Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q1 2015 (PDF

Kapitalförvaltningens
kvartalsrapport
Q1 2015
Innehåll
Första kvartalet 2015 3
Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet10
Företagsobligationskonsortiet12
Aktiekonsortiet Spiran14
Aktiekonsortiet Sverige16
Aktieindexkonsortiet Sverige18
Aktieindexkonsortiet utland20
Definitioner 22
k var tal sr appor t 2015:Q1
2015-04-17
Till andelsägarna i Kammarkollegiets konsortier
Eufori som inte varar för evigt
Det första kvartalet har utvecklats
som föregående år slutade, det vill
säga med en markant aktieuppgång
och med fallande marknadsräntor.
I hög grad bidrar centralbankernas
stimulansåtgärder till att underbygga
fortsatta ökningar i tillgångspriser.
Lägg därtill ett oljepris som, åtminstone
tillfälligt, permanentats på låg nivå och
för europeiska vidkommanden, svagare
valutor mot dollarn, för att stimulera
tillväxt och även aktiemarknad.
Med det sagt vill vi snarast mana
till försiktighet framöver. En viktig
frågeställning blir var kapitalägare
kan hitta avkastning i tider då
ränteavkastningen ligger kring
nollstrecket. Vår bedömning är att andra
tillgångsslag som till exempel aktier,
fastigheter, high yield, private quity etc
snarast är högt värderade i nuläget. Den
slutsats som vi drar är att kapitalägare
främst bör tänka på att bevara kapitalets
värde snarare än att leta efter tillgångar
som kan generera hög avkastning
(eftersom det är förenat med högre risk
än i normalfallet). Enkelt uttryckt – öka
till exempel inte aktieandelen i portföljen.
En av de mer intressanta ekonomiska
frågorna för tillfället är att valutakriget
trappats upp mellan världens
centralbanker. De flesta länder vill
”stjäla tillväxt” av andra länder genom
att försvaga sina egna valutor i syfte
att generera tillväxt, sysselsättning och
ett lägre deflationshot. Det är en tydlig
strategi av bland annat de europeiska,
japanska och svenska centralbankerna.
Eftersom den amerikanska centralbanken
snarast står i begrepp att börja höja
styrräntor under året är det inte svårt att
förstå varför dollarn stärkts så markant
under senare tid. Räkna därför med att
politiker i framför allt USA kommer att
höja rösten mot pågående penningpolitik
i andra länder.
Det är med glädje som vi återigen kan
konstatera att vår ränteförvaltning, av en
extern oberoende utvärderare, rankas i
topp, för såväl senaste året som under de
fem senaste åren. Detta är en position som
vi innehaft under mycket lång tid, vilket
självklart är till gagn för våra kunder.
I nuläget råder det naturligtvis
osäkerhet om företagens kommande
aktieutdelningar, vilket gör det svårt att
uppskatta kommande utdelningar i våra
aktiekonsortier. Vår högst preliminära
bedömning är att varje andel i det
svenska aktiekonsortiet blir 228 kronor,
för aktiekonsortiet Spiran 232 kronor,
för aktieindexkonsortiet 6,20 kronor, för
utländska aktiekonsortiet 225 kronor,
för räntekonsortiet 4,40 kronor och för
företagsobligationskonsortiet 25 kronor i
utdelning.
Vår kapitalmarknadsdag är redan
måndagen den 11 maj, där vi hoppas att
ni vill träffa oss och även lyssna till bland
annat Hans Rosling, Henry Ohlsson från
Riksbanken och Robert Bergqvist från
SEB.
Leif Hässel
3
4
k var tal sr appor t 2015:Q1
Ekonomiska läget
Årets första kvartal präglades i hög grad av
centralbankernas agerande. Det hade stor påverkan på de finansiella marknaderna och lyckades
i viss grad öka tilltron till en återhämtning av
världsekonomin. I fokus stod ECB som annonserade kraftfulla penningpolitiska stimulanser
som bland annat drog ner räntorna ytterligare
och försvagade euron. Beslut om en mer expansiv
penningpolitik kom också från bland annat Kina
och Sverige. Riksbanken överraskade marknaden
rejält genom att agera mellan ordinarie penningpolitiska möten. Det ger signaler om att Riksbanken kommit till vägs ände och gör allt för att
stärka trovärdigheten till inflationsmålet. Lägg
därtill fortsatt expansiv penningpolitik i Japan
samt USA och Storbritannien som inte har någon
brådska att höja styrräntan. Sammantaget drev
det investerare in i mer riskfyllda tillgångar i
jakten på avkastning.
