov ges för en
åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b)avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen
börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1
och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och
18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första
stycket 3b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte
uppfyller kraven i första stycket 1.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § ska i ärenden om bygglov
enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda mark på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 430 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
77
Dnr 2015/974
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och
andra olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av
stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och
hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
att använda området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 9 § vid lokalisering, placering
och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna
lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket,
skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på
grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors
hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Yttrande
Berörda grannar har beretts möjlighet att komma in med synpunkter.
Berörd granne Gamla Köpstad 6:5 har skriftligen godkänt byggnationen.
I skrivelse som inkom den 10 augusti 2015 från fastighetsägaren Gamla
Köpstad 5:7 har tidigare framfört synpunkter i samband med
nybyggnationen att den inte passar in i omgivningen och att storleken är för
stor. I ursprunglig ritning är fastigheten placerad cirka tio meter längre
västerut men efter protester flyttades huset till nästan helt framför
fastigheten Gamla Köpstad 5:7 och tomten höjdes cirka 50 cm som i
verkligheten blev en meter. En tröst var att de smala fönstren placerades
högt på nord-östra sidan .
Föreslagen tillbyggnad är flera stora fönster inritade vilket skulle medföra
att fastigheten Gamla Köpstad 5:7 hamnar på en estrad utan utsikt.
Fastighetsägaren motsätter sig föreslagen byggnation.
Förvaltningens övervägande
Föreslagen tillbyggnad utgör en förlängning av befintlig byggnad som
tillsammans med föreslagna Attefallsåtgärder bildar en sammanhängande
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 430 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
78
Dnr 2015/974
vägg på cirka 2,75 meter med garage om cirka 4 meter utmed södra
tomtgränsen för grannar på Gamla Köpstad 5:7 och 5:8. Utifrån tomtens
beskaffenhet och form upplevs konsekvenserna av överytan storlek och
utformningen av byggnadsvolymen sammantaget med placeringen av
tillbyggnaden strida mot kravet på placering och utformning med hänsyn till
stadsbilden och intresset av god helhetsverkan.
Protokollsutdrag: Sökande
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 431
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
79
Dnr 2013/56
Katten 2 Rivningslov
Beslut
Nämnden finner att en pågående besvärsprocess avseende detaljplanen utgör
hinder för nämnden att handlägga ärendet tills besvärsprocessen är avgjord.
Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom den 27 april 2015 omfattande rivningslov för flerfamiljhus
inom fastigheten Katten 2.
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område.
Nämnden har i beslut den 29 april 2015 § 169 antagit en ny detaljplan för
Katten 2. Beslutet har överklagats och översänds till Länsstyrelsen i
Hallands län den 11 maj 2015.
Den aktuella byggnaden är utpekad i bebyggelseinventeringen från 2009,
klass B.
I samband med detaljplanens framtagande framkom synpunkter från
länsstyrelsen och Kulturmiljö Halland.
Kulturmiljö Halland framför att villan på Katten 2 är med i inventeringen
för kulturhistoriskt värde som klass B, som en av få kvarvarande
välbevarade funkishus i Varberg. Den ligger i den del av stadsdelen Haga
med flera, öster om Varbergs innerstad, som blivit hårt exploaterad under
främst senare delen av 1900-talet. Exploateringen har allt för sällan skett
med hänsyn till miljö eller med någon högre arkitektonisk kvalitet.
Kulturmiljö Halland rekommenderar att byggnaden på Katten 2 bör bevaras.
Den föreslagna byggnaden i samrådshandlingarna kommer inte öka antalet
bostäder nämnvärt. Vinsten i förtätning är inte rimlig i förhållande till
förlusten av de kulturhistoriska värdena. Förtätning bör kunna ske i
kombination med ett bevarande då tomten är relativt stor.
Länsstyrelsen framför att bebyggelsen i och runt kvarteret Katten utmärks
av en blandad bebyggelse med en variation av en- och flerbostadshus från
olika tider. Byggnaden på Katten 2 har klassats med B i
bebyggelseinventeringen från 2009. Byggnaden är ett mindre flerfamiljshus
i funktionalistisk stil både vad gäller helhet och detaljer. Byggnaden är till
sin exteriör mycket välbevarad både vad gäller helhet och detaljer.
Byggnadens kulturhistoriska värde består bland annat i dess för
tillkomsttiden tidstypiska arkitektur och byggnadsstil, vad gäller utformning
och materialval etcetera. Byggnaden har också kulturhistoriskt värde som
miljöskapare och genom den upplevelse kvarteret och stadsrummet som den
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 431 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
80
Dnr 2013/56
bidrar till. Det kulturhistoriska värdet består även i den autencitet
byggnaden besitter tack vare dess välbevarade exteriör. Denna byggnad ska
enligt planförslaget rivas och ersättas med en ny byggnad- Länsstyrelsen
anser inte att byggnaden ska rivas. En rivning av byggnaden strider mot
förutsättningarna att bevilja rivningslov enligt 9 kap 34 § i plan- och
bygglagen. Byggnaden ska istället bevaras och förses med rivningsförbud
och relevanta skydds- och varsamhetsbestämmelser i enlighet med
rekommendationerna ovan.
I samrådsredogörelsen gör förvaltningen bedömningen att föreslagna
planbestämmelser möjliggör en byggnad i tre våningar med inredd vind
eller en indragen fjärde våning, Gällande detaljplan är från 1936 och tillåter
två våningar med inredd vind och en byggnadshöjd om 7,5 meter, vilket i
detta centrala läge anses lågt enligt dagens stadsbyggnadsideal. Dagens och
framtidens flerbostadshus har bland annat krav på god tillgänglighet vilket
kräver hiss. Ekonomisk rimlighet för hissinstallation och önskan att skapa
fler lägenheter i centralt läge innebär att ny bostadsbebyggelse behöver bli
högre än 2,5 våningar. Byggnadens telniska konstruktion och installationer
är av otillräcklig kvalitet enligt dagens byggregler. Värmeisolering,
ljudisolering mellan lägenheter, ventilation samt behov av byte av samtliga
installationer ger mycket svåra förutsättningar för ett bevarande av
byggnaden. I valet mellan att bevara eller förändra bedömer kommunen det
vara rimligt att befintligt hus ersätts med en något större byggnad som ger
fler bostäder med långsiktigt hållbar kvalitet. Planhandlingarna har
kompletterats med sektioner och illustrationer för en tydligare beskrivning
av föreslagen byggnad, Högsta tillåtna byggnadshöjd och nockhöjd sänks
med 0.5 meter.
