Protokoll - Landstinget Dalarna

I llJ
~
PROTOKOLL omedelbar justering
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Landstinget
DALARNA
Central förvaltning
Sammanträde
2015-05-18 §§ 45-46
Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde
Tid:
Plats:
2015-05-18, kl 10:00
Falun, Landstingshuset, Futurum
Beslutande
Ingalill Persson (S), Ordförande
Lena Olsson (V), 1:e vice ordförande
Clas Jacobsson (M), 2:e vice ordförande
Gunnar Barke (S)
Elin Noren (S)
Lena Reyier (C)
Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP)
Ersättare
Kristina Svensson (S)
Anders Björkman (S)
Mursal Isa (MP)
Gunilla Franklin (M)
Göran Engström (C)
Föredragande
Landstingsdirektör Karin Stikå-Mjöberg
Bitr landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist
Övriga föredragande framgår av respektive paragraf.
Sekreterare
Nämndsekreterare Eva Bergfeldt
Övriga tjänstemän
Ekonomidirektör Peter Hansson
Personaldirektör Anna Cederlöf
Sida
1 (5)
Protokoll omedelbar justering
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Landstinget Dalarna
Central förvaltning
Sammanträde
2015-05-18
Sida
2 (5)
Innehållsförteckning
Arbetsutskottets beslutsärenden .............................................................. 3
§45 Yttrande över JO-anmälan
3
§46 Svar på remiss från Socialdepartementet: Läkemedelsverkets redovisning
av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel
4
Protokollsjustering 2015-05-18 ................................................................. 5
Protokoll omedelbar justering
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Landstinget Dalarna
Central förvaltning
Sammanträde
2015-05-18
Sida
3 (5)
Arbetsutskottets beslutsärenden
§45 Yttrande över JO-anmälan
Diarienummer LD14/03290
Arbetsutskottets beslut
1.
2.
Detta beslutsunderlag med arbetsutskottets bedömning jämte bilagda
yttrande från överläkare Vladislav Ruchkin med bilagor, bilaga e), ska
utgöra Landstinget Dalarnas svar till Justitieombudsmannen (JO).
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning av ärendet
Landstingsstyrelsen har getts möjlighet att yttra sig över ytterligare inlagor i
ärende angående en intagning för slutenvård vid den psykiatriska kliniken i
Östersund från den 3 september till den 10 september 2014. Yttrande har
avgivits 2015-02-02. Detta yttrande utgör en slutlig komplettering till tidigare
yttrande.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 45 A
b) Arbetsutskottets yttrande 2015-02-02
c) Skrivelse från JO jämte bilagda yttranden, skrivelse 5
d) Kompletterande yttranden från Region Jämtland Härjedalen och
advokaten, skrivelse 6
e) Yttrande från överläkare Vladislav Ruchkin med bilagor. Bilaga§ 45 E
Landstingsjurist Lena Jönsson föredrar ärendet.
Protokoll omedelbar justering
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Landstinget Dalarna
Central förvaltning
Sammanträde
2015-05-18
Sida
4 (5)
§46 Svar på remiss från Socialdepartementet: Läkemedelsverkets
redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel
Diarienummer LD15/00606
Arbetsutskottets beslut
1.
2.
Remissvar till Socialdepartementet enligt bilaga b) godkänns.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning av ärendet
Regering har uppdragit åt Läkemedelsverket att utreda förutsättningar och
konsekvenser av att anpassa svensk läkemedelslagstiftning till EU:s
läkemedelsdirektiv avseende medlemsstaters möjlighet att införa nationella
bestämmelser för godkännande av homeopatiska läkemedel.
Läkemedelsverket har presenterat fyra möjliga alternativ där nuvarande
svensk lagstiftning och praxis beaktats. Landstinget Dalarna förordar
alternativ 2 eftersom det bedöms ta störst hänsyn till patientsäkerheten.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 46 A
b) Remissvar. Bilaga§ 46 B
c) Innehållsförteckning och sammanfattning av remissen
Protokoll omedelbar justering
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Landstinget Dalarna
Central förvaltning
Sammanträde
2015-05-18
Sida
5 (5)
Protokollsjustering 2015-05- 18 §§ 45-46
Vid protokollet
i ~:s~ fos~ ~
Ordförande
Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets
anslagstavla, Vasagatan 27, Falun .