Euroområdet har visat en markant förbättring
av konsumentförtroendet sedan ECB kommunicerade sin mycket expansiva penningpolitik.
Även industriförtroendet har börjat vända upp de
senaste månaderna.
Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet
Diagram, Inköpschefsindex för USA, Japan, Kina Euroområdet
och Sverige
I ett läge där centralbankerna tog allt utrymme
hamnade andra viktiga händelser i bakvattnet.
Det grekiska dramat har påverkat marknaderna
marginellt trots att Grekland står mycket långt
ifrån kraven från EU, ECB och IMF för förlängda
lån. Liten uppmärksamhet ägnas åt ett mycket
ovisst val i Storbritannien i maj och Spanien i
slutet av 2015. I båda länderna ökar stödet för
missnöjespartier på bekostnad av traditionella
partier. Ryssland blir allt mer isolerat och tillväxten förväntas falla dramatiskt i år som en följd av
oljeprisutvecklingen, valutaförsvagning och omfattande sanktioner.
USA
Svag tillväxt i Kina har lett till en mer expansiv
penningpolitik medan regeringen fokuserar på
reformer som ökar kvaliteten i tillväxten, bland
annat åtgärder för att förbättra miljön. Data från
USA fortsatte att visa en stark utveckling. Japan
kämpar i motvind med svag tillväxt samtidigt
som konsumentpriserna återigen är oroande nära
deflation.
Ekonomin i USA vilar på allt fastare mark och
visar en robust tillväxt. En stark arbetsmarknad
med allt fler sysselsatta och låg arbetslöshet ökar
hushållens framtidstro. Husmarknaden fortsätter att stabiliseras. Förstärkningen av dollarn
innebär emellertid en utmaning för amerikanska
företags konkurrenskraft. Rapporterna för fjärde
kvartalet visade att en stark dollar slår mot lönsamheten, framförallt för exporterande företag och
mer är att vänta under 2015. Tillväxtprognoserna
för USA är i stort sett oförändrade efter kvartalet.
Konsensusprognoserna förutspår fortfarande en
succesiv förbättring av ekonomin med tillväxttal
närmare 3 procent 2015.
k var tal sr appor t 2015:Q1
Diagram, BNP i USA, kvartalsutfall och prognos från OECD
Diagram, BNP tillväxt i Euroområdet och prognos
.
Det blir intressant att följa utvecklingen på
arbets- och bostadsmarknaden och hur det påverkar Feds penningpolitik. Fed börjar värma upp för
den första räntehöjningen men flaggar för gradvisa höjningar och att det inte är någon brådska att
höja. Det är fortfarande för tidigt att se effekter
av det lägre oljepriset på ekonomin men de flesta
bedömare är ense om att det kommer att ha en
positiv effekt på tillväxten. Så här långt har det
politiska samspelet mellan en demokratisk president och en kongress som styrs av republikaner
inte utlöst några större skärmytslingar, men det
finns stora skillnader i politisk uppfattning mellan
de båda lägren.
Ekonomer räknar fortfarande med en svag tillväxt
för Euroområdet de närmaste åren. En bidragande
orsak är den svaga tillväxten i Frankrike. De
regionala valen i Frankrike blev en stor besvikelse
för regeringen och visar på missnöjet med det
politiska och ekonomiska läget i landet. Nationella fronten skördade stora framgångar i valet.
Det skapar osäkerhet inför valen i Storbritannien
och Spanien där missnöjespartier är på stark
frammarsch. ECB fortsätter att följa inflationsförväntningarna noggrant. Deras åtgärder har än så
länge inte påverkat förväntningarna att gå mot
inflationsmålet på 2 procents inflation.
