Den eviga världsbilden, del 6

K ATA L O G 2 0 1 5
NYHET
Den eviga
världsbilden, del 6
I maj 2015 publiceras Den eviga
världsbilden, del 6, med 23 av Martinus
symbolbilder som inte tidigare varit
utgivna. Därmed kommer samtliga
Martinus 100 symbolbilder att finnas
utgivna i bokform.
LÄS MER PÅ SIDAN 5.
Martinus Thomsen (1890—1981) föddes och växte upp på
norra Jylland i Danmark. Efter ett obemärkt liv fram till
trettioårsåldern gick han år 1921 igenom en omvälvande
intuitiv upplevelse. I sitt verk beskriver Martinus en
världsbild där endast livet existerar. Världsalltet utgör
ett allomfattande levande väsen, i vars organism och
medvetande vi alla lever som medvetna, organiska delar.
Världsbild förlag
Gör din
beställning
enkelt i vår
nätbokhandel!
Vem är
Martinus?
Martinus är
författarnamn för
dansken Martinus
www.varldsbild.se
Thomsen (1890—1981).
Efter ett obemärkt liv fram till trettioårs­
åldern var Martinus med om den omväl­
vande intuitiva upplevelse som han kallar
kosmiskt med­
vetande. Upplevelsen gav ho­
nom inblick i de principer som bär upp den
fysiska verkligheten och som skapar samman­
Kundtjänst
Telefon: 0290-76 76 80
E-post: [email protected]
Postadress:
Världsbild förlag AB
c/o StjärnDistribution
Hästskovägen 12
813 33 Hofors
Redaktion
och styrelse
hangen i våra liv. I den världsbild Martinus
presenterar existerar endast livet. Världsall­
tet i sin helhet är ett levande väsen, i vars
organism och medvetande vi själva lever som
medvetna, ­organiska delar. Martinus fick insikt
om alla varelsers odödlighet och han visar i
sitt verk att den styrande principen i tillvaron,
”universums grundton”, är kärlek.
Denna tillvarons djupdimension låg öppen för
honom att utforska. Den upplevs med hjälp av
intuitionen, ett slags inre synförmåga som ger
tillgång till grundläggande insikter om verklig­
heten. Hos de flesta är intui­tionen ännu myck­
et svagt utvecklad, men den kommer efter
Telefon: 08-767 38 17
hand att göra sig mera gällande. Martinus såg
E-post: [email protected]
sig därför inte som ett privilegierat undantag i
Postadress:
detta avseende.
Världsbild förlag AB
Han tog det som sin uppgift att ge den sökande
Kavaljersstigen 8
människan en förberedande teoretisk inblick
165 57 Hässelby
i livets kosmiska struktur. Resultatet blev ett
författarskap som kan förändra vår syn på livet
och den verklighet vi lever i.
2
Introduktionsböcker
Pocket
192 sidor
Artikelkod: 74817
Pris: 100:-
Martinus kallade sitt samlade verk
Tredje testamentet. Detta omfattar
Livets Bog (Livets bok) i sju delar,
Den eviga världsbilden i fem delar
(symbolbilder med förklaringar),
Logik, Bisättning, och cirka 30
mindre böcker samt många artiklar
publicerade i tidskriften Kosmos.
Böcker presenterade på denna sida
Kosmiska lektioner
Kosmiska lektioner är en lättläst introduktion
till Martinus författarskap. Boken innehåller
19 artiklar som baserar sig på föredrag han
hållit. Martinus förklarar här hur människans
är lämpliga som en introduktion till
kosmologin. Man kan givetvis också
börja läsa huvudverket direkt om
man så önskar, eller andra småböcker
om olika ämnen. Det finns också
livsproblem sammanhänger med hennes
introduktionsböcker skrivna av andra
bristande förståelse av livet.
författare än Martinus, se under
rubriken ”Relaterade författare”.
Häfte
15 sidor
Artikelkod: 15185
Pris: 20:-
Martinus kosmologi
Inbunden
85 sidor
Artikelkod: 83177
Pris: 85:-
Mänsklighetens öde
En ny världskultur håller på att födas. Boken
Ett introduktionshäfte som bland annat
ger en orientering om grunddragen i den
innehåller Martinus artiklar Den kosmiska
kosmiska världsstrukturen. Vetenskapen
världsbilden i fickformat och Reinkarnations-
kommer att utvecklas till ”kärleksvetenskap”.
principen. Omslag med två symbolbilder
En framtida demokratisk världsregering blir
i färg.
nödvändig som garant för freden och humana
förhållanden för alla. NY UPPLAGA
3
Senast utkomna
Martinus minnen
Red. Sam Zinglersen
Martinus egen berättelse om sin barndom
och uppväxt och om de händelser som ledde
fram till hans verksamhet som författare och
introduktör av den kosmiska världsbilden.
Boken illustreras av många bilder från
Martinus liv och resor. I en efterskrift ger
Tage Buch en bild av människan Martinus och
utvecklingen av arbetet under senare år.
Illustrerad.
Häftad 190 sidor Artikelkod: 83102
Pris: 215:-
Martinus som
vi minns honom
Red. Sam Zinglersen
Trettio personer som lärde känna Martinus
personligen eller kom i nära kontakt med
hans arbete berättar här om sina upplevelser.
De ger en ögonvittnesskildring alltifrån den
blygsamma början av Martinus arbete och
fram genom åren. Genom dem kommer vi
människan Martinus närmare. Illustrerad.
Häftad 264 sidor Artikelkod: 83101
Pris: 215:-
4
Utkommer maj 2015
Den eviga världsbilden, del 6
Inbunden 270 sidor
Artikelkod: 85908
Martinus
Pris: 290:-
I maj 2015 publiceras Den eviga världsbilden, del 6, med 23 av Martinus symbolbilder som inte
tidigare varit utgivna. Därmed kommer samtliga Martinus 100 symbolbilder att finnas utgivna
i bokform. Del 6 behandlar fem stora teman: jordklotets spiralkretslopp, utvecklingsstegen,
resan genom dödsriket, polförvandlingen samt den treeniga principen. Förklaringen av den
paradisiska värld vi upplever mellan två fysiska liv intar
en särskilt stor plats i den nya symbolboken.
Liksom Den eviga världsbilden, del 5, skiljer sig
boken från tidigare symbolböcker genom att
symbolförklaringarna baserar sig på muntliga föredrag
av Martinus. De 23 symbolerna är:
Jordklotets epoker
78 Jordklotets mineralepok
Innehåller 23
nya symboler
79 Jordklotets växtepok
80 Jordklotet djurepok – skärselden
81 Jordklotets jordmänniskoepok. Jordens
andliga värld i dess nuvarande epok
82 Jordklotets tillstånd i det fullkomliga
människoriket
83 Jordklotets visdomsepok
84 Jordklotets intuitionsepok
Jordklotets andliga struktur
85 Jordklotets andliga struktur i djurriket
86 Människans utvecklingsanalys. Jordklotets utvecklingssteg
87 Den mänskliga övertron om nästan. Solens kosmiska strålar, makrokosmisk livskraft
88 Den riktiga föreställningen om nästan. Mänsklighetens olika karaktärssteg
89 Människans medvetandekategorier
90 Det levande väsendet 1. Nattmedvetandet
91 Genom döden 1
92 Genom döden 2
93 Det enpoliga väsendet
97 Lagen om tilldragning och frånstötning
94 Väsendets två poltillstånd
98 Jagets vändning av rörelsen eller energin
95 Det dubbelpoliga väsendet
99 Tillvaroplanen och spiralzonerna
96 Genom döden 3.
100 Den orsakslösa orsaken
Polutvecklingar och de andliga planen
eller den första orsaken
5
Topplista
Den eviga
världsbilden, del 5
Martinus
Den mänskliga organismen är ett mikrokosmiskt
vintergats­system. Tomrummet mellan solar och
planeter i vårt inre är fyllt av elektromagnetiska
krafter. I Den eviga världsbilden, del 5, visar
Martinus på vägen till fullständig fysisk och
psykisk hälsa. I 33 symbolbilder (nr 45—77)
som inte tidigare varit utgivna i bokform
illustrerar han principerna för vår fysiska och
andliga struktur, vårt livsbegär och hur vår
Innehåller 33
nya symboler
andliga struktur påverkas av våra tankar, vårt
beteende och ”onaturliga” substanser som
alkohol och droger.
Inbunden 150 sidor Artikelkod: 80700 Pris: 290:-
Kosmiska lektioner
Martinus
Serien Kosmiska lektioner innehåller valda artiklar av
Martinus. Böckerna ger en lättläst introduktion till
den livssyn som enligt Martinus leder bort från oro och
fruktan och i stället ser att ”allt är mycket gott”.
Denna första del omfattar 19 artiklar. Martinus för­
klarar här hur människans livsproblem sammanhänger
med hennes bristande förståelse av livet.
Pocket 192 sidor Artikelkod: 74817 Pris: 100:-
6
Topplista
Kosmiska lektioner 2
Martinus
Martinus förklaring av livsgåtan talar till människor
som söker logiska svar på de existentiella frågorna
och som anar att logiken har beröring med etiken,
med humaniteten och kärleken. Kosmiska lektioner 2
innehåller totalt 14 artiklar, bl.a. följande:
•
Universums vintergator
•Reinkarnationsprincipen
•
Världsreligion och världspolitik
•
Ut ur mörkret
•
Den stora födelsen
•
Bortom dödsfruktan
Pocket 204 sidor Artikelkod: 80699 Pris: 100:-
Kosmiska lektioner 3
Martinus
Kosmiska lektioner 3 innehåller sju nya artiklar som
tidigare inte varit publicerade på svenska och en
artikel som tidigare varit utgiven som en separat
småbok på svenska. Totalt åtta artiklar av Martinus:
•Medvetandets skapelse
•Tankar kring påsken
• Julljusen
•Djävulsmedvetande och
kristusmedvetande
• Odödlighet
• Guds skapelse av människan
• Världssituationen och Guds avbild
• Den längst levande avguden
Pocket 254 sidor Artikelkod: 83978 Pris: 100:7
Livets Bog
Livets Bog (Livets bok) utges även i översättning under sin danska originaltitel
Livets Bog. Titeln är en internationellt enhetlig benämning. Verket omfattar
sju delar och innehåller tolv symbolbilder i färg.
Livets Bog
l
Pris 290:- per del
l
Alla delar är inbundna
TREDJE
TESTAMENTET
Livets Bog
Livets Bog är Martinus stora,
centrala verk.
Naturen är den egentliga livets
bok, vars språk männi­skan håller
på att lära sig förstå. Det sker
bl.a. genom veten­skapens rön.
