QQM EQUITY HEDGE MÅNADSRAPPORT

November 2015
QQM EQUITY HEDGE
MÅNADSRAPPORT
Kort om fonden
Förvaltarnas kommentar
OQM Equity Hedge är en aktiebaserad marknadsneutral hedgefond.
QQM Equity Hedge steg med +0.30 procent under november. Den rullande
12-månadersavkastningen uppgår därmed till +4,06 procent och andelen
positiva månader sedan fondstart är 68 procent.
Målsättningen är att över tiden generera en årlig positiv avkastning till fondens
andelsägare.
Förvaltningen är systematisk och baseras på behavioural finance. Positioner
tas utifrån en kvantitativ analys av earnings momentum och earnings surprise.
Analysen har utvecklats med stöd av akademisk forskning och empiriska samband. Förvaltningsmodellen innebär att en lång respektive kort portfölj skapas
av ett relativt stort antal värdepapper. Den långa portföljen består av bolag där
marknaden enligt modellen underskattar vinstutvecklingen, och den korta av
bolag där marknaden överskattar vinstutvecklingen.
Fondens samtidiga långa och korta positioner medför att fondens avkastning
kan förväntas vara obetydligt korrelerad med aktiemarknadens utveckling.
Fonden kan därför vara ett intressant alternativ för den investerare som söker
diversifiera sin portfölj.
Avkastning, %
QQM Equity Hedge
OMRX T-Bill 90
MSCI World
November 2015
0,30
-0,02
0,64
År 2015
2,78
-0,18
4,33
Rullande 12 månader
4,06
-0,19
3,52
Rullande 36 månader
33,85
1,32
50,47
Sedan start
40,08
9,87
36,91
Världsindex, mätt som MSCI World, steg under månaden med +0,64 procent.
HFRX Equity Market Neutral Index, ett index över marknadsneutrala aktiehedgefonder, sjönk med -0,53 procent.
Fondens svenska och finska delportföljer uppvisade bäst utveckling. På
branschnivå har fonden under månaden ökat exponeringen till Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences och Commercial & Professional Services,
samt minskat till Banks och Capital Goods. Riskutnyttjandet, mätt som fondens
Value-at-Risk (95%, 1 dag), har under månaden i genomsnitt uppgått till 0,94
procent. Exponeringen till aktiemarknaden, fondens beta till världsindex, har
varierat mellan -0,06 och 0,01 och har i genomsnitt uppgått till -0,03.
Fondens aktieportfölj var vid november månads utgång sammansatt av 229
långa aktiepositioner samt 264 korta aktiepositioner, med en bruttoexponering om 298 procent.
Värdeutveckling
n QQM Equity Hedge
n HFRX Equity Market Neutral Index
150
140
HFRX
QQM E
130
Statistik
Andel positiva månader, %
68
Bästa månad, %
120
4,59
Sämsta månad, %
-5,42
Standardavvikelse, %
110
6,68
Downside risk, %
5,40
Största värdetapp, %
100
-11,04
Återhämtningstid största värdetapp, månader
8
Korrelation med OMXSB (svenska aktier)
0,10
Korrelation med MSCI World (globala aktier)
0,13
90
jun-10
jan-11
jan-12
jan-13
Historisk exponering, % av NAV
Portföljens sammansättning
Långa positioner
Korta positioner
350
229
264
300
2
2
157
-140
0,69
-0,53
200
12
-9
150
Antal positioner, aktier
Antal positioner, derivat
Andel av NAV, %
Genomsnittlig aktieposition, %
Fem största aktiepositioner, %
Risk under månaden (ex-ante)
Value-at-Risk (1 dag, 95%), %
Beta till aktiemarknaden
jan-15
jan-14
n Brutto
n Netto
250
100
Min
Medel
Max
0,89
0,94
1,00
-0,06
-0,03
0,01
50
0
jun-10
jan-11
jan-12
jan-13
jan-14
jan-15
Data: Bloomberg. Riskmodell: European Equity Fundamental.
Value-at-Risk har skattats med Monte Carlo-simulering. Beta har skattats mot Bloomberg World Index.
NAV andelsklass A
111,6118
NAV andelsklass B
55,7390
NAV andelsklass C
359,6852
Värdeutveckling, %
2015
2014
2013
Jan
1,63
0,76
3,73
Feb
-4,87
0,23
1,88
Mar
3,03
-0,67
0,97
Apr
-4,19
-3,03
2,89
Maj
1,42
2,95
-1,59
Jun
0,24
3,56
1,75
Jul
2,76
0,55
1,12
Aug
0,63
1,01
-3,62
Sep
4,01
3,03
1,48
Okt
-1,81
2,79
4,59
Nov
0,30
1,17
1,17
Dec
1,25
0,48
Helår
2,78
14,28
15,61
2012
2011
2010
2009
2008
-5,42
0,38
0,17
0,79
-0,17
0,87
0,66
0,00
-0,24
0,25
0,00
2,12
-0,48
-0,56
0,10
1,75
1,89
1,91
0,49
0,17
-4,42
-0,37
-4,27
0,23
0,64
-0,63
-1,55
-0,58
0,12
0,60
0,49
-0,56
1,43
1,80
-0,75
-2,37
-1,65
-0,47
-0,69
0,12
2,87
1,51
1,73
0,94
-1,66
2,58
-1,51
0,14
-0,58
0,44
0,02
1,04
-0,83
0,87
0,20
-1,43
1,49
4,09
0,96
-0,80
-5,88
3,38
2,65
4,19
-0,87
Avkastningsdata i denna rapport redovisas efter fast och prestationsbaserad avgift. Data baseras på QQM Equity Hedge andelsklass A och avser andelsägare som deltagit i fonden sedan start.
Avkastningsdata med grå markering avser resultat innan nuvarande förvaltningsteam tillträdde.
QQM Fund Management AB
Adress: Kungsgatan 44
111 35 Stockholm
Telefon: +46 8 407 50 50
Internet: www.qqm.se
E-post: [email protected]
Fondfakta
Strategi
Investment Manager
Prime broker
SEB
Finansinspektionen
Valuta
SEK
Revisor
Ernst & Young
Portföljförvaltare
Andelsklass A
OL A BJÖRKMO ( VD) född 1962, par tner, är civilekonom från
Handelshögskolan i Stockholm och har varit yrkesverksam inom
finansmarknaden sedan 1986. Ola var mellan åren 2005 och 2009
VD för Öhman Kapitalförvaltning och mellan 2000 och 2005 en av
grundarna och förvaltarna av hedgefonden Manticore hos Brummer
& Partners. Dessförinnan hade Ola flera ledande befattningar inom
Öhman-gruppen, först som chef för kvantitativ analys och sedan chef
för kapitalförvaltningen.
Fast avgift
Prestationsbaserad avgift
High water mark
Minsta teckning
Prestationsbaserad avgift
High water mark
Minsta teckning
Fast avgift
High water mark
Minsta teckning
>100
>100
Enskild lång position (% av NAV)
+0,2% – +3,0%
Enskild kort position (% av NAV)
-0,2% – -2,5%
Bruttoexponering
Nettoexponering
VaR, % NAV (1 dag, 95% konfidens)
Beta till aktiemarknaden
Korrelation till aktiemarknaden
>200%
0% – +30%
<2,0%
-0,1 – +0,1
<0,20
Varför investera i QQM Equity Hedge
•Erfarna förvaltare, med mångårig erfarenhet från absolutavkastande
förvaltning, kvantitativ analys och risk management
•Fonden förvaltas med en systematisk ansats, baserad på akademisk
forskning
•Låg korrelation till traditionella fonder, vilket innebär att QQM
Equity Hedge kan vara ett intressant alternativ för den investerare
som söker diversifiera sin portfölj
1% per år
20% på avkastning över OMRX-TBill
Ja, individuellt och evigt
500.000 SEK, därefter minst 10.000 SEK
1,9% per år
20% på avkastning över OMRX-TBill
Ja, kollektivt och evigt
25.000 SEK, därefter minst 5.000 SEK
Andelsklass C
Prestationsbaserad avgift
Antal positioner, korta portföljen
Månadsvis
14 januari 2008
Andelsklass B
Fast avgift
Antal positioner, långa portföljen
SEB
Tillsynsmyndighet
Startdatum
Typisk portfölj
QQM Fund Management AB
Förvaringsinstitut
Teckning/inlösen
JONAS SANDEFELDT född 1972, partner, är civilingenjör i teknisk fysik
från KTH och har även studerat ekonomi vid Stockholms Universitet.
Jonas har varit yrkesverksam inom finansmarknaden sedan 1998, bl a
som kvantitativ analytiker vid 1-3 AP-fonden samt hos Brummer &
Partners. Mellan 2006 och 2010 arbetade han som portföljförvaltare
och analytiker på Öhman, med en särskild inriktning på kvantitativt
drivna investeringsstrategier.
Aktiebaserad marknadsneutral hedgefond
Utdelning
1% per år
20% på avkastning över OMRX-TBill
Ja, individuellt och evigt
500.000 SEK, därefter minst 10.000 SEK
Ja
Bakgrund
QQM Fund Management AB är en svensk AIF-förvaltare som ansvarar
för förvaltningen av den svenska marknadsneutrala hedgefonden
QQM Equity Hedge. Affärsidén är att bedriva systematisk förvaltning, baserad på kvantitativa analysmodeller. Bolagets modeller har
utvecklats med stöd av akademisk forskning och etablerade ekonomiska principer. De kvantitativa modellerna utvecklas fortlöpande.
Sedan 1 april 2014 tillämpar fonden ett etiskt filter baserad på FN:s
globala normer för hållbara och ansvarsfulla investeringar.
QQM Fund Management AB står under tillsyn av Finansinspektionen.
Bolaget fick tillstånd att driva fondverksamhet den 17 december 2007
och omauktoriserades i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare
av alternativa investeringsfonder den 11 februari 2015.
Förvaltarna äger en majoritet av aktierna i QQM Fund Management
AB. Fondens förvaltare liksom QQM:s ägare har gjort betydande
investeringar i fonden, vilket borgar för att förvaltarnas, ägarnas och
andelsägarnas intressen sammanfaller.
QQM Equity Hedge är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Informationen i detta dokument kompletteras av den information som
finns i informationsbroschyren och fondbestämmelserna för QQM Equity Hedge. Dessa dokument kan erhållas från QQM Fund Management AB. Utländsk lag kan innebära att en
investering inte får göras från investerare utanför Sverige. QQM Fund Management AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet
med sådant lands lag. Det finns inga garantier för att en investering i QQM Equity Hedge ger en god avkastning, trots positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga
garantier för att en investering i QQM Equity Hedge inte kan leda till en förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Alla beslut om investering i fonden bör
baseras på informationen i informationsbroschyren och faktabladet. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i QQM
Equity Hedge och de risker som är förknippade därmed. En investering i QQM Equity Hedge bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om
fonden skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.
QQM Fund Management AB