Nämnden har i delegationsbeslut den 28 maj 2015 beviljat rivningslov.
Länsstyrelsen har i beslut den 25 juni 2015, mål nr 403-4120-15, upphävt
nämndens beslut om rivningslov.
Nämnden har i beslut den 27 augusti 2015 bordlagt ärendet.
Länsstyrelsen har i beslut den 2 september 2015, mål nr 403-3947-15,
upphävt kommunens beslut den 29 april 2015 § 169 att anta detaljplan för
Katten 2.
Lagrum
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska rivningslov ges för en åtgärd
som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte
1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 431 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
81
Dnr 2013/56
Förvaltningens övervägande
Stadsbyggnadskontoret finner att befintlig byggnad har kulturhistoriska
värden men har med hänsyn till omgivande förändringar i stadsmiljön inte
bedömts utgöra en del av en helhetsmiljö med unika kulturhistoriska värden
som bör bevaras. Stadsbyggnadskontoret gör en avvägning mellan enskilda
och allmänna intressen av behov av förtätning med ny bostadsbebyggelse
och den aktuella byggnadens kulturhistoriska värden.
Stadsbyggnadskontoret finner inte att föreslagen rivning strider mot
ovanstående paragraf i plan- och bygglagen, gällande detaljplan eller
intentionerna i översiktsplanen.
Protokollsutdrag: Sökanden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 433
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
83
Dnr 2015/1058
Torpa-Kärra 8:96 Nybyggnad garage/carport
Beslut
Nämnden beslutar att återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret för att
kommunicera med sökande om ändrad placering.
Byggnadsnämndens bedömning
Nämnden gör bedömningen att föreslagen byggnation strider mot gällande
detaljplan och att sökanden ska ges möjlighet att ändra placeringen.
Beskrivning av ärendet
Ansökan omfattar nybyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten
Torpa-Kärra 8:96.
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område.
Föreslagen byggnation placeras delvis på mark som inte får bebyggas så
kallad prickmark samt en meter från mark mot Torpa-Kärra 8:11 som är
naturområde enligt gällande detaljplan.
Yttrande
Berörda grannar har beretts möjlighet att komma in med synpunkter.
I skrivelse den 13 augusti 2015 från fastighetsägaren Torpa-Kärra 8:95
motsätter de sig byggnationen och vill inte att området som prickats
bebyggs. Naturmarken verkar delvis vara annekterad av Torpa-Kärra 8:96.
Tomterna är cirka 1000 m² så det bör att få plats med förråd och carport
inom byggbar mark.
Förvaltningens överväganade
Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att föreslagen byggnation strider
mot gällande detaljplan och att sökanden ska ges möjlighet att ändra
placeringen.
Protokollsutdrag: Sökande
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 434
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
84
Dnr 2015/934
Träslövsläge 16:5 Tillbyggnad enbostadshus, nybyggnad
komplementbyggnad, plank
Beslut
Nämnden beslutar att bevilja bygglov.
Kontrollansvarig är Bengt Karlsson.
Giltighet
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutas inom fem år från det beslutet har vunnit laga kraft.
Upplysningar
Byggherren uppmanas att ta kontakt med byggnadsinspektör
Maria Andersson, Agneta Lindström, Ralph Frykman eller Tore Johansson
på stadsbyggnadskontoret för att boka tid för tekniskt samråd, telefon nr
0340-88180.
Utstakning av byggnadens läge ska beslutas i samband med startbeskedet.
Kostnaden för denna och kontrollmätning ingår inte i nedanstående handläggningsavgift.
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked.
Om arbetena påbörjas innan startbesked beviljats ska en byggsanktionsavgift, på minst ett halvt prisbasbelopp tas ut. Prisbasbelopp 2015
är 44 500 kr.
Krav på redovisning i samband med tekniskt samråd / före startbesked
Byggnadsarbetet får inte påbörjas före bevis om färdigställandeskydd
redovisats alternativt att kostnadskalkyl har inkommit och
stadsbyggnadskontoret har tagit ställning till att färdigställandeskydd inte
krävs.
Byggherren ska lämna förslag till kontrollplan senast vid tekniska samrådet.
Brandskyddsprojektering, komplettering visande att kraven i BBR 5:611
uppfylls
Konstruktioner (bärförmåga och stadga), inklusive redovisning av markens
bärighet
VA-handlingar, inre samt yttre VA
Ventilationshandlingar.
Beräkning av byggnadens specifika energianvändning enligt BBR kapitel 9.
Byggnadsnämndens bedömning
Nämnden gör bedömningen att föreslagen byggnation strider mot gällande
detaljplan men kan betraktas som liten avvikelse.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 434 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
85
Dnr 2015/934
Nämnden finner att föreslagen byggnation inte kan betraktas som betydande
olägenhet och strider inte mot nedanstående paragrafer i plan- och
bygglagen (2010:900).
Beskrivning av ärendet
Ansökan omfattar tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad
komplementbyggnad och plank inom fastigheten Träslövsläge 16:5.
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Enligt gällande detaljplan
4,5 meter från fastighetsgräns, dock får nämnden pröva uthus närmare
fastighetsgräns. Byggnad får inte uppföras högre än 3,7 meter och max
bredd 6 meter. Vind får uppföras samt mindre takkupor.
Föreslagen byggnation följer inte detaljplanen gällande avstånd till
fastighetsgräns och är placerad lite längre in på tomten än befintlig byggnad.
Lagrum
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 30 § ska bygglov ges för en
åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b)avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen
börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1
och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och
18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första
stycket 3b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte
uppfyller kraven i första stycket 1.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § ska i ärenden om bygglov
enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda mark på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och
andra olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av
stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och
hygienförhållanden,
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 434 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
86
Dnr 2015/934
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
att använda området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 9 § vid lokalisering, placering
och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna
lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket,
skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på
grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors
hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Yttrande
Begäran om yttrande har skickats till Kulturmiljö Halland.