Förvaringsplats för protokollet: Land stingshuset, Vasagatan 27, Falun.
Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida www.ltdalarna .se
Ans lagstid:
~
IIl
REMISSVAR
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Landstinget
DALARNA
Central förvaltning
Medicinsk enhet
Datum
2015-05-18
Sida
Dnr
Uppdnr
1 (1)
LD15/00606
1034
Socialdepartementet
[email protected]
[email protected]
Svar på remiss från Socialdepartementet:
Läkemedelsverkets redovisn ing av regeringsuppdrag
avseende homeopatiska läkemedel, S2013/8560/FS
Landstinget Dalarna förordar alternativ 2.
Det förslaget bedöms ta störst hänsyn till patientsäkerheten.
~&~(~(~.. .. ... .... ..
Ingalill Persson
Landstingsstyrelsens ordförande
\
Postadress
Besöksadress
Kontakt
Box 712
Falun
Vasagatan 27
Falun
023-490000
Org .nr: 232100-0180
--
..
Handläggare
Braman-Eriksson
Annika
[email protected]
~
I Il]
:±:si lAGA AU ~ 45 A
BESLUTSUNDER(_AG
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Landstinget
DALARNA
Central förvaltning
Ledningsenhet C-fv
Datum
2015-05-18
Sida
Dnr
Uppdnr
1 (2)
LD14/03290
1064
2015-05-18 Landstingsstyrelsens arbetsutskott
Yttrande över JO-anmälan
Ordförandens förslag
1.
2.
Detta beslutsunderlag med arbetsutskottets bedömning jämte bilagda
yttrande från överläkare Vladislav Ruchkin med bilagor, bilaga e), ska
utgöra Landstinget Dalarnas svar till Justitieombudsmannen (JO) .
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning
Landstingsstyrelsen har getts möjlighet att yttra sig över ytterligare inlagor i
ärende angående en intagning för slutenvård vid den psykiatriska kliniken i
Östersund från den 3 september till den 10 september 2014. Yttrande har
avgivits 2015-02-02. Detta yttrande utgör en slutlig komplettering till tidigare
yttrande.
I ärendet redovisas följande dokument:
a)
Beslutsunderlag
b)
Arbetsutskottets yttrande 2015-02-02
c)
Skrivelse från JO jämte bilagda yttranden, skrivelse 5
d)
Kompletterande yttranden från Region Jämtland Härjedalen och
advokaten, skrivelse 6
e)
Yttrande från överläkare Vladislav Ruchkin med bilagor
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Arbetsutskottet har 2015-02-02 yttrat sig till JO i detta ärende. Nu har JO
översänt ytterligare yttranden från Regionstyrelsen i Region Jämtland
Härjedalen och patientens advokat.
Enligt Landstingsstyrelsens reglemente 35 § har Landstingsstyrelsens
arbetsutskott rätt att besluta i ärenden gällande bl.a. yttranden över
remisser och JO-anmälningar.
Yttrande har begärts från chefsöverläkare Vladislav Ruchkin, vilket bifogas.
Arbetsutskottets bedömning
Arbetsutskottet hänvisar till sitt tidiga re yttrande 2015-02-02. I och med att
uppgifterna går isär beträffande det faktiska händelseförloppet i samband
l
1·- -
..
Postadress
\
Besöksadress
Kontakt
Handläggare
Box 712
791 29 Falun
Vasagatan 27
Falun
023-490000
Org .nr: 232100-0180
Cederberg Kerstin
023-49 11 13
Chefsjurist
kerstin [email protected] .se
Landstinget Dalarna
Central förvaltning
BESLUTSUNDERLAG
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Datum
Dnr
2015-05-18 LD 14/03290
Sida
2 (2)
med verifieringen av drogtestet, har utskottet funnit det motiverat för
chefsöverläkaren Vladislav Ruchkin att avge sin beskrivning av
händelseförloppet. Med detta anser utskottet att ärendet är
färdigkommunicerat. Yttrandet överlämnas till JO för beslut i ärendet.
