Regler för kommunalt partistöd

Regler för
kommunalt
partistöd
Gäller fr.o.m. 2015-01-01
Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 58/14
Regler
för kommunalt partistöd
2014-10-30
Sidan
1
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd. I Vara kommun ska därutöver gälla.
1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Vara kommun utgår till partier som är representerade i
enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap 9 § andra stycket kommunallagen.
2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
- ett grundstöd, som 2015 uppgår till 10 000 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som 2015 uppgår till 12 600 kronor per mandat och år.
Partistödet är indexreglerat och ska varje år räknas upp med en summa
motsvarande prisbasbeloppets ökning.
3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald
ledamot är fastställd enlig 14 kap vallagen (2005:837).
Om representationen för ett parti minskar under ett verksamhetsår reduceras
det mandatbundna partistödet omedelbart i motsvarande omfattning. Om
representationen helt upphör så upphör partistödet omedelbart i sin helhet.
Reglering av sådan reducering av partistödet sker i samband med
nästkommande års beslut om utbetalning.
4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar
att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första
stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
Dessa handlingar ska kommunen tillhanda senast den 30 juni året efter det
som redovisningen avser.
5 § Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott under maj månad efter beslut av
fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år.