Europa
Efter ECBs besked om massiva penningpolitiska
stimulanser så visar ledande indikatorer att framtidstron ökat inom Euroområdet. Det är emellertid
en stor osäkerhet om det ger önskade stimulanser
till den reala ekonomin. Strukturella problem och
resterna av statsskulds- och finanskrisen riskerar
att vara en hämsko för tillväxten. Det är fortfarande tomt på kontot för finanspolitiska stimulanser. EU har under första kvartalet fått lägga
mycket kraft på förhandlingar med Grekland och
Ryssland, vilket tagit kraft från andra viktiga
reformer. Företagen inom Euroområdet har fått
en förbättrad konkurrenskraft då ECBs åtgärder
försvagat euron. Det är också billigt att låna för
investeringar i verksamheten.
Diagram, tillväxt- och inflationsförväntningar euroområdet
5
6
k var tal sr appor t 2015:Q1
Emerging markets
Ryssland blir allt mer isolerat från omvärlden.
Kraftigt fallande oljepris, valutaförsvagning och
sanktioner innebär att Ryssland blir allt mer
trängt. Tillväxtprognoserna enligt Bloombergs
senaste enkät avspeglar den svåra situationen med
en förväntad negativ tillväxt om -4,2 procent 2015.
Inkommande statistik i Kina har varit i stort
som förväntat under första kvartalet. Det innebär
att konsensusprognoserna för tillväxten är oförändrade för 2015 på 7,0 procent. Centralbanken
har sänkt styrräntorna ett flertal gånger det senaste halvåret. Det, tillsammans med uttalanden
från regeringen, är en signal om att det blir tufft
att klara tillväxmålet om 7 procent 2015. På den
positiva sidan för världsekonomin är att tillväxtprognoserna för Indien har justerats upp markant
för 2015 och 2016. Tillväxten förväntas öka med
närmare 7,5 procent årligen. Brasilien fortsätter
att kämpa i hård motvind.
Diagram, Sverige, hushållens och industrins konfidensindikatorer
Diagram prognos för BNP och inflation i Kina
Aktiemarknaden
Aktiemarknaden i Sverige fick en rivstart det
första kvartalet med en mycket hög avkastning.
Internationella börserna visade en blandad utveckling under kvartalet med stora uppgångar för
bland annat Europa, Kina och Ryssland, medan
USA hade en svag utveckling i lokal valuta.
Diagram: Utveckling för aktieplaceringar från årets början
Sverige
Konjunkturinstitutet var överraskande positivt
till den ekonomiska utvecklingen för Sverige i sin
marsprognos. De räknar med att ekonomin växer
med närmare 3 procent både 2015 och 2016. En
svagare krona och högre världstillväxt kommer dra
ekonomin enligt deras bedömning. Sysselsättningen förväntas öka och arbetslösheten sjunka. Det
tillsammans med reallöneökningar och låga räntor
är positivt för hushållens konsumtion. Det positiva
scenariot har än så länge inte något större stöd i
konjunkturinstitutets egna barometrar som visar
en avvaktande hållning.
k var tal sr appor t 2015:Q1
Aktieindexkonsortiet utland gav en avkastning om
13,4 procent första kvartalet. Våra aktivt förvaltade svenska aktiekonsortier gav en högre avkastning än jämförelseindex under första kvartalet.
Aktiekonsortiet Sverige ökade med 16,1 procent,
vilket var 0,1 procentenheter bättre än jämförelseindex justerat för etiska restriktioner. Aktiekonsortiet Spiran avkastade hela 16,2 procent, vilket
var 0,3 procentenheter bättre än jämförelseindex.
Aktieindexkonsortiet Sverige steg med 16,9 procent, vilket var i linje med jämförelseindex.
I våra aktivt förvaltade portföljer hade vi under
kvartalet positiva bidrag till relativresultatet från
vår övervikt i industriaktier med SKF, Sandvik,
Atlas Copco och Volvo i spetsen. Negativa bidrag
kom från undervikter i Melker Schörling, Latour
(gäller inte för Aktiekonsortiet Spiran då dessa
båda är exkluderade på grund av etiska restriktioner) och SCA. Vår undervikt i små och medelstora
bolag fortsatte att ge ett negativt bidrag.
Diagram: Svenska kronans förändring i procent sedan 2014
mot USD, Euro och handelsvägda valutkorgarna KIX och TCW
efter en uppgång på drygt 16 procent hittills i år.
Värderingen av stockholmsbörsen har därför blivit
än mer ansträngd. Förväntningar är högt ställda
om både intäkter och resultat och det är upp till
bevis för företagen under 2015. Utsikterna de
närmaste kvartalen är fortsatt osäkra och vi har i
den här miljön svårt att hitta aktier med en riktigt
attraktiv värdering. Det enda positiva är att aktier
är attraktivt värderade relativt andra tillgångar,
framförallt räntor.
