2015-05-13 omedelbar justering

ÄLMHULTS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Utbildningsnämnden
Sida
2015-05-13
1 (4)
Plats och tid
Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 13 maj kl.8.30 – 12.00
Beslutande
Stefan Jönsson (S), ordförande
Håkan Pettersson (S), 1:e vice ordförande
Birgitta Nilsson (S)
Kent Bengtsson (S)
Jan Fagerberg (MP), tjänstgörande ersättare
Thomas Harrysson (C)
Ingrid Göransson (C)
Tomas Simonsson (M), 2:e vice ordförande
Agathe Svensson (M)
Niklas Pettersson (C), tjänstgörande ersättare
Bo-Göran Bihl (SD)
Övriga deltagande
Ann-Louise Ljung (V), ej tjänstgörande ersättare
Inga Karlsson (M), ej tjänstgörande ersättare
Charlotta Kabo Stenberg, förvaltningschef
PO Johansson, grundskolechef/ tf. gymnasiechef
Eva-Marie Andersson, sekreterare
Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare
Thomas Harrysson (C)
Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 13 maj 2015
Paragrafer
51, 59-60
............................................................................................................ .
Eva-Marie Andersson
Ordförande
.............................................................................................................
Stefan Jönsson
Justerande
...............................................................................................................................................................................................................................
Thomas Harrysson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-13
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift
2015-05-13
Datum för
anslags nedtagande
Utbildningsförvaltningen
.............................................................................................................
Utdragsbestyrkande
2015-06-04
ÄLMHULTS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Utbildningsnämnden
Sida
2015-05-13
§ 51
Dnr 2015/60
2
606
Yttrande till Barn- och elevombudet
Älmhults kommun ombeds att yttra sig över uppgifter i anmälan till
barn- och elevombudet. Ärendets dnr 45-2015:2584.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-04.
Utbildningsnämndens beslut
- Utbildningsnämnden tar utbildningsförvaltningens yttrande som sitt
eget och överlämnar detta till Barn- och elevombudet.
_____
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Beslutet skickas till:
Barn- och elevombudet
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Utbildningsnämnden
Sida
2015-05-13
§ 59
Dnr 2015/54
3
109
Motion. Sommarutbildning till entreprenör och annan utbildning från Bo Bergsjö (FP)
Sammanfattning
Bo Bergsjö, Folkpartiet Liberalerna, har skrivit en motion, där han föreslår att ”Sommarkurs som entreprenör” återinförs i Älmhult i gymnasieskolans regi och kan utföras som kommunalt sommarjobb. Om
sommarskola startas i Älmhult och vänder sig till elever som innefattas av möjligheten till kommunalt sommarjobb, bör samma regler
gälla även där.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2015-02-17, § 54 att remittera motionen till utbildningsnämnden för yttrande senast 2015-0515.
Beslutsunderlag
Motion från Bo Bergsjö (FP) daterad 2015-01-05.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-15.
Utbildningsnämndens utskotts förslag 2015-04-29, § 31.
Utbildningsnämndens beslut i enlighet med utskottets förslag
- Utbildningsnämnden är positiv till att åter inrätta ”Sommarkurs som
entreprenör” på Haganässkolan inom ramen för kommunalt feriearbete.
- Utbildningsnämnden ser inte att annan sommarskola kan jämställas
med kommunalt sommarjobb och därför ge eleven samma lön som
för feriearbete.
_____
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef Charlotta Kabo Stenberg
TF. gymnasiechef PO Johansson
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Utbildningsnämnden
Sida
2015-05-13
§ 60
Dnr 2014/171
4
007
Granskningsrapport. Granskning av kommunens
flyktingmottagning
Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har KPMG genomfört
en granskning av kommunens flyktingmottagning. Revisorerna har
lämnat granskningsrapporten för yttrande till kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden. Revisorerna önskar svar senast 2015-05-15.
Utbildningsnämnden lämnar yttrande gällande de områden som berör nämndens ansvarsområde samt vissa kommunövergripande frågor.
Utbildningsnämnden konstaterar att granskningen är mycket väl genomförd. Granskningen visar på brister som är angelägna att åtgärda
för att upprätthålla en flyktingmottagning av god kvalitet.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport: Granskning av kommunens flyktingmottagning.
Älmhults kommunrevisorer 2015-03-16.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-22, inklusive yttrande.
Utbildningsnämndens utskotts förslag 2015-04-29, § 32.
Utbildningsnämndens beslut i enlighet med utskottets förslag
- Utbildningsnämnden tar utbildningsförvaltningens förslag till yttrande gällande kommunrevisionens granskning av kommunens flyktingmottagning som sitt eget och översänder detta till kommunrevisionen.
- Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att vidta
åtgärder enligt revisionens förslag gällande de områden som berör
utbildningsnämndens uppdrag.
_____
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunrevisionen
Förvaltningschef Charlotta Kabo Stenberg
Rektor SFI Krister Dagneryd
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande