Bokmärke -- Nya testamentet

T I D S L I N J E
0
10
Ledare för
de heliga
på jorden
Några
viktiga
händelser
20
30
31
32
N Y A
33
JESUS
Matteus
Markus
Lukas
Johannes
Apostlagärningarna
Romarbrevet
40
T E S T A M E N T E T
50
60
PETRUS
Gabriel visar sig
Frälsarens födelse
Påskhögtiden i Jerusalem när Jesus var tolv år
Kristi dop och frestelser
Underverket i Kana
Nikodemus besök
Samtal med samaritisk kvinna
De tolv kallas
Bergspredikan
Observera att de flesta datum i denna
uppställning är ungefärliga.
Böcker i
Nya testamentet
F Ö R
80
90
100
JOHANNES
Pingst
Stefanus martyrdöd
Saulus omvändelse
Jakobs martyrdöd
Petrus fängslas
Paulus missionsresor
Förvandling
Intåget i Jerusalem
Den sista måltiden
Lidandet i Getsemane
Grips och ställs inför rätta
Korsfästelsen
Uppståndelsen
1 och 2 Korintierbrevet
Galaterbrevet
Efesierbrevet
70
Petrus martyrdöd
Paulus martyrdöd
Filipperbrevet
1 och 2 Timoteusbrevet
Kolosserbrevet
Titus
1 och 2 Tessalonikerbrevet
Filemon
Jerusalems fall
Förföljelse
Johannes förvisas
Avfall
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Petrus 1:a och 2:a brev
Johannes 1:a, 2:a
och 3:e brev
Judas brev
Uppenbarelseboken
Matteus 5:14–16 Låt ert ljus lysa för människorna.
Matteus 16:15–19 Jag skall ge dig himmelrikets nycklar.
Matteus 11:28–30 Matteus 22:36–39 Matteus 28:19–20 Lukas 24:36–39 Johannes 3:5 Johannes 14:6 Johannes 14:15 Johannes 17:3 Apostlagärningarna
2:36–38 Apostlagärningarna
3:19–21 Kom till mig så skall jag ge er vila.
Älska Herren din Gud och älska din nästa som dig själv.
Gå därför ut, gör alla folk till lärjungar och döp dem.
En ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har.
Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte
komma in i Guds rike.
Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet.
Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.
Detta är evigt liv att de känner Gud och Jesus Kristus.
Omvänd er, låt döpa er och ta emot den Helige Andens
gåva.
De tider då allt blir återupprättat
1 Korintierbrevet
6:19–20 Din kropp är ett tempel.
1 Korintierbrevet
15:40–42 Solen har en härlighet, månen en annan och stjärnorna
ännu en annan härlighet.
1 Korintierbrevet
15:20–22 Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla uppstå.
Galaterbrevet 5:22–23 Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet,
godhet, trohet, mildhet och självbehärskning.
Efesierbrevet 4:11–14 Han utsåg apostlar, profeter, evangelister, herdar och
lärare till att fullkomliggöra de heliga.
Filipperbrevet 4:13 Jag förmår allting genom Kristus.
2 Timoteusbrevet
3:15–17 Skrifterna är givna av Gud till undervisning, bestraffning
och fostran.
2 Tessalonikerbrevet
2:1–3 Hebreerbrevet 12:9 Jakobs brev 1:5–6 Kristi andra ankomst äger inte rum förrän det har skett
ett avfall.
Ska vi inte underordna oss andarnas Fader så att vi får leva?
Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud.
Jakobs brev 2:17–18 Tro utan gärningar är död.
Petrus första brev 4:6 Evangeliet predikas för de döda.
Johannes Uppenbarelse 20:12 De döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som
stod skrivet i böckerna.
© 2012 Intellectual Reserve, Inc. Med ensamrätt. Printed in the United States. Engelskt original godkänt: 10/11 Godkänt för översättning: 10/11 Originalets titel: New Testament Bookmark. Swedish. 10460 180
Lista över nyckelskriftställen i Nya testamentet