Räntemarknaden
Mars blev en händelserik månad på räntemarknaden. Riksbanken chockade återigen marknaden
genom att oväntat sänka reporäntan till minus
0,25 procent i kombination med köp av statsobligationer för 30 miljarder kronor. Det är första gången
sedan 2008 som Riksbanken ändrar räntan mellan
ordinarie penningpolitiska möten. Marknadsräntorna sjönk kraftigt på beskedet. Marknadsräntan
på en 6-årig statsobligation (SO-1047) stängde på
0,04 procent (-0,16). Motsvarande bostadsobligation (Caisse-1583) sjönk till 0,64 procent (-0,11).
Ränteskillnaden (bospreaden) steg till 62 räntepunkter (+5 punkter) under mars.
Diagram: Tioåriga statsobligationer i USA och Sverige
Fjärde kvartalets resultat bekräftade att företagen på stockholmsbörsen har starka balansräkningar och god intjäning trots en svag efterfrågan.
De kunde därför bekräfta höjda eller bibehållna
utdelningar, vilket ger ett bra fundament för aktier. Fokus i rapporterna för första kvartalet som
publiceras med början av april är framtidsutsikter
för 2015, lönsamhet och valutaeffekter. Som grafen
ovan visar har kronan försvagats rejält sedan
2014, vilket börjar ge positiva resultateffekter.
Geopolitisk osäkerhet och svag tillväxt i Euroområdet fortsätter att grumla tillväxtutsikterna.
Tyvärr är bättre konjunktur och högre lönsamhet redan diskonterat i aktiekurserna. Inte minst
Riksbankens besked att de tänker göra allt för att
få upp inflationen var det som skrämde marknaden mest. Det gör att vissa analytiker nu tror att
Riksbanken tänker sänka reporäntan till minus
0,50 procent och köpa obligationer för 50 miljarder.
Hjälper inte det förväntas att Riksbanken säljer
svenska kronor för att försvaga kronan. Situationen nu är den omvända mot när Riksbanken
till varje pris försvarade kronan med 500 procent
7
8
k var tal sr appor t 2015:Q1
reporänta. Hur kronan och inflationen utvecklar
sig framöver avgör hur Riksbanken tänker agera.
ECBs köp av obligationer för 60 miljarder euro
i månaden bidrog starkt till att räntorna sjönk i
mars.
Diagram: Inflationen (KPI) sedan inflationsmålet infördes
1993
Inflationstakten i Sverige, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna,
var 0,2 procent i mars, vilket är en uppgång från
föregående månad då den var 0,1 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF)
var 0,9 procent i mars vilket är oförändrat från
februari. De låga räntorna har gjort att hushållens
lånetakt fortsätter att öka mer än ökningen i den
disponibla inkomsten. På sikt är detta ohållbart.
Minskad avdragsrätt på räntor skulle minska
aptiten på att låna men hittills har ingen ansvarig
velat ta i detta.
Diagram: Officiella utlåningsräntor till hushåll (Nordea)
Den amerikanska centralbanken tog bort formuleringen i protokollet om att visa tålamod när det
gäller nästa räntehöjning. Det gör att FED nu kan
höja räntan när som helst. Vi tror dock att FED
väntar till hösten med att höja räntan för att inte
störa återhämtningen i USA.
Räntekonsortiets avkastning första kvartalet
2015 blev till 0,74 procent, vilket är 0,11 procentenheter bättre än jämförelseindex. Företagsobligationskonsortiets avkastning under samma period
uppgick till 1,39 procent, vilket var 0,22 procentenheter bättre än jämförelseindex. Företagsobligationskonsortiet har sedan starten 1 juni 2013
levererat en avkastning som varit betydligt bättre
än för Räntekonsortiet. En försiktig bedömning
för framtiden är att Företagsobligationskonsortiet
över tid skall leverera en avkastning som ligger
cirka 1 procent högre än för Räntekonsortiet.
Förra årets direktavkastning i Företagsobligationskonsortiet var 2,08 procent och i Räntekonsortiet 3,60 procent.