Berörda grannar har beretts möjlighet att komma in med synpunkter.
Kulturmiljö Halland har i yttrande den 27 juli 2015 inga invändningar.
I skrivelse den 11 augusti 2015 från fastighetsägarna Träslövsläge 13:24
motsätter de sig avståndet till fastighetsgränsen med hänsyn till brandkrav
samt att inga hinder uppstår för deras fastigheter när de begär planändring.
Sökande har i skrivelse den 1 september 2015 framfört att föreslagen kupa
mot västra fasaden har en längd av 2,85 meter och utgör 46% av fasadens
längd. Kupan mot öster har en längd av 2.35 m och utgör 38% av fasadens
längd. Att minska den västra kupans längd med 0,5 meter äventyrar den
goda funktionen med WC/D som har en yta på endast 3,9 m². Alternativet
att flytta badrummet med sin kupa till en del av allrummet över köket med
kupan mot norr kommer att ge en icke önskvärd insyn på grannens tomt.
Dessutom kommer det att ställas brandkrav på kupan och dess fönster. Att
placera våtutrymmena ovanför varandra medför flera fördelar och de är inte
beredda att flytta badrummet och att det är orimligt att minska kupan i
förhållande till de negativa konsekvenser det skulle innebära.
Förvaltningens övervägande
Bedömningen av takkupornas storlek har gjorts utifrån fasadlängden utmed
syd- och östfasaderna i ett sammanhang cikra 2,45 meter av cirka 13,6
meter ~18% på västfasaden 3 meter av 12,2 meter ~26%
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 434 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
87
Dnr 2015/934
Föreslagen komplementbyggnad utgör en ersättning för befintlig
komplementbyggnad och bedöms inte utgöra en väsentlig förändring som
innebär betydande olägenhet för granne.
Enligt detaljplanen om en byggnad förstörs eller rives får en i huvudsak
likadan byggnad uppföras även om detta inte stämmer med
planbestämmelserna.
Hur beslutet får överklagas
Detta beslut kan överklagas skriftligt till Länsstyrelsen i Hallands län.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Varbergs kommun,
byggnadsnämnden, 432 80 Varberg.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring
i beslutet som Ni begär samt ert namn, adress och telefonnummer. Skrivelsen bör vara undertecknad.
Skrivelsen ska inkommit till byggnadsnämnden senast inom tre veckor
från den dag Ni fick del av beslutet.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar byggnadsnämnden
överklagandet till länsstyrelsen.
Avgift
Handläggningsavgift bygglov 8.651 kr
Handläggningsavgift startbesked 8.971 kr
Kungörelseavgift Post och Inrikes Tidningar 238 kr varav moms 7,50 kr
Fakturan översändes separat till sökanden.
Protokollsutdrag: Sökande
Fastighetsägarna Träslövsläge 13:24
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 435
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
88
Dnr 2015/682
Ästad 1:7 Nybyggnad hotell, förhandsbesked
Beslut
Nämnden beslutar att som förhandsbesked meddela att den föreslagna
åtgärden kan tillåtas på den föreslagna platsen.
Upplysning
Tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden krävs för avloppsanläggningen.
Tillstånd från Trafikverket, Region Väst, 405 33 Göteborg, krävs för ny
anslutning till allmän väg.
Gestaltningen ska beaktas i bygglovsskedet med avseende på storlek i
omgivningarna och anpassning till omgivande bebyggelse.
Upphävande av strandskydd enligt länsstyrelsen beslut den 4 september
2015 ska vinna laga kraft innan bygglov kan beviljas.
Giltighet
Detta beslut gäller under två år räknat från beslutet vunnit laga kraft.
Beslutet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Bygglovshandlingar ska inlämnas till byggnadsnämnden för erhållande av bygglov.
Byggnadsnämndens bedömning
Nämnden finner att den föreslagna byggnationen ligger i anslutning till
befintlig bebyggelse inom strandskyddat område. En upphävande av
strandskydd har sökts hos Länsstyrelsen i Hallands län. Nämnden finner att
den föreslagna åtgärden har beaktat natur- och kulturvärden på platsen och
finner att bebyggelsen idag är blandad i sitt yttryck och relativt tålig för
kompletteringar. Den föreslagna placeringen är lämplig för en komplettering
till befintlig verksamhet. Utformningen av byggnationen studeras och
prövas vidare i samband med bygglov.
Nämnden finner att föreslagen byggnation inte strider mot syftet i översiktsplanen eller nedanstående paragrafer i plan- och bygglagen.
Beskrivning av ärendet
Ansökan omfattar förhandsförfrågan om möjligheten att få uppföra ett hotell
inom Ästad 1:7.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Området omfattas av riksintresse för friluftsliv Åkulla bokskogar och kulturmiljövårdsprogram för
Ästad.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 435 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
89
Dnr 2015/682
Den föreslagna tomtplatsen ligger 25 meter från bäck. För bäcken gäller
enligt miljöbalken 7 kap 13 och 14 §§ strandskydd 100 meter.
Området ligger inom stora opåverkade områden enligt 3 kap miljöbalken.
Enligt kommunens översiktsplan ÖP2010 har området följande riktlinjer:
- Bevarandeintresset ska prioriteras.
- Inga åtgärder som påverkar natur- eller kulturvärdena negativt tillåts i
området.
- All form av verksamhet ska bedrivas med mycket stor hänsyn till naturoch kulturmiljön samt friluftslivet.
- Mycket stor restriktivitet ska tillämpas vid prövning av ny bebyggelse.
- I områden med höga kulturvärden ska förändringar genomföras varsamt.
Kulturmiljöns specifika värde och bebyggelsen karaktär ska bevakas och
ny bebyggelse ska anpassas till detta.
- Verksamheter knutna till friluftslivet kan i begränsad omfattning
tillkomma även utanför bybildningarna. Lokalisering och utformning av
sådan bebyggelse kräver särskild omsorg och bör underordnas naturen.
Stora opåverkade områden enligt 3 kap MB:
- Mycket stor restriktivitet ska tillämpas för enstaka ny bebyggelse utanför
befintliga samhällen.
- Kompletterande byggnation inom och i anslutning till befintlig bebyggelse kan prövas för att behålla en levande landsbygd.
- Större exploateringsföretag, större vägdragningar etc. ska inte förekomma i området.
Föreslagen tomtplats ligger i anslutning till verksamheten, direkt öster om
befintliga uthyrningsstugor.
Enligt väglagen 39 § får en enskild väg inte anslutas till en allmän väg utan
väghållningsmyndighetens tillstånd.
Byggnadsförbud 12 meter längs allmänna vägar.
Byggnadsnämnden beslutade 25 juni 2015 att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att handlägga ärendet och eventuellt besluta att som förhandsbesked meddela att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den föreslagna
platsen sedan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Trafikverket och berörda grannar samt att strandskyddet har upphävts i enlighet med ansökan
till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har den 4 september 2015, diarie nr 511-3016-15, beslutat att
det område som omfattas av föreslagen åtgärd inte längre ska omfattas av
strandskydd.
Lagrum
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 435 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
90
Dnr 2015/682
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 2 § ska prövningen i ärenden
om lov eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade
för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4
kap. miljöbalken ska tillämpas.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 5 § ska i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp,
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i
övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av
energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § ska i ärenden om bygglov
enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda mark på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och
andra olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av
stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och
hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
att använda området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt
så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 9 § vid lokalisering, placering
och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna
lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket,
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 435 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
91
Dnr 2015/682
skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och
säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap 2 § ska kommunen med en
detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse
och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till
omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver
ske i ett sammanhang, och
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om
a) byggnadsverket är en byggnad eller kräver bygglov enligt 9 kap. eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, och
b) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen
eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande.
Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan, om byggnadsverket kan
prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen enligt plan- och bygglagen 9 kap 17 § (2010:900).
Yttrande
Begäran om yttrande har skickats till Kulturmiljö Halland.
I skrivelse som inkom den 22 juni 2015 från Kulturmiljö Halland meddelas
att de inte har några invändningar mot byggnationen då anläggningen redan
består av så pass blandad arkitektur.
Remiss har skickats till Trafikverket, som inte har några synpunkter på föreslagen byggnation.
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att antalet utfarter till vägnätet
hålls nere. Trafikverket anser att man bör se över anslutningarna från de
olika byggnaderna i området till vägnätet i samband med utbyggnaden.
Berörda grannar har givits tillfälle att yttra sig. Inkomna negativa yttranden
från berörda grannar:
Ästad 3:1, 1:3 och 2:9. Föreslagen byggnation får stor negativ påverkan med
sitt höjdläge och utseende som inte överensstämmer med miljön, bör placeras utanför strandskyddet.
Från ej berörda grannar:
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 435 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
92
Dnr 2015/682
Ästad 2:1, 4:2 och 1:14: Anpassa till befintliga hotellbyggnader, mer diskret
utformning, störande verksamhet med trafik.
Remiss har skickats till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som bedömer
att avloppsfrågan kan lösas på fastigheten.
Sökanden har inkommit med skrivelse med bemötande av synpunkterna
som inkommit och uppger att Vi har tidigare undersökt alternativet att
fortsätta bygga enplanshus, detta skulle då uppta ett väldigt stort område
och vår bedömning är att det skulle påverka omgivningarna mer än den
tilltänkta byggnaden. Då det inte bor någon i direkt anslutning av den
planerade byggnaden så anser vi att det inte påverkar i den utsträckningen
att vi är villiga att ändra utformningen av byggnaden.
Förvaltningens övervägande
Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att föreslagen åtgärd inte strider
mot syftet i översiktsplanen. Aktuell tomtplats är idag strandskyddad och ett
upphävande krävs för att aktuell byggnation ska kunna uppföras.
Den föreslagna åtgärden har beaktat natur- och kulturvärden på platsen och
finner att bebyggelsen idag är blandad i sitt uttryck och relativt tålig för
kompletteringar. Den föreslagna placeringen är lämplig för en komplettering
till befintlig verksamhet. Gestaltningen av hotellbyggnaden bör studeras
närmre i bygglovsskedet med avseende på sin storlek i omgivningarna och
anpassning till omgivande bebyggelse. Föreslagen åtgärd strider inte mot
ovanstående paragrafer i plan- och bygglagen.
Hur beslutet får överklagas
Detta beslut kan överklagas skriftligt till Länsstyrelsen i Hallands län.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Varbergs kommun,
byggnadsnämnden, 432 80 Varberg.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring
i beslutet som Ni begär samt ert namn, adress och telefonnummer. Skrivelsen bör vara undertecknad.
Skrivelsen ska inkommit till byggnadsnämnden senast inom tre veckor
från den dag Ni fick del av beslutet.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar byggnadsnämnden
överklagandet till länsstyrelsen.
Avgift
Handläggningsavgift förhandsbesked 7.610 kr
Fakturan översändes separat till sökanden.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 435 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
93
Dnr 2015/682
Protokollsutdrag: Sökande
Fastighetsägarna Ästad 1:3, 1:14, 2:1, 2:9, 3:1 och 4:2
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 436
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
94
Dnr 2005/522
Getterön 2:1 Klubbhus, förlängning av tidsbegränsat bygglov
Beslut
Nämnden beslutar att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att handlägga
ärendet och eventuellt bevilja tidsbegränsat bygglov för klubbhus till och
med den 22 juni 2020 sedan berörda grannar hörts.
Byggnadsnämndens bedömning
Nämnden gör bedömningen att föreslagen byggnation följer intentionerna i
kommunens översiktsplan. Den föreslagna placeringen strider dock mot
gällande detaljplan men kan, med hänsyn till naturförutsättningarna på
platsen och till omständigheterna i ärendet då det avser tidsbegränsat lov,
betraktas som liten avvikelse som inte strider mot syftet med planen.