Men livet kan inte förstås enbart
utifrån fysiska fakta. Vi står inför
en ny kunskapshorisont — insikten
om att ­världsalltets materier
och energirörelser är uttryck för
liv och medvetande. Människan
ingår själv som en oundgänglig,
levande del i naturen, där allt är
livsyttringar i ett levande kosmos.
Vi håller på att lämna djurriket och är på väg att bli riktiga människor. Genom
reinkarnation utvecklas varje individ både intellektuellt och moraliskt. Lidandet väcker
förmågan till medkänsla, som ligger till grund för det moraliska sinnet. Därigenom
undergrävs principen om ”den starkares rätt” till förmån för en växande human
livsinställning. Vår tids mörka världshändelser är födslovåndorna för en framtida ljus
världskultur som kommer att omvälva livet för oss alla. Religionernas kärleksbudskap
visar sig vara helt förenligt med en logisk världsbild. Martinus ser sitt verk som
en förklarande fortsättning på Jesu kärlekslära, som han därigenom befriar ur det
förgångnas religiösa dogmatik och trångsynthet. Det är skälet till att han gett sitt
författarskap samlingstiteln Tredje testamentet, som också är huvudtitel på Livets Bog.
8
Livets Bog
Del 1 är en inledning till verket och sam­
tidigt den mest upplysande introduktionen
till Martinus kosmologi. Ur innehållet: Företal
— Världssituationen — Den gudomliga ska­
parprincipen — Den nya världsimpulsen — Ett
internationellt världsrike under skapande —
Jordmänsklighetens mottaglighet för den
nya världsimpulsen — Från djur till män­
niska — Världsalltets grundenergier — Grun­
denergierna och tillvaroplanen — Utveck­
ling. Åtta symbolbilder med förklaringar.
261 sidor Artikelkod: 15121
Del 2
Kosmisk kemi — Lagen för ämne­
nas reaktion — Kosmisk kemi är detsamma
som ”ödesvetenskap” — ”Något som är” el­
ler jaget bakom energierna — Ämnena och
jagets fria vilja — Jagets eviga kraftkällor
— Jaget, döden och den fysiska kroppen —
Undermedvetandet, ödeselementet, talang­
kärnor, övermedvetandet — Inveckling och
utveckling — Sömnens natur — Grundenergi­
ernas kombination — Tankeklimat — Kosmiskt
medvetande — Begäret som fundament för allt
medvetandeliv — Urbegäret och moderenergin.
316 sidor Artikelkod: 74472
Del 3 Kretsloppsprincipen — Livsmyste­
riets lösning — Livsyttringsfacit — Mentala
perspek­tiv­förhållanden — Odödlighet — Åter­
födelse och reinkarnation — Livssubstanser
— Den fasta punkten och rörelsen — Sex­
ualitet — Den maskulina och den feminina
polen — ”Syndernas förlåtelse” — Konsten
att skapa ett lyckligt öde — Lidandet är ett
ofärdigt stadium i en skapelseprocess — ”Syn­
dafallet” — Talsystemets kosmiska innebörd.
399 sidor Artikelkod: 56651
Del 4 Det eviga livet — Nuet och evigheten —
Tid, rum, storlek och avstånd — Vem är vår näs­
ta? — Kärlek till nästan och sexualitet — Världs-
återlösningsprincipen — Symboliken i berättelsen
om Adam och Eva — Äktenskapet — Växten för­
vandlas till djur — Förälskelse — Gamla och Nya
testamentet — Nationalismens undergång — Den
äkta och den falska affärsprincipen — Kommunism
och demokrati — Politik är omdanad reli­giositet.
467 sidor Artikelkod: 81330
Del 5 Den högsta elden — Den sexuella
polförvandlingen — Halvkön och helkön — Var­
för religionerna inte kan frälsa mänskligheten
— Jesu liv och framträdande — ”Kristi åter­
komst” — Djuret blir människa — Äktenskapet
och kärleken till nästan — Äktenskapets degene­
ration — Olycklig kärlek — Sexuella urspårningar
— ”Den stora födelsen” — Det sexuella området
är det kosmiska kretsloppets alfa och omega.
268 sidor Artikelkod: 15141
Del 6 Guds rike eller livets äventyr — Logik,
lagen för skapande — Kosmiskt medvetande är
detsamma som ”den heliga anden” — Bön och
meditation — Mikro-, mellan- och makrokosmos
— Världsalltet är ett levande väsen, Gudomen —
Alla naturens detaljer är ”bokstäver”, ”ord” och
”meningar” i ett ”språk” — Gudomens jag och
”gudasonens” jag är det primära i tillvaron — Allt
är mycket gott — Intuition och kosmiska glimtar
— Väsendets fria vilja — Tankekraft och livskraft —
Elektricitet och ande — Rörelsens innersta orsak.
306 sidor Artikelkod: 15151
Del 7 Den kosmiska världsmoralen — Vad som
ligger till grund för förmågan att förlåta — Den
fysiska tillvarons nödvändighet — ”Det obehagliga
goda” och ”det behagliga goda” — Kärleken är en
förnimmelse av den samhörighet som väsendena
utgör med alla andra levande väsen — De kosmiska
analyserna och kärleken till nästan. Efterskrift.
184 sidor Artikelkod: 15161
9
Den eviga världsbilden
— symbolböckerna
DEN EVIGA VÄRLDSBILDEN
I maj 2015 utkommer del 6 av Den eviga världsbilden i svensk översättning samtidigt som boken
postumt ges ut på danska. Del 6 innehåller 23 av Martinus symbolbilder som inte tidigare varit
utgivna. Därmed kommer samtliga Martinus 100 symbolbilder att finnas utgivna i bokform.
