Kommunstyrelsen - Lekebergs kommun

Protokoll
2015-02-16
Kommunstyrelsen
Tid
Starttid 13:00 Sluttid:13:30
Plats
Sammanträdesrummet Multen
Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Håkan Söderman (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP)
Anette Andersson (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Diana Olsén (C), ersättare
Pelle Widlund (M), ersättare
Ej tjänstgörande ersättare
Mikael Bergdahl (S)
Övriga
Ordförande
Wendla Thorstensson
Justerare
Kjell Edlund
Nämndsekreterare
Gustav Olofsson
1
Protokoll
Justerare signatur
2015-02-16
Utdragsbestyrande
2
Protokoll
LEKEBERGS KOMMUN
2015-02-16
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-02-16
Datum för anslags uppsättande
2015-02-16
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av
Kommunhuset i Fjugesta
Datum för anslags nedtagande
________________________
Gustav Olofsson
Justerare signatur
Utdragsbestyrande
3
2015-03-06
Protokoll
2015-02-16
Ärendelista
§37
§38
§39
§40
Justerare signatur
Val av justerare
Delegation att utse tillförordnad kommundirektör
Delegation att utse rekryteringsgrupp
Anmälan av delegationsbeslut
Utdragsbestyrande
4
Protokoll
2015-02-16
§ 37 - Val av justerare
Ärendebeskrivning
Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Kjell Edlund till justerare.
Punkten förklaras omedelbart justerad.
Paragrafen är justerad
Justerare signatur
Utdragsbestyrande
5
Protokoll
2015-02-16
§ 38 - Delegation att utse tillförordnad kommundirektör
Ärendebeskrivning
I väntan på att ny kommundirektör rekryteras behöver kommunstyrelsen utse en
tillförordnad kommundirektör.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse tillförordnad
kommundirektör.
Beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse tillförordnad
kommundirektör.
Punkten förklaras omedelbart justerad.
Paragrafen är justerad
Justerare signatur
Utdragsbestyrande
6
Protokoll
2015-02-16
§ 39 - Delegation att utse rekryteringsgrupp
Ärendebeskrivning
För att komma igång med rekryteringen av ny kommundirektör behöver en
rekryteringsgrupp utses.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsen arbetsutskott till rekryteringsgrupp.
Beslut
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsen arbetsutskott till rekryteringsgrupp.
Punkten förklaras omedelbart justerad.
Paragrafen är justerad
Justerare signatur
Utdragsbestyrande
7
Protokoll
2015-02-16
§ 40 - Anmälan av delegationsbeslut (KS 15-134)
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Punkten förklaras omedelbart justerad.
Paragrafen är justerad
Beslutsunderlag

Justerare signatur
Överenskommelse avgångspremie - Hans Boskär
Utdragsbestyrande
8