Beskrivning av ärendet
Ansökan omfattar förlängning av tidsbegränsat bygglov för Varbergs
Dykarklubbs klubbhus inom fastigheten Getterön 2:1.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Hela Getterön är av
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Innanför strandzonen består
området av jordbruk och fritidshusbebyggelse, campingplats, serveringar
och sommarbutik. Även viss del åretruntboende finns. Möjlighet till
kompletterande bebyggelse finns inom gällande detaljplaner.
På den östra stranden finns en småbåtshamn och plats för båtuppläggning.
På Getterön finns Varbergs flygplats.
De gröna kilarna mellan bebyggelsen har stor betydelse för Getteröns
karaktär. Strandängarna på östra stranden, söder om Getterövägen bör
hävdas genom bete. Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser
enligt 4 kap miljöbalken, till vilket hänsyn ska tas.
Enligt kommunens översiktsplan ÖP2010, fördjupning för stadsområdet, har
området följande riktlinjer:
- Pågående markanvändning (jordbruk, boende, fritidsbebyggelse, butik,
camping och serveringar) ska bestå i nuvarande omfattning. Mindre
kompletteringar kan dock prövas efter utredning.
- Getteröns flygplats ska bestå i nuvarande omfattning.
- Sydöstra Getterön ska nyttjas för småbåtshamn.
- All ny bebyggelse ska föregås av detaljplan.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område med användningen
naturpark för det aktuella markområdet. Platsen, som är belägen i utkanten
av det område Rodd- och kanotföreningen disponerar, ligger i anslutning till
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 436 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
95
Dnr 2005/522
den grusade angöringsplanen mot vallen och vägen. Roddföreningens
byggnad ligger inom specialområde för båtservice.
Dykarklubbens klubbhus som omfattar cirka 79 m2 beviljades ursprungligen
tillfälligt bygglov i 5 år från den 22 juni 2005 till och med den 1 juli 2010.
Åtgärden har därefter den 29 oktober 2010 beviljats förlängning med
tidsbegränsat bygglov till och med den 22 juni 2015.
Protokollsutdrag: Sökanden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 437
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
96
Dnr 2015/1052
Ottersjö 1:18 Strandskyddsdispens
Beslut
Nämnden beslutar att medge undantag från gällande strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av fritidshus. För nybyggnad av fritidshus får
som tomt det område tas i anspråk som på karta markerats med rött, bilaga A.
Villkor
Beslutet om dispens förenas med följande villkor:
Byggnadens placering ska särskilt studeras med hänsyn till
naturförutsättningarna på tomten. Sprängning och större utfyllnad ska inte
tillåtas. Eventuell terrassering för uteplats ska utföras varsamt och i material
för att smälta in i landskapet.
Giltighet
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen
avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från
den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.
Upplysningar
Länsstyrelsen ska pröva en kommuns beslut att ge dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken (medge undantag från strandskyddsbestämmelser), om det finns skäl att anta att
1. det inte finns förutsättningar för dispens, eller
2. en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i
ärendet.
Byggnadsnämndens bedömning
Fastigheten är redan idag bebyggd med ett fritidshus som önskas ersättas med
den nya byggnaden. Hela fastigheten är ianspråktagen och utgör trädgård
kring det befintliga fritidshuset vilket innebär att det saknar betydelse för
strandskyddets syften. Undantag från gällande strandskyddsbestämmelser har
1996 medgivits för nybyggnad av båthus och gäststuga. Den föreslagna
åtgärden påverkar inte, utifrån dagsläget, allmänhetens friluftsliv eller växtoch djurlivet inom tomtplatsen. Hemfridszonen bedöms heller inte påverkas
av den föreslagna åtgärden.
Nämnden finner att föreslagen byggnation uppfyller särskilda skäl enligt
7 kap 18c § punkt 1.
Nämnden gör bedömningen att intrånget i strandskyddsområdet är litet och att
växtlighet och topografi gör att nybyggnad av ett fritidshus på den aktuella
platsen inte på något sätt påverkar allmänhetens friluftsliv eller livsvillkoren
för djur- och växtlivet.
Särskilda skäl till undantag från miljöbalken 7 kap 15 § föreligger.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 437 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
97
Dnr 2015/1052
Bakgrund och förhållanden
Ansökan inkom den 31 juli 2015 och omfattar nybyggnad av fritidshus inom
fastigheten Ottersjö 1:18.
Detaljplan saknas inom området. Området ligger inom ett större
sammanhängande relativt opåverkat område enligt miljöbalken 3 kap. Större
delen är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. I området ligger Åkulla
friluftsgård som är en viktig bas för det rörliga friluftslivet och
inlandsturismen.
Inom område med bevarandevärd naturmiljö ska bevaradeintresset prioriteras.
Inga åtgärder som påverkar naturvärdena negativt tillåts i området. All form
av verksamhet ska bedrivas med mycket stor hänsyn till naturmiljön och
friluftslivet.
Åkulla bokskogar utgör ett stort sammanhängande skogs-, sjö- och
kulturlandskap. Enstaka ny helårs- eller fritidsbebyggelse prövas enbart i
anslutning till bybildningarna som finns i Dagsås, Bråtås, Åkulla, Stegared,
Angryd och Ästad samt i stugbyn norr om Lövåsaberget. Verksamheter
knutna till friluftslivet kan i begränsad omfattning tillkomma även utanför
bybildningarna. Lokalisering och utformning av sådan bebyggelse kräver
särskild omsorg och bör underordnas naturen.
Fastigheten Ottersjö 1:18 ligger i anslutning till Skärsjön. Den föreslagna
platsen för byggnation, i princip densamma som befintlig byggnad, ligger
cirka 25 m från stranden. För Skärsjön gäller enligt miljöbalken 7 kap 13 och
14 §§ strandskydd 200 meter.
Enligt gällande översiktsplan ÖP2010 har området följande riktlinjer:
- Mycket stor restriktivitet ska tillämpas vid prövning av ny bebyggelse.
- Enstaka helårs- eller fritidshus samt anläggningar för det rörliga
friluftslivet kan tillåtas efter särskild prövning för att bibehålla en levande
landsbygd.