Dags att minska aktieexponering
Vår rekommendation om fortsatt övervikt av
aktier har visat sig vara vinstgivande under första
kvartalet, men vi bedömer att det är dags att bli
försiktigare. Nedanstående figur visar avkastningen sedan januari 2014 för valda tillgångsslag.
Diagram: Avkastning för olika tillgångsslag under 2014-15
k var tal sr appor t 2015:Q1
Aktiemarknaden har under första kvartalet fortsatt att gynnas av en rad positiva omständigheter
från ”givmilda” centralbanker som signalerar till
kapitalägare att ta risk, till att företagens rapporter givit positiva besked. Just rapporterna antyder att efterfrågan är god trots en politisk stökig
omvärld. Till det ska läggas positiva valutaeffekter (läs svag krona) och att utdelningarna höjts
med cirka 20 procent jämfört med föregående år.
Vår bedömning är att omständigheterna för
de finansiella marknaderna inte kommer att vara
lika ljusa framledes. Räntor borde i princip ha
nått lägst möjliga nivåer och börsen börjar bli dyr
i förhållande till historisk värdering. Vi anser det
därför vara befogat med en mer försiktig strategi,
som främst syftar till att bevara kapitalet det vill
säga undvik att bli alltför ”girig”.
Det är mycket svårt att bedöma utvecklingen
för aktier i en värld med kraftig stimulering av
centralbanker och rekordlåga räntor. Av naturliga
skäl blir det därför svårt att besvara hur mycket
aktier bör vara övervärderade i förhållande till
historisk värdering när alternativen (ränteplaceringar) inte är ett bra alternativ. Självklart kan
aktiemarknaden värderas än högre till följd av
ränteläget, men samtidigt varar inte låga räntor
för evigt. En annan faktor som gynnar riskfyllda
placeringar är att t ex riskpremien mellan aktier
och räntebärande placeringar är mycket hög,
vilket inte betyder att aktier kan anses vara lågt
värderade utan snarare att ränteplaceringar är
extremt dyra (nollräntor). Vi kan konstatera att
”alla stjärnor står rätt” för aktieplaceringar i nuläget. Vår bedömning är att detta gynnsamma läge
inte varar för evigt.
En viktig frågeställning är hur Riksbanken
kommer att agera vid ett scenario med inflation
som överstiger målet om två procent? Eftersom de
i nuvarande situation agerar i panik mellan två
möten, trots en allt bättre arbetsmarknad och ekonomisk tillväxt som troligen kommer att överstiga
2,5 procent, är det rimligt att vänta sig att de
kommer att vara mycket aktivistiska och därmed
höja styrräntan mycket snabbt om inflationsimpulser uppträder. Vi är visserligen långt från ett
sådant scenario men det manar till eftertanke
kring vad som kan hända på aktiemarknaden i ett
sådant scenario.
Den kraftiga euroförsvagningen mot dollarn
sedan i somras betyder även att Europa får en
positiv tillväxtimpuls som kan medföra att tillväxten kan överraska på den positiva sidan, vilket
är bra för aktiemarknaden. Lägg därtill fallande
råvarupriser så blir tillväxtbetingelserna positiva.
Nedanstående figur visar bland annat dollarns
kraftiga förstärkning mot svenska kronan under
senaste 12-månadersperioden.
Diagram: Svenska kronans utveckling mot USD och EUR
Det finns alltid risker att beakta, som till exempel
eventuell oro för effekter om Grekland lämnar
eurosamarbetet, terrordåd eller andra geopolitiska händelser. Ett sätt att mäta marknadens
osäkerhet är det så kallade VIX-index som mäter
amerikanska börsens prisfluktuationer. Det kan
konstateras att än så länge är ”marknaden” inte
speciellt orolig.
Diagram: Volatilitet på den amerikanska börsen från 2013
9
10
k var tal sr appor t 2015:Q1
Räntekonsortiet
Aktiv förvaltning av svenska räntebärande placeringar. Den genomsnittliga räntebindningstiden är cirka 2 år.