Symbolbilderna illustrerar i koncentrerad form essensen av Martinus kosmiska analyser. Genom
symbolikens språk, genom färger och former presenteras här olika aspekter av den eviga världs­
bilden i en lättillgänglig och överskådlig form.
Liksom i DEV 5 baserar sig symbolförklaringarna
i del 6 främst på muntliga föredrag som Martinus
hållit, här under åren 1955/56, 1958, 1960 och
1962. Bokens första avdelning återger själva
symbolförklaringarna, medan andra avdelningen
innehåller valda texter ur verket, som belyser de
ämnen symbolerna illustrerar.
De tidigare utgivna 77 symbolerna återges i fem
olika delar, varav del 3 och 4 är utgivna i en och
samma volym.
10
Den eviga världsbilden
— symbolböckerna
Den eviga världsbilden, del 1
Del 1 Innehåller 14 symbolbilder som bland annat illustrerar det levande väsendets
grundläggande kosmiska struktur, principen för liv inuti liv, världsalltets grundenergier
och bärande skaparprinciper, samt den eviga världsplanen.
112 sidor Artikelkod: 14951 Pris: 290:-
Den eviga världsbilden, del 2
Del 2 Innehåller 11 symbolbilder som bland annat illustrerar principerna för karma och
reinkarnation, den organiska förbindelsen mellan gud och gudason och bönens lagar och
funktion, samt strukturen för mänsklighetens nuvarande och framtida globala samhälle.
145 sidor Artikelkod: 36931 Pris: 290:-
Den eviga världsbilden, del 3 och 4
Del 3 och 4 behandlar 18 symbolbilder som bland annat illustrerar det levande väsen­
dets förnimmelseförmåga och den sexuella polprincipens kretslopp (väsendets periodvi­
sa uppdelning i hankön och honkön). Boken innehåller även de omfattande symbolerna
”Livsmysteriets lösning och ”De djuriska och mänskliga tankeklimaten”.
270 sidor Artikelkod: 75776 Pris: 370:-
Den eviga världsbilden, del 5
Del 5 med 33 symbolbilder illustrerar bland annat människokroppen som ett energisys­
tem, hur sjukdom uppstår och hur vår organism påverkas av vår föda och våra tankar.
Inbunden 150 sidor Artikelkod: 80700 Pris: 290:-
Den eviga världsbilden, del 6
Del 6 med 23 symbolbilder behandlar fem stora teman: jordklotets spiralkretslopp, ut­
vecklingsstegen, resan genom dödsriket, polförvandlingen samt den treeniga principen.
Förklaringen av den paradisiska värld vi upplever mellan två fysiska liv intar en särskilt
stor plats.
Inbunden 270 sidor Artikelkod: 85908 Pris: 290:-
11
Martinus — övriga större böcker
Bisättning
Vår kropp är ett universum för de myriader
av levande mikroväsen som bygger upp den.
Med våra tankar skapar vi yttre klimat och
naturkrafter för dessa. Det finns ett samspel
mellan mikroväsendenas liv och hälsa och
vårt eget liv och hälsa. ”Vår nästa” finns även
i mikrokosmos. Vi har ett ansvar för denna
mikrovärlds öde även sedan vi själva lämnat
kroppen. Om framtidens begravningskultur.
Inbunden 240 sidor Artikelkod: 14901
Pris: 175:-
”Vad är medvetande? Medvetande är upplevelsen av ämnenas reaktion.
Att förneka att det finns ’något’ som upplever ämnenas eller materiernas
reaktion, kan inte låta sig göra utan att förneka sin egen existens.”
Materiens tillblivelse och upplösning, Kosmos nr 11 / 1997
Logik
I Logik introducerar Martinus många av de
tankegångar som förklaras mer djupgående i
hans stora verk Livets Bog. Syftet med boken
Logik är att vi med utgångspunkt i våra egna
erfarenheter ska lära oss tänka logiskt, det vill
säga i samklang med naturen, med kärleken och
livet, och förstå att ”allt är mycket gott”.
Inbunden 320 sidor Artikelkod: 15171
Pris: 250:-
12
Martinus — småböcker
Häftad
71 sidor
Artikelkod: 76146
Pris: 85:-
Inbunden
107 sidor
Artikelkod: 48041
Pris: 100:-
Världsfredens skapelse
Bönens mysterium
Genom att förstå reinkarnation som en för­
Bön och bönhörelse är en vetenskap som
utsättning för människans utveckling kan vi
följer sina egna lagar. I Bönens mysterium
följa framväxten av ett fredligt sinne. Boken
visar Martinus hur bönen ”Vår Fader”
innehåller även artikeln Jaget och evigheten.
uttrycker en fullkomlig, själslig inställning till
Gudomen. Med full förståelse för innebörden
kommer individens medvetande orubbligt i
samklang med Gudomens medvetande.
Häftad
41 sidor
Artikelkod: 75272
Pris: 70:-
Häftad
63 sidor
Artikelkod: 66043
Pris: 85:-
Påsk
Genom dödens port
I Påsk beskriver Martinus händelserna kring
Det vi kallar ”döden” är egentligen en port
Jesu korsfästelse. Här framstår det stora
in till en annan tillvaroform och är verkligen
kärleksmedvetandet tydligt, mitt i kulminatio­
inget att vara rädd för. ”Det vi kallar döden
nen av mörker och lidande.
kan bli som en skön solnedgång från den
fysiska världen och en underbar soluppgång i
den andliga världen.”