Samverkan med fackliga organisationer
Detta yttrande är inte föremål för någon facklig samverkan.
Uppföljning
Vården av patienten är numera avslutad. Uppföljning av denna JO-anmälan
sker genom att JO:s kommande beslut anmäls till Landstingsstyrelsen.
~
IIl
REMISSVAR
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Landstinget
DALARNA
Central förvaltning
Medicinsk enhet
Datum
2015-05-18
Sida
Dnr
Uppdnr
1 (3)
LD15/00955
1048
Svar på remiss från Socialdepartementet: Läkemedel för
djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87hantering och prissättning, S2014/9003/FS.
Djurläkemedel
Landstinget Dalarna har inga specifika kommentarer avseende
utredningens förslag kring djurläkemedelshantering.
Landstinget Dalarnas kommentarer till utredningens förslag avseende
maskinell dosdispensering och läkemedel för sällsynta tillstånd
Utredningen gör en bra genomlysning av respektive område. Landstinget
ser positivt på flera av de förslag som läggs fram avseende både maskinell
dosdispensering och läkemedel för särskilda tillstånd, men ser också behov
av vissa förtydliganden och saknar vissa aspekter.
Maskinell dosdispensering
Landstinget Dalarna beklagar att
- utredningen inte tar upp den nationella informationsinfrastrukturen, som
idag är otillfredsställande och äventyrar patientsäkerheten .
- utredningen inte behandlar hela vårdkedjan inklusive ansvarsfördelning
mellan vårdgivare som t ex landsting och kommuner. Dostjänsten är
komplex och dessa aspekter är mycket viktiga för ett av utredningens
syften, att åstadkomma en säker och ändamålsenlig
läkemedelsanvändning. Dosapotekens anslutning till SOL (sortiments- och
leveransinformation) är en förutsättning på en marknad där tjänsten
upphandlas.
Landstinget delar utredarens uppfattning
- att maskinell dosdispensering fortsatt bör betraktas som tillverkning
- att tillstånd även fortsatt bör sökas för att få bedriva maskinell
dosdispensering
- att tillstånd endast medges öppenvårdsapotek eller annan vårdgivare
Postadress
\
Besöksadress
Kontakt
Box 712
Falun
Vasagatan 27
Falun
023-490000
Org.nr: 232100-0180
l-....
i
Handläggare
Back Per Henrik
0703268337
Avdelningschef
[email protected] .se
Landstinget Dalarna
REMISSVAR
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Central förvaltning
Datum
Dnr
2015-05-18 LD15/00955
Sida
2 (3)
- att läkemedelsförmånssystemet fortsatt bör gälla för maskinellt
dosdispenserade läkemedel
Läkemedelsgenomgångar kan vara av värde vid uppstart av Dos (utöver det
befintliga kravet för patienter >75 år och 5 läkemedel eller mer).
Landstinget hade helst sett att utredningen föreslagit ändringar så
- att "annan vårdgivare", d.v.s. sjukhusapotek, sjukhus och
sjukvårdshuvudmän, ska kunna få tillstånd att dosdispensera även till andra
än slutenvårdspatienter i den egna verksamheten. Det hade då kunnat ge
möjligheter att lösa situationer som till exempel
1) om inga anbud inlämnas vid upphandling av öppenvårdsdos.
2) om produktionen går ner i någon dosproducents anläggning. Resurser
saknas i vården för att hantera manuell dosdispensering i dosett i den
omfattning som skulle behövas om maskinell dosproduktion inte kan
upprätthållas. Det har bl a visats i senare års riskanalyser. Det är inte heller
sannolikt att den överkapacitet som finns hos en dosaktör skulle räcka för
att hantera samtliga dospatienter. Regelverket bör underlätta för "andra
vårdgivare" att tillfälligt bidra och fungera som stöd i en sådan situation.
3) Om flera vårdgivare vill producera slutenvårdsdos gemensamt i egen
regi.