Förmögenhet Totalt
Förmögenhet 2015-03-31 (tkr)
Förmögenhet föregående månad (tkr)
Förmögenhet 2013-12-31 (tkr)
Andelar 2014-12-31 (antal)
Andelsvärde inkl. utdelning
Andelsvärde exkl. utdelning
5 343 805
5 348 625
5 256 972
42 267 930
127
125
Avkastning (jämförelseindex)
1 mån (%)
3 mån (%)
Sedan årets start (%)
Avkastning januari - mars (%)
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
januari
februari
mars
Portfölj
OMRX Bond All 1-3 Years
0,31 (0,25)
0,74 (0,63)
0,74 (0,63)
k var tal sr appor t 2015:Q1
Nyckeltal (jämförelseindex)
Standardavvikelse
(%)*
Sharpekvot*
Informationskvot*
Informationskvot 12-månaderstal
Tracking error (%)*
Tracking error 12-månaderstal (%)
Duration
1,06 (1,06)
0,95 (0,31)
2,99
6,10
0,23
0,09
1,82
*Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal.
Största enskilda innehav
Spintab
Andel (%)
Marknadsvärde (kr)
16,03
856 511 616
Stadshypotek
13,87
741 057 101
SBAB
12,99
693 946 237
Nordea Hypotek
12,74
680 546 602
SEB
11,26
601 553 187
9,17
490 078 771
Länsförsäkringar Hypotek
Vasakronan
4,62
246 843 453
Volvo Treasury
4,60
245 812 617
Sandvik
3,69
197 015 304
Hemsö
2,07
110 741 650
Förfallostruktur
4 000M
3 500M
3 000M
2 500M
2 000M
1 500M
1 000M
500M
0M
0-1 år
1-3 år
3-5 år
5-7 år
11
12
k var tal sr appor t 2015:Q1
Företagsobligationskonsortiet
Aktiv förvaltning av svenska företagsobligationer. Konsortiet startades 1 juni 2013. Den genomsnittliga räntebindningstiden är cirka 3,0 år.
Förmögenhet Totalt
2 472 899
2 330 668
2 141 731
2 316 261
1 068
1 059
Förmögenhet 2015-03-31 (tkr)
Förmögenhet föregående månad (tkr)
Förmögenhet 2013-12-31 (tkr)
Andelar 2014-12-31 (antal)
Andelsvärde inkl. utdelning
Andelsvärde exkl. utdelning
Avkastning (jämförelseindex)
1 mån (%)
3 mån (%)
Sedan årets start (%)
0,71 (0,59)
1,39 (1,17)
1,39 (1,17)
Avkastning januari - mars (%)
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
januari
februari
mars
Portfölj
Nasdaq OMX Credit Total Return
k var tal sr appor t 2015:Q1
Nyckeltal (jämförelseindex)
Standardavvikelse (%)*
1,08 (1,33)
4,57 (3,05)
1,95
1,92
0,44
0,38
3,00
Sharpekvot*
Informationskvot*
Informationskvot 12-månaderstal
Tracking error (%)*
Tracking error 12-månaderstal (%)
Duration
*Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal.
Största enskilda innehav
Sveaskog MTN
Andel (%) Marknadsvärde (kr)
7,63
188 765 378
Vasakronan
7,36
182 050 876
Sandvik
5,73
141 584 225
LeasePlan
5,11
126 334 307
Länsförsäkringar Hypotek
4,86
120 207 669
Volvo Treasury
4,73
117 008 985
Danske Bank
4,69
115 982 349
TELE2
4,28
105 718 922
Electrolux
4,02
99 347 028
Nordea Hypotek
3,75
92 719 133
Förfallostruktur
1 200M
1 000M
800M
600M
400M
200M
0M
1-3 år
3-5 år
5-7 år
7-10 år
10+ år
13
14
k var tal sr appor t 2015:Q1
Aktiekonsortiet Spiran
Aktiv förvaltning av svenska aktier. Konsortiets jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen som
innehåller närmare 300 bolag.
Förmögenhet Totalt
Förmögenhet 2015-03-31 (tkr)
Förmögenhet föregående månad (tkr)
Förmögenhet 2013-12-31 (tkr)
Andelar 2014-12-31 (antal)
Andelsvärde inkl. utdelning
Andelsvärde exkl. utdelning
894 724
962 371
840 162
120 287
7 439
7 334
Avkastning (jämförelseindex)
1 mån (%)
3 mån (%)
Sedan årets start (%)
Avkastning januari - mars (%)
20
15
10
5
0
-5
januari
februari
Portfölj
mars
OMX Stockholm Cap GI med kyrkans etiska placeringsregler
-0,16 (-0,34)
16,19 (15,92)
16,19 (15,92)
k var tal sr appor t 2015:Q1
Nyckeltal (jämförelseindex)
Standardavvikelse
(%)*
Sharpekvot*
Informationskvot*
Informationskvot 12-månaderstal
Tracking error (%)*
Tracking error 12-månaderstal (%) 11,13 (10,88)
1,69 (1,78)
neg
0,22
1,15
0,89
*Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal.