13
Martinus — småböcker
Den idealiska födan
Här är boken för dig som söker ett övergripande andligt
perspektiv på kosten och hälsan. Boken visar hur närings­
ämnena i maten utgör mikrokosmiska livsenheter som
införlivas i vår kropp. Det framgår här att den mänskliga
organismen stärks av en vegetarisk kost och att det i längden
är nedbrytande med animaliska livsmedel. Att minimera
behovet av animaliska produkter är även i linje med
människans strävan mot ett mer humant levnadssätt.
Inbunden 127 sidor Artikelkod: 36961 Pris: 100:-
”Jag ska nu gå över till att demonstrera eller påvisa tingen från
’livssidan’ och därmed ge det orubbliga fundament på vilket all
näringsvetenskap och allt författarskap av kokböcker bör vila.”
Den idealiska födan kapitel 12
Inbunden
135 sidor
Artikelkod: 15101
Pris: 100:-
Inbunden
92 sidor
Artikelkod: 15011
Pris: 100:-
Vägen till invigning
Kosmiskt medvetande
Ödmjukhet är detsamma som insikt i den egna
Vägen till det kosmiska medvetandet går
ofullkomligheten. Denna självkännedom är
genom utvecklingen av förmågan att förstå
vägen till all visdom. Boken innehåller även
och förlåta våra medvarelser. Boken innehåller
artiklarna Kring mina kosmiska analyser samt
även artikeln Mental suveränitet som
Gåvokultur.
behandlar utvecklingen av principen att älska
14
sin nästa som sig själv.
Martinus — småböcker
Inbunden
Inbunden
83 sidor
Artikelkod: 15031
Pris: 100:-
85 sidor
Artikelkod: 14911
Pris: 100:-
Kulturens skapelse
Blad ur Guds bilderbok
Om de faktorer som ligger bakom den
Här skildrar Martinus dygnets olika faser
mänskliga kulturens utveckling, ända fram till
vilka blir paralleller till vårt jordelivs åldrar.
dagens krigströtta värld. För att skapa fred
Världsalltet är Gudomens organism. Genom
på jorden räcker det inte med materialistisk
naturens skönhet talar han till oss. I sin
vetenskap, det behövs också en vetenskap i
”bilderbok” inviger han oss i livets mysterium.
livsinställning.
Inbunden
80 sidor
Artikelkod: 15051
Pris: 100:-
Inbunden
136 sidor
Artikelkod: 15081
Pris: 100:-
Två slags kärlek
Meditation
Ordet ”kärlek” förknippar vi normalt med
Att meditera är att tänka över livet. Vissa
förälskelse och parförhållanden. Men det är
former av meditation kan ge upplevelser av
bara begränsade uttryck för denna centrala
kosmiska glimtar, men är inte alltid riskfria.
livsfunktion: inom varje människa utvecklas
Boken innehåller även artiklarna På kärlekens
också förmågan till en osjälvisk kärlek, som
altare samt Mänskligheten ett med Gud.
riktar sig till allt och alla.
15
Martinus — småböcker
Inbunden
78 sidor
Artikelkod: 15091
Pris: 100:-
Inbunden
101 sidor
Artikelkod: 15111
Pris: 100:-
Vad är sanning?
Vägen till paradiset
Människans förmåga att tro på religiösa
Efter ”döden” fortsätter livet i en värld
auktoriteter avtar. Förhållandet till sanningen
uppbyggd i en strålformig materia som direkt
baseras i stället alltmer på fakta, vetande
kan påverkas av tanken. Tillvaron i denna
och egen erfarenhet. Också innebörden i
”andliga” värld mellan de fysiska liven
begreppet ”Kristi återkomst” tas upp.
kan liknas vid en semester, ett individuellt
paradis, anpassat till ens djupaste önskningar
och behov.
Inbunden
96 sidor
Artikelkod: 14991
Pris: 100:-
Inbunden
46 sidor
Artikelkod: 15021
Pris: 100:-
Julevangeliet
Kring min missions födelse
Det bibliska julevangeliet handlar inte endast
Här presenterar Martinus sig själv och redogör
om en historisk tilldragelse utan är även en
för de omständigheter och händelser, de
symbolisk berättelse om jordmänniskans
djupgående upplevelser, som totalt förändrade
kosmiska öde.
hans liv och som satte honom i stånd att
beskriva den kosmiska världsbilden.
16
Martinus — småböcker
Inbunden
Inbunden
64 sidor
Artikelkod: 15001
Pris: 100:-
85 sidor
Artikelkod: 83177
Pris: 100:-
Kosmiska glimtar
Mänsklighetens öde
Det förekommer tillfällen då människor
En ny världskultur håller på att födas. Boken
upplever livet i en kulminerande
ger en orientering om grunddragen i den
ljusupplevelse, ett slags extastillstånd, då allt
kosmiska världsstrukturen. Vetenskapen
förnims som strålande lycka och glädje. Boken
kommer att utvecklas till ”kärleksvetenskap”.
innehåller även artiklarna Högintellektualitet
En framtida demokratisk världsregering blir
och lågintellektualitet samt Femte budet.
nödvändig som garant för freden och humana
förhållanden för alla. NY UPPLAGA!