4) Om 'Andra vårdgivare' behöver producera dos för patienter som inte är
definierade i dagens författningar, tex de som vårdas på sjukhus men är i
korta vistelser i hemmet m fl
Landstinget Dalarna delar också utredarens uppfattning att regelverket för
generiskt utbyte behöver anpassas för dos och att handelsmarginalen
behöver ses över.
Landstinget stödjer dock inte
- det utredningen föreslår som huvudalternativ, dvs en takprismodell med
rätt för dosapoteken att förhandla om inköpspris, och att detta ska
kombineras med att dosapotek får, men måste inte, genomföra generiska
utbyten. Här anser Landstinget att detta alternativs nackdelar överväger
fördelarna. Främst gäller det att transparensen för doskostnad minskar och
att modellen kan leda till ökad volym dospatienter. Större volym
dospatienter kan i sin tur vara tveksamt ur patientsäkerhetssynpunkt, risker
som bl a Läkemedelsverkets utvärdering av dostjänsten pekade på. Det kan
Landstinget Dalarna
REMISSVAR
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Central förvaltning
Datum
Dnr
2015-05-18 LD15/00955
Sida
3 (3)
också finnas en risk att modellen motverkar sitt syfte och medför högre
läkemedelskostnader.
Landstinget stödjer därför i stället två av utredningens alternativa lösningar i
kombination (förslag två och tre): Ett bibehållet system med generiskt utbyte
enligt periodens vara, men genom att
1) en separat lista tas fram för maskinellt dosdispenserade läkemedel.
2) en förlängd prisperiod införs.
Läkemedel för sällsynta tillstånd
Landstinget Dalarna stödjer
- utredningens tolkning att uppdraget kring prissättning av särläkemedel i
stället omfattar 'läkemedel vid särskilda tillstånd' . Särläkemedel har en
juridisk status enligt europeiskt regelverk, men de läkemedel som behöver
hanteras är de som används av små patientgrupper och som inte kan anses
som kostnadseffektiva genom dagens bedömningar av Tandvårds- och
Läkemedelsförmånsverket, på grund av de extremt höga priser som
företagen väljer.
- att åtgärder är nödvändiga för att möjliggöra att läkemedel med
indikationer för svåra sjukdomstillstånd som vänder sig till mycket små
patientgrupper ska kunna komma till användning även om läkemedlen har
ett högt pris.
- utredningens förslag med en särskild ordning där TLV och landstingen/
regionerna i samförstånd fastställer villkor för subventionsbesluten och att
nationella sidöverenskommelser med särskilda villkor tecknas mellan
landstingen/regionerna och berörda företag .
Landstinget stödjer inte
- utredningens bedömning att rekvisition av sjukhusläkemedel ska
exkluderas från modellen. Principerna för prioritering av läkemedel vid
svåra, sällsynta sjukdomar bör vara desamma. Finansieringen måste säkras
i båda fallen, och det är därför viktigt att denna helhetssyn även gäller
statsbidragsförhandlingarna .
.14~~Ar.~ .
Ingalill Persson
Landstingsstyrelsens ordförande
~
IIl
~~~u~~A~6A
Landstinget
La ndsti ngsstyrelse ns
arbetsutskott
DALARNA
Central förvaltning
Medicinsk enhet
Datum
2015-05-18
Sida
Dnr
Uppdnr
1 (3)
LD15/00606
1034
2015-05-18 Landstingsstyrelsens arbetsutskott
Svar på remiss från Socialdepartementet:
Läkemedelsverkets redovisn ing av regeringsuppdrag
avseende homeopatiska läkemedel
Ordförandens förslag
1.
Remissvar till Socialdepartementet enligt bilaga b) godkänns.
2.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning
Regering har uppdragit åt Läkemedelsverket att utreda förutsättningar och
konsekvenser av att anpassa svensk läkemedelslagstiftning till EU:s
läkemedelsdirektiv avseende medlemsstaters möjlighet att införa nationella
bestämmelser för godkännande av homeopatiska läkemedel.
Läkemedelsverket har presenterat fyra möjliga alternativ där nuvarande
svensk lagstiftning och praxis beaktats. Landstinget Dalarna förordar
alternativ 2 eftersom det bedöms ta störst hänsyn till patientsäkerheten .