Största enskilda innehav
Andel (%) Marknadsvärde (kr)
Hennes & Mauritz B
9,96
88 570 640
Nordea Bank
8,55
76 087 779
LM Ericsson B
7,12
63 327 388
Handelsbanken A
4,98
44 267 303
Volvo B
4,94
43 971 837
Swedbank A
4,70
41 822 224
SEB A
4,47
39 735 732
Atlas Copco A
4,36
38 820 745
Sandvik
3,45
30 703 314
Assa Abloy B
3,35
29 814 570
Branschfördelning
Consumer Staples
5%
Health Care
5%
Other
7%
Industrials
32%
Information
Technology
8%
Consumer
Discretionary
16%
Financials
28%
15
16
k var tal sr appor t 2015:Q1
Aktiekonsortiet Sverige
Aktiv förvaltning av svenska aktier. Konsortiets jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen som
innehåller närmare 300 bolag.
Förmögenhet Totalt
4 257 093
4 245 866
3 671 840
583 185
7 300
7 211
Förmögenhet 2015-03-31 (tkr)
Förmögenhet föregående månad (tkr)
Förmögenhet 2013-12-31 (tkr)
Andelar 2014-12-31 (antal)
Andelsvärde inkl. utdelning
Andelsvärde exkl. utdelning
Avkastning (jämförelseindex)
1 mån (%)
3 mån (%)
Sedan årets start (%)
Avkastning januari - mars (%)
20
15
10
5
0
-5
januari
februari
Portfölj
mars
OMX Stockholm Cap GI, justerat för etisk granskning
0,24 (0,04)
16,12 (16,05)
16,12 (16,05)
k var tal sr appor t 2015:Q1
Nyckeltal (jämförelseindex)
Standardavvikelse
(%)*
Sharpekvot*
Informationskvot*
Informationskvot 12-månaderstal
Tracking error (%)*
Tracking error 12-månaderstal (%) *Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal.
Största enskilda innehav
13,64 (12,53)
0,88 (1,06)
neg
neg
1,83
0,67
Andel (%) Marknadsvärde (kr)
Hennes & Mauritz B
9,05
382 522 857
Nordea Bank
7,29
308 372 630
LM Ericsson B
6,07
256 738 896
Investor B
4,83
204 419 012
Volvo B
4,32
182 661 216
Handelsbanken A
4,23
178 780 186
Swedbank A
4,09
172 810 728
TeliaSonera
4,04
170 978 302
SEB A
3,83
161 969 321
Atlas Copco A
3,77
159 598 165
Branschfördelning
Health Care
4%
Information
Technology
Other
7%
Financials
31%
6%
Telecommunication
Services
6%
Consumer
Discretionary
15%
Industrials
30%
17
18
k var tal sr appor t 2015:Q1
Aktieindexkonsortiet Sverige
Passiv förvaltning av de 30 mest omsatta aktierna i en portfölj som helt följer börsens svängningar.
Förmögenhet Totalt
1 940 878
1 933 321
1 660 500
10 810 653
180
177
Förmögenhet 2015-03-31 (tkr)
Förmögenhet föregående månad (tkr)
Förmögenhet 2013-12-31 (tkr)
Andelar 2014-12-31 (antal)
Andelsvärde inkl. utdelning
Andelsvärde exkl. utdelning
Avkastning (jämförelseindex)
1 mån (%)
3 mån (%)
Sedan årets start (%)
0,39 (0,38)
16,89 (16,89)
16,89 (16,89)
Avkastning januari - mars (%)
20
15
10
5
0
-5
januari
februari
Portfölj
mars
OMX Stockholm 30 Cap GI, justerat för etisk granskning
k var tal sr appor t 2015:Q1
Nyckeltal (jämförelseindex)
Standardavvikelse (%)*
Sharpekvot*
Informationskvot* Informationskvot 12-månaderstal
Tracking error (%)*
Tracking error 12-månaderstal (%)
13,57 (13,41)
0,94 (0,97)
neg
0,54
0,28
0,03
*Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal.
Största enskilda innehav
Andel (%) Marknadsvärde (kr)
Hennes & Mauritz B
9,01
174 905 528
Nordea Bank
9,00
174 690 805
LM Ericsson B
8,99
174 534 623
Atlas Copco A
6,32
122 560 750
Investor B
4,50
87 429 031
Volvo B
4,50
87 428 849
TeliaSonera
4,50
87 427 975
Swedbank A
4,50
87 342 913
Handelsbanken A
4,50
87 270 160
SEB A
4,50
87 254 889
Branschfördelning
Health Care
Telecommunication
4%
Services
Other
7%
6%
Industrials
34%
Information
Technology
9%
Consumer
Discretionary
12%
Financials
29%
19
20
k var tal sr appor t 2015:Q1
Aktieindexkonsortiet utland
Passiv förvaltning av globala aktier i en portfölj som helt följer världsindex för aktier.
Förmögenhet Totalt
2 295 971
2 279 059
2 238 328
305 756
7 509
7 501
Förmögenhet 2015-03-31 (tkr)
Förmögenhet föregående månad (tkr)
Förmögenhet 2013-12-31 (tkr)
Andelar 2014-12-31 (antal)
Andelsvärde inkl. utdelning
Andelsvärde exkl. utdelning
Avkastning (jämförelseindex)
1 mån (%)
3 mån (%)
Sedan årets start (%)
2,22 (1,73)
13,45 (12,89)
13,45 (12,89)
Avkastning januari - mars (%)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
januari
februari
mars
Portfölj
MSCI World Net (all countries)
k var tal sr appor t 2015:Q1
Nyckeltal (jämförelseindex)
Standardavvikelse (%)*
Sharpekvot*
Informationskvot*
Informationskvot 12-månaderstal
Tracking error (%)*
Tracking error 12-månaderstal (%)
6,97 (6,43)
3,27 (3,49)
0,17
0,04
1,95
1,9
*Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal.
Innehav
Handelsbanken Global Index Etisk Utd
100,00%
2 235 848 652
Geografisk fördelning
USA 52,05%
Japan 8,06%
Storbritannien 5,47%
Schweiz 3,69%
Kanada 3,45%
Tyskland 3,40%
Frankrike 3,23%
Kina 2,66%
Australien 2,49%
Övrigt 15,49%
21
22
k var tal sr appor t 2015:Q1
Definitioner
Alla nyckeltal är baserade på månadsdata för perioden.
Avkastning & avkastning,
jämförelseindex
Portföljens respektive jämförelseindexets
avkastning beräknas utifrån daglig data.
Duration
Ett sätt att mäta en obligations eller en portföljs genomsnittliga räntebindningstid. Duration är också ett vanligt riskmått för en obligation eller en portfölj. Duration är det mest
använda måttet avseende ränterisk och anger
vad som händer när alla marknadsräntor förändras lika mycket.
Informationskvot
Informationskvoten är ett mått på förvaltarens
skicklighet i förhållande till risken. Ju högre
kvot, desto bättre avkastning har konsortiet
givit. Mäts som överavkastning i förhållande
till Tracking error.
Sharpekvot & sharpekvot,
jämförelseindex
Är ett mått på riskjusterad avkastning och
anger en portföljs (portföljens respektive jämförelseindexets) meravkastning i relation till
standardavvikelsen. Den beräknas som kvoten
av portföljens meravkastning över riskfri ränta
och portföljens standardavvikelse.
Standardavvikelse & standardavvikelse, jämförelseindex
Visar hur mycket portföljens värde respektive
jämförelseindexets värde har svängt kring dess
medelvärde. Ju högre standardavvikelse desto
högre risk.
Tracking error
Beskriver hur portföljens utveckling i förhållande till index har varierat historiskt. Måttet
beräknas som standardavvikelsen för övereller underavkastningen mot jämförelseindex.
Ju högre värde desto högre risk i förhållande
till jämförelseindex.
Box 2218, 103 15 Stockholm
Besök Birger Jarlsgatan 16
Telefon 08 700 08 00
Fax 08 20 49 69
www.kammarkollegiet.se