Inbunden
85 sidor
Artikelkod: 15041
Pris: 100:-
Inbunden
136 sidor
Artikelkod: 15061
Pris: 100:-
Livets väg
Mänskligheten & världsbilden
Livet leder mänskligheten från mörker till ljus
Naturvetenskapen kan endast registrera natu­
i ett kosmiskt spiralkretslopp som garanterar
rens yttre, mekaniska sida, dess energiproces­
väsendena ett evigt liv. Boken innehåller
ser och materierörelser, som uttrycks i mått
även artiklarna Mentala fängelser samt Den
och vikt. Livet är däremot något inre, det är
sekundära och den primära uppståndelsen.
upplevelse och medvetande och förutsätter
existensen av ”ett upplevande något”.
17
Relaterade författare — på svenska
Häftad
316 sidor
Artikelkod: 75935
Pris: 250:-
Häftad
206 sidor
Artikelkod: 75892
Pris: 130:-
Ole
Therkelsen
Magdalena
Rosell
Martinus, Darwin och
intelligent design
Soluppgång över vetenskapen
Ole Therkelsen tar sin utgångspunkt i den
Magdalena Rosell denna fråga genom att ta
rådande striden mellan darwinister och
med läsaren på en guidad tur genom området
anhängare av idén om intelligent design.
för vetenskapsteori, en tur som slutligen leder
Martinus kosmologi presenteras här som en
fram till nya perspektiv på många av dagens
tredje förklaringsmodell.
vetenskapliga problem.
Vad är vetenskap? I denna bok klargör
Häftad
78 sidor
Artikelkod: 36943
Pris: 60:-
Flexband
139 sidor
Artikelkod: 81410
Pris: 279:-
Gunnar
Carlsson
Leif
Pettersson
Kosmologi och vetenskap
I denna bok har Gunnar Carlsson sökt visa
Fysiken, Martinus Kosmologi
och Teorin om Allt
på samstämmigheter mellan etablerad
Leif Pettersson presenterar en ny vetenskaplig
materialistisk vetenskap och Martinus
modell, GrundEnergiTeorin, GET, som förenar
kosmologi inom områdena termodynamik,
de fyra fundamentala naturkrafterna och ger
kvantfysik, relativitetslära och
oss ”Teorin om allt”. (Boken är utgiven av
utvecklingslära.
New Cosmic Paradigm, NCP)
18
Relaterade författare — på svenska
Martinus och den
nya världsmoralen
Ole Therkelsen
Martinus och den nya världsmoralen
handlar om mänsklighetens utveckling
utifrån såväl politiska, miljömässiga,
hälsomässiga, ekonomiska och
vetenskapliga som religiösa aspekter.
Den kan också fungera som
introduktionsbok till Martinus kosmologi.
Häftad 300 sidor Artikelkod: 83178
Pris: 250:-
Livet din spegel
Sören Grind
Med ett reinkarnationsperspektiv är det
medvetandet som är evolutionens orsak och
drivkraft. Varje människas liv får mening
och sammanhang. I det omedvetna ligger
erfarenheter och begåvning från tidigare
liv som avgör vår karaktär, våra talanger,
reaktionsmönster och grad av medkänsla.
Inbunden 375 sidor Artikelkod: 75744
Pris: 260:-
En bok om
livets mening
19
Relaterade författare — på svenska
Häftad
150 sidor
Artikelkod: 75302
Pris: 20:-
Häftad
165 sidor
Artikelkod: 75772
Pris: 190:-
Pia
Hellertz
Red.
Pernilla Rosell
och Lars Palerius
Världslärare eller falsk profet? Polförvandlingen i vardagen
Är Martinus verk Tredje testamentet
Denna antologi, bestående av arton texter
det budskap världen väntat på? Enligt
av olika författare, har tillkommit för att ge
Johannesevangeliet utlovar Kristus att
en inblick i hur människor med kännedom om
”Hjälparen, den heliga anden” ska komma och
Martinus analyser upplever sin vardag och
förklara vad han själv inte kunde förmedla.
reflekterar kring denna övergångstid.
Samtidigt förebådar han att det ska komma
falska profeter.
Häftad
32 sidor
Artikelkod: 75369
Pris: 50:-
Häftad
99 sidor
Artikelkod: 75318
Pris: 80:-
Olav
Johansson
Rolf
Elving
Drömmen som brast?
Utifrån Martinus analyser av kommunism
En introduktion till
Tredje testamentet
och demokrati kan verklig kommunism inte
Bibelns två testamenten, Gamla och Nya
dirigeras fram, den kräver mänsklig mognad
testamentet, har utvidgats med ännu ett
och är därför en utvecklingsfråga.
— Tredje testamentet. Kristendomens
kärleksbudskap har med detta verk fått den
20
logiska underbyggnad som det hittills saknat.
Relaterade författare — på svenska
108 sidor
Art.kod: VABI-75781
Pris: 245:-
Häftad
275 sidor
Artikelkod: 75991
Pris: 295:-
Per
Bruus-Jensen
Per
Bruus-Jensen
Inbunden
Sol & Måne
Livet och det slutna rummet
Sol & Måne skildrar glimtar av tio års
Varifrån kommer vi och vart är vi på väg?
närkontakt med Martinus, som författaren
Hela vårt fysiska universum liknas här vid ett
träffade 1957 och under åren fram till 1968
gigantiskt livmoderorgan och vi själva vid
dagligen fick undervisning av. Undervisningen
kosmiska foster på väg att förlösas. Livet och
försiggick som ett utbyte av frågor och svar
det slutna rummet ger hoppingivande och
mellan lärare och elev.
kanske överraskande svar på frågan om målet
och meningen med våra korta liv.
Häftad
148 sidor
Artikelkod: 14763
Pris: 165:-
Inbunden
123 sidor
Art.kod: VABI-14751
Pris: 125:-
Per
Bruus-Jensen
Per
Bruus-Jensen
Projekt liv
Naturvetenskapens tanke att livet uppstått
ur materien ställs här i kontrast till Martinus
analyser av begreppet liv. Utvecklingen är
inte slumpmässig utan avslöjar avsikt och
ändamålsenlighet. Evolutionstanken är
förenlig med en gudomlig avsikt — om ”Gud”
och ”naturen” är samma sak.
Människan och livsmysteriet
Den kosmiska livssyn som Martinus lagt grunden
till ger ett avgörande kunskapsteoretiskt bidrag
till vår förståelse av fenomenet liv.
Den materialistiska världsbilden prövas nu
verkligen i sina grundvalar.
21
Relaterade författare — på svenska
Häftad
31 sidor
Artikelkod: 17175
Pris: 50:-
Häftad
27 sidor
Artikelkod: 75298
Pris: 35:-
Mogens
Møller
Gunner
Frederiksen
Ödet och den sexuella
polförvandlingen
Martinus — människa och verk
Om Martinus analyser av sexualitetens
kosmologi och tar även upp kosmologins
förvandling hos människan.
tillblivelse.
Detta häfte utgör en introduktion till Martinus
Häftad
143 sidor
Artikelkod: 14883
Pris: 60:-
Häftad
165 sidor
Artikelkod: 14803
Pris: 70:-
Nils
Kalén
Gunner
Frederiksen
Tio Guds bud och
Tredje testamentet
Lyckan och lidandet
Om de tio budordens uppkomst och världs­
i svält, sjukdom och fattigdom och andra i
historiska betydelse. Med Martinus kosmologi
överflöd och med strålande hälsa? Är livet i
som bakgrund anläggs nya aspekter på budens
grunden orättvist och lidandet meningslöst?
innebörd, som fördjupas och vidgas, varige­
Utifrån Martinus kosmologi får dessa frågor
nom buden får förnyad aktualitet i vår tid.
logiska och hoppingivande svar.
22
Har lidandet en mening? Varför lever somliga
Relaterade författare — på svenska
Introduktions­
bok
Kosmisk livssyn
Nils Kalén
Om Martinus och hans världsbild. En lättläst
introduktion som ger en överskådlig bild av
den kosmiska världsbilden och av bakgrunden
till författarskapet. Ämnen som behandlas är
bland andra: materia och tomrum, den kosmiska
utvecklingsläran, den icke-fysiska eller andliga
världen, reinkarnationen och dess upphörande,
världsalltets uppbyggnad, karma, Gudsbegreppet.
Pocket 100 sidor
Artikelkod: 75745
Pris: 85:-
Häftad
128 sidor
Artikelkod: 14863
Pris: 70:-
Häftad
63 sidor
Artikelkod: 66033
Pris: 60:-
Nils
Kalén
Nils
Kalén
Kristendomens hedendom
Vi och våra gener
En upptäcktsfärd bland religionens dogmer,
En kritisk syn på ärftlighetsläran. Här
traditioner, ceremonier, sakrament etc.
presenteras ett tredje alternativ: nämligen
Om deras ursprung och tillblivelse samt
det erfarenhetsmaterial som individen själv
teologernas spekulationer. Förbluffande
har med sig från tidigare liv. Martinus har gett
mycket av kyrkans läror och riter visar sig
en modell för hur detta går till.
vara arv eller lån från äldre religioner, ofta
kamouflerad hedendom.
23
Talproduktioner — på danska
Mennesket &
virkeligheden
Denna box innehåller sex dvd-skivor (ljud, ej
bild) med en sammanlagd speltid på 32 timmar.
Här behandlas den storslagna helhetsbild av
verkligheten som Martinus kosmologi utgör på ett
intressant sätt i ett samtal mellan redaktör Steen
Landsy och författaren Per Bruus-Jensen, som i
över tio år var Martinus personliga elev.
Ljudbok dvd Artikelkod: 75501 Pris: 1990:-
Ljudbok cd
Artikelkod: 75306
Pris: 95:-
Ljudbok cd
Artikelkod: 75307
Pris: 95:-
Bevidsthedens Intellektualiseret kristengiftstoffer
dom (cd 2)
(cd 1)
Ljudbok cd
Artikelkod: 75308
Pris: 95:-
Ljudbok cd
Artikelkod: 75309
Pris: 95:-
Sjælelig
undernæring
(cd 3)
Om mig selv,
min mission
(cd 4)
Inspelat fördrag som
Inspelat föredrag som
Inspelat föredrag
Inspelat föredrag
Martinus höll den
Martinus höll den
som Martinus höll
som Martinus höll
30/6 1969. Martinus
14/7 1969. I föredra­
den 20/11 1955.
den 30/6 1969.
tar upp nödvändig­
get ger Martinus en
Föredraget beskriver
Martinus berättar
heten av att lära
överblick över olika
hur lagbundenheten
om arbetet med sina
sig behärska men­
epoker i utvecklingen
inte bara gäller den
kosmiska analyser
tala giftämnen såsom
från Gamla testamen­
fysiska materien utan
och hur dessa
avundsjuka, intole­
tets kultur och fram
också den psykiska
relaterar till både
rans, oärlighet m.m.
till det kommande
materien, det vill
kristendomen och
humana människo­
säga våra tankar.
naturvetenskapen.
24
riket.
Talproduktioner — på danska
Föredrag i 2013 med
Ole Therkelsen
Ole Therkelsen är internationell
föredragshållare och författare. Cd:n är
i mp3-format och innehåller 48 föredrag
om Martinus kosmologi som han hållit under
2013, bland annat i Martinus Center, Klint
och i Köpenhamn.
(Obs: föredragen är på danska.)
Mer om författaren: Ole Therkelsen (f. 1948)
från Danmark är kemist (DTU) och biolog (KU)
och har undervisat i kemi, fysik och biokemi. Han är lärare
och föredragshållare vid Martinus Institut, Köpenhamn och Martinus
Center, Klint, Nykøbing-Själland. Han har även hållit minst 2 000
föredrag om Martinus kosmologi i Danmark, Sverige, Norge, Island,
England, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Tjeckien, Litauen, Ryssland,
USA, Australien, Japan och Kina på sex olika språk: danska,
svenska, engelska, tyska, franska och esperanto.
NY CD
med föreläsningar
av Ole Therkelsen
OBS! På danska
Ljudbok cd i mp3-format Artikelkod: 85884 Pris: 150:-
Ljudbok cd
i mp3-format
Artikelkod: 75325
Pris: 150:-
Ljudbok cd
Artikelkod: 75283
Pris: 230:-
Kosmiske Lektioner (mp3)
Hvem var Martinus egentlig?
Denna cd innehåller 50 föredrag i mp3-format
I denna dubbel-cd intervjuas Per Bruus-Jensen
av Ole Therkelsen (ej att förväxla med Marti­
av Steen Krarup. I samtalen kommer Per
nus bok Kosmiska lektioner). Ole Therkelsen
Bruus-Jensen in på människan Martinus och
har under många år studerat Martinus kosmo­
delar med sig av sin personliga uppfattning av
logi och hållit en mängd föredrag.
vem Martinus var.
25
Martinus — ej översatta böcker
Den Intellektualiserede
Kristendom
Boken utgör en sammanställning av oavslutade
manuskript, som Martinus arbetade med fram till
sin bortgång, och beskriver vilken roll Martinus
litterära verk har som världslärare och varför
verket har fått samlingstiteln Tredje testamentet.
Häftad 260 sidor Artikelkod: 75312 Pris: 320:-
2:a
upplagan
Mellem to verdensepoker
Samarbejdsstrukturen
Redogör bl.a. för kretsloppsprinciperna
En bok om strukturen och samarbetsprinciperna
i kosmos och visar hur mänsklighetens
för det arbete som utförs omkring Martinus
nuvarande mörka ödestillstånd är en kosmisk
världsbild. Boken kan också mer generellt ge
”snösmältning”, framkallad av ett kosmiskt
inspiration till människor som har intresse
kretslopps-”vår”.
för utvecklingen av en ny vänskaps- och
Inbunden 72 sidor Artikelkod: 75775
Pris: 95:-
samarbetsstruktur. Boken innehåller många
26
citat av Martinus i ämnet.
Häftad 128 sidor Artikelkod: 75323
Pris: 190:-
Kommande bok — på svenska
Kommer under 2016
Kosmiska lektioner 4
Denna pocket innehåller nya upplagor av tre småböcker, De
levande väsendenas odödlighet, Mellan två världsepoker
och Blad ur Guds bilderbok. Martinus beskriver här att
enbart utifrån tanken om alla väsens odödlighet är det
möjligt att påvisa att livet är rättfärdigt. Han redogör
bland annat för kretsloppsprincipen i kosmos och visar hur
mänsklighetens nuvarande mörka ödestillstånd är en kosmisk
”snösmältning”, framkallad av ett kosmiskt kretslopps
”vår”. På ett poetiskt språk visar han hur naturen
uppenbarar de eviga sanningarna. Kosmiska lektioner 4
innehåller följande artiklar:
•De levande väsendenas odödlighet
•Mellan två värdsepoker
•Den andliga vetenskapens nödvändighet
•Blad ur Guds bilderbok
•Primitivitet och övertro
•Pingstglans över livet
KUNDTJÄNST
Telefon: 0290-76 76 80
E-post: [email protected]
Frankeras ej.
Världsbild
Förlag
betalar portot
www.varldsbild.se
VÄRLDSBILD FÖRLAG
c/o StjärnDistribution
Svarspost
Kundnummer 20260653
813 20 HOFORS
27
Välkommen att besöka vår
nätbokhandel där du hittar
ännu fler böcker
www.varldsbild.se
eller ringa vår kundtjänst
0290-76 76 80
Art.kod:
Antal:Titel:
Texta tydligt, tack!
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Ev. kundnummer _____________________________________________________________________________________
Namn: _______________________________________________________________________________________________
Adress: _______________________________________________________________________________________________
Postadress: ___________________________________________________________________________________________
Telefon: ______________________________________________ Personnummer: ______________________________
E-post: _______________________________________________________________________________________________
En fast fraktkostnad på 29 kr tillkommer på varje beställning. Vid delad leverans debiteras varje försändelse en fraktkostnad.
Överstiger ordersumman 1 000 kr bjuder vi på fraktkostnaden inom Sverige. Övriga fraktvillkor hittar du på www.varldsbild.se
Grafisk form och tryck: Hofors Digitaltryck/StjärnDistribution AB (2015-01)
____________________________________________________________________________________________________