- Större exploateringsföretag som exempelvis nya anläggningar för
täktverksamhet eller stora vägdragningar får inte förekomma.
- Sjöar och vattendrag av betydelse bör skyddas av en minst 6 m bred zon
som ska hållas fri från gödsling och besprutning. Helst ska skyddsområden
vara träd- och gräsbevuxna.
Enligt miljöbalken 7 kap 15 § får inom ett strandskyddsområde inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar
eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 437 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
98
Dnr 2015/1052
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller
växtarter. Lag (2009:532)
Enligt miljöbalken 7 kap 18c § får man som särskilda skäl vid prövningen av
en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet beakta om det
område som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtliv. Om det finns särskilda skäl enligt miljöbalken 7 kap 18 c § kan
byggnadsnämnden ge dispens från förbudet att uppföra nya byggnader inom
strandskyddsområdet.
Besök på platsen har skett den 10 augusti 2015.
På den aktuella platsen finns idag ett fritidshus som omfattar cirka 54 m2.
Byggnaden ligger placerad på en terrassering i sluttningen mot Skärsjön.
Framför huset finns en uteplats. Terrasseringen är murad och överväxt, av
grönska. Hela fastigheten utgör trädgård kring befintligt fritidshus.
Fastigheten, som är en strandtomt, är även bebyggd med båthus och
gäststuga. Sökanden önskar ersätta befintlig byggnad med ett nytt fritidshus
omfattande cirka 70 m2 på i prinicip samma plats som befintlig byggnad.
Övriga upplysningar
Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in
till länsstyrelsen ta ställning till om det finns något prövningsskäl och besluta
i frågan om en prövning ska ske eller inte.
Länsstyrelsens beslut får inte överklagas. Länsstyrelsen ska upphäva
dispensbeslutet, om det inte finns förutsättningar för dispens.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 437 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
99
Dnr 2015/1052
Avgift
Handläggningsavgift strandskyddsdispens 4.005 kr
Fakturan översändes separat per post till sökanden.
Protokollsutdrag: Sökanden
Länsstyrelsen i Hallands län (delges)
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 438
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
100
Dnr 2015/1126
Vare 6:41 Nybyggnad lager- och kontorsbyggnad,
förhandsbesked
Beslut
Nämnden beslutar att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att handlägga
ärendet och eventuellt besluta att som förhandsbesked meddela att den
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den föreslagna platsen sedan miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen och berörda granna hörts.
Byggnadsnämndens bedömning
Nämnden gör bedömningen att den föreslagna åtgärden gällande nybyggnad
av kontor- och lagerbyggnad, inom den befintliga bebyggda fastigheten med
industri/ lagerbyggnader, följer intentionerna i kommunens översiktsplan.
Beskrivning av ärendet
Ansökan omfattar förhandsförfrågan om möjligheten att få uppföra en
verksamhetslokal med kontor och lager inom fastigheten Vare 6:41.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Området Vareslätten
inklusive Hamraskogen är en del av stadens randzon och består av öppen
jordbruksmark mellan Träslöv och Vare samt mellan Hamraskogen och Ås.
För att på lång sikt möjliggöra en eventuell ny avfart från E6 och ny väg
mellan E6 och Österleden reserveras mark. I planen föreslås ny bebyggelse
vid Daberns väg och nytt verksamhetsområde vid Västkustvägen. Området
berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap miljöbalken, till
vilket hänsyn ska tas.
Enligt kommunens översiktsplan ÖP2010 har området följande riktlinjer:
- Området ska i huvudsak nyttjas för jordbruksändamål.
- Stor restriktivitet ska iakttas vid bebyggelseprövningar i området norr om
Himlevägen förutom när det gäller bebyggelse för jordbrukets eget
behov. Hänsyn ska tas till jordbrukets intressen och nybyggnad av bostad
ska inte medges i närheten av brukningsenhet med djurhållning.
- Ny bebyggelse bör ligga i anslutning till befintlig och till utformning
anpassas till omgivande bebyggelse och till landskap.
- Spridd bebyggelse i jordbruksmarken ska undvikas. Gränsen mellan stad
och land ska vara tydlig.
- Hamraskogen ska bestå som skogsmark med hagmarker. Stor
restriktivitet ska iakttas vid bebyggelseprövningar i området med hänsyn
till områdets värde för friluftslivet.
Fastigheten Vare 6:41 ligger vid väg 761 mot Spannarp, cirka 850 m öster
om det i översiktsplanen nya föreslagna verksamhetsområdet längs
Västkustvägen. Föreslagen nybyggnad av verksamhetslokal innehållande
lager och kontor önskas uppföras på en tilltänkt avstyckning från fastigheten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 438 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
101
Dnr 2015/1126
Vare 6:41. Byggnaden omfattar cirka 130 m2. Befintlig fastighet med
typkod industrienhet, annan tillverkningsindustri avstyckades 1978. En
fastighetsreglering genomfördes 1984 och fastigheten omfattar idag 6 940
m2. Fastigheten är till viss del bebyggd. Marken är till större delen på den
tilltänkta avstyckningen iordningställd och har idag en separat in- och utfart
från den mindre vägen i nordost. På den aktuella platsen för byggnation har
tidigare inkommit en ansökan om bygglov för nybyggnad av
lager/båtgarage. Detta ärende avslutades på sökandens egen begäran 2011.
Fastigheten ligger utanför VIVABs verksamhetsområde.
Lagrum
Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen enligt plan- och bygglagen 9 kap 17 § (2010:900).
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 2 § ska prövningen i ärenden
om lov eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges
åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4
kap. miljöbalken ska tillämpas.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 5 § ska i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp,
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i
övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av
energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
energiförsörjningen och energihushållningen.
Protokollsutdrag: Sökanden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 440
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
103
Dnr 2015/950
Ekorren 6, 17 Nybyggnad parkeringsplatser
Beslut
Nämnden beslutar att avslå ansökan.
Byggnadsnämndens bedömning
Nämnden finner att placeringen av parkeringsplatser är placerade nära
sovrumsfönster i byggnaden och vilket medför att åtgärden bedöms vara en
betydande olägenhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 9 §.
Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom den 24 juli 2015 om två stycken parkeringsplatser inom
fastigheterna Ekorren 6 och 17.
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område.
Åtgärden är redan utförd.
Jämte parkeringsplatserna finns sovrum i byggnaden.
Lagrum
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 9 § vid lokalisering, placering
och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna
lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket,
skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på
grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors
hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Hur beslutet får överklagas
Detta beslut kan överklagas skriftligt till Länsstyrelsen i Hallands län.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Varbergs kommun,
byggnadsnämnden, 432 80 Varberg.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring
i beslutet som Ni begär samt ert namn, adress och telefonnummer. Skrivelsen bör vara undertecknad.
Skrivelsen ska inkommit till byggnadsnämnden senast inom tre veckor
från den dag Ni fick del av beslutet.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar byggnadsnämnden
överklagandet till länsstyrelsen.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 440 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
104
Dnr 2015/950
Avgift
Handläggningsavgift avslag 1.600 kr
Fakturan översändes separat till sökanden.
Protokollsutdrag: Fastighetsägaren Ekorren 17 (delges)
Fastighetsägaren Ekorren 6 (för kännedom)
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 441
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
105
Dnr 2015/950
Ekorren 6, 17 Tillsynsärende om parkeringsplatser,
underrättelse om föreläggande, byggsanktionsavgift
Beslut
Nämnden beslutar att
- underrätta fastighetsägaren Ekorren 6 Ekorren Fastighetsförvaltning HB
med organisationsnummer 916552-0991 och fastighetsägaren Ekorren 17
Klövern fastighetsförvaltning HB med organisationsnummer 9165523516 om föreläggande att vidta rättelse genom att ta bort p-platserna.
Föreläggande kan förenas med vite.
- underrätta fastighetsägaren Ekorren 6 Ekorren Fastighetsförvaltning HB
med organisationsnummer 916552-0991 och fastighetsägaren Ekorren 17
Klövern fastighetsförvaltning HB med organisationsnummer 9165523516 om byggsanktionsavgift om 6.675 kr
- bereda fastighetsägaren Ekorren 6 Ekorren Fastighetsförvaltning HB med
organisationsnummer 916552-0991 och fastighetsägaren Ekorren 17
Klövern fastighetsförvaltning HB med organisationsnummer 9165523516 möjlighet att komma in med synpunkter senast den 23 oktober
2015.
Beskrivning av ärendet
Anmälan inkom den 2 juli 2015 från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen t
om parkeringsplatser vid byggnadens norra gavel inom fastigheterna
Ekorren 6 och 17.
Vid kontroll från gatan den 17 juli 2015 kunde det konstateras två parkeringsplatser nyligen har anordnats vid byggnadens gavel mot fastigheten
Ekorren 6.
Enligt byggnadsnämndens arkiv finns inget bygglov eller startbesked för
åtgärden.
Förklaringsbegäran har den 17 juli 2015 skickats till fastighetsägaren
Ekorren 6 och 17.
I skrivelse som inkom den 24 juli 2015 förklarar fastighetsägaren att de har
asfalterat en tidigare grusad yta som används som parkeringsplats samt
breddade ytterligare en yta inom fastigheten Ekorren 6 för att möjliggöra
ytterligare en parkeringsplats. Fastighetsägaren ansöker även om lov för
parkeringsplatser om vardera 5 x 5 meter och med ett avstånd till
fastighetsgräns Ekorren 17 om cirka en meter och till Ekorren 6 om cirka
fyra meter.
Nämnden har den 24 september 2015 § 440 beslutat att avslå ansökan.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 441 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
106
Dnr 2015/950
Enligt stadsbyggnadskontorets flygfoton från 2012 syns inga
parkeringsplatser på den aktuella platsen.
Vid platsbesök den 24 september 2015 fanns parkeringsplatserna kvar.
Lagrum
Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) 6 kap 1 § 8:e stycket krävs
bygglov för att anordna parkeringsplatser utomhus. Undantag finns för enoch tvåbostadshus.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 10 kap 3 § får en åtgärd inte påbörjas
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 20 § får byggnadsnämnden
förelägga den som äger fastigheten att vidta rättelse om det på en fastighet
har vidtagits en åtgärd i strid om denna lag eller förskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 37 § får föreläggandet
förenas med vite.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 51 § ska tillsynsmyndigheten
ta ut en särskild avgift, byggsanktionsavgift om någon bryter mot en
bestämmelse i 8-10 kap eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med
stöd av lagen.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 57 § ska en
byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det
byggnadsverk som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen
Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) 9 kap 12 § punkt 4
byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap 3 § plan- och
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan
anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap 8 § första stycket 5
plan- och bygglagen eller 6 kap 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 0,025 prisbasbelopp med
ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area när det
gäller en parkeringsplats.
Prisbasbeloppet 2015 är 44.500 kr.
Arean för parkeringsplatserna = 5,0 m x 5,0 m = 25 m2.
Byggsanktionsavgiften är 0,025 x 44.500 kr = 1.113 kr med ett tillägg om
25 m2 x 0,005 x 44.500 kr = 2.225 kr. Totalt 5.562 kr.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 441 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
107
Dnr 2015/950
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 53 § ska en
byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen
eller av oaktsamhet.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 53 a § får en
byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig
proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till
hälften eller en fjärdedel.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 54 § ska en
byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion
eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett
sammanträde med tillsynsmyndigheten.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 58 § ska innan
byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ge
fastighetsägaren tillfälle att komma in med yttrande.
Nämnden kommer att behandla frågan om föreläggande och byggsanktion
vid sitt sammanträde den 19 november 2015.
Protokollsutdrag: Fastighetsägaren Ekorren 6 och 17 (delges)
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 443
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
111
Dnr 2015/984
Getakärr 3:62 Tillsynsärende om skyddsräcke
Beslut
Nämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.
Byggnadsnämndens bedömning
Nämnden finner att stöd saknas i gällande bygglagstiftning för att kunna
ställa krav på räcke på murar och vallar.
Nämnden finner att byggnadsverket har uppförts innan bygglagstiftningen
började gälla och att retroaktiva krav inte kan ställas, enligt bilaga A.