I ärendet redovisas följande dokument:
a)
Beslutsunderlag
b)
Remissvar
c)
Innehållsförteckning och sammanfattning av remissen
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Regering har uppdragit åt Läkemedelsverket att utreda förutsättningar och
konsekvenser av att införliva artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet
(2001/83/EG) i svensk läkemedelslagstiftning. Artikel 16.2 ger
medlemsstater möjlighet att införa nationella bestämmelser om prekliniska
studier och kliniska prövningar (effekt- och säkerhetsdokumentation) för
godkännande av homeopatiska läkemedel.
Läkemedelsverket har presenterat fyra möjliga alternativ där nuvarande
svensk lagstiftning och praxis beaktats. Jämförelser har även gjorts med
andra europeiska länder med system och lagstiftning som liknar det
svenska.
Postadress
\
Besöksadress
Kontakt
Box 712
791 29 Falun
Vasagatan 27
Falun
023-490000
Org .nr: 232100-0180
l...
!
Handläggare
Braman-Eriksson
Annika
annika [email protected]
ltdalarna .se
Landstinget Dalarna
. BESLUTSUNDERLAG
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Datum
Central förvaltning
Dnr
2015-05-18 LD15/00606
Sida
2 (3)
Följande alternativ ges:
1.
2.
3.
4.
Produkterna föreslås kunna godkännas med angivande av specifika
terapeutiska indikationer.
I strikt analogi med regelverket för traditionella växtbaserade
läkemedel omfattar alternativ 2 endast produkter med terapeutiska
indikationer lämpliga för egenvårdsområdet.
Produkterna föreslås inte kunna godkännas med angivande av någon
specifik terapeutisk indikation. Istället föreslås en generell indikation
för samtliga godkända produkter.
Som alternativ 4 föreslås en kombination av alternativen 2, 3 och
nuvarande lagstiftning på följande sätt: För produkter avsedda att
marknadsföras till allmänheten, dvs. för egenvårdsområdet, tillämpas
alternativ 2 och för alla andra produkter tillämpas alternativ 3 eller
nuvarande lagstiftning för konventionella läkemedel.
Landstinget Dalarna förordar alternativ 2 eftersom det bedöms ta störst
hänsyn till patientsäkerheten.
Patientperspektiv
För patienter som önskar använda homeopatiska läkemedel är tillgänglighet
och säkerhet av vikt. Samtliga alternativ leder till att endast produkter med
acceptabel säkerhet och farmaceutisk kvalitet kommer att finnas tillgängliga.
Ekonomi och finansiering
Homeopatiska läkemedel betalas helt av patienten.
Juridik
Förslaget förutsätter förändringar i svensk läkemedelslagstiftning.
Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan göra en bedömning utifrån ett
antal grundläggande principer för att använda homeopatiska eller
antroposofiska läkemedel inom ramen för "god vård".
Samverkan med fackliga organisationer
Remissvar är inte föremål för facklig samverkan.
Landstinget Dalarna
Central förvaltning
BESLUTSUNDERLAG.
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Datum
Dnr
2015-05-18 LD15/00606
Uppföljning
Detta beslut behöver ingen uppföljning.
Sida
3 (3)
~~~1RAU ~ ~h ~
~ Landstinget
IIl
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
DALARNA
Central förvaltning
Medicinsk enhet
Datum
2015-05-18
Sida
Dnr
Uppdnr
Socialdepartementet
[email protected]
[email protected]
Svar på remiss från Socialdepartementet:
Läkemedelsverkets redovisn ing av regeringsuppdrag
avseende homeopatiska läkemedel, S2013/8560/FS
Landstinget Dalarna förordar alternativ 2.
Det förslaget bedöms ta störst hänsyn till patientsäkerheten.
){,:#.:M~{~. . . ... . . .
Ingalill Persson
Landstingsstyrelsens _ordförande
\.
Postadress
Besöksadress
Kontakt
Box 712
Falun
Vasagatan 27
Falun
023-4go ooo
Org .nr: 232100-0180
·--
Handläggare
Braman-Eriksson
Annika
annika.bramaneriksson @
1 (1)
LD15/00606
1034