Beskrivning av ärendet
Anmälan inkom den 13 juni 2015 om att det saknas skyddsräcke inom
fastigheten Getakärr 3:62, Varbergs Fästning.
Murar och bastioner uppfördes under början av 1600-talet och renoverades
i början av 1900-talet.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 4 § punkt 4 ska ett
byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som krävs för ett uppfylla krav på
säkerhet vid användning.
En tillsynsmyndiget ska enligt 11 kap, 5 §, plan- och bygglagen pröva
förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd
enligt detta kapitel så snart det finns anledning att anta att någon inte har
följt en bestämmelse i denna lag.
Vid platsbesök den 2 september 2015 konstaterades att det fanns en skylt
som varnar för att det är livsfarligt att beträda murkrön och vallar och att
gångstråken bland annat är markerade genom att gräset är klippt.
Av Boverkets Byggregler, BBR 21 som gäller för nybyggnad saknas regler
för räcken förutom för trapplopp, trapplan, ramper och balkonger.
Byggnadsverket har uppförts innan byggnadsstadgan 1947 började gälla och
för räcken finns inga retroaktiva krav enligt Boverkets sammanställning
över byggregler, bilaga A.
Hur beslutet får överklagas
Detta beslut kan överklagas skriftligt till Länsstyrelsen i Hallands län.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Varbergs kommun,
byggnadsnämnden, 432 80 Varberg.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 443 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
112
Dnr 2015/984
Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring
i beslutet som Ni begär samt ert namn, adress och telefonnummer. Skrivelsen bör vara undertecknad.
Skrivelsen ska inkommit till byggnadsnämnden senast inom tre veckor
från den dag Ni fick del av beslutet.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar byggnadsnämnden
överklagandet till länsstyrelsen.
Protokollsutdrag: Fastighetsägaren
Klagande (delges)
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 445
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
116
Dnr 1994/102138
Karossen 1 Funktionskontroll ventilationssystem,
föreläggande
Beslut
Nämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap
19 § förelägga fastighetsägaren Myrkulle AB med organisationsnummer
556720-1644 att senast tre månader efter delgivning av detta beslut åtgärda
följande:
- Inlämna intyg gjord av godkänt besiktningsföretag enligt 3 § boverkets
författningssamling (BFS 2011:16).
Besiktningskontrollen får endast utföras av person med riksbehörighet.
Underlåter fastighetsägaren Myrkulle AB med organisationsnummer
556720-1644 att vidta ovanstående åtgärd förpliktigas fastighetsägaren att
utge ett vite om femtiotusen kronor (50.000 kr) enligt plan- och bygglagen
(2010:900) 11 kap 37 §. Fastighetsägaren förpliktas vidare att utge samma
belopp för varje period om tre månader räknat från tre månader efter
delgivning av detta beslut under vilken åtgärden inte vidtagits.
Beskrivning av ärendet
Senaste besiktningsprotokoll inkom den 21 maj 2008 från utförd besiktning.
Enligt Boverkets författningssamling (BFS 2011:16) 3 § ska återkommande
besiktning utföras senast inom föreskrivet intervall. För flerbostadshus,
kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation gäller sex år.
Om besiktningen utförs tidigare än inom föreskrivet intervall ska dock nästa
besiktning ske senast inom föreskrivet intervall (tre eller sex år) räknat från
den senaste faktiskt utförda besiktningen. Om besiktningen inte har utförts
inom föreskrivet intervall ska tiden för nästa besiktning räknas från när den
senaste besiktningen skulle ha utförts.
Med FT-ventilation avses fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda. Med F-ventilation avses fläktventilation där endast
frånluftsflödet är fläktstyrt. Med S-ventilation avses självdragsventilation.
Med FTX- och FX-ventilation avses FT- respektive F-ventilation med
värmeåtervinning.
Enligt plan- och bygglagen 11 kap 33 § första stycket får byggnadsnämnden
förbjuda den som äger ett byggnadsverk, att använda delar av byggnadsverket om det finns brister som kan äventyra säkerheten.
Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) 5 kap 1 § ska för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat enligt 8 kap 25 § plan- och
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 445 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
117
Dnr 1994/102138
bygglagen (2010:900) ska en byggnads ägare se till att funktionen hos
ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras innan systemet tas i bruk för
första gången (första besiktning) och därefter regelbundet vi återkommande
tillfällen (återkommande besiktning).
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 25 § ska om det med stöd av
16 kap 11 § är särskilt föreskrivet att funktionen hos ett ventilationssystem
ska kontrolleras för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i
byggnader enligt 4 § första stycket 3-6, ska byggnadens ägare se till att
kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad av
någon som är ackrediterad för uppgiften enigt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och
upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen motsvarande krav
enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap ska ett byggnadsverk
underhållas så att de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak ska
bevaras.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 19 § om en byggherre, ägare
nyttjanderättshavare låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot
en skyldighet enligt denna lag eller förskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en
viss tid vidta åtgärden.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 37 § in tillsyn, tillträde,
ingripande och påföljder, har byggnadsnämnden möjlighet att vid vite
förelägga fastighetsägaren om de underlåter att vidta nödvändiga förbättringar.
Fastighetsägaren har i underrättelse den 25 mars 2015 uppmanats att komma
in med intyg från ny besiktning senast den 1 juni 2015.
Inget intyg har inkommit till byggnadsnämnden.
Hur beslutet får överklagas
Detta beslut kan överklagas skriftligt till Länsstyrelsen i Hallands län.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Varbergs kommun,
byggnadsnämnden, 432 80 Varberg.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring
i beslutet som Ni begär samt ert namn, adress och telefonnummer. Skrivelsen bör vara undertecknad.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
Bn § 445 (forts)
Sammanträdesprotokoll
2015-09-24
118
Dnr 1994/102138
Skrivelsen ska inkommit till byggnadsnämnden senast inom tre veckor
från den dag Ni fick del av beslutet.
Protokollsutdrag: Fastighetsägaren Karossen 1 (delges)
Lantmäteriet Fastighetsinskrivningen